Primerjalna književnost

 1. 1978
   1

 2. 1979
   2

 3. 1980
   5

 4. 1981
   2

 5. 1982
   2

 6. 1983
   2

 7. 1984
   2

 8. 1985
   2

 9. 1986
   2

 10. 1987
   2

 11. 1988
   3

 12. 1989
   16

 13. 1990
   14

 14. 1991
   29

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  Pirjevčevi nastavki za teorijo slovenskega romana (številka: 1, 1991)
  Nekaj vidikov Pirjevčeve literarne interpretacije (številka: 1, 1991)
  Gerhard Giesemann: Novejši pogledi na slovensko književnost (številka: 1, 1991)
  Pojem lirike in slovenski literarni razvoj (številka: 1, 1991)
  Dušan Pirjevec in literarna zgodovina (številka: 1, 1991)
  Vprašanje o znanstvenosti literarne znanosti (številka: 1, 1991)
  Vprašanje zgodovinskosti in stičišča z Bahtinom (številka: 1, 1991)
  Metodološka misao u preseku: Sadašnji trenutak nauke o književnosti (številka: 1, 1991)
  Pojem "moderna" v slovenski literarni vedi (številka: 1, 1991)
  Literatura, identiteta in avtobiografski diskurz (številka: 1, 1991)
  Odgovor poezije (številka: 1, 1991)
  Dušan Pirjevec: Filozofija in umetnost in drugi spisi (številka: 1, 1991)
  Pirjevčev epistemološki obrat (številka: 1, 1991)
  Pojmovanje estetsko-ontološkega učinka literarne umetnine pri Dušanu Pirjevcu (številka: 1, 1991)
  Problem strukturalizma in literarne znanosti pri Dušanu Pirjevcu (številka: 1, 1991)
  Roland Barthes: Retorika starih; Elementi semiologije (številka: 1, 1991)
  Estetičnost estetičnega objekta in umetniškost umetniškega dela (številka: 1, 1991)
  Pirjevčevo razumevanje romana (številka: 1, 1991)
  Filozofija in literarna znanost pri Dušanu Pirjevcu (številka: 1, 1991)
  Odprta Pirjevčeva vprašanja (številka: 1, 1991)
  Kulturna identiteta (številka: 1, 1991)
  Paul de Man in pojem modernizem (številka: 2, 1991)
  Roman Ingarden: Literarna umetnina (številka: 2, 1991)
  Aristotelova teorija umetnostnega predstavljanja - mimesis (številka: 2, 1991)
  Zbirka Klasje (številka: 2, 1991)
  The future of literary theory (številka: 2, 1991)
  Vpliv in medbesedilnost (številka: 2, 1991)
 15. 1992
   9

 16. 1993
   18

 17. 1994
   18

 18. 1995
   13

 19. 1996
   13

 20. 1997
   11

 21. 1998
   18

 22. 1999
   13

 23. 2000
   27

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  Orkestra, scena in Ahil (številka: 1, 2000)
  Identiteta (številka: 1, 2000)
  Teorija kot odprta forma (številka: 1, 2000)
  Culture wars (številka: 1, 2000)
  Marko Juvan: Intertekstualnost (številka: 1, 2000)
  K vprašanju tipologije zgodovinskega romana (številka: 1, 2000)
  Arabci in trubadurji (številka: 1, 2000)
  Ali želimo razvijati umske zmožnosti učencev? (številka: 2, 2000)
  Prevod kot interpretacija (številka: 2, 2000)
  Odnos interpretacija - literarna zgodovina - literarna teorija v gimnazijskem pouku književnosti (številka: 2, 2000)
  Procesni pristop pri pouku književnosti in vprašanje recepcijskih zmožnosti učencev (številka: 2, 2000)
  Srečko Kosovel pri Italijanih (številka: 2, 2000)
  Literarna aksiologija v osemdesetih in devetdesetih letih (številka: 2, 2000)
  Bomo še poučevali književnost? (številka: 2, 2000)
  Smisli hrepenenja (številka: 2, 2000)
  Književnost v srednji šoli (gimnaziji) (številka: 2, 2000)
  Predstavljanje govora in mišljenja v luči pripovednega gledišč(enj)a in žarišč(enj)a (številka: 2, 2000)
  Izrekanje numinoznega pri utemeljiteljih simbolistične lirike (številka: 2, 2000)
  Pomen vprašanja kako za pouk književnosti (številka: 2, 2000)
  Dobrodošli v M(a)condu (številka: 2, 2000)
  Književni pouk in sodobna literatura (po 1. svetovni vojni) (številka: 2, 2000)
  Književnost in jezik (številka: 2, 2000)
  Problemi književnega pouka (številka: 2, 2000)
  Današnje krčenje pouka književnosti v gimnazijskih programih (številka: 2, 2000)
  Vpliv eksternega preverjanja znanja na pouk književnosti v srednji šoli (številka: 2, 2000)
 24. 2001
   35

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  posebna številka (2001)
  Zakaj moderna literarna teorija izvira iz Srednje in Vzhodne Evrope? (številka: 1, 2001)
  Poti k romanu (številka: 1, 2001)
  Cankar in Nietzsche (številka: 1, 2001)
  O Greenblattovih interpretacijah razmerja med Prosperom in Kalibanom (številka: 1, 2001)
  Struktura gledališča v gledališču (številka: 1, 2001)
  Naratološki pogledi na Musilov esejistični roman Mož brez posebnosti (številka: 1, 2001)
  Komedija a noticia in komedija a fantasía (številka: 2, 2001)
  Sprehod skozi retorično tradicijo Zahoda (številka: 2, 2001)
  Nekaj opažanj o primerjalni književnosti (številka: 2, 2001)
  Glasovi o Francetu Prešernu pri Italijanih (številka: 2, 2001)
  Primerjalna književnost danes - in jutri? (številka: 2, 2001)
  'Silentes loquimur' (številka: 2, 2001)
  Nietzsche in programatika nemškega literarnega ekspresionizma (številka: 2, 2001)
  Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih (pos., 2001)
  "Otroški bidermajer" na Slovenskem (pos., 2001)
  Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot umetniške oblike (pos., 2001)
  Prešernov posebni verzifikacijski hommage Matiji Čopu? (pos., 2001)
  Nekaj obrobnih opomb o historičnih vidikih Ju. M. Lotmana (pos., 2001)
  Kosov pogled na literarno aksiologijo in pojmovanje vrednot pri Francetu Vebru (pos., 2001)
  Funkcije metafor v literarnem delu (pos., 2001)
  Zaobljuba kot problem (pos., 2001)
  Proti "napačnemu branju" (pos., 2001)
  Javno in zasebno v Iliadi in Krstu pri Savici (pos., 2001)
  Bibliografija Janka Kosa 1948-2001 (pos., 2001)
  Vprašanje antipetrarkizma pri Prešernu (pos., 2001)
  Bidermajerske prvine v dveh Stritarjevih besedilih (pos., 2001)
  Delo Janka Kosa (pos., 2001)
  Dva pogleda na "najtežje razumljivo delo" Leonida Andrejeva (pos., 2001)
  Španski Don Kihot in slovenski Abadon (pos., 2001)
  Alojz Gradnik in Prešeren (pos., 2001)
  Simbol v Jenkovi liriki (pos., 2001)
  Multikulturalizem, večjezikovnost in modernost (pos., 2001)
 25. 2002
   26

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  Nekaj stvarnih pripomb (številka: 1, 2002)
  Vlasta Pacheiner-Klander, Staroindijske verzne oblike, ZRC SAZU, Ljubljana 2001, 202 str. (Literarni leksikon, 46) (številka: 1, 2002)
  Načelo pluralnosti in subjektivnosti (številka: 1, 2002)
  Kako pisati nacionalno zgodovino drame? (številka: 1, 2002)
  Vpliv Hansa-Georga Gadamerja na nastanek hermenevtične teorije prevajanja (številka: 1, 2002)
  Slovenska književnost III - pripovedna proza (številka: 1, 2002)
  Kulturologija in poučevanje ruske literature v svetu v pogojih globalizacije (številka: 1, 2002)
  Miran Štuhec, Naratologija: med teorijo in prakso, Študentska založba, Ljubljana 2000, 165 str. (Knjižna zbirka Skripta) (številka: 1, 2002)
  Žanrska identiteta in medbesedilnost (številka: 1, 2002)
  Prvi slovenski odmev na Proustove motive nastanka in obstoja literarnega dela (številka: 1, 2002)
  Kako danes pisati literarno zgodovino? (številka: 1, 2002)
  Gadamerjeva misel o umetnosti, hermenevtika in literarna veda (številka: 1, 2002)
  Lirika v slovenski književnosti (številka: 1, 2002)
  Literarno vrednotenje na Slovenskem od 1918 do 1945 (številka: 1, 2002)
  Tuje novosti v knjižnici Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (številka: 1, 2002)
  Gadamerjeva hermenevtika in horizont sodobne umetnosti (številka: 1, 2002)
  Spodbuda in izziv (številka: 1, 2002)
  Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja (številka: 2, 2002)
  Literatura kot dejanje prestopanja meje (številka: 2, 2002)
  Prostor za refleksijo historične pripovedi (številka: 2, 2002)
  Simpozij Kako pisati literarno zgodovino danes? (številka: 2, 2002)
  Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti (številka: 2, 2002)
  Novoveška estetika in mistika (številka: 2, 2002)
  Stranski liki v Sofoklovih tragedijah (številka: 2, 2002)
 26. 2003
   17

 27. 2004
   36

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  posebna številka (2004)
  Modalnost - literarna veda in kognitivizem (številka: 1, 2004)
  Zola v Ljubljanskem zvonu (številka: 1, 2004)
  Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst (številka: 1, 2004)
  Arhaična poezija o smrti (številka: 1, 2004)
  Med naturalizmom in performansom (številka: 1, 2004)
  Primerjalna metoda v literarnozgodovinski vedi (številka: 1, 2004)
  Slovenska različica empirične literarne znanosti (številka: 1, 2004)
  Novejše metode proučevanja dramskega teksta in uprizoritve (številka: 1, 2004)
  Moč pesniške podobe in moč interpretacije (številka: 1, 2004)
  Simpozij "Kosovel: med etiko in poetiko" (številka: 2, 2004)
  Primerjalna književnost in družboslovne vede (številka: 2, 2004)
  Retorika iskrenosti (številka: 2, 2004)
  "Slepi nemir človeštva" (številka: 2, 2004)
  Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne (številka: 2, 2004)
  Slavistika na razpotju (številka: 2, 2004)
  Slavistika, komparativistika, Slovani in Srednja Evropa (številka: 2, 2004)
  Razmišljanja o primerjalni književnosti (številka: 2, 2004)
  Motivi krsta pri Tassu in Prešernu (številka: 2, 2004)
  Model sodobnega gledališča?! (številka: 2, 2004)
  Predstavljanje subjektivnosti lika v literaturi in filmu (številka: 2, 2004)
  Teorije/teorija diskurza in literarna veda (številka: 2, 2004)
  Philosophy and the constitution of the intercultural sense (posebna (special issue), 2004)
  Space of changeable identity and the margins of literature (posebna (special issue), 2004)
  Château de Coppet - a site of modernity? (posebna (special issue), 2004)
  'Self' and the modernist city (posebna (special issue), 2004)
  Approches méthodologiques de la transgression spatiale (posebna (special issue), 2004)
  Moralism and individualism in urban fiction (posebna (special issue), 2004)
  Art at the limits of the visible (posebna (special issue), 2004)
  A propos de la transgression - de la regle a la sémantique et au questionnement. En un commentaire des avant-gardes, de Joseph Conrad, de Carlos Fuentes et de Gertrude Stein (posebna (special issue), 2004)
  The lyric subject and space (posebna, 2004)
  Literary repertoire and interference among literatures (posebna, 2004)
  Literature and space (posebna, 2004)
  Spaces of intertextuality, the intertextuality of space (posebna, 2004)
 28. 2005
   38

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  Kronika napovedane smrti: postmodernizem (številka: 1, 2005)
  (Vnovično) pisanje o literarni zgodovini (številka: 1, 2005)
  Fantastika in Calvinova postmodernistična pripovedna dela (številka: 1, 2005)
  Stopnja fikcionalizacije v Dnevniku Andreja Čeboklija (številka: 1, 2005)
  Začeki avtobiografskosti v zahodni Evropi in Rusiji (številka: 1, 2005)
  O eseju kot eni izmed uprizoritvenih umetnosti (številka: 1, 2005)
  Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki (številka: 1, 2005)
  K zgodovini, teoriji in praksi razmerij med ljudskim in umetnim (številka: 1, 2005)
  Lirika in njena prevedljivost (številka: 1, 2005)
  Teorije/teorija diskurza in literarna veda (številka: 1, 2005)
  Nova, urbana dramatika praznine (številka: 1, 2005)
  Prva ljubezen Ivana Turgenjeva in grškega pisatelja Ioannisa Kondilakisa (številka: 1, 2005)
  Platon v slovenščini (številka: 2, 2005)
  Češka in slovaška literarna komparativistika - stanje in dosežki (številka: 2, 2005)
  Odpiranje novih možnosti raziskovanja tragedije (številka: 2, 2005)
  Problem slavizmov in njegov kontekst (številka: 2, 2005)
  Nov pogled na slovensko gledališče zadnjih 50 let (številka: 2, 2005)
  "Histerijo lahko narobe kdo razume" (številka: 2, 2005)
  Višnjeva repatica Vladimirja Levstika med Gogoljem, Cankarjem in francoskimi feljtonisti (številka: 2, 2005)
  Biblija, slovenski jezik in slovenska literatura (številka: 2, 2005)
  Kolokvij "Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije" (številka: 2, 2005)
  Spolna identiteta in sodobni slovenski roman (številka: 2, 2005)
  Pariška leta Antona Ocvirka (številka: 2, 2005)
  "Pornografska literatura" V. Sorokina v primežu ruskega kulturnega spomina (številka: 2, 2005)
  Na začetku je bil prevod (številka: 2, 2005)
  Srečko Kosovel in evropska avantgarda (posebna, 2005)
  "Quale tristinita?" (posebna, 2005)
  Ideja integralov v Kosovelovi poeziji (posebna, 2005)
  Kanonizacija "odsotnega" avtorja (posebna, 2005)
  Kosovel in hibridnost modernizma (posebna, 2005)
  Kosovelovi konsi (posebna, 2005)
  Analogije med poezijo S. Kosovela in C. Rebore oziroma ali obstaja italijanski ekspresionizem? (posebna, 2005)
  Kosovel, velik pesnik in slab verzifikator (posebna, 2005)
  Kosovel in nihilizem (posebna, 2005)
  Kosovel in moderna poezija (posebna, 2005)
 29. 2006
   41

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  posebna številka (2006)
  O pomenu literarnega diskurza v filozofiji (letnik: 29, 2006)
  Misliti skozi razpor (letnik: 29, 2006)
  V prvi osebi ednine (letnik: 29, 2006)
  Dialogi med "mišljenjem" in "pesništvom" in teoretsko-literarni hibridi (letnik: 29, 2006)
  O etiki in o njenem prevajanju v jezik književnosti (letnik: 29, 2006)
  Žanr kot odsotnost žanra (letnik: 29, 2006)
  Henri Michaux proti literaturi (letnik: 29, 2006)
  Schleglov "Pogovor o poeziji" in Platonov "Simpozij" (letnik: 29, 2006)
  Literarna kritika v pisateljevem dnevniku (letnik: 29, 2006)
  Ljubezenska pisma med teorijo in literaturo (letnik: 29, 2006)
  Interakcija literature in teorije od romantike do moderne (letnik: 29, 2006)
  Udejanjanje razuma (letnik: 29, 2006)
  Razmerje med poezijo in filozofijo (letnik: 29, 2006)
  Drevo in ovijalka (letnik: 29, 2006)
  Literatura, ideološkost in imaginarno (številka: 1, 2006)
  Dramska ironija v miraklu in moraliteti (številka: 1, 2006)
  Hölderlin's Sapphic mode (številka: 1, 2006)
  Poučevanje "evropske literature" prek zgodovine kritike (številka: 1, 2006)
  Mejni model v slovenski religiozni poeziji (številka: 1, 2006)
  Skrivnosti igralske prezence in komparativistika (številka: 1, 2006)
  Romani Chrétiena de Troyes v luči treh modernih teorij romana (številka: 1, 2006)
  Marx barks (številka: 1, 2006)
  Političnost ob stoletnici Bertolta Brechta (številka: 1, 2006)
  Retorika, etika in teorija pripovedi (številka: 1, 2006)
  Presežena logika nihala (številka: 2, 2006)
  Kolokvij "Zgodovina in njeni literarni žanri" (številka: 2, 2006)
  Slovenska (praktična) dramaturgija in slovenska dramatika (številka: 2, 2006)
  Modus loquendi mysticorum (številka: 2, 2006)
  Die Legende im literarischen Schaffen Gustave Flauberts und Joseph Roths (številka: 2, 2006)
  Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo (številka: 2, 2006)
  Zgodnjebizantinska "poetika paradoksa" (številka: 2, 2006)
  Gustav Shpet (številka: 2, 2006)
  Ali je alegorija alternativa simbolu? (številka: 2, 2006)
  Profesionalizacija slovenskega literarnega proizvajalca (številka: 2, 2006)
  Faustovstvo v dobi izgubljene nedolžnosti (številka: 2, 2006)
  Polemika o plagiatu ali kako je nastajal postmodernizem v Jugoslaviji (številka: 2, 2006)
  Literarna veda med empirizacijo in eklekticizmom (številka: 2, 2006)
  Neogibna hibridnost (posebna številka, 2006)
 30. 2007
   43

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  posebna številka (2007)
  Zgodovinski roman med nacionalno identiteto, ideologijami in "zgodovinskimi žanri" (letnik: 30, 2007)
  Pojav metažanra (letnik: 30, 2007)
  Zgodovina opere in zgodovinska opera (letnik: 30, 2007)
  Zgodovinopisje literarne zgodovine (letnik: 30, 2007)
  Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in "slovenski kulturni sindrom" (letnik: 30, 2007)
  Zgodovina in njeni literarni žanri (letnik: 30, 2007)
  Družba, zgodovina in literarni pogled (letnik: 30, 2007)
  Dekonstrukcija zgodovine in narativna identiteta (letnik: 30, 2007)
  Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom (letnik: 30, 2007)
  Pomanjkanje poguma: znanstvene in zgodovinske paradigme v Doctor Copernicus (Doktor Kopernik) Johna Banvillea (letnik: 30, 2007)
  Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman (številka: 1, 2007)
  Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature? (številka: 1, 2007)
  Literarna veda in nacionalno ideološke težnje (številka: 1, 2007)
  Comparative literature, literary theory and the anxiety of omission (številka: 1, 2007)
  O možnosti ekokritiškega pogleda na tematizacijo "ne-človeške subjektivnosti" v literaturi (številka: 1, 2007)
  Abeceda poželenja (številka: 1, 2007)
  Idem proti ipse (številka: 1, 2007)
  Recepcija drame (številka: 1, 2007)
  Ekologija teksta in ruska kultura 20. stoletja (številka: 1, 2007)
  Negative hermeneutics and the notion of literary science (številka: 1, 2007)
  Sartre's encounter with China (številka: 1, 2007)
  Slika in zgodba (številka: 1, 2007)
  Literatura je mrtva, dolgo naj živi literatura (številka: 1, 2007)
  Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti (številka: 1, 2007)
  (Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče (številka: 1, 2007)
  O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije (številka: 1, 2007)
  Kolokvij "Literatura in cenzura: Kdo se boji resnice literature?" (številka: 2, 2007)
  Primerjalna književnost v 20. stoletju (številka: 2, 2007)
  Evropska mreža za primerjalno literarno vedo o usodi žanrov v Evropi (številka: 2, 2007)
  Der "dritte Raum" in Erica Pedrettis Roman Engste Heimat (številka: 2, 2007)
  Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja (številka: 2, 2007)
  Kriza brez konca (številka: 2, 2007)
  Razvoj naratologije družbenih spolov (številka: 2, 2007)
  Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (številka: 2, 2007)
  Perspektive primerjalne književnosti (številka: 2, 2007)
  Cankarjeslovje, kam meriš? (številka: 2, 2007)
  Fantazijska mladinska književnost na prehodu v 21. stoletje (številka: 2, 2007)
  Pesem sveta: poskus hermenevtičnega približanja Strniševi pesniški zbirki Oko (številka: 2, 2007)
  Postkolonialni dialogi (številka: 2, 2007)
  Pogledi na subjektiviteto in govorca v trubadurski liriki (številka: 2, 2007)
 31. 2008
   48

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  Ideologija, cenzura in literatura (letnik: 31, 2008)
  Svobodne besede (letnik: 31, 2008)
  Mussolinijev fašizem, literarna cenzura in Vatikan (letnik: 31, 2008)
  Totalitarna in post-totalitarna cenzura (letnik: 31, 2008)
  Sanjski snežno beli prtič na košari slovenske literature (letnik: 31, 2008)
  Cenzura in dramske strategije v jugoslovanskem gledališču (1945-1991) (letnik: 31, 2008)
  Slačenje literarne zgodovine (letnik: 31, 2008)
  Kdo se boji resnice literature? (letnik: 31, 2008)
  Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji (letnik: 31, 2008)
  Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni (letnik: 31, 2008)
  Cenzurni krivdorek kot mesto zloma pozitivističnega pravnega diskurza (letnik: 31, 2008)
  Nepravočasno vnovično pisanje (letnik: 31, 2008)
  Govor o cenzuri zahteva natančnost glede njenega domnevnega predmeta (letnik: 31, 2008)
  Model tekstualnega nadzora (letnik: 31, 2008)
  Literatura in cenzura, resnica in strah (letnik: 31, 2008)
  Perspektive primerjalne književnosti (številka: 1, 2008)
  Avtonomija umetnosti in sodobna francoska filozofija (številka: 1, 2008)
  The future of literary history (številka: 1, 2008)
  Ibn Quzman in Guilhem IX. Akvitanski (številka: 1, 2008)
  From literature to culture - and back? (številka: 1, 2008)
  Neohelicon's local traditions and present strategies (številka: 1, 2008)
  Literarna zgodovina med narativnostjo in interdisciplinarnostjo (številka: 1, 2008)
  Podoba slovenskega pisatelja skozi optiko empirične literarne vede (številka: 1, 2008)
  Misterij čistega v romanu Pastorala Vlada Žabota (številka: 1, 2008)
  The "new alliances" in the digital age (številka: 1, 2008)
  One clearly defined phenomenon and a unified perspective (številka: 1, 2008)
  Zgodovina slovenske literarne vede (številka: 1, 2008)
  Bibliografsko kazalo Primerjalne književnosti XI-XXX (1988-2007) (številka: 1, 2008)
  Littérature, éthique et questions contemporaines de théorie littéraire (številka: 1, 2008)
  Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije (številka: 2, 2008)
  O topografskih vidikih Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope (številka: 2, 2008)
  Kompleksnost v literaturi (številka: 2, 2008)
  Slovenska literarna kultura v okviru Vzhodne Srednje Evrope (številka: 2, 2008)
  Problem časa v sodobni slovenski poeziji (številka: 2, 2008)
  Film in literatura (številka: 2, 2008)
  Shematska operacionalizacija domnev o svetovni literaturi (številka: 2, 2008)
  Gejevski in lezbični zgodovinski roman (številka: 2, 2008)
  Kolokvij "Odgovor na kozmopolitstvo: nove identitete literarne teorije" (številka: 2, 2008)
  O Franku Wollmanu (številka: 2, 2008)
  Kako "pojesti" model središče-obrobje in ga vseeno obdržati? (številka: 2, 2008)
  The author writes back (and speaks up) (številka: 2, 2008)
  Biblija in antični mit v pesmih Czesława Miłosza (številka: 2, 2008)
  Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine (številka: 2, 2008)
  O metodi Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope (številka: 2, 2008)
  Mednarodni komparativistični kolokvij Kdo ali kaj piše? (številka: 2, 2008)
 32. 2009
   52

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  Vizije literature (številka: 1, 2009)
  Platonova filozofija umetnosti in slovenska književnost (številka: 1, 2009)
  Kategorija tesnobe v kratki prozi (številka: 1, 2009)
  The periodization of Slovene and Czech literatures and the two currents in Czech interwar literature (številka: 1, 2009)
  Srednja Evropa v literarnovedni razpravi (številka: 1, 2009)
  Postmodernistični prerok Viktor Pelevin (številka: 1, 2009)
  Moderna in modernizem (številka: 1, 2009)
  Teorije in prakse nove dramatike (številka: 1, 2009)
  K računalniško podprtim empiričnim raziskavam literature (številka: 1, 2009)
  Kosovelova referenca na Čapka in njen kontekst (številka: 1, 2009)
  Tatlin, El Lisicki in Kosovel (številka: 1, 2009)
  Literarna zgodovina in koncept literarnega polja (številka: 1, 2009)
  Modernism and multiethnicity? (številka: 1, 2009)
  Modernost in srednjeevropskost v slovenski in češki književnosti med obema vojnama (številka: 1, 2009)
  Cosmopolitan sensus communis (številka: 2, 2009)
  Intertextuality and cosmopolitanism in cyberspace (številka: 2, 2009)
  Presečišča literarne vede (številka: 2, 2009)
  O sodobni primerjalni književnosti (številka: 2, 2009)
  Realities, utopias, and misconceptions concerning the globalisation of literary studies (številka: 2, 2009)
  Status of literature in the age of global risks (številka: 2, 2009)
  Theory and trauma (številka: 2, 2009)
  Mednarodni komparativistični kolokvij Kdo izbere? (številka: 2, 2009)
  Sodobna slovenska literatura v kontekstu (številka: 2, 2009)
  Pripoved in dogodek (številka: 2, 2009)
  Byron and cosmopolitanism (številka: 2, 2009)
  Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski "avtor" in "interpret" (številka: 2, 2009)
  Mastering the siege (številka: 2, 2009)
  Svetovni literarni sistem (številka: 2, 2009)
  Odgovor na kozmopolitstvo (številka: 2, 2009)
  Esej na maturi (številka: 2, 2009)
  The future in the margin (številka: 2, 2009)
  O komentiranem izboru Cankarjevih kritičnih in političnih spisov v nemškem prevodu (številka: 2, 2009)
  Agenda večkulturne Slovenije (številka: 2, 2009)
  Esej in singularnost (številka: 2, 2009)
  Novi pristopi, stare zablode (številka: 2, 2009)
  Antične korenine modernega avtorskega koncepta (posebna številka, 2009)
  Avtoriteta avtorja (posebna številka, 2009)
  Avtor kot psihološka, intelektualna in nravstvena celota v slovenskem romanu zadnje tretjine 20. stoletja (posebna številka, 2009)
  Avtor in umetniška ustvarjalnost (posebna številka, 2009)
  Jaz je nekdo drug (posebna številka, 2009)
  Med božjo iskrico in lastno smrtjo (posebna številka, 2009)
  Avtor je mrtev. Naj živi avtor! (posebna številka, 2009)
  "Avtor: kdo ali kaj piše literaturo?" (posebna številka, 2009)
  Drugost in vprašanje avtoritete (posebna številka, 2009)
  Dinamika posredovalnih procesov v literaturi (posebna številka, 2009)
  Od avre umetniškega dela do (psevdo)avre avtorja (posebna številka, 2009)
  Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti (posebna številka, 2009)
  Pesništvo kot mimesis v Aristotelovi Poetiki (posebna številka, 2009)
  Digitalni avtor? (posebna številka, 2009)
 33. 2010
   51

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Natrgani in preobrnjeni čas med stranmi sodobnega romana (številka: 1, 2010)
  Essay and essayism between modernism and postmodernism (številka: 1, 2010)
  Narrative and metaphorical discourse in biographical essays (številka: 1, 2010)
  O singularnosti tistega "neumnega podviga" (številka: 1, 2010)
  Esej in narava literarnovednega diskurza (številka: 1, 2010)
  Esej z vidika antične filozofije (številka: 1, 2010)
  Profane illumination through essayistic writing and thinking (številka: 1, 2010)
  Esej in interdiskurzivnost (številka: 1, 2010)
  Formiranje Kosovelovega konstruktivizma (številka: 1, 2010)
  Personal ethos in the literature of Slovak and Czech dissidents (številka: 1, 2010)
  The essayistic style of Walter Benjamin (številka: 1, 2010)
  Esej in singularnost (številka: 1, 2010)
  Foucaultovi pogledi na literaturo (številka: 1, 2010)
  The essay on stage (številka: 1, 2010)
  Singularity and the Czech interwar essay among the currents (številka: 1, 2010)
  Who speaks in Montaigne's Essays? (številka: 1, 2010)
  The essay and singularity (številka: 1, 2010)
  Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? (številka: 2, 2010)
  Ustvarjanje kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v ZDA (številka: 2, 2010)
  Literatura in besedilna posredovanja (številka: 2, 2010)
  "Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?" (številka: 2, 2010)
  Kdo izbere, kaj bralec bere? (številka: 2, 2010)
  Splošni skepticizem v umetnosti (številka: 2, 2010)
  Kdo izbere prevodno literaturo? (številka: 2, 2010)
  Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu (številka: 2, 2010)
  Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro? (številka: 2, 2010)
  Rušenje mitov (številka: 2, 2010)
  Politike branj / Politike diseminacije (številka: 2, 2010)
  "Literarna kritika ni upravičena, če je na kocki krik milijonov src" (številka: 2, 2010)
  "Kdo izbere?" (številka: 2, 2010)
  Podčrtna opomba k Aristotelovi definiciji metafore (številka: 3, 2010)
  Klesanje ekstaze moža z bombami (številka: 3, 2010)
  Kurzivna pisava v Madame Bovary (številka: 3, 2010)
  S čim začeti roman? Balzac, Dumas in Sue (številka: 3, 2010)
  Zgodovina rime in njena kriza v sodobni poeziji (številka: 3, 2010)
  Mednarodni komparativistični kolokvij "Kdo bere? Perspektive raziskovanja branja" (številka: 3, 2010)
  O literaturi drugače (številka: 3, 2010)
  Manzonijeva Zaročenca v slovenščini (številka: 3, 2010)
  Literarnost, ponovno (številka: 3, 2010)
  Filozofija predmeta, geometrija in fizika - konstruktivizem (številka: 3, 2010)
  Naratološki pogled na lirsko pesništvo (številka: 3, 2010)
  Prestopanje bregov literarnega lika (številka: 3, 2010)
  Primerjalna književnost, medbesedilnost in prevajanje (številka: 3, 2010)
  Foucault in sodobna literarna zgodovina (številka: 3, 2010)
  Shakespearov šepet v Smoletovi Antigoni (številka: 3, 2010)
  Maupassantov naturalistični roman ženske in Njeno življenje Zofke Kveder (številka: 3, 2010)
  Pesniške, mentalne in druge podobe (številka: 3, 2010)
  Zgodnja recepcija Maupassanta v Nemčiji in Avstriji (1881-1914) (številka: 3, 2010)
 34. 2011
   55

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Problem implicitnosti smisla v literarnih delih (številka: 1, 2011)
  Nacionalni pesniki in kulturni svetniki (številka: 1, 2011)
  Poezija in njena politična resnica. Uvod v tematski sklop (številka: 1, 2011)
  Nation and elevation (številka: 1, 2011)
  (Post)moderni oksimoroni (številka: 1, 2011)
  Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek (številka: 1, 2011)
  Relics and rituals (številka: 1, 2011)
  Funkcije in pomen intertekstualnih navezav v poeziji Uroša Zupana (številka: 1, 2011)
  Resnična zgodba slovenskega zgodovinskega romana (številka: 1, 2011)
  Aktualna pasivna in aktivna recepcija Kocbeka kot političnega stvaritelja (številka: 1, 2011)
  Mednarodna konferenca "Knjiga: ekonomija kulturnih prostorov" (številka: 1, 2011)
  Prožno in vključujoče (številka: 1, 2011)
  Listkarstvo in politična invektiva med pobudniki Kosovelovega duhovnega in pesniškega zorenja (številka: 1, 2011)
  Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih (številka: 1, 2011)
  Slovenska poezija, prešernovska struktura in politika pesniške forme (številka: 1, 2011)
  Dva vzorca poezije (številka: 1, 2011)
  Human hearts are small and cages are big (številka: 1, 2011)
  Kosovel and Kramberger (številka: 1, 2011)
  Bolj in manj najdeni pomeni (številka: 1, 2011)
  Kjer je zasebno javno (številka: 2, 2011)
  Mladi bralci in stare zgodbe (številka: 2, 2011)
  Cervantes, Menard in Borges (številka: 2, 2011)
  Raziskovanje kot branje (številka: 2, 2011)
  Knjižnica in bralec na Kranjskem (1670-1870) in slovenska literarna zgodovina (številka: 2, 2011)
  Lociranje bralca ali kaj naj storimo z možem s klobukom? (številka: 2, 2011)
  Bralci in branje kot interakcija z literarnimi besedili (številka: 2, 2011)
  Rabelais in knjižnica Opatije svetega Viktorja (številka: 2, 2011)
  Arheologija afekta (številka: 2, 2011)
  "Kdo bere?" (številka: 2, 2011)
  Od bralstva in bralcev k sociologiji bralnih okolij (številka: 2, 2011)
  Materialnost branja (številka: 2, 2011)
  Branje dramskega besedila (številka: 2, 2011)
  Vsevedno pripovedovanje v pripovednoteoretskih omrežjih (številka: 3, 2011)
  Kosovel in nadrealizem (številka: 3, 2011)
  Capudrov erotični roman s temo o drugi svetovni vojni (številka: 3, 2011)
  Bibliografija Janka Kosa 1948-2011 (številka: 3, 2011)
  (Janko Kos in) problem narodnih identifikacij (številka: 3, 2011)
  Roman kot Pandorina skrinjica (številka: 3, 2011)
  O čem govorimo, ko govorimo o literaturi (številka: 3, 2011)
  Španski pogled na roman Alamut v dobi globalizacije (številka: 3, 2011)
  Poljska primerjalna književnost - stanje in perspektive (številka: 3, 2011)
  Zorin na obisku pri Juliji (številka: 3, 2011)
  Ob jubilejni številki Primerjalne književnosti v počastitev 80-letnice akademika prof. dr. Janka Kosa (številka: 3, 2011)
  Sv. Eteldreda iz Vzhodne Anglije in sv. Mildreda iz Kenta (številka: 3, 2011)
  Svetovna književnost na Kranjskem (številka: 3, 2011)
  Poetika poikilije (številka: 3, 2011)
  Dober Legent teh Suetnikov (številka: 3, 2011)
  Strukture in konteksti literarnega branja Svetega pisma (številka: 3, 2011)
  Motiv siamskih dvojčkov in motivno-tematska tradicija Doppelgängerja (številka: 3, 2011)
  "Pod egido ruskega orla" ali orientalistični izleti A. Aškerca (številka: 3, 2011)
  Zavest o literarni obliki in metafikcijski učinek ustvarjanja (številka: 3, 2011)
  Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature (številka: 3, 2011)
 35. 2012
   58

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  The book as an object of the shared understanding of media changes (številka: 1, 2012)
  Kolokvij "Živo branje: literatura, znanost in humanistika" (številka: 1, 2012)
  The many futures of the book (številka: 1, 2012)
  Renaissance poetry in print and the role of Marin Držić (številka: 1, 2012)
  Understanding a book (številka: 1, 2012)
  Economics and ideologies of Slovenian literary mediation (številka: 1, 2012)
  The book and the World Wide Web (številka: 1, 2012)
  In memoriam prof. dr. Erika Greber (15. 9. 1952 - 31. 7. 2011) (številka: 1, 2012)
  A challenging game of books and the free interplay of cultural transfer (številka: 1, 2012)
  How did fairytales become a genre of Croatian children's literature? (številka: 1, 2012)
  Interdisciplinarno umeščanje avtobiografskega (številka: 1, 2012)
  The literary canon in the publishing apparatus (številka: 1, 2012)
  "Obči ocean" transcendentalnega idealizma (številka: 1, 2012)
  Knjiga in ekonomija kulturnih prostorov (predgovor) (številka: 1, 2012)
  The private library of Lojze Kovačič and world literature (številka: 1, 2012)
  Mednarodna konferenca "Retorike prostora" (številka: 1, 2012)
  Circulation in premodern world literature (številka: 1, 2012)
  The double role of the writer as worker and rentier (številka: 1, 2012)
  Dialogi velikanov družboslovja (številka: 1, 2012)
  The book as a dynamic system for the commodification of ideas and cultural expressions (številka: 1, 2012)
  The bestseller as the black box of distant reading (številka: 1, 2012)
  Escherjevska pripoved o pripovedi (številka: 1, 2012)
  Mednarodna konferenca Kulturni zemljevid nove Evrope (po letu 1989) Mapa kulturowa novej Europy (po 1989 roku) (številka: 1, 2012)
  Transgresivnost v znanosti, literaturi in humanistiki (številka: 2, 2012)
  Peirceova teorija raziskave kot poetološki model (številka: 2, 2012)
  Filozofija in "interdisciplinarnost" (številka: 2, 2012)
  Teoretska praksa v inovacijsko naravnanem raziskovalnem okolju (številka: 2, 2012)
  Znanost in literatura (številka: 2, 2012)
  Kompleksnost, literatura, znanost (številka: 2, 2012)
  Nečloveški intervali (številka: 2, 2012)
  Negovanje netrivialnega (številka: 2, 2012)
  Kulturalistična ideologija v literarni teoriji (številka: 2, 2012)
  Vmesniški pristop k raziskovanju prek meja (številka: 2, 2012)
  Živo branje (številka: 2, 2012)
  Stanko Petrič, prvi slovenski prevajalec in komentator Savitri (številka: 3, 2012)
  Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura (številka: 3, 2012)
  Komparativistika in literarna zgodovina v korespondenci dveh slovanskih filologov (Matija Murko in Frank Wollman) (številka: 3, 2012)
  Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov (številka: 3, 2012)
  Jože Udovič in moderno podobje (številka: 3, 2012)
  Barbarogenij, barbarsko in fašizem (številka: 3, 2012)
  K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju (številka: 3, 2012)
  Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka (številka: 3, 2012)
  Odčarani svet Boža Voduška (številka: 3, 2012)
  Sociologija slovenske literature (številka: 3, 2012)
  Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem (številka: 3, 2012)
  Bibliografija Darka Dolinarja 1965-2012 (številka: 3, 2012)
  Rousseaujeva kurtizana s plemenitim srcem - predhodnica Dame s kamelijami (številka: 3, 2012)
  Duša v Kafkovi "Preobrazbi" (številka: 3, 2012)
  Prevod - literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka (številka: 3, 2012)
  Matija Murko in Jan Jakubec v razpravi o češkem narodnem prerodu (pozitivistični koncept literarne zgodovine v korespondenci dveh slovanskih filologov) (številka: 3, 2012)
  Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov (številka: 3, 2012)
  Avstrijska slovenistika in slovenska literarna veda (številka: 3, 2012)
  Darwin preneseno in dobesedno (številka: 3, 2012)
  Bartolov Al Araf in "nacionalno vprašanje" (številka: 3, 2012)
  Znanost in ideologija (številka: 2, 2012)
 36. 2013
   55

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Med literaturo in novomedijsko umetnostjo (številka: 1, 2013)
  "La mere, la mere, toujours recommencée" (številka: 1, 2013)
  Slovenska in italijanska pesniška podoba Trsta (številka: 1, 2013)
  Literarni vidiki novomedijskih del Jake Železnikarja in Sreča Dragana (številka: 1, 2013)
  Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginie Woolf? (številka: 1, 2013)
  Elektronska literatura in novomedijska umetnost (številka: 1, 2013)
  Programmed digital poetry (številka: 1, 2013)
  Elektronska literatura in nove družbene paradigme (številka: 1, 2013)
  Analyzing electronic poetry (številka: 1, 2013)
  Med literarno teorijo in književno prakso (številka: 1, 2013)
  Slovenski in češki narodni prerod (1780-1848): Vloga kulturnega planiranja, transnacionalnega kulturnega transfera in socialnih mrež (številka: 1, 2013)
  Triestine literature between Slovenia and Italy (številka: 1, 2013)
  Presečišča med ekokritiko in postkolonialnimi študijami (številka: 1, 2013)
  The four corners of the E-lit world (številka: 1, 2013)
  Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta (številka: 1, 2013)
  128. srečanje MLA z vidika svetovne književnosti (številka: 1, 2013)
  Naravni jezik in kulturna dediščina v distopičnem semiosfernem jedru (številka: 1, 2013)
  Obravnava postopkov magičnega realizma na primeru feministične proze (številka: 1, 2013)
  Intertekstualnost apokaliptičnega v romanu M. A. Bulgakova Bela Garda (številka: 1, 2013)
  Začetki ekspresionizma v kratki pripovedni prozi (številka: 1, 2013)
  Constructing transnational identities (številka: 2, 2013)
  Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost (številka: 2, 2013)
  The scales of literary study (številka: 2, 2013)
  Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture (številka: 2, 2013)
  Representation and production of the genius loci in literature (številka: 2, 2013)
  Prostorski obrat v literarni vedi (predgovor) (številka: 2, 2013)
  Prostor, spacialnost, spacializacija (številka: 2, 2013)
  Exokeanismós (številka: 2, 2013)
  Primerjalna književnost na Slovenskem (številka: 2, 2013)
  Kartiranje biografij slovenskih književnikov (številka: 2, 2013)
  Mapping machines (številka: 2, 2013)
  Umetnost pesništva (številka: 2, 2013)
  Kako geografi, antropologi in literarni teoretiki pripovedujejo o prostorskem obratu (številka: 2, 2013)
  Space of literature (številka: 2, 2013)
  Retorika - pot do resnice? (številka: 2, 2013)
  How useful is thematic cartography of literature? (številka: 2, 2013)
  Obrat po prostorskem obratu (številka: 2, 2013)
  Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri (številka: 2, 2013)
  The space of time (številka: 2, 2013)
  Comparative literature in contemporary Romania (številka: 3, 2013)
  William Butler Yeats (številka: 3, 2013)
  Svetovna književnost kot nova primerjalna književnost (številka: 3, 2013)
  Prostor kot konstitutivni element kanadske imaginacije in njenih retoričnih ubeseditev (številka: 3, 2013)
  Martin Heidegger in bistvo tragedije (številka: 3, 2013)
  Vidiki naratologije drame (številka: 3, 2013)
  "/ ---/ in der Dünung / wandernder Worte." (številka: 3, 2013)
  A virtual problem of nineteenth-century culture (številka: 3, 2013)
  Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi (številka: 3, 2013)
  Rhetoric of space and poetics of culture (številka: 3, 2013)
  XX. kongres Mednarodne zveze za primerjalno književnost (AILC/ICLA) (številka: 3, 2013)
  Posthumanizem in posthumano (številka: 3, 2013)
  Retorika prostora (številka: 3, 2013)
 37. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  Vzhodno-zahodne študije (številka: 1, 2014)
  Onkraj subjekta (številka: 1, 2014)
  Eksperimentalnost v Kosovelovi pozni poeziji ali podtalni pritoki "Krvavečega vrelca" (številka: 1, 2014)
  Otroštvo in mladostniški podvigi kot osrednja tema v Kralju Hornu in Haveloku Danskem, romancah izgnanstva in povratka (številka: 1, 2014)
  Mejni (s)prehodi (številka: 1, 2014)
  US experimental poetry (številka: 1, 2014)
  The "experimental" dilemma (številka: 1, 2014)
  Stilistika ulične poezije (številka: 1, 2014)
  Intertekstualni vidiki kronotopa uboja na hišnem pragu pri Ivu Andriću in Gabrielu Garcíi Márquezu v luči semiotike kulture (številka: 1, 2014)
  Novi realizem v ruski prozi preteklega desetletja in tradicija tridesetih ter štridesetih let 19. stoletja (številka: 1, 2014)
  Beyond paper (številka: 1, 2014)
  Der gymnasiale Lektürekanon in Slowenien in der Zeit der Habsburger Monarchie (številka: 1, 2014)
  Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija (številka: 1, 2014)
  OHO - manifest - topografskost (številka: 1, 2014)
  Koncepti realnega skozi eksperimentalno poezijo (številka: 1, 2014)
  Contemporary experimental poetry pratices at the centre and the semi-periphery (številka: 1, 2014)
  Neoliberalni dispozitiv eksperimentalne poezije (številka: 1, 2014)
  Klasična filologija za železno zaveso (številka: 1, 2014)
  The principle of montage and literature (številka: 2, 2014)
  Gibljive slike in njihove teoretične refleksije (predgovor) (številka: 2, 2014)
  Gibljive besede-podobe (številka: 2, 2014)
  Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke (številka: 2, 2014)
  Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine (številka: 2, 2014)
  Literatura in film v kontekstu medijskega obrata (številka: 2, 2014)
  Spremembe v recepciji filmskih adaptacij literarnih del v slovenski kinematografiji (številka: 2, 2014)
  Od teksta k telesnemu (številka: 2, 2014)
  Teorija tehno-slike Viléma Flusserja (številka: 2, 2014)
  Spletna razstava Met kock: slovenska poezija v novih medijih (predgovor) (številka: 2, 2014)
  "The slow pale chaos drift west" (številka: 2, 2014)
  Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti (številka: 2, 2014)
  Kontingentnost in naključnost kot ruševini časa (številka: 2, 2014)
  The "rebound effect" (številka: 2, 2014)
  Zrcalo življenja ali njegov vzor (številka: 3, 2014)
  Thematics and its aftermath (številka: 3, 2014)
  Pripovedovalec in fokalizacija (številka: 3, 2014)
  Theories of literature (številka: 3, 2014)
  Ženska literatura kot sredstvo transmutacije (številka: 3, 2014)
  Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi (številka: 3, 2014)
  Strnišev lirski subjekt (številka: 3, 2014)
  Univerzalnost literature v epistemološki perspektivi (številka: 3, 2014)
  Univerzalnost literarnega sloga (številka: 3, 2014)
  Nevarna razmerja "mlade slovenske umetnosti" in futurizma (številka: 3, 2014)
  Amour fou and Crazy in love? (številka: 3, 2014)
  Slovak literature and culture from the "postcolonial" perspective (številka: 3, 2014)
  Univerzalnost literature in univerzalije v literaturi (številka: 3, 2014)
  Universality as invariability in comparative literature (številka: 3, 2014)
  Prevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščino (številka: 3, 2014)
  O zgodovinskosti in nezgodovinskosti književnih upodobitev mejnih pojavov (številka: 3, 2014)
 38. 2015
   32

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Memory/postmemory, ethics and ideology (številka: 1, 2015)
  Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju (številka: 1, 2015)
  Kontemplacija lepega pri Kantu (številka: 1, 2015)
  (A)historične perspektive afriško ameriške književnosti (številka: 1, 2015)
  Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza (številka: 1, 2015)
  Oblike notranjega monologa pri Joyceu in Kovačiču (številka: 1, 2015)
  Speaking the poetry of Martin Heidegger and Luce Irigaray (številka: 1, 2015)
  O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri (številka: 1, 2015)
  Strife or rhythm? (številka: 1, 2015)
  Mišljenje in pesnjenje miru (številka: 1, 2015)
  L'inspiration hellénique dans l'oeuvre poétique de Maurice de Guérin (številka: 1, 2015)
  Eshatološki mir v Vergilijevi četrti eklogi in Hölderlinovi "Slovesnosti miru" (številka: 1, 2015)
  Medeja in sodobna slovenska anti-Medeja Dragice Potočnjak (številka: 1, 2015)
  Bartolova predvojna krajša proza in protiženska stališča (številka: 1, 2015)
  Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja (številka: 1, 2015)
  Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi (številka: 2, 2015)
  Hate music loving it (številka: 2, 2015)
  Literatura in glasba (številka: 2, 2015)
  Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce (številka: 2, 2015)
  Hans Rudolf Zeller's "Mallarmé and Serialist Thought" reconsidered (številka: 2, 2015)
  Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji (številka: 2, 2015)
  Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu (številka: 2, 2015)
  Razmerje med poezijo in glasbo pri trubadurjih (številka: 2, 2015)
  "Tihi ton" estetike umetnostne religije (številka: 2, 2015)
  Srečevanja besede in glasbe (številka: 2, 2015)
  Novozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodu (številka: 2, 2015)
  Trki med glasbo in literaturo (jezikom?) (številka: 2, 2015)
  Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizma (številka: 2, 2015)
  Confessional poetry and music (številka: 2, 2015)
  Roaming melodies (številka: 2, 2015)
 39. 2016
   42

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Men in love with artificial women (številka: 1, 2016)
  Love and longing (številka: 1, 2016)
  Responsive love (številka: 1, 2016)
  Love as morality (številka: 1, 2016)
  Familial love discourses in contemporary German-language drama and theater (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Literarne definicije ljubezni (številka: 1, 2016)
  Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja (številka: 1, 2016)
  Looking for love in Werther, Jacopo Ortis, and Leandros (številka: 1, 2016)
  "Take to your heart these songs" (številka: 1, 2016)
  Prva mednarodna študentska konferenca primerjalne književnosti v Ljubljani - Prva stran (številka: 1, 2016)
  Med usmiljenjem in poželenjem (številka: 1, 2016)
  Literarni atlas kot "oživljeni" zgodovinopisni žanr (številka: 1, 2016)
  Bleeding words (številka: 1, 2016)
  Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko (številka: 1, 2016)
  Besede o ljubezni (številka: 1, 2016)
  Narrative as rhetoric (številka: 2, 2016)
  Ekphrasis and intersemiotic transposition (številka: 2, 2016)
  Slogovne značilnosti --- premolk --- Pinterjevega dialoga (številka: 2, 2016)
  Ikonoklazem brez-umetnosti brezimnih (številka: 2, 2016)
  Kako pomenja pesem (številka: 2, 2016)
  Navzočnost v času (številka: 2, 2016)
  Izmuzljivi čari pripovedi (številka: 2, 2016)
  Pesniške reprezentacije negotovosti (številka: 2, 2016)
  Literatura in semiotika (predgovor) (številka: 2, 2016)
  Tragedy and resistance in Antigona a tí druhí by Peter Karvaš (številka: 2, 2016)
  Semiotika in realizem (številka: 2, 2016)
  Zoper "naravni" red sveta (številka: 2, 2016)
  The ideology of semiosis in Romanian prose under communism (številka: 2, 2016)
  Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov (post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse (številka: 2, 2016)
  Evokritištvo (številka: 3, 2016)
  The post-romantic syndrome (številka: 3, 2016)
  Same/not same (številka: 3, 2016)
  Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana (številka: 3, 2016)
  Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost (številka: 3, 2016)
  "Waltzing Matilda" (številka: 3, 2016)
  Podoba Slovencev v leposlovnem opusu italijanskega tržaškega pisatelja Claudia Magrisa (številka: 3, 2016)
  Pesniška pleosemija (številka: 3, 2016)
  Kanonizacija Nakajime Atsushija (številka: 3, 2016)
 40. 2017
   39

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Mediji in spremembe v literarnem sistemu (številka: 1, 2017)
  Kako tehnologija oblikuje medije (številka: 1, 2017)
  "Človek v pragozdu" pri Dušanu Pirjevcu in Vitomilu Zupanu (številka: 1, 2017)
  Branje poezije na papirju in zaslonu (številka: 1, 2017)
  Marshall McLuhan's ambivalent prophecies of digital age and Kathrin Röggla's pessimistic diagnoses (številka: 1, 2017)
  O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti (številka: 1, 2017)
  Razumevanje modernizma v novejši poljski literarni vedi (številka: 1, 2017)
  Po hipertekstni fikciji (številka: 1, 2017)
  H konceptu medialnosti, tretjič (predgovor) (številka: 1, 2017)
  Medbesedilnost in retoričnost baročne asketično-meditativne proze Poljanskega rokopisa (številka: 1, 2017)
  Kreontova nova oblačila (številka: 1, 2017)
  Nesporazumi z medijem (številka: 1, 2017)
  What makes a good book? (številka: 2, 2017)
  Svoboda in nezavedno (številka: 2, 2017)
  Kaj je ali bi lahko bila etična naratologija? (številka: 2, 2017)
  Etična literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo (številka: 2, 2017)
  From a violent past towards a global ethics? (številka: 2, 2017)
  Specifičnost dramske forme in etična vprašanja v dramatiki Simone Semenič (številka: 2, 2017)
  Ethics and aesthetics in Jonas Lüscher's Barbarian spring (številka: 2, 2017)
  Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist (številka: 2, 2017)
  Etika in estetika med posvetnostjo in presežnostjo (številka: 2, 2017)
  Staging the ethical in the state of emergency in J. M. Coetzee's Waiting for the barbarians (številka: 2, 2017)
  O literaturi in etiki (predgovor) (številka: 2, 2017)
  Towards an ethics of intercultural misunderstandings (številka: 2, 2017)
  Etika v sodobni britanski dramatiki (številka: 2, 2017)
  A transgressive ethics of alterity in Jhumpa Lahiri's and Rodica Mihalis's narratives of uprooting (številka: 2, 2017)
  Engel des Vergessens (številka: 3, 2017)
  Eshaton v plamenih (številka: 3, 2017)
  Poskus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana (številka: 3, 2017)
  Schellingova Clara (številka: 3, 2017)
  How to be an alien (številka: 3, 2017)
  Znanost v izgnanstvu - "izgon" znanosti? (številka: 3, 2017)
  Mirko Kovač's narrative alloy (Biography of Malvina Trifković) (številka: 3, 2017)
  Postnacionalna literarna veda na primeru Stanka Vraza (številka: 3, 2017)
  Literatura kot evolucijska prilagoditev (številka: 3, 2017)
  Paul de Man in etična literarna veda (številka: 3, 2017)
 41. 2018
   39

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  "Roža Niča" (številka: 1, 2018)
  Kdo ni pokopal Polinejka? (številka: 1, 2018)
  O izvoru poezije (številka: 1, 2018)
  Maksim Grek kot utemeljitelj izvirne slovanske duhovne poezije (številka: 1, 2018)
  "...Hafiz, with thee alone the strife of song I seek ... " (številka: 1, 2018)
  Kneza, mesti (številka: 1, 2018)
  Kenotična književnost in vprašanje sebstva (številka: 1, 2018)
  Literatura v kontekstu "evropskih" religij (predgovor) (številka: 1, 2018)
  Lahkost in teža v Neznosni lahkosti bivanja ter Zaratustrove preobrazbe duha (številka: 1, 2018)
  "Stopim do oltarja in berem ... iz svetega Homerja" (številka: 1, 2018)
  Nikolaj Kempf in njegova mistična teologija (številka: 1, 2018)
  The healing power of erotic dreams in the age of humanism (številka: 2, 2018)
  Congregatio mundi today (številka: 2, 2018)
  Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente (številka: 2, 2018)
  Dantejev "transhumanizem" (številka: 2, 2018)
  Nihil odiosius quam nomen Italorum (številka: 2, 2018)
  What is it like to be a humanist? (številka: 2, 2018)
  Postajati drugi, postajati bog v Zupanovem Potovanju na konec pomladi (številka: 2, 2018)
  Prihodnost klasične filologije in globalizacija (številka: 2, 2018)
  The "challenges of humanism" in Roman historical poetry (številka: 2, 2018)
  Vergerij mlajši in Primož Trubar (številka: 2, 2018)
  Chommoda in hinsidias (številka: 2, 2018)
  Broadening horizons of Renaissance humanism from the Antiquity to the New World (številka: 2, 2018)
  Evropski humanizem in njegovi izzivi (številka: 2, 2018)
  Drobec iz latinske ustvarjalnosti na Slovenskem v obdobju humanizma (številka: 2, 2018)
  Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega (številka: 2, 2018)
  Problematizing leniency and panopticism (številka: 3, 2018)
  Indološke teme v pogledih dveh njunih prominentnih zagovornikov (številka: 3, 2018)
  Moderni roman in invencija narativne neskončnosti (številka: 3, 2018)
  Nemški prevodi Lipuševih del ob in po Tjažu v luči konsekracije (številka: 3, 2018)
  Tracing Byron's influence on Nikolay Nekrasov (številka: 3, 2018)
  Teorija med veliko pripovedjo in tvitom (številka: 3, 2018)
  Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso (številka: 3, 2018)
  Mitokritika in sodobna literarna veda (številka: 3, 2018)
  Conceptual container metaphors and entrapment in Woolf's Mrs Dalloway (številka: 3, 2018)
  Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje (številka: 3, 2018)
 42. 2019
   45

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  The functions of socialist realism (številka: 1, 2019)
  Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes (številka: 1, 2019)
  Socialist modernism as compromise (številka: 1, 2019)
  Sodobne slovenske dramske pisave in družbenoangažirane uprizoritvene prakse (številka: 1, 2019)
  Žanr v tehnološkem remediiranju kulture (številka: 1, 2019)
  Nacionalna identifikacija v Kanadi (številka: 1, 2019)
  W. G. Sebald in Oliver Frljić ali Kako lahko umetnost v času globalnih negotovosti poseže v diskurzivni pretok (dez)informacij? (številka: 1, 2019)
  From war to peace (številka: 1, 2019)
  Play, chaos, and autonomy in the poetry of Hungarians in Vojvodina (Új Symposion) (številka: 1, 2019)
  Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature (številka: 1, 2019)
  Ženski pesemski diskurz v spletu povojnih ideologij (številka: 1, 2019)
  Epistemologija, ideologija in književnost (številka: 1, 2019)
  Viktor Nozadze, Rustaveli's The knight in the Panther's Skin, and Soviet ideology (številka: 1, 2019)
  Decommunizing the national poet (številka: 2, 2019)
  Descriptions in Flaubert's Madame Bovary (številka: 2, 2019)
  Description of handwriting (številka: 2, 2019)
  Descriptions of rituals (številka: 2, 2019)
  Description, historical reference, and allegories of America in Thomas Pynchon's Inherent Vice (številka: 2, 2019)
  The geographical imagination in early twentieth-century Latvian novels (številka: 2, 2019)
  The importance of description (številka: 2, 2019)
  Metapoetics in Norbert Gstrein's novel The Years to Come (Die kommenden Jahre) (številka: 2, 2019)
  On the phenomenon of biliterariness (based on the experience of studies of South Slavic literatures) (številka: 2, 2019)
  Remediation and mediamachia in ekphrases (številka: 2, 2019)
  Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo (številka: 2, 2019)
  Description degree zero and the un-reality effect (številka: 2, 2019)
  Two female images by A. Tennyson (številka: 2, 2019)
  Parenetična retorika v govorih In Matthaeum Janeza Krizostoma (številka: 3, 2019)
  Elizabeth Bishop and the vilanelle (številka: 3, 2019)
  Molierova Celimena ali neodvisna ženska (številka: 3, 2019)
  Orwell's 1984 in Pekić's 1999 (številka: 3, 2019)
  Sir Gawain and the Green Knight (številka: 3, 2019)
  Invisible strings (številka: 3, 2019)
  Pesem-kot-okolje pri Waltu Whitmanu in Otonu Župančiču (številka: 3, 2019)
  Poezija v prostem verzu (številka: 3, 2019)
  Waterlings among us (številka: 3, 2019)
  Translating the untranslatable (številka: 3, 2019)
  Pesem "Teorija strun" Richarda Jacksona in interpretacija poezije kot nezavednega stroja (številka: 3, 2019)
  Early Tomaž Šalamun and American experimental poetry (številka: 3, 2019)
  Kaj Slovenci počnemo z ameriško poezijo? (številka: 3, 2019)
  Stiki in podobnosti med slovensko in ameriško poezijo (številka: 3, 2019)
  Osebno izkustvo v sodobni slovenski in ameriški poeziji (številka: 3, 2019)
  Ennobling interchanges (številka: 3, 2019)
 43. 2020
   16