Acta agriculturae Slovenica

 1. 2004
   53

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Contribution to the knowledge on bionomics of Byctiscus betulae L. (Coleoptera, Curculionidae) on grapevine (številka: 1, 2004)
  The incidence of the root-knot nematode Meloidogyne incognita and Meloidogyne hapla in Slovenia (številka: 1, 2004)
  The effect of different scion/rootstock combinations on yield properties of cv. `Cabernet Sauvignon` (številka: 1, 2004)
  Determination of minimal cutting speed by flailing potato vines (številka: 1, 2004)
  The importance of the sterilization procedure for producing vigorous cherry plants (Prunus sp.) in vitro (številka: 1, 2004)
  Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo dveh različnih travnikov na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2004)
  Trženjska strategija Zavarovalnice pri vstopanju na nov trg kmetijskih zavarovanj (številka: 1, 2004)
  Vpliv starosti semena in načinov shranjevanja na kalivost semena konoplje (Cannabis sativa L. var. sativa) (številka: 1, 2004)
  Influence of crop load on yield and grape quality of cv. 'Chardonnay' (številka: 1, 2004)
  Scientometric assessment of publishing patterns of agricultural researchers in the Slovenian national journals as indexed by the national online bibliographic database COBISS/COBIB (številka: 1, 2004)
  Virus diseases and resistance to Bean common mosaic and Bean common mosaic necrosis potyvirus in common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 1, 2004)
  The effect of fertigation on yield and quality of four white cabbage (Brassiaca oleracea var. capitata L.) cultivars (številka: 1, 2004)
  Prispevek k introdukciji kultivarja vinske trte Syrah (Vitis vinifera L. cv. Syrah) v koprski in vipavski vinorodni okoliš (številka: 1, 2004)
  Fizikalne lastnosti ploda oreha (Juglans regia L.) (številka: 1, 2004)
  Endosperm protein polymorphism of common and tartary buckwheat (številka: 1, 2004)
  Contents of sugars and organic acids in the cultivars of peach (Prunus persica L.) and nectarine (Prunus persica var. nucipersica Schneid.) (številka: 1, 2004)
  Strokovna praksa med študijem živilske tehnologije (številka: 1, 2004)
  The incidence of potato virus Y strains in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Milena Perušek (1893-1978) - prva slovenska uradno nastavljena fitopatologinja (številka: 1, 2004)
  Occurrence of the Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera le Conte) in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa (številka: 2, 2004)
  The influence of grafting on yield of two tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in a plastic house (številka: 2, 2004)
  Plant characteristics for distinction of red chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) cultivars grown in central Slovenia (številka: 2, 2004)
  The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia (številka: 2, 2004)
  Primerjava poškodb sesajočih škodljivcev in ozona na listih klonov plazeče detelje (Trifolium repens 'Regal') (številka: 2, 2004)
  Amplification of fluorescent-labelled microsatellite markers in olives by a novel, economic method (številka: 2, 2004)
  Osnove analize kovariance (številka: 2, 2004)
  Monitoring of Myzus persicae (Sulzer) in potato fields in Kosovo (številka: 2, 2004)
  Regulierung der Inverkehrbringung von Giften, giftigen Verbindungen und giftiger Pflanzen in den slowenischen Ländern im 18. und 19. Jahrhundert (številka: 2, 2004)
  Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti (od ustanovitve Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani 1947 pa do leta 2004) (številka: 2, 2004)
  Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids (številka: 2, 2004)
  Ivan Bolle kot fitomedicinski raziskovalec in pisec (številka: 2, 2004)
  Sensory acceptability of chocolate with inulin (številka: 2, 2004)
  Vpliv tal in foliarnega gnojenja s kalcijem na kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) 'Jonagold' (številka: 2, 2004)
  Kalivost oluščenega in obrušenega semena pire (Triticum aestivum L. var. spelta) v primerjavi s kalivostjo plevnatega semena (številka: 2, 2004)
  Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2004)
  Nekatere metode za pripravo regionalnih scenarijev podnebnih sprememb (številka: 2, 2004)
  Characterization of autochthonous lactic acid bacteria from an artisanal Italian cheese (številka: 1, 2004)
  Enterococci in cheese - phenotypization and antibiotic resistance (številka: 1, 2004)
  Traditional manufacturing of hard cheese - kachkaval on Stara Planina mountain (številka: 1, 2004)
  Use of mono- and sesquiterpenes for characterisation of mountain cheeses (številka: 1, 2004)
  Enumeration, isolation, and identification of bifidobacteria from dairy product (številka: 1, 2004)
  Diagnostic use of profieciency testing in dairy laboratory (številka: 1, 2004)
  The microbiological quality of some critical control points in the cheese production of individual Slovenian cheese-makers (številka: 1, 2004)
  The consequences of changing conditions of the European dairy sector for the strategies of dairy companies (številka: 1, 2004)
  Rodovi lipicancev slovenske reje glede na haplotip mitohondrijske DNK (številka: 2, 2004)
  Razgradnja ksilana z različnimi ksilanazami vampne bakterije Pseudobutyrivibrio xylanivorans Mz5T (številka: 2, 2004)
  Transkripcijsko uravnavanje adipogeneze in vloga koaktivatorja PGC-1alfa (številka: 2, 2004)
  Polimorfizem genov za ß-laktoglobulin in alfaS1-kazein paške ovce (številka: 2, 2004)
  Distribution of tissues in the carcass of Turopolje pig, an autochtonous Croatian breed (številka: 2, 2004)
  Milk production in the post-genomic era (številka: 2, 2004)
 2. 2005
   53

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Vpeljava in ovrednotenje metode določevanja mineralnega dušika v tleh (številka: 1, 2005)
  Karakteristike sojeva Phomopsis sp. izolovanih iz izdanaka obolele maline (številka: 1, 2005)
  The response of sunflower to acute disturbance in water availability (številka: 1, 2005)
  Conservation of natural ecosystems by land consolidation in the rural landscape (številka: 1, 2005)
  Effects of rugose wood and GLRaV-1 on yield of cv. 'Refošk' grapevines (številka: 1, 2005)
  Senzorična analiza: metode in preskuševalci (številka: 1, 2005)
  Podnebne spremembe in ranljivost kmetijstva (številka: 1, 2005)
  Influence of foliar-applied phosphorus and potassium on photosynthesis and transpiration o f'Golden Delicious' apple leaves (Malus domestica Borkh.) (številka: 1, 2005)
  Scientific and technical information on organic farming: assessment of selected bibliographic indicators in database CAB Abstracts (številka: 1, 2005)
  Water balance assessment for lysimeter station based on Water Pumping Station Kleče in Ljubljana (številka: 1, 2005)
  Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij (številka: 1, 2005)
  Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi (številka: 1, 2005)
  Induction of Hsp104 by Cr(VI) in yeast Candida intermedia (številka: 1, 2005)
  Concentration of suspension and temperature as factors of pathogenicity of entomopathogenic nematodes for the control of granary weevil, Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) (številka: 1, 2005)
  Impact of enrichment medium on PCR-based detection of Listeria monocytogenes in food (številka: 1, 2005)
  A case study of Chinese agro-technical extension system (številka: 2, 2005)
  Palm thrips, Parthenothrips dracaenae (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance? (številka: 2, 2005)
  A carlavirus serologically closely related to Carnation latent virus in Slovenian garlic (številka: 2, 2005)
  Modeliranje fenološkega razvoja pri rastlinah (številka: 2, 2005)
  Comparison of asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars and the effect of covering beds (številka: 2, 2005)
  The propagation of chestnut (Castanea sativa Mill.) nodal explants (številka: 2, 2005)
  Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih (številka: 2, 2005)
  Response of leek (Allium porrum L.) to different levels of nitrogen dose under agro-climate conditions of Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2005)
  Pregled požlahtnjenih slovenskih sort kmetijskih rastlin (številka: 2, 2005)
  Selenium treatment affected respiratory potential in Eruca sativa (številka: 2, 2005)
  Comparison of laboratory TDR soil water measurements (številka: 2, 2005)
  Preiskovalna raziskava pripravljenosti kmetov za izvajanje socialnih storitev kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (številka: 2, 2005)
  Detection of the reporter and selection genes in transformed hop (Humulus lupulus L.) (številka: 2, 2005)
  Evaluation of ten cultivars of determinate tomato (Lycopersicum esculentum Mill.), grown under different climatic conditions (številka: 2, 2005)
  Growth dynamics and reproductive activity of annual shoots in the walnut cultivar 'Elit' (številka: 2, 2005)
  Genetske in biotehnološke osnove kakovosti škroba v rastlinskih pridelkih in živilih (številka: 2, 2005)
  Poškodovanost kostanjevih listov zaradi kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka&Dimić) (številka: 2, 2005)
  Priprava ajdovih keksov za prehranske poskuse (številka: 2, 2005)
  Combined impact of solar UV-B radiation and selenium treatment on respiratory potential in pumpkins (Cucurbita pepo L.) (številka: 2, 2005)
  Petinpetdeset let fenoloških opazovanj v Sloveniji, 1951-2005 (številka: 2, 2005)
  Identifikacija potencialnih nosilcev razvoja sadjarstva v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. 'Williams' yield quality to the foliar nutrition and water regime (številka: 2, 2005)
  Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2005)
  Uravnavanje kislosti belih in rdečih vin s kemijskim razkisom (številka: 2, 2005)
  Učinkovitost različnega števila feromonskih vab na nalet poljske pokalice (Agriotes lineatus L.) (številka: 2, 2005)
  Evaluation of public expenditure on economic growth of the peripheral Slovenia with input-output model (številka: 1, 2005)
  Income situation of agricultural households in Slovenia after EU accession (številka: 1, 2005)
  Prediction of chemical composition and energy value of hay by near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) (številka: 1, 2005)
  Načrtovanje in izgradnja relacijske podatkovne baze za funkcionalna živila (številka: 1, 2005)
  Toxic and genotoxic potential evaluation of soil samples by bioassays (številka: 1, 2005)
  Linear body measurements of Cika cattle in comparison to Pinzgauer cattle (številka: 2, 2005)
  Genetic variation of the mitochondrial D-loop region containing mitochondrial transcription factor (TFAM) binding sites is not associated with marbling in Wagyu X Limousin F2 crosses (številka: 2, 2005)
  Varovanje kranjske čebele - ohraniti pasmo ali raso medonosne čebele? (številka: 2, 2005)
  Vpliv intenzivnosti govedoreje na vsebnost in dinamiko humusa in hranil (številka: 2, 2005)
  Bio-economical model application in cattle breeding (številka: 2, 2005)
  Zauživanje krmne mešanice v molzišču in srčni utrip krav (številka: 2, 2005)
 3. 2006
   31

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Cross compliance of water framework and nitrate directives in Slovenia (številka: 1, 2006)
  EU-Konformer wasserschutz in der österreichischen land- und wasserwirtschaft (številka: 1, 2006)
  Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland und daraus abgleiteter Forschungs- und Beratungsbedarf (številka: 1, 2006)
  Nationale Umsetzung von Cross Compliance (CC) in Deutschland (številka: 1, 2006)
  Cross compliance and nitrates directive in farming in Slovenia (številka: 1, 2006)
  Legal frame of water protection in Slovakia (številka: 1, 2006)
  Neufassung der österreichischen "Richtlinien für die sachgerechte Düngung" unter dem Aspekt von Cross Compliance und ihrer nationalen Umsetzung (številka: 1, 2006)
  Der Umsetzungsstand der Wasserrahmenrichtlinie in Polen (številka: 1, 2006)
  Inspections in the agricultural practice from the Nitrate directive point of view (številka: 1, 2006)
  Implementation of nitrate directive to Poland (številka: 1, 2006)
  Landwirtstrategie zu Handeln nach Regeln der Nitratdirektive: Reichen die bisherigen Fachrichtlinien? (številka: 1, 2006)
  Cross-compliance - statutory management requirements (situation of the Czech Republic) (številka: 1, 2006)
  Neue Tendenzen der Düngeberatung in Ungarn (številka: 1, 2006)
  Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable nutrients management (številka: 1, 2006)
  Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und die "anderweitiger Verplichtungen" in Ungarn (številka: 1, 2006)
  Bilanzierung von Stickstoffflüsen im landwirtschaftlichen Betrieb zur Bewertung und Optimierung der Düngungsstrategien (številka: 1, 2006)
  Slovene guidelines for expert based fertilization in a light of cross compliance rules (številka: 1, 2006)
  Die Weise der Nährstoffbilanz, die Beratung und Kontrolle der Düngung in der Slowakei (številka: 1, 2006)
  Effect of PPARGC-1 gene on backfat thickness in pigs (številka: 1, 2006)
  Vpliv sestave krme in spola prašičev na kakovost sušenih vratin (številka: 1, 2006)
  MHS status and salivary cortisol concentration in individually housed pigs (številka: 1, 2006)
  The presence of some pathogen micro organisms, yeasts and moulds in cheese samples produced at small dairy-processing plants (številka: 1, 2006)
  Absolutna in relativna plodnost, masa iker ter vpliv mase iker na maso larv in zarodka pri kalifornijski postrvi (Onchorynchus mykiss) v prvi in drugi drsti (številka: 1, 2006)
  Kmečka družina na prehodu od tradicionalnosti k post-modernosti (številka: 2, 2006)
  Nova spoznanja o krmni vrednosti krmil iz ogrščice in njihova uporaba pri krmljenju domačih živali (številka: 2, 2006)
  The effect of conjugated linoleic acid on the growth of weaned piglets (številka: 2, 2006)
  Kappa casein gen (CSN3) in horse (številka: 2, 2006)
  The first decade of terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) in microbial ecology (številka: 2, 2006)
  Sposobnost biohidrogenacije linolne kisline pri vampni bakteriji Pseudobutyrivibrio xylanivorans Mz5T (številka: 2, 2006)
 4. 2007
   33

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Grafični prikaz besedilnih pomenov v znanstvenem članku o varstvu zelja (Brassica oleracea L. var. capitata) (številka: 1, 2007)
  Izdelava testenin iz mok navadne in tatarske ajde (številka: 1, 2007)
  Crop management systems and endomycorrhiza effects on endive (Cichorium endivia L.) growth (številka: 1, 2007)
  Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas (številka: 1, 2007)
  Morphometrical and biochemical characteristics of red grape varieties (Vitis vinifera L.) from collection vineyard Ampelografski vrt (številka: 1, 2007)
  Relationship between water-soluble carbohydrate composition of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and damage levels of onion thrips (številka: 1, 2007)
  The characteristics of conventional and organic farmers in Podravska region (številka: 1, 2007)
  Response of onion (Allium cepa L.) to combined application of biological and chemical nitrogenous fertilizers (številka: 1, 2007)
  Visual characteristics as a key factor in species selection in vegetation planes design (številka: 1, 2007)
  Yield and quality of early cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in response to within-row plant spacing (številka: 1, 2007)
  Die Wälder der Herrschaften Žiče und Frajštanj und ihre Bewirtschaftung im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert (številka: 1, 2007)
  Effect of late season boron spray on boron accumulation and fruit set of 'Summit' and 'Hedelfinger' sweet cherry (Prunus avium L.) (številka: 1, 2007)
  Causes of nitrate leaching from agriculture land in Slovenia (številka: 1, 2007)
  A case of infection on the scion of grafted tomatoes by the root-knot nematode Meloidogyne javanica (številka: 1, 2007)
  Boron in irrigation water and its interactions with soil and plants (številka: 1, 2007)
  Metoda glavnih komponent (številka: 1, 2007)
  Selenium and plants (številka: 1, 2007)
  Metode za merjenje količine vode v tleh (številka: 1, 2007)
  The occurence of some Lepidopterous species on the horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) at Istambul-Belgrade forest in Turkey (številka: 1, 2007)
  Effect of coir pith based cyanobacterial basal and foliar biofertilizer on Basella rubra L. (številka: 1, 2007)
  Antibacterial activity of Mentha piperita L. (peppermint) from leaf extracts - a medicinal plant (številka: 1, 2007)
  Ocena dveh različnih skupin slovenskih populacij koruze s pomočjo morfoloških lastnosti in Hbr (MITE) markerjev (številka: 1, 2007)
  Food demand in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Učinek dodanega komposta tlem na razgradnjo atrazina v kolonskem poskusu (številka: 1, 2007)
  Regulacija prevodnosti listnih rež (številka: 1, 2007)
  Entomopatogene ogorčice - biotični agensi za zatiranje žuželk iz reda Coleoptera (številka: 1, 2007)
  First results concerning the efficacy of entomopathogenic nematodes against Hercinothrips femoralis (Reuter) (številka: 1, 2007)
  Transpiration of the 'Rebula' cuttings (Vitis vinifera L.) grafted on three different rootstocks (Vitis sp.) (številka: 1, 2007)
  Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine (številka: 2, 2007)
 5. 2008
   58

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Visoka življenjska jubileja prof. dr. Jasne Stekar in prof. dr. Franca Ločniškarja (številka: 2, 2008)
  Diskriminantna analiza in klasifikacija (številka: 1, 2008)
  Impact of source and application time of sulphur on the yield, oil content in winter oilseed rape (številka: 1, 2008)
  Mestno kmetijstvo - oblike in izkušnje (številka: 1, 2008)
  Response of tomato cultivars differing in growth habit to nitrogen and phosphorus fertilizers and spacing on vertisol in Ethiopia (številka: 1, 2008)
  General and specific combining ability studies for leaf area in some maize inbreds in agroecological conditions of Kosovo (številka: 1, 2008)
  Geni za odpornost proti škodljivim organizmom pri rastlinah (številka: 1, 2008)
  Ocena dostopnosti težkih kovin iz onesnaženih tal Mežiške doline (številka: 1, 2008)
  Širjenje koruznega hrošča Diabrotica v. virgifera v Sloveniji v obdobju 2003 - 2007 (številka: 1, 2008)
  Corn salad (Valerianella olitoria L.) yield response to cell size of plug trays (številka: 1, 2008)
  Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) recorded for the first time in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Some economically important properties of sunflower cultivars (Helianthus annuus L.) in the field trials performed at Biotechnical faculty (številka: 1, 2008)
  Ekstrakcija kroma iz kvasne biomase (številka: 1, 2008)
  The efficiency of AFLP and SSR markers in genetic diversity estimation and gene pool classification of common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 1, 2008)
  Influence of row spacing on the yield of two flax cultivars (Linum usitatissimum L.) (številka: 1, 2008)
  Medsebojni vplivi trofičnih nivojev v prehranjevalni verigi parazitoidov (številka: 1, 2008)
  The response of two potato cultivars on combined effects of selenium and drought (številka: 1, 2008)
  Karotenoidi v fotosinteznem aparatu in odziv na stres (številka: 1, 2008)
  Pojav naravnih mutacij pri nekaterih linijah koruze (Zea mays L.) iz genske banke (številka: 1, 2008)
  Plant parasitic nematodes associated with banana crop in Crete, Greece (številka: 1, 2008)
  Entomopatogene ogorčice, naravni sovražniki nadzemskih škodljivcev kapusnic (številka: 1, 2008)
  Remediacija zemljine z območja stare cinkarne v Celju z metodo stabilizacije s cementom (številka: 1, 2008)
  Vpliv izbire fungicidov in medvrstne razdalje na pojavljanje ostankov ditiokarbamatov v krompirju (številka: 1, 2008)
  Introduction of grapevine virus B and grapevine leafroll-associated virus 2 testing in sanitary selection of grapevine (številka: 1, 2008)
  Entomopatogene in entomofilne ogorčice - naravni sovražniki resarjev (Thysanoptera) (številka: 1, 2008)
  Aphids (Aphididae) and their parasitoids in selected vegetable ecosystems in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Evaluation of different designs of temporary electric fence systems for the protection of maize against wild boar (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) (številka: 2, 2008)
  Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah (številka: 2, 2008)
  Epicuticular wax content in the leaves of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) as a mechanical barrier against three insect pests (številka: 2, 2008)
  Obravnava meteorološke suše z različnimi indikatorji (številka: 2, 2008)
  Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early growth period of groundnut (Arachis hypogea L.) for P influx in an Oxisol (številka: 2, 2008)
  Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna (številka: 2, 2008)
  Morphological and agronomic evaluation of tissue culture derived Indian soybean plants (številka: 2, 2008)
  Influence of carbon dioxide, inoculum rate, amount and mixing of casing soila on Agaricus blazei fruiting bodies yield (številka: 2, 2008)
  Možni vplivi podnebnih spememb na vodno bilanc tal v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  A comparative study of rainfall erosivity for eastern and western Slovenia (številka: 2, 2008)
  Vpliv dejavnikov socialnoekonomske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na časovno opredelitev prenosa teh kmetij na naslednike (številka: 2, 2008)
  Attitudes towards private labels - example of a consumer sensory evaluation of food in Slovenia (številka: 2, 2008)
  Influence of raw matter origin and production period on fatty-acid composition of dry-cured hams (številka: 1, 2008)
  Isolation of Escherichia coli, Staphylococcus auresu and Listeria monocytogenes from milk products sold under market conditions at Agra region (številka: 1, 2008)
  The microbiological quality of raw milk after introducing the two day's milk collecting system (številka: 1, 2008)
  In memoriam: Professor Remzi I. Bakalli, Ph.D. (številka: 1, 2008)
  Spremembe sestave krmnih obrokov za goveje pitance (številka: 1, 2008)
  Differences in melting temperatures of degenerated oligonucleotides targetting nitrous oxide reductase (nosZ) genes (številka: 1, 2008)
  Način delovanja in učinki probiotikov v prehrani živali (številka: 1, 2008)
  Nekatere prehranske možnosti za preprečitev škodljivega vpliva fuzarijskih toksinov (T-2 in DON) na proizvodne lastnosti in lipidno peroksidacijo pri piščancih (številka: 1, 2008)
  Farm income analysis of agricultural holdings in Macedonia using FADN methodology (številka: 1, 2008)
  Polymorphism analysis of the promoter of cow lactoferrin gene with PCR-RFLP and its correlation with subclinical mastitis (številka: 2, 2008)
  Učinkovito kodiranje zaporedij DNA (številka: 2, 2008)
  Ugotavljanje števila probiotičnih mikroorganizmov v krmnih mešanicah (številka: 2, 2008)
  Calculation of PrP genotype and NSP type probabilities in Slovenian sheep (številka: 2, 2008)
  Ugotavljanje prisotnosti ekotipov kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril (številka: 2, 2008)
  Carcass quality of autochthonous Cika cattle (številka: 2, 2008)
  Genetic parameters for growth in Charolais calves (številka: 2, 2008)
  Smernice na področju poskusov na živalih (številka: 2, 2008)
  Long-term divergent selection for 8-week body weight in chickens (številka: 2, 2008)
 6. 2009
   61

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  Preučevanje ustreznosti prognostičnega modela SIMLEP za varstvo krompirja pred koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata Say, Coleoptera, Chrysomelidae) v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Extraction of phenolic compounds from green walnut fruits in different solvents (številka: 1, 2009)
  Parazitske ogorčice polžev (številka: 1, 2009)
  Antimicrobial activity of rosemary extracts (Rosmarinus officinalis L.) against different species of Listeria (številka: 1, 2009)
  Local inhabitants' opinion about quality of life inside and outside the Triglav National Park (številka: 1, 2009)
  Insecticidal activity of four different substances against larvae and adults of sycamore lace bug (Corythucha ciliata Say, Heteroptera, Tingidae) (številka: 1, 2009)
  Changes in the inner quality parameters of apple fruit from technological to edible maturity (številka: 1, 2009)
  Effect of temperature on cannibalism rate between green lacewings larvae (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae) (številka: 1, 2009)
  First record of a cold-active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia (številka: 1, 2009)
  Die Waldungen der Herrschaft Gornji grad in ihrer althergebrachten Wirtschaftsweise und fehlgeschlagene Versuche zur Einführung der rationellen Forstökonomie im Übergang aus dem 18. ins 19. Jahrhundert (številka: 1, 2009)
  Molekulski pristopi pri raziskavah arbuskularne mikorize (številka: 1, 2009)
  Influence of row spacing on the yield of ten cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merrill) (številka: 1, 2009)
  The introduction of decorative bulbs in Slovenia (številka: 1, 2009)
  Scenario use for fostered adaptation to the future landscape changes (številka: 1, 2009)
  Vpliv agroekoloških razmer na ekonomsko upravičenost ekološkega pridelovanja solate (Lactuca sativa L.) (številka: 2, 2009)
  WOFOST: model za napovedovanje pridelka (številka: 2, 2009)
  Fosfor v zemlji in zelinju kraškega pašnika (številka: 2, 2009)
  Effect of preceding crops on the winter cereal productivity and diseases incidence (številka: 2, 2009)
  Changes in floristic composition over three years of Ljubljana marsh grassland in relation to cutting and fertilising management (številka: 2, 2009)
  Phosphorus mobilization and uptake in mycorrhizal rice (Oryza sativa L.) plants under flooded and non-flooded conditions (številka: 2, 2009)
  Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - the first member from Heterorhabditidae family in Slovenia (številka: 2, 2009)
  WOFOST: model za napovedovanje pridelka (številka: 2, 2009)
  The first record of Aphidius ervi Haliday in Slovenia (številka: 2, 2009)
  Primerjava lastnosti polipropilenskih vlaken, namenjenih za izdelavo vrtnarskih vlaknovin (številka: 2, 2009)
  Aphid population in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) production (številka: 2, 2009)
  Vsebnost esencialnih maščobnih kislin v zelju (Brassica oleracea L.) (številka: 2, 2009)
  Soil organic matter changes according to the application of organic and mineral fertilizers within long-term experiments (številka: 3, 2009)
  Microoxygenation of red wines (številka: 3, 2009)
  First massive occurrence of greenhouse whitefly parasitoid, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) on greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Homoptera: Aleyrodidae) in Slovenia (številka: 3, 2009)
  Can we change stereotypes and improve the quality of life? (številka: 3, 2009)
  Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia (številka: 3, 2009)
  Življenjski krog parazitoidov listnih uši (številka: 3, 2009)
  Efficacy of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) against third-stage larvae of common cockchafer (Melolontha melolontha L., Coleoptera, Scarabaeidae) under laboratory conditions (številka: 3, 2009)
  Compounds of essential oils as markers of hop resistance (Humulus lupulus) to powdery mildew (Podosphaera macularis) (številka: 3, 2009)
  Hordeetum murini Libbert, 1932 - a ruderal association in Kosovo (številka: 3, 2009)
  Vegetativna rast in pridelek semideterminantnega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) v odvisnosti od načina zastiranja tal (številka: 3, 2009)
  Vpliv nekaterih dejavnikov na naselitev navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizanteme Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White' (številka: 3, 2009)
  Reproductive and growth performances of four rabbit genotypes (številka: 1, 2009)
  Prireja in fizikalne lastnosti jajc slovenskih tradicionalnih pasem kokoši lahkega tipa (številka: 1, 2009)
  Navidezna prebavljivost surovih beljakovin in surovih maščob pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek telesnih maščob (številka: 1, 2009)
  Pregled sistemov predmetnih oznak za področje znanosti o živalih v izbranih biotehniških podatkovnih zbirkah (številka: 1, 2009)
  Identification of environmental impact hot spots in traditional food production lines (številka: 1, 2009)
  Parameters affecting calving difficulty of Charolais and Limousin breed at the Educational and Research Centre Logatec (številka: 1, 2009)
  Vpliv velikosti delcev organskih komunalnih odpadkov na proizvodnjo bioplina (številka: 1, 2009)
  Sensory traits of capon meat in three chicken genotypes (številka: 1, 2009)
  The search for conjugative transposon in rumen bacterium Prevotella bryantii Bsub1 4 (številka: 2, 2009)
  New primer combinations with comparable melting temperatures detecting highest numbers of nosZ sequences from sequence databases (številka: 2, 2009)
  Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition (številka: 2, 2009)
  Strain and placement density effects on welfare, haematological and serum biochemical indices of broilers in north central Nigeria (številka: 2, 2009)
  Prof. dr. Jože Ferčej (1917-2009) (številka: 2, 2009)
  Minerals management in silvopastoral system of karst pasture (številka: 2, 2009)
  Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni (številka: 2, 2009)
  Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci (številka: 2, 2009)
  Time dependent formation of markers of oxidative stress induced by a high fat diet supplemented or unsupplemented with vitamin E in pigs (številka: 2, 2009)
  Introduction pilot biogas reactors and application to define biogas potential of basic substrat, swine slurry (številka: 2, 2009)
  Effects of dietary pectin on protein digestion and metabolism in growing rats (številka: 2, 2009)
  Isolation and use of Prevotella ruminicola TC18 plasmid pTC18 in Escherichia coli-P. ruminicola shuttle vector construction (številka: 2, 2009)
  In vitro mammary gland model (številka: 2, 2009)
 7. 2010
   47

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 1 (2010)
  Massive occurence and identification of the nematode Alloinema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) found in Arionidae slugs in Slovenia (številka: 1, 2010)
  Spremembe agro-klimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih (številka: 1, 2010)
  Biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Hymenoptera, Cynipidae) (številka: 1, 2010)
  Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus ceasus L.) (številka: 1, 2010)
  Hop fields in crop rotation (številka: 1, 2010)
  Comparison of tannin concentration in young plants of common and tartary buckwheat (številka: 1, 2010)
  The effect of diatomaceous earth of different origin, temperature and relative humidity against adults of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) in stored wheat (številka: 1, 2010)
  Soil organic matter content according to different management system within long-term experiment (številka: 1, 2010)
  Substrate pH level effects on anthocyanins and selected phenolics in Rosa x hybrida L. 'KORcrisett' (številka: 1, 2010)
  Effect of 6-benzyladenine application time on apple thinning of cv. 'Golden Delicious' and cv. 'Idared' (številka: 1, 2010)
  Intraspecific variability of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) as biological control agent of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) adults (številka: 1, 2010)
  Selenium induced lower respiratory potential in Glycine max (L.) Merr. (številka: 1, 2010)
  Variation of physiological traits and yield components of some maize hybrid (Zea mays L.) in agroecological conditions of Kosovo (številka: 1, 2010)
  Testing the efficacy of different substances against Arion slugs (Arionidae) under laboratory conditions (številka: 2, 2010)
  Cabbage moth (Mamestra brassicae L.) and bright-line brown-eyes moth (Mamestra oleracea L.) - presentation of the species, their monitoring and control measures (številka: 2, 2010)
  Evaluation of buckwheat sprouts as microgreens (številka: 2, 2010)
  Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges (številka: 2, 2010)
  Odločitveni dejavniki pri nakupu živil v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Kemična komunikacija med parazitoidi in organizmi z drugih trofičnih nivojev (številka: 2, 2010)
  The natural occurrence of toxigenic moulds and mycotoxins in Slovenian primary grain production (številka: 2, 2010)
  Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf beetle (Oulema melanopus L., Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions (številka: 2, 2010)
  Mikrosatelitski markerji uporabni za identifikacijo kultivarjev vinske trte (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2010)
  Impacts of gibberellin (GA3) on sensorial quality and storability of table grape (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2010)
  Antimicrobial activity of essential oils of three herbs against Listeria monocytogenes on chicken frankfurters (številka: 3, 2010)
  Dynamics of polyphenolics formation in different plant parts and different growth phases of selected buckwheat cultivars (številka: 3, 2010)
  Crop rotation on arable and livestock farms in Slovenia (številka: 3, 2010)
  Oblikovanje baze podatkov o slovenskem medu (številka: 3, 2010)
  Povezave med zavarovanimi območji, turizmom in razvojem podeželja (številka: 3, 2010)
  Establishment of agricultural drought monitoring at different spatial scales in southeastern Europe (številka: 3, 2010)
  In memoriam prof. dr. Jože Spanring (1923-2010) (številka: 3, 2010)
  Vloga matičnih celic pri nastanku raka mlečne žleze (številka: 1, 2010)
  Environmental impact evaluation of innovation in traditional food production lines (številka: 1, 2010)
  Prebavna mikrobiota kot dejavnik pri razvoju debelosti (številka: 1, 2010)
  Environmental impact evaluation of innovation in traditional food production lines (številka: 1, 2010)
  Prevalence of coagulase positive pathogenic Staphylococcus aureus in milk products collected from unorganized sector of Agra (številka: 1, 2010)
  Simple reparameterization to improve convergence in linear mixed models (številka: 2, 2010)
  Prof. ddr. Franc Ločniškar, dipl. inž. agr. (številka: 2, 2010)
  Foraging behaviour of sheep at pasture with different types of vegetation in a paddock (številka: 2, 2010)
  Methylmercury inhibits growth and induces membrane changes in Pseudomonas putida (številka: 2, 2010)
  Variations in the fatty acid composition and nutritional value of Adriatic sardine (Sardina pilchardus Walb.) through the fishing season (številka: 2, 2010)
  Ocena parametrov disperzije za lastnosti zunanjosti pri konjih haflinške pasme (številka: 2, 2010)
  Fluctuating asymmetry in diploid female and sterile triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (številka: 2, 2010)
  Antibiotic-resistant soil bacteria in high-altitude (5000-6000 m) soils of the Himalaya (številka: 2, 2010)
 8. 2011
   60

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Selen in njegove zvrsti v okolju (številka: 1, 2011)
  Ščitaste stenice (Pentatomidae) kot škodljivci gojenih rastlin in načini njihovega zatiranja (številka: 1, 2011)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2011)
  Primerjava modelov FOCUS PELMO in PEARL pri ocenjevanju izpiranja herbicidov v treh izbranih vrstah tal na območju Apaške doline (številka: 1, 2011)
  Mass propagation of Solanum surattense Bum. using direct adventitious shoot organogenesis from internode (številka: 1, 2011)
  Ohranjanje medgeneracijske kontinuitete kot pogoj za zagotavljanje socialne varnosti starejše generacije kmečkega prebivalstva (številka: 1, 2011)
  Efficacy of three natural substances against apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) under laboratory conditions (številka: 1, 2011)
  Wine production on Istria family farms (številka: 1, 2011)
  Participativno raziskovanje večnamenskosti Krakovskih vrtov kot podlage za ohranitev zaščitene mestne kmetijske kulturne dediščine (številka: 1, 2011)
  The effect of some insecticides, natural compounds and tomato cv. Venezia with Mi gene on the nematode Meloidogyne ethiopica (Nematoda) reproduction (številka: 1, 2011)
  Inhibicija amilolitične aktivnosti mok z neoptimalnim padajočim številom (številka: 2, 2011)
  NaCl salinity and Zn foliar application influence essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) (številka: 2, 2011)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2011)
  Vpliv selena in izključitve UV-B sevanja na pridelek semen buč golic (številka: 2, 2011)
  Economic growth and trend changes in wildlife hunting (številka: 2, 2011)
  Pregled potvorb živil skozi zgodovino - dejanja slučaja, nuje ali namere? (številka: 2, 2011)
  Monilinia pathogens of cultivated and native Vaccinium species in Slovenia (številka: 2, 2011)
  Nekateri pristopi za izkoriščanje heteroze pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) (številka: 2, 2011)
  Total RNA extraction method and Prunus species infulence the detection of Plumpox potyvirus by real-time RT-PCR (številka: 2, 2011)
  Kateri biofizikalni in biokemični dejavniki lahko pripomorejo k večji odpornosti zelja (Brassica oleraceae L. var. capitata) na napad gospodarsko najpomembnejših škodljivcev (številka: 2, 2011)
  Reduction of the lenght of 1 RS.1BL translocation in the bread wheat variety "Yugoslavia" (številka: 3, 2011)
  Rural women's attitudes toward their participation in the decision-making process and production of potato crops in Shoushtar, Iran (številka: 3, 2011)
  Massive occurrence of Podagrica fuscicornis (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) on common marshmallow (Althaea officinalis L.) (številka: 3, 2011)
  LINGRA: model za simulacijo rasti in pridelka travne ruše (številka: 3, 2011)
  Validation of the method for the determination of some wine volatile compounds (številka: 3, 2011)
  Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah (številka: 3, 2011)
  The comparison of number of deaths in accidents with the agriculture and forestry tractors among European countries (številka: 3, 2011)
  Mutagenic treatment induces high transposon variation in barlez (Hordeum vulgare L.) (številka: 3, 2011)
  Topics related to social sciences by authors from Slovenia in agriculture-and-life-sciences database CAB Abstracts (številka: 3, 2011)
  Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961-2009 (številka: 3, 2011)
  Cultivation, varietal structure and possibilities for cross-pollination of Brassica napus L. in Slovenia (številka: 3, 2011)
  Selenium uptake and distribution in chicory (Chichorium intybus L.) grown in an aeroponic system (številka: 3, 2011)
  Virulenčni faktorji glive Verticillium albo-atrum (številka: 3, 2011)
  Problematika nabiranja cvetnih brstov za izdelavo preparatov mejoze (številka: 3, 2011)
  Možnosti biotičnega zatiranja paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny, Lepidoptera, Gelechiidae) (številka: 3, 2011)
  Adventitous presence of GMOs in maize in the view of coexistence (številka: 3, 2011)
  Analiza fenofaz paš, pri čebelah v Novem mestu (številka: 3, 2011)
  Contrastive responses of spring and winter wheat cultivars to chilling and acclimation treatments (številka: 3, 2011)
  Evaluation of cacao-pudding as a probiotic food carrier and sensory acceptability properties (številka: 3, 2011)
  PCR identification of rpgip1 transgene in Pisum sativum L. (številka: 3, 2011)
  Impact of fungicides and other preparations for seed treatment and different cultivation techniques on seed contamination of winter wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) (številka: 3, 2011)
  Using different growth medium greatly improves distinction of Butyrivibrio fibrisolvens and Pseudobutyrivibrio xylanivorans strains by the cellular fatty acids and aldehydes profiles (številka: 1, 2011)
  Detection and comparison of the sensory quality of wild and farmed brown trout (Salmo trutta) by consumers (številka: 1, 2011)
  The behaviour of individually housed growing rabbits and the influence of gnawing sticks as environmental enrichment on daily rhythm of behavioural patterns duration (številka: 1, 2011)
  Uvedba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorsko modeliranje slovenskega kmetijstva (številka: 1, 2011)
  Genetic and environmental dispersion parameter estimation by test interval method in dairy sheep (številka: 1, 2011)
  Common agricultural policy health check (številka: 1, 2011)
  Novosti evropske zakonodaje o zaščiti poskusnih živali (številka: 1, 2011)
  Ugotavljanje stopnje hibridizacije populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi obarvanosti obročkov na zadku (številka: 2, 2011)
  Application of multivariate principal component analysis to morphological characterization of indigenous goats in SOuthern Nigeria (številka: 2, 2011)
  Analysis of longevity in Slovenian holstein cattle (številka: 2, 2011)
  Dinamika procesov zorenja v različnih mišicah goved (številka: 2, 2011)
  The profitability of P.G. 600 in well managed sow herd (številka: 2, 2011)
  V spomin doc. dr. Slavici Golc Teger (1948-2011) (številka: 2, 2011)
  The effect of linseed oil supplementation on performance, fatty acid composition and oxidative status of rabbits (številka: 2, 2011)
  Prevod besedne zveze animal welfare v slovenski jezik ne bi smel biti problem (številka: 2, 2011)
  Growth and mortality of SIKA suckling rabbits in Slovenia (številka: 2, 2011)
  Devetdeset dnevna ločevalna dieta je zaradi deficitov v vnosu hranil nevarna za zdravje (številka: 2, 2011)
 9. 2012
   126

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Supplementing pig diet with 0.2% sweet chesnut (Castanea sativa Mill.) wood extract had no effect on growth, carcass or meat quality (str. 83-88, 2012)
  Length of the interval between immunocastration and slaughter in relation to boar taint and carcass traits (suppl. 3, 2012)
  Shelf-life of freeze-thawed fillets of common carp (Cyprinus carpio, L.) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix, V.) packed under air (suppl. 3, 2012)
  Preliminary study to determine the threonine requirement of specific humoral immune response in rearing ducks (suppl. 3, 2012)
  Effect of gilt growth rate and backfat thickness on reproductive performance (suppl. 3, 2012)
  Detection of Salmonella indiana in broiler production in the Czech republic (suppl. 3, 2012)
  Preliminary investigations on the single and combined cytotoxic effect of T-2 and HT-2 toxin measured by methyl thiazol tetrazolium (MTT) cytotoxicity test using pig lymphocytes (suppl. 3, 2012)
  Pedigree analysis in the SIKA rabbits in Slovenia (suppl. 3, 2012)
  Effects of low protein diets on lean genotype pigs (suppl. 3, 2012)
  Heritability of linear type traits in the autochthonous Rendena dual purpose breed (suppl. 3, 2012)
  Classification of meat with boar taint using an electronic nose (suppl. 3, 2012)
  The effect of green ham quality on the technological, chemical and sensorial traits of dry-cured ham Kraški pršut (suppl. 3, 2012)
  Genetic variability of microRNA genes in farm animals (suppl. 3, 2012)
  Fatty acid profile of sour dairy products produced by different starter cultures (suppl. 3, 2012)
  Effect of carcass weight and gender on main tissue distribution in carcass main cuts (suppl. 3, 2012)
  Serum immunoglobulin (IgG, IgM, IgA) concentration in cows and their calves (suppl. 3, 2012)
  Lecithin as a supplement for mid-lactating dairy cows (suppl. 3, 2012)
  Influence of gender and slaughter weight on meat quality traits of heavy pigs (suppl. 3, 2012)
  Characterization of milk coagulation ability in bulk milk samples (suppl. 3, 2012)
  Alkaline phosphatase activity in Slovenian cheese made from pasteurized, thermized or raw milk (suppl. 3, 2012)
  Characterization of exon 14 and intron 5 of the SREBP-1 gene in Sarda breed sheep (suppl. 3, 2012)
  Single and combined effect of dietary thyme (Thymus vulgaris) and spirulina ( Arthrospira platensis) on bacterial community in the caecum and caecal fermentation of rabbits (suppl. 3, 2012)
  The assessment of genetic diversiy and analysis of pedigree completeness in purebred Slovak Spotted cattle (suppl. 3, 2012)
  Sustainability of cattle farms in Italy (suppl. 3, 2012)
  Preliminary results of bivariate analysis in joint Slovenian and Croatian evaluation for milk traits in Holstein breed (suppl. 3, 2012)
  Effect of group size on breeding value accuracy in gilts (suppl. 3, 2012)
  Heat stress risk alert system for dairy cattle in Slovenia (suppl. 3, 2012)
  The effect of workload type and baseline covariate on the response of plasma biochemical parameters in show jumpers (suppl. 3, 2012)
  Preliminary study on the genetic diversity of the Istrian sheep, Lika and Krk pramenka sheep populations using microsatellite markers (suppl. 3, 2012)
  Investigation of colour, texture and organoleptic properties of retailed conventional and organic chicken breast in Hungary (suppl. 3, 2012)
  Animal nutrition for the health of animals, human and environment (suppl. 3, 2012)
  Study of milk coagulation properties in multibreed Italian dairy herds (suppl. 3, 2012)
  Statistical evaluation of judging at the CDI-W dressage competition in Kaposvár 2011 (suppl. 3, 2012)
  Estimation and decomposition of genetic trends in a two-way cross using Hungarian pig breeds (suppl. 3, 2012)
  Comparative study of commercial cold-cuts used NIRs and sensory analysis (suppl. 3, 2012)
  Location preference of rabbit does between common sized and double sized cages (suppl. 3, 2012)
  Selection of applicable morphometric parameter for age estimation in roe deer (Capreolus capreolus, L.) from eastern Croatia (suppl. 3, 2012)
  Animal science in the context of food consumer science (suppl. 3, 2012)
  Total fatty acids composition of raw and ripe Slavonian kulen in relation to raw material used (suppl. 3, 2012)
  Animal products as coventional and functional food (suppl. 3, 2012)
  Colostrum and milk of different cattle breeds as amino acid source (suppl. 3, 2012)
  Associations between polymorphisms in the leptin gene and milk production traits in Pinzgau and Slovak Spotted cattle (suppl. 3, 2012)
  Analysis of mitochondrial DNA in Adriatic sardine (Sardina pilchardus) (suppl. 3, 2012)
  Effect of age and weight of rabbits at slaughter on carcass value (suppl. 3, 2012)
  Preliminary investigations into the effect of feeding mannan oligosaccharide (MOS) on the genotoxic effect of T-2 toxin in rabbits measured by comet assay (suppl. 3, 2012)
  Evaluation of connectedness between the management units of Landrace breed of pigs in Croatia (suppl. 3, 2012)
  The in vitro caecal fermentation of different starch sources in rabbits (suppl. 3, 2012)
  Machine milking and daily changes of cow's teat condition (suppl. 3, 2012)
  Estimating age of admixture in a cattle population based on SNP chip data (suppl. 3, 2012)
  Skeletal development of outdoor reared Zagorje turkey fed lower protein diets (suppl. 3, 2012)
  Fatty acid composition of muscle in Krškopolje pigs and hybrids 12 (suppl. 3, 2012)
  Effect of the yolk content of hatching eggs on the weight and composition of the liver in the hatched chicks (suppl. 3, 2012)
  Influence of sex and age at slaughter on growth performance and carcass traits mof Boer kids (suppl. 3, 2012)
  Estimates of environmental effects, genetic parameters and genetic trends for reproductive traits in Alpine goats (suppl. 3, 2012)
  Breed assignment test of Slovenian cattle breeds using microsatellites (suppl. 3, 2012)
  Evaluation of the milk fat to protein ratio and fertility traits in Latvian Brown and Holstein dairy cows (suppl. 3, 2012)
  What matters when buying fresh meat? (suppl. 3, 2012)
  Modification of diet fatty acid composition change the fatty acid composition of rabbit meat (suppl. 3, 2012)
  Genomic selection in Fleckvieh with low density SNP panels (suppl. 3, 2012)
  Participatory development of breeding goals Austrian dairy cattle (suppl. 3, 2012)
  Development of Cika cattle breed (suppl. 3, 2012)
  Influence of NaCL treatments on growth and biochemical parameters of castor bean (Ricinus communis L.) (številka: 1, 2012)
  Pesticide residues in samples of apples, lettuce and potatoes from integrated pest management in Slovenia from 2005-2009 (številka: 1, 2012)
  Antraknoza pri ameriških borovnicah (Vaccinium corymbosum L) (številka: 1, 2012)
  In vitro plant regeneration of Indian jujube (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Zaytoni via indirect organogenesis (številka: 1, 2012)
  Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) propagated under in vitro conditions (številka: 1, 2012)
  Značilnosti diatomejske zemlje kot naravnega insekticida za zatiranje skladiščnih škodljivcev (številka: 1, 2012)
  Japonski dresnik (Fallopia japonica Houtt. Ronse Decraene) in njegovo zatiranje z bolšico Aphalara itadori Shinji (številka: 1, 2012)
  Selenium supplementation stimulates vegetative and reproductive growth in canola (Brassica napus L.) plants (številka: 1, 2012)
  Analiza EST klonov križancev Coffea arabica x Coffea canephora in Coffea canephora x Cofea congensis (številka: 1, 2012)
  Water and nitrogen use efficiency of common ragweed (Ambrosia Artemisiifolia L.) at different nitrogen and water levels (številka: 1, 2012)
  Induction of drought tolerance with seed priming in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) (številka: 1, 2012)
  Compatibility of selected herbicides with entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill (številka: 1, 2012)
  Asymbiotic seed germination of Phalenopsis Blume orchids after hand pollination (številka: 1, 2012)
  E-readiness of rural ICT offices for rice e-marketing in Rasht township, Iran (številka: 2, 2012)
  Genetic diversity and correlation estimates for grain yield and quality traits in Kosovo local maize (Zea mays L.) populations (številka: 2, 2012)
  Kaparji (Hemiptera: Coccoidea) vinske trte (Vitis vinifera L.) v Sloveniji in možnosti njihovega biotičnega zatiranja (številka: 2, 2012)
  Determination of water balance components with high precision weighing lysimeter Kleče (številka: 2, 2012)
  Pomen prehranske vlaknine v prehrani človeka (številka: 2, 2012)
  Tools for agricultural drought detection in the frame of Drought Management Centre for Southeastern Europe - DMCSEE (številka: 2, 2012)
  Improved quality of fungicide deposition and coverage of potato leaves using flat fan ait-injector nozzle IDK (številka: 2, 2012)
  Collection and genetic characterization of Vitis vinifera 'Žilavka' by microsatellites and AFLP markers (številka: 2, 2012)
  Testing of 'Gisela 5' and 'Santa Lucia 64' cherry rootstocks in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2012)
  Migration of Scaphoideus titanus Ball from the surrounding vineyards into the nursery (številka: 2, 2012)
  Pisana polonica (Harmonia axyridis Pallas, Coleoptera, Coccinellidae) - invazivna koristna vrsta (številka: 2, 2012)
  Reasearch ! of energy use efficiency for maize production systems in Izeh, Iran (številka: 2, 2012)
  Somatic embryogenesis and plantlet regeneration from nucleus tissues of Local orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck) (številka: 2, 2012)
  Assessment of production practices of small scale farm holders of tomato in Bagrote Valley, CKNP region of Gilgit-Baltistan, Pakistan (številka: 2, 2012)
  Genska banka hmelja ter zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (številka: 3, 2012)
  Genska banka koruze v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Izvajanje Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Zbirka samoniklih virov rukole v Slovenski rastlinski genski banki (številka: 3, 2012)
  Ohranjanje in vrednotenje genskih virov zdravilnih rastlin (številka: 3, 2012)
  Genska banka krmnih rastlin na Kmetijskem inštitut Slovenije (številka: 3, 2012)
  Raznolikost genskih virov vrtne solate v slovenski rastlinski genski banki (številka: 3, 2012)
  Ovrednotenje genskih virov belih sort žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) (številka: 3, 2012)
  Genske banke kot kulturna dediščina človeštva (številka: 3, 2012)
  Genska banka sadnih rastlin: naravna zbirka različnih sladkorjev in kislin v jabolkih (številka: 3, 2012)
  Genska banka jagodičja (številka: 3, 2012)
  Genska banka Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (številka: 3, 2012)
  Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti (številka: 3, 2012)
  Slovenska genska banka žlahtne vinske trte (številka: 3, 2012)
  Zbiranje genskih virov oljne ogrščice (Brassica napus ssp. napus L.) iz različnih habitatov v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Vrednotenje genskih virov hmelja z molekulskimi markerji (številka: 3, 2012)
  Genska banka Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru (številka: 3, 2012)
  Genska banka zelja in žlahtnjenje hibridnih sort (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba) (številka: 3, 2012)
  Raznolikost fižola v zbirki Kmetijskega inštituta Slovenije (številka: 3, 2012)
  Genska banka trpežne ljuljke in črne detelje v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka in žlahtnjenje krompirja v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Setting up a gene expression study for tissue cells by method of quantitative real-time PCR (številka: 1, 2012)
  Animal production systems as a selective environment for antibiotic resistance genes (številka: 1, 2012)
  Effect of feeding system on growth and carcass characteristics of improved Jezersko-Solčava lambs (številka: 1, 2012)
  Raziskovanje kompleksnih upravljavskih problemov - primer vrednotenja politik (številka: 1, 2012)
  Vsebnost skatola v maščobnem tkivu merjascev določena s spektrofotometrično metodo (številka: 1, 2012)
  Determination of free amino acid content in the Slovenian dry-cured ham "Kraški pršut" and product characterization (številka: 1, 2012)
  Growth response of broiler chickens fed graded levels of yeast treated raw soya bean and full fat soya bean (številka: 1, 2012)
  Prof. dr. Franz Pirchner petinosemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Geography of Cika cattle breed (številka: 2, 2012)
  Nutrient intake variability induced by processing of food diary data (številka: 2, 2012)
  Variance components estimation for type traits in Slovenian Brown Swiss cattle (številka: 2, 2012)
  Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on colostrum and plasma Se, Cu, Zn and Fe concentrations of fat tail Sanjabi ewes and their lambs (številka: 2, 2012)
  Comparison of methods for relative quantification of gene expression using real-time PCR (številka: 2, 2012)
  Pluripotent stem cells and reprogramming in human and farm animals (številka: 2, 2012)
  The impact of processing methods on the quality of Sudanese withe cheese produces by small scale in New Halfa area (številka: 2, 2012)
 10. 2013
   89

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Analysis of ESR and RBP polymorphisms in black Slavonian sows (suppl. 4, 2013)
  Analysis of PRKAG3 gene polymorphisms in italian autochthonous pig breeds (suppl. 4, 2013)
  Managing local breed is a hard way to find a compromise between collective needs and individual aims (suppl. 4, 2013)
  Reproductive traits of pigs of Mangalitsa breed (suppl. 4, 2013)
  Conservational issues in local breeds - state of the art (suppl. 4, 2013)
  New technologies for characterization and quality assurance in pig (suppl. 4, 2013)
  Qualitative, chemical and nutritional traits of dry-cured ham of Sarda breed pigs (suppl. 4, 2013)
  The use of electronic nose to differentiate entire males from immunocastrates (association with levels of androstenone and skatole) (suppl. 4, 2013)
  The effects of soybean press cake on productive traits and meat quality of italian heavy pigs intended for Parma ham production (suppl. 4, 2013)
  Estimation of linkage disequilibrium in the Nero Siciliano Italian autochtonous breed using the illumina 60k SNP array (suppl. 4, 2013)
  Breeding of the Black Slavonian pig in extensive conditions (suppl. 4, 2013)
  Healthy trends affect the quality of traditional meat products in Mediterranean area (suppl. 4, 2013)
  Effect of high-oxygen modified atmosphere packaging on some quality traits of meat from Iberian pigs reared under "Montanera" system (suppl. 4, 2013)
  Dispersion parameters for litter size and teat number in Krškopolje pig (suppl. 4, 2013)
  Noir de Bigorre pig - from extinction to exception (suppl. 4, 2013)
  Molecular genetics of coat colour in pigs (suppl. 4, 2013)
  Some performance traits of the Calabrian x large white pig in relation to the housing system (indoor and outdoor) (suppl. 4, 2013)
  Application of quality labels in support of conservation of local breeds - a challenge for Slovenian Krškopolje pig (suppl. 4, 2013)
  Effect of pre-slaughter weight and sex on commercial meat cut yields oh Iberian pigs (suppl. 4, 2013)
  Effect of salt reduction on the length of the resting stage of Italian typical dry-cured ham (suppl. 4, 2013)
  Feeding strategies for local breeds in view of product quality (suppl. 4, 2013)
  The energy value of olive oil soap stocks for Iberian crossbred pigs (suppl. 4, 2013)
  Effect of salting duration on salt content and proteolysis in Kraški pršut dry hams after the resting phase (suppl. 4, 2013)
  Pedigree analysis of Cinta Senese and Mora Romagnola breeds breeds (suppl. 4, 2013)
  Relationships between the quality of thermographic image and the measure of skin temperature on piglets (suppl. 4, 2013)
  Calcium and phosphorus retention in the carcass of Iberian pigs growing from 50 to 100 kg body weight fed high and low dietary protein concentrations (suppl. 4, 2013)
  Genetic parameters for litter size in black Slavonian pigs with each parity treated as a different trait (suppl. 4, 2013)
  Sanitary aspects of outdoor farming systems (suppl. 4, 2013)
  Biochemical characterization of meat of Calabrese x Large White pig reared in outdoor or indoor housing system (suppl. 4, 2013)
  Learning processes for producers in assessing a new product with Protected Designation of Origin (suppl. 4, 2013)
  The effect of farrowing rate and number of piglets weaned per litter on production costs of commercial Iberian herds in extremadura (Spain) (suppl. 4, 2013)
  Non destructive spectral sensors for authentication of the feeding regime of Iberian hams during the salting process (suppl. 4, 2013)
  Effect of hydrolysable tannins on proliferation of small intestinal porcine and human enterocytes (suppl. 4, 2013)
  Fatty and lean piglets establish early differenciation in DNA, RNA and protein retain (suppl. 4, 2013)
  Effect of husbandry systems on the environmental impact of pig production (suppl. 4, 2013)
  Consumers acceptability of Slavonian "Kulen" sausage (suppl. 4, 2013)
  The effect of immunocastration on carcass and meat cut yield in extensively reared Iberian gilts (suppl. 4, 2013)
  How black is really black Slavonian pig? (suppl. 4, 2013)
  Prediction of feeding system in Iberian pigs with three analytical methods by means of discriminant analysis (suppl. 4, 2013)
  Impact of supplementing pig diet with tannins on histological characteristics of small intestine and growth performance of fattening pigs (suppl. 4, 2013)
  A classical QTL scan supports the complexity of the genetic basis of coat colour in pig (suppl. 4, 2013)
  Iberian dry-cured ham consumption in spanish households (suppl. 4, 2013)
  Successful long-term pre-pubertal immunocastration of purebred Iberian gilts reared in extensive systems (suppl. 4, 2013)
  Quality of fresh pork and dry-cured ham (suppl. 4, 2013)
  The fat tissue quality (suppl. 4, 2013)
  Measuring effects of new and fast inbreeding on the litter size of Iberian pigs (suppl. 4, 2013)
  Inventory and characterization of the traditional mediterranean pig production systems (suppl. 4, 2013)
  Stakeholder's practices and representations of contacts between domestic and wild pigs (suppl. 4, 2013)
  Expression and molecular analysis of DsRed and gfp fluorescent genes in tobacco (Nicotiana tabacum L.) (številka: 1, 2013)
  Antioksidativni potencial otrobov pire, navadne in tatarske ajde (številka: 1, 2013)
  Influence of seed priming on emergence and growth of coriander (Coriandrum sativum L.) seedlings grown under salt stress (številka: 1, 2013)
  Vpliv različnih tehnoloških postopkov na kakovost vina malvazija (številka: 1, 2013)
  Effect of drought stress and selenium spraying on photosynthesis and antioxidant activity of spring barley (številka: 1, 2013)
  The suitability of malolactic fermentation for the Cviček wine (številka: 1, 2013)
  Alternativni načini zatiranja strun (Coleoptera, Elateridae) na njivah (številka: 1, 2013)
  Effect of intermittent irrigation with saline water on rice yield in Rasht, Iran (številka: 1, 2013)
  Pol-naravno travinje kot vir semena za obnovo ruše velike naravne vrednosti (številka: 1, 2013)
  The impact of environmental factors on the infection of cereals with Fusarium species and mycotoxin production (številka: 1, 2013)
  Effect of cytokinin type and concentration, and source of explant on shoot multiplication of pineapple plant (Ananas comosus 'Queen') in vitro (številka: 1, 2013)
  Genetic variation among accessions of Lathyrus inconspicuous (L.) as revealed by SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis (številka: 1, 2013)
  Contribution of agricultural policy measures to maintain grassland areas (the case of Radensko Polje Landscape Park) (številka: 1, 2013)
  Enhanced growth of cabbage and red beet by Trichoderma viride (številka: 1, 2013)
  Wheat straw decomposition, N-mineralization and microbial biomass after 5 years of conservation tillage in Gleysol field (številka: 1, 2013)
  Production of rocket (Eruca sativa Mill.) on plug trays and on a floating system in relation to reduced nitrate content (številka: 1, 2013)
  Phenotypic evaluation of scutellum-derived calluses in 'Indica' rice cultivars (številka: 2, 2013)
  Možnosti varstva oreha (Juglans spp.) pred orehovo muho (Rhagoletis completa Cresson, 1929 Diptera: Tephritidae) s poudarkom na biotičnem zatiranju škodljivca (številka: 2, 2013)
  Tehnike indukcije haploidov in podvojenih haploidov (številka: 2, 2013)
  Novejši podatki o vsebnosti semen vrst iz rodu Ambrosia v krmi za prostoživeče ptice v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Cultivar and growth phases - the factors affecting antioxidant activity of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) (številka: 2, 2013)
  A decade of research in mofette areas has given us new insights into adaptation of soil microorganisms to abiotic stress (številka: 2, 2013)
  Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.): microbes against the pests (številka: 2, 2013)
  Biogenic amines in red wine (številka: 2, 2013)
  Influence of arbuscular mycorrhiza on osmotic adjustment compounds and antioxidant enzyme activity in nodules of salt-stressed soybean (Glycine max) (številka: 2, 2013)
  Sheep wool and leather waste as fertilizers in organic production of asparagus (Asparagus officinalis L.) (številka: 2, 2013)
  Indirect plant regeneration in aromatic rice (Oryza sativa L.) var. 'Kalijira' and 'Chinigura' (številka: 2, 2013)
  Ohranjanje semena vrste Brassica napus L. v talni semenski banki (številka: 2, 2013)
  Effect of nitrogen rate on seed yield, protein and oil content of two canola (Brassica napus L.) cultivars (številka: 2, 2013)
  Tla ali prst? Prispevek k razpravam o rabi izrazov 'tla' in 'prst' v slovenskem poljudnem in strokovnem izrazoslovju (številka: 2, 2013)
  Effect of source and sink limitation on yield and some agronomic characteristics in modern bread wheat cultivars under post anthesis water deficiency (številka: 2, 2013)
  Poultry infected with Mycoplasma gallisepticum or Mycoplasma synoviae produce antibodies to their cysteine protease CysP (številka: 1, 2013)
  Prehranske potrebe oslov in njihove najpogostejše s prehrano povezane bolezni (številka: 1, 2013)
  Prof. dr. France Šuštar, devetdesetletnik, profesor botanike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2013)
  The effect of body condition score and body weight of Sanjabi ewes on immune system, productive and reproductive performance (številka: 2, 2013)
  Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme konj v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme prašičev v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  The effect of uncertainty in a fuzzy input-output analysis of water consumption applied to Macedonia (številka: 2, 2013)
  Mammary tumors in ruminants (številka: 2, 2013)
 11. 2014
   44

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Autografted vines of cultivar 'Refošk' (Vitis vinifera L.) reveal symptoms of the rugose wood disease (številka: 1, 2014)
  Genetic diversity of spinach (Spinacia oleracea L.) landraces collected in Iran using some morphological traits (številka: 1, 2014)
  Some plant extracts retarde nitrification in soil (številka: 1, 2014)
  Influence of chemical and organic fertilizer on growth, yield and essential oil of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plant (številka: 1, 2014)
  Soil acidification and liming in grassland production and grassland soil fertility in Slovenia (številka: 1, 2014)
  The effect of land use on phosphorus dynamics in golf course soil (številka: 1, 2014)
  Graphic analysis of yield stability in new improved lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes using nonparametric statistics (številka: 1, 2014)
  Kakovost jabolk sort 'Gala Brookfield' in 'Fuji Kiku 8' pod in izven protitočne mreže (številka: 1, 2014)
  Response of leaf area and dry matter of crop, weeds and cover crops to competition and fertilizer resources (številka: 1, 2014)
  Cultivation of three medicinal mushroom species on olive oil press cakes containing substrates (številka: 1, 2014)
  The characterisation of Vitis vinifera 'Refošk' with AFLP and SSR molecular markers and ampelographic traits (številka: 1, 2014)
  Physico-chemical and sensory characteristics of jellies made from seven grapevine (Vitis vinifera L.) varieties (številka: 1, 2014)
  Sensitivity of field tests, serological and molecular techniques for Plum Pox Virus detection in various tissues (številka: 1, 2014)
  Analysis of energy and greenhouse gas balance as indexes for environmental assessment of wheat and maize farming: a case study (številka: 2, 2014)
  Effect of Se application on photosynthesis, osmolytes and water relations in two durum wheat (Triticum durum L.) genotypes under drought stress (številka: 2, 2014)
  The content of minerals in Slovenian organic and conventional produced fruits, herbs and vegetables (številka: 2, 2014)
  Does paternal sterility impact on progeny germination and survivorship, case study in strawberries (številka: 2, 2014)
  Comparative study of diagnostic methods used for monitoring of common grape vine (Vitis vinifera L.) crown gall (Agrobacterium vitis Ophel & Kerr) in Slovenia (številka: 2, 2014)
  Determination of an optimal priming duration and concentration protocol for pepper seeds (Capsicum annuum L.) (številka: 2, 2014)
  Dependence of the conservation status of acid grasslands at the Pohorje and Kozjak on socioeconomic parameters (številka: 2, 2014)
  Different species of basil need different ammonium to nitrate ratio in hydroponics' system (številka: 2, 2014)
  Impact of fertilization on water resources in karst, example of research field site Sinji Vrh (številka: 2, 2014)
  The effect of gamma radiation on seed germination of barley (Hordeum vulgare L.) (številka: 2, 2014)
  The impact of wheat production on the occurrence of mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone) on wheat grains (Triticum aestivum L.) (številka: 2, 2014)
  Antioxidant activity in selected Slovenian organic and conventional crops (številka: 2, 2014)
  Ruralna sociologija v spoznavanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Effects of seed size and aging on field performance of lentil (Lens culinaris Medik.) under different irrigation treatments (številka: 2, 2014)
  Zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii Matsumura, Diptera, Drosophilidae) s poudarkom na okoljsko sprejemljivih načinih (številka: 2, 2014)
  Simulation of rice yield under different irrigation and nitrogen application managements by CropSyst model (številka: 2, 2014)
  Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L. (številka: 2, 2014)
  Adverse effects and intoxications related to medicinal/harmful plants (številka: 2, 2014)
  Nematicidal isochromane glycoside from Kigelia pinnata leaves (številka: 1, 2014)
  Sexual size dimorphism and sex determination by morphometric measurements in locally adapted muscovy duck (Cairina moschata) in Nigeria (številka: 1, 2014)
  Ocenjevanje osebnosti konj na podlagi konstitucijskih značilnosti (številka: 1, 2014)
  Strategija razvoja kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo jajc (številka: 1, 2014)
  Does consumer preference exceed initially indicated wishes? (številka: 1, 2014)
  Seashell specialties and food handling in Slovene Istria restaurants (številka: 2, 2014)
  Celulosomi in celulazni konzorcij Ruminococcus flavefaciens 007C (številka: 2, 2014)
  The outcomes of metabolic, molecular and physical-chemical characterization of intestinal tract microbiome on a four mammalian species model (številka: 2, 2014)
  Vpliv trajanja skladiščenja in mase valilnih jajc na valilnost piščancev prelux-G (številka: 2, 2014)
  Vpogled v aerobno mikrobno združbo rečnega sedimenta Kamniške Bistrice s klasičnim gojitvenim in molekularno biološkim pristopom (številka: 2, 2014)
  Fat quality in the indigenous Krškopolje pig reared in an enriched environment (številka: 2, 2014)
 12. 2015
   50

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Successful disinfection protocol for orchid seeds and influence of gelling agent on germination and growth (številka: 1, 2015)
  Exogenous silicon leads to increased antioxidant capacity in freezing-stressed pistachio leaves (številka: 1, 2015)
  Calibration of the LINGRA-N model to simulate herbage yield of grass monocultures and permanent grassland in Slovenia (številka: 1, 2015)
  Ukrepi za zatiranje rasti vrhov jablane "Gala" (številka: 1, 2015)
  Green mathematics (številka: 1, 2015)
  Genetic variation for seed yield and some of agro-morphological traits in faba bean (Vicia faba L.) genotypes (številka: 1, 2015)
  Activating antioxidant enzymes, hyoscyamine and scopolamine biosynthesis of Hyoscyamus niger L. plants with nano-sized titanium dioxide and bulk application (številka: 1, 2015)
  Artichoke (Cynara scolymus L.) as cash-cover crop in an organic vegetable system (številka: 1, 2015)
  Preizkusno delovanje stroja za luščenje orehov (številka: 1, 2015)
  The effect of salt stress on the germination of maize (Zea mays L.) seeds and photosynthetic pigments (številka: 1, 2015)
  Volatile profile of wine Teran PTP (številka: 1, 2015)
  Effects of soil and foliar applications of iron and zinc on flowering and essential oil of chamomile at greenhouse conditions (številka: 1, 2015)
  Variation in antioxidant, and antibacterial activities and total phenolic content of the bulbs of mooseer (Allium hirtifolium Boiss.) (številka: 1, 2015)
  Identification of the most stable genotypes in multi-environment trials by using nonparametric methods (številka: 1, 2015)
  Preučevanje odziva na sušni stres pri metuljnicah (Fabaceae) s proteomiko (številka: 1, 2015)
  Soil of the lower valley of the Dragonja river (Slovenia) (številka: 1, 2015)
  Effects of phosphorus fertilizer rate and Pseudomonas fluorescens strain on field pea (Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.) growth and yield (številka: 2, 2015)
  Genetic analysis of agro-morphological traits in promising hybrids of sunflower (Helianthus annuus L.) (številka: 2, 2015)
  Allelopathic effect of medicinal plant Cannabis sativa L. on Lactuca sativa L. seed germination (številka: 2, 2015)
  Study of relationship between soybean (Glycine max (L.) Merr.) planting spatial arrangements and velvetleaf (Abutilon theophrasti L.) population dynamic (številka: 2, 2015)
  Allelopathic effects of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) on germination & growth of cucumber, alfalfa, common bean and bread wheat (številka: 2, 2015)
  Deficitni princip namakanja oljčnih nasadov v Slovenski Istri (številka: 2, 2015)
  Sonication of seeds increase germination performance of sesame under low temperature stress (številka: 2, 2015)
  Možnosti okoljsko sprejemljivega zatiranja ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball, 1932) (številka: 2, 2015)
  Namerno sproščanje gensko spremenjenih rastlin v okolje v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Influence of selenium in drought-stressed wheat plants under greenhouse and field conditions (številka: 2, 2015)
  Simulation of herbage yield and growth components of Cock's foot (Dactylis glomerata L.) in Jablje using the calibrated LINGRA-N model (številka: 2, 2015)
  Rate and duration of seed filling and yield of soybean affected by water and radiation deficits (številka: 2, 2015)
  Insecticidal activity of three plants extracts against Myzus persicae (Sulzer, 1776) and their phytochemical screening (številka: 2, 2015)
  The effects of planting arrangement and phosphate biofertilizer on soybean under different weed interference periods (številka: 2, 2015)
  Effect of pre-chilling and environmental factors on breaking seed dormancy and germination of three foxtail species (številka: 2, 2015)
  Grain, milling, and head rice yields as affected by nitrogen rate and bio-fertilizer application (številka: 2, 2015)
  Carrot (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.) as source of antioxidants (številka: 2, 2015)
  Prva najdba parazitoidne ose Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968 (Hymenoptera, Trichogrammatidae) v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Raziskave mikro RNA pri govedu, prašičih, ovcah in kokoših (številka: 1, 2015)
  Prispevek bioplinskih naprav v Sloveniji k zmanjševanju toplogrednega učinka iz kmetijskega sektorja (številka: 1, 2015)
  Who lives in our dishwasher? (številka: 1, 2015)
  The analysis of costs related to bovine spongiform encephalopathy disease occurrence in the Czech Republic in 2001-2014 (številka: 1, 2015)
  Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem? (številka: 1, 2015)
  Vpliv krmljenja čebeljih družin na njihovo živalnost in pristnost medu (številka: 1, 2015)
  Analiza lastnosti zunanjosti pri plemenskih bikih cikastega goveda (številka: 2, 2015)
  Ekonomska analiza organiziranosti jahalnega centra (številka: 2, 2015)
  Analysis of backfat thickness in on-farm tested gilts in Slovenia using reaction norms (številka: 2, 2015)
  Effect of different litter materials on foot pad dermatitis, hock burn and feather coverage in broiler chickens (številka: 2, 2015)
  Establishment of primary keratinocyte culture from horse tissue biopsates (številka: 2, 2015)
  Microbial biosensors for environmental monitoring (številka: 2, 2015)
 13. 2016
   58

  številka: 1 (2016)
  Subclinical mastitis in dairy camels in Algeria (številka: 2, 2016)
  Effects of nitrogen treatment and intra-row spacing on the morphological and physiological characteristics in pumpkin (Cucurbita pepo L.) (številka: 1, 2016)
  Germination and seedling characteristics of drought-stressed corn seed as influenced by seed priming with potassium nano-chelate and sulfate fertilizers (številka: 1, 2016)
  Research on the involment of phenoloics in the defence of horticultural plants (številka: 1, 2016)
  Effects of different nitrogen levels on phytotoxicity of some allelopathic crops (številka: 1, 2016)
  Soil suitability evaluation for crop selection using fuzzy sets methodology (številka: 1, 2016)
  Population dynamics of aphids (Aphididae) on orange (Citrus sinensis 'Thomson Navel') and mandarin (Citrus reticulata 'Blanco') (številka: 1, 2016)
  Changes in the essential oil content and terpene composition of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) by using plant biostimulants (številka: 1, 2016)
  Molecular identification of phytoplasmas associated with some weeds in West Azarbaijan province, Iran (številka: 1, 2016)
  Chemical constituents of essential oil of Dracocephalum moldavica L. and Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran (številka: 1, 2016)
  Effect of foliar-applied silicon on photochemistry, antioxidant capacity and growth in maize plants subjected to chilling stress (številka: 1, 2016)
  Effect of microwave radiation on seed viability, survival of Aspergillus niger van Tieghem and oil quality of oilseeds crops canola, soybean and safflower (številka: 1, 2016)
  Influence of exogenous polyamines on antioxidant defence and essential oil production in valerian (Valeriana officinalis L.) plants under drought stress (številka: 1, 2016)
  Oljna pogača navadnega rička (Camelina sativa (L.) Crantz) - neizkoriščeni vir fenolnih spojin (številka: 1, 2016)
  Changes in seed vigor of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars during maturity in response to water limitation (številka: 1, 2016)
  Priprava klimatskih podlag kot dodatnega kriterija za določanje območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (številka: 1, 2016)
  Technical and economical evaluation of tape drip and drip line irrigation systems in a strawberry greenhouse (številka: 1, 2016)
  Volatile phenolics in Teran PTP red wine (številka: 1, 2016)
  The impact of the period of sowing and fertilization on morphological characteristics and seed yield of garden poppy (Papaver somniferum L.) (številka: 1, 2016)
  Calcium application mitigates salt stress in Date Palm (Phoenix dactylifera L. (offshoots cultivars of Berhi and Sayer (številka: 1, 2016)
  Influences of various factors on hairy root induction in Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (številka: 1, 2016)
  Production of vaccines for treatment of infectious diseases by transgenic plants (številka: 1, 2016)
  Parasitoid inventarisation of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner, 1796) and options for its biological control in Slovenia (številka: 1, 2016)
  Effects of tuber size, soaking hours and sprouting media on sprouting of tiger nut (Cyperus esculentus L. var. sativa) tubers (številka: 2, 2016)
  Clone candidates differentiation of grapevine Vitis vinifera 'Škrlet bijeli' using aroma compounds detected by gas chromatography-mass spectrometry (številka: 2, 2016)
  Možnosti okoljsko sprejemljivega zatiranja gospodarsko škodljivih polžev s poudarkom na rezultatih domačih raziskav zatiranja lazarjev (Arionidae) (številka: 2, 2016)
  Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2016)
  The impact of salicylic acid on some physiological responses of Artemisia aucheri Boiss. under in vitro drought stress (številka: 2, 2016)
  Presence of nanotechnology in agriculture (številka: 2, 2016)
  Effect of cover crops on maize-velvet leaf competition: leaf area density and light interception (številka: 2, 2016)
  Volatile phenols in wine (številka: 2, 2016)
  Agronomic quantitative assessment of substrates based on spents of Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus (številka: 2, 2016)
  In vitro application of integrated selection index for screening drought tolerant genotypes in common wheat (številka: 2, 2016)
  High-efficient transgenic hairy roots induction in chicory (številka: 2, 2016)
  Changes in seed oil and protein contents of maize cultivars at different positions on the ear in response to water limitation (številka: 2, 2016)
  Impact of foliar application of nano micronutrient fertilizers and titanium dioxide nanoparticles on the growth and yield components of barley under supplemental irrigation (številka: 2, 2016)
  Physicochemical properties and antioxidant activities of five Iranian pomegranate cultivars (Punica granatum L.) in maturation stage (številka: 2, 2016)
  Effect of mechanisation use intensity on the productivity of rice farms in southern Ghana (številka: 2, 2016)
  Fiziološki odziv žlahtne vinske trte Vitis vinifera L. na okužbo z zvijanjem listov vinske trte povezanih virusov (GLRaV-1 in GLRaV-1 + GLRaV-3) (številka: 2, 2016)
  Assessment of morphological and molecular variation in local olive (Olea europaea L.) in the Northern part of Iran (številka: 2, 2016)
  Bioefficacy of some biorational insecticides for the control of Aphis gossypii Glover, 1877, (Hemiptera: Aphididae) on greenhouse grown cucumber (številka: 2, 2016)
  Comparison of total polyphenols content and antioxidant potential of wines from "Welschriesling" and "Sauvignon Blanc" varieties during ageing on fine lees (številka: 2, 2016)
  Nano-iron fertilizer effects on some plant traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under different sowing densities (številka: 2, 2016)
  The comparison of organic and inorganic fertilizers influence on selected indicators of turf growth-production process (številka: 2, 2016)
  Insecticidal effects of zinc oxide nanoparticles and Beauveria bassiana TS11 on Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) (Hemiptera: Aleyrodidae) (številka: 2, 2016)
  Vloga transpozonskih elementov v evoluciji in prilagoditvah kmetijskih rastlin (številka: 2, 2016)
  Effects of TiO2 nanoparticles and water-deficit stress on morpho-physiological characteristics of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plants (številka: 2, 2016)
  Izražanje igre v povezavi s sesnim redom pri pujskih krškopoljske pasme (številka: 1, 2016)
  Effect of different levels of honey on physiological, growth and carcass traits of broiler chickens during dry season (številka: 1, 2016)
  Effect of sweet chestnut extract (Farmatan) on the digestibility and bioavailability of nitrogen and some minerals in the laboratory rats (številka: 1, 2016)
  Agriculture vs. social sciences (številka: 1, 2016)
  Vpliv SNP znotraj FTO in LEP gena na prirast telesne mase pri govedu (številka: 1, 2016)
  Cutting export subsidies, cropping domestic production (številka: 2, 2016)
  A single nucleotide polymorphism possibly associated with fat deposition is methylated in the bovine TFAM promoter (številka: 2, 2016)
  Indoor climatic status during winter conditions in dairy herds in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2016)
  Analiza lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda (številka: 2, 2016)
  Lipolysis profile of some non-European raw milk cheese varieties (številka: 2, 2016)
 14. 2017
   2

 15. 2018
   3

 16. 2019
   2