Slovenski hmeljar
glasilo hmeljarskega društva za Slovenijo