The effect of different scion/rootstock combinations on yield properties of cv. `Cabernet Sauvignon`
Vpliv različnih kombinacij cepič/podlaga na lastnosti pridelka sorte `Cabernet sauvignon`