Razred 1
Postupak pri izradi ruda, cinkano-olovnih sulfida, olovnog kamena i sl. : patentni spis br. 2710