Senožeče in Prem : nenavadni trški naselbini na t. i. Kraških gospostvih