Acta agriculturae Slovenica

 1. 2004
   53

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  The effect of fertigation on yield and quality of four white cabbage (Brassiaca oleracea var. capitata L.) cultivars (številka: 1, 2004)
  Fizikalne lastnosti ploda oreha (Juglans regia L.) (številka: 1, 2004)
  Prispevek k introdukciji kultivarja vinske trte Syrah (Vitis vinifera L. cv. Syrah) v koprski in vipavski vinorodni okoliš (številka: 1, 2004)
  Contents of sugars and organic acids in the cultivars of peach (Prunus persica L.) and nectarine (Prunus persica var. nucipersica Schneid.) (številka: 1, 2004)
  Endosperm protein polymorphism of common and tartary buckwheat (številka: 1, 2004)
  Strokovna praksa med študijem živilske tehnologije (številka: 1, 2004)
  Occurrence of the Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera le Conte) in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Milena Perušek (1893-1978) - prva slovenska uradno nastavljena fitopatologinja (številka: 1, 2004)
  The incidence of potato virus Y strains in Slovenia (številka: 1, 2004)
  Virus diseases and resistance to Bean common mosaic and Bean common mosaic necrosis potyvirus in common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 1, 2004)
  Scientometric assessment of publishing patterns of agricultural researchers in the Slovenian national journals as indexed by the national online bibliographic database COBISS/COBIB (številka: 1, 2004)
  Influence of crop load on yield and grape quality of cv. 'Chardonnay' (številka: 1, 2004)
  Vpliv starosti semena in načinov shranjevanja na kalivost semena konoplje (Cannabis sativa L. var. sativa) (številka: 1, 2004)
  Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo dveh različnih travnikov na Ljubljanskem barju (številka: 1, 2004)
  Trženjska strategija Zavarovalnice pri vstopanju na nov trg kmetijskih zavarovanj (številka: 1, 2004)
  The importance of the sterilization procedure for producing vigorous cherry plants (Prunus sp.) in vitro (številka: 1, 2004)
  Determination of minimal cutting speed by flailing potato vines (številka: 1, 2004)
  The incidence of the root-knot nematode Meloidogyne incognita and Meloidogyne hapla in Slovenia (številka: 1, 2004)
  The effect of different scion/rootstock combinations on yield properties of cv. `Cabernet Sauvignon` (številka: 1, 2004)
  Contribution to the knowledge on bionomics of Byctiscus betulae L. (Coleoptera, Curculionidae) on grapevine (številka: 1, 2004)
  Nekatere metode za pripravo regionalnih scenarijev podnebnih sprememb (številka: 2, 2004)
  Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2004)
  Vpliv tal in foliarnega gnojenja s kalcijem na kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) 'Jonagold' (številka: 2, 2004)
  Kalivost oluščenega in obrušenega semena pire (Triticum aestivum L. var. spelta) v primerjavi s kalivostjo plevnatega semena (številka: 2, 2004)
  Ivan Bolle kot fitomedicinski raziskovalec in pisec (številka: 2, 2004)
  Sensory acceptability of chocolate with inulin (številka: 2, 2004)
  Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti (od ustanovitve Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani 1947 pa do leta 2004) (številka: 2, 2004)
  Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids (številka: 2, 2004)
  Plant characteristics for distinction of red chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) cultivars grown in central Slovenia (številka: 2, 2004)
  Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa (številka: 2, 2004)
  The influence of grafting on yield of two tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in a plastic house (številka: 2, 2004)
  The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia (številka: 2, 2004)
  Primerjava poškodb sesajočih škodljivcev in ozona na listih klonov plazeče detelje (Trifolium repens 'Regal') (številka: 2, 2004)
  Amplification of fluorescent-labelled microsatellite markers in olives by a novel, economic method (številka: 2, 2004)
  Monitoring of Myzus persicae (Sulzer) in potato fields in Kosovo (številka: 2, 2004)
  Osnove analize kovariance (številka: 2, 2004)
  Regulierung der Inverkehrbringung von Giften, giftigen Verbindungen und giftiger Pflanzen in den slowenischen Ländern im 18. und 19. Jahrhundert (številka: 2, 2004)
  Use of mono- and sesquiterpenes for characterisation of mountain cheeses (številka: 1, 2004)
  Enumeration, isolation, and identification of bifidobacteria from dairy product (številka: 1, 2004)
  Diagnostic use of profieciency testing in dairy laboratory (številka: 1, 2004)
  The microbiological quality of some critical control points in the cheese production of individual Slovenian cheese-makers (številka: 1, 2004)
  The consequences of changing conditions of the European dairy sector for the strategies of dairy companies (številka: 1, 2004)
  Enterococci in cheese - phenotypization and antibiotic resistance (številka: 1, 2004)
  Traditional manufacturing of hard cheese - kachkaval on Stara Planina mountain (številka: 1, 2004)
  Characterization of autochthonous lactic acid bacteria from an artisanal Italian cheese (številka: 1, 2004)
  Polimorfizem genov za ß-laktoglobulin in alfaS1-kazein paške ovce (številka: 2, 2004)
  Distribution of tissues in the carcass of Turopolje pig, an autochtonous Croatian breed (številka: 2, 2004)
  Milk production in the post-genomic era (številka: 2, 2004)
  Rodovi lipicancev slovenske reje glede na haplotip mitohondrijske DNK (številka: 2, 2004)
  Razgradnja ksilana z različnimi ksilanazami vampne bakterije Pseudobutyrivibrio xylanivorans Mz5T (številka: 2, 2004)
  Transkripcijsko uravnavanje adipogeneze in vloga koaktivatorja PGC-1alfa (številka: 2, 2004)
 2. 2005
   53

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Effects of rugose wood and GLRaV-1 on yield of cv. 'Refošk' grapevines (številka: 1, 2005)
  Senzorična analiza: metode in preskuševalci (številka: 1, 2005)
  Podnebne spremembe in ranljivost kmetijstva (številka: 1, 2005)
  Influence of foliar-applied phosphorus and potassium on photosynthesis and transpiration o f'Golden Delicious' apple leaves (Malus domestica Borkh.) (številka: 1, 2005)
  Scientific and technical information on organic farming: assessment of selected bibliographic indicators in database CAB Abstracts (številka: 1, 2005)
  Stročnice v kolobarju slovenskih ekoloških kmetij (številka: 1, 2005)
  Water balance assessment for lysimeter station based on Water Pumping Station Kleče in Ljubljana (številka: 1, 2005)
  Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi (številka: 1, 2005)
  Concentration of suspension and temperature as factors of pathogenicity of entomopathogenic nematodes for the control of granary weevil, Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) (številka: 1, 2005)
  Impact of enrichment medium on PCR-based detection of Listeria monocytogenes in food (številka: 1, 2005)
  Induction of Hsp104 by Cr(VI) in yeast Candida intermedia (številka: 1, 2005)
  Vpeljava in ovrednotenje metode določevanja mineralnega dušika v tleh (številka: 1, 2005)
  Karakteristike sojeva Phomopsis sp. izolovanih iz izdanaka obolele maline (številka: 1, 2005)
  The response of sunflower to acute disturbance in water availability (številka: 1, 2005)
  Conservation of natural ecosystems by land consolidation in the rural landscape (številka: 1, 2005)
  Poškodovanost kostanjevih listov zaradi kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka&Dimić) (številka: 2, 2005)
  Priprava ajdovih keksov za prehranske poskuse (številka: 2, 2005)
  Combined impact of solar UV-B radiation and selenium treatment on respiratory potential in pumpkins (Cucurbita pepo L.) (številka: 2, 2005)
  Petinpetdeset let fenoloških opazovanj v Sloveniji, 1951-2005 (številka: 2, 2005)
  The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. 'Williams' yield quality to the foliar nutrition and water regime (številka: 2, 2005)
  Identifikacija potencialnih nosilcev razvoja sadjarstva v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2005)
  Uravnavanje kislosti belih in rdečih vin s kemijskim razkisom (številka: 2, 2005)
  Učinkovitost različnega števila feromonskih vab na nalet poljske pokalice (Agriotes lineatus L.) (številka: 2, 2005)
  A case study of Chinese agro-technical extension system (številka: 2, 2005)
  A carlavirus serologically closely related to Carnation latent virus in Slovenian garlic (številka: 2, 2005)
  Palm thrips, Parthenothrips dracaenae (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance? (številka: 2, 2005)
  Modeliranje fenološkega razvoja pri rastlinah (številka: 2, 2005)
  Comparison of asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars and the effect of covering beds (številka: 2, 2005)
  The propagation of chestnut (Castanea sativa Mill.) nodal explants (številka: 2, 2005)
  Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih (številka: 2, 2005)
  Response of leek (Allium porrum L.) to different levels of nitrogen dose under agro-climate conditions of Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2005)
  Pregled požlahtnjenih slovenskih sort kmetijskih rastlin (številka: 2, 2005)
  Selenium treatment affected respiratory potential in Eruca sativa (številka: 2, 2005)
  Comparison of laboratory TDR soil water measurements (številka: 2, 2005)
  Preiskovalna raziskava pripravljenosti kmetov za izvajanje socialnih storitev kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (številka: 2, 2005)
  Detection of the reporter and selection genes in transformed hop (Humulus lupulus L.) (številka: 2, 2005)
  Evaluation of ten cultivars of determinate tomato (Lycopersicum esculentum Mill.), grown under different climatic conditions (številka: 2, 2005)
  Growth dynamics and reproductive activity of annual shoots in the walnut cultivar 'Elit' (številka: 2, 2005)
  Genetske in biotehnološke osnove kakovosti škroba v rastlinskih pridelkih in živilih (številka: 2, 2005)
  Income situation of agricultural households in Slovenia after EU accession (številka: 1, 2005)
  Prediction of chemical composition and energy value of hay by near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) (številka: 1, 2005)
  Načrtovanje in izgradnja relacijske podatkovne baze za funkcionalna živila (številka: 1, 2005)
  Toxic and genotoxic potential evaluation of soil samples by bioassays (številka: 1, 2005)
  Evaluation of public expenditure on economic growth of the peripheral Slovenia with input-output model (številka: 1, 2005)
  Vpliv intenzivnosti govedoreje na vsebnost in dinamiko humusa in hranil (številka: 2, 2005)
  Bio-economical model application in cattle breeding (številka: 2, 2005)
  Zauživanje krmne mešanice v molzišču in srčni utrip krav (številka: 2, 2005)
  Linear body measurements of Cika cattle in comparison to Pinzgauer cattle (številka: 2, 2005)
  Genetic variation of the mitochondrial D-loop region containing mitochondrial transcription factor (TFAM) binding sites is not associated with marbling in Wagyu X Limousin F2 crosses (številka: 2, 2005)
  Varovanje kranjske čebele - ohraniti pasmo ali raso medonosne čebele? (številka: 2, 2005)
 3. 2006
   31

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Landwirtstrategie zu Handeln nach Regeln der Nitratdirektive: Reichen die bisherigen Fachrichtlinien? (številka: 1, 2006)
  Cross-compliance - statutory management requirements (situation of the Czech Republic) (številka: 1, 2006)
  Neue Tendenzen der Düngeberatung in Ungarn (številka: 1, 2006)
  Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable nutrients management (številka: 1, 2006)
  Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und die "anderweitiger Verplichtungen" in Ungarn (številka: 1, 2006)
  Bilanzierung von Stickstoffflüsen im landwirtschaftlichen Betrieb zur Bewertung und Optimierung der Düngungsstrategien (številka: 1, 2006)
  Slovene guidelines for expert based fertilization in a light of cross compliance rules (številka: 1, 2006)
  Die Weise der Nährstoffbilanz, die Beratung und Kontrolle der Düngung in der Slowakei (številka: 1, 2006)
  EU-Konformer wasserschutz in der österreichischen land- und wasserwirtschaft (številka: 1, 2006)
  Cross compliance and nitrates directive in farming in Slovenia (številka: 1, 2006)
  Die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland und daraus abgleiteter Forschungs- und Beratungsbedarf (številka: 1, 2006)
  Nationale Umsetzung von Cross Compliance (CC) in Deutschland (številka: 1, 2006)
  Legal frame of water protection in Slovakia (številka: 1, 2006)
  Cross compliance of water framework and nitrate directives in Slovenia (številka: 1, 2006)
  Neufassung der österreichischen "Richtlinien für die sachgerechte Düngung" unter dem Aspekt von Cross Compliance und ihrer nationalen Umsetzung (številka: 1, 2006)
  Inspections in the agricultural practice from the Nitrate directive point of view (številka: 1, 2006)
  Der Umsetzungsstand der Wasserrahmenrichtlinie in Polen (številka: 1, 2006)
  Implementation of nitrate directive to Poland (številka: 1, 2006)
  The presence of some pathogen micro organisms, yeasts and moulds in cheese samples produced at small dairy-processing plants (številka: 1, 2006)
  Absolutna in relativna plodnost, masa iker ter vpliv mase iker na maso larv in zarodka pri kalifornijski postrvi (Onchorynchus mykiss) v prvi in drugi drsti (številka: 1, 2006)
  Effect of PPARGC-1 gene on backfat thickness in pigs (številka: 1, 2006)
  Vpliv sestave krme in spola prašičev na kakovost sušenih vratin (številka: 1, 2006)
  MHS status and salivary cortisol concentration in individually housed pigs (številka: 1, 2006)
  Nova spoznanja o krmni vrednosti krmil iz ogrščice in njihova uporaba pri krmljenju domačih živali (številka: 2, 2006)
  The effect of conjugated linoleic acid on the growth of weaned piglets (številka: 2, 2006)
  Kappa casein gen (CSN3) in horse (številka: 2, 2006)
  The first decade of terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) in microbial ecology (številka: 2, 2006)
  Sposobnost biohidrogenacije linolne kisline pri vampni bakteriji Pseudobutyrivibrio xylanivorans Mz5T (številka: 2, 2006)
  Kmečka družina na prehodu od tradicionalnosti k post-modernosti (številka: 2, 2006)
 4. 2007
   33

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Effect of coir pith based cyanobacterial basal and foliar biofertilizer on Basella rubra L. (številka: 1, 2007)
  Antibacterial activity of Mentha piperita L. (peppermint) from leaf extracts - a medicinal plant (številka: 1, 2007)
  Ocena dveh različnih skupin slovenskih populacij koruze s pomočjo morfoloških lastnosti in Hbr (MITE) markerjev (številka: 1, 2007)
  Food demand in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Učinek dodanega komposta tlem na razgradnjo atrazina v kolonskem poskusu (številka: 1, 2007)
  Regulacija prevodnosti listnih rež (številka: 1, 2007)
  Entomopatogene ogorčice - biotični agensi za zatiranje žuželk iz reda Coleoptera (številka: 1, 2007)
  Transpiration of the 'Rebula' cuttings (Vitis vinifera L.) grafted on three different rootstocks (Vitis sp.) (številka: 1, 2007)
  First results concerning the efficacy of entomopathogenic nematodes against Hercinothrips femoralis (Reuter) (številka: 1, 2007)
  Crop management systems and endomycorrhiza effects on endive (Cichorium endivia L.) growth (številka: 1, 2007)
  Grafični prikaz besedilnih pomenov v znanstvenem članku o varstvu zelja (Brassica oleracea L. var. capitata) (številka: 1, 2007)
  Izdelava testenin iz mok navadne in tatarske ajde (številka: 1, 2007)
  Morphometrical and biochemical characteristics of red grape varieties (Vitis vinifera L.) from collection vineyard Ampelografski vrt (številka: 1, 2007)
  Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas (številka: 1, 2007)
  Relationship between water-soluble carbohydrate composition of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) and damage levels of onion thrips (številka: 1, 2007)
  The characteristics of conventional and organic farmers in Podravska region (številka: 1, 2007)
  Response of onion (Allium cepa L.) to combined application of biological and chemical nitrogenous fertilizers (številka: 1, 2007)
  Visual characteristics as a key factor in species selection in vegetation planes design (številka: 1, 2007)
  Yield and quality of early cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in response to within-row plant spacing (številka: 1, 2007)
  Die Wälder der Herrschaften Žiče und Frajštanj und ihre Bewirtschaftung im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert (številka: 1, 2007)
  Effect of late season boron spray on boron accumulation and fruit set of 'Summit' and 'Hedelfinger' sweet cherry (Prunus avium L.) (številka: 1, 2007)
  Causes of nitrate leaching from agriculture land in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Boron in irrigation water and its interactions with soil and plants (številka: 1, 2007)
  A case of infection on the scion of grafted tomatoes by the root-knot nematode Meloidogyne javanica (številka: 1, 2007)
  Selenium and plants (številka: 1, 2007)
  Metoda glavnih komponent (številka: 1, 2007)
  Metode za merjenje količine vode v tleh (številka: 1, 2007)
  The occurence of some Lepidopterous species on the horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) at Istambul-Belgrade forest in Turkey (številka: 1, 2007)
  Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine (številka: 2, 2007)
 5. 2008
   58

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Visoka življenjska jubileja prof. dr. Jasne Stekar in prof. dr. Franca Ločniškarja (številka: 2, 2008)
  Diskriminantna analiza in klasifikacija (številka: 1, 2008)
  Mestno kmetijstvo - oblike in izkušnje (številka: 1, 2008)
  Response of tomato cultivars differing in growth habit to nitrogen and phosphorus fertilizers and spacing on vertisol in Ethiopia (številka: 1, 2008)
  General and specific combining ability studies for leaf area in some maize inbreds in agroecological conditions of Kosovo (številka: 1, 2008)
  Impact of source and application time of sulphur on the yield, oil content in winter oilseed rape (številka: 1, 2008)
  Geni za odpornost proti škodljivim organizmom pri rastlinah (številka: 1, 2008)
  Ocena dostopnosti težkih kovin iz onesnaženih tal Mežiške doline (številka: 1, 2008)
  Širjenje koruznega hrošča Diabrotica v. virgifera v Sloveniji v obdobju 2003 - 2007 (številka: 1, 2008)
  Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) recorded for the first time in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Corn salad (Valerianella olitoria L.) yield response to cell size of plug trays (številka: 1, 2008)
  Some economically important properties of sunflower cultivars (Helianthus annuus L.) in the field trials performed at Biotechnical faculty (številka: 1, 2008)
  The efficiency of AFLP and SSR markers in genetic diversity estimation and gene pool classification of common bean (Phaseolus vulgaris L.) (številka: 1, 2008)
  Ekstrakcija kroma iz kvasne biomase (številka: 1, 2008)
  Influence of row spacing on the yield of two flax cultivars (Linum usitatissimum L.) (številka: 1, 2008)
  The response of two potato cultivars on combined effects of selenium and drought (številka: 1, 2008)
  Medsebojni vplivi trofičnih nivojev v prehranjevalni verigi parazitoidov (številka: 1, 2008)
  Karotenoidi v fotosinteznem aparatu in odziv na stres (številka: 1, 2008)
  Pojav naravnih mutacij pri nekaterih linijah koruze (Zea mays L.) iz genske banke (številka: 1, 2008)
  Plant parasitic nematodes associated with banana crop in Crete, Greece (številka: 1, 2008)
  Remediacija zemljine z območja stare cinkarne v Celju z metodo stabilizacije s cementom (številka: 1, 2008)
  Entomopatogene ogorčice, naravni sovražniki nadzemskih škodljivcev kapusnic (številka: 1, 2008)
  Introduction of grapevine virus B and grapevine leafroll-associated virus 2 testing in sanitary selection of grapevine (številka: 1, 2008)
  Vpliv izbire fungicidov in medvrstne razdalje na pojavljanje ostankov ditiokarbamatov v krompirju (številka: 1, 2008)
  Entomopatogene in entomofilne ogorčice - naravni sovražniki resarjev (Thysanoptera) (številka: 1, 2008)
  Aphids (Aphididae) and their parasitoids in selected vegetable ecosystems in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Evaluation of different designs of temporary electric fence systems for the protection of maize against wild boar (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) (številka: 2, 2008)
  Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah (številka: 2, 2008)
  Epicuticular wax content in the leaves of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) as a mechanical barrier against three insect pests (številka: 2, 2008)
  Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early growth period of groundnut (Arachis hypogea L.) for P influx in an Oxisol (številka: 2, 2008)
  Obravnava meteorološke suše z različnimi indikatorji (številka: 2, 2008)
  Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna (številka: 2, 2008)
  Influence of carbon dioxide, inoculum rate, amount and mixing of casing soila on Agaricus blazei fruiting bodies yield (številka: 2, 2008)
  Morphological and agronomic evaluation of tissue culture derived Indian soybean plants (številka: 2, 2008)
  Možni vplivi podnebnih spememb na vodno bilanc tal v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  A comparative study of rainfall erosivity for eastern and western Slovenia (številka: 2, 2008)
  Vpliv dejavnikov socialnoekonomske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na časovno opredelitev prenosa teh kmetij na naslednike (številka: 2, 2008)
  Attitudes towards private labels - example of a consumer sensory evaluation of food in Slovenia (številka: 2, 2008)
  Influence of raw matter origin and production period on fatty-acid composition of dry-cured hams (številka: 1, 2008)
  Isolation of Escherichia coli, Staphylococcus auresu and Listeria monocytogenes from milk products sold under market conditions at Agra region (številka: 1, 2008)
  In memoriam: Professor Remzi I. Bakalli, Ph.D. (številka: 1, 2008)
  Spremembe sestave krmnih obrokov za goveje pitance (številka: 1, 2008)
  The microbiological quality of raw milk after introducing the two day's milk collecting system (številka: 1, 2008)
  Differences in melting temperatures of degenerated oligonucleotides targetting nitrous oxide reductase (nosZ) genes (številka: 1, 2008)
  Način delovanja in učinki probiotikov v prehrani živali (številka: 1, 2008)
  Nekatere prehranske možnosti za preprečitev škodljivega vpliva fuzarijskih toksinov (T-2 in DON) na proizvodne lastnosti in lipidno peroksidacijo pri piščancih (številka: 1, 2008)
  Farm income analysis of agricultural holdings in Macedonia using FADN methodology (številka: 1, 2008)
  Polymorphism analysis of the promoter of cow lactoferrin gene with PCR-RFLP and its correlation with subclinical mastitis (številka: 2, 2008)
  Učinkovito kodiranje zaporedij DNA (številka: 2, 2008)
  Calculation of PrP genotype and NSP type probabilities in Slovenian sheep (številka: 2, 2008)
  Ugotavljanje števila probiotičnih mikroorganizmov v krmnih mešanicah (številka: 2, 2008)
  Ugotavljanje prisotnosti ekotipov kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi razlik v ožiljenosti prednjih kril (številka: 2, 2008)
  Carcass quality of autochthonous Cika cattle (številka: 2, 2008)
  Genetic parameters for growth in Charolais calves (številka: 2, 2008)
  Long-term divergent selection for 8-week body weight in chickens (številka: 2, 2008)
  Smernice na področju poskusov na živalih (številka: 2, 2008)
 6. 2009
   61

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  Die Waldungen der Herrschaft Gornji grad in ihrer althergebrachten Wirtschaftsweise und fehlgeschlagene Versuche zur Einführung der rationellen Forstökonomie im Übergang aus dem 18. ins 19. Jahrhundert (številka: 1, 2009)
  Molekulski pristopi pri raziskavah arbuskularne mikorize (številka: 1, 2009)
  Influence of row spacing on the yield of ten cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merrill) (številka: 1, 2009)
  The introduction of decorative bulbs in Slovenia (številka: 1, 2009)
  Scenario use for fostered adaptation to the future landscape changes (številka: 1, 2009)
  Parazitske ogorčice polžev (številka: 1, 2009)
  Antimicrobial activity of rosemary extracts (Rosmarinus officinalis L.) against different species of Listeria (številka: 1, 2009)
  Local inhabitants' opinion about quality of life inside and outside the Triglav National Park (številka: 1, 2009)
  Insecticidal activity of four different substances against larvae and adults of sycamore lace bug (Corythucha ciliata Say, Heteroptera, Tingidae) (številka: 1, 2009)
  Changes in the inner quality parameters of apple fruit from technological to edible maturity (številka: 1, 2009)
  Effect of temperature on cannibalism rate between green lacewings larvae (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae) (številka: 1, 2009)
  First record of a cold-active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia (številka: 1, 2009)
  Preučevanje ustreznosti prognostičnega modela SIMLEP za varstvo krompirja pred koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata Say, Coleoptera, Chrysomelidae) v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Extraction of phenolic compounds from green walnut fruits in different solvents (številka: 1, 2009)
  WOFOST: model za napovedovanje pridelka (številka: 2, 2009)
  Fosfor v zemlji in zelinju kraškega pašnika (številka: 2, 2009)
  Effect of preceding crops on the winter cereal productivity and diseases incidence (številka: 2, 2009)
  Changes in floristic composition over three years of Ljubljana marsh grassland in relation to cutting and fertilising management (številka: 2, 2009)
  Phosphorus mobilization and uptake in mycorrhizal rice (Oryza sativa L.) plants under flooded and non-flooded conditions (številka: 2, 2009)
  Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - the first member from Heterorhabditidae family in Slovenia (številka: 2, 2009)
  WOFOST: model za napovedovanje pridelka (številka: 2, 2009)
  The first record of Aphidius ervi Haliday in Slovenia (številka: 2, 2009)
  Primerjava lastnosti polipropilenskih vlaken, namenjenih za izdelavo vrtnarskih vlaknovin (številka: 2, 2009)
  Aphid population in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) production (številka: 2, 2009)
  Vsebnost esencialnih maščobnih kislin v zelju (Brassica oleracea L.) (številka: 2, 2009)
  Vpliv agroekoloških razmer na ekonomsko upravičenost ekološkega pridelovanja solate (Lactuca sativa L.) (številka: 2, 2009)
  Hordeetum murini Libbert, 1932 - a ruderal association in Kosovo (številka: 3, 2009)
  Vegetativna rast in pridelek semideterminantnega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) v odvisnosti od načina zastiranja tal (številka: 3, 2009)
  Vpliv nekaterih dejavnikov na naselitev navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizanteme Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White' (številka: 3, 2009)
  Soil organic matter changes according to the application of organic and mineral fertilizers within long-term experiments (številka: 3, 2009)
  Microoxygenation of red wines (številka: 3, 2009)
  First massive occurrence of greenhouse whitefly parasitoid, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) on greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Homoptera: Aleyrodidae) in Slovenia (številka: 3, 2009)
  Can we change stereotypes and improve the quality of life? (številka: 3, 2009)
  Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia (številka: 3, 2009)
  Življenjski krog parazitoidov listnih uši (številka: 3, 2009)
  Efficacy of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) against third-stage larvae of common cockchafer (Melolontha melolontha L., Coleoptera, Scarabaeidae) under laboratory conditions (številka: 3, 2009)
  Compounds of essential oils as markers of hop resistance (Humulus lupulus) to powdery mildew (Podosphaera macularis) (številka: 3, 2009)
  Reproductive and growth performances of four rabbit genotypes (številka: 1, 2009)
  Prireja in fizikalne lastnosti jajc slovenskih tradicionalnih pasem kokoši lahkega tipa (številka: 1, 2009)
  Pregled sistemov predmetnih oznak za področje znanosti o živalih v izbranih biotehniških podatkovnih zbirkah (številka: 1, 2009)
  Navidezna prebavljivost surovih beljakovin in surovih maščob pri linijah miši selekcioniranih na višji oziroma nižji odstotek telesnih maščob (številka: 1, 2009)
  Identification of environmental impact hot spots in traditional food production lines (številka: 1, 2009)
  Parameters affecting calving difficulty of Charolais and Limousin breed at the Educational and Research Centre Logatec (številka: 1, 2009)
  Vpliv velikosti delcev organskih komunalnih odpadkov na proizvodnjo bioplina (številka: 1, 2009)
  Sensory traits of capon meat in three chicken genotypes (številka: 1, 2009)
  The search for conjugative transposon in rumen bacterium Prevotella bryantii Bsub1 4 (številka: 2, 2009)
  New primer combinations with comparable melting temperatures detecting highest numbers of nosZ sequences from sequence databases (številka: 2, 2009)
  Strain and placement density effects on welfare, haematological and serum biochemical indices of broilers in north central Nigeria (številka: 2, 2009)
  Prof. dr. Jože Ferčej (1917-2009) (številka: 2, 2009)
  Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition (številka: 2, 2009)
  Minerals management in silvopastoral system of karst pasture (številka: 2, 2009)
  Uporaba DNA označevalcev za preverjanje porekla pri ovcah in določanja očetovstva v čredah z več plemenskimi ovni (številka: 2, 2009)
  Odpor do živil med slovenskimi osnovnošolci (številka: 2, 2009)
  Time dependent formation of markers of oxidative stress induced by a high fat diet supplemented or unsupplemented with vitamin E in pigs (številka: 2, 2009)
  Introduction pilot biogas reactors and application to define biogas potential of basic substrat, swine slurry (številka: 2, 2009)
  Effects of dietary pectin on protein digestion and metabolism in growing rats (številka: 2, 2009)
  Isolation and use of Prevotella ruminicola TC18 plasmid pTC18 in Escherichia coli-P. ruminicola shuttle vector construction (številka: 2, 2009)
  In vitro mammary gland model (številka: 2, 2009)
 7. 2010
   47

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 1 (2010)
  Massive occurence and identification of the nematode Alloinema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) found in Arionidae slugs in Slovenia (številka: 1, 2010)
  Spremembe agro-klimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih (številka: 1, 2010)
  Biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Hymenoptera, Cynipidae) (številka: 1, 2010)
  Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus ceasus L.) (številka: 1, 2010)
  Hop fields in crop rotation (številka: 1, 2010)
  The effect of diatomaceous earth of different origin, temperature and relative humidity against adults of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) in stored wheat (številka: 1, 2010)
  Comparison of tannin concentration in young plants of common and tartary buckwheat (številka: 1, 2010)
  Soil organic matter content according to different management system within long-term experiment (številka: 1, 2010)
  Substrate pH level effects on anthocyanins and selected phenolics in Rosa x hybrida L. 'KORcrisett' (številka: 1, 2010)
  Effect of 6-benzyladenine application time on apple thinning of cv. 'Golden Delicious' and cv. 'Idared' (številka: 1, 2010)
  Intraspecific variability of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) as biological control agent of rice weevil (Sitophylus oryzae L., Coleoptera, Curculionidae) adults (številka: 1, 2010)
  Selenium induced lower respiratory potential in Glycine max (L.) Merr. (številka: 1, 2010)
  Variation of physiological traits and yield components of some maize hybrid (Zea mays L.) in agroecological conditions of Kosovo (številka: 1, 2010)
  Testing the efficacy of different substances against Arion slugs (Arionidae) under laboratory conditions (številka: 2, 2010)
  Cabbage moth (Mamestra brassicae L.) and bright-line brown-eyes moth (Mamestra oleracea L.) - presentation of the species, their monitoring and control measures (številka: 2, 2010)
  Evaluation of buckwheat sprouts as microgreens (številka: 2, 2010)
  Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges (številka: 2, 2010)
  Odločitveni dejavniki pri nakupu živil v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Kemična komunikacija med parazitoidi in organizmi z drugih trofičnih nivojev (številka: 2, 2010)
  The natural occurrence of toxigenic moulds and mycotoxins in Slovenian primary grain production (številka: 2, 2010)
  Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf beetle (Oulema melanopus L., Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions (številka: 2, 2010)
  Mikrosatelitski markerji uporabni za identifikacijo kultivarjev vinske trte (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2010)
  Impacts of gibberellin (GA3) on sensorial quality and storability of table grape (Vitis vinifera L.) (številka: 2, 2010)
  Antimicrobial activity of essential oils of three herbs against Listeria monocytogenes on chicken frankfurters (številka: 3, 2010)
  Dynamics of polyphenolics formation in different plant parts and different growth phases of selected buckwheat cultivars (številka: 3, 2010)
  Crop rotation on arable and livestock farms in Slovenia (številka: 3, 2010)
  Oblikovanje baze podatkov o slovenskem medu (številka: 3, 2010)
  Povezave med zavarovanimi območji, turizmom in razvojem podeželja (številka: 3, 2010)
  Establishment of agricultural drought monitoring at different spatial scales in southeastern Europe (številka: 3, 2010)
  In memoriam prof. dr. Jože Spanring (1923-2010) (številka: 3, 2010)
  Vloga matičnih celic pri nastanku raka mlečne žleze (številka: 1, 2010)
  Environmental impact evaluation of innovation in traditional food production lines (številka: 1, 2010)
  Prebavna mikrobiota kot dejavnik pri razvoju debelosti (številka: 1, 2010)
  Environmental impact evaluation of innovation in traditional food production lines (številka: 1, 2010)
  Prevalence of coagulase positive pathogenic Staphylococcus aureus in milk products collected from unorganized sector of Agra (številka: 1, 2010)
  Simple reparameterization to improve convergence in linear mixed models (številka: 2, 2010)
  Prof. ddr. Franc Ločniškar, dipl. inž. agr. (številka: 2, 2010)
  Methylmercury inhibits growth and induces membrane changes in Pseudomonas putida (številka: 2, 2010)
  Foraging behaviour of sheep at pasture with different types of vegetation in a paddock (številka: 2, 2010)
  Variations in the fatty acid composition and nutritional value of Adriatic sardine (Sardina pilchardus Walb.) through the fishing season (številka: 2, 2010)
  Ocena parametrov disperzije za lastnosti zunanjosti pri konjih haflinške pasme (številka: 2, 2010)
  Fluctuating asymmetry in diploid female and sterile triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (številka: 2, 2010)
  Antibiotic-resistant soil bacteria in high-altitude (5000-6000 m) soils of the Himalaya (številka: 2, 2010)
 8. 2011
   60

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Selen in njegove zvrsti v okolju (številka: 1, 2011)
  Ščitaste stenice (Pentatomidae) kot škodljivci gojenih rastlin in načini njihovega zatiranja (številka: 1, 2011)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2011)
  Primerjava modelov FOCUS PELMO in PEARL pri ocenjevanju izpiranja herbicidov v treh izbranih vrstah tal na območju Apaške doline (številka: 1, 2011)
  Mass propagation of Solanum surattense Bum. using direct adventitious shoot organogenesis from internode (številka: 1, 2011)
  Ohranjanje medgeneracijske kontinuitete kot pogoj za zagotavljanje socialne varnosti starejše generacije kmečkega prebivalstva (številka: 1, 2011)
  Efficacy of three natural substances against apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) under laboratory conditions (številka: 1, 2011)
  Wine production on Istria family farms (številka: 1, 2011)
  Participativno raziskovanje večnamenskosti Krakovskih vrtov kot podlage za ohranitev zaščitene mestne kmetijske kulturne dediščine (številka: 1, 2011)
  The effect of some insecticides, natural compounds and tomato cv. Venezia with Mi gene on the nematode Meloidogyne ethiopica (Nematoda) reproduction (številka: 1, 2011)
  Inhibicija amilolitične aktivnosti mok z neoptimalnim padajočim številom (številka: 2, 2011)
  Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2011)
  NaCl salinity and Zn foliar application influence essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) (številka: 2, 2011)
  Economic growth and trend changes in wildlife hunting (številka: 2, 2011)
  Vpliv selena in izključitve UV-B sevanja na pridelek semen buč golic (številka: 2, 2011)
  Pregled potvorb živil skozi zgodovino - dejanja slučaja, nuje ali namere? (številka: 2, 2011)
  Monilinia pathogens of cultivated and native Vaccinium species in Slovenia (številka: 2, 2011)
  Nekateri pristopi za izkoriščanje heteroze pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) (številka: 2, 2011)
  Total RNA extraction method and Prunus species infulence the detection of Plumpox potyvirus by real-time RT-PCR (številka: 2, 2011)
  Kateri biofizikalni in biokemični dejavniki lahko pripomorejo k večji odpornosti zelja (Brassica oleraceae L. var. capitata) na napad gospodarsko najpomembnejših škodljivcev (številka: 2, 2011)
  Reduction of the lenght of 1 RS.1BL translocation in the bread wheat variety "Yugoslavia" (številka: 3, 2011)
  Rural women's attitudes toward their participation in the decision-making process and production of potato crops in Shoushtar, Iran (številka: 3, 2011)
  Massive occurrence of Podagrica fuscicornis (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) on common marshmallow (Althaea officinalis L.) (številka: 3, 2011)
  Validation of the method for the determination of some wine volatile compounds (številka: 3, 2011)
  LINGRA: model za simulacijo rasti in pridelka travne ruše (številka: 3, 2011)
  Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah (številka: 3, 2011)
  Mutagenic treatment induces high transposon variation in barlez (Hordeum vulgare L.) (številka: 3, 2011)
  The comparison of number of deaths in accidents with the agriculture and forestry tractors among European countries (številka: 3, 2011)
  Topics related to social sciences by authors from Slovenia in agriculture-and-life-sciences database CAB Abstracts (številka: 3, 2011)
  Cultivation, varietal structure and possibilities for cross-pollination of Brassica napus L. in Slovenia (številka: 3, 2011)
  Virulenčni faktorji glive Verticillium albo-atrum (številka: 3, 2011)
  Selenium uptake and distribution in chicory (Chichorium intybus L.) grown in an aeroponic system (številka: 3, 2011)
  Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961-2009 (številka: 3, 2011)
  Problematika nabiranja cvetnih brstov za izdelavo preparatov mejoze (številka: 3, 2011)
  Adventitous presence of GMOs in maize in the view of coexistence (številka: 3, 2011)
  Možnosti biotičnega zatiranja paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny, Lepidoptera, Gelechiidae) (številka: 3, 2011)
  Analiza fenofaz paš, pri čebelah v Novem mestu (številka: 3, 2011)
  Evaluation of cacao-pudding as a probiotic food carrier and sensory acceptability properties (številka: 3, 2011)
  Contrastive responses of spring and winter wheat cultivars to chilling and acclimation treatments (številka: 3, 2011)
  PCR identification of rpgip1 transgene in Pisum sativum L. (številka: 3, 2011)
  Impact of fungicides and other preparations for seed treatment and different cultivation techniques on seed contamination of winter wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) (številka: 3, 2011)
  Using different growth medium greatly improves distinction of Butyrivibrio fibrisolvens and Pseudobutyrivibrio xylanivorans strains by the cellular fatty acids and aldehydes profiles (številka: 1, 2011)
  Detection and comparison of the sensory quality of wild and farmed brown trout (Salmo trutta) by consumers (številka: 1, 2011)
  The behaviour of individually housed growing rabbits and the influence of gnawing sticks as environmental enrichment on daily rhythm of behavioural patterns duration (številka: 1, 2011)
  Uvedba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorsko modeliranje slovenskega kmetijstva (številka: 1, 2011)
  Genetic and environmental dispersion parameter estimation by test interval method in dairy sheep (številka: 1, 2011)
  Common agricultural policy health check (številka: 1, 2011)
  Novosti evropske zakonodaje o zaščiti poskusnih živali (številka: 1, 2011)
  Ugotavljanje stopnje hibridizacije populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica Pollman) v Sloveniji na podlagi obarvanosti obročkov na zadku (številka: 2, 2011)
  Analysis of longevity in Slovenian holstein cattle (številka: 2, 2011)
  Application of multivariate principal component analysis to morphological characterization of indigenous goats in SOuthern Nigeria (številka: 2, 2011)
  Dinamika procesov zorenja v različnih mišicah goved (številka: 2, 2011)
  The profitability of P.G. 600 in well managed sow herd (številka: 2, 2011)
  V spomin doc. dr. Slavici Golc Teger (1948-2011) (številka: 2, 2011)
  The effect of linseed oil supplementation on performance, fatty acid composition and oxidative status of rabbits (številka: 2, 2011)
  Prevod besedne zveze animal welfare v slovenski jezik ne bi smel biti problem (številka: 2, 2011)
  Growth and mortality of SIKA suckling rabbits in Slovenia (številka: 2, 2011)
  Devetdeset dnevna ločevalna dieta je zaradi deficitov v vnosu hranil nevarna za zdravje (številka: 2, 2011)
 9. 2012
   126

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Supplementing pig diet with 0.2% sweet chesnut (Castanea sativa Mill.) wood extract had no effect on growth, carcass or meat quality (str. 83-88, 2012)
  Effect of age and weight of rabbits at slaughter on carcass value (suppl. 3, 2012)
  Preliminary investigations into the effect of feeding mannan oligosaccharide (MOS) on the genotoxic effect of T-2 toxin in rabbits measured by comet assay (suppl. 3, 2012)
  Length of the interval between immunocastration and slaughter in relation to boar taint and carcass traits (suppl. 3, 2012)
  Shelf-life of freeze-thawed fillets of common carp (Cyprinus carpio, L.) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix, V.) packed under air (suppl. 3, 2012)
  Preliminary study to determine the threonine requirement of specific humoral immune response in rearing ducks (suppl. 3, 2012)
  Effect of gilt growth rate and backfat thickness on reproductive performance (suppl. 3, 2012)
  Detection of Salmonella indiana in broiler production in the Czech republic (suppl. 3, 2012)
  Preliminary investigations on the single and combined cytotoxic effect of T-2 and HT-2 toxin measured by methyl thiazol tetrazolium (MTT) cytotoxicity test using pig lymphocytes (suppl. 3, 2012)
  Pedigree analysis in the SIKA rabbits in Slovenia (suppl. 3, 2012)
  Effects of low protein diets on lean genotype pigs (suppl. 3, 2012)
  Heritability of linear type traits in the autochthonous Rendena dual purpose breed (suppl. 3, 2012)
  The effect of green ham quality on the technological, chemical and sensorial traits of dry-cured ham Kraški pršut (suppl. 3, 2012)
  Genetic variability of microRNA genes in farm animals (suppl. 3, 2012)
  Fatty acid profile of sour dairy products produced by different starter cultures (suppl. 3, 2012)
  Effect of carcass weight and gender on main tissue distribution in carcass main cuts (suppl. 3, 2012)
  Serum immunoglobulin (IgG, IgM, IgA) concentration in cows and their calves (suppl. 3, 2012)
  Lecithin as a supplement for mid-lactating dairy cows (suppl. 3, 2012)
  Influence of gender and slaughter weight on meat quality traits of heavy pigs (suppl. 3, 2012)
  Characterization of milk coagulation ability in bulk milk samples (suppl. 3, 2012)
  Alkaline phosphatase activity in Slovenian cheese made from pasteurized, thermized or raw milk (suppl. 3, 2012)
  Characterization of exon 14 and intron 5 of the SREBP-1 gene in Sarda breed sheep (suppl. 3, 2012)
  Single and combined effect of dietary thyme (Thymus vulgaris) and spirulina ( Arthrospira platensis) on bacterial community in the caecum and caecal fermentation of rabbits (suppl. 3, 2012)
  The assessment of genetic diversiy and analysis of pedigree completeness in purebred Slovak Spotted cattle (suppl. 3, 2012)
  Sustainability of cattle farms in Italy (suppl. 3, 2012)
  Preliminary results of bivariate analysis in joint Slovenian and Croatian evaluation for milk traits in Holstein breed (suppl. 3, 2012)
  Effect of group size on breeding value accuracy in gilts (suppl. 3, 2012)
  Heat stress risk alert system for dairy cattle in Slovenia (suppl. 3, 2012)
  Effect of the yolk content of hatching eggs on the weight and composition of the liver in the hatched chicks (suppl. 3, 2012)
  Study of milk coagulation properties in multibreed Italian dairy herds (suppl. 3, 2012)
  Statistical evaluation of judging at the CDI-W dressage competition in Kaposvár 2011 (suppl. 3, 2012)
  Animal nutrition for the health of animals, human and environment (suppl. 3, 2012)
  Investigation of colour, texture and organoleptic properties of retailed conventional and organic chicken breast in Hungary (suppl. 3, 2012)
  The effect of workload type and baseline covariate on the response of plasma biochemical parameters in show jumpers (suppl. 3, 2012)
  Preliminary study on the genetic diversity of the Istrian sheep, Lika and Krk pramenka sheep populations using microsatellite markers (suppl. 3, 2012)
  Classification of meat with boar taint using an electronic nose (suppl. 3, 2012)
  Estimation and decomposition of genetic trends in a two-way cross using Hungarian pig breeds (suppl. 3, 2012)
  Comparative study of commercial cold-cuts used NIRs and sensory analysis (suppl. 3, 2012)
  Location preference of rabbit does between common sized and double sized cages (suppl. 3, 2012)
  Selection of applicable morphometric parameter for age estimation in roe deer (Capreolus capreolus, L.) from eastern Croatia (suppl. 3, 2012)
  Animal science in the context of food consumer science (suppl. 3, 2012)
  Total fatty acids composition of raw and ripe Slavonian kulen in relation to raw material used (suppl. 3, 2012)
  Animal products as coventional and functional food (suppl. 3, 2012)
  Colostrum and milk of different cattle breeds as amino acid source (suppl. 3, 2012)
  Associations between polymorphisms in the leptin gene and milk production traits in Pinzgau and Slovak Spotted cattle (suppl. 3, 2012)
  Analysis of mitochondrial DNA in Adriatic sardine (Sardina pilchardus) (suppl. 3, 2012)
  Influence of sex and age at slaughter on growth performance and carcass traits mof Boer kids (suppl. 3, 2012)
  Estimates of environmental effects, genetic parameters and genetic trends for reproductive traits in Alpine goats (suppl. 3, 2012)
  Breed assignment test of Slovenian cattle breeds using microsatellites (suppl. 3, 2012)
  Evaluation of the milk fat to protein ratio and fertility traits in Latvian Brown and Holstein dairy cows (suppl. 3, 2012)
  What matters when buying fresh meat? (suppl. 3, 2012)
  Modification of diet fatty acid composition change the fatty acid composition of rabbit meat (suppl. 3, 2012)
  Genomic selection in Fleckvieh with low density SNP panels (suppl. 3, 2012)
  Participatory development of breeding goals Austrian dairy cattle (suppl. 3, 2012)
  Development of Cika cattle breed (suppl. 3, 2012)
  Evaluation of connectedness between the management units of Landrace breed of pigs in Croatia (suppl. 3, 2012)
  The in vitro caecal fermentation of different starch sources in rabbits (suppl. 3, 2012)
  Machine milking and daily changes of cow's teat condition (suppl. 3, 2012)
  Estimating age of admixture in a cattle population based on SNP chip data (suppl. 3, 2012)
  Skeletal development of outdoor reared Zagorje turkey fed lower protein diets (suppl. 3, 2012)
  Fatty acid composition of muscle in Krškopolje pigs and hybrids 12 (suppl. 3, 2012)
  Asymbiotic seed germination of Phalenopsis Blume orchids after hand pollination (številka: 1, 2012)
  Influence of NaCL treatments on growth and biochemical parameters of castor bean (Ricinus communis L.) (številka: 1, 2012)
  Pesticide residues in samples of apples, lettuce and potatoes from integrated pest management in Slovenia from 2005-2009 (številka: 1, 2012)
  Antraknoza pri ameriških borovnicah (Vaccinium corymbosum L) (številka: 1, 2012)
  In vitro plant regeneration of Indian jujube (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Zaytoni via indirect organogenesis (številka: 1, 2012)
  Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) propagated under in vitro conditions (številka: 1, 2012)
  Značilnosti diatomejske zemlje kot naravnega insekticida za zatiranje skladiščnih škodljivcev (številka: 1, 2012)
  Japonski dresnik (Fallopia japonica Houtt. Ronse Decraene) in njegovo zatiranje z bolšico Aphalara itadori Shinji (številka: 1, 2012)
  Selenium supplementation stimulates vegetative and reproductive growth in canola (Brassica napus L.) plants (številka: 1, 2012)
  Analiza EST klonov križancev Coffea arabica x Coffea canephora in Coffea canephora x Cofea congensis (številka: 1, 2012)
  Induction of drought tolerance with seed priming in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) (številka: 1, 2012)
  Water and nitrogen use efficiency of common ragweed (Ambrosia Artemisiifolia L.) at different nitrogen and water levels (številka: 1, 2012)
  Compatibility of selected herbicides with entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill (številka: 1, 2012)
  E-readiness of rural ICT offices for rice e-marketing in Rasht township, Iran (številka: 2, 2012)
  Genetic diversity and correlation estimates for grain yield and quality traits in Kosovo local maize (Zea mays L.) populations (številka: 2, 2012)
  Kaparji (Hemiptera: Coccoidea) vinske trte (Vitis vinifera L.) v Sloveniji in možnosti njihovega biotičnega zatiranja (številka: 2, 2012)
  Determination of water balance components with high precision weighing lysimeter Kleče (številka: 2, 2012)
  Pomen prehranske vlaknine v prehrani človeka (številka: 2, 2012)
  Tools for agricultural drought detection in the frame of Drought Management Centre for Southeastern Europe - DMCSEE (številka: 2, 2012)
  Improved quality of fungicide deposition and coverage of potato leaves using flat fan ait-injector nozzle IDK (številka: 2, 2012)
  Collection and genetic characterization of Vitis vinifera 'Žilavka' by microsatellites and AFLP markers (številka: 2, 2012)
  Testing of 'Gisela 5' and 'Santa Lucia 64' cherry rootstocks in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2012)
  Pisana polonica (Harmonia axyridis Pallas, Coleoptera, Coccinellidae) - invazivna koristna vrsta (številka: 2, 2012)
  Migration of Scaphoideus titanus Ball from the surrounding vineyards into the nursery (številka: 2, 2012)
  Reasearch ! of energy use efficiency for maize production systems in Izeh, Iran (številka: 2, 2012)
  Somatic embryogenesis and plantlet regeneration from nucleus tissues of Local orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck) (številka: 2, 2012)
  Assessment of production practices of small scale farm holders of tomato in Bagrote Valley, CKNP region of Gilgit-Baltistan, Pakistan (številka: 2, 2012)
  Genska banka trpežne ljuljke in črne detelje v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka in žlahtnjenje krompirja v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka hmelja ter zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (številka: 3, 2012)
  Genska banka koruze v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Izvajanje Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Genska banka krmnih rastlin na Kmetijskem inštitut Slovenije (številka: 3, 2012)
  Zbirka samoniklih virov rukole v Slovenski rastlinski genski banki (številka: 3, 2012)
  Ohranjanje in vrednotenje genskih virov zdravilnih rastlin (številka: 3, 2012)
  Raznolikost genskih virov vrtne solate v slovenski rastlinski genski banki (številka: 3, 2012)
  Ovrednotenje genskih virov belih sort žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) (številka: 3, 2012)
  Genske banke kot kulturna dediščina človeštva (številka: 3, 2012)
  Genska banka sadnih rastlin: naravna zbirka različnih sladkorjev in kislin v jabolkih (številka: 3, 2012)
  Genska banka jagodičja (številka: 3, 2012)
  Genska banka Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani (številka: 3, 2012)
  Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti (številka: 3, 2012)
  Slovenska genska banka žlahtne vinske trte (številka: 3, 2012)
  Zbiranje genskih virov oljne ogrščice (Brassica napus ssp. napus L.) iz različnih habitatov v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Vrednotenje genskih virov hmelja z molekulskimi markerji (številka: 3, 2012)
  Genska banka Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru (številka: 3, 2012)
  Genska banka zelja in žlahtnjenje hibridnih sort (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba) (številka: 3, 2012)
  Raznolikost fižola v zbirki Kmetijskega inštituta Slovenije (številka: 3, 2012)
  Setting up a gene expression study for tissue cells by method of quantitative real-time PCR (številka: 1, 2012)
  Animal production systems as a selective environment for antibiotic resistance genes (številka: 1, 2012)
  Effect of feeding system on growth and carcass characteristics of improved Jezersko-Solčava lambs (številka: 1, 2012)
  Raziskovanje kompleksnih upravljavskih problemov - primer vrednotenja politik (številka: 1, 2012)
  Vsebnost skatola v maščobnem tkivu merjascev določena s spektrofotometrično metodo (številka: 1, 2012)
  Determination of free amino acid content in the Slovenian dry-cured ham "Kraški pršut" and product characterization (številka: 1, 2012)
  Growth response of broiler chickens fed graded levels of yeast treated raw soya bean and full fat soya bean (številka: 1, 2012)
  Prof. dr. Franz Pirchner petinosemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Geography of Cika cattle breed (številka: 2, 2012)
  Nutrient intake variability induced by processing of food diary data (številka: 2, 2012)
  Variance components estimation for type traits in Slovenian Brown Swiss cattle (številka: 2, 2012)
  Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on colostrum and plasma Se, Cu, Zn and Fe concentrations of fat tail Sanjabi ewes and their lambs (številka: 2, 2012)
  Comparison of methods for relative quantification of gene expression using real-time PCR (številka: 2, 2012)
  Pluripotent stem cells and reprogramming in human and farm animals (številka: 2, 2012)
  The impact of processing methods on the quality of Sudanese withe cheese produces by small scale in New Halfa area (številka: 2, 2012)
 10. 2013
   89

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Consumers acceptability of Slavonian "Kulen" sausage (suppl. 4, 2013)
  The effect of immunocastration on carcass and meat cut yield in extensively reared Iberian gilts (suppl. 4, 2013)
  How black is really black Slavonian pig? (suppl. 4, 2013)
  Impact of supplementing pig diet with tannins on histological characteristics of small intestine and growth performance of fattening pigs (suppl. 4, 2013)
  A classical QTL scan supports the complexity of the genetic basis of coat colour in pig (suppl. 4, 2013)
  Prediction of feeding system in Iberian pigs with three analytical methods by means of discriminant analysis (suppl. 4, 2013)
  Iberian dry-cured ham consumption in spanish households (suppl. 4, 2013)
  Quality of fresh pork and dry-cured ham (suppl. 4, 2013)
  Successful long-term pre-pubertal immunocastration of purebred Iberian gilts reared in extensive systems (suppl. 4, 2013)
  Estimation of linkage disequilibrium in the Nero Siciliano Italian autochtonous breed using the illumina 60k SNP array (suppl. 4, 2013)
  Qualitative, chemical and nutritional traits of dry-cured ham of Sarda breed pigs (suppl. 4, 2013)
  The effects of soybean press cake on productive traits and meat quality of italian heavy pigs intended for Parma ham production (suppl. 4, 2013)
  The fat tissue quality (suppl. 4, 2013)
  Measuring effects of new and fast inbreeding on the litter size of Iberian pigs (suppl. 4, 2013)
  Inventory and characterization of the traditional mediterranean pig production systems (suppl. 4, 2013)
  Stakeholder's practices and representations of contacts between domestic and wild pigs (suppl. 4, 2013)
  Application of quality labels in support of conservation of local breeds - a challenge for Slovenian Krškopolje pig (suppl. 4, 2013)
  Effect of pre-slaughter weight and sex on commercial meat cut yields oh Iberian pigs (suppl. 4, 2013)
  Some performance traits of the Calabrian x large white pig in relation to the housing system (indoor and outdoor) (suppl. 4, 2013)
  Effect of salt reduction on the length of the resting stage of Italian typical dry-cured ham (suppl. 4, 2013)
  Feeding strategies for local breeds in view of product quality (suppl. 4, 2013)
  The energy value of olive oil soap stocks for Iberian crossbred pigs (suppl. 4, 2013)
  Effect of salting duration on salt content and proteolysis in Kraški pršut dry hams after the resting phase (suppl. 4, 2013)
  Pedigree analysis of Cinta Senese and Mora Romagnola breeds breeds (suppl. 4, 2013)
  Genetic parameters for litter size in black Slavonian pigs with each parity treated as a different trait (suppl. 4, 2013)
  Relationships between the quality of thermographic image and the measure of skin temperature on piglets (suppl. 4, 2013)
  Calcium and phosphorus retention in the carcass of Iberian pigs growing from 50 to 100 kg body weight fed high and low dietary protein concentrations (suppl. 4, 2013)
  Sanitary aspects of outdoor farming systems (suppl. 4, 2013)
  Biochemical characterization of meat of Calabrese x Large White pig reared in outdoor or indoor housing system (suppl. 4, 2013)
  Learning processes for producers in assessing a new product with Protected Designation of Origin (suppl. 4, 2013)
  Effect of husbandry systems on the environmental impact of pig production (suppl. 4, 2013)
  Effect of hydrolysable tannins on proliferation of small intestinal porcine and human enterocytes (suppl. 4, 2013)
  Fatty and lean piglets establish early differenciation in DNA, RNA and protein retain (suppl. 4, 2013)
  The effect of farrowing rate and number of piglets weaned per litter on production costs of commercial Iberian herds in extremadura (Spain) (suppl. 4, 2013)
  Non destructive spectral sensors for authentication of the feeding regime of Iberian hams during the salting process (suppl. 4, 2013)
  Breeding of the Black Slavonian pig in extensive conditions (suppl. 4, 2013)
  Healthy trends affect the quality of traditional meat products in Mediterranean area (suppl. 4, 2013)
  Effect of high-oxygen modified atmosphere packaging on some quality traits of meat from Iberian pigs reared under "Montanera" system (suppl. 4, 2013)
  Noir de Bigorre pig - from extinction to exception (suppl. 4, 2013)
  Molecular genetics of coat colour in pigs (suppl. 4, 2013)
  Dispersion parameters for litter size and teat number in Krškopolje pig (suppl. 4, 2013)
  Analysis of ESR and RBP polymorphisms in black Slavonian sows (suppl. 4, 2013)
  Analysis of PRKAG3 gene polymorphisms in italian autochthonous pig breeds (suppl. 4, 2013)
  Reproductive traits of pigs of Mangalitsa breed (suppl. 4, 2013)
  Managing local breed is a hard way to find a compromise between collective needs and individual aims (suppl. 4, 2013)
  Conservational issues in local breeds - state of the art (suppl. 4, 2013)
  New technologies for characterization and quality assurance in pig (suppl. 4, 2013)
  The use of electronic nose to differentiate entire males from immunocastrates (association with levels of androstenone and skatole) (suppl. 4, 2013)
  Expression and molecular analysis of DsRed and gfp fluorescent genes in tobacco (Nicotiana tabacum L.) (številka: 1, 2013)
  Antioksidativni potencial otrobov pire, navadne in tatarske ajde (številka: 1, 2013)
  Vpliv različnih tehnoloških postopkov na kakovost vina malvazija (številka: 1, 2013)
  Influence of seed priming on emergence and growth of coriander (Coriandrum sativum L.) seedlings grown under salt stress (številka: 1, 2013)
  Effect of drought stress and selenium spraying on photosynthesis and antioxidant activity of spring barley (številka: 1, 2013)
  The suitability of malolactic fermentation for the Cviček wine (številka: 1, 2013)
  Alternativni načini zatiranja strun (Coleoptera, Elateridae) na njivah (številka: 1, 2013)
  Effect of intermittent irrigation with saline water on rice yield in Rasht, Iran (številka: 1, 2013)
  Pol-naravno travinje kot vir semena za obnovo ruše velike naravne vrednosti (številka: 1, 2013)
  The impact of environmental factors on the infection of cereals with Fusarium species and mycotoxin production (številka: 1, 2013)
  Effect of cytokinin type and concentration, and source of explant on shoot multiplication of pineapple plant (Ananas comosus 'Queen') in vitro (številka: 1, 2013)
  Genetic variation among accessions of Lathyrus inconspicuous (L.) as revealed by SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis (številka: 1, 2013)
  Contribution of agricultural policy measures to maintain grassland areas (the case of Radensko Polje Landscape Park) (številka: 1, 2013)
  Production of rocket (Eruca sativa Mill.) on plug trays and on a floating system in relation to reduced nitrate content (številka: 1, 2013)
  Enhanced growth of cabbage and red beet by Trichoderma viride (številka: 1, 2013)
  Wheat straw decomposition, N-mineralization and microbial biomass after 5 years of conservation tillage in Gleysol field (številka: 1, 2013)
  Možnosti varstva oreha (Juglans spp.) pred orehovo muho (Rhagoletis completa Cresson, 1929 Diptera: Tephritidae) s poudarkom na biotičnem zatiranju škodljivca (številka: 2, 2013)
  Tehnike indukcije haploidov in podvojenih haploidov (številka: 2, 2013)
  Phenotypic evaluation of scutellum-derived calluses in 'Indica' rice cultivars (številka: 2, 2013)
  Novejši podatki o vsebnosti semen vrst iz rodu Ambrosia v krmi za prostoživeče ptice v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Cultivar and growth phases - the factors affecting antioxidant activity of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) (številka: 2, 2013)
  A decade of research in mofette areas has given us new insights into adaptation of soil microorganisms to abiotic stress (številka: 2, 2013)
  Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.): microbes against the pests (številka: 2, 2013)
  Influence of arbuscular mycorrhiza on osmotic adjustment compounds and antioxidant enzyme activity in nodules of salt-stressed soybean (Glycine max) (številka: 2, 2013)
  Biogenic amines in red wine (številka: 2, 2013)
  Sheep wool and leather waste as fertilizers in organic production of asparagus (Asparagus officinalis L.) (številka: 2, 2013)
  Indirect plant regeneration in aromatic rice (Oryza sativa L.) var. 'Kalijira' and 'Chinigura' (številka: 2, 2013)
  Ohranjanje semena vrste Brassica napus L. v talni semenski banki (številka: 2, 2013)
  Effect of nitrogen rate on seed yield, protein and oil content of two canola (Brassica napus L.) cultivars (številka: 2, 2013)
  Tla ali prst? Prispevek k razpravam o rabi izrazov 'tla' in 'prst' v slovenskem poljudnem in strokovnem izrazoslovju (številka: 2, 2013)
  Effect of source and sink limitation on yield and some agronomic characteristics in modern bread wheat cultivars under post anthesis water deficiency (številka: 2, 2013)
  Poultry infected with Mycoplasma gallisepticum or Mycoplasma synoviae produce antibodies to their cysteine protease CysP (številka: 1, 2013)
  Prehranske potrebe oslov in njihove najpogostejše s prehrano povezane bolezni (številka: 1, 2013)
  Prof. dr. France Šuštar, devetdesetletnik, profesor botanike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2013)
  The effect of body condition score and body weight of Sanjabi ewes on immune system, productive and reproductive performance (številka: 2, 2013)
  Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme konj v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Prvotne, izgubljene, pretopljene pasme prašičev v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  The effect of uncertainty in a fuzzy input-output analysis of water consumption applied to Macedonia (številka: 2, 2013)
  Mammary tumors in ruminants (številka: 2, 2013)
 11. 2014
   44

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Autografted vines of cultivar 'Refošk' (Vitis vinifera L.) reveal symptoms of the rugose wood disease (številka: 1, 2014)
  Genetic diversity of spinach (Spinacia oleracea L.) landraces collected in Iran using some morphological traits (številka: 1, 2014)
  Some plant extracts retarde nitrification in soil (številka: 1, 2014)
  Influence of chemical and organic fertilizer on growth, yield and essential oil of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plant (številka: 1, 2014)
  Soil acidification and liming in grassland production and grassland soil fertility in Slovenia (številka: 1, 2014)
  The effect of land use on phosphorus dynamics in golf course soil (številka: 1, 2014)
  Graphic analysis of yield stability in new improved lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes using nonparametric statistics (številka: 1, 2014)
  Kakovost jabolk sort 'Gala Brookfield' in 'Fuji Kiku 8' pod in izven protitočne mreže (številka: 1, 2014)
  Response of leaf area and dry matter of crop, weeds and cover crops to competition and fertilizer resources (številka: 1, 2014)
  Cultivation of three medicinal mushroom species on olive oil press cakes containing substrates (številka: 1, 2014)
  The characterisation of Vitis vinifera 'Refošk' with AFLP and SSR molecular markers and ampelographic traits (številka: 1, 2014)
  Physico-chemical and sensory characteristics of jellies made from seven grapevine (Vitis vinifera L.) varieties (številka: 1, 2014)
  Sensitivity of field tests, serological and molecular techniques for Plum Pox Virus detection in various tissues (številka: 1, 2014)
  Analysis of energy and greenhouse gas balance as indexes for environmental assessment of wheat and maize farming: a case study (številka: 2, 2014)
  The content of minerals in Slovenian organic and conventional produced fruits, herbs and vegetables (številka: 2, 2014)
  Effect of Se application on photosynthesis, osmolytes and water relations in two durum wheat (Triticum durum L.) genotypes under drought stress (številka: 2, 2014)
  Comparative study of diagnostic methods used for monitoring of common grape vine (Vitis vinifera L.) crown gall (Agrobacterium vitis Ophel & Kerr) in Slovenia (številka: 2, 2014)
  Does paternal sterility impact on progeny germination and survivorship, case study in strawberries (številka: 2, 2014)
  Determination of an optimal priming duration and concentration protocol for pepper seeds (Capsicum annuum L.) (številka: 2, 2014)
  Dependence of the conservation status of acid grasslands at the Pohorje and Kozjak on socioeconomic parameters (številka: 2, 2014)
  Different species of basil need different ammonium to nitrate ratio in hydroponics' system (številka: 2, 2014)
  Impact of fertilization on water resources in karst, example of research field site Sinji Vrh (številka: 2, 2014)
  The impact of wheat production on the occurrence of mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone) on wheat grains (Triticum aestivum L.) (številka: 2, 2014)
  Antioxidant activity in selected Slovenian organic and conventional crops (številka: 2, 2014)
  The effect of gamma radiation on seed germination of barley (Hordeum vulgare L.) (številka: 2, 2014)
  Ruralna sociologija v spoznavanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Effects of seed size and aging on field performance of lentil (Lens culinaris Medik.) under different irrigation treatments (številka: 2, 2014)
  Simulation of rice yield under different irrigation and nitrogen application managements by CropSyst model (številka: 2, 2014)
  Zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii Matsumura, Diptera, Drosophilidae) s poudarkom na okoljsko sprejemljivih načinih (številka: 2, 2014)
  Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L. (številka: 2, 2014)
  Adverse effects and intoxications related to medicinal/harmful plants (številka: 2, 2014)
  Nematicidal isochromane glycoside from Kigelia pinnata leaves (številka: 1, 2014)
  Sexual size dimorphism and sex determination by morphometric measurements in locally adapted muscovy duck (Cairina moschata) in Nigeria (številka: 1, 2014)
  Ocenjevanje osebnosti konj na podlagi konstitucijskih značilnosti (številka: 1, 2014)
  Strategija razvoja kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo jajc (številka: 1, 2014)
  Does consumer preference exceed initially indicated wishes? (številka: 1, 2014)
  Seashell specialties and food handling in Slovene Istria restaurants (številka: 2, 2014)
  Celulosomi in celulazni konzorcij Ruminococcus flavefaciens 007C (številka: 2, 2014)
  The outcomes of metabolic, molecular and physical-chemical characterization of intestinal tract microbiome on a four mammalian species model (številka: 2, 2014)
  Vpliv trajanja skladiščenja in mase valilnih jajc na valilnost piščancev prelux-G (številka: 2, 2014)
  Vpogled v aerobno mikrobno združbo rečnega sedimenta Kamniške Bistrice s klasičnim gojitvenim in molekularno biološkim pristopom (številka: 2, 2014)
  Fat quality in the indigenous Krškopolje pig reared in an enriched environment (številka: 2, 2014)
 12. 2015
   50

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Successful disinfection protocol for orchid seeds and influence of gelling agent on germination and growth (številka: 1, 2015)
  Exogenous silicon leads to increased antioxidant capacity in freezing-stressed pistachio leaves (številka: 1, 2015)
  Calibration of the LINGRA-N model to simulate herbage yield of grass monocultures and permanent grassland in Slovenia (številka: 1, 2015)
  Ukrepi za zatiranje rasti vrhov jablane "Gala" (številka: 1, 2015)
  Genetic variation for seed yield and some of agro-morphological traits in faba bean (Vicia faba L.) genotypes (številka: 1, 2015)
  Green mathematics (številka: 1, 2015)
  Activating antioxidant enzymes, hyoscyamine and scopolamine biosynthesis of Hyoscyamus niger L. plants with nano-sized titanium dioxide and bulk application (številka: 1, 2015)
  Artichoke (Cynara scolymus L.) as cash-cover crop in an organic vegetable system (številka: 1, 2015)
  Preizkusno delovanje stroja za luščenje orehov (številka: 1, 2015)
  The effect of salt stress on the germination of maize (Zea mays L.) seeds and photosynthetic pigments (številka: 1, 2015)
  Volatile profile of wine Teran PTP (številka: 1, 2015)
  Effects of soil and foliar applications of iron and zinc on flowering and essential oil of chamomile at greenhouse conditions (številka: 1, 2015)
  Variation in antioxidant, and antibacterial activities and total phenolic content of the bulbs of mooseer (Allium hirtifolium Boiss.) (številka: 1, 2015)
  Identification of the most stable genotypes in multi-environment trials by using nonparametric methods (številka: 1, 2015)
  Preučevanje odziva na sušni stres pri metuljnicah (Fabaceae) s proteomiko (številka: 1, 2015)
  Soil of the lower valley of the Dragonja river (Slovenia) (številka: 1, 2015)
  Allelopathic effect of medicinal plant Cannabis sativa L. on Lactuca sativa L. seed germination (številka: 2, 2015)
  Study of relationship between soybean (Glycine max (L.) Merr.) planting spatial arrangements and velvetleaf (Abutilon theophrasti L.) population dynamic (številka: 2, 2015)
  Allelopathic effects of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) on germination & growth of cucumber, alfalfa, common bean and bread wheat (številka: 2, 2015)
  Deficitni princip namakanja oljčnih nasadov v Slovenski Istri (številka: 2, 2015)
  Sonication of seeds increase germination performance of sesame under low temperature stress (številka: 2, 2015)
  Možnosti okoljsko sprejemljivega zatiranja ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball, 1932) (številka: 2, 2015)
  Influence of selenium in drought-stressed wheat plants under greenhouse and field conditions (številka: 2, 2015)
  Namerno sproščanje gensko spremenjenih rastlin v okolje v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Simulation of herbage yield and growth components of Cock's foot (Dactylis glomerata L.) in Jablje using the calibrated LINGRA-N model (številka: 2, 2015)
  Rate and duration of seed filling and yield of soybean affected by water and radiation deficits (številka: 2, 2015)
  Insecticidal activity of three plants extracts against Myzus persicae (Sulzer, 1776) and their phytochemical screening (številka: 2, 2015)
  Effects of phosphorus fertilizer rate and Pseudomonas fluorescens strain on field pea (Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.) growth and yield (številka: 2, 2015)
  Genetic analysis of agro-morphological traits in promising hybrids of sunflower (Helianthus annuus L.) (številka: 2, 2015)
  The effects of planting arrangement and phosphate biofertilizer on soybean under different weed interference periods (številka: 2, 2015)
  Effect of pre-chilling and environmental factors on breaking seed dormancy and germination of three foxtail species (številka: 2, 2015)
  Grain, milling, and head rice yields as affected by nitrogen rate and bio-fertilizer application (številka: 2, 2015)
  Carrot (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.) as source of antioxidants (številka: 2, 2015)
  Prva najdba parazitoidne ose Trichogramma brassicae Bezdenko, 1968 (Hymenoptera, Trichogrammatidae) v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Raziskave mikro RNA pri govedu, prašičih, ovcah in kokoših (številka: 1, 2015)
  Prispevek bioplinskih naprav v Sloveniji k zmanjševanju toplogrednega učinka iz kmetijskega sektorja (številka: 1, 2015)
  Who lives in our dishwasher? (številka: 1, 2015)
  The analysis of costs related to bovine spongiform encephalopathy disease occurrence in the Czech Republic in 2001-2014 (številka: 1, 2015)
  Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem? (številka: 1, 2015)
  Vpliv krmljenja čebeljih družin na njihovo živalnost in pristnost medu (številka: 1, 2015)
  Analiza lastnosti zunanjosti pri plemenskih bikih cikastega goveda (številka: 2, 2015)
  Analysis of backfat thickness in on-farm tested gilts in Slovenia using reaction norms (številka: 2, 2015)
  Ekonomska analiza organiziranosti jahalnega centra (številka: 2, 2015)
  Effect of different litter materials on foot pad dermatitis, hock burn and feather coverage in broiler chickens (številka: 2, 2015)
  Establishment of primary keratinocyte culture from horse tissue biopsates (številka: 2, 2015)
  Microbial biosensors for environmental monitoring (številka: 2, 2015)
 13. 2016
   58

  številka: 1 (2016)
  Subclinical mastitis in dairy camels in Algeria (številka: 2, 2016)
  Germination and seedling characteristics of drought-stressed corn seed as influenced by seed priming with potassium nano-chelate and sulfate fertilizers (številka: 1, 2016)
  Effects of nitrogen treatment and intra-row spacing on the morphological and physiological characteristics in pumpkin (Cucurbita pepo L.) (številka: 1, 2016)
  Research on the involment of phenoloics in the defence of horticultural plants (številka: 1, 2016)
  Effects of different nitrogen levels on phytotoxicity of some allelopathic crops (številka: 1, 2016)
  Soil suitability evaluation for crop selection using fuzzy sets methodology (številka: 1, 2016)
  Population dynamics of aphids (Aphididae) on orange (Citrus sinensis 'Thomson Navel') and mandarin (Citrus reticulata 'Blanco') (številka: 1, 2016)
  Changes in the essential oil content and terpene composition of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) by using plant biostimulants (številka: 1, 2016)
  Molecular identification of phytoplasmas associated with some weeds in West Azarbaijan province, Iran (številka: 1, 2016)
  Chemical constituents of essential oil of Dracocephalum moldavica L. and Dracocephalum kotschyi Boiss. from Iran (številka: 1, 2016)
  Effect of foliar-applied silicon on photochemistry, antioxidant capacity and growth in maize plants subjected to chilling stress (številka: 1, 2016)
  Effect of microwave radiation on seed viability, survival of Aspergillus niger van Tieghem and oil quality of oilseeds crops canola, soybean and safflower (številka: 1, 2016)
  Influence of exogenous polyamines on antioxidant defence and essential oil production in valerian (Valeriana officinalis L.) plants under drought stress (številka: 1, 2016)
  Oljna pogača navadnega rička (Camelina sativa (L.) Crantz) - neizkoriščeni vir fenolnih spojin (številka: 1, 2016)
  Changes in seed vigor of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars during maturity in response to water limitation (številka: 1, 2016)
  Priprava klimatskih podlag kot dodatnega kriterija za določanje območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (številka: 1, 2016)
  Technical and economical evaluation of tape drip and drip line irrigation systems in a strawberry greenhouse (številka: 1, 2016)
  The impact of the period of sowing and fertilization on morphological characteristics and seed yield of garden poppy (Papaver somniferum L.) (številka: 1, 2016)
  Volatile phenolics in Teran PTP red wine (številka: 1, 2016)
  Calcium application mitigates salt stress in Date Palm (Phoenix dactylifera L. (offshoots cultivars of Berhi and Sayer (številka: 1, 2016)
  Influences of various factors on hairy root induction in Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (številka: 1, 2016)
  Parasitoid inventarisation of European corn borer (Ostrinia nubilalis Hübner, 1796) and options for its biological control in Slovenia (številka: 1, 2016)
  Production of vaccines for treatment of infectious diseases by transgenic plants (številka: 1, 2016)
  Effects of tuber size, soaking hours and sprouting media on sprouting of tiger nut (Cyperus esculentus L. var. sativa) tubers (številka: 2, 2016)
  Clone candidates differentiation of grapevine Vitis vinifera 'Škrlet bijeli' using aroma compounds detected by gas chromatography-mass spectrometry (številka: 2, 2016)
  Možnosti okoljsko sprejemljivega zatiranja gospodarsko škodljivih polžev s poudarkom na rezultatih domačih raziskav zatiranja lazarjev (Arionidae) (številka: 2, 2016)
  Acta agriculturae Slovenica (številka: 2, 2016)
  Presence of nanotechnology in agriculture (številka: 2, 2016)
  The impact of salicylic acid on some physiological responses of Artemisia aucheri Boiss. under in vitro drought stress (številka: 2, 2016)
  Effect of cover crops on maize-velvet leaf competition: leaf area density and light interception (številka: 2, 2016)
  Volatile phenols in wine (številka: 2, 2016)
  Agronomic quantitative assessment of substrates based on spents of Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus (številka: 2, 2016)
  High-efficient transgenic hairy roots induction in chicory (številka: 2, 2016)
  In vitro application of integrated selection index for screening drought tolerant genotypes in common wheat (številka: 2, 2016)
  Changes in seed oil and protein contents of maize cultivars at different positions on the ear in response to water limitation (številka: 2, 2016)
  Impact of foliar application of nano micronutrient fertilizers and titanium dioxide nanoparticles on the growth and yield components of barley under supplemental irrigation (številka: 2, 2016)
  Physicochemical properties and antioxidant activities of five Iranian pomegranate cultivars (Punica granatum L.) in maturation stage (številka: 2, 2016)
  Fiziološki odziv žlahtne vinske trte Vitis vinifera L. na okužbo z zvijanjem listov vinske trte povezanih virusov (GLRaV-1 in GLRaV-1 + GLRaV-3) (številka: 2, 2016)
  Effect of mechanisation use intensity on the productivity of rice farms in southern Ghana (številka: 2, 2016)
  Assessment of morphological and molecular variation in local olive (Olea europaea L.) in the Northern part of Iran (številka: 2, 2016)
  Comparison of total polyphenols content and antioxidant potential of wines from "Welschriesling" and "Sauvignon Blanc" varieties during ageing on fine lees (številka: 2, 2016)
  Bioefficacy of some biorational insecticides for the control of Aphis gossypii Glover, 1877, (Hemiptera: Aphididae) on greenhouse grown cucumber (številka: 2, 2016)
  Nano-iron fertilizer effects on some plant traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under different sowing densities (številka: 2, 2016)
  The comparison of organic and inorganic fertilizers influence on selected indicators of turf growth-production process (številka: 2, 2016)
  Insecticidal effects of zinc oxide nanoparticles and Beauveria bassiana TS11 on Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) (Hemiptera: Aleyrodidae) (številka: 2, 2016)
  Vloga transpozonskih elementov v evoluciji in prilagoditvah kmetijskih rastlin (številka: 2, 2016)
  Effects of TiO2 nanoparticles and water-deficit stress on morpho-physiological characteristics of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plants (številka: 2, 2016)
  Izražanje igre v povezavi s sesnim redom pri pujskih krškopoljske pasme (številka: 1, 2016)
  Effect of different levels of honey on physiological, growth and carcass traits of broiler chickens during dry season (številka: 1, 2016)
  Effect of sweet chestnut extract (Farmatan) on the digestibility and bioavailability of nitrogen and some minerals in the laboratory rats (številka: 1, 2016)
  Agriculture vs. social sciences (številka: 1, 2016)
  Vpliv SNP znotraj FTO in LEP gena na prirast telesne mase pri govedu (številka: 1, 2016)
  Cutting export subsidies, cropping domestic production (številka: 2, 2016)
  A single nucleotide polymorphism possibly associated with fat deposition is methylated in the bovine TFAM promoter (številka: 2, 2016)
  Indoor climatic status during winter conditions in dairy herds in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2016)
  Analiza lastnosti zunanjosti pri prvesnicah cikastega goveda (številka: 2, 2016)
  Lipolysis profile of some non-European raw milk cheese varieties (številka: 2, 2016)
 14. 2017
   59

  številka: 2 (2017)
  A review of plant protection against the olive fly (Bactrocera oleae (Rossi, 1790) Gmelin) and molecular methods to monitor the insecticide resistance alleles (številka: 1, 2017)
  Effect of irrigation with nutrient solutions mixed with treated wastewater on Asiatic lily 'Brunello' grown in a closed soilless culture (številka: 1, 2017)
  Yield and its attributes responses of drought tolerant upland 'NERICA' rice to different nutrient supplying treatments in rainforest transitory agroecology (številka: 1, 2017)
  The effects of plant cover on population of pear psylla (Cacopsylla pyricola) and its predators (številka: 1, 2017)
  Effect of different fertilizing and farming systems in annual medic (Medicago scutellata 'Robinson') on soil organic matter and nutrients status (številka: 1, 2017)
  Inducing salt tolerance in sweet corn by magnetic priming (številka: 1, 2017)
  Učinkovit način dodajanja selena v vsakdanjo prehrano s poudarkom na rastlinskih virih (številka: 1, 2017)
  Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium on ion content and root characteristics of green bean and maize under intercropping (številka: 1, 2017)
  Dovzetnost bub plodove vinske mušice ( Drosophila suzukii (Matsumura, 1931)) za okužbo z entomopatogenimi glivami (številka: 1, 2017)
  Fungal pathogens associated with crown and collar rot of apple trees in southern Syria (številka: 1, 2017)
  Utility of some floral characters in the assessment of genetic diversity in sesame (Sesamum indicum L.) (številka: 1, 2017)
  Response of lowland rice-ratooned rice-fluted pumpkin sequence to fertilizer in rainfed inland valley in derived savannah of Nigeria (številka: 1, 2017)
  Effects of increased concentrations of chloride on the expression of Mn-SOD enzyme in tobacco (številka: 1, 2017)
  Acta agriculturae Slovenica (številka: 1, 2017)
  Vroča točka v mestu: povezava ekosistemskih storitev in biotske pestrosti mestnih zelenih površin (številka: 1, 2017)
  Unfair practices and illicit conduct in food supply chains in Slovenia (številka: 2, 2017)
  High salicylic acid concentration alters the electron flow associated with photosystem II in barley (številka: 2, 2017)
  Molecular genetic analysis of some North African barley germplasms (številka: 2, 2017)
  In vitro allelopathic effect of aqueous extracts of sugarcane on germination parameters of wheat (številka: 2, 2017)
  Natural incidence of bean viruses in the northwest of Iran (številka: 2, 2017)
  The use of the model for determining potato (Solanum tuberosum L.) tuber distribution in the soil (številka: 2, 2017)
  First report of nematodes Parasitylenchus bifurcatus Poinar & Steenberg, 2012 parasitizing multicolored Asian lady beetle Harmonia axyridis (Pallas, 1773) in Slovenia (številka: 2, 2017)
  The analysis of technical suitability of the equipment for application of plant protection products in Southeastern Slovenia (številka: 2, 2017)
  Genetic relationships among okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) cultivars in Nigeria (številka: 2, 2017)
  Influence of altered temperatures on allelopatic properties of Amaranthus cruentus L. (številka: 2, 2017)
  The effects of silicon and titanium on safflower (Carthamus tinctorius L.) growth under moisture deficit condition (številka: 2, 2017)
  Effect of partial root-zone irrigation system on seed quality changes of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) during seed development and maturation (številka: 2, 2017)
  Assessment of heritability and genetic advance for agronomic traits in durum wheat (Triticum durum Desf.) (številka: 2, 2017)
  Evaluation of an organic package of practice towards integrated management of Solanum tuberosum and its comparison with conventional farming in terms of yield, quality, energy efficiency and economics (številka: 2, 2017)
  Effect of CO2 elevation and UV-A radiation on growth responses of Zinnia, Petunia, Coxcomb, and Marigold (številka: 2, 2017)
  Willingness to pay for excreta pellet fertilizer (številka: 2, 2017)
  Combining ability x environment interaction and genetic analysis for agronomic traits in safflower (Carthamus tinctorius L.) (številka: 2, 2017)
  Effect of cropping system and age of plant at harvest on tuber rot and performance of elite cassava varieties in derived savannah (številka: 2, 2017)
  Response of onion to different nitrogen levels and method of transplanting in moderately salt affected soil (številka: 2, 2017)
  Prostorska analiza kmetijskih zemljišč v zaraščanju v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Changes in essential oil and morpho-physiological traits of tarragon (Artemisia dracuncalus L.) in responses to arbuscular mycorrhizal fungus, AMF (Glomus intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm.) inoculation under salinity (številka: 2, 2017)
  Evaluation of different crop sequences for wheat and maize in sandy soil (številka: 2, 2017)
  Vrednotenje pridelka koruze za sonarave oblike kmetovanja (številka: 2, 2017)
  Multivariate analysis to assess abscisic acid content association with different physiological and plant growth related traits of Petunia (številka: 2, 2017)
  Salinity induced changes in water relations, oxidative damage and morpho-physiological adaptations of pistachio genotypes in soilless culture (številka: 2, 2017)
  Effects of organic fertilizers on growth and biochemical characteristics of Fenugreek (številka: 2, 2017)
  UVA + B treatment affects antioxidant system and phytochemicals of parsley plant under different concentrations of Zn (številka: 2, 2017)
  Evaluation of genetic diversity and traits relations in wheat cultivars under drought stress using advanced statistical methods (številka: 2, 2017)
  Assessment of morphological variability and chemical composition of some local pepper (Capsicum annuum L.) populations on the area of Kosovo (številka: 2, 2017)
  Maximizing land productivity by diversified cropping systems with different nitrogen fertilizer types (številka: 3, 2017)
  Effect of salinity on Brassica rapa var. toria (BRSRT) under selenium defence (številka: 3, 2017)
  Effect of geographical directions, height and the color of yellow traps in capture of Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) in citrus orchards (številka: 3, 2017)
  Yield response and economic implications of soybean (Glycine max (L.). Merrill) - upland-lowland rice sequential cropping in the rainforest/savanna transitory ecosystem (številka: 3, 2017)
  Protective effects of polyamines on regulation of senescence in spray carnation cut flowers (Dianthus caryophyllus 'Spotlight') (številka: 3, 2017)
  Genetic diversity within and among two-spotted spider mite resistant and susceptible common bean genotypes (številka: 3, 2017)
  Comprehension of climatic and occupational heat stress amongst agricultural advisers and workers in Slovenia (številka: 3, 2017)
  Influence of enriched soaking water on shiitake (Lentinus edodes (Berk.) Singer) mushroom yield and properties (številka: 3, 2017)
  Bivariate analysis of the genetic variability among some accessions of African yam bean (Sphenostylis stenocarpa (Hochst ex A. Rich) Harms) (številka: 3, 2017)
  100 let uglednega škotskega inštituta The Rowett Research Institute (številka: 1, 2017)
  Effect of somatic cell count on milk fat and protein in different parities and stages of lactation in Holstein cows (številka: 1, 2017)
  Factors influencing participation in homestead catfish production in Delta State, Nigeria (številka: 1, 2017)
  "Pregreta smetana" (overheated cream) (številka: 1, 2017)
  Uporaba beta-galaktozidaze na področju živilstva in prehrane (številka: 1, 2017)
 15. 2018
   71

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Potrditev prisotnosti plenilske hržice Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) in plenilskega kratkokrilca Oligota oviformis Casey, 1893 na navadni pršici (Tetranychus urticae Koch, 1836) v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Effects of zinc, boron and sulfur on grain yield, activity of some antioxidant enzymes and fatty acid composition of rapeseed (Brassica napus L.) (številka: 1, 2018)
  Izprana tla v Sloveniji: pedološke lastnosti, prostorska razporeditev in klasifikacija (številka: 1, 2018)
  Evaluation of turmeric-mung bean intercrop productivity through competition functions (številka: 1, 2018)
  Preservation of sweet chestnut genetic resources (Castanea sativa Mill.) against attack by chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) (številka: 1, 2018)
  Effect of biofumigation by Calligonum polygonoides, dry olive leaves, and ash of olive leaves on chilli pepper growth and recovery of Rhizoctonia solani (številka: 1, 2018)
  Interlaboratory comparison of fig (Ficus carica L.) microsatellite genotyping data and determination of reference alleles (številka: 1, 2018)
  Temperaturna odvisnost razgradnje opada v tleh travnikov v zaraščanju (številka: 1, 2018)
  Pridelek, morfološki razvoj in hranilna vrednost zelinja lucerne med rastno sezono v osrednji Sloveniji: analiza časovnih potekov (številka: 1, 2018)
  Physiological and biochemical changes in Matricaria chamomilla induced by Pseudomonas fluorescens and water deficit stress (številka: 1, 2018)
  Effect of different concentrations of saffron corm and leaf residue on the early growth of arugula, chickpea and fenugreek under greenhouse conditions (številka: 1, 2018)
  CUPRAC assay-guided profiling of antioxidant compounds in methanol extract of Lentinus squarrosulus Mont. mycelium (številka: 1, 2018)
  O vlogi trehaloze v rastlinah (številka: 1, 2018)
  Field performance of maize (Zea mays L.) cultivars under drought stress (številka: 1, 2018)
  Effect of plant growth regulators on the growth and direct shoot formation from leaf explants of the hybrid Phalaenopsis 'Pink' (številka: 1, 2018)
  Sugar beet profits from intercropping with wheat both under optimum and deficient phosphorus supply (številka: 1, 2018)
  Changes in dry matter, protein percentage and organic matter of soybean-oat and groundnut-oat intercropping in different growth stages in Jilin province, China (številka: 1, 2018)
  A comparative study of using a wooden storage box and storage platform for white yam tuber storage (številka: 1, 2018)
  In memoriam - Prof. dr. Božidar Krajnčič (1935-2018) (številka: 1, 2018)
  Problematika določanja vsebnosti prehranske vlaknine - vpliv frakcije mletja in načina mešanja vzorca (številka: 1, 2018)
  An overview of molecular identification of insect fauna with special emphasis on chalcid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) of India (številka: 1, 2018)
  Cadmium treatment effects on the growth and antioxidant system in barley plants under optimal and low temperatures (številka: 1, 2018)
  Effectiveness of different control measures against western corn rootworm larvae Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868 (številka: 1, 2018)
  An assessment of population fluctuations of citrus pest woolly whitefly Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1896) (Homoptera, Aleyrodidae) and its parasitoid Cales noacki Howard, 1907 (Hymenoptera, Aphelinidae): A case study from Northwestern Algeria (številka: 2, 2018)
  Glomus intraradices (N.C. Schenck & G.S. Sm.) C. Walker & A. Schuessle enhances nutrients uptake, chlorophyll and essential oil contents and composition in Anethum graveolens L. (številka: 2, 2018)
  Effects of seaweed extract on the growth, yield and quality of cherry tomato under different growth conditions (številka: 2, 2018)
  Potential benefits and toxicity of nanoselenium and nitric oxide in peppermint (številka: 2, 2018)
  Effects of mild and severe drought stress on the biomass, phenolic compounds production and photochemical activity of Aloe vera (L.) Burm.f. (številka: 2, 2018)
  Uporabnost izbranih invazivnih tujerodnih rastlin pri zatiranju škodljivih organizmov gojenih rastlin (številka: 2, 2018)
  Validation of the multiresidual GC-MS method for determining plant protection product residues in strawberries (številka: 2, 2018)
  Effect of gold mining on total factor productivity of farmers: Evidence from Ghana (številka: 2, 2018)
  Assessment of toxicity on the basis of total phenolic content in oleander leaves (Nerium oleander L.) against Myzus persicae (Sulzer, 1776) (Hemiptera: Aphididae) (številka: 2, 2018)
  Salt overly sensitive 1 (SOS1) gene expression can be regulated via Azospirillum brasilense Sp7 in wheat seedlings under saline condition (številka: 2, 2018)
  Combining ability and heterosis for some canola characteristics sown on recommended and late planting dates using biplot (številka: 2, 2018)
  Divergence in hybrid rice parental lines detected by RAPD and ISSR markers (številka: 2, 2018)
  Determinants of savings among smallholder farmers in Sokoto South local government area, Sokoto State, Nigeria (številka: 2, 2018)
  Effects of exogenous proline on the physiological characteristics of Triticum aestivum L. and Lens culinaris Medik. under drought stress (številka: 2, 2018)
  Comparative growth and physiological responses of tetraploid and hexaploid species of wheat to flooding stress (številka: 2, 2018)
  Physiological and agronomic responses of maize (Zea mays L.) cultivars to plant population and defoliation at post-anthesis in the humid rainforest (številka: 2, 2018)
  Response of sunflower to organic and chemical fertilizers in different drought stress conditions (številka: 2, 2018)
  An overview of applications in pineapple agroindustrial residues (številka: 2, 2018)
  Production, uses and cultivars of common buckwheat in Japan (številka: 2, 2018)
  Plenilske pršice (Acari: Phytoseiidae), prvič najdene na gojenih rastlinah v Sloveniji v obdobju 2012-2017 (številka: 2, 2018)
  Allelopathic effect of two medicinal plants on seed germination, seedling growth and grain production of purslane (Portulaca oleraceae L.) weed (številka: 2, 2018)
  Vpliv namakanja v kombinaciji s tehnologijo nege ledine na razporeditev, migracijo ter vsebnost nitrata in bakra v tleh oljčnih nasadov (številka: 2, 2018)
  Impact of temperature stress on secondary metabolite profile and phytotoxicity of Amaranthus cruentus L. leaf extracts (številka: 3, 2018)
  Assessing government grants: evidence from greenhouse tomato and pepper farmers in Kosovo (številka: 3, 2018)
  Vpliv globine obdelave tal z vrtavkasto brano na porabo energije in pripravo setvenega sloja pred setvijo koruze (številka: 3, 2018)
  The influence of cultivation method on nitrate content in some lettuce samples (številka: 3, 2018)
  Salicylic acid and jasmonic acid alter physiological performance, assimilate mobilization and seed filling of soybean under salt stress (številka: 3, 2018)
  Correlation and path coefficient analysis among seed yield and yield related traits of Ethiopian chickpea (Cicer arietinum L.) landraces (številka: 3, 2018)
  Protein pattern analysis in tolerant and susceptible wheat cultivars under salinity stress conditions (številka: 3, 2018)
  Deficitni princip namakanja vinske trte (Vitis vinifera L.) - pregled dosedanjih izkušenj in izhodišča za Slovenijo (številka: 3, 2018)
  The effect of sublethal concentrations of malathion on some biological parameters of the ectoparasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Say, 1836) (številka: 3, 2018)
  Behavioral and biological responses of black bean aphid (Aphis fabae, Scopoli, 1763) on seven Algerian local broad bean cultivars (številka: 3, 2018)
  Risk and risk management strategies of smallholder onion farmers in Sokoto state, Nigeria (številka: 3, 2018)
  Fluctuations of aphid populations on grapefruit (Citrus x paradisi Macfad.) (številka: 3, 2018)
  Obravnava vročinskih valov in primer toplotne obremenitve delavcev v kmetijstvu v času vročinskih valov 2017 (številka: 3, 2018)
  On-farm seed priming interventions in agronomic crops (številka: 3, 2018)
  Responses of young cucumber plants to a diurnal temperature drop at different times of day and night (številka: 3, 2018)
  Waterlogging effects on some antioxidant enzymes activities and yield of three wheat promising lines (številka: 3, 2018)
  The quality of sour cherry fruits (Prunus cerasus L.), treated with chitosan solution before storage (številka: 3, 2018)
  Content of bioactive compounds and antioxidant activity in garlic (Allium sativum L.) (številka: 3, 2018)
  The response of corn (Zea mays L.) cultivars to row spacing under weed interference condition (številka: 3, 2018)
  The effect of production systems on beef fatty acid composition (številka: 1, 2018)
  Differences between sheep and red deer in in vitro apparent and true digestibility of commonly used red deer feeds (številka: 1, 2018)
  Overview of current mouse models of autism and strategies for their development using CRISPR/Cas9 technology (številka: 1, 2018)
  Cow cleanliness in dairy herds with tie stall systems in Bosnia and Herzegovina (številka: 1, 2018)
 16. 2019
   64

  številka: 1 (2019)
  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Some important aspects in Moringa oleifera Lam. micropropagation (številka: 1, 2019)
  Bionomics of Chilocorus infernalis Mulsant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae), a predator of San Jose scale, Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881) under laboratory conditions (številka: 1, 2019)
  Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS (številka: 1, 2019)
  Insure them and improve their welfare: effect of Hygeia Community Health Insurance on households' welfare in Kwara State, Nigeria (številka: 1, 2019)
  Detection and characterization of endophytic bacteria causing knot in young olive trees (številka: 1, 2019)
  Growth and antioxidant system responses of maize (Zea mays L.) seedling to different concentration of pyrene in a controlled environment (številka: 1, 2019)
  Evaluating the effect of sowing date and drought stress on morphological and functional characteristics of three genotypes of winter oilseed rape (Brassica napus L.) (številka: 1, 2019)
  Interrelationships among traits and morphological diversity of wheat (Triticum aestivum L.) accessions in base collection of Plant Genetic Resources Institute, Albania (številka: 1, 2019)
  Study of genetic diversity in different wheat species with various genomes based on morphological characteristics and zinc use efficiency under two zincdeficient growing conditions (številka: 1, 2019)
  Seed yield of two new quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) breeding lines as affected by sowing date in Central Italy (številka: 1, 2019)
  Trichopria drosophilae (Diapriidae) and Leptopilina heterotoma (Figitidae), native parasitoids of Drosophila suzukii, confirmed in Slovenia (številka: 1, 2019)
  Evaluation of arthropods diversity on apple crop ('Red Delicious') in Sidi Naâmane area (Tizi-Ouzou), Algeria (številka: 1, 2019)
  Hybridization potential Aegilops sp. / durum wheat: which interest for the genetic breeding of the drought tolerance? (številka: 1, 2019)
  Studies on diversity indices and insect pest damage of walnuts in Kashmir, India (številka: 1, 2019)
  The effect of weed frequency in the overall alfalfa (Medicago sativa L.) productivity, case study from Kosovo (številka: 1, 2019)
  Vpliv koristnih talnih mikroorganizmov in endofitov na rastlinsko obrambo pred žuželkami (številka: 1, 2019)
  Breaking seed dormancy of Tulipa scardica Bornm. and Tulipa kosovarica Kit Tan, Shuka & Krasniqi by pre-chilling, plant growth regulators and some chemical treatments (številka: 2, 2019)
  An assessment of population fluctuations of a hemipteran citrus pest in the northeast of Algeria: A case study from Guelma region (številka: 2, 2019)
  Sugars, acids and polyphenols profile of commercial and traditional apple cultivars for processing (številka: 2, 2019)
  Improvement in phosphorus nutrition of wheat plants grown in a calcareous sandy soil by incorporating chemical phosphorus fertilizer with some selected organic substances (številka: 2, 2019)
  Filcavost listavcev (Septobasidium marianii Bres.) (številka: 2, 2019)
  Seed quality, water use efficiency and eco physiological characteristics of Lallemantia (Lallemantia sp.) species as effected by soil moisture content (številka: 2, 2019)
  GC-MS analysis and insecticidal effect of methanol extract of Pistacia khinjuk Stocks leaves (številka: 2, 2019)
  Potato production by using different potassium rates and vermi-wash spray applications (številka: 2, 2019)
  Effects of Teucrium polium L. (Lamiaceae) essential oil and alfa-pinene on the detoxifying- and intermediary engaged enzymes of Ephestia kuehniella Zeller, 1879 (Lep.: Pyralidae) (številka: 2, 2019)
  Sunflower response to inoculation with single and mixed species of arbuscular mycorrhizal fungi: Agronomic characteristics (številka: 2, 2019)
  Pathogenicity of Helicotylenchus indicus Siddiqi, 1963 on papaya and impact of some bio-organic materials (številka: 2, 2019)
  The impact of UV-B radiation on antioxidant activity, essential oil composition and physiological factors of Pelargonium graveolens L'Hér. (številka: 2, 2019)
  Bioactive compounds and their their antifeedant activity in the cashew nut (Anacardium occidentale L.) shell extract against Bemisia tabaci, (Gennadius, 1889) (Hemiptera:Aleyrodidae) (številka: 2, 2019)
  Accumulation and dynamics of manganese in raspberry (številka: 2, 2019)
  Jubilantka, zaslužna redna profesorica dr. Venčeslava Šikovec, univ. dipl. inž. agr. (številka: 1, 2019)
  Feasibility of different crop rotations for cultivation in salt affected soils (številka: 1, 2019)
  Winter wheat variability according to local conditions (številka: 1, 2019)
  Vpliv pretoka zraka na sušenje krme na sušilnih napravah (številka: 1, 2019)
  Deteriorative changes in maize kernels due to Aspergillus flavus Link. and Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg (številka: 1, 2019)
  The effect of a new non-toxic water-soluble selenorganic substance on antioxidant protection and development of seedlings of oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzg.) (številka: 1, 2019)
  Biochar application in alkaline soil and its effect on soil and plant (številka: 1, 2019)
  Field evaluation of the relative susceptibility of six pear varieties to the pear psylla (Cacopsylla pyricola (Foerster, 1848)) (številka: 1, 2019)
  Diversity of endophytic fungal community associated to the roots of Argania spinosa (L.) Skeels growing in the arid and semi-arid regions of Algeria (številka: 1, 2019)
  Association studies between grain yield and agronomic traits of a MARS maize (Zea mays L.) population under drought and non-stress condition (številka: 1, 2019)
  Performance of popcorn introductions for agronomic characters, grain yield and popping qualities in the forest and derived savannah agro-ecologies of Nigeria (številka: 1, 2019)
  Population fluctuations of the pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsel, 1964 (Lep.: Oinophylidae) using delta pheromone trap (številka: 1, 2019)
  Unravelling efficient applications of agriculturally important microorganisms for alleviation of induced inter-cellular oxidative stress in crops (številka: 1, 2019)
  Entomopathogenic fungus, Lecanicillium lecanii R. Z are & W. Gams anchored into MCM-41: A new and effective bio-insecticide against Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758) (Hom: Aphididae) to protect cabbages (številka: 1, 2019)
  Effects of cassava flour on the stickiness properties of wheat bread dough: unleavened, leavened and frozen dough (številka: 1, 2019)
  Ugotavljanje sposobnosti prilagoditve listerij na benzalkonijev klorid z določanjem njegove minimalne inhibitorne koncentracije (številka: 1, 2019)
  Longevity and vigour of pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Millsp.) seed stored under humid tropical ambient conditions (številka: 2, 2019)
  The effect of biorational insecticides on the citrus aphids and their predator, Coccinella septempunctata L. (številka: 2, 2019)
  Effects of planting dates on the growth and grain yield of two indigenous varieties of pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.) in a forest-savanna transition zone of Edo State, Nigeria (številka: 2, 2019)
  Taro Colocasia esculenta (L.) Schott production in Japan: Present state, problems and prospects (številka: 2, 2019)
  Vezane fenolne spojine polnozrnatih žitnih pripravkov kot sestavina funkcionalnih živil (številka: 2, 2019)
  V spomin prof. dr. Franzu Pirchnerju (1927-2019) (številka: 2, 2019)
  Comparative growth analysis, yield and quality of two cowpea (Vigna unguiculata L. (Walp.)) lines propagated by seed and stem cuttings (številka: 2, 2019)
  Changes of antioxidant enzymes in 'Thomson-Navel' orange during induction of resistance to green mold (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc.) as provoked by jasmonic acid, epibrassinolide, chitosan and cinnamon essential oil (številka: 2, 2019)
  Vezane fenolne spojine polnozrnatih žitnih pripravkov kot sestavina funkcionalnih živil (številka: 2, 2019)
  Extent and financial cost of cassava postharvest loss along the cassava value chain in Kwara State, Nigeria (številka: 2, 2019)
  Salicylic acid and potassium nitrate promote flowering through modulating the hormonal levels and protein pattern of date palm Phoenix dactylifera 'Sayer' offshoot (številka: 2, 2019)
  Analiza vpliva vgrajenega sanacijskega materiala na rekultivacijo opuščenega peskokopa (številka: 2, 2019)
  Cadmium toxicity in African yam bean (Sphenostylis stenocarpa) (Hochst. ex A.Rich.) Harms genotypes (številka: 2, 2019)
  Izračun vodne bilance tehtalnega lizimetra za oceno napajanja vodonosnika (številka: 2, 2019)
  Does ozone treatment of maize seeds influence their germination and growth energy? (številka: 2, 2019)
 17. 2020
   70

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Somatic embryogenesis of hypocotyl derived calli from an eggplant cultivar (številka: 1, 2020)
  Evaluation and comparison of drought tolerance in some wild diploid populations, tetraploid and hexaploid cultivars of wheat using stress tolerance indices (številka: 1, 2020)
  Optimizing sowing time for boosting productivity and nutritional quality of amaranth (Amaranthus cruentus L.) genotypes under Mediterranean climate (številka: 1, 2020)
  Modified CTAB protocol for RNA extraction from Lemon balm (Melissa officinalis L.) (številka: 1, 2020)
  Allelopathic interference of Sonchus oleraceus L. with wheat and the associated weeds: a field study (številka: 1, 2020)
  The response of the sugar beet (Beta vulgaris L.ssp. vulgaris var. altissima Döll) genotypes to heat stress in initial growth stage (številka: 1, 2020)
  Interactive effects of planting method and zeolite application on yield attributes of chickpea (Cicer arietinum L.) in dryland conditions (številka: 1, 2020)
  Comparison of the toxicity and repellency of two conventional neonicotinoids and a coconut-derived insecticide soap toward the parasitoid wasp Aphelinus mali Haldeman, 1851 (številka: 1, 2020)
  Comparative study of amaranth species (Amaranthus spp.) in the temperate continental climate of Russian Federation (številka: 1, 2020)
  Študij polarnosti verig različnih viroidov in njihovih kombinacij pri okuženih rastlinah hmelja (številka: 1, 2020)
  Assessment of genetic diversity of Turkish and Algerian native sheep breeds (številka: 1, 2020)
  Evaluation of yield, chemical composition and yield of essential oil of four cultivars of sweet basil (Ocimum basilicum L.) affected by different levels of nitrogen (številka: 1, 2020)
  Higher yielding varieties of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with determinate growth habit (single mutation det) manifest higher photosynthesis rate at stage of grain filling (številka: 1, 2020)
  Winter wheat growing in Ukraine: ecological assessment of technologies by the influence on soil fertility (številka: 1, 2020)
  Physiological and biochemical responses of selected cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) accessions to iron toxicity (številka: 1, 2020)
  Dimensions of the perceived value for wine from the perspective of Slovenian wine consumers (številka: 1, 2020)
  Association of traits in Ethiopian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) genotypes regarding to seed yield by using phenotypic data (številka: 1, 2020)
  Influence of land configuration and fertilization techniques on soybean (Glycine max (L.) Merrill.) productivity, soil moisture and fertility (številka: 1, 2020)
  Effects of Boerhavia diffusa L. nom. cons. and Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. extracts on some field insect pests of okra (Aabelmoschus esculentus (L.) Moench) (številka: 1, 2020)
  Agro-biološka raznolikost slovenskih ekotipov in standardnih sort navadne pasje trave (Dactylis glomerata L.): primerjava in agronomska vrednost (številka: 1, 2020)
  Correlation and path coefficient analysis among agro-morphological and biochemical traits of okra Abelmoschus esculentus (L.) Moench genotypes in Ethiopia (številka: 2, 2020)
  Combinative breeding for large seeds in soybean (številka: 2, 2020)
  Effects of spermine and putrescine polyamines on capsaicin accumulation in Capsicum annuum L. cell suspension cultures (številka: 2, 2020)
  Influence of in ovo and pre-starter zinc and copper supplementation on growth performance and gastrointestinal tract development of broiler chickens (številka: 2, 2020)
  Comparison study of flaxseed, cinnamon and lemon seed essential oils additives on quality and fermentation characteristics of lucerne silage (številka: 2, 2020)
  Pattern of variation and grouping of qualitative morphological characters of bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) (številka: 2, 2020)
  Seasonal incidence and bionomics of rose aphid, Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758), (Hemiptera: Aphididae) in Kashmir, India (številka: 2, 2020)
  Improvement of yield and yield stability in safflower using multivariate, parametric and non-parametric methods under different irrigation treatments and planting date (številka: 2, 2020)
  Delovanje dunajskega Terezianuma in Theodorja Kravine na področju ekonomije in agronomije (številka: 2, 2020)
  Senecio vulgaris L. recorded as a new host plant for the root-knot nematode Meloidogyne luci (številka: 2, 2020)
  Intensification of the drying process of small seed oilseeds using microwave electromagnetic radiation (številka: 2, 2020)
  Insecticidal activity and sublethal effects of Beauveria bassiana (Bals.- Criv.) Vuill. isolates and essential oils against Aphis gossypii Glover, 1877 (Hemiptera: Aphididae) (številka: 2, 2020)
  Relationship between Aphis spiraecola Patch, 1914 (Hemiptera: Aphididae) and citrus foliar minerals (številka: 2, 2020)
  Estragole-rich essential oil of summer savory (Satureja hortensis L.) as an eco-friendly alternative to the synthetic insecticides in management of two stored-products insect pests (številka: 2, 2020)
  Introducing of some species of genus Allium subgenus Melanocrommyum from Iran as new sources of allicin (številka: 2, 2020)
  Pomen čebeljih pridelkov v humani prehrani (številka: 2, 2020)
  Možnosti zatiranja izbranih plevelnih vrst v Evropi z žuželkami (številka: 2, 2020)
  Seasonal incidence of apple leaf miner (Lyonetia clerkella (L., 1758), Lepidoptera, Lyonetiidae) in Kashmir, India (številka: 2, 2020)
  Yield and quality of two sugar beet (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll) cultivars are influenced by foliar application of salicylic acid, irrigation timing, and planting density (številka: 2, 2020)
  Modeling the chemical properties of sesame oil under the influence of pulsed electric field using the artificial neural networks (številka: 2, 2020)
  Fertilizer application enhances establishment of cacao seedlings in plantparasitic nematodes infected soil (številka: 2, 2020)
  Polifenoli (številka: 2, 2020)
  Genotype and within-pod bean position microenvironment effect on seed choice for raising cocoa (Theobroma cacao L.) seedlings (številka: 2, 2020)
  Estimation of Engel curves for household expenditure on dry bean and processed bean in Mexico (številka: 2, 2020)
  Monitoring and population changes of Tuta absoluta (Meyrick, 1917) on tomato under greenhouse conditions in an arid expanse of south-eastern Algeria (številka: 2, 2020)
  Evaluation of production conditions of tomato grafted with different tobacco rootstocks and determining nicotine content and quality of fruit (številka: 2, 2020)
  Influence of edaphoclimatic conditions on stem production and stem morphological characteristics of 10 European hemp (Cannabis sativa L.) varieties (številka: 2, 2020)
  Effect of foliar or soil application of selenium on some morphological and physiological traits of garden pansy (Viola x wittrockiana Gams) grown under salinity stress (številka: 2, 2020)
  Effect of UV-C radiation on basic indices of growth process of winter wheat (Triticum aestivum L.) seeds in pre-sowing treatment (številka: 1, 2020)
  Sweet corn crop response to different dripline spacings in the dry Mediterranean area (številka: 1, 2020)
  Effect of sowing date and some organic extracts on organic production of sweet corn (številka: 1, 2020)
  Investigation of gene expression diversity in Hypericum spp. before and after flowering under different nitrogen fertilization levels (številka: 1, 2020)
  Zasnove kmetijsko-okoljskih ukrepov in njihove značilnosti (številka: 1, 2020)
  Identification of responsive genes and analysis of genes with bacterialinducible cis-regulatory elements in the promoter regions in Oryza sativa L. (številka: 1, 2020)
  Bioactivity and effects of spraying interval of selected plant extracts for control of pre-flowering insect pests of watermelon (Citrulus lanatusThunb. Matsum. & Nakai) (številka: 1, 2020)
  Genetic studies of soybean Glycine max (L.) Merr. response to seed storage stress factors (številka: 1, 2020)
  Comparative effects of cantharidin and endothall on gene expression and activity of antioxidant enzymes in Cichorium intybus L. (številka: 1, 2020)
  Efficacy and economics of integrated weed management in groundnut (Arachis hypogea L.) (številka: 1, 2020)
  Impact of dust accumulation on yield and yield components of soybean (številka: 1, 2020)
  Titanium dioxide nanoparticles alleviate cadmium toxicity in lentil (Lens culinaris Medic) seeds (številka: 1, 2020)
  An updated data on the bionomics of pomegranate fruit borer, Deudorix epijarbas (Moore, 1858) (Lepidoptera: Lycaenidae), infesting pomegranates in Kashmir (številka: 1, 2020)
  Genetic variability and selection criteria of some sunflower genotypes under different pollination methods (številka: 1, 2020)
  Cold stress at seedlings stage of buckwheat optimizes development of both roots and aboveground biomass and limits the excessive vegetative growth interfering with seed formation (an analytical review) (številka: 1, 2020)
  The role of far-red light (FR) in photomorphogenesis and its use in greenhouse plant production (številka: 1, 2020)
  Genetic variability in morpho-agronomic traits of various accessions of Vigna subterranea (L.) Verdc. (številka: 1, 2020)
  From plant biomass to biofuels and bio-based chemicals with microbial cell factories (številka: 1, 2020)
 18. 2021
   78

  Induction of defence related enzymes and biocontrol efficacy of Trichoderma harzianum in tomato plants infected with Fusarium oxysporum and Fusarium solani (številka: 1, 2021)
  Analysis of gliadin patterns and diversity in Triticum polonicum L. accessions from Ethiopia (številka: 1, 2021)
  Does women's intra-household bargaining power have effect on child welfare? Evidence from farm households in Ogun state, Nigeria (številka: 1, 2021)
  Bionomics of slender burnished brass (Thysanoplusia orichalcea Fabricius, 1775, Lepidoptera: Noctuidae) on potato (Solanum tuberosum L.) in Kashmir (številka: 1, 2021)
  Diversity of aphids (Hemiptera: Aphididae) associated with potato crop in Tizi-Ouzou (North of Algeria), with new records (številka: 1, 2021)
  Nutritional indices and biochemical profile of Helicoverpa armigera Hübner (1808) on different groundnut genotypes (številka: 1, 2021)
  Effect of selected Rwandan wheat varieties on the physicochemical characteristics of whole wheat flour (številka: 1, 2021)
  The effects of zinc biofortification of seeds and NPK fertilizer application on the growth and yield of sesame (Sesamum indicum L.) (številka: 1, 2021)
  Comperative study of aboveground biomass and carbon storage between Tembawang and conventional rubber agroforestry in West Kalimantan Indonesia (številka: 1, 2021)
  Planting date effects on maize (Zea mays L.) growth and development in the rainforest of southwestern Nigeria (številka: 1, 2021)
  Exploiting heterosis and combining ability in two-line hybrid rice (številka: 1, 2021)
  Discrimination of drought tolerance in a worldwide collection of safflower (Carthamus tinctorius L.) genotypes based on selection indices (številka: 1, 2021)
  Effects of salt stress on physiological and biochemical responses of three maize genotypes at the early seedling stage (številka: 1, 2021)
  Načini zatiranja marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys Stal, 1855, Hemiptera, Pentatomidae) (številka: 1, 2021)
  Primerjava tradicionalnih in sodobnih metod za določanje gospodarsko pomembnih vrst strun (Coleoptera: Elateridae) (številka: 1, 2021)
  The role of exogenous silicon to mitigate Al2O3 nanoparticle-induced toxicity in barley (Hordeum vulgare L.) (številka: 1, 2021)
  Salt and drought stress exhibits oxidative stress and modulated protein patterns in roots and leaves of date palm (Phoenix dactylifera L.) (številka: 1, 2021)
  Variability of some isolates of Prunus necrotic ringspot virus and Prune dwarf virus infecting sour and sweet cherry in Ukraine (številka: 1, 2021)
  Assessement of control strategy by spraying low doses of sugars on apple orchard against Cydia pomonella (Linnaeus, 1758.) (številka: 1, 2021)
  Evaluation of Ethiopian chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes for frost tolerance (številka: 2, 2021)
  Maize seedling emergence in response to climatic variability in a tropical rainforest area (številka: 2, 2021)
  Impact of irrigation during flowering and fruit growth on fruit yield and quality of the cactus Opuntia spp. (številka: 2, 2021)
  Euphorbia bupleuroides Desf. latex as biopesticide against the red flour beetle (Tribolium castaneum Herbst, 1797) and khapra beetle (Trogoderma granarium Everts, 1898) (številka: 2, 2021)
  Gene action for grain protein content in durum wheat (številka: 2, 2021)
  Antioxidant defense and secondary metabolites concentration in hyssop (Hyssopus officinalis L.) plants as affected by salt stress (številka: 2, 2021)
  Investigation on amitraz, coumaphos and thymol concentrations in honey produced by Slovenian beekeepers in 2020 (številka: 2, 2021)
  Essential oil content, chamazulene content and antioxidative properties of Achillea millefolium agg. extracts from Slovenia (številka: 2, 2021)
  CAP post 2022 scenarios and income impacts (številka: 2, 2021)
  Synthesis of a synthetic analogue for the Sitophilus weevil aggregation pheromone and study on its hygienic and toxicological indexes (številka: 2, 2021)
  Early detection of sources of resistance to the fall armyworm in some tropically-adapted maize varieties in Southern Nigeria (številka: 2, 2021)
  High resistance of Panicum miliaceum L. to phenanthrene toxicity based on growth response and antioxidant system assessment (številka: 2, 2021)
  Analysis of energy balance and global warming potential in tangerine (Citrus tangerina Tanaka) orchards versus soybean (Glycine max (L.) Merr.) production system (številka: 2, 2021)
  An efficient protocol for in vitro regeneration from the nodal explants of Withania coagulans (Stocks) Dunal: a valuable medicinal herb (številka: 2, 2021)
  Chemical components of volatile oil and fatty acids of wild Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. and cultivated Cuminum cyminum L. populations (številka: 2, 2021)
  Calcium lactate and salicylic acid foliar application influence eggplant growth and postharvest quality parameters (številka: 2, 2021)
  Thermal and functional properties of starch extracted from tubers cultivated in the Ecuadorian Andean region (številka: 2, 2021)
  Nutrition and Covid-19 epidemic (številka: 2, 2021)
  Assessment of durum wheat (Triticum durum Desf.) genotypes based on their agro-physiological characteristics and stress tolerance indices (številka: 2, 2021)
  Metode za merjenje vsebnosti vode v tleh (številka: 2, 2021)
  Diallel analysis of the duration of vegetation period in tomato (Solanum lycopersicum L.) with increased lycopene content in the fruit (številka: 2, 2021)
  Identification of proteins in sensitive and tolerant lines of sunflower (Helianthus annus L.) under water deficit (številka: 2, 2021)
  Susceptibility response of varieties and local populations of lupines to Bruchus rufimanus (Coleoptera: Chrysomelidae) (številka: 2, 2021)
  Pesticide residues in bee pollen - validation of the gas chromatographymass spectrometry multiresidual method and a survey of bee pollens from Slovenia (številka: 2, 2021)
  Response of hemp (Cannabis sativa L.) to integrated application of chemical and manure fertilizers (številka: 2, 2021)
  Response of onion crop to bulb set size and planting date under mulching in dry Mediterranean environment (številka: 3, 2021)
  Sustainable effective use of brackish and canal water for rice-wheat crop production and soil health (številka: 3, 2021)
  Phenolic contents, antioxidant activity and colour density of Slovak Pinot Noir wines (številka: 3, 2021)
  Marker-trait association study for root-related traits in chickpea (Cicer arietinum L.) (številka: 3, 2021)
  The possible use of scarce soluble materials as a source of phosphorus in Vicia faba L. grown in calcareous soils (številka: 3, 2021)
  Correlation, regression and cluster analyses on yield attributes and popping characteristics of popcorn (Zea mays L. everta) in derived savanna and rainforest agro-ecologies of Nigeria (številka: 3, 2021)
  Insekticidni proteini in njihova uporaba za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) (številka: 3, 2021)
  Phenotypic variation and traits interrelationships in bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Northern Ethiopia (številka: 3, 2021)
  Evaluation of nuts morphology and composition of fatty acids in certain Iranian Pistacia vera L. (Anacardiaceae) cultivars (številka: 3, 2021)
  Style length and flower morphology of three eggplant (Solanum melongena L.) cultivars from Iran affected by fruit load (številka: 3, 2021)
  Foliar silicate application improves the tolerance of celery grown under heat stress conditions (številka: 3, 2021)
  Izhodišča pri izboru in načinu umeščanja vrtnic (Rosa spp.) na javne in poljavne mestne površine: primer četrtne skupnosti Bežigrad, Ljubljana (številka: 3, 2021)
  Investigation about wetting ability (surface tension) of water used for preparation of pesticide solutions (številka: 3, 2021)
  Zatiranje plevelov v vinogradu z alternativnimi metodami v primerjavi s herbicidom glifosat (številka: 3, 2021)
  Improvement ability of male parent by gibberellic acid application to enhancing the outcrossing of cytoplasmic male sterility rice lines (številka: 3, 2021)
  The role of exogenous glycinebetaine on some antioxidant activity of non-T and T tobacco (Nicotiana tabacum L.) under in vitro salt stress (številka: 3, 2021)
  Effects of Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. and Ficus mucoso Ficalho ethanolic leaves extract in the control of Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) in stored cowpea (številka: 3, 2021)
  Phosphate fertilization regulates arbuscular mycorrhizal symbiosis in roots of soybean (Glycine max L.) cultivars in a humid tropical soil (številka: 3, 2021)
  Potassium mobilization and plant growth promotion by soil bacteria isolated from different agroclimatic zones of Odisha, India (številka: 3, 2021)
  Influence of ozonised irrigation water on the morphological, bacteriological and sensory characteristics of ‘Saint-Pierre’ tomatoes grown in Algeria (številka: 4, 2021)
  Introduction of the best criterion for evaluation of tolerance to drought stress in sorghum’s genotypes (številka: 4, 2021)
  Influence of crop load on the yield and grape quality of Merlot and Vranac (Vitis vinifera L.) varieties in Trebinje vineyard (številka: 4, 2021)
  Phytotoxic effects of essential oils from Nepeta glocephalata Rech.f. and N. ispahanica Boiss. on selected weed species (številka: 4, 2021)
  Inheritance of plant height, straw yield and flag leaf area in MBB x Gaviota durum wheat (Triticum durum Desf.) cross (številka: 4, 2021)
  Influence of plant growth regulators and salicylic acid on the production of some secondary metabolites in callus and cell suspension culture of Satureja sahendica Bornm. (številka: 4, 2021)
  In vitro antifungal potential of surfactin isolated from rhizospheric Bacillus thuringiensis Berliner 1915 against maize (Zea mays L.) fungal phytopathogen Fusarium graminearum Schwabe (številka: 4, 2021)
  Evaluation of traits related to bread wheat (Triticum aestivum L.) root in drought tolerance applied at the beginning of vegetative and reproductive stages (številka: 4, 2021)
  Analysis of genetic diversity in selected sugarcane (Saccharum officinarum L.) accessions using inter simple sequence repeat (ISSR) markers (številka: 4, 2021)
  Evaluation of biochemical treatments applied in polluted soils irrigated with low quality water for long periods of time through the CO2 efflux (številka: 4, 2021)
  Classification of determinant factors of irrigated vegetable problems using exploratory factor analysis in Swaida governorate, Syria (številka: 4, 2021)
  Development of efficient integrated management package against sweet potato weevil (Cylas formicarius Fabricius, 1798) (številka: 4, 2021)
  Effects of soil nutrient amendments on growth and grain yield performances of quality protein maize grown under water deficit stress in Ibadan, Nigeria (številka: 4, 2021)
  Expression of IRT1 gene in barley seedlings under zinc deficiency at optimal and low temper (številka: 4, 2021)
  Endofitne glive v biotičnem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in njihov posreden vpliv na rastline (številka: 4, 2021)