Urbani izziv

 1. 1993
   13

 2. 1994
   8

 3. 1995
   13

 4. 1997
   14

 5. 1998
   15

 6. 1999
   15

 7. 2000
   24

  Evropske transformacije med virtualnim in realnim (številka: 1, 2000)
  Ranljivost okolja in vprašanje prostorske informacijske enote, kot ga je nakazal projekt ONIX-GPOV (številka: 1, 2000)
  Procesi urbanizacije v Sloveniji in posledice na urbana omrežja (številka: 1, 2000)
  Vpliv omrežij na oblikovanje mestnega središča Domžal (številka: 1, 2000)
  Prostorsko planiranje in omrežje mest v Sloveniji (številka: 1, 2000)
  Analize in problemi prostorskega razvoja za planiranje omrežij družbene in gospodarske infrastrukture na ravni države (številka: 1, 2000)
  Otroci in mladostniki v prostoru (številka: 1, 2000)
  Od velemest in mest do nemških urbanih omrežij (številka: 1, 2000)
  Omrežje informacij na avtocestah (številka: 1, 2000)
  Produkti geoinformacijske podpore planiranju in urejanju prostora v okviru projekta ONIX (številka: 1, 2000)
  Mednarodna izhodišča in prostorski razvoj Slovenije (številka: 2, 2000)
  Zasebna najemna stanovanja (številka: 2, 2000)
  Vidna podoba montažnih hiš in nove usmeritve v urbanem in arhitekturnem razvoju naselij (številka: 2, 2000)
  Modeliranje sistema prostorskega planiranja z metodami modeliranja poslovnih in informacijskih sistemov (številka: 2, 2000)
  Izzivi mestu po informacijski revoluciji (številka: 2, 2000)
  Nekaj misli o regiji (številka: 2, 2000)
  Sistemi prihodnosti za sožitje z naravo (številka: 2, 2000)
  E - urbani sistemi (številka: 2, 2000)
  Podzemni prostor/kibernetski prostor (številka: 2, 2000)
  Študentski domovi - humani način bivanja študentov (številka: 2, 2000)
  Nove oblike bivanja - trajnostno usmerjene urbane skupnosti (številka: 2, 2000)
  Mesto kot vrt, vrt kot mesto (številka: 2, 2000)
  Stanovanjska gradnja v Sloveniji (številka: 2, 2000)
  Pravni ukrepi za doseganje trajnostnega prometa v evropskih mestih (številka: 2, 2000)
 8. 2001
   20

  Zapuščina arhitekturne in tehnične infrastrukturne dediščine (številka: 1, 2001)
  Prenova mesta - sposojena novost (številka: 1, 2001)
  Vetrne elektrarne - znamenje tehnološkega napredka ali brezbrižnost do naravne krajine? (številka: 1, 2001)
  Primerjalne ali konkurenčne prednosti Ljubljane v procesu evropskih integracij (številka: 1, 2001)
  Cilji in instrumenti zemljiške politike ter rast in razvoj mest (številka: 1, 2001)
  Zasnova Plečnikovega načrtovanja prenove Ljubljane (številka: 1, 2001)
  Od arhitekturnega konzervatorstva, obnove in prenove do integralnega varstva dediščine (številka: 1, 2001)
  Prenova grajenih struktur v sodobnem urejanju naselij (številka: 1, 2001)
  Trajnostni vidiki prenove mesta (številka: 1, 2001)
  Spregledani potenciali odprtega prostora mesta - novi tipi in kategorije mestne pokrajine (številka: 2, 2001)
  "Campo" v Izoli (številka: 2, 2001)
  Zgodovinsko mestno jedro in promet v Novem mestu (številka: 2, 2001)
  Razpoznavna struktura mesta (številka: 2, 2001)
  Prometno logistični terminal v Ljubljani (številka: 2, 2001)
  Raziskovanje vrednostnega sistema interesnih skupin kot izhodišče za usmerjanje urbanizacije podeželja (številka: 2, 2001)
  Slovenija - informacijska družba? (številka: 2, 2001)
  Obnova ali rehabilitacija koridorjev mestnih vodotokov (številka: 2, 2001)
  Vloga in pomen zelenega prostora v novejših slovenskih stanovanjskih soseskah (številka: 2, 2001)
  Savska obrečna krajina (številka: 2, 2001)
  Usmeritve in kriteriji za načrtovanje slovenskih naselij (številka: 2, 2001)
 9. 2002
   21

 10. 2003
   21

 11. 2004
   19

  Metoda reševanja konfliktov v skupnosti (številka: 1, 2004)
  Petnajstsrediščna Slovenija? (številka: 1, 2004)
  Kmetijstvo v razvoju podeželja Evropske unije in Slovenije (številka: 1, 2004)
  Prenova slovenskega stanovanjskega sklada v luči evropskih prostorskih omrežij (številka: 1, 2004)
  Poselitev kot prostorski sistem in predmet obravnave v prostorskem načrtovanju - osnovni pojmi (številka: 1, 2004)
  Logika vernakularne arhitekture nasproti novemu grajenemu tkivu (številka: 1, 2004)
  Pomen notranje integracije javnega potniškega prometa za izboljšanje njegove ponudbe (številka: 1, 2004)
  Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih (številka: 1, 2004)
  Prometni koridorji in poselitev v regiji (številka: 1, 2004)
  Refleksije na projekt HiperCatalunya (2003) (številka: 1, 2004)
  Donava kot dejavnik prostorske integracije Srbije in Evrope (številka: 2, 2004)
  Razvrščanje v skupine z omejitvami kot metoda regionalizacije (številka: 2, 2004)
  Interurbane transformacije v srednji in vzhodni Evropi (številka: 2, 2004)
  Sofija - mesto priložnosti, mesto diskontinuuma (številka: 2, 2004)
  Prehodni prostor (številka: 2, 2004)
  Strateški cilji razvoja Beograjske metropolitanske regije v okviru evropskega prostorskega razvoja (številka: 2, 2004)
  Evropski zeleni pas - narava ne pozna meja (številka: 2, 2004)
  Model razmerij vrednosti lokacije nepremičnin na primeru Ljubljane (številka: 2, 2004)
  Srečevanje s suburbanizacijo na območju Bratislave (številka: 2, 2004)
 12. 2005
   28

  Hitre železniške povezave - naslednji slovenski infrastrukturni projekt stoletja? (številka: 1, 2005)
  Metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča (številka: 1, 2005)
  Novi Kolizej v ljubljani (številka: 1, 2005)
  Načrtovanje infrastrukturnih vodov z določanjem njihovih za okolje sprejemljivih koridorjev (številka: 1, 2005)
  Arhitekturna dimenzija dela na daljavo (številka: 1, 2005)
  Celovita prenova naselja Štanjel (številka: 1, 2005)
  Urbana preobrazba nekdanjega sušaškega pristanišča na Reki (številka: 1, 2005)
  Ideološki učinki mestne prenove (številka: 1, 2005)
  Geografski informacijski sistem kot orodje za analizo in vrednotenje stanja v prostoru ter določanje prioritetnih območij prenove (številka: 1, 2005)
  Vloga urbanističnega oblikovanja pri notranjem razvoju naselij (številka: 1, 2005)
  Vključevanje prostorskega in okoljskega vidika v regionalne razvojne programe v programskem obdobju 2007-2013 (številka: 1, 2005)
  Vplivi širjenja pozidanih zemljišč na krajinske kakovosti prostora v ljubljanski urbani regiji v obdobju 1951-2002 (številka: 1, 2005)
  So vetrne elektrarne problematičen projekt? (številka: 1, 2005)
  Strategije razvoja mest med evropeizacijo, državo in regijo (številka: 1, 2005)
  Planerski in urbanistični projekti - neavtorski pristop in vprašanje sinergije pri sodelovanju (številka: 2, 2005)
  Sodelovanje stanovalcev kot pogoj za uspešno izvedbo prenove stanovanjskih sosesk (številka: 2, 2005)
  Participativna prenova mest (številka: 2, 2005)
  Razvoj podeželske skupnosti - Šmarje (številka: 2, 2005)
  Sinergični učinek opazovalca grajenega okolja (številka: 2, 2005)
  Ureditev degradiranih Trbovelj (številka: 2, 2005)
  Spreminjanje bivalne kakovosti in stanovanjska mobilnost v Ljubljani (številka: 2, 2005)
  Kolizej (številka: 2, 2005)
  Sinergetsko snovanje novega zgostitvenega središča Ilovica v južnem delu Ljubljane (številka: 2, 2005)
  Okoljsko-vedenjske študije (številka: 2, 2005)
  Prostorski informacijski sistem v programu CAMP Slovenija (številka: 2, 2005)
  Sociološka anketna raziskava Prenova stanovanjskih sosesk v Ljubljani - Savsko naselje (številka: 2, 2005)
  Računalnik kot generativno orodje (številka: 2, 2005)
  Razvoj prometnic v območju mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba (številka: 2, 2005)
 13. 2006
   19

 14. 2007
   13

 15. 2008
   26

  Strukturnovsebinske preobrazbe slovenskih obalnih mest (številka: 1, 2008)
  Urejanje podeželskega prostora za rekreacijske namene na primeru zgornjega povodja reke Soče (številka: 1, 2008)
  Branje delte Biserne reke s stališča Alda Rossija (številka: 1, 2008)
  Hibridni odprti javni prostor krajinskih elementov in grajene strukture (številka: 1, 2008)
  Inovativnost v stanovanjski gradnji in vloga stanovanjskega sklada (številka: 1, 2008)
  Urbanistično načrtovanje strateškega prostorskega razvoja Ljubljane (številka: 1, 2008)
  Maks Fabiani in dunajski urbanizem na prelomu 19. stoletja (številka: 1, 2008)
  Spreminjanje podobe naselij enodružinskih hiš (številka: 1, 2008)
  Arena urbanističnega znanja (številka: 1, 2008)
  Stanovanjski trendi in trendi v razvoju urbanizma v Češki republiki (številka: 1, 2008)
  Več kot Geografski informacijski sistem (številka: 1, 2008)
  Problem popularizacije strokovnih besedil (številka: 1, 2008)
  Izzivi in izkušnje, povezani z dejavnim razvojem zelenih površin v okrožju Józsefváros v Budimpešti (številka: 2, 2008)
  Svež pogled na javni prostor: nov leksikon za projektiranje (številka: 2, 2008)
  Javnost v parkih: med opazovanjem in delovanjem (številka: 2, 2008)
  Razvoj zelenih površin v mestih, ki se krčijo: priložnosti in ovire (številka: 2, 2008)
  Upravljanje zelenih površin v mestu Bristol (številka: 2, 2008)
  Analiza potreb po javnih zelenih površinah v Grosupljem (številka: 2, 2008)
  Oprema mestnih javnih prostorov na Poljskem (številka: 2, 2008)
  Oblikovanje javnih odprtih površin po meri vseh uporabnikov (številka: 2, 2008)
  Sodelovanje javnosti pri načrtovanju in uresničevanju projektov - Blüherpark v mestu Dresden (številka: 2, 2008)
  Sodelovanje družbe pri ustvarjanju prostorske ureditve in njena povezanost s strukturo vsakodnevne krajine (številka: 2, 2008)
  Mestne zelene površine kot izhodišče načrtovanja hidroenergetskih in urbanih ureditev (številka: 2, 2008)
  Narava v mestu ali mesto v naravi? (številka: 2, 2008)
  Zelene površine - najpomembnejši vir za sonaravnost mest (številka: 2, 2008)
  Parki in njihovi uporabniki (številka: 2, 2008)
 16. 2009
   15

 17. 2010
   14

 18. 2011
   12

 19. 2012
   15

 20. 2013
   12

 21. 2014
   11

 22. 2015
   9

 23. 2016
   13

 24. 2017
   19

 25. 2018
   8

 26. 2019
   2