Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino

 1. 1953
   35

  številka: 1 (1953)
  številka: 2 (1953)
  številka: 3 (1953)
  Maribor in slovenska univerza (številka: 1, 1953)
  Nov opis francoske Ljubljane (številka: 1, 1953)
  Ivan Vrhovec (številka: 1, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 1, 1953)
  Novo gradivo iz Brownovega potopisa (številka: 1, 1953)
  Najstarejša livarna železa na Slovenskem (številka: 1, 1953)
  Prvi ljubljanski livarji zvonov in topov (številka: 1, 1953)
  Trg v Kropi (številka: 1, 1953)
  Kranjski portali (številka: 1, 1953)
  Zagrad pri Prevaljah (številka: 1, 1953)
  Iz zgodovine delavskega gibanja v Ljubljani (številka: 1, 1953)
  Gradovi na loškem ozemlju (številka: 2, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 2, 1953)
  Svilarske manufakture v Ljubljani (številka: 2, 1953)
  Rast prebivalstva v Prekmurju (številka: 2, 1953)
  Sporna imena krajev v tolminskem urbarju iz leta 1377 (številka: 2, 1953)
  Slike iz Brkinov (številka: 2, 1953)
  Socialne razmere našega delavstva v Kropi, Kamni gorici in Železnikih proti koncu XIX. stoletja (številka: 2, 1953)
  Donesek k slovenski kulturni dejavnosti med NOB v Bariju (številka: 2, 1953)
  Pomen ustoličenja koroških vojvod v slovenski zgodovini in njegova problematika (številka: 2, 1953)
  Ptujski grad in njegova okolica v novem veku (številka: 3, 1953)
  Železarna Gradac v Beli Krajini (številka: 3, 1953)
  Vprašanja iz Primorske (številka: 3, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 3, 1953)
  Dragotin Kette in Novo mesto (številka: 3, 1953)
  Usoda Miklošičevega spomenika v Ljutomeru (številka: 3, 1953)
  Pomen šolskih kronik za zgodovino šolstva (številka: 3, 1953)
  Slika nekdanje glažute ob spodnji Lobnici pri Rušah (številka: 3, 1953)
  Josip Mravljak (številka: 3, 1953)
  Urbanistična načela za direktivni načrt Ljubljane (številka: 3, 1953)
  Ob novem predlogu generalnega načrta za Ljubljano (številka: 3, 1953)
  Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju (številka: 3, 1953)
 2. 1954
   33

  številka: 1 (1954)
  številka: 2 (1954)
  številka: 3 (1954)
  Utrinki iz neobjavljenih spominov (številka: 1, 1954)
  O rimskem obdobju na Slovenskem (številka: 1, 1954)
  Arhiv gradbenih spisov v Mariboru (številka: 1, 1954)
  Koprski glavar Slovanov v avstrijsko-beneški vojni 1508-1516 (številka: 1, 1954)
  Iška vas 1941 - 1948 - 1953 (številka: 1, 1954)
  Ilegalni tisk v delavskem gibanju v Ljubljani okrog osemdesetih let prejšnjega stoletja (številka: 1, 1954)
  Nov dostavek k Cankarjevi bibliografiji (številka: 1, 1954)
  Javna razsvetljava v stari Ljubljani (številka: 1, 1954)
  Botanični vrt v Ljubljani (številka: 2, 1954)
  Zgodovina plavža v Železnikih (številka: 2, 1954)
  Veliki tolminski kmečki punt (številka: 2, 1954)
  Slikar Jožef Petkovšek (številka: 2, 1954)
  Razvoj elektrogospodarstva v LRS (številka: 2, 1954)
  Dokaz o starosti šentjernejskih konjskih dirk (številka: 2, 1954)
  Kako je nastal Soški odred (številka: 2, 1954)
  Fužine bakra v Ilirski Bistrici in tržiški kosarji (številka: 2, 1954)
  Črna smrt v Gorici leta 1682 (številka: 2, 1954)
  Prešernova gostilna pri "Črnem orlu" (številka: 2, 1954)
  Etnografija Santoninovega itinerarija po Koroškem, Kranjskem in Štajerskem 1485-1487 (številka: 2, 1954)
  Ljubljanska Glasbena Matica in njen pomen (številka: 2, 1954)
  Romanska arhitektura v Prekmurju (številka: 3, 1954)
  Začetki Novega mesta (številka: 3, 1954)
  Katastralne mape Slovenskih goric iz leta 1824 (številka: 3, 1954)
  Kaj nam govore Šempetrski nagrobniki? (številka: 3, 1954)
  Prebivalstvo Ljubljane pred dvesto leti (številka: 3, 1954)
  Naši spomeniki: Gramozna jama, Žale, Urh (številka: 3, 1954)
  Neznana pisma Žige Zoisa (številka: 3, 1954)
  Prva majolikarna v Ljubljani (številka: 3, 1954)
  Nekaj o geodeziji (številka: 3, 1954)
  Nekaj prispevkov k odmevu makedonske Ilindenske vstaje med slovenci (številka: 3, 1954)
 3. 1955
   24

 4. 1956
   26

  številka: 1 (1956)
  številka: 2 (1956)
  številka: 3 (1956)
  Bohinjsko rudarstvo in fužinarstvo konec 18. stoletja (številka: 1, 1956)
  Upor podložnikov gospostva Brda pri Kranju v letih 1781 do 1783 (številka: 1, 1956)
  Podložniki in vojaška služba v terezijanski dobi (številka: 1, 1956)
  O prvi stavki in o razmerah na Jesenicah pred začetkom političnih bojev (številka: 1, 1956)
  In memoriam dr. Janko Polec (številka: 1, 1956)
  Izraz, podoba, pesem (številka: 1, 1956)
  Arhiv poveljstva armadne skupine maršala Svetozarja Boroevića (številka: 1, 1956)
  Zgodovinski pregled regulacije Savinje in njenih pritokov (številka: 1, 1956)
  Zidani most v zgodovini (številka: 2, 1956)
  Anton Aškerc - mestni arhivar ljubljanski (številka: 2, 1956)
  Aškerčeva stanovanja v Ljubljani. Aškerčeva borba za uradnega slugo (številka: 2, 1956)
  Severovzhodne italske zapore v antiki (številka: 2, 1956)
  Gradnja kanalov na Ljubljanici v prvi polovici XVIII. stoletja (številka: 2, 1956)
  O prvem slovenskem delavskem listu (številka: 2, 1956)
  Prvi slovenski socialnodemokratski list "Novi čas" (številka: 2, 1956)
  Razvoj portalov v Celju (številka: 2, 1956)
  Maribor v letih 1918-1919 (številka: 2, 1956)
  Slovenska trgovska mladina v Zagrebu (številka: 2, 1956)
  Srednjeveška arhitektura na Gradu pri Slovenjem Gradcu v luči zgodovine in novih odkritij (številka: 3, 1956)
  Teritorij in uprava mesta Celja od davnih dni do danes (številka: 3, 1956)
  Novomeški spomini (številka: 3, 1956)
  Nekaj vprašanj iz zgodovine Stare Ljubljane (številka: 3, 1956)
  Gospodarski položaj ribniških podložnikov v začetku XIX. stoletja (številka: 3, 1956)
 5. 1957
   23

 6. 1958
   20

 7. 1959
   29

  številka: 1 (1959)
  številka: 2 (1959)
  številka: 3 (1959)
  Umetnostnogeografski položaj romanske arhitekture na Slovenskem (številka: 1, 1959)
  Gorenjsko železarstvo v XIV. in XV. stoletju (številka: 1, 1959)
  Razvoj industrije v Sloveniji med obema vojnama (številka: 1, 1959)
  Ustanovitev Komunistične partije v Zagorju (številka: 1, 1959)
  Ljubljana - spomenik zgodovinskega urbanizma in arhitekture (številka: 1, 1959)
  Mariborski mestni grad (številka: 1, 1959)
  Rajnik Bogotáj (številka: 1, 1959)
  Ustanovitveni manifest "Delavske socialistične stranke za Slovenijo" z dne 3. marca 1920 (številka: 2, 1959)
  Dve "novi" baročni fasadi v Ljubljani (številka: 2, 1959)
  Z drugo stotnijo Slovenskega planinskega polka v borbi za Korotan (številka: 2, 1959)
  Koprska nota in miljski protokol iz l. 1849, v neobjavljenem spisu Antonija De Colle (številka: 2, 1959)
  Ljubljana in Slovenija v očeh inozemskega potnika leta 1848 (številka: 2, 1959)
  Pol stoletja III. ljubljanske gimnazije (številka: 2, 1959)
  Nova cesta od Vrhnike do Planine (številka: 2, 1959)
  Kako so zidali semenišče v Ljubljani (številka: 2, 1959)
  Prispevki za zgodovino rimskega Iga (številka: 2, 1959)
  Vedute slovenskih krajev iz začetka XVIII. stoletja (številka: 2, 1959)
  Pravni status tujcev v uredbah piranskih statutov (številka: 3, 1959)
  Gotska arhitektura v Sloveniji (številka: 3, 1959)
  Stavbni razvoj Gruberjeve palače v Ljubljani (številka: 3, 1959)
  Luxuria z Visokega pod Kureščkom (številka: 3, 1959)
  Prešerni na Vrhniki (številka: 3, 1959)
  Trst in njegovo neposredno zaledje v prvih treh desetletjih XVIII. stoletja (številka: 3, 1959)
  Ob stoletnici proge Pragersko-Kotoriba (-Velika Kaniža-Budimpešta) (številka: 3, 1959)
  Prof. Franjo Baš - 60-letnik (številka: 3, 1959)
  Ob štiridesetletnici ustanovitve KPJ (številka: 3, 1959)
 8. 1960
   27

  številka: 1 (1960)
  številka: 2 (1960)
  številka: 3 (1960)
  Nekateri revolucionarni dogodki na vzhodnem Slovenskem leta 1960 (številka: 1, 1960)
  O Židovskem trgu v Piranu (številka: 1, 1960)
  Nekaj podatkov o baročnih kiparjih in njihovih delih na slovenskem Štajerskem (številka: 1, 1960)
  Organizacija gore in Gorske bukve (številka: 1, 1960)
  Priprave in misli o izdaji spomeniške topografije (številka: 1, 1960)
  Ilegalne grafične tehnike centralne tehnike KPS v Ljubljani (številka: 1, 1960)
  Zgodovina ljubljanskih opekarn od leta 1732 do leta 1860 (številka: 1, 1960)
  O nekdanjem žebljarstvu na bivšem Kranjskem (številka: 1, 1960)
  O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu (številka: 1, 1960)
  Iz zgodovine Postojnske jame (številka: 2, 1960)
  Gotska arhitektura v Sloveniji (številka: 2, 1960)
  Dr. Gregorju Čremošniku v spomin (številka: 2, 1960)
  Borba za ustanovitev mariborske Klasične gimnazije (številka: 2, 1960)
  Felice Salimbreni (številka: 2, 1960)
  Zaključne operacije za osvoboditev naše domovine (številka: 2, 1960)
  Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem (številka: 2, 1960)
  Ljubljanska učna stolica za kmetijstvo (številka: 2, 1960)
  Glasbeno življenje v baročni Ljubljani (številka: 3, 1960)
  90-letni jubilej gorenjske proge (številka: 3, 1960)
  Izdelovanje orodja, strojev in orožja, orožarne in skladišča smodnika v Ljubljani (številka: 3, 1960)
  Pregled baročne arhitekture v Sloveniji (številka: 3, 1960)
  Lackov odred (številka: 3, 1960)
  Ferdinandejski rudarski red za fužine pod Jelovico (številka: 3, 1960)
  Boji za Gorico (številka: 3, 1960)
 9. 1961
   26

  številka: 1 (1961)
  številka: 2 (1961)
  številka: 3 (1961)
  Iz vrhniške preteklosti (številka: 1, 1961)
  Slikano usnje v Sloveniji (številka: 1, 1961)
  Posvetna baročna plastika v severovzhodni Sloveniji (številka: 1, 1961)
  1707 let star napis iz Emone (številka: 1, 1961)
  Mejaštvo in organizacija vinskih gora (številka: 1, 1961)
  Ferdo Seidl o svojem življenju in delu (številka: 1, 1961)
  90-letni jubilej gorenjske proge (številka: 1, 1961)
  Začetki tobačne industrije v Ljubljani (številka: 1, 1961)
  Zgodovina solitrarn in smodnišnic v Ljubljani in njeni okolici (številka: 2, 1961)
  Plebiscitne akcije osvobodilne fronte v Ljubljani v letih 1941-1942 (številka: 2, 1961)
  K zgodovini Ptujskega gradu v arheoloških obdobjih in nekaj novih najdb na zahodnem vznožju (številka: 2, 1961)
  Tiskarne v Pomurju (številka: 2, 1961)
  Erbergova parkovna kompozicija v Dolu pri Ljubljani (številka: 2, 1961)
  Enote kmetskih gospodarstev na Slovenskem (številka: 3, 1961)
  K topologiji freisinških posesti na Dolenjskem (številka: 3, 1961)
  Prispevek o revolucionarnih dogodkih na vzhodnem Slovenskem leta 1848 (številka: 3, 1961)
  Soboški jobagioni (številka: 3, 1961)
  Iz zgodovine Bistre (številka: 3, 1961)
  Gradbeni razvoj Ljubljane od dograditve južne železnice do potresa l. 1895 (številka: 3, 1961)
  Zgodovina ljubljanskih opekarn od XVI. stoletja do leta 1731 (številka: 3, 1961)
  Zametki ljubljanskega gradu (številka: 3, 1961)
  Vodnik leta 1934 o Sloveniji (številka: 3, 1961)
  Razvoj mariborske mestne vedudte (številka: 3, 1961)
 10. 1962
   29

  številka: 1 (1962)
  številka: 2 (1962)
  številka: 3 (1962)
  Vrhniški mitničarji (številka: 1, 1962)
  Pomen šolskih kronik za zgodovino šolstva (številka: 1, 1962)
  Ferdinand Schmidt, prvi raziskovalec jamskih živali (številka: 1, 1962)
  Začetki kemične industrije v Ljubljani in njeni okolici (številka: 1, 1962)
  Založništvo, periodični tisk in knjigotrštvo (številka: 1, 1962)
  Murska Sobota (številka: 1, 1962)
  Iz zgodovine gradu Dragomelj (številka: 1, 1962)
  Mayrjev Catalogus librorum, prvi v Ljubljani tiskani knjižni katalog, spet v evidenci (številka: 1, 1962)
  Vrhniška lokalna železnica (številka: 1, 1962)
  O tehniki in opremi nekdanjih rudarjev na Jelovici (številka: 1, 1962)
  Drugi slovenski socialnodemokratski list (številka: 2, 1962)
  Ljubljanski grad v starem veku (številka: 2, 1962)
  Oris razvoja pomorstva v slovenskem Primorju (številka: 2, 1962)
  Blejska kotlina v ognju narodnoosvobodilnega boja (številka: 2, 1962)
  Robbov glavni oltar pri frančiškanih v Ljubljani (številka: 2, 1962)
  Ljubljanski protinemški odmevi turnarskih dogodkov (številka: 2, 1962)
  Med Zidanim mostom in Siskom vozijo vlaki že 100 let (številka: 2, 1962)
  Slovensko ljudsko pravdno pravo (številka: 2, 1962)
  Ob sedemdesetletnici akademika Milka Kosa (številka: 3, 1962)
  Novo odkriti spomenik rimskega materinskega božanstva v Ptuju (številka: 3, 1962)
  Višje šole na Slovenskem ozemlju v XVII. in XVIII. stoletju (številka: 3, 1962)
  Vzpon in zaton spodnještajerskega fužinarstva (številka: 3, 1962)
  Rogaška Slatina in Zrinjski (številka: 3, 1962)
  Rudarsko poklicno znamenje "kladivo in klin" (številka: 3, 1962)
  K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo (številka: 3, 1962)
  Agitacija "Novic" za preseljevanje Slovencev v Srbijo v letu 1865 in 1866 (številka: 3, 1962)
 11. 1963
   29

  številka: 1 (1963)
  številka: 2 (1963)
  številka: 3 (1963)
  Predpisi o obrtnikih, prostih poklicih in trgovcih v statutih mesta Trsta (številka: 1, 1963)
  K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo (številka: 1, 1963)
  Nekdanji Vrhničani (številka: 1, 1963)
  Novo železarjenje v Fužinah pod Jelovico v XIX. stoletju in njegov konec (številka: 1, 1963)
  Bakrorezi k Scopolijevi Entomologia carniolica (številka: 1, 1963)
  Mandelčevi ljubljanski tiski v knjižnici Narodnega muzeja v Ljubljani (številka: 1, 1963)
  Murska Sobota kot sedež arhidiakonata in cerkvenoupravna pripadnost Prekmurja v srednjem veku (številka: 1, 1963)
  Ferdinand Schmidt in slovanski biologi (številka: 1, 1963)
  O Petkovškovi sliki "Beneška kuhinja" (številka: 2, 1963)
  Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od XIII. do konca XVI. stoletja (številka: 2, 1963)
  Bronasta statueta Venere iz emonske insule XXIX (številka: 2, 1963)
  Je-li ljubljanski zrak škodljiv? (številka: 2, 1963)
  Blaznik in krajevna zgodovina (številka: 2, 1963)
  Prvo otroško zavetišče v Ljubljani (številka: 2, 1963)
  Leta 1499 omenjena krajevna imena v Kamniških Alpah (številka: 2, 1963)
  Ob stoletnici "Goriškega oglednika" (številka: 2, 1963)
  Slika koroškega ustoličenja v londonskem rokopisu (številka: 2, 1963)
  Modularne mere záplaškega zvonika po Levstiku (številka: 2, 1963)
  Zgodovina ljubljanskega prostora pred naselitvijo Slovencev (številka: 2, 1963)
  Ime Tótság in sedež belmurskega arhidiakonata (številka: 2, 1963)
  Oris zgodovine Ljubljane od XVI. do XVIII. stoletja (številka: 3, 1963)
  Ob stoletnici koroške železnice (številka: 3, 1963)
  Ljubljana v srednjem veku (številka: 3, 1963)
  Zemljišče Belmura (številka: 3, 1963)
  Ob 150-letnici vojnih operacij 1813-1814 v mejah Ilirskih provinc (številka: 3, 1963)
  Iz vigenjca in fužine v tovarno (številka: 3, 1963)
 12. 1964
   31

  številka: 1 (1964)
  številka: 2 (1964)
  številka: 3 (1964)
  Janko Jarc - šestdesetletnik (številka: 1, 1964)
  Severna emonska vrata pod traso Titove ceste v Ljubljani (številka: 1, 1964)
  O podobi in zgodovini rimskega Ptuja (številka: 1, 1964)
  Zgodovina steklarske industrije na Goriškem (številka: 1, 1964)
  Iz zgodovine porabskih Slovencev (številka: 1, 1964)
  Ob 150-letnici vojnih operacij 1813-1814 v mejah Ilirskih provinc (številka: 1, 1964)
  O rodu in rojstvu kiparja Francesca Robbe (številka: 1, 1964)
  Iz zgodovine Negove (številka: 1, 1964)
  Obdobje grosističnih tvrdk (številka: 1, 1964)
  Krog in Buzinci (številka: 1, 1964)
  Kolera na Kranjskem leta 1855 (številka: 1, 1964)
  Urbanizem in umetnost v Ljubljani (številka: 1, 1964)
  Razvoj slovenskega urarstva (številka: 2, 1964)
  Srednjeveška naselitev v območju Ljubljane (številka: 2, 1964)
  Ivan Marija Marušič (1641-1712) (številka: 2, 1964)
  Murskosoboške banke v preteklosti (številka: 2, 1964)
  Ljubljana v osvobodilnem boju (številka: 2, 1964)
  Razstava "Gozd na krasu Slovenskega primorja" v Bistri pri Vrhniki (številka: 2, 1964)
  Od atentata do ultimata (številka: 2, 1964)
  Ljubljanski tržni redi in prepoved prekupčevanja (številka: 3, 1964)
  Spomini na gospodarsko in socialno življenje v Prekmurju (številka: 3, 1964)
  Dosedanje delo in bodoče naloge goriškega zgodovinarja in zgodovinopisja (številka: 3, 1964)
  Savinjska železnica (številka: 3, 1964)
  Trgovski promet po Savi v XVIII. stoletju (številka: 3, 1964)
  Odlomki iz pravne zgodovine mesta Ljubljane od XVI. do XVIII. stoletja (številka: 3, 1964)
  Francoska revolucija, Napoleon in Slovenci (številka: 3, 1964)
  Oris razvoja hrastniškega šolstva (številka: 3, 1964)
  Dajatve bistriških podložnikov (številka: 3, 1964)
 13. 1965
   22

 14. 1966
   27

  številka: 1 (1966)
  številka: 2 (1966)
  številka: 3 (1966)
  Krasilni elementi na držajih spad in sabelj (številka: 1, 1966)
  Nicolaus Perottus: Rudimenta grammatices (številka: 1, 1966)
  Nekaj zgodovinskih podatkov o Slovenskem Primorju v rimski dobi in antični situs Egide (številka: 1, 1966)
  Nekaj aspektov vindišarske "teorije" po drugi svetovni vojni (številka: 1, 1966)
  Začetek in razvoj šole v Jelšanah (številka: 1, 1966)
  Posebnosti starejše agrarne strukture na Dolenjskem (številka: 1, 1966)
  Roman Gospodin Franjo in razpust Slovenske matice (številka: 1, 1966)
  Pregled zgodovine Rdečega križa na Kranjskem (številka: 1, 1966)
  Veliki tolminski punt v zgodovinski literaturi (številka: 1, 1966)
  Ustanovno pismo trnovske šole (številka: 1, 1966)
  Obramba na Soči v letih 1915-1917 (številka: 1, 1966)
  Prirejanje zgodovinskih razstav (številka: 2, 1966)
  Zapis z znanstvenega posvetovanja o OF slovenskega naroda (številka: 2, 1966)
  Slovenski Rdeči križ v stari Jugoslaviji (številka: 2, 1966)
  Poizkusi izselitve koroških Slovencev med drugo svetovno vojno (številka: 2, 1966)
  Zgodovina železniške proge Št. Peter na Krasu (Pivka)-Reka (številka: 2, 1966)
  Gorenjski prispevki k najstarejši glasbeni zgodovini na Slovenskem (številka: 2, 1966)
  Kositrarska obrt na slovenskem Štajerskem (številka: 3, 1966)
  Oblikovanje Ljubljane v prvi polovici XIX. stoletja (številka: 3, 1966)
  Beseda o krajevnem imenoslovju (številka: 3, 1966)
  Rdeči križ Slovenije na osvobojenem ozemlju (številka: 3, 1966)
  Valvasorjeva Topographia Arcium Lambergianarum (številka: 3, 1966)
  Paolo Vida (številka: 3, 1966)
  Delo ilegalne radijske postaje osvobodilne fronte - Kričača (številka: 3, 1966)
 15. 1967
   33

  številka: 1 (1967)
  številka: 2 (1967)
  številka: 3 (1967)
  Koroška slovenska narodna pesem v svojih epičnih in liričnih izraznih prvinah (številka: 1, 1967)
  Tovarna papirja Količevo med leti 1920 in 1960 (številka: 1, 1967)
  O Ljubljanskih stavbnih redih (številka: 1, 1967)
  Zamejski Slovenci v avstrijskem delu Štajerske po podatkih ljudskih štetij 1951 in 1961 (številka: 1, 1967)
  Posebno šolstvo za duševno nerazvite otroke Vzgojnega zavoda "Janeza Levca" (številka: 1, 1967)
  Beseda, dve o Steinbergovem in drugih opisih Cerkniškega jezera (številka: 1, 1967)
  Upoštevati je treba tudi arhivske vire (številka: 1, 1967)
  Idejno izoblikovanje cecilijanskega gibanja na Slovenskem (številka: 1, 1967)
  Jurij Mušič (številka: 1, 1967)
  Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem (številka: 2, 1967)
  Martin Miklošič - neznani narodni buditelj (številka: 2, 1967)
  700 let Novega trga v mestu Ljubljani (številka: 2, 1967)
  Knežja prestolica Celje - sredi XV. stoletja (številka: 2, 1967)
  In memoriam Jožeta Jenka (številka: 2, 1967)
  In memoriam Franja Baša (številka: 2, 1967)
  O najstarejših tiskanih uradnih razglasih v slovenščini (številka: 2, 1967)
  Slovenci v oktobrski revoluciji (številka: 2, 1967)
  Orglarski mojster Franc Goršič (1836-1898) (številka: 2, 1967)
  Prvi ljubljanski regulacijski načrt (številka: 2, 1967)
  Vrnitev koroških izseljencev julija 1945 in vprašanje o povračilu vojne škode (številka: 3, 1967)
  Zbirka vojaških uniform v Pokrajinskem muzeju v Mariboru (številka: 3, 1967)
  Stavka ljubljanskih stavbnih in mizarskih delavcev v maju 1902 (številka: 3, 1967)
  Usmerjenost publikacij Kranjske kmetijske družbe v letih 1770 do 1779 (številka: 3, 1967)
  Spremembe in dopolnitve ljubljanskega regulacijskega načrta iz leta 1896 (številka: 3, 1967)
  Portal starega ljubljanskega liceja (številka: 3, 1967)
  Prekmursko pismo iz leta 1851 (številka: 3, 1967)
  Nekaj neznanih narodnih buditeljev na Štajerskem (številka: 3, 1967)
  Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu (številka: 3, 1967)
  Mlinarstvo pri panonskih Slovencih (številka: 3, 1967)
  Donesek k zgodovini delavskega gibanja v naših premogovnih revirjih (Martin Terpotitz in prvi maj) (številka: 3, 1967)
 16. 1968
   28

  številka: 1 (1968)
  številka: 2 (1968)
  številka: 3 (1968)
  Drobec registra ljubljanskega nakladniškega urada iz leta 1544 (številka: 1, 1968)
  In memoriam Zvoneta Miklaviča (številka: 1, 1968)
  Iz najstarejše zgodovine Novega mesta (številka: 1, 1968)
  Železničarska stavka aprila leta 1920 (številka: 1, 1968)
  Zdravilišča in kopališča na nekdanjem Kranjskem (številka: 1, 1968)
  Slovenska zahodna Ziljska dolina v prevratnih dneh v letih 1918-1919 (številka: 2, 1968)
  Rekonstrukcija podobe antičnega Ptuja (številka: 2, 1968)
  Prispevek k poznavanju rimskih vodnih poti pri nas (številka: 2, 1968)
  Regulacijski načrt severnega dela Ljubljane (številka: 2, 1968)
  Iz arhivskega gradiva o idrijskem šolstvu v desetletju od 1784 do 1794 (številka: 2, 1968)
  Pomen piranskega patriciata v mestni upravi od XIV. do XVIII. stoletja (številka: 2, 1968)
  Ljudsko štetje z dne 7. marca 1923 na Koroškem (številka: 2, 1968)
  Zbirka modnih noš v Pokrajinskem muzeju v Mariboru (številka: 2, 1968)
  Slovenski tabori (številka: 2, 1968)
  Slika dr. Antona Murka (številka: 2, 1968)
  Od kod Raičev psevdonim Sekoloski? (številka: 3, 1968)
  Mussolinijev utrdbeni pas prek naših gora in planin (številka: 3, 1968)
  Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju (številka: 3, 1968)
  Ob stoletnici "Slovenskega naroda" (številka: 3, 1968)
  Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja (številka: 3, 1968)
  Sedemdeset let Mestnega arhiva ljubljanskega (številka: 3, 1968)
  Padec fašizma in kapitulacija Italije pred petindvajsetimi leti (številka: 3, 1968)
  Nekaj nadrobnosti o delovanju Kärntner Heimatdiensta pred plebiscitom leta 1920 na Koroškem (številka: 3, 1968)
  Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva v času protestantizma (številka: 3, 1968)
  Deželni arhiv v Ljubljani pred letom 1918 (številka: 3, 1968)
 17. 1969
   29

  številka: 1 (1969)
  številka: 2 (1969)
  številka: 3 (1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju zgodnjega kapitalizma (številka: 1, 1969)
  Pohod kralja Alboina (568-570) (številka: 1, 1969)
  Likovno življenje v Mariboru in razstave umetnikov mariborskega kroga med obema vojnama (številka: 1, 1969)
  Tehniški muzej Slovenije (številka: 1, 1969)
  Nekateri rezultati novejših raziskav o meščanskih kapitalih v zgodnjem kapitalizmu (številka: 1, 1969)
  Iz avstrijsko-jugoslovanskih pogajanj v Celovcu maja 1919 (številka: 1, 1969)
  Neevidentirana slovenska knjižica iz leta 1728 (številka: 1, 1969)
  Analiza neposredne obremenitve grunta v Krnicah v Poljanski dolini 1630 (številka: 1, 1969)
  Načrti za ustanovitev državnega arhiva v Ljubljani pred prvo svetovno vojno (številka: 1, 1969)
  Pogled v slovenske fototeke (številka: 1, 1969)
  Moja udeležba v bojih na severni meji 1918/1919 (številka: 2, 1969)
  Nemški Volkstag v Velikovcu 9. junija 1918 in gibanje za majniško deklaracijo na južnem Koroškem (številka: 2, 1969)
  Vloga in pomen tekstilne industrije v industrializaciji 19. stoletja na Slovenskem (številka: 2, 1969)
  Ljubljansko stavbeništvo v prvi polovici 19. stoletja (številka: 2, 1969)
  O objavljanju virov za zgodovino NOB v Sloveniji (številka: 2, 1969)
  Borba za šentiljsko trdnjavo (številka: 2, 1969)
  Promocije Slovencev na graški univerzi 1728 (številka: 2, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju agrarne revolucije in prevlade manufakturne proizvodnje (številka: 2, 1969)
  Ob stoletnici zakona o osnovni šoli (številka: 3, 1969)
  Delavski zaupniki v stari Jugoslaviji (številka: 3, 1969)
  Glasbena kapela ljubljanske stolnice v drugi polovici 17. stol. (številka: 3, 1969)
  Iz najstarejše zgodovine Sevnice (številka: 3, 1969)
  Škofja Loka v luči cenitve katastrskega dohodka leta 1827 in 1830 (številka: 3, 1969)
  O začetkih slovenskega čipkarstva s posebnim ozirom na Idrijo (številka: 3, 1969)
  Medeninaste sklede (številka: 3, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma (številka: 3, 1969)
 18. 1970
   31

  številka: 1 (1970)
  številka: 2 (1970)
  številka: 3 (1970)
  Nekaj vrstic o prvih desetletjih jezuitskega kolegija v Ljubljani (številka: 1, 1970)
  Prispevek k zgodovini biblioteške službe v začetku minulega stoletja (številka: 1, 1970)
  Skupno prizadevanje za ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani in češke univerze v Brnu (številka: 1, 1970)
  Kranjska plemiška rodbina Apfeltrerjev (številka: 1, 1970)
  Pisarska delavnica okoli leta 1300 v Ljubljani? (številka: 1, 1970)
  Simon Ogrin - cerkveni slikar (številka: 1, 1970)
  Zgodovinski oris razvoja šole v Turnišču (številka: 1, 1970)
  Dve ohranjeni pismi Božidarja Raiča Jožefu Borovnjaku (številka: 1, 1970)
  Iz dejavnosti Narodnega sveta za Koroško pred plebiscitom v letih 1919-1920 (številka: 1, 1970)
  Halštatske gomile v Novem mestu (številka: 1, 1970)
  Prve senčne igre v Ljubljani (številka: 1, 1970)
  Iz problematike jugoslovanske uprave na Koroškem pred plebiscitom leta 1920 (številka: 2, 1970)
  Stanovanjska zaščita in gradnja stanovanj v važnejših delavskih središčih v Sloveniji od leta 1918 do 1930 (številka: 2, 1970)
  Ob stoletnici Leninovega rojstva (številka: 2, 1970)
  F. V. Hörnigkova statistika obrtnikov slovenskih mest in trgov iz leta 1673 (številka: 2, 1970)
  Ob petdesetletnici požiga Narodnega doma v Trstu (številka: 2, 1970)
  Srednjeveški pohorski dvor (številka: 2, 1970)
  Gaborjevo pismo upravi Slovenskega gospodarja leta 1876 (številka: 2, 1970)
  Sledovi srednjeveškega Špitaliča pri Konjicah (številka: 2, 1970)
  Nemški trgovski obrati v Sloveniji v letih 1938/1939 (številka: 2, 1970)
  Ljubljanski festival (številka: 3, 1970)
  Zdravnik komedijant von Aichenberg (številka: 3, 1970)
  Ljubljansko stavbeništvo od srede 19. do začetka 20. stoletja (številka: 3, 1970)
  Cinkarne v Zagorju, Šentjanžu in Celju (številka: 3, 1970)
  Začetek kranjskega ustanovnega zavoda za gluhoneme v Ljubljani (številka: 3, 1970)
  Slamnati "lojstri" (številka: 3, 1970)
  Upor idrijskih podložnikov leta 1627 (številka: 3, 1970)
  Grbi v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu (številka: 3, 1970)
 19. 1971
   26

  številka: 1 (1971)
  številka: 2 (1971)
  številka: 3 (1971)
  Iz korespondence dr. Janka Brejca (številka: 1, 1971)
  Dr. Ivan Slokar (1884-1970) (številka: 1, 1971)
  Pariška komuna v sočasnem slovenskem tisku (številka: 1, 1971)
  Fabrikacija cinobra v Idriji (številka: 1, 1971)
  Zgodovinski pomen goriške "Soče" (1871-1915) (številka: 1, 1971)
  Škof Jeglič - politik (številka: 1, 1971)
  Prizadevanja za uveljavitev slovenskega uradovanja v Podjuni v 90 letih preteklega stoletja (številka: 1, 1971)
  Neznan ljubljanski tisk iz leta 1577 in nekaj podatkov o njegovem avtorju (številka: 1, 1971)
  Predzgodovina neke "znanstvene" ustanove (številka: 2, 1971)
  Nejugoslovanski Nemci v Dravski banovini leta 1931 (številka: 2, 1971)
  Eggenbergi in eggenberški arhivi (številka: 2, 1971)
  Razvoj zemljiške in hišne posesti v Krakovem (številka: 2, 1971)
  Doneski k zgodovini mestne umetniške galerije v Ljubljani (številka: 2, 1971)
  Knjigarne in papirnice v Pomurju (številka: 2, 1971)
  Vplivi in odmevi pariške komune med Slovenci (številka: 2, 1971)
  Arheološka najdišča v Kranju (številka: 2, 1971)
  Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja (številka: 3, 1971)
  Rudarsko Velenje do ustanovitve stare Jugoslavije (številka: 3, 1971)
  Celjsko-avstrijska vojna od leta 1438 do 1443 ali vojna za Ljubljano in Istro (številka: 3, 1971)
  France Železnikar in pariška komuna (številka: 3, 1971)
  Izgoni tujih državljanov iz območja Dravske banovine (številka: 3, 1971)
  Gospodarska in poklicna struktura krakovskega predmestja (številka: 3, 1971)
  Vloga in pomen Ptuja v mednarodni trgovini poznega srednjega in zgodnjega novega veka (številka: 3, 1971)
 20. 1972
   28

  številka: 1 (1972)
  številka: 2 (1972)
  številka: 3 (1972)
  Ljubljanska cukrarna (številka: 1, 1972)
  Oris Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic v Ljubljani (številka: 1, 1972)
  Koseze pri Ljubljani (številka: 1, 1972)
  Bombažna industrija v Ljubljani do leta 1860 (številka: 1, 1972)
  Jožef Bagáry, Anton Trstenjak in martjanska pogodba iz leta 1643 (številka: 1, 1972)
  Nemški industrijski obrati v Sloveniji v letih 1938-1939 (številka: 1, 1972)
  V spomin Milka Kosa (številka: 1, 1972)
  Problem naseljevanja vzhodno-alpskih Slovanov (številka: 1, 1972)
  Dolinarjev načrt vodnjaka v Tivoliju (številka: 1, 1972)
  Poskus prikaza materialnih dokazov iz časa preseljevanja narodov (5. in 6. stol.) v SR Sloveniji (številka: 2, 1972)
  Janez Krstnik Dolar (ok. 1620-1673) (številka: 2, 1972)
  Še nekaj podatkov o kulturni avtonomiji za koroške Slovence v dvajsetih letih (številka: 2, 1972)
  Pisarna za zasedeno ozemlje (številka: 2, 1972)
  Nove situlske umetnine (številka: 2, 1972)
  Milan Subarić in njegovo socialistično delovanje (številka: 2, 1972)
  "Bucvice tega sadershanja sa mladust" iz leta 1794 (številka: 2, 1972)
  Iz zgodovine Gorenjega Logatca (številka: 3, 1972)
  Tri ljubljanske fotografije iz 60. let 19. stoletja (številka: 3, 1972)
  Položaj na slovenskem Primorju v luči Pisarne za zasedeno ozemlje od novembra 1918 do novembra 1920 (številka: 3, 1972)
  Usoda arhiva cistercijanske opatije Kostanjevice (številka: 3, 1972)
  Gluhonemnica v Ljubljani (1900-1945) (številka: 3, 1972)
  Pomen raziskovanja rimskih cest za politično, upravno in kulturno zgodovino (številka: 3, 1972)
  Slovenski pasigrafi (številka: 3, 1972)
  Konfinacija slikarja Ferda Vesela (številka: 3, 1972)
  Baker nad Poljanami, antimon pri Trojanah (številka: 3, 1972)
 21. 1973
   25

 22. 1974
   22

 23. 1975
   27

  številka: 1 (1975)
  številka: 2 (1975)
  številka: 3 (1975)
  Boj Celjskih za Podravje in Posočje v letih 1425-30 (številka: 1, 1975)
  Ljubljanski mostovi v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja (številka: 1, 1975)
  Čevljarski ceh v Turnišču (številka: 1, 1975)
  Delež slovenskih učiteljev gluhih pri strokovnem in splošno izdajateljskem delu (številka: 1, 1975)
  Nemško nacionalno društvo "Südmark" na avstrijskem Koroškem v prvem desetletju prve avstrijske republike (številka: 1, 1975)
  Lenart Mravlja = Leonhardus formica (številka: 1, 1975)
  Ustanovitev uprave državnih posestev na Kranjskem pod Leopoldom II (številka: 1, 1975)
  Meščanski špital pri Lenartu v Slovenskih goricah (številka: 1, 1975)
  Utrjevanje enotnosti protifašističnih sil na Slovenskem ob snovanju Društva prijateljev Sovjetske zveze leta 1940 (številka: 2, 1975)
  Piranska popotovanja v 15. stoletju (številka: 2, 1975)
  Tiskarna Janeza Mandelca in leta 1578 tiskana pesem o zmagi Ivana Ferenbergerja nad Turki (številka: 2, 1975)
  Jožef Mrak kot geodet in risar (številka: 2, 1975)
  Partizanska bolnišnica Jesen (številka: 2, 1975)
  O nekaterih slovenskih skladateljih 16. stoletja (številka: 2, 1975)
  Ljubljanske bolnišnice (številka: 2, 1975)
  Avstrija in Slovenci leta 1912-1913 (številka: 2, 1975)
  Vrvarska obrt na slovenskem skozi stoletja (številka: 3, 1975)
  Stoletnica prve mestne dekliške šole v Ljubljani (številka: 3, 1975)
  Ob osemdesetletnici Josipa Žontarja (številka: 3, 1975)
  Študenti iz slovenskih dežel na dunajski univerzi v poznem srednjem veku (1365-1518) (številka: 3, 1975)
  Novi odlomki protestantskih tiskov (številka: 3, 1975)
  Uniforme meščanskega korpusa in deželne brambe v Mariboru (številka: 3, 1975)
  Gospoščina Puhenštanj pri Dravogradu do okoli leta 1600 (številka: 3, 1975)
  Florentinec Franciscus Benzini, bankir v Piranu (1338-1348) (številka: 1, 1975)
 24. 1976
   28

  številka: 1 (1976)
  številka: 2 (1976)
  številka: 3 (1976)
  Kaj nam govori pri nas najdena lončenina o rimskih navadah v prehrani (številka: 1, 1976)
  Graščina Betnava pri Mariboru (številka: 1, 1976)
  Rogaški zdravilni vrelci v 16. stoletju (številka: 1, 1976)
  Guido Manzini (številka: 1, 1976)
  Poslopje Mestne hranilnice ljubljanske (številka: 1, 1976)
  Idrijska steklarna v Zagorju ob Savi (številka: 1, 1976)
  Novomeška industrija med obema vojnama (številka: 1, 1976)
  Pivka v srednjem veku (številka: 1, 1976)
  Karitativna dejavnost v Piranu v poznem srednjem veku (številka: 2, 1976)
  Dr. Dušan Kermavner (številka: 2, 1976)
  Kje se je šolal kipar Franc Rotman (okr. 1710-1788)? (številka: 2, 1976)
  Cankarjeva proslava v Kočevju leta 1926 (številka: 2, 1976)
  Dve poročili iz leta 1929 o nemški manjšini v Sloveniji (številka: 2, 1976)
  Bucelleniji in Ruardi na Savi pri Jesenicah (številka: 2, 1976)
  Delavsko gibanje v tovarni sanitetnega materiala na Viru 1936-1941 (številka: 2, 1976)
  Šestdesetletnica prof. Boga Grafenauerja (številka: 2, 1976)
  Boj za severno slovensko mejo 1918/19 v Prekmurju (številka: 2, 1976)
  Povzetek iz nekaterih dokumentov o dejavnosti Stojana Pribičevića o tržaškem vprašanju (številka: 3, 1976)
  Organizacija oblasti v občini Izola po listinah iz leta 1253 in 1260 (številka: 3, 1976)
  Srednje šole in višji študiji na slovenskem ozemlju do leta 1918 (številka: 3, 1976)
  Omemba Slovanov v pesmi Martina iz Brage na Portugalskem (številka: 3, 1976)
  Ferdo Gestrin - šestdesetletnik (številka: 3, 1976)
  Zavod za gluho mladino v Ljubljani od leta 1945 do 1960 (številka: 3, 1976)
  Prispevek k problematiki preganjanja koroških Slovencev po plebiscitu (številka: 3, 1976)
  Skladi kranjskega deželnega premoženja (številka: 3, 1976)
 25. 1977
   33

  številka: 1 (1977)
  številka: 2 (1977)
  številka: 3 (1977)
  Petinsedemdesetletnica Franceta Ostanka - organizatorja Slovenskega šolskega muzeja (številka: 1, 1977)
  Historična urbanizacija Novega mesta (številka: 1, 1977)
  Smrtna kazen v tisku na Slovenskem (številka: 1, 1977)
  Hrenova grbovna plošča v Kozarjah (številka: 1, 1977)
  Mariborski kositrarji (številka: 1, 1977)
  Prispevek k zgodovini ustanovnega kongresa KPS (številka: 1, 1977)
  Delavsko vprašanje v ljubljanskem občinskem svetu (številka: 1, 1977)
  Osemdeset let od ustanovitve slovenske delavske stranke (številka: 1, 1977)
  Družina florentinskih bankirjev Soldanieri in Piran (številka: 1, 1977)
  France Dobrovoljc sedemdesetletnik (številka: 1, 1977)
  Iz starih fotografskih albumov (številka: 1, 1977)
  Matevž Langus in Čopov ter Korytkov nagrobnik (številka: 1, 1977)
  Razvoj delavskega in ljudskofrontnega gibanja na domžalskem območju (številka: 2, 1977)
  Simpozij slovenskih zgodovinarjev o krajevni zgodovini (številka: 2, 1977)
  Problematika krajevnozgodovinskih orisov za obdobje po osvoboditvi (številka: 2, 1977)
  Gospodarska in socialna zgodovina v delih slovenske krajevne zgodovine (številka: 2, 1977)
  Problematika orisov NOB za območja Slovenije (številka: 2, 1977)
  Petindvajset let Kronike (številka: 2, 1977)
  Pregled raziskovanja slovenske krajevne zgodovine (številka: 2, 1977)
  Iz diskusije (številka: 2, 1977)
  Pomorstvo Pirana v poznem srednjem veku (številka: 3, 1977)
  Narodnostno vprašanje v predmarčnih letnikih Bleiweisovih Novic (številka: 3, 1977)
  Slovenski študenti na dunajski univerzi v 16. stoletju (številka: 3, 1977)
  Italijanska zunanja politika pred zlomom fronte pri Kobaridu in po njej (številka: 3, 1977)
  Ob 750-letnici Laškega (številka: 3, 1977)
  Postila k Martinu iz Brage (številka: 3, 1977)
  Grad Krupa v Beli krajini (številka: 3, 1977)
  Glavarjeva knjižnica v Komendi (številka: 3, 1977)
  Trg in mesto na srednjeveškem Poljskem (številka: 3, 1977)
  Zgodovina mest med krajevnim in primerjalnim zgodovinopisjem (številka: 3, 1977)
 26. 1978
   24

  številka: 1 (1978)
  številka: 2 (1978)
  številka: 3 (1978)
  Obnavljanje Zaloške ceste v letih 1782-1784 (številka: 1, 1978)
  Odnosi med ljubljanskim magistratom in državnimi oblastmi ob terezijanskih upravnih reformah (številka: 1, 1978)
  Dve poročili o koroškem šolstvu iz leta 1925 (številka: 1, 1978)
  Akrostihi v piranski knjigi statutov leta 1384 (številka: 1, 1978)
  Grad Poljane ob Kolpi (številka: 1, 1978)
  Fužinarske cerkve iz začetka sedemnajstega stoletja na Jesenicah (številka: 1, 1978)
  Rimska amfora in mortarij (številka: 1, 1978)
  Uprava, obnova in preskrba na Jesenicah od osvoboditve do konca leta 1945 (številka: 2, 1978)
  Grb mesta Ptuja (številka: 2, 1978)
  Stavkovno gibanje na Štajerskem v devetdesetih letih preteklega stoletja (številka: 2, 1978)
  Slušno in govorno prizadeti in gledališče (številka: 2, 1978)
  Slovenski prostor od Keltov do Slovanov (številka: 2, 1978)
  Osnovna šola v Sodražici (1811-1941) (številka: 2, 1978)
  Potresi v zgodovini Furlanije (številka: 2, 1978)
  Prispevek k zgodovini Špeharske doline (številka: 2, 1978)
  Gradec in razmejitev na Štajerskem leta 1918/19 (številka: 3, 1978)
  Višnja gora in njeno prebivalstvo v 16. stoletju (številka: 3, 1978)
  Stavba Deželnega gledališča v Ljubljani (številka: 3, 1978)
  Renesančni plastiki v kamniškem Mestnem muzeju (številka: 3, 1978)
  Narodnoosvobodilni boj v Slovenski Istri leta 1943 (številka: 3, 1978)
  Donesek k zgodovini istrskega osnovnega šolstva (številka: 26, 1978)
 27. 1979
   22

 28. 1980
   30

  številka: 1 (1980)
  številka: 2 (1980)
  številka: 3 (1980)
  Slovensko-italijanski odnosi v Avstrijskem Primorju v šestdesetih letih 19. stoletja (številka: 3, 1980)
  Življenje in poslovanje nekaterih Peronijev v srednjeveškem Piranu (številka: 1, 1980)
  Bolezni vimena v ljudskem živinozdravništvu (številka: 1, 1980)
  Iz zgodovine osnovne šole pri Sv. Gregorju nad Ortnekom (številka: 1, 1980)
  Hinko Smrekar, "Slovenski zgodovinarji" (številka: 1, 1980)
  Na Primorskem ob razpadu Avstro-Ogrske (številka: 1, 1980)
  Projekt za zgodovino Ljubljane in nekatere raziskave iz ljubljanske zgodovine do leta 1918 (številka: 1, 1980)
  Ob podelitvi odlikovanja Zgodovinskemu arhivu v Ljubljani (številka: 1, 1980)
  Udarništvo in naši udarniški znaki (številka: 1, 1980)
  Latinski napis na studencu pod gradom ob Sodarski stezi (številka: 1, 1980)
  Sistem obveščanja pred turško nevarnostjo v 16. stoletju (številka: 2, 1980)
  Ivan Simonič (številka: 2, 1980)
  Kranjski zavod za umetniško tkanje v Ljubljani KZUT 1898-1909 (številka: 2, 1980)
  Šolanje kiparja Francesca Robba (številka: 2, 1980)
  Mladostna potovanja Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 2, 1980)
  Ljubljanska gimnazija (številka: 2, 1980)
  Novo mesto kot arheološko najdišče (številka: 2, 1980)
  Uspehi in problemi Avstrijske regionalne in lokalne zgodovine (številka: 2, 1980)
  Začetki Poetovione in nekaj strani iz njene zgodovine v starem veku (številka: 3, 1980)
  Socialna, lokalna in nacionalna zgodovina (številka: 3, 1980)
  V spomin dr. Lavu Čermelju (številka: 3, 1980)
  Malteška komenda na Polzeli (številka: 3, 1980)
  Ob 80-letnici Centra za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani (številka: 3, 1980)
  Grajsko življenju Apfaltrernov na Križu v 19. stoletju (številka: 3, 1980)
  Ljubljančani v srednjeveškem Dubrovniku (številka: 3, 1980)
  Razpad posesti knezov Auerspergov na Kranjskem (številka: 3, 1980)
  Kratek oris komunalne in gradbene zgodovine Maribora med obema vojnama (številka: 3, 1980)
 29. 1981
   34

  številka: 1 (1981)
  številka: 2 (1981)
  številka: 3 (1981)
  Iz ohranjenega hišnega arhiva pri Keklu v Ratečah (številka: 1, 1981)
  K pravilnemu pisanju ledine "v Lajhu" (Kranj - Lajh) (številka: 1, 1981)
  Pesnica 1946 (številka: 1, 1981)
  Trgovina z železom, železnimi izdelki in drugimi kovinami na Reki v letih 1527-1631 (številka: 1, 1981)
  In memoriam dr. Miroslavu Pahorju (številka: 1, 1981)
  Ljubljanske cene kruha in mesa v predmarčni dobi (številka: 1, 1981)
  Fevdalna posest na piranskem ozemlju do konca 13. stoletja (številka: 1, 1981)
  Zlet "svobod" v Celju in njegov odmev v časopisu (številka: 1, 1981)
  Prispevek k poznavanju trgovskega poslovanja na Reki v 15. stoletju (številka: 1, 1981)
  Urbanistična misel v Sloveniji od leta 1900 (številka: 2, 1981)
  Oris poglavitnih točk razvoja nekaterih komunalnih dejavnosti v Ljubljani 1850-1941 (številka: 2, 1981)
  Okupatorjeve racije v Ljubljani leta 1942 (številka: 2, 1981)
  Ljubljanski mestni statuti 1850-1934 (številka: 2, 1981)
  Delavsko gibanje v Ljubljani od začetkov do leta 1896 (številka: 2, 1981)
  Ljubljanski stavbni mojster Anton Cragnolini (številka: 2, 1981)
  Volitve v Ljubljani (številka: 2, 1981)
  Prvi ljubljanski fotografi (1839-1870) (številka: 2, 1981)
  O osnovnem in srednjem šolstvu v Ljubljani v obdobju 1848-1941 (številka: 2, 1981)
  Etnološke raziskave Ljubljane (številka: 2, 1981)
  Oris razvoja prebivalstva v Ljubljani in njegove družbene sestave od sredine 19. stoletja do 1918 (številka: 2, 1981)
  Problemi zgodvine! mest na Slovenenskem! od sredine 18. stoletja do leta 1848 s posebnim ozirom na Ljubljano (številka: 2, 1981)
  Ljubljana v luči slovenske narodne misli (številka: 2, 1981)
  Srednjeveški pečatniki iz zbirke Narodnega muzeja v Ljubljani (številka: 3, 1981)
  Ptujski historiograf Simon Povoden 1753-1841 (številka: 3, 1981)
  Šolstvo v lendavski občini (številka: 3, 1981)
  Janko Orožen - devetdesetletnik (številka: 3, 1981)
  Odnosi med šentpavelsko opatijo in gospodi iz Melja in mariborskimi meščani v srednjem veku (številka: 3, 1981)
  Češkoslovaška umetnost v Zborniku za umetnostno zgodovino (številka: 3, 1981)
  Pot napredne slovenske mladine v Mladinsko osvobodilno fronto (številka: 3, 1981)
  Dr. Tone Zorn (1934-1981) (številka: 3, 1981)
  Cerkljanski fotograf Franc Peternelj (številka: 3, 1981)
 30. 1982
   34

  številka: 1 (1982)
  številka: 2 (1982)
  številka: 3 (1982)
  Mestna zgodovina na Madžarskem po letu 1945 (številka: 1, 1982)
  Prispevek k zgodovini Št. Štefana v Ziljski dolini (številka: 1, 1982)
  Anton III. baron Codelli - "izumitelj" televizije? (številka: 1, 1982)
  K zgodovini gradu Brdo pri Kranju (številka: 1, 1982)
  Gradnja trolejbusa in tramvaja v Piranu (številka: 1, 1982)
  Ljubljanski urarji v XVI. in XVII. stoletju (številka: 1, 1982)
  O utrjevanju slovenještajerskih mest v 16. stoletju (številka: 1, 1982)
  Razslovenjanje slovenskih vojaških enot v Kraljevini SHS s primerom mariborskega pešpolka (številka: 1, 1982)
  Razvoj občine Ribnica kot družbenopolitične in samoupravne skupnosti od osvoboditve do ustave leta 1974 (številka: 2, 1982)
  Organizacija obrambe pred Turki na ribniškem območju v 16. stoletju (številka: 2, 1982)
  Partizansko gospodarstvo v ribniške okrožju (številka: 2, 1982)
  Dežela suhe robe na starih fotografijah (številka: 2, 1982)
  Reformacija v Ribnici in okolici (številka: 2, 1982)
  Ribnica, njena suha roba in lončarstvo (številka: 2, 1982)
  Doneski k zgodovini Ribnice in okolice v srednjem veku (številka: 2, 1982)
  Prispevek k zgodovini kočevske železnice (številka: 2, 1982)
  Ribnica in deželnozborske volitve (številka: 2, 1982)
  Izvajanje agrarne reforme na veleposestvu Oskarja Kozlerja iz Ortneka (številka: 2, 1982)
  Ribniška društva do leta 1918 v luči njihovih pravil (številka: 2, 1982)
  Romarska cerkev pri Novi Štifti pri Ribnici - odmev Sanmichelijeve arhitekture v Sloveniji (številka: 2, 1982)
  K poznavanju žitnih mer nekaterih mest in trgov na Kranjskem v prvi polovici 16. stoletja (številka: 3, 1982)
  Dr. Jože Šorn (številka: 3, 1982)
  Zdravstvena skrb za podeželje v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 1982)
  Trgovske zveze Slovenije z Republiko Avstrijo od novembra 1918 do novembra 1919 (številka: 3, 1982)
  Goldoni na Slovenskem (številka: 3, 1982)
  O dveh ljubljanskih baročnih portalih (številka: 3, 1982)
  Ali je odkrita točna lokacija poznoantične in zgodnjesrednjeveške utrdbe Carnium? (številka: 3, 1982)
  Potovanja oglejskih vizitatorjev na Slovensko v poznem srednjem veku (številka: 3, 1982)
  Pogani na Kranjskem v 11. stoletju? (številka: 3, 1982)
  Dolihenov tempelj, zgrajen v Pretoriju Latobicorum leta 196 (številka: 3, 1982)
  Prispevek k podobi o vojaškem uporu v Mariboru leta 1919 (številka: 3, 1982)
 31. 1983
   36

  številka: 1 (1983)
  številka: 2/3 (1983)
  Tri štipendijske ustanove prekmurskih luteranov (številka: 1, 1983)
  List "Koroško Korošcem" - primer nemškonacionalne propagande pred plebiscitom v letih 1919/1920 (številka: 1, 1983)
  Spomeniki rimske umetnosti v Sloveniji (številka: 1, 1983)
  Holzapflova oporoka (številka: 1, 1983)
  Grb trga Vuzenice (številka: 1, 1983)
  Odnos deželnozborske večine SLS do poglavitnih gospodarskih vprašanj Kranjske v letih 1908-1914 (številka: 1, 1983)
  Album letalca Janka Vertina (številka: 1, 1983)
  Peter Petru (številka: 1, 1983)
  K arheološki topografiji Bohinja (številka: 1, 1983)
  Kaj je urbanizem 19. stoletja na Slovenskem? (številka: 1, 1983)
  Iz arhivske zakladnice (številka: 1, 1983)
  "Svoboda" in počastitev 50-letnice smrti Karla Marxa (številka: 1, 1983)
  Dr. Pavle Blaznik - osemdesetletnik (številka: 1, 1983)
  Ivan Škafar 1912-1983 (številka: 1, 1983)
  Kratek etnološki oris železničarske kolonije Studenci v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Upravni in gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju (številka: 2/3, 1983)
  Gladovna stavka v moški kaznilnici v Mariboru v avgustu in septembru 1936 (številka: 2/3, 1983)
  Sabotažne akcije v Mariboru od konca aprila do začetka avgusta 1941 (številka: 2/3, 1983)
  Slovensko delavsko bralno in pevsko društvo v Mariboru in njegova knjižnica (številka: 2/3, 1983)
  Glasbeno življenje v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Vloga geografskega okolja na začetke in rast Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Redek jubilej (številka: 2/3, 1983)
  Stari Maribor: mesto, ljudje in dogodki (številka: 2/3, 1983)
  Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Nastanek in razvoj visokega šolstva v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Sedež slovenske škofije na Štajerskem v Mariboru l. 1859 (številka: 2/3, 1983)
  Maribor do začetka 17. stoletja (številka: 2/3, 1983)
  Demografsko ekonomski aspekti strukture mariborskega mestnega prebivalstva (številka: 2/3, 1983)
  Pileatorjeve pritožbe zoper mariborski mestni svet leta 1623 (številka: 2/3, 1983)
  Arheološka preteklost Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Razstavna dejavnost v Mariboru - povojno obdobje (številka: 2/3, 1983)
  Doneski k opusu baročnih kiparjev Straubov in Jožefa Holzingerja (številka: 2/3, 1983)
  Razvoj upravne ureditve v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Urbano-gradbena in komunalna zgodovina Maribora (številka: 2/3, 1983)
 32. 1984
   28

  številka: 1 (1984)
  številka: 2/3 (1984)
  Glose k zgodovini srednjeveškega Celja (številka: 1, 1984)
  Pionirska proga (številka: 1, 1984)
  Prispevek k življenju in delu Antona Kremplja (številka: 1, 1984)
  Stališče vojaških oblasti do nemirov septembra 1908 v Ljubljani (številka: 1, 1984)
  Raziskovanje vodnih jam na Slovenskem (številka: 1, 1984)
  Lovrenc na Pohorju in njegova okolica (številka: 1, 1984)
  Drobtinice iz družabnega življenja srednjeveškega Pirana (številka: 1, 1984)
  Prispevek k zgodovini železnic (številka: 1, 1984)
  Italijanski vplivi na organizacijske oblike gospodarskega razvoja v Sloveniji do 16. stoletja (številka: 1, 1984)
  Stoletne razprtije zaradi reke Mure med Avstrijo in Madžarsko (številka: 1, 1984)
  Halštatsko obdobje v Sloveniji (številka: 1, 1984)
  Ob osemdesetletnici Vlada Valenčiča (številka: 1, 1984)
  Vrhunske prireditve na Bledu so bile v šahu in veslanju (številka: 2/3, 1984)
  Župa Bled (številka: 2/3, 1984)
  Počitniške vile so bile ponos blejskega letovišča (številka: 2/3, 1984)
  O umetnostnih spomenikih srednjega veka v Blejskem kotu (številka: 2/3, 1984)
  Populacijski razvoj in socialna struktura okrajnega glavarstva Radovljica med leti 1869 in 1910 (številka: 2/3, 1984)
  Zgodovina blejskega turizma od začetkov do leta 1941 (številka: 2/3, 1984)
  Arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku (številka: 2/3, 1984)
  Prispevek k zgodovini blejskih gozdov (številka: 2/3, 1984)
  Bled na starih slikah (številka: 2/3, 1984)
  Baron Schwegel v svojih spominih (številka: 2/3, 1984)
  Narodnoosvobodilni boj na Bledu (številka: 2/3, 1984)
  Čolnarji in izvoščki na Bledu (številka: 2/3, 1984)
  Bled in književnost (številka: 2/3, 1984)
  Bled v fevdalnem obdobju - do konca 18. stoletja (številka: 2/3, 1984)
 33. 1985
   29

  številka: 1 (1985)
  številka: 2/3 (1985)
  Maks Peterlin, telesnokulturni delavec, kamniški rojak (številka: 1, 1985)
  Delovanje Deželne centrale za domovinsko varstvo za Kranjsko med I. svetovno vojno - priprave za vojni muzej (številka: 1, 1985)
  Ob odkritju najdišč sileksov na Ljubljanskem barju (številka: 1, 1985)
  Oris razvoja Demokratične fronte Južnih Slovanov na Madžarskem (številka: 1, 1985)
  Revolucionarne "občine" v Sloveniji v letih 1919-1920 (številka: 1, 1985)
  Čaplovič je - Košič! (številka: 1, 1985)
  Gospodarske in socialne razmere na imenju Golnik (Gallenfels) sredi 18. stoletja (številka: 1, 1985)
  Knjigoveške starine Ljubljane in okolice (številka: 2/3, 1985)
  Motiv delavca in kmeta (v luči stanovske in razredne zavesti) v slovenskem NOB pesništvu 1941-1945 (številka: 2/3, 1985)
  Iz zapuščine metliškega fotografa Antona Muche (številka: 2/3, 1985)
  Blejski otok in izražanje narodne zavesti (številka: 2/3, 1985)
  Prebivalstvo Ljubljane v drugi polovici 17. stoletja na podlagi matičnih knjig (številka: 2/3, 1985)
  Božo Otorepec - šestdesetletnik (številka: 2/3, 1985)
  Iz zgodovine prostitucije v Celju ob koncu prejšnjega stoletja (številka: 2/3, 1985)
  Prisilnost tuhinjske ceste, njen konec in gospodarsko nazadovanje Kamnika (številka: 2/3, 1985)
  Iz življenja nekdanjih kamniških usnjarjev in čevljarjev (številka: 2/3, 1985)
  Invalidski dom in invalidska uprava Ptuj v letih 1750 do 1860 (številka: 2/3, 1985)
  Viri za zgodovino slovenske arheologije (številka: 2/3, 1985)
  Oris razvoja Tovarne meril Slovenj Gradec od ustanovitve do konca II. svetovne vojne (številka: 2/3, 1985)
  O preprečevanju in zatiranju stekline ter uvedbi pasjega davka v ljubljanskem okrožju pred dvesto leti (1785) (številka: 2/3, 1985)
  Načrti pomorske trgovine prek Trsta iz časa vladavine Karla VI. (številka: 2/3, 1985)
  Prispevek k nastanku trga Gornja Radgona (številka: 2/3, 1985)
  Vojaške železnice na Slovenskem (številka: 1, 1985)
  Terezijanski Trst (številka: 1, 1985)
  Slovenske vojne razglednice v prvi svetovni vojni (številka: 1, 1985)
  Ob osemstoletnici trga Dravograda (številka: 1, 1985)
  Kulturne povezave med slovenskimi in italijanskimi deželami do 18. stoletja (številka: 1, 1985)
 34. 1986
   21

  številka: 1/2 (1986)
  številka: 3 (1986)
  Naši stari prvomajski znaki (številka: 1/2, 1986)
  O cestnem omrežju na slovenskem Štajerskem v 17. stoletju (številka: 1/2, 1986)
  Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771 (številka: 1/2, 1986)
  Kmečki upor v okolici Višnje gore za časa Ilirskih provinc leta 1813 (številka: 1/2, 1986)
  Novo mesto pod Kelti in Rimljani (številka: 1/2, 1986)
  Dnevnik Cirila Prestorja iz 1. svetovne vojne (številka: 1/2, 1986)
  Iz življenja in dela kamniških Čehov in Moravcev (številka: 1/2, 1986)
  Šentvid, Stična in Ivančna Gorica - zgodovina naselbinskih oblik (številka: 1/2, 1986)
  Prebivalci Senožeč v prejšnjem stoletju (številka: 1/2, 1986)
  Začetek radeške papirnice (številka: 3, 1986)
  Promet v kmečkem gospodarstvu na Žirovskem (številka: 3, 1986)
  Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni (številka: 3, 1986)
  Oddelek za pošto, telegraf in telefon pri Pokrajinekem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst (številka: 3, 1986)
  O cestnem omrežju na slovenskem Štajerskem v 18. stoletju (številka: 3, 1986)
  Delovanje ljubljančana A. Steinhauserja na Filipinih 1643-1648 (številka: 3, 1986)
  Delovanje partizanske terenske lekarne Bober od decembra 1943 do osvoboditve (številka: 3, 1986)
  Metliški grad po inventarju leta 1723 (številka: 3, 1986)
  Življenje in poslovanje nekaterih Cavianijev v srednjeveškem Piranu (številka: 3, 1986)
  Franjo Sterle, ustanovitelj Umetniške šole "Probuda" in vloga šole v tedanjem likovnem življenju (številka: 3, 1986)
 35. 1987
   30

  številka: 1/2 (1987)
  številka: 3 (1987)
  Začetki uvajanja telefonije v Ljubljani (številka: 1/2, 1987)
  Avstro-ogrske vojaške uniforme v svetovni vojni 1914-1918 (številka: 1/2, 1987)
  Slovenska Štajerska v popisu iz leta 1754 (številka: 1/2, 1987)
  Kmetijstvo na območju Šenčurja in sosednjih vasi v letih 1945-1980 (številka: 1/2, 1987)
  Doslej neznano pismo Žige Zoisa iz leta 1813 in njegov odnos do francoske vladavine v Ilirskih provincah (številka: 1/2, 1987)
  Zločin v slovenskem časopisju v 80. letih 19. stoletja (številka: 1/2, 1987)
  Kratek oris zgodovine NOB na Gorjancih in v Žumberku (številka: 1/2, 1987)
  Slovenska lokalna industrija v prvem petletnem gospodarskem načrtu (1947-1951) (številka: 1/2, 1987)
  Ubožna oskrba v Ljubljani na prelomu 19. v 20. stoletje (številka: 1/2, 1987)
  Peter Pavel Glavar in župnija Sv. Jakob ob Savi (številka: 1/2, 1987)
  Nadzorstvo nad deviacijami na Slovenskem pred 100 leti (številka: 1/2, 1987)
  Jakob Peternel - urar in organizator blejskega turizma (številka: 1/2, 1987)
  Deklaracijske razglednice (številka: 1/2, 1987)
  Severnoameriške podružnice družbe sv. Cirila in Metoda do prve svetovne vojne (številka: 1/2, 1987)
  Južna železnica in razvoj mest na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja (številka: 1/2, 1987)
  Prostitucija v Ljubljani ob koncu prejšnjega stoletja (številka: 3, 1987)
  Tabori v sistemu protiturške obrambe (številka: 3, 1987)
  Mariborski pehotni polk (številka: 3, 1987)
  Odmevnost jezikovnega vprašanja v listu Slovenski pravnik v letih 1871-1918 (številka: 3, 1987)
  Trije slovenski teksti v hišnem arhivu Krogarja iz Opal nad Žirmi (številka: 3, 1987)
  Poročila ljubljanskih policajev o prestopkih 1901-1914 (številka: 3, 1987)
  Bitnje in Žabnica (številka: 3, 1987)
  Slovenski spomeniki padlim v prvi svetovni vojni (številka: 3, 1987)
  Posest cistercijanskega samostana Rein na Dolenjskem (številka: 3, 1987)
  Zdraviliška komisija na Bledu (številka: 3, 1987)
  Iskra Kranj na začetku petdesetih let (številka: 3, 1987)
  O krajevnih zbornikih (številka: 3, 1987)
  Zasebna zbirka o soški fronti (številka: 2, 1987)
 36. 1988
   43

  številka: 1/2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  Celjski polk (številka: 1/2, 1988)
  Bohinjska Bela v času gradnje bohinjske proge (številka: 1/2, 1988)
  Začetki letenja v Ljubljani (številka: 1/2, 1988)
  Nemški okupatorji v Blejskih hotelih in vilah (številka: 1/2, 1988)
  Prostozidarska loža "Prijateljev rimskega kralja in Napoleona" v Ljubljani v luči francoskega gradiva (številka: 1/2, 1988)
  Likovna upodobitev poštne postaje v Šentožboltu (številka: 1/2, 1988)
  Nadlesk v zapisih jožefinskega in franciskejskega katastra ter matičnih knjig (številka: 1/2, 1988)
  Srečanje maršala Tita s predstavniki slovenskih kulturnih delavcev v maju 1945 v Ljubljani (številka: 1/2, 1988)
  Obnova slovenske industrije v letu 1945 (številka: 1/2, 1988)
  Dogodki v občini Kanal od 28. junija 1914 do 7. avgusta 1915 (številka: 1/2, 1988)
  Od hospitalov, prisilnih delavnic do vzgojnih zavodov (številka: 1/2, 1988)
  Podobe soške fronte 1915-1917 (številka: 1/2, 1988)
  Bakrene plošče za Florjančičev zemljevid Kranjske 1744 (številka: 1/2, 1988)
  Prispevki o slovenskem šolstvu v Zborniku za zgodovino šolstva in prosvete (1) 1964 - (20) 1987 (številka: 1/2, 1988)
  O šolstvu v Gorjah in Bohinjski Beli do 1945 (številka: 1/2, 1988)
  Grad Rotenturn in njegov pomen za Slovenj Gradec (številka: 1/2, 1988)
  Podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda na Gorenjskem do 1918 (številka: 1/2, 1988)
  Matej Hubad (številka: 1/2, 1988)
  Devetdeset let Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1988)
  Mestni grb na pročelju nekdanje Zoisove palače (številka: 1/2, 1988)
  Začetki elektrifikacije Spodnje in Zgornje Šiške (številka: 1/2, 1988)
  Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (številka: 1/2, 1988)
  Umetnine iz depojev Kamniškega muzeja (številka: 1/2, 1988)
  Pedagoško zgodovinopisje nekdaj in danes - stalna postavitev v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 1/2, 1988)
  Blaž Kumerdej (številka: 3, 1988)
  Societa di Minerva v Trstu in oblikovanje italijanskega narodno liberalnega gibanja 1860-1878 (številka: 3, 1988)
  Slovenski planinski polk (številka: 3, 1988)
  Hazena - ženska športna panoga (številka: 3, 1988)
  O razširjenosti Organizacije jugoslovanskih nacionalistov na Slovenskem do sredine leta 1924 (številka: 3, 1988)
  Nekatere evidence o izseljevanju v Ameriko pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1988)
  Cesarska (deželnoknežja) orožarna v Ljubljani (številka: 3, 1988)
  Tri stoletja starejšega ljubljanskega arhiva (številka: 3, 1988)
  Življenje na novomeškem Bregu (številka: 3, 1988)
  Avgust Berthold (1880-1919) in njegov fotografski atelje (številka: 3, 1988)
  Iz življenja malih graščakov Čopov v obdobju 1748-1848 (številka: 3, 1988)
  Zapisi o poštnem prometu in prvih poštah na slovenskem Štajerskem (številka: 3, 1988)
  Šolstvo v Šenčurju po letu 1945 (številka: 3, 1988)
  Poročilo o kontroli krčmarskih meril iz leta 1579 (številka: 3, 1988)
  Zgradili bomo Novo Gorico (številka: 3, 1988)
  Šenčur in okoliški kraji v srednjem veku (številka: 3, 1988)
  Dragocene pridobitve Knjižnice Narodnega muzeja v letih 1983 do 1988 (številka: 3, 1988)
 37. 1989
   45

  številka: 1/2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  Koprski obzidni pas in mestni tloris na karti Giacoma Fina iz leta 1619 (številka: 1/2, 1989)
  Razvoj industrijskega ribištva na slovenski obali v letih 1945-1959 (številka: 1/2, 1989)
  Prepir o nacionalni in državnopravni pripadnosti Istre v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1/2, 1989)
  Prispevek k topografiji obale Miljskega polotoka (številka: 1/2, 1989)
  Istrske zdrahe ob koncu 18. stoletja (številka: 1/2, 1989)
  Pomorski promet v Trstu leta 1760 (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografija sodelavcev projekta Kultura narodnostno mešanega ozemlja slovenske Istre 1957-1987 (številka: 1/2, 1989)
  K osvetlitvi nekaterih votlih mer srednjeveškega Pirana (številka: 1/2, 1989)
  Socerb (številka: 1/2, 1989)
  Arheološke najdbe na morskem dnu slovenske obale (številka: 1/2, 1989)
  Severozahodna Istra v 1. stoletju pred našim štetjem (številka: 1/2, 1989)
  Povojni razvoj slovenske Istre - Koprski okraj 1945-1947 (številka: 1/2, 1989)
  Jos. Bertok - kronika dvorazredne ljudske šole na Spodnjih Škofijah (številka: 1/2, 1989)
  Iz življenja komuna v Bezovici (številka: 1/2, 1989)
  Obrambna organizacija komuna Koper pod Benečani (številka: 1/2, 1989)
  Caratteristiche fondamentali della nazionalitá italiana nella Repubblica socialista di Jugoslavia e Slovena (številka: 1/2, 1989)
  Koper v času Napoleona (1805/6-1813) (številka: 1/2, 1989)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1988 (številka: 1/2, 1989)
  Izvoz vina iz Pirana v letih 1750-1780 (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografsko kazalo razprav, člankov in slik o južni Primorski v Kroniki od 1953 do 1988 (številka: 1/2, 1989)
  Poverjeništvo pokrajinskega narodnoosvodobilnega odbora za Slovensko primorje in Trst 1945-1947 (številka: 1/2, 1989)
  Gradnja kopališča Športnega kluba Ilirije (številka: 3, 1989)
  Leonardovo goriško jezero (številka: 3, 1989)
  Tržaški in ljubljanski najdenčki v Kumljanskih hribih (številka: 3, 1989)
  Nekaj dokumentov ob stoletnici ustanovitve Zveze slovenskih učiteljskih društev (številka: 3, 1989)
  Grafična upodobitev "Zerkveno shegnanje per Svetim Roku nad Ljublano" (številka: 3, 1989)
  Grobovi halštatskih aristokratov v Novem mestu (številka: 3, 1989)
  Kolesarski vozni red za mesto Ljubljano (številka: 3, 1989)
  Albucan in Korte (številka: 3, 1989)
  Izseljensko vprašanje v koledarjih Družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 1989)
  Podoba Žida v slovenski literaturi (številka: 3, 1989)
  Steklarni v Zagorju (številka: 3, 1989)
  Orjunaši na sodišču (številka: 3, 1989)
  Ljubljanski urarji v 18. stoletju (številka: 3, 1989)
  Zgodovina družine Luckmann (številka: 3, 1989)
  Vloga in organizacijski razvoj Zveze absolventov kmetijskih šol in Zveze absolventk kmetijsko-gospodinjskih šol na Slovenskem v zadnjem desetletju stare Jugoslavije (številka: 3, 1989)
  Prispevek k zgodovini izseljevanja iz Gorenjske pred prvo svetovno vojno - s posebnim poudarkom na Škofji Loki (številka: 3, 1989)
  Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni (številka: 3, 1989)
  Poštni promet čez Gorenjsko na Koroško do začetka 19. stoletja (številka: 3, 1989)
  Jakob Žumer - župan v Gorjah (številka: 3, 1989)
  Zadolževanje kmetov v katastrski občini Dol pri Ljubljani po zemljiški knjigi v letih 1918-1941 (številka: 3, 1989)
  Noša na dornavskih tapetah (številka: 3, 1989)
  Preskrba beguncev in vojnih ujetnikov v Ljubljani med prvo svetovno vojno (številka: 3, 1989)
 38. 1990
   26

  številka: 1/2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  Dobrodelnost v Ljubljani med prvo svetovno vojno (številka: 1/2, 1990)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1989 (številka: 1/2, 1990)
  Začetki organizacije našega mlekarstva (številka: 1/2, 1990)
  Kroji slovenskega sokolstva in orlovstva med leti 1863-1941 (številka: 1/2, 1990)
  Urarstvo na slovenskem Štajerskem (številka: 1/2, 1990)
  Razstava o Jožu Gašperšiču (številka: 1/2, 1990)
  Gradič Mala Loka pri Trebnjem (številka: 1/2, 1990)
  Hišna kronika rodbine Pleterski (številka: 1/2, 1990)
  Albin Mlakar - pozabljeni vojak (številka: 1/2, 1990)
  Katalog okrajne učiteljske bukvarnice v Črnomlju (številka: 1/2, 1990)
  Zdravstvo in veterinarstvo v občini Črnomelj od začetka 20. stoletja do leta 1985 (številka: 1/2, 1990)
  Načelnikov hišni arhiv v Podkorenu (številka: 1/2, 1990)
  Železarna na Dvoru in Prešernov nagrobnik v Kranju (številka: 3, 1990)
  K zgodovini ljubljanskih tovarn beloprstene keramike (številka: 3, 1990)
  Fotografije predvojnih grajskih interierjev, dragocen vir za proučevanje notranje opreme, zlasti pohištva (številka: 3, 1990)
  Bratstvo (številka: 3, 1990)
  Vojaški zapor na ljubljanskem gradu od 15.8. 1914 do vstopa Italije v 1. svetovno vojno (številka: 3, 1990)
  Stare ilustrirane knjige in grafika (številka: 3, 1990)
  Razstava Kranj, kakršnega ni več (številka: 3, 1990)
  Razvoj industrije v Sloveniji v letih 1918-1941 (številka: 3, 1990)
  Položaj slovenske ljudske šole v Istri od italijanske okupacije do osvoboditve (1918-1945) (številka: 3, 1990)
  Ljubljanski urarji v 19. in začetku 20. stoletja (številka: 3, 1990)
  Turizem in kultura na Bledu (številka: 3, 1990)
  Ekonomska Orjuna (številka: 3, 1990)
 39. 1991
   41

  številka: 1/2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  Trg Ljutomer v prvih letih slovenske trške uprave (številka: 1/2, 1991)
  Ukinjena društva, organizacije in zveze ljutomerskega okraja (številka: 1/2, 1991)
  Prekmurje kot ozemlje umetnostnih importov (številka: 1/2, 1991)
  Vloga ljutomerske čitalnice pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti (številka: 1/2, 1991)
  Ljutomerski dijaki na ruški gimnaziji 1645-1760 (številka: 1/2, 1991)
  Človek, ki se je v zgodovino zapisal sam - Ptujčan Leopold Schickelgruber (številka: 1/2, 1991)
  Madžarski viri o zgodovini Prekmurja (številka: 1/2, 1991)
  Prof. dr. Vasilij Melik - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Mesto Maribor v luči matičnih knjig 17. stoletja (številka: 1/2, 1991)
  Migracija in emigracija v obdobju dualizma v Železni županiji (številka: 1/2, 1991)
  Prof. dr. Sergej Vrišer - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Organiziranje slovenskih učiteljev na Štajerskem od 1869 do 1918 (številka: 1/2, 1991)
  Značilnosti madžarske okupacijske uprave v Prekmurju (številka: 1/2, 1991)
  Organiziranje slovenskih taborov v letih 1868/69 (številka: 1/2, 1991)
  Trg Ljutomer v luči franciscejskega katastra (številka: 1/2, 1991)
  Narodni buditelj Ivan Kukovec (številka: 1/2, 1991)
  Prebivalstvo okrajnega glavarstva Ljutomer v letih 1880-1910 (številka: 1/2, 1991)
  Najstarejša poselitev Prekmurja (številka: 1/2, 1991)
  Stranke v Prekmurju med obema vojnama (številka: 1/2, 1991)
  Čevljarska gospodarska zadruga v Tržiču (številka: 3, 1991)
  Razstava Mlini reke Glinščice (številka: 3, 1991)
  Pokopališče pri sv. Elizabeti v Špitalski ulici v Ljubljani (številka: 3, 1991)
  Kulturna in telovadna društva na območju Domžal do prve svetovne vojne (številka: 3, 1991)
  K zgodovini tolminske vasi Porezen (številka: 3, 1991)
  Domžalsko območje v gradivu o prostorskih predstavah 18. stoletja (številka: 3, 1991)
  Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko ustanovilo periodični časopis "Annales" (številka: 3, 1991)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1990 (številka: 3, 1991)
  Skupna paša v Sodevcih ob Kolpi v Beli krajini (številka: 3, 1991)
  Ljubljanske steklarne in njihovi izdelki v 16. stoletju (številka: 3, 1991)
  Kolektivne pogodbe na Slovenskem (številka: 3, 1991)
  Osebni fond Iva Pirkoviča v samostanu Pleterje (številka: 3, 1991)
  Ure skozi stoletja (številka: 3, 1991)
  O gradbeni podobi nekdanjega samostana dominikank v Radljah (številka: 3, 1991)
  Industrijske rastline (lan, konoplja, murve) na Slovenskem (številka: 3, 1991)
  Narodna čitalnica kamniška (številka: 3, 1991)
  Čarovniški proces proti Jakobu Krašovcu (številka: 3, 1991)
  Vedute na mariborskih oltarnih podobah (številka: 3, 1991)
  Predhodniki današnje zveze zgodovinskih društev Slovenije (številka: 3, 1991)
  Osemdeseta leta v muzejski postavitvi (številka: 3, 1991)
 40. 1992
   38

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  O začetkih šolstva v Šiški (številka: 1, 1992)
  Spomeniki 19. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 1992)
  Prostozidarska loža Valentin Vodnik v Ljubljani (1940) (številka: 1, 1992)
  Novi stari radovljiški grb (številka: 1, 1992)
  80 let zaloške šole (številka: 1, 1992)
  Šolske kronike - razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1, 1992)
  Delavska zbornica (številka: 1, 1992)
  Dr. Žiga Bučar (1830-1879) (številka: 1, 1992)
  Pismo brez pisave (številka: 1, 1992)
  Božja pot na Dobrovi pri Ljubljani - Marija v leščevju (številka: 2, 1992)
  Zastava kranjskega plemiškega poziva iz bitke pri Sisku leta 1593 (številka: 2, 1992)
  Shrambno pohištvo v plemiških zapuščinskih inventarjih 17. in 18. stoletja na Slovenskem (številka: 2, 1992)
  Razgovor z avtorjem knjige Plavi križ dr. Vasjem Klavoro (številka: 2, 1992)
  Razvoj turizma na Bledu po drugi svetovni vojni (številka: 2, 1992)
  Slovensko splošno žensko društvo v Ljubljani (številka: 2, 1992)
  Razstava Iz zgodovine osnovne šole v Radovljici (številka: 2, 1992)
  Plovba po Dravi v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 1992)
  Glasbeno življenje na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Ptujske knjižnice, profesor Ferk in mi (številka: 3, 1992)
  Podoba Ptuja v prazgodovinskih obdobjih (številka: 3, 1992)
  Tradicionalni pustni liki s ptujskega področja (številka: 3, 1992)
  Nova spoznanja o ptujski zbirki glasbil (številka: 3, 1992)
  Izziv za ustvarjalnost (številka: 3, 1992)
  Izvenšolske dejavnosti v zadnjih desetih letih na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund) v ptujskem okrožju (številka: 3, 1992)
  Poetovio v rimskem obdobju (številka: 3, 1992)
  Ptuj z okolico na razglednicah pred letom 1918 (številka: 3, 1992)
  Mestna občina Ptuj med svetovnima vojnama (številka: 3, 1992)
  Zapuščina družine Leslie na ptujskem gradu (številka: 3, 1992)
  Dvajset let arheološkega dela Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor na Ptuju in v okolici (številka: 3, 1992)
  Fragment Teodozijevega kodeksa v minoritski knjižnici na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Ptujsko mestno pokopališče (številka: 3, 1992)
  Muzejsko društvo in arheologija od 1893 do 1945 (številka: 3, 1992)
  Sto let organiziranega delovanja zgodovinarjev in ljubiteljev zgodovine na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Korenine arhiva segajo v Muzejsko društvo Ptuj (številka: 3, 1992)
 41. 1993
   22

 42. 1994
   50

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  Zgornja Baška dolina (rihtarija Nemški Rut) po Tolminskem urbarju iz 1523 (številka: 1, 1994)
  Zgornja Baška dolina v prvi polovici 19. stoletja (številka: 1, 1994)
  Tolminska v opisu vojaških deželnih merjenj okoli leta 1785 (številka: 1, 1994)
  Viri za zgodovino Tolminskega v starejših fondih in zbirkah Arhiva Slovenije do leta 1783 (številka: 1, 1994)
  Nasprotniki Osvobodilne fronte in domobranstvo na Baškem (številka: 1, 1994)
  Komu zvoni? (številka: 1, 1994)
  Obsoška cesta v prometni politiki avstrijske države do konca 18. stoletja (številka: 1, 1994)
  Obseg arhivskega gradiva o velikem tolminskem puntu v dunajskem državnem in graškem deželnem arhivu (številka: 1, 1994)
  Kratek pregled fondov in zbirk, ki jih za Tolminsko in širše območje današnje občine Tolmin, hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (številka: 1, 1994)
  Materialne ostaline soške fronte na Tolminskem (številka: 1, 1994)
  Glose k srednjeveškemu delu Rutarjeve Zgodovine Tolminskega (številka: 1, 1994)
  Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu (številka: 1, 1994)
  Ceste - element gospodarskega razvoja v prvi polovici 19. stoletja (številka: 2, 1994)
  Šoloobiskujoči otroci na celjskih osnovnih in nedeljskih šolah (številka: 2, 1994)
  Zgodovina, pisana v "starem duhu" (številka: 2, 1994)
  Kako so v Ljubljani leta 1944 praznovali obletnico prve omembe Ljubljane? (številka: 2, 1994)
  Dragotine kapiteljske cerkve v Novem mestu (številka: 2, 1994)
  Martjanska župnija v perspektivi 600 let (številka: 2, 1994)
  Kmečki dolgovi ob severni meji 1918-1945 (številka: 2, 1994)
  Stavbni razvoj v Ljubljani (1144-1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 2, 1994)
  Akulturacija prekmurskih sezoncev (številka: 2, 1994)
  Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem, Ljubljana ... (številka: 2, 1994)
  Jožef Košič, Življenje Slovencev med Muro in Rabo, Izbor del ... (številka: 2, 1994)
  Kronika Rihemberka - Branika, Branik 1994, 405 strani (številka: 2, 1994)
  V spomin Borisu Rozmanu 1955-1994 (številka: 2, 1994)
  Prispevek k poznavanju delovanja slovenskih priseljencev v Benetkah od 15. do 18. stoletja (številka: 2, 1994)
  Darja Mihelič, Hazard, Koper / Capodistria, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Sociata storica del Litorale, Knjižnica Annales 3, 1993, 250 strani (številka: 2, 1994)
  Struktura in funkcija Filharmonične družbe v Ljubljani (številka: 2, 1994)
  Župnija Šentrupert, Zgodovinske osnove leta 1993, Šentrupert 1993, 130 str. (številka: 2, 1994)
  Judita Šega, Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1885 i.e. 1895-1910), Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1993 (Gradivo in razprave 12), 133 strani (številka: 2, 1994)
  Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem, Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948 ... (številka: 2, 1994)
  Ptujska gimnazija 1869-1994 (številka: 3, 1994)
  Štefan Lednik, Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, samozaložba, Mežica 1994, 198 strani (številka: 3, 1994)
  Nekaj drobcev iz vsakdanjika ljubljanskih služkinj pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1994)
  Plesne prireditve v Ljubljani pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1994)
  Anka Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalnem-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije... (številka: 3, 1994)
  Celjski zbornik 1994, Celje 1994, 287. strani (številka: 3, 1994)
  Josip Ipavic med glasbo, literaturo in medicino (številka: 3, 1994)
  Krvavi konec Obrenovićev (številka: 3, 1994)
  Zbornik za zgodovino šolstva - Šolska kronika, Ljubljana, Slovenski šolski muzej 1994, XXVII-3, 270 strani (številka: 3, 1994)
  Ubožni institut v Ljubljani (številka: 3, 1994)
  "Ko prostitutko jeden zapusti, gre že drugi moški skozi vežna vrata" (številka: 3, 1994)
  Božo Otorepec - 70 let (številka: 3, 1994)
  Mednarodni kulturno-zgodovinski simpozij Modinci 1994 (številka: 3, 1994)
  Baza za repatriacijo Radovljica (številka: 3, 1994)
  Ervin Dolenc, Senožeče, Skupnost na prepihu, Zbirka Življenje na Krasu št. 2 ... (številka: 3, 1994)
  Ižansko ozemlje v srednjem veku (številka: 3, 1994)
 43. 1995
   35

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  Osemdeset let profesorja Jožeta Dularja (številka: 1/2, 1995)
  Manjšinski oddelek na celjski deški šoli 1931-1934 (številka: 1/2, 1995)
  Procesi pred sodiščem slovenske narodne časti v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  Drobci iz življenja učiteljev narodnih šol v času med vojnama (številka: 1/2, 1995)
  O novem branju starih virov (številka: 1/2, 1995)
  Iz zgodovine Nadliška na Notranjskem (številka: 1/2, 1995)
  K zgodovini blaznosti na Slovenskem v prejšnjem stoletju (številka: 1/2, 1995)
  Strašen potres je pretresel ljubljanska zidovja (številka: 1/2, 1995)
  Akademiku prof. dr. Bogu Grafenauerju v spomin (številka: 1/2, 1995)
  Magija in goljufija ter tovorništvo med Trstom in Gradcem 1732-1734 (številka: 1/2, 1995)
  Doneski za biografijo Jožefa Schwegla (številka: 1/2, 1995)
  Pionir domače etnografije, arheologije in numizmatike Josip Potepan Škrljev (številka: 1/2, 1995)
  "Pri tem je odpel hlače in ---" (številka: 1/2, 1995)
  O posilni nečistosti, oskrumbi in druzih velikih nesramnostih (številka: 1/2, 1995)
  Ulice Novega mesta - projekt, razstava in publikacija (številka: 1/2, 1995)
  Tehniški spomenik proti muzeju (številka: 1/2, 1995)
  Miloš Rybář (1928-1995) (številka: 1/2, 1995)
  "Na delovanje, hčere slave!" (številka: 1/2, 1995)
  Academia philharmonicorum v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  Kako so o Madžarih in zahodnih Slovanih pisali kronisti zgodnjega srednjega veka (številka: 1/2, 1995)
  Neodvisna kočevska republika (številka: 3, 1995)
  Kočevski študenti na Dunajski univerzi (1365-1917) (številka: 3, 1995)
  Štetje prebivalstva in hiš 15. julija 1945 na območju okrajnega izvršnega ljudskega odbora v Kočevju (številka: 3, 1995)
  Donesek k zgodovini Ortenburžanov na Dolenjskem (številka: 3, 1995)
  Endemitska umetnost na Kočevskem (številka: 3, 1995)
  Etnografske posebnosti v nekdanjem Kočevskem nemškem jezikovnem otoku (številka: 3, 1995)
  "Ta sklep mora biti vsakemu Kočevarju svetinja ---" (številka: 3, 1995)
  Rdeči in črni (številka: 3, 1995)
  Problemi ponovne poselitve Kočevske med vojno (številka: 3, 1995)
  "Soseda, zdaj smo berači" (številka: 3, 1995)
  Južna meja "Kočevarskega otoka" v 15. in 16. stoletju (številka: 3, 1995)
  Kočevska 600 let nemški jezikovni otok (številka: 3, 1995)
  Politične razmere na Kočevskem v letu 1848 (številka: 3, 1995)
 44. 1996
   32

  številka: 1 (1996)
  številka: 2/3 (1996)
  Kako so se v poznem 19. stoletju izseljevali iz zgornje Baške doline na Koroško (številka: 1, 1996)
  Balkanski sod smodnika: zgodba oficirja Rudolfa Marčiča (številka: 1, 1996)
  Glasbila avstrijskih mojstrov v Ptujskem muzeju (številka: 1, 1996)
  Kolodvorski misijon - društvo za varstvo deklet v Ljubljani (številka: 1, 1996)
  " Vszigdár po mozsevoj voli hodi i nikdár njemi ne gucsi proti" (številka: 1, 1996)
  Vloga novomeškega Kapitlja v urbanistični zasnovi Novega mesta (številka: 1, 1996)
  Nagrobnik ljubljanskega škofa Žige Herbersteina (1644-1716) v Perugi (številka: 1, 1996)
  In memoriam Sergij Vilfan (številka: 1, 1996)
  K vprašanju poselitve Podporezna (številka: 1, 1996)
  Dr. Ivan Švegel in njegov čas (številka: 1, 1996)
  Svetovni rekord dosežen v Sloveniji (številka: 1, 1996)
  "Lahu niti pedi naše zemlje" (številka: 1, 1996)
  Pečatniki Novega mesta (številka: 1, 1996)
  Jožef Anton Schiffrer, njegov kanonikat in štipendija (številka: 1, 1996)
  Stavka na Dolžu leta 1850 (številka: 1, 1996)
  Migracije prebivalstva iz Kanalske in Ziljske doline na Bovško (od druge polovice 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne) (številka: 2/3, 1996)
  Društvo za brambo narodnih pravic Slovenija v letih 1868-1870 (številka: 2/3, 1996)
  Ob osemdesetletnici akad. prof. dr. Ferda Gestrina (številka: 2/3, 1996)
  Nemci in državnozborska volilna reforma 1907 (številka: 2/3, 1996)
  Zakonska podlaga za volitve v ustavodajno skupščino 11. novembra 1945 (številka: 2/3, 1996)
  Repa in korenje - slabo življenje, štruklji, meso - to bi bilo (številka: 2/3, 1996)
  Paberki iz piranskega kapiteljskega arhiva (številka: 2/3, 1996)
  Zadružno povezovanje kmetov v vaseh v okolici Kranja od njegovih začetkov do druge svetovne vojne (številka: 2/3, 1996)
  Zgodnjebaročni skladatelj, izdelovalec orgel in organist Isaac Posch v nadvojvodini Koroški in vojvodini Kranjski (številka: 2/3, 1996)
  Goldensteinova kritika obnove ljubljanske stolnice (številka: 2/3, 1996)
  Majda Žontar praznuje šestdesetletnico (številka: 2/3, 1996)
  Kočevar - dobitnik dveh olimpijskih kolajn (številka: 2/3, 1996)
  O rojstvu kiparja Francesca Robbe (številka: 2/3, 1996)
  Anamarija Vidovič Miklavčič (številka: 2/3, 1996)
  Konfinacija v Ljubljani - že v rimskih časih? (številka: 2/3, 1996)
 45. 1997
   31

  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  Humanizem in celjski grofi (številka: 1/2, 1997)
  Obrti rimske Celeje (številka: 1/2, 1997)
  Politika ministrskega predsednika Alfreda Windisch-Graetza na podlagi stenografskih zapiskov državnega zbora (številka: 1/2, 1997)
  Naj pokaže Celje svojo nemško kov! (številka: 1/2, 1997)
  Narodno bralno društvo v Orehku (številka: 1/2, 1997)
  Celjsko gimnazijsko vprašanje 1895-1914 (številka: 1/2, 1997)
  Izobraževanje odraslih v okviru celjskih drštev! do leta 1918 (številka: 1/2, 1997)
  Vojska na Ptuju od 1850 do 1914 (številka: 1/2, 1997)
  Tri različne upodobitve Graške Marije Pomočnice v Celju (številka: 1/2, 1997)
  Poroke urarskega mojstra Niggla iz Celja (številka: 1/2, 1997)
  Dvojezične šole in pouk slovenščine ob koncu 19. stoletja na primeru Koroške s posebnim ozirom na razprave v koroškem deželnem zboru (številka: 1/2, 1997)
  Kronika konca strašne vojne 1945 (številka: 1/2, 1997)
  Pijanci, pijanke in druge ljubljanske slike v Hribarjevi dobi (številka: 1/2, 1997)
  Ustanovitev prve slovenske filharmonije (številka: 1/2, 1997)
  Celjsko gimnazijsko vprašanje (1893-1895) (številka: 1/2, 1997)
  Potujoči srednji vek (številka: 1/2, 1997)
  Jurij Slatkonja na štirih upodobitvah (številka: 1/2, 1997)
  Isaac Posch "Crembsensis" - nekaj novih podatkov o skladateljevi mladosti (številka: 1/2, 1997)
  Glavni trg v Celju kot osrednji tržni prostor (številka: 1/2, 1997)
  K razmerju denarnih enot v Primorju in notranjosti srednjeveškega slovenskega prostora (številka: 3, 1997)
  Zgodovina kolektivnih pogodb na Slovenskem (številka: 3, 1997)
  Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor in njegovo delovanje v zvezi s problematiko meje med Italijo in Jugoslavijo 1945-1947 (številka: 3, 1997)
  Profesor dr. Tone Ferenc 70-letnik (številka: 3, 1997)
  Velikolaška živinska trgovina na debelo v drugi polovici 18. stoletja (številka: 3, 1997)
  Ljubljanski župan Jurij Vertaš pl. Scharffenegk in njegovi (številka: 3, 1997)
  Družina v Ribnici 1848-1878 (številka: 3, 1997)
  Sto let kolesarstva v Novem mestu od 1897 do 1997 (številka: 3, 1997)
  Prvih sto let knjižnice v Šiški 1878-1978 (številka: 3, 1997)
  Slike pri sv. Antonu na Pohorju - najobsežnejši cikel zgodb o sv. Antonu Padovanskem na Slovenskem (letnik: št. 3, 1997)
 46. 1998
   25

  številka: 1/2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  Izraz "razrešeni" morda ni srečno podan z italijanskim terminom "sospesi" (številka: 1/2, 1998)
  Slovenija in Slovenci v delih Alekseja N. Haruzina in Vere N. Haruzin (številka: 1/2, 1998)
  Podoba Amerike na ilustracijah Ivana Vavpotiča (številka: 1/2, 1998)
  Posest župnije Svibno in urbar ljubljanskega kapitlja iz leta 1499 (številka: 1/2, 1998)
  Zamišljena kronistka s Šentviške planote (številka: 1/2, 1998)
  Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju ter prostozidarski loži "Združena srca" v Mariboru in "Dobrodelnost in stanovitnost" v Ljubljani (številka: 1/2, 1998)
  Zemljiško gospostvo Turjak pod taktirko Hansa Mordaxa (1514 - 1515) (številka: 1/2, 1998)
  Telovadno in kulturno društvo Sokol v Ljutomeru 1903-1941 (številka: 1/2, 1998)
  Poglabljanje češkoslovaških in slovenskih odnosov ter oživljanje socialističnega gibanja v okviru "Masarykovih proslav" v letih 1937 in 1938 (številka: 1/2, 1998)
  Akademska bratovščina sv. Cecilije v župnijski cerkvi v Kamniku (številka: 1/2, 1998)
  Branko Marušič 60-letnik (številka: 3, 1998)
  Oris Pravne fakultete med obema vojnama (številka: 3, 1998)
  Napad kmetov na francoske vojake v Novem mestu leta 1809 (številka: 3, 1998)
  Skrb za revne v Kranju v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3, 1998)
  V Idrijo se je pripeljal prvi rudniški avtomobil (številka: 3, 1998)
  Življenjski jubilej prof. dr. Olge Janše-Zorn (številka: 3, 1998)
  Pozabljena trga Raka pri Krškem in Dolenjske Toplice (številka: 3, 1998)
  Šola pri stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani prvih sto let po ustanovitvi škofije (številka: 3, 1998)
  Železnica na Ptuju od 1860 do 1918 (številka: 3, 1998)
  Oris razvoja Filozofske fakultete do leta 1941 (številka: 3, 1998)
  Monštranca srebrarske in zlatarske delavnice "F. Harrach & Sohn" iz Münchna v cistercijanski opatiji v Stični (številka: 3, 1998)
  Soška fronta v zapisih Jožeta Selana iz Novih sel (številka: 3, 1998)
  Prispevek za geanalogijo starejših koroških Ortenburžanov (številka: 3, 1998)
 47. 1999
   26

  številka: 1/2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  Prenova gradu Podčetrtek v letih 1715-1723 (številka: 1/2, 1999)
  Občinske volitve v kranjskem srezu 1933 in 1936 (številka: 1/2, 1999)
  Mariborski Nemci v letih 1918-1941 (številka: 1/2, 1999)
  Rokodelski red ljubljanskih kamnosekov in zidarjev iz leta 1676 (številka: 1/2, 1999)
  Akad. prof. dr. Ferdo Gestrin (številka: 1/2, 1999)
  Podoba ženske v listu Naša žena med leti 1945 in 1951 (številka: 1/2, 1999)
  O nekaterih nerešenih problemih ptujske topografije (številka: 1/2, 1999)
  Poskus ustanovitve Univerzitetne akademske menze v 30-tih letih (številka: 1/2, 1999)
  Meščani Ljubljane in njihova mestna hiša (številka: 1/2, 1999)
  Pridobivanje železa v jeseniških plavžih (številka: 1/2, 1999)
  Petdeset let podeljevanja Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 1999)
  Ivan Krstnik Coronini, goriški vojskovodja in cesarski vzgojitelj (številka: 1/2, 1999)
  Slovenski izseljenci na pragu Amerike (številka: 1/2, 1999)
  Slovenska ženska 1900-1918 (številka: 1/2, 1999)
  Seznam ulic, cest in trgov v mestu Kranj - nastanek, poimenovanja in njih spremembe (številka: 1/2, 1999)
  Udje Družbe sv. Mohorja v Kanalski dolini do leta 1918 (številka: 3, 1999)
  Socialna gibanja na ptujskem območju med svetovnima vojnama (številka: 3, 1999)
  John Swinton: Potovanje skozi slovenske dežele leta 1734 (številka: 3, 1999)
  Slovenske znamke od razpada Avstro-Ogrske do osamosvojitve Slovenije (številka: 3, 1999)
  Slovenski vojaki v jubilejnem sprevodu na Dunaju 1908 (številka: 3, 1999)
  Cirkus v Ljubljani (do prve svetovne vojne) (številka: 3, 1999)
  Stane Stražar (številka: 3, 1999)
  Okraj Slovenj Gradec v letih 1929-1941 (številka: 3, 1999)
  Oltarji Luke Misleja, ljubljanskega kamnoseškega mojstra, na Štajerskem (številka: 3, 1999)
 48. 2000
   29

  številka: 1/2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  Zbirka ptičev in sesalcev na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Gozdarski direktor posestva Snežnik Jožef Obereigner in njegova rodbina (številka: 1/2, 2000)
  Petnajst let plodnega galerijskega sodelovanja z Vesno Berce (številka: 1/2, 2000)
  Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Knežja družina Schönburg Waldenburg in njeni uslužbenci (številka: 1/2, 2000)
  Uvod (številka: 1/2, 2000)
  Rimski napisi iz Šmarate (številka: 1/2, 2000)
  Leo Schauta zadnji upravitelj snežniškega posestva (številka: 1/2, 2000)
  Zgodovina gozdarstva in lovstva v snežniških gozdovih (številka: 1/2, 2000)
  Grad Snežnik - "pravljica" (številka: 1/2, 2000)
  Park Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Na kratko in bežno o snežniških slikah (številka: 1/2, 2000)
  Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem (številka: 1/2, 2000)
  Snežniško smučanje prednjači v začetkih sodobnega smučanja v Srednji Evropi (številka: 1/2, 2000)
  Steklovina in keramika na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Egipčanska soba na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Henrik Schollmayer Lichtenberg (številka: 1/2, 2000)
  Arhivsko gradivo graščine Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Fant, to pa so čekani in pol! (številka: 1/2, 2000)
  Grad Snežnik po drugi svetovni vojni (številka: 1/2, 2000)
  Beneške fotovedute in dresdenski fotoportreti na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Arhitektura in urbanizem v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja (od 1849 do 1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 3, 2000)
  Pouk in profesorji fizike v jezuitskem kolegiju v Ljubljani (številka: 3, 2000)
  Glasba druge polovice 19. stoletja na Slovenskem (številka: 3, 2000)
  Življenje in delo slovenskega bibliotekarja in bibliografa Franca Simoniča (1847-1919) (številka: 3, 2000)
  "Dobrota", obsmrtno podporno društvo poštnih nameščencev (številka: 3, 2000)
  Ptuj svetega Viktorina (številka: 3, 2000)
 49. 2001
   23

  številka: 1/2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  Krajevna heraldika na Slovenskem (številka: 1/2, 2001)
  Zgodovina arheoloških raziskovanj na Gorenjskem (številka: 1/2, 2001)
  Sokolsko slavje v Dol. Logatcu (številka: 1/2, 2001)
  Založniška dejavnost in pregled mariborskih časnikov in časopisja v obdobju med svetovnima vojnama (številka: 1/2, 2001)
  Kužne epidemije na Dolenjskem med izročilom in stvarnostjo (številka: 1/2, 2001)
  Povojna usoda sakralnih objektov na nekdanjem nemškem jezikovnem območju na Kočevskem (številka: 1/2, 2001)
  Žiga Zois in Déodat de Dolomieu (številka: 1/2, 2001)
  Franjo Baš in premična tehnična dediščina na Slovenskem (številka: 1/2, 2001)
  Življenje in delo matematika Riharda Zupančiča (številka: 1/2, 2001)
  Leto 1941 na Ptuju (številka: 1/2, 2001)
  Opomba o misionarju Ivanu Rattkayu (številka: 1/2, 2001)
  Habent sua fata gladii, habent sua fata arma! (številka: 1/2, 2001)
  Vojne, vojaštvo in vojske na Ptuju skozi stoletja (številka: 3, 2001)
  Naravoslovne znanosti in ustanovitev Biotehniške fakultete (številka: 3, 2001)
  Problematika virov in literature o rodbini Szécsi (številka: 3, 2001)
  Od ljudske šole do osemletke; 90. ali 26. obletnica Osnovne šole Zalog? (številka: 3, 2001)
  Lov in ribolov na snežniškem posestvu (številka: 3, 2001)
  Žagarska dejavnost na veleposestvu Galle v Bistri pred drugo svetovno vojno (številka: 3, 2001)
  Zastave jugoslovanskih polkov na Slovenskem v letih 1930-1941 (številka: 3, 2001)
  Kranjski "consessus commercialis" in njegovo delo za napredek železarstva (številka: 3, 2001)
  Slomškova zveza 1900-1926 (številka: 3, 2001)
 50. 2002
   25

  Trgovski povzpetnik iz Bohinjske Bistrice (številka: 1, 2002)
  Poskus izboljšanja ravnanja z živalmi - Goriško društvo proti mučenju živali 1845-1847 (številka: 1, 2002)
  Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige (številka: 1, 2002)
  "Snežke" (številka: 1, 2002)
  Petrvs Coppvs fecit: De summa totius orbis (številka: 1, 2002)
  Novomeški okraj v letih 1929-1941 (številka: 1, 2002)
  Potovanje Franca Antona Breckerfelda v Istro leta 1803 (številka: 2, 2002)
  Arheološka topografija braslovške fare (številka: 2, 2002)
  Od Dominikanske vojašnice do muzeja (številka: 2, 2002)
  Velika Nedelja skozi stoletja (številka: 2, 2002)
  Podmaršal Karl von Tegetthoff (številka: 2, 2002)
  Univerza v Ljubljani in njeni rektorji (številka: 2, 2002)
  Dillherr, Rieger, Schöttl, Gruber in Ambschell (številka: 2, 2002)
  Ljubljanska policija v drugi polovici 18. stoletja (številka: 3, 2002)
  Ljubljanski hoteli do druge svetovne vojne (številka: 3, 2002)
  Začetek ustavnega življenja in ljubljanska policija (številka: 3, 2002)
  Športne organizacije v Ljubljani do druge svetovne vojne v luči statistike in pravilnikov (številka: 3, 2002)
  Ljubljana (številka: 3, 2002)
  Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom! (številka: 3, 2002)
  Meščanske vile med obema svetovnima vojnama v Ljubljani (številka: 3, 2002)
  Ljubljana - gostiteljica 4. vseslovanskega časnikarskega kongresa maja 1902 (številka: 3, 2002)
  Samostan klaris v Ljubljani (številka: 3, 2002)
  Meščani in cerkvene ustanove v Ljubljani do konca 16. stoletja (številka: 3, 2002)
  Popotništvo in popotniki v Ljubljani od 16. do 19. stoletja (številka: 3, 2002)
  Popotovanje cesarja Leopolda II. in neapeljskega dvora skozi Kranjsko v letih 1790 in 1791 (številka: 3, 2002)
 51. 2003
   18

 52. 2004
   40

  Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista Aleksandra Bilimoviča (številka: 1, 2004)
  Kulturno prebliževanje Prekmurja Sloveniji 1919-1941 (številka: 1, 2004)
  Izgubljena zapestnica baronice Auersperg (številka: 1, 2004)
  In memoriam (številka: 1, 2004)
  Osebna bojna oprema kranjskih plemičev ob koncu 16. stoletja (številka: 1, 2004)
  Prtiček kot spomin na poznanstva v Kamniku in Ljubljani okrog leta 1893 (številka: 1, 2004)
  Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič in preteča epidemija kolere leta 1831 (številka: 1, 2004)
  "Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!" (številka: 1, 2004)
  Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju med drugo svetovno vojno (številka: 1, 2004)
  Nekaj dopolnil k članku Irene Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga (številka: 1, 2004)
  Ribogojstvo, ribištvo, lovstvo in konjereja na Brdu (številka: 2, 2004)
  Razsvetljenska krajina Žige Zoisa na Brdu (številka: 2, 2004)
  Popis rastlin in živali na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Gospostvo Brdo v luči franciscejskega katastra (številka: 2, 2004)
  Grajske preproge (številka: 2, 2004)
  V spomin Muzeju na prostem na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Arhitektura dvorca Brdo pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Hotel Kokra (številka: 2, 2004)
  Zbirka slikarskih del na gradu Brdo (številka: 2, 2004)
  Zbirka kipov na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Čebeljnak na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Obiski Josipa Broza Tita v Sloveniji (1945-1980) (številka: 2, 2004)
  Utrinki iz zgodovine Brda (številka: 2, 2004)
  Vrt v kraljevskem slogu (številka: 2, 2004)
  "Čast in hvala vselej dala njim se vaša gnada bo ---" (številka: 2, 2004)
  Gozdovi posestva Brdo (številka: 2, 2004)
  Botanični vrt Karla Zoisa na Brdu (številka: 2, 2004)
  Tkana in vezana stenska preproga v dvorcu Brdo pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Brdski interjeji v preteklosti in sedanjosti (številka: 2, 2004)
  "To in nič drugega je volja gospode" (številka: 2, 2004)
  Reklamni prospekt Kronike iz leta 1933 (številka: 3, 2004)
  Prihod Ceneta Matičiča v Ajdovščino in začetki delovanja gimnazijskega pevskega zbora (številka: 3, 2004)
  Osemdeset let prof. dr. Boža Otorepca (številka: 3, 2004)
  Društva in organizacije v meščanskem taboru v celjskem okraju 1929-1941 (številka: 3, 2004)
  Prof. dr. Sergej Vrišer (1920-2004) (številka: 3, 2004)
  Begunci z vzhoda in Godoviška kronika (številka: 3, 2004)
  Med iniciativo pohlepnega zasebnika in regulativo spletkarske administracije (številka: 3, 2004)
  Začetki moderne znanosti v Ljubljani (številka: 3, 2004)
  Spomini na avstrijsko vojskovanje v Italiji in na Jadranu (številka: 3, 2004)
  Društva v Šenčurju pred 2. svetovno vojno (številka: 3, 2004)
 53. 2005
   23

  Šola v Kostanjevici na Krasu v primežu prve svetovne vojne (številka: 1, 2005)
  Prizadevanja podložnikov gospostva Snežnik za pridobitev prave lastnine nad lazi ali ogradami v osemdesetih letih 19. stoletja (številka: 1, 2005)
  Praznovanja na Bledu v letih 1858, 1861 in 1862 (številka: 1, 2005)
  Ljubljanski fijakarji (številka: 1, 2005)
  Nemško časopisje v Mariboru v 19. stoletju (številka: 1, 2005)
  Muzejska društva na Slovenskem pred 2. svetovno vojno (številka: 1, 2005)
  Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947-1952 (številka: 1, 2005)
  Spominska obeležja Simonu Jenku (številka: 2, 2005)
  Fotografija kot reprezentanca (številka: 2, 2005)
  Ljubljanska fizika ob prepovedi jezuitov (številka: 2, 2005)
  Materialni in duhovni dobitki srečolova za dokončanje nove ljubljanske stolnice (številka: 2, 2005)
  Tiskarstvo na Dolenjskem in Janez Krajec (številka: 2, 2005)
  Popis nepremičnin v Piranu in Kaštelu leta 1626 (številka: 2, 2005)
  Lovro Pintar - narodnjak v senci (številka: 2, 2005)
  Češki časopis Politik in revolucija v Piranu leta 1894 (številka: 2, 2005)
  Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631 (številka: 3, 2005)
  Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi (številka: 3, 2005)
  Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg (številka: 3, 2005)
  Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko (številka: 3, 2005)
  Oris zgodovine šolstva v Preddvoru do konca 1. svetovne vojne (številka: 3, 2005)
  Jurij Vega o sebi (številka: 3, 2005)
  Koprske soline v poročilih beneških uradnikov (številka: 3, 2005)
  Prispevek k starejši zgodovini Godešiča (številka: 3, 2005)
 54. 2006
   35

  Profesorju Vojetu ob življenjskem jubileju (številka: 1, 2006)
  Ljubljanska palača knezov Auerspergov (številka: 1, 2006)
  Sv. Janez Nepomuk, varuh dobrega imena in zaščitnik pred zlobnimi jeziki (številka: 1, 2006)
  Gotska tradicija v arhitekturi na območju Polhograjskega hribovja (številka: 1, 2006)
  Družina Roschütz - baroni, ki to niso bili (številka: 1, 2006)
  Akademija, ljudsko izobraževalno društvo (1904-1934) (številka: 1, 2006)
  Konrad Rubbia, gozdarski inženir (številka: 1, 2006)
  De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia (številka: 1, 2006)
  Nekaj drobcev k zgodovini dupleškega območja od srede 18. stoletja do konca prve svetovne vojne (številka: 1, 2006)
  Kataster koprskih solin leta 1847 (številka: 1, 2006)
  Srebrnina na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Iz srednjeveškega gradu v meščansko bivališče (številka: 2, 2006)
  Gospostvo Strmol v nekaterih zemljiških evidencah (številka: 2, 2006)
  Keramika v gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski interierji, pred letom 1945 in po njem (številka: 2, 2006)
  Park ob gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Grad Strmol in njegovi lastniki skozi čas (številka: 2, 2006)
  Zbirka preprog na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina (številka: 2, 2006)
  Kiparska oprema na Strmolu (številka: 2, 2006)
  Spomini na Strmol. Vilma Mlakar, roj. Urh - nekdanja strmolska sobarica (številka: 2, 2006)
  Steklenina na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski in samostan Velesovo (številka: 2, 2006)
  Rodbini Dietrich in Urbančič (številka: 2, 2006)
  Slikarska zbirka v gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Pohištvo 18. stoletja na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Valvasorjev boter Konrad Ruess baron Ruessenstein na Strmolu (številka: 2, 2006)
  O ženitni ponudbi ljubljanskega odvetnika hčerki trgovca Seuniga (številka: 3, 2006)
  Senožeče in Prem (številka: 3, 2006)
  Télégraphe Officiel, uradni časnik Ilirskih provinc (številka: 3, 2006)
  Prostitucija v Ljubljani v prvih treh desetletjih 20. stoletja (številka: 3, 2006)
  "Na straneh ilustriranih časnikov se pred nami razprostira svet" (številka: 3, 2006)
  Pletarske šole v Sloveniji (številka: 3, 2006)
  Ormož kot turistično mesto med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2006)
  "Z eno nogo na poti v krtovo deželo" (številka: 3, 2006)
 55. 2007
   54

  Ljubljanski profesor Jožef Jakob Maffei, njegovi sorodniki, sodelavci in učenci (številka: 1, 2007)
  Hedvika Zdovc: Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja ... (številka: 1, 2007)
  Lilijana Žnidaršič Golec: Kapiteljski arhiv Ljubljana. Inventar fonda. Zvezek 1: fasc. 1-60 ... (številka: 1, 2007)
  Fuchsov načrt za dvorec Slivnica pri Mariboru (številka: 1, 2007)
  V levem devžeju slovenskega zgodovinopisja - Koroška (številka: 1, 2007)
  Kronika Rihemberka - Branika II, zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ... (številka: 1, 2007)
  Jožko Kragelj: Modrejce in Modrejčani ... (številka: 1, 2007)
  Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino (številka: 1, 2007)
  Dedni in dosmrtni člani ter cerkveni dostojanstveniki gospodarske zbornice dunajskega državnega zbora (1861-1918) v povezavi s slovenskimi deželami (številka: 1, 2007)
  Godešič skozi tisočletje 1006-2006 (ur. Judita Šega) ... (številka: 1, 2007)
  Osem desetletij dr. Vesne Bučić (številka: 1, 2007)
  Primož Kuret: Ljubljanska filharmonična družba : 1794-1919 : kronika ljubljanskega glasbenega življenja v stoletju meščanov in revolucij... (številka: 1, 2007)
  Oris zgodovine knjižnic v Lenartu in njegovi okolici do druge svetovne vojne (številka: 1, 2007)
  Življenje in spomini gospe Otilie Grisanci iz Pirana (številka: 1, 2007)
  Matjaž Bizjak: Urbarji briksenske škofije (Die Urbare des Hochstifts Brixen) 1253-1464 (Srednjeveški urbarji za Slovenijo, 5) ... (številka: 1, 2007)
  Pozdrav iz Bele krajine, Kočevske, osrednje Dolenjske in Posavja. Gospodarske dejavnosti na razglednicah do sredine 20. stoletja (številka: 1, 2007)
  Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1, 2007)
  Dunajski tiskar, založnik in knjigotržec Johann Thomas Trattner in slovenski knjižni trg 18. stoletja (številka: 1, 2007)
  Drago Medved in dr. (ur.): Zreški zbornik 2006 ... (številka: 1, 2007)
  "Presvitli cesar so videli nas in mi njih, in - spoznali smo se" (številka: 1, 2007)
  Vigenjc. Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. I-VI, Kropa 2001-2006: Muzeji radovljiške občine (številka: 1, 2007)
  Tina Bahovec in Teodor Domej (ur.): Das österreichisch-italienisch-slovenische Dreiländereck : Ursachen und Folgen der nationalstaatlichen Dreiteilung einer Region ... (številka: 1, 2007)
  Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851-1862) (številka: 2, 2007)
  Propad lekarn na severnem Primorskem v gospodarski krizi 1929-1933 (številka: 2, 2007)
  Slovenski Primorec - katoliški tednik in njegov odnos do določitve zahodne meje (številka: 2, 2007)
  Obnova katoliškega tabora v Gorici leta 1945 v luči polemike med Slovenskim Primorcem in partizanskim tiskom (številka: 2, 2007)
  Voda v življenju Kobjeglavcev in Tupelčanov (številka: 2, 2007)
  Anton Bajt - njegova vloga v povojnem dogajanju v katoliški Cerkvi na Primorskem (številka: 2, 2007)
  Nedokončana zgodba ali Carlo Michelstaedter in Slovenci (številka: 2, 2007)
  Manifestacije ljudske volje (številka: 2, 2007)
  Posamezniki v primežu totalitarizma (številka: 2, 2007)
  Politični napisi v naravi na Goriškem (številka: 2, 2007)
  Slovani na Goriškem v srednjem veku (številka: 2, 2007)
  Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive (številka: 2, 2007)
  Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe (številka: 2, 2007)
  O Kobileku Ardenga Sofficija in o drugih vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih avtorjev (številka: 2, 2007)
  Kuhinja v Vipavski dolini v luči razvoja ognjišča in spreminjanja hišnih tipov (številka: 2, 2007)
  "Sedaj živimo skupaj trije različni cerkveni redovi pod isto streho v popolni harmoniji" (številka: 2, 2007)
  Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem (številka: 2, 2007)
  Župnija Marijinega vnebovzetja v kanalu za časa župnika Andreja Muliča (1623-1655) (številka: 2, 2007)
  Seznam tolminskih puntarjev v ječah goriškega gradu 1713-1716 (številka: 2, 2007)
  Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov (številka: 2, 2007)
  Ledinska in hišna imena v okolici Gornjega Grada po urbarju iz leta 1426 (številka: 3, 2007)
  O družabni igri kranjskega plemiča in njegovega učitelja iz 17. stoletja in o geografiji, brez katere so velika dejanja nema in zgodovina slepa (številka: 3, 2007)
  V iskanju nikljeve rude za avstro-ogrsko vojno mornarico (številka: 3, 2007)
  Podoba kočevskih in belokranjskih krošnjarjev v očeh javnosti do začetka 20. stoletja (številka: 3, 2007)
  Šport v "Kozlerjevem vrtu" (številka: 3, 2007)
  Ervin Sorč: Skrivnosti Bohinjskega predora ... (številka: 3, 2007)
  Mitja Ferenc, Gojko Zupan: Cerkve na Kočevskem nekoč in danes II ... (številka: 3, 2007)
  "Krik Istre ne bo ostal neopažen" (številka: 3, 2007)
  Trevor R. Shaw: Names from the past in Postojnska jama (Postojna cave) ... (številka: 3, 2007)
  Zgodba z nagrobnika prvega učitelja na šoli Smuka/Langenthon na Kočevskem okoli leta 1888 (številka: 3, 2007)
  Marija Mojca Peternel: Cillier Wochenblatt (Zeitung) ... (številka: 3, 2007)
  Tudi učence tepejo, kajne? (številka: 3, 2007)
 56. 2008
   39

 57. 2009
   111

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: izredna (2009)
  Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761 (številka: 1, 2009)
  Marko Polenšek: Po njih izdelkih jih boste spoznali. O izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama (številka: 1, 2009)
  Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del ... (številka: 1, 2009)
  Obnovljeno partnerstvo med Čehi in Slovenci (številka: 1, 2009)
  Nižja gimnazija v Tržiču (1945-1957) (številka: 1, 2009)
  Vesna Mia Ipavec: Murve in "kavalirji". Svilogojstvo na Goriškem ... (številka: 1, 2009)
  Rex - blišč, propad, obujeni spomin (številka: 1, 2009)
  Dr. Marjan Drnovšek - šestdesetletnik (številka: 1, 2009)
  Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622 (številka: 1, 2009)
  Železnica skozi Naklo. 100 let železniške proge Kranj-Naklo-Tržič, 1908-1966-2008 ... (številka: 1, 2009)
  Protokolarni prostor v Ljubljani (številka: 1, 2009)
  Mojca Šorn: Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno ... (številka: 1, 2009)
  Idrija v letih 1918-1922 - obdobje treh držav (številka: 1, 2009)
  Marjetka Balkovec Debevec: V Črnomlju od nekdaj bili so veseli --- : Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne ... (številka: 1, 2009)
  Vida Košmelj-Beravs: Železniki skozi čas ... (številka: 1, 2009)
  Čežarji in Pobegi: včeraj, danes, jutri: krajevni zbornik ... (številka: 1, 2009)
  Jože Maček: Podčetrtek skozi stoletja, Maribor : Založba Pivec, 2008, 262 str. (številka: 1, 2009)
  Dopolnilo k prispevku "Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?" (Kronika 56, št. 3, 2008, str. 453-462) (številka: 1, 2009)
  Sveti Miklavž iz Čolnišč. Podružnična cerkev svetega Miklavža v Čolniščah 1687-2007 ... (številka: 1, 2009)
  Mizarska tradicija družine Bavčar iz Sela v Vipavski dolini (številka: 1, 2009)
  Jezersko - pozabljeni delček Koroške (številka: 1, 2009)
  Tadej Brate: Borovniški viadukt. Borovnica : Zgodovinsko društvo, 2007, 128 str. (številka: 1, 2009)
  Darja Mihelič: Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno območje skozi čas ... (številka: 1, 2009)
  Rodbina Scaria na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Listine v tuštanjskem graščinskem arhivu (številka: 2, 2009)
  Tuštanjski graščinski arhiv (1547-2001) - pozabljena zakladnica zgodovinskega spomina (številka: 2, 2009)
  Stanovanjska oprema dvorca Tuštanj v prvi polovici 18. stoletja (številka: 2, 2009)
  Lichtenbergi na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Kmečki delokrog na gospostvu Tuštanj na prelomu 18. v 19. stoletje (številka: 2, 2009)
  Oris stavbne zgodovine gradu Tuštanj skozi prenovo (številka: 2, 2009)
  Nekdanje vrtne ureditve ob dvorcu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Hišni kaplani - sacelani - v graščini Tuštanj in Lichtenbergovi beneficiati na Vrhpoljah pri Moravčah (številka: 2, 2009)
  Slike in grafike v dvorcu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Interierji na tuštanjskem gradu v 19. stoletju (številka: 2, 2009)
  Knjižnica na gradu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Kmet in graščak (številka: 2, 2009)
  Poslikava baročne grajske kapele sv. Janeza Nepomuka na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Iz glasbene dediščine tuštanjske graščine (številka: 2, 2009)
  Steklo in keramika na gradu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem (ur. Stanislav Gradišnik) ... (številka: 3, 2009)
  Haloze: pokrajina, ljudje in vino: ob 70-letnici viteza vina Stojana Kerblerja (ur. Vladimir Korošec) ... (številka: 3, 2009)
  Socialno in zdravstveno varstvo v Ljubljanski pokrajini v letih 1941-1943 (številka: 3, 2009)
  Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj (številka: 3, 2009)
  Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak: Turjaška knjiga listin I. Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218-1400) ... (številka: 3, 2009)
  Ervinu Dolencu v večni spomin (številka: 3, 2009)
  Dr. Ema Umek - osemdesetletnica (številka: 3, 2009)
  "Amerikani v Gorici" (številka: 3, 2009)
  Reambulančni kataster za Kranjsko (številka: 3, 2009)
  Trevor R. Shaw: Foreign travellers in the Slovene Karst: 1486-1900 ... (številka: 3, 2009)
  Občina Črenšovci = The Municipality of Črenšovci (ur. Franci Just) ... (številka: 3, 2009)
  Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (ob 200-letnici Ilirskih provinc in 190-letnici Zoisove smrti) (številka: 3, 2009)
  Goriški letnik 32. Zbornik goriškega muzeja. Nova Gorica : Goriški muzej, 2008, 232 str. (številka: 3, 2009)
  Janez Vajkard Valvasor in Krško (ur. Alenka Černelič Krošelj) ... (številka: 3, 2009)
  Črnomaljski zbornik. Zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta (ur. Janez Weiss) ... (številka: 3, 2009)
  Upodobitve ljubljanskih škofov (gl. ur. Ana Lavrič). Ljubljana : Narodna galerija, 2007, 454 strani (številka: 3, 2009)
  Tadej Brate: Parenzana: Železnica za vse čase. Ljubljana : Kmečki glas, 2007, 143 str. (številka: 3, 2009)
  Prekmurje od Pribinove kneževine (847-861) do bitke pri Mohaču (1526) (številka: 3, 2009)
  80 let dddr. Jožeta Mačka (številka: 3, 2009)
  Miha Kosi: Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja ... (številka: 3, 2009)
  Vasilij Melik (1921-2009) (številka: 3, 2009)
  Irena Ivančič Lebar: Zgodovina zasavskega zdravstva, Trbovlje, Zasavski muzej, 2008, 245 strani (številka: 3, 2009)
  Lovrenški kletarski urad na začetku 16. stoletja (številka: 3, 2009)
  Mitja Potočnik (avtor), Andrej Blatnik (fotograf): Grad Brdo skozi stoletja ... (številka: 3, 2009)
  Klevevž: Biser narave z bogato zgodovino (ur. Majda Pungerčar) ... (številka: 3, 2009)
  Martin Brilej: Litijski obrazi. Litija : Tiskarna Aco, 2008, 264 strani (številka: 3, 2009)
  Franc Perko: Vasi v objemu železnice. Ivanje Selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unce skozi čas ... (številka: 3, 2009)
  Marija Stanonik: Žiri na meji. Ljubljana: Pegaz International, 2007 ... (številka: 3, 2009)
  Srednjeveške freske v podružnični cerkvi sv. Lenarta v Gorenjah nad Studenim (številka: 3, 2009)
  Svetniški zavetniki ljubljanskih baročnih akademij in društev (številka: izredna, 2009)
  Muzejsko društvo v Celju (Museal-Verein in Cilli), 1883-1922 (številka: izredna, 2009)
  Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno (številka: izredna, 2009)
  Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož (številka: izredna, 2009)
  Članstvo Slovenske matice v Kranju in okolici do prve svetovne vojne (številka: izredna, 2009)
  Habsburška in jezikovno-nacionalna identiteta (številka: izredna, 2009)
  "Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti" (številka: izredna, 2009)
  Olga Janša-Zorn - utrinki iz življenja in dela (številka: izredna, 2009)
  Razvoj turizma v Kranjski Gori (številka: izredna, 2009)
  Ob 100. obletnici VIII. vseslovanskega časnikarskega kongresa septembra 1908 v Ljubljani (številka: izredna, 2009)
  Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janša-Zorn (številka: izredna, 2009)
  O začetkih Šmarjeških Toplic (številka: izredna, 2009)
  Glasbeno delo društev na Slovenskem do velike vojne (številka: izredna, 2009)
  Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija? (številka: izredna, 2009)
  Dachauski procesi 1947-1949 (številka: izredna, 2009)
  Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani (številka: izredna, 2009)
  Nekoč, v starih časih --- (številka: izredna, 2009)
  Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945-2005 (številka: izredna, 2009)
  O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881) (številka: izredna, 2009)
  Nastanek Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (številka: izredna, 2009)
  Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja (številka: izredna, 2009)
  Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja (številka: izredna, 2009)
  Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo (številka: izredna, 2009)
  Dve oporoki (številka: izredna, 2009)
  Rozalija Eger - pomembna, a premalo znana ljubljanska tiskarka (številka: izredna, 2009)
  Nekaj dopolnil k biografiji Miroslava Hubmajerja (številka: izredna, 2009)
  Pesnik Biagio Marin iz Gradeža in Slovenci (številka: izredna, 2009)
  Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja (številka: izredna, 2009)
  Od neoabsolutizma do razpada monarhije (številka: izredna, 2009)
  Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja) (številka: izredna, 2009)
  Zavod za slepe otroke in mladino v Kočevju (številka: izredna, 2009)
  "Bohinj - slovenska Švica" (številka: izredna, 2009)
  "Moram si upati, pa naj me stane telo in življenje, take priložnosti ne bom imel nikdar več" (številka: izredna, 2009)
  Dnevnik z ekskurzije študentov zgodovine po zahodni Bosni in Dalmaciji (20.- 30. junij 1962) (številka: izredna, 2009)
  Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine (številka: izredna, 2009)
  Iz publicistične preteklosti Ptuja (številka: izredna, 2009)
  Le kar je zapisano, se tudi ohrani (številka: izredna, 2009)
  "--- Plesale lepote 'z Ljubljane so cele ---" (številka: izredna, 2009)
  Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku (številka: izredna, 2009)
 58. 2010
   67

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Pisma Josipa Gorupa pl. Slavinjskega dr. Ivanu Hribarju (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup in stavbarstvo v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Kalister, Gorupi in pomorstvo (številka: 1, 2010)
  Družina Kalister v Trstu (številka: 1, 2010)
  Odnos Josipa Gorupa pl. Slavinjskega do kulture in umetnosti (številka: 1, 2010)
  Slikar Josip M. Gorup (1898-1926) (številka: 1, 2010)
  Janez Nepomuk Kalister in Mlinski dvor v Postojni (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa (številka: 1, 2010)
  Slavina - rojstni kraj Kalistrove in Gorupove rodbine (številka: 1, 2010)
  Cerkev sv. Marjete v Kočah (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup pl. Slavinjski v Trstu (številka: 1, 2010)
  Janez Nepomuk Kalister in Franc Kalister v Trstu - portret, palača, mavzolej (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup in njegova rodbina (številka: 1, 2010)
  Slovenski dom KPD Bazovica - Vila Milana Gorupa, Podpinjol 43, Reka (številka: 1, 2010)
  Gradbena dejavnost Josipa Gorupa pl. Slavinjskega na Reki ob koncu 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  Obitelji Kalister i Gorup (številka: 1, 2010)
  Rodbini Kalister in Gorup (številka: 1, 2010)
  Oprema in poslikava župnijske cerkve svetega Urha v Smledniku (številka: 2, 2010)
  Grgarski zbornik. Izdala in založila Krajevna skupnost Grgar in Turistično društvo Grgar v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko. Grgar 2009, 345 str. (številka: 2, 2010)
  Gabrijel Gruber iz Rusije za Kitajce in Američane (številka: 2, 2010)
  Šolstvo v Mokronogu 1808-2008. Ob 200-letnici šolstva v Mokronogu (ur. Marjeta Bregar, zasnova in realizacija: Studio 5 Mirna). Mokronog : Osnovna šola Mokronog, 2008, 287 str. (številka: 2, 2010)
  Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi (ur. Ljudmila Bokal) ... (številka: 2, 2010)
  Helena Seražin: Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2008; zbirka Druge poti, 215 str. (številka: 2, 2010)
  Sveta Ana skozi čas : zbornik občine Sveta Ana (ur. Marjan Toš, Igor Zemljič). Maribor : Ostroga, 2009, 508 str. (številka: 2, 2010)
  Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse (številka: 2, 2010)
  Študijske zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Stalna razstava na Maistrovi 1 (kompleks Metelkova). Vabilo kolegom (številka: 2, 2010)
  Dediščina socializma v turizmu - strokovni posvet, 27. 11. - 28. 11. 2009. Univerza na Primorskem: Turistica - fakulteta za turistične študije Portorož, 2009 (številka: 2, 2010)
  Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912) (Knjižnica "Kronike" 12), Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, 469 str. (številka: 2, 2010)
  Harald Heppner in Nikolaus Reisinger (ur.): Steiermark. Wandel einer Landschaft im langen 18. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2006, 459 str. (številka: 2, 2010)
  Društvo upokojenega učiteljstva (1911-1941) (številka: 2, 2010)
  Andrej Rahten, Ernest Petrič (ur.): Izidor Cankar : diplomat dveh Jugoslavij (= Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Personae, 2) ... (številka: 2, 2010)
  Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat: Brežice, trgovsko mesto (ur. Jože Škofljanec). Krško : Neviodunum, 2009. (Brežiške študije; 3), 391 str. (številka: 2, 2010)
  Kdo je bil oče vojnega ministra Aleksandra Krobatina? (številka: 2, 2010)
  Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih (številka: 2, 2010)
  Šusteršiči - zgodovina kranjske legitimistične rodbine (številka: 2, 2010)
  Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja (številka: 2, 2010)
  Božo Repe, Jože Prinčič: Pred časom. Portret Staneta Kavčiča. Ljubljana : Modrijan, 2009, 239 strani (številka: 2, 2010)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2009 (številka: 2, 2010)
  Trubarjev rod in priimek na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Andrej Nared, Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. Thesaurus memoriae. Dissertationes, 7 ... (številka: 2, 2010)
  Belokranjsko šolstvo in učiteljstvo med 1860 in 1914 (številka: 3, 2010)
  Dušni pastirji v Beli krajini med letoma 1753 in 1771 (številka: 3, 2010)
  Reformacija na Metliškem (številka: 3, 2010)
  Grad Krupa (številka: 3, 2010)
  Trgi, ki jih ni bilo? (številka: 3, 2010)
  Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica (številka: 3, 2010)
  Druga svetovna vojna in njene posledice za Belokranjce (1941-1945) (številka: 3, 2010)
  K zgodovini oblikovanja meje v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Samostan Device Marije de Insula prope Metlicam (številka: 3, 2010)
  Kronika in bogata zgodovina Bele krajine (številka: 3, 2010)
  Belokranjec Juro Adlešič in slovensko izseljenstvo (številka: 3, 2010)
  Cerkvenoupravna zgodovina Bele krajine (številka: 3, 2010)
  Lastniki gradov in dvorcev pri Semiču skozi stoletja (številka: 3, 2010)
  Prometne razmere v Beli krajini od sredine 18. stoletja do prve svetovne vojne (številka: 3, 2010)
  Pokrščeni "Turek" Anton Husič in 316 let njegovega rodu pri Pobrežju v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Bela krajina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1752-1774) (številka: 3, 2010)
  Prvo Slovensko narodno gledališče je delovalo v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  O državnih uradnikih in o okrajnih glavarjih v Beli krajini v letih od 1848 do 1914 (številka: 3, 2010)
  Nekaj na novo odkritih pisnih dokumentov soseske Drašiči v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Privilegijsko pravo grofije v Marki in Metliki (številka: 3, 2010)
  Bela Krajina - kranjska demografska posebnost (številka: 3, 2010)
  Srednjeveški stavbni zasnovi gradov v Črnomlju in Metliki (številka: 3, 2010)
  Belokranjci na volitvah med svetovnima vojnama (številka: 3, 2010)
 59. 2011
   86

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Bogdana Marinac: Med valovi in oblaki: iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2009, 119 strani (številka: 1, 2011)
  Grenzdiskurse. Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939 (ur. Sybille Schönborn). Essen : Klartext Verlag, 2009, 227 strani (številka: 1, 2011)
  Quaderni Giuliani di Storia XXIX/2008, št. 1-2 (številka: 1, 2011)
  Petdeset let kranjskega zbornika (1960-2010) (številka: 1, 2011)
  Borut Batagelj: Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa, 38), 2009, 512 strani (številka: 1, 2011)
  Občina Mislinja: Zbornik (ur. Jože Potočnik et al.). Mislinja : Občina, 2010, 397 strani (številka: 1, 2011)
  Vodovod v Danah (številka: 1, 2011)
  Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora (številka: 1, 2011)
  Rudarske bratovske skladnice kot ena od prvih organiziranih oblik zdravstvenega in socialnega zavarovanja v habsburški monarhiji (številka: 1, 2011)
  Markiz Giorgio Guido Pallavicino-Trivulzio, zapornik na ljubljanskem gradu (številka: 1, 2011)
  Igor Sapač: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knjiga 3, Območje Nove Gorice in Gorice. Ljubljana : Viharnik, 2010, 356 strani (številka: 1, 2011)
  Loški razgledi 56 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2009, 471 strani (številka: 1, 2011)
  Špital - hiša na robu družbe. Razstava in katalog k razstavi Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki in Občine Škofja Loka ... (številka: 1, 2011)
  Edo Škulj (avtor), Marjan Smerke (fotograf): Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan pri Turjaku. Ljubljana : Družina, 2010, 216 strani (številka: 1, 2011)
  Rudarska šola v Mežici (1942-1991) (številka: 1, 2011)
  Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (ur. Maja Lozar Štamcar). Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2009 (2010), 531 str. (številka: 1, 2011)
  Rodbina Trušenjskih (številka: 1, 2011)
  Angelika Hribar: Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2008, 316 strani. (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino; zv. 11) (številka: 1, 2011)
  Pozdrav z Gorenjske: zbirka starih razglednic. Kranj: Gorenjski muzej, 2010, 265 strani. (Gorenjski kraji in ljudje - Zbirke; 4) (številka: 1, 2011)
  Nemški evangeličani na Slovenskem med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2011)
  Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2009, 238 strani (številka: 1, 2011)
  Stanislav Južnič: Zgodovina Kostela 1500-1900. Kostel : Občina, 2008, 450 strani (številka: 1, 2011)
  Župnija Črmošnjice 500 let: 1509-2009 (ur. Binca Simonič). Semič : Župnija, 2009, 237 str. (številka: 1, 2011)
  Rok Gašperšič: Mišače in rodbina Pegam. Monografija vasi. Mišače : samozaložba, 2009, 351 strani (številka: 1, 2011)
  Starše skozi čas. Zbornik občine Starše (ur. Sašo Radovanovič). Maribor : Ostroga, 2010, 392 strani (številka: 1, 2011)
  Napoleon rezhe Iliria vstan. Razstava Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka 15, 11. maj do 30. oktober 2009 ... (številka: 1, 2011)
  Iz zgodovine Malijeve domačije na Golniku (številka: 1, 2011)
  Postojna: upravno in gospodarsko središče (ur. Jurij Fikfak). Postojna : Galerija 2, Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009, 427 strani (številka: 1, 2011)
  Živko Šebek: Krško - življenje z reko Savo. Krško : Zavod Neviodunum, 2009, 123 strani (številka: 1, 2011)
  Franc Rozman - sedemdesetletnik (številka: 2, 2011)
  Cerkev sv. Rozalije na ljubljanskem Gradu (številka: 2, 2011)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran 2, 2010, Strenna del museo del mare di Pirano 2, 2010. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2010, 196 strani (številka: 2, 2011)
  Moj kraj Vinska Gora. Velenje : Pozoj, 2009; Moj kraj KS Topolšica. Velenje : Pozoj, 2010; Moj kraj Konovo, Selo in Šenbric. Velenje : Pozoj, 2010; Moj kraj Stara vas. Velenje : Pozoj, 2011 (zbral in uredil Peter Rebernik) (številka: 2, 2011)
  Karel Rustja: Belokranjska železniška proga. Knjižna zbirka Belokranjskega muzejskega društva 12. Metlika : Belokranjsko muzejsko društvo Metlika, Belokranjski muzej Metlika, 2009, 207 strani (številka: 2, 2011)
  Rudarji premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. stoletju (številka: 2, 2011)
  Na Kalu, Zbornik občine Naklo (ur. Stane Mihelič). Naklo : Občina, 2010, 543 strani (številka: 2, 2011)
  Dve kolesi in par nog, publikacija TMS 48 (ur. Boris Brovinsky). Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej Slovenije, 2010, 108 strani (številka: 2, 2011)
  Damir Globočnik: Pavliha 1870. Levstikov satirični list. Ljubljana : Slovenska matica, 2010, 238 strani (številka: 2, 2011)
  Marko Planinc, Irena Ivančič Lebar: Hrastnik. Celje : Fit Media, 2010, 121 strani (številka: 2, 2011)
  Grad Sevnica (ur. Oskar Zoran Zelič). Sevnica : Društvo Trg, 2011, 367 strani (številka: 2, 2011)
  Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 29. 11. 2010 - 30. 11. 2011 (številka: 2, 2011)
  Župani v času Ilirskih provinc (številka: 2, 2011)
  Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič: Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik. Zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. Celovec - Ljubljana - Dunaj : Mohorjeva založba, 2010, 666 strani (številka: 2, 2011)
  Petra Leben Seljak in Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem. Naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900 (Zbirka Knjižnica Žirovskega občasnika; zv. 14). Žiri : Pegaz international, 2010, 478 strani (številka: 2, 2011)
  Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani, december-februar 2009/2010 (številka: 2, 2011)
  Darko Knez: Od zore do mraka. Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / From Dawn till Dusk. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia. Ljubljana : NMS, 2010, 208 str. (številka: 2, 2011)
  Zbornik 90 let Univerze v Ljubljani - Med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 783 strani (številka: 2, 2011)
  Spremembe na področju agrarnih panog v jugovzhodnem delu Goriških brd v 19. stoletju (številka: 2, 2011)
  Vasi v objemu žitnih polj: Primskovo, Klanec in Gorenje (gl. ur. Drago Papler). Primskovo : Krajevna skupnost, 2010, 432 strani (številka: 2, 2011)
  Vesna Humar: V pesti je moč, v žilah krepost, v mislih domovina: (o prvačkem sokolu). Prvačina : Krajevna skupnost, 2010, 31 strani (številka: 2, 2011)
  Marjan Rožac, Alberto Pucer: Piranske notarske pergamentne listine I. del. Predbeneško obdobje 1173-1283. 1. zvezek 1173-1212. Koper : Pokrajinski arhiv, 2010, 181 strani (številka: 2, 2011)
  Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 590 strani (številka: 2, 2011)
  Franc III. Nádasdy in Prekmurje. Ob 340. obletnici usmrtitve protihabsburškega zarotnika (številka: 2, 2011)
  Tonček Luskovič: Kog - krajepis in zgodovinopis. Velenje : Pozoj, 2009, 543 strani (številka: 2, 2011)
  Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju, napisana leta 1937 (Ilija Đ. Bulovan); za objavo pripravili Bojan Cvelfar, Jelica Reljić, Tatjana Dragičević. Celje : Zgodovinski arhiv, 184 strani; Beograd : Arhiv Srbije, 2010, 190 strani (številka: 2, 2011)
  Branko Marušič: Mejačevi iz Komende. Slovenska družina v dogajanju miru in vojne. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009; zbirka Zgodovinskega časopisa, 37; 220 strani (številka: 2, 2011)
  Predloka v rimskem času - po pripovedi arheoloških najdb (številka: 2, 2011)
  Litija med drugo svetovno vojno: posledice za ljudi (številka: 3, 2011)
  Okrajno glavarstvo Litija v obdobju ustavovernih glavarjev v luči časopisnih virov med letoma 1868 in 1881 (številka: 3, 2011)
  Ustanovitev župnije Litija leta 1936 (številka: 3, 2011)
  Slovensko bralno društvo Litija - tradicija in poslanstvo (številka: 3, 2011)
  Grad Lihtenberk in njegovi lastniki skozi stoletja (številka: 3, 2011)
  Litija - trg ob reki od srednjeveških začetkov do zatona savske plovbe sredi 19. stoletja (številka: 3, 2011)
  Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij (številka: 3, 2011)
  Litijska narodna buditelja Luka Svetec in Ljudmila Roblek (številka: 3, 2011)
  Litija in Litijsko v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2011)
  Litijski muzej (številka: 3, 2011)
  Partizanski koridor na litijskem območju med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2011)
  Pevsko društvo Lipa Litija skozi zgodovino (številka: 3, 2011)
  Rimska najdba iz Kresnic (številka: 3, 2011)
  Gotske freske v Podpeči pod Skalo - njihov umetnostni značaj in oris restavratorskih posegov (številka: 3, 2011)
  Martin Brilej (1940-2011) (številka: 3, 2011)
  Patronatne pravice in obveznosti gospostva Grmače (številka: 3, 2011)
  Prebivalstvo, kmetijstvo in vinogradništvo okrajnega glavarstva Litija na začetku 20. stoletja (številka: 3, 2011)
  Sto let razvoja Predilnice Litija 1886-1986 (številka: 3, 2011)
  Predilnica Litija in njeni ljudje (številka: 3, 2011)
  Prispevek k zgodovini šolstva v Šmartnu pri Litiji med letoma 1800 in 1850 (številka: 3, 2011)
  O Vačah pred velikim požarom leta 1834 (številka: 3, 2011)
  O tebi šepetam, Litija (številka: 3, 2011)
  Arhitekturnozgodovinska problematika srednjeveških plemiških dvorov na območju Litije, Šmartna in Gabrovke (številka: 3, 2011)
  Območje občin Litija in Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2011)
  Zanimivosti o prometnicah na območju nekdanjega litijskega okrajnega glavarstva v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 2011)
  Iz zgodovine Litije in okolice ali "Litija" je več kot le Litija (številka: 3, 2011)
 60. 2012
   75

  številka: 1 (2012)
  številka: 3 (2012)
  Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom (številka: 1, 2012)
  Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1. Idrija : Mestni muzej Idrija, 2011, 142 strani (številka: 1, 2012)
  Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2011, 422 strani (številka: 1, 2012)
  Maša Marguč: Zdravnik iz Dolenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka. Dolenjske Toplice : KKC d.d., 2011, 154 strani (številka: 1, 2012)
  Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič). Ilirska Bistrica : Občina Ilirska Bistrica, 2011, 343 strani (številka: 1, 2012)
  Duhovnik Otmar Črnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970) (številka: 1, 2012)
  France Štukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega). Škofja Loka, Ljubljana : Muzejsko društvo Škofja Loka, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2011; Loški razgledi, Doneski, 25; 206 strani (številka: 1, 2012)
  Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924 (številka: 1, 2012)
  Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema (številka: 1, 2012)
  Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Varašanci - prekmurski meščani. Trg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012). (številka: 1, 2012)
  Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.).Ptuj : Vejica, 2011 (številka: 1, 2012)
  Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko v Kranju. Avtorica razstave Marija Kos (številka: 1, 2012)
  Knjižnica arhiva in muzeja Univerze (številka: 1, 2012)
  Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et al.). Ljubljana : Nova revija, 2011, 253 strani (številka: 1, 2012)
  Ladislav Hladký: Slovinsko. Stručná historie statů svazek č. 67. Praha : Nakladatelství Libri, 2010, 190 strani. (številka: 1, 2012)
  Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča (številka: 1, 2012)
  Šest desetletij Kronike (številka: 1, 2012)
  Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj). Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011, zbirka Naše korenine, 190 strani (številka: 1, 2012)
  Pozabljeni "mali štajerski Valvasor" - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866) (številka: 1, 2012)
  Grad Borl : gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer. Cirkulane : Društvo za oživitev gradu Borl, 2010, 110 strani (številka: 1, 2012)
  Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - junak tržaškega pehotnega polka (številka: 1, 2012)
  Župnija sv. Martina na Igu. Ob 300-letnici župnijske cerkve (ur. Martin Hostnik in Maja Zupančič). Ig : Salve, 2011, 509 strani (številka: 2, 2012)
  Na kratko o igrah in zabavi otrok v Ljubljani med letoma 1850 in 1940 (številka: 2, 2012)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011, 240 strani (številka: 2, 2012)
  Zbornik soboškega muzeja 16-17 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska sobota, 2011, 408 strani. (številka: 2, 2012)
  Flavio Bonin (ur.): Piranske solne pogodbe (1375-1782). Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011, 175 strani. (Viri št. 33) (številka: 2, 2012)
  Jože Hudales: Bolnišnica Topolšica - 90 let. Topolšica : Bolnišnica, 2009 (številka: 2, 2012)
  Anton Ratiznojnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer 1871-2011: 140 let humanitarne dejavnosti. Ljutomer : Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer, 2011, 134 strani. (številka: 2, 2012)
  France M. Dolinar (ur.): Župnija Preserje skozi čas. Preserje : Župnija, 2011, 440 strani (številka: 2, 2012)
  Damir Žerič: Celeia Cilli Celje. Celje : Pokrajinski muzej Celje, 2011, 67 strani (številka: 2, 2012)
  Ohranjanje šeg in navad na florjanovo v Florjanu in Zavodnjah nad Šoštanjem (številka: 2, 2012)
  "V osrčju brezmejnega gozda" (številka: 2, 2012)
  Trevor R. Shaw: Aspects of the history of Slovene Karst (1545-2008). Ljubljana : Založba ZRC, 2010, 306 strani (številka: 2, 2012)
  Nemško-slovenski odnosi v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja v očeh publicista, urednika in satirika Jakoba Alešovca (1842-1901) (številka: 2, 2012)
  Materialne razmere briških otrok v 19. stoletju (številka: 2, 2012)
  Odgovor na recenzijo Simona Purgerja (številka: 2, 2012)
  Novo mesto 1848-1918. Dolenjski muzej Novo mesto. Zgodovinska razstava: 25. 11. 2011 do 24. 2. 2013 (številka: 2, 2012)
  Tone Košir: Življenje na Lučinskem skozi stoletja. Lučine : Krajevna skupnost, 2010, 436 strani. (številka: 2, 2012)
  Miha Seručnik: Trtna uš, ta strašno drobna pošast. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 250 strani (Thesaurus memoriae. Dissertationes; 9) (številka: 2, 2012)
  Mariano Rugále in Miha Preinfalk: Blagoslovljeni in prekleti. 1. del. Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana : Viharnik, 2010, 252 strani; 2. del. Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem. Ljubljana : Viharnik, 2012, 271 strani (številka: 2, 2012)
  Zdenka Bonin: Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike. Koper : Pokrajinski arhiv, 2011, 420 strani. (številka: 2, 2012)
  Vodnjaki na Krasu (številka: 2, 2012)
  Ivan Ogrin - veleposestnik, trgovec in dobrotnik z Lavrice pri Ljubljani (številka: 2, 2012)
  "Jesus, Maria!" ali poslednji krik Ivana Erazma Tattenbacha (številka: 2, 2012)
  Janez Kebe: Cerkniško jezero in ljudje ob njem. Koper : Ognjišče, 2011, 760 strani (številka: 2, 2012)
  Projekt "Grajski muzej" na gradu Brdo pri Lukovici (številka: 3, 2012)
  Slovenski gradovi - prezrta dediščina (številka: 3, 2012)
  Gradovi v pokrajini - Kamen, Pusti grad in Blejski grad (številka: 3, 2012)
  Evropski gradovi in plesna kultura v 15. stoletju (številka: 3, 2012)
  "Ja, ja to je grumlovški Van Gogh" (številka: 3, 2012)
  Grad kot središče zemljiškega gospostva (številka: 3, 2012)
  Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju (številka: 3, 2012)
  Slikarske zbirke v slovenskih gradovih (številka: 3, 2012)
  Gradovi na Slovenskem kot upravna središča (številka: 3, 2012)
  Gradovi na Slovenskem - med včeraj, danes in jutri (številka: 3, 2012)
  Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Grajske kapele in patronatni vpliv fevdalne gosposke na cerkveno življenje (številka: 3, 2012)
  Grajska politika - primer grofov Celjskih (številka: 3, 2012)
  Gradovi na likovnih upodobitvah (številka: 3, 2012)
  Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja (številka: 3, 2012)
  "Stoji, stoji tam beli grad" (številka: 3, 2012)
  Grad v slovenski literaturi 19. stoletja (številka: 3, 2012)
  Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju (številka: 3, 2012)
  Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju (številka: 3, 2012)
  Slovenska arheologija in raziskovanje gradov (številka: 3, 2012)
  Vloga gradu v srednjeveškem vojskovanju (številka: 3, 2012)
  Grajske knjižnice na Slovenskem (številka: 3, 2012)
  Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika (številka: 3, 2012)
  Kaj je grad? (številka: 3, 2012)
  Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju (številka: 3, 2012)
  Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri (številka: 3, 2012)
  Grad kot plemiško bivališče (številka: 3, 2012)
 61. 2013
   47

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Tita Porenta: "Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!" Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930), ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču. Radovljica: samozaložba, 206 strani (številka: 1, 2013)
  Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 520 strani (številka: 1, 2013)
  Rafael Terpin: Idrijske hiše; monografija o idrijskih stanovanjskih hišah. Idrija: samozaložba, 2011, 384 strani (številka: 1, 2013)
  Novošaleško perutninarstvo Velenje M. A. Gr. Herberstein (številka: 1, 2013)
  Zdravnik Gregor Kraškovič, prvi Slovenec pod balonom (številka: 1, 2013)
  Valentin Pivk: Gimnazija Kranj: 1810-2010: dvesto let od začetka gimnazijskega izobraževanja v Kranju. Kranj : Gimnazija, 2010, 200 strani (številka: 1, 2013)
  Med Julijci in Karavankami: zgodovinske in naravne podobe Gornjesavske doline (ur. janez Mlinar). Jesenice: Gornjesavski muzej, 2011, 135 strani (številka: 1, 2013)
  Pesnik, slikarka in glasbenik - oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna (številka: 1, 2013)
  Matjaž Bizjak in Aleksander Žižek: Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457-1513. Celje: Zgodovinski arhiv Celje; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010, XLVII + 164 strani (številka: 1, 2013)
  Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 435 strani (številka: 1, 2013)
  Karolina Zrim: Moji spomini na družino Matzenauer. Prosenjakovci: Občina Moravske Toplice , 2011, 43 strani (številka: 1, 2013)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 1, 2013)
  Vigenjc, Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. VII-XI, Kropa 2007-2011: Muzeji radovljiške občine (številka: 1, 2013)
  Ekonomski učbenik Valentina Žuna iz leta 1908 (številka: 1, 2013)
  Bled v slovenski literaturi "dolgega 19. stoletja" (številka: 1, 2013)
  Šolska kronika Nižje gimnazije Črna 1950-1957 (številka: 1, 2013)
  Slovenski gradovi (številka: 2, 2013)
  Zbornik soboškega muzeja 18-19 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, 213 strani (številka: 2, 2013)
  Bogdan Šteh: Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije. Primer Janeza Karla (1645-1683). Zbirka Mestnega muzeja Radovljica Naše mesto in ljudje, V. zvezek (ur. Tita Porenta). radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2013, 36 str. (številka: 2, 2013)
  Neva Makuc: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški. Ljubljana: Založba ZRC (Dissertationes 8), 2011 (številka: 2, 2013)
  Bled v slovenski literaturi "dolgega 19. stoletja" (številka: 2, 2013)
  Loški razgledi 58/2011 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2012, 432 strani (številka: 2, 2013)
  Marija Počivavšek: En gros & en detail. Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, 2012, zbirka Zgodovini.ce, 426 strani (številka: 2, 2013)
  Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal: 300 let slamnikarstva. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2012, 288 strani (številka: 2, 2013)
  Bivanjska kultura jugovzhodnih Brd v predmarčni dobi (številka: 2, 2013)
  Piranska komuna in portoroški ribolovni rezervat v koncesijski pogodbi iz leta 1918 (številka: 2, 2013)
  Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601 (številka: 2, 2013)
  Popotovanje od Pariza do Ljubljane v obdobju Ilirskih provinc (številka: 2, 2013)
  Trapisti v Rajhenburgu (številka: 3, 2013)
  Celostna prenova gradu Rajhenburg, projektne aktivnosti in razvoj dejavnosti na gradu po prenovi (številka: 3, 2013)
  Poslikana renesančna sobana v gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Rajhenburški do začetka 15. stoletja (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg kot muzej (številka: 3, 2013)
  Lastniki Rajhenburga med 16. in 19. stoletjem (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg - s temeljito obnovo v novo tisočletje (številka: 3, 2013)
  Območje gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Prispevek k zgodovini imenja in dvorca Turn pod Rajhenburgom v zgodnjem novem veku (številka: 3, 2013)
  Arheološke raziskave na gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Romanska kapela in stavbna plastika na gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg in njegova prenova (številka: 3, 2013)
  Rajhenburg in listina kralja Arnulfa za Valtunija iz leta 895 (številka: 3, 2013)
  Arhitekturna zgodovina gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Die Reichenburg als Bestandteil des hochmittelalterlichen Burgenbaus der Salzburger Erzbischöfe (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg kot zapor po 2. svetovni vojni (številka: 3, 2013)
 62. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  Boris Golec: Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013, 148 str. (številka: 1, 2014)
  (Ma)Rija Podkrajšek - urednica mesečnika Žena in dom v letih 1930-1941 (številka: 1, 2014)
  Prevalje po starih sledeh, zbrala in uredila Dragomir in Davorin Benko. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2012, 205 strani (številka: 1, 2014)
  Trevor Shaw, Alenka Čuk: Slovene caves & karst pictured 1545-1914. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 230 strani (številka: 1, 2014)
  Kje je stal dvor na Dolgih Njivah? (številka: 1, 2014)
  Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče. Radeče: župnijski urad, 2013, 171 strani (številka: 1, 2014)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 1, 2014)
  Franckina pisma možu Maksu na Nizozemsko (številka: 1, 2014)
  Oskar Zoran Zelič: V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici. Sevnica: Športno društvo Partizan Sevnica, 2012, 107 strani (številka: 1, 2014)
  Blejski grad: 1000 let prve omembe (ur. Marko Vidic). Bled: Muzejsko društvo: Zavod za kulturo; Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011, 246 strani (številka: 1, 2014)
  Jure Gašparič: Državni zbor 1992-2012. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 378 str. (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones; 17) (številka: 1, 2014)
  Avguštinski samostan v Sv. Trojici v Slovenskih goricah v dobi baroka (številka: 1, 2014)
  S patri smo si bili dobri: tri stoletja brežiških frančiškanov. Zbornik znanstvenih razprav (ur. Jože Škofljanec). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013. (Zbirka Brežiške študije; 4) 488 strani (številka: 1, 2014)
  Karl Benko: prvi slovenski letalski as? (številka: 1, 2014)
  Gibanje števila prebivalstva na Šentviški planoti med letoma 1841 in 1914 (številka: 1, 2014)
  Janez Höfler: O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem. K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana: Viharnik, 2013, 552 strani (številka: 2, 2014)
  Ignacij Voje: Od Osmanov do Celjanov. Utrinki preteklosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2014, 222 strani (številka: 2, 2014)
  O grobni kapeli na starem pokopališču pri cerkvi sv. Martina v Velenju (številka: 2, 2014)
  Tam čez Savo, na Črnučah: sto petdeset let župnije Ljubljana Črnuče (ur. France M. Dolinar). Ljubljana: Družina, 2013, 456 strani (številka: 2, 2014)
  "Po moji smrti se bo videlo, da sem dobro gospodinjila ---" (številka: 2, 2014)
  Marija Pomagaj na Slovenskem (številka: 2, 2014)
  Dušan Kos: Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana: ZAL, 2013, 174 strani (številka: 2, 2014)
  Zbornik soboškega muzeja 20-21 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2013, 295 strani. (številka: 2, 2014)
  Delovanje slovenske Katoliške akcije za rapalsko mejo (številka: 2, 2014)
  Mihael Petrovič ml.: V Kočevje pa že ne. 75 znamenitih kočevskih in s Kočevsko povezanih osebnosti. Kočevje: Društvo Peter Kosler, 2013, 272 strani (številka: 2, 2014)
  Miha Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. 1. del. Od Andriolija do Zorna. Ljubljana: Viharnik, 2013, 285 strani (številka: 2, 2014)
  Uvedba gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah leta 1583 (številka: 2, 2014)
  Janko Kastelic: Sežana, ljudje in kraj skozi čas. Sežana: samozaložba, 2013, 249 strani (številka: 2, 2014)
  Prebivalstvo Župnije Batuje skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja (številka: 2, 2014)
  Franc Lazarini: Zgodovina rodbine Lazarini: kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe. Radovljica: Didakta, 2013, 403 strani (številka: 2, 2014)
  Samotarka Manica Koman - javna podoba slovenske pisateljice, pesnice in publicistke v tridesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2014)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 2, 2014)
  Rok in Špela Poles: Villa Bianca. Zgodba o ponovnem rojstvu vile. Velenje: Berivka, 2011, 480 strani (številka: 2, 2014)
  Občini Dobrna in Nova Cerkev med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2014)
  Mlini ob potoku Temnjaški vrelec v Lokovini pri Dobrni (številka: 3, 2014)
  Zgodovinsko-etnološki oris naselja Lemberg pri Novi Cerkvi (številka: 3, 2014)
  Zdravilišče Dobrna v prvi polovici 19. stoletja v očeh zdraviliške gostje Anna Plochl (številka: 3, 2014)
  Oaza miru in zdravja (številka: 3, 2014)
  Stavbna dediščina zdravilišča Dobrna (številka: 3, 2014)
  Ljudsko izročilo o gradovih v okolici Dobrne (številka: 3, 2014)
  Vrtnoarhitekturna dediščina zdravilišča Dobrna (številka: 3, 2014)
  Zrušitev starega dobrnskega gradu Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino (številka: 3, 2014)
  Dobrna - eno stoletje dom potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 3, 2014)
  Arhitekturna zgodovina gradu Lemberg (številka: 3, 2014)
  Gospodje Dobrnski in cerkev sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu na Peči (Vinski Gori) (številka: 3, 2014)
  Dobrnski do začetka 15. stoletja (številka: 3, 2014)
  Dobrna ni nič več "na smrt dolgočasna" (številka: 3, 2014)
  Rimski spomeniki na Dobrni in njeni okolici (številka: 3, 2014)
 63. 2015
   61

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Jan Rychlík, Mária Tonková, Ladislav Hladký, Aleš Kozár: Dějiny Slovinska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 441 strani. (številka: 1, 2015)
  Poklon samorastniku - prof. dr. Janezu Cvirnu v slovo (številka: 1, 2015)
  Katoliška akcija v lavantinski škofiji (številka: 1, 2015)
  Straža - kraj topline, zelenja in modrine (ur. Stane Granda) ... (številka: 1, 2015)
  Drago Sedmak: Kronika vasi pod Grmado v letih 1914-1918 / La cronaca dei paesi ai piedi dell'Ermada negli anni 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Rakuschev mlin (številka: 1, 2015)
  Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591.-1667.). Glagoljski zapisi od 1591. do 1648. Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 26. Glagoljski rukopisi 10. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 547 strani. (številka: 1, 2015)
  Visokošolski pouk naravoslovnih vsebin pri ljubljanskih jezuitih (številka: 1, 2015)
  Žiga Herberstein: Gratae posteritati (Ljubemu zanamstvu). Prevedel Matej Hriberšek, spremna besedila prispevali Matej Hriberšek, Dejan Zadravec, Polona Vidmar in Jedert Vodopivec Tomažič ... (številka: 1, 2015)
  Kratka zgodovina rodbine Eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor (številka: 1, 2015)
  Nadzor in represija na meji med Jugoslavijo (FLRJ) in Italijo v letih 1947-1954 (številka: 1, 2015)
  Zbornik občine Lukovica II (gl. ur. Stanko Pelc) ... (številka: 1, 2015)
  Arnold Suppan: Hitler-Beneš-Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa ... (številka: 1, 2015)
  Rojstva, smrti in strah pred "belo kugo" v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2015)
  Gospostvo Pukštajn in rodbina Kometer (številka: 1, 2015)
  Damijan Janežič, Drago Papler: Turizem v Naklem, tujski promet in turizem ter z njima povezani dogodki in ljudje v občini Naklo ... (številka: 1, 2015)
  (številka: 1, 2015)
  Marija Mogorović Crljenko: Druga strana braka. Nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012, 312 strani. (številka: 1, 2015)
  Istarski sabor. La Dieta istriana (ur. Neven Budak). Poreč = Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino, Humaniora d. o. o., 2011, 252 strani. (številka: 1, 2015)
  Rolanda Fugger Germadnik: Grofje Celjski med zgodovino in mitom ... (številka: 1, 2015)
  Spor med župnikom in škofom (številka: 1, 2015)
  Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597 (številka: 2, 2015)
  Zsigmond Jankó: Hrepenenje iz strelskih jarkov: Pisma zakoncev Zsigmonda Janka in Matild Kovács (ur. Jutka M. Király in Gordana Šövegeš Lipovšek) ... (številka: 2, 2015)
  Slavica (Ignacija), prezrta sestra Otona Župančiča (številka: 2, 2015)
  Mestni muzej za duhovno in narodno prestolnico Ljubljano (številka: 2, 2015)
  Alma Bavdek in Alenka Čuk (ur.):Predjamski zaklad. Postojna: Zavod Znanje - Notranjski muzej, 2015, 127 strani (številka: 2, 2015)
  Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn (številka: 2, 2015)
  Gradiščan na Šmarni gori, ki to ni bil (številka: 2, 2015)
  Ljubljanska univerza pod političnimi pritiski jeseni 1943 (številka: 2, 2015)
  Skica dveh oblikovanih vrtov na kranjskem bregu Save v 18. in 19. stoletju (številka: 2, 2015)
  Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 2, 2015)
  Daniel Artiček: Legende grofije žusemske. Kamnik: samozaložba, 2014, 2. izdaja, 143 strani (številka: 2, 2015)
  Ko mrtvi spregovorijo (številka: 2, 2015)
  Izbrani vidiki okoljske zgodovine kobilarne Lipica od ustanovitve do začetka tridesetih let 17. stoletja (številka: 3, 2015)
  Muzej Krasa (številka: 3, 2015)
  Turistični razvoj jame Vilenica in Škocjanskih jam po poročanju planinskih društev in vodnikov v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2015)
  Boj za prehode proti Jadranu - Kras od 12. do 15. stoletja (številka: 3, 2015)
  Komen - kraški Pariz (številka: 3, 2015)
  Letališča na Krasu v času soške fronte (številka: 3, 2015)
  Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar: Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje ... (številka: 3, 2015)
  Osnovna šola na Krasu pod Zavezniško vojaško upravo (številka: 3, 2015)
  Staro jedro Devina v zgodnjem novem veku (številka: 3, 2015)
  Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu (številka: 3, 2015)
  Nekaj drobcev iz zgodovine družine Petazzi (številka: 3, 2015)
  "Po srcu so ostali Kraševci" (številka: 3, 2015)
  Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu (številka: 3, 2015)
  Od gozda do gozda ali kje je goli, kamniti Kras? (številka: 3, 2015)
  Cestne povezave na Krasu od konca 17. do sredine 19. stoletja (številka: 3, 2015)
  Prispevek k delovanju sežanske ženske podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 2015)
  Suhi zid, gradnik kulturne krajine na Krasu (številka: 3, 2015)
  Upor podložnikov gospostva Švarcenek med tolminskim puntom (številka: 3, 2015)
  Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači (številka: 3, 2015)
  Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih (številka: 3, 2015)
  Med Krasom in krasom (številka: 3, 2015)
  Kras, "Muzej krasa"/ Karst, "Karst museum", Notranjski muzej Postojna (stalna razstava) (številka: 3, 2015)
  Kras - večpomenski izraz z mednarodno veljavo (številka: 3, 2015)
  Aleksander Panjek: Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku ... (številka: 3, 2015)
  Muzej krasa, stalna razstava Notranjskega muzeja v Postojni (številka: 3, 2015)