Strain and placement density effects on welfare, haematological and serum biochemical indices of broilers in north central Nigeria
Vpliv genotipa in gostote naselitve na počutje, serumske in biokemijske parametre pri brojlerjih v severni in osrednji Nigeriji