Sodobna pedagogika

 1. 2005
   13

 2. 2006
   72

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  no 5 (2006)
  posebna izdaja (2006)
  Metakognitivni pristop k ugotavljanju in obravnavanju selektivne pozornosti (številka: 1, 2006)
  Percepcija učenja jezika večine in manjšine na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 1, 2006)
  Pravica do izobraževanja med prestajanjem zaporne kazni na Švedskem, Danskem in pri nas (številka: 1, 2006)
  Načela disciplinskega pristopa (številka: 1, 2006)
  Šola in ohranjanje družbene razslojenosti - učni uspeh in vpis osnovnošolcev na srednje šole glede na izobrazbo staršev (številka: 1, 2006)
  Kratko, k rešitvam usmerjeno svetovanje v okviru šolskega svetovalnega dela (številka: 1, 2006)
  Znanstvenostorilnostna ali učencu prilagojena šola (številka: 1, 2006)
  Povratni učinek nacionalnih tujejezikovnih preizkusov (številka: 1, 2006)
  Nekaj tez o pravicah do enakosti in drugačnosti v edukaciji (številka: 2, 2006)
  Nekateri vidiki timskega dela v vrtcu (številka: 2, 2006)
  Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja (številka: 2, 2006)
  Poklicne izkušnje učiteljev in značilnosti pouka v osnovni šoli (številka: 2, 2006)
  TIMSS in cesarjeva nova oblačila (številka: 2, 2006)
  So nove učne kulture potrebne? (številka: 2, 2006)
  Psihološki in družinski dejavniki šolske ocene (številka: 2, 2006)
  Psihološka prilagoditev nadarjenih učencev (številka: 2, 2006)
  Ali paradigmatski relativizem lahko preseže dihotomijo med kvalitativno in kvantitativno paradigmo v raziskovanju? (številka: 2, 2006)
  Vizije potrebujejo poti - medkulturno odpiranje šole (številka: 2, 2006)
  Spreminjanje poučevanja in učenja v nadaljnjem izobraževanju (številka: 2, 2006)
  Neskladnosti v bolonjskem kurikularnem načrtovanju študijskih programov (številka: 4, 2006)
  Konceptualne dileme implementacije načel bolonjskega procesa (številka: 4, 2006)
  Bolonjska prenova programov iz ptičje perspektive kurikularne teorije (številka: 4, 2006)
  Bolonjska reforma kot etnološki fenomen (številka: 4, 2006)
  Od Sorbone do Bologne in še naprej (številka: 4, 2006)
  Bolonjski proces - s hrvaške perspektive (številka: 4, 2006)
  Bolonjski proces med univerzo in uradništvom (številka: 4, 2006)
  Bolonjski proces in izobraževanje učiteljev v Nemčiji (številka: 4, 2006)
  Od monometod h kombiniranim raziskovalnim pristopom (številka: 5, 2006)
  Metodološki problemi meril za izbiro kandidatov za vpis na gimnazijo (številka: 5, 2006)
  Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj (številka: 5, 2006)
  Večrazsežna pismenost kot jedro novega koncepta splošne izobrazbe ali Kako pripraviti učence/dijake za kritičen vstop v sodobno kulturo in družbo? (številka: 5, 2006)
  O vzgojni zasnovi v javnih osnovnih šolah - kaj pokažejo empirični podatki (številka: 5, 2006)
  Koncept kompetence v izobraževanju (številka: 5, 2006)
  From monomethods towards combined research approaches (no 5, 2006)
  The effect of preschool on children's language development (no 5, 2006)
  The concept of competence in education (no 5, 2006)
  About the educational plan in state primary schools - what the empirical data show (no 5, 2006)
  Multiliteracies as a core of new basics or How to educate students for critical entry to contemporary culture and society? (no 5, 2006)
  Methodological problems concerning the criteria for selecting gimnazija candidates (no 5, 2006)
  Oblikovanje interkulturne šolske skupnosti (posebna izdaja, 2006)
  Prvi koraki pri razvijanju medkulturnega zavedanja (posebna izdaja, 2006)
  Poznavanje slepih in slabovidnih učencev - pot do ustrezne obravnave (posebna izdaja, 2006)
  Kako obravnavati različne učence v osnovni šoli - dilema na formalni ravni in z vidika učiteljev (posebna izdaja, 2006)
  Prizadevanje za oblikovanje ustrezne večkulturne šolske klime (posebna izdaja, 2006)
  Koncept socialnega kapitala (posebna izdaja, 2006)
  Kako udomačiti drugačnost? (posebna izdaja, 2006)
  Timski pristop in aktivna vloga učencev pri načrtovanju individualiziranih programov (posebna izdaja, 2006)
  Kulturna drugačnost manjšin in slovenski šolski sistem (posebna izdaja, 2006)
  Zaznavanje integracije/inkluzije v osnovni šoli (posebna izdaja, 2006)
  Zagotavljanje enakih možnosti in spoštovanje kulturnih pravic v vrtcih - raziskovanje stališč slovenskih in finskih vzgojiteljic (posebna izdaja, 2006)
  Kako pretrgati začarani krog revščine v izobraževanju (posebna izdaja, 2006)
  Ne svet gluhih, en svet za vse (posebna izdaja, 2006)
  Medkulturnost izziva svet vzgoje (posebna izdaja, 2006)
  Integracija otroka z Downovim sindromom v vrtec (posebna izdaja, 2006)
  Osebnostni razvoj prihodnjega strokovnega delavca za delo z osebami s posebnimi potrebami (posebna izdaja, 2006)
  Možnosti in meje notranje učne diferenciacije in individualizacije pri zagotavljanju enakih možnosti (posebna izdaja, 2006)
  Edukacija, socialna promocija in "dedovanje" izobrazbe (posebna izdaja, 2006)
  Vpliv feminizacije učiteljskega poklica na razlike v učni uspešnosti med dečki in deklicami (posebna izdaja, 2006)
  Vloga vzgojno-izobraževalnega sistema v procesu družbenega vključevanja/izključevanja potomcev priseljencev v Sloveniji (posebna izdaja, 2006)
  Učenci iz kulturno manj spodbudnega okolja (posebna izdaja, 2006)
  Slovenska šola z druge strani (posebna izdaja, 2006)
  Multikulturacijski doseg (izobraževanja) (posebna izdaja, 2006)
  Načrtovanje dejavnosti v večkulturni vzgoji šole in vrtca (posebna izdaja, 2006)
  Vrtec v romskem naselju (posebna izdaja, 2006)
  Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti (posebna izdaja, 2006)
  Aktualna zakonodaja za otroke s posebnimi potrebami z zornega kota osnovnih šol in predlogi za spremembe (posebna izdaja, 2006)
 3. 2007
   67

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5 (2007)
  no 5 (2007)
  Pogled na kakovost študija pedagogike in andragogike z vidika spreminjanja pojmovanj študentov (številka: 5, 2007)
  Šolska reforma skozi dnevni časopis (številka: 1, 2007)
  Analiza načrtovanega kurikula za vrtce na področju glasbene vzgoje (številka: 1, 2007)
  Partnerstvo - nov izziv za pedagoške delavce na področju raziskovanja in učenja (številka: 1, 2007)
  Spreminjanje pojmovanj znanja, učiteljeve in študentove vloge v času študija - med vizijo in realnostjo (številka: 1, 2007)
  Stabilnost samopodobe pri osnovnošolcih (številka: 1, 2007)
  Politika EU do vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (številka: 1, 2007)
  Starši zasvojenci - sozasvojenost otrok? (številka: 1, 2007)
  Pedagoška praksa z vidika empirično verificirane ocene visokošolskih didaktikov (številka: 1, 2007)
  Primer modela izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev (številka: 1, 2007)
  Vpliv dodiplomskega izobraževanja učiteljev na njihova pojmovanja učenja in poučevanja (številka: 1, 2007)
  Prenova pouka slovenščine - in prenova prenove - pod drobnogledom specialne didaktike (številka: 2, 2007)
  Spremembe v slovenski strategiji na področju preprečevanja (zlo)rabe drog in njena (ne)povezanost z vzgojno zasnovo javne šole (številka: 2, 2007)
  Od papirnatega tigra do tigra brez papirja - reformna pot slovenskega šolstva (številka: 2, 2007)
  Reforme, stroka in šolske politike (številka: 2, 2007)
  Spoprijem za hegemonijo ali vaje iz praktične teorije? (številka: 2, 2007)
  Poziv za podaljšanje časa za javno razpravo ob napovedanih spremembah šolske zakonodaje (številka: 2, 2007)
  Vloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v reformi študijskih programov (številka: 2, 2007)
  Učitelj - temeljni dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse (številka: 2, 2007)
  Reformne razsežnosti prizadevanj za vsestransko kompetentno osebnost (številka: 2, 2007)
  Diferenciacija v šoli (številka: 2, 2007)
  Poročilo o delu Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije za leto 2006 (številka: 2, 2007)
  Odziv svetovalnih delavcev na teze za javno razpravo ob spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (številka: 2, 2007)
  Predvidene spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (številka: 2, 2007)
  Bo učna diferenciacija postala tržno blago? (številka: 2, 2007)
  Odziv na teze za javno razpravo ob spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (številka: 2, 2007)
  Krčenje izbirnosti je korak k uniformni šoli (številka: 2, 2007)
  Reformiranje ali izboljševanje šole (številka: 2, 2007)
  Umetnost in izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim (številka: 3, 2007)
  Inspiracija, dionizično in apolinično (številka: 3, 2007)
  Gledališče - medij za učenje in poučevanje ter otrokov celostni razvoj (številka: 3, 2007)
  Vzgojna vrednost estetske izkušnje (številka: 3, 2007)
  Apreciacija kot skladnost doživljanja glasbenih in likovnih umetnin (številka: 3, 2007)
  Umetnost v današnjih konceptih splošne izobrazbe (številka: 3, 2007)
  Umetnostna vzgoja v luči Unescovih smernic (številka: 3, 2007)
  Problemska usmerjenost, nujnost sodobnega pouka (številka: 3, 2007)
  Pomen poučevanja in učenja s plesno-gibalnimi dejavnostmi v vrtcu in osnovni šoli (številka: 3, 2007)
  Pomen mnogoterih inteligenc in glasbe za oblikovanje identitete mnogoterih izbir v hibridni družbi (številka: 3, 2007)
  Babilonia mi fe', disfecemi Babologna? (številka: 3, 2007)
  Identiteta - stanje ali izbira? (številka: 3, 2007)
  K celostni podobi človeka (številka: 3, 2007)
  Študija primera izvedbe in evalvacije pouka z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (številka: 3, 2007)
  Podobe reformske pedagogike (številka: 4, 2007)
  Reformska pedagogika v procesu razvoja pedagogike na Hrvaškem (številka: 4, 2007)
  Reformska pedagogika. Pasti in izzivi emfatičnega pojma (številka: 4, 2007)
  Pedagogika Montessori (številka: 4, 2007)
  Pedagoška reforma po Jena-planu - nesporazum med teorijo in prakso (številka: 4, 2007)
  Življenjska reforma, pedagoška reformna prizadevanja in reformska pedagogika na Madžarskem do leta 1945 (številka: 4, 2007)
  Je vzgoja lahko moderna? Odnos med inovacijo in tradicijo v pedagogiki (številka: 4, 2007)
  Vzgojni modeli v reformski pedagogiki (številka: 4, 2007)
  Vpliv e-mentorja na kakovost e-izobraževanja (številka: 4, 2007)
  Fazni model razvoja kariere slovenskih učiteljev (številka: 5, 2007)
  Gimnazija kot splošnoizobraževalna sekundarna šola v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji - analiza izbranih obdobij (številka: 5, 2007)
  Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji (številka: 5, 2007)
  Ali kvalitativno raziskovanje lahko omogoči tvorbo splošnoveljavnih stavkov oziroma kakšno teorijo lahko tvorimo v kvalitativnem raziskovanju? (številka: 5, 2007)
  Vrednotna osnova vzgoje v javni šoli (številka: 5, 2007)
  The Gymnasium as a general-educational secondary school in Slovenia, Austria and Germany - an analysis of selected historical periods (no 5, 2007)
  Phase model of Slovenian teachers' career development (no 5, 2007)
  The value basis of education in the public school (no 5, 2007)
  Can generally valid sentences be formed in qualitative research, or what kind of a theory can be formed in qualitative research? (no 5, 2007)
  Action research as part of the processes for assuring work quality in an educational institution (no 5, 2007)
 4. 2008
   84

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  no 5 (2008)
  posebna izdaja (2008)
  Izobraževanje in država blaginje v mednarodni perspektivi (številka: 1, 2008)
  Vzgojni koncept v javni šoli in vprašanje nasilja (številka: 1, 2008)
  Globalizacija in slovensko šolstvo (številka: 1, 2008)
  Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev (številka: 1, 2008)
  Epistemologija radikalne pedagogike in kulturni kapital za 21. stoletje (številka: 1, 2008)
  Razredništvo - zapostavljeni segment današnje osnovne šole? (številka: 1, 2008)
  Razredni učitelj - podzastopanost moškega spola (številka: 1, 2008)
  Raziskovalni pristopi v proučevanju stresa učiteljev (številka: 1, 2008)
  Globalna pravičnost, globalizacija in izobraževanje (številka: 1, 2008)
  Roman namesto kuhalnice ali vzgoja deklet višjih slojev na prelomu 19. in 20. stoletja (številka: 1, 2008)
  Vloga psihologa pri oblikovanju in uresničevanju vzgojnega načrta šole (številka: 2, 2008)
  Svetovalne potrebe staršev pri vstopu šestletnikov v šolo (številka: 2, 2008)
  Kriteriji ocenjevanja kakovosti šol na podlagi ekspertnega modela (številka: 2, 2008)
  Šola, vrtec, svetovalni delavec in starši - vzpostavljanje stika in sodelovalnega odnosa (številka: 2, 2008)
  Zaslužna profesorica dr. Ana Krajnc praznuje (številka: 2, 2008)
  Ob jubileju prof. dr. Franceta Strmčnika (številka: 2, 2008)
  Šolska svetovalna služba v osnovnih šolah (številka: 2, 2008)
  Vrednotenje in ocenjevanje v vzgoji in izobraževanju (številka: 2, 2008)
  Šola in družbena neenakost - PISA 2006 (številka: 2, 2008)
  Standardiziranje ocen pri splošni maturi (številka: 2, 2008)
  Svetovalno delo v vrtcih in šolah (številka: 2, 2008)
  Učinkovitost supervizijske pomoči šolskega pedagoga razrednikom (številka: 2, 2008)
  Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb (številka: 2, 2008)
  Teoretska izhodišča za načrtovanje sodobnega muzeja za otroke (številka: 2, 2008)
  Subjektivne teorije kot kazalnik kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela (številka: 2, 2008)
  Dr. Milan Adamič - ob njegovi sedemdesetletnici (številka: 2, 2008)
  Omejitve pojmovanja pismenosti in njenega merjenja v raziskavi PISA - alternativni pogled na razvoj (številka: 3, 2008)
  Učenje odraslih za življenje ali za preživetje? (številka: 3, 2008)
  Pomen vzgoje za varstvo človekovih pravic (številka: 3, 2008)
  Ob spominu na dr. Franca Pedička (številka: 3, 2008)
  Pomen socialne opore pri preprečevanju izgorelosti učiteljev (številka: 3, 2008)
  Ideje neoliberalizma v procesih rekonceptualizacije obveznega splošnega izobraževanja (številka: 3, 2008)
  Zapoznele besede (številka: 3, 2008)
  Neoliberalizem, konservativizem in šola (številka: 3, 2008)
  Ničta toleranca do odklonskega vedenja in inkluzivna šola (številka: 3, 2008)
  Analiza diskurzov in paradigem pri uresničevanju integracijskih in inkluzivnih teženj v šolskih sistemih (številka: 3, 2008)
  Slovenske srednje šole v regionaliziranem okolju (številka: 4, 2008)
  Pomen poznavanja tehnik vedenjske teorije učenja za možnost izpeljave kakovostnega pouka konstruktivistično usmerjenega učitelja (številka: 4, 2008)
  Didaktične značilnosti učbeniških kompletov za pouk spoznavanja okolja po oceni učiteljev (številka: 4, 2008)
  Ali so konstruktivistične teorije učenja in znanja lahko osnova za sodoben pouk? (številka: 4, 2008)
  Konstruktivizem in pedagogika (številka: 4, 2008)
  Ocenjevanja vedenja v šoli z vidika pedagoške teorije in prakse (številka: 4, 2008)
  Konstruktivizem na poti od teorije spoznavanja do vplivanja na pedagoško razmišljanje, raziskovanje in učno prakso (številka: 4, 2008)
  Od konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu na področju predšolske vzgoje (številka: 4, 2008)
  Vrtec in družinsko okolje kot napovednika govorne kompetentnosti šestletnih otrok (številka: 5, 2008)
  Terminološke zagate z izrazom "muzejska pedagogika" (številka: 5, 2008)
  Učitelji in starši v očeh drug drugega pri medsebojnem "sodelovanju" (številka: 5, 2008)
  Partnerstvo učiteljev in staršev z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev (številka: 5, 2008)
  Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja (številka: 5, 2008)
  Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti (številka: 5, 2008)
  Očetovska funkcija, avtoriteta učitelja in vzgojna zasnova v javni šoli (številka: 5, 2008)
  Poklicna socializacija in legitimnost vzgoje v poklicnem izobraževanju (no 5, 2008)
  Partnerstvo učiteljev in staršev z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev (no 5, 2008)
  Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti (no 5, 2008)
  Vrtec in družinsko okolje kot napovednika govorne kompetentnosti šestletnih otrok (no 5, 2008)
  Očetovska funkcija, avtoriteta učitelja in vzgojna zasnova v javni šoli (no 5, 2008)
  Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja (no 5, 2008)
  Učitelji in starši v očeh drug drugega pri medsebojnem "sodelovanju" (no 5, 2008)
  Pomen mednarodnih raziskav znanja in nacionalnega preverjanja znanja za vrednotenje dosežkov učencev (posebna izdaja, 2008)
  Ocenjevanje v kompetenčno zasnovanih programih (posebna izdaja, 2008)
  Konstruktivistična metoda poučevanja - različne možnosti preverjanja znanja (posebna izdaja, 2008)
  Različna pojmovanja znanja (posebna izdaja, 2008)
  Nikoli ni prepozno za poglobljen razmislek o uporabnosti ocenjevalne doktrine "samovrednotenje in samoocenjevanje" pri pouku likovne vzgoje in umetnosti (posebna izdaja, 2008)
  Spremljanje, vrednotenje in spreminjanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu (posebna izdaja, 2008)
  Tudi za opisno ocenjevanje naj veljata načeli transparentnosti in pravičnosti ocene (posebna izdaja, 2008)
  Spodbujanje učencev prve triade k samovrednotenju in samoocenjevanju (posebna izdaja, 2008)
  Opisni kriteriji in opisniki - izhodišče za povratno informacijo o kvalitativnih vidikih znanja (posebna izdaja, 2008)
  Vprašanje kriterijev merjenja dosežkov učencev v raziskavi PIRLS (posebna izdaja, 2008)
  Indikatorji demokratizacije ocenjevanja znanja v gimnazijskem izobraževanju (posebna izdaja, 2008)
  Pregled nekaterih osnovnih izhodišč ocenjevanja pri športni vzgoji s primeri različnih meril in opisnikov (posebna izdaja, 2008)
  Pomen povratne informacije pri kreiranju učenčevega portfolia v srednji tehniški šoli (posebna izdaja, 2008)
  Ocenjevanje v vrtcu (posebna izdaja, 2008)
  Kaj pomeni NMS? (posebna izdaja, 2008)
  Narava evalvacije učnih programov za nadarjene učence (posebna izdaja, 2008)
  Nacionalno preverjanje znanja kot pripomoček za izboljšanje poučevanja (posebna izdaja, 2008)
  Stališča dijakov, učiteljev maturitetnih predmetov in študentov do mature (posebna izdaja, 2008)
  Osnovna šola (posebna izdaja, 2008)
 5. 2009
   60

 6. 2010
   56

  Slovenski besedilni korpusi (številka: 1, 2010)
  Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih (številka: 1, 2010)
  Govorna kompetentnost malčkov in otrok kot napovednik zgodnje in kasnejše pismenosti (številka: 1, 2010)
  Mnenja srednješolcev o kritični pismenosti v multimedijskem okolju (številka: 1, 2010)
  Kakšne pismenosti potrebujemo za 21. stoletje (številka: 1, 2010)
  Še vedno aktualni Močnikovi pogledi na računsko opismenjevanje (številka: 1, 2010)
  Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev priseljencev (številka: 1, 2010)
  Besedilna zmožnost med šolsko prakso in sporazumevalno resničnostjo (številka: 1, 2010)
  Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji (številka: 1, 2010)
  Bralna pismenost ob koncu osnovne šole - ali fantje berejo drugače kot dekleta? (številka: 1, 2010)
  Pismenost (naj)mlajših - dileme, vprašanja, izzivi (številka: 1, 2010)
  Podatki raziskave PISA 2006 (številka: 1, 2010)
  Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi (številka: 1, 2010)
  Pismenost in dvojezičnost (številka: 2, 2010)
  Podobe otrok v Evropi - primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok (številka: 2, 2010)
  Prehajanje na višje ravni izobraževanja in razlike v strukturi glede na spol v luči dosežkov na zunanjih preizkusih znanja (številka: 2, 2010)
  Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti (številka: 2, 2010)
  Dosežki dijakov v raziskavi TIMSS za maturante in ocene pri matematiki na splošni maturi v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov (številka: 2, 2010)
  Poklicno/strokovno izobraževanje in visoko vrednotenje terciarne izobrazbe (številka: 2, 2010)
  Nekaj preliminarnih korakov k bolj celostni konceptualizaciji starševske avtoritete (številka: 2, 2010)
  Izobraževanje in prve zaposlitve mladih (številka: 2, 2010)
  Razlike v dosežkih dijakov pri zunanjih preverjanjih znanja pred vpisom in ob zaključku gimnazijskih in drugih srednješolskih programov (številka: 2, 2010)
  Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe srednješolskega izobraževanja (številka: 2, 2010)
  Prehodnost v izobraževalnem sistemu - vprašanje sistemske tehnike ali družbene strategije? (številka: 2, 2010)
  Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti (številka: 2, 2010)
  Vpletenost staršev v otrokovo šolanje (številka: 2, 2010)
  Kriza vpisa in osipa v srednjih poklicnih šolah v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  70 let življenja profesorice ddr. Barice Marentič Požarnik (številka: 2, 2010)
  Inflacija pri internem ocenjevanju v Sloveniji (številka: 3, 2010)
  Dialoški model avtoritete kot spopad za vzajemno pripoznanje (številka: 3, 2010)
  Prikrite spolne neenakosti v izobraževalnih potekih in prehodih (številka: 3, 2010)
  Pedagogika in feministične študije (številka: 3, 2010)
  Različni teoretični pogledi na kritično mišljenje - primerjalni pregled (številka: 3, 2010)
  Intervju z Martho C. Nussbaum (številka: 3, 2010)
  Akademske kariere žensk (številka: 3, 2010)
  Feminizem, epistemologija in kurikulum (številka: 3, 2010)
  Branje in postajanje (številka: 3, 2010)
  Hrvaška izobraževalna politika v kontekstu vzgoje in izobraževanja za državljanstvo (številka: 3, 2010)
  Evropa gre v Šanghaj (številka: 4, 2010)
  "Klasična izobrazba" (številka: 4, 2010)
  Izobraževanje odraslih - dejavnik družbenega razvoja ali zlasti orodje ekonomske uspešnosti? (številka: 4, 2010)
  Splošna izobrazba kot kozmopolitski projekt (številka: 4, 2010)
  O (spo)znanju in znanostih (Platon in Aristotel) (številka: 4, 2010)
  Obča, splošna in poklicna izobrazba (številka: 4, 2010)
  O (ne)moči splošne izobrazbe v slovenski srednji šoli (številka: 4, 2010)
  Splošno izobraževanje in splošna izobrazba (številka: 4, 2010)
  Ob 80-letnici življenja mag. Mladena Tancerja (številka: 5, 2010)
  Podatkovne baze in citatni indeksi revije ne bodo spravili s sveta (številka: 5, 2010)
  Učenje risanja v prvi polovici 19. stoletja (številka: 5, 2010)
  Plagiat kot goljufija (številka: 5, 2010)
  O koncu česa pripovedujejo zgodbe o koncu izobrazbe? (številka: 5, 2010)
  Vpliv dejavnikov samoregulativnega učenja in starosti na uspešnost pri študiju (številka: 5, 2010)
  Dewey, delo, šola in demokracija (številka: 5, 2010)
  Splošnoizobraževalne zasebne šole na Slovenskem med preteklostjo in sedanjostjo (številka: 5, 2010)
  Ob sedemdeseti obletnici prof. dr. Zdenka Medveša (številka: 5, 2010)
 7. 2011
   36

  Skupaj mislimo in se pogovarjamo - torej znamo (številka: 1, 2011)
  Znanje slepih in slabovidnih otrok ob vstopu v redne oddelke osnovne šole (številka: 1, 2011)
  Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom (številka: 1, 2011)
  O refleksiji učenca pri pouku (številka: 1, 2011)
  Kakšno znanje hočemo? (številka: 1, 2011)
  Ustvarjanje ob Mozartovi glasbi (številka: 1, 2011)
  Didaktični pristop k organizaciji in poučevanju športne vzgoje v gimnaziji (številka: 1, 2011)
  Pojmovanja znanja v pedagoškem diskurzu (številka: 1, 2011)
  Poučevanje za razumevanje (številka: 1, 2011)
  Učenje prek spleta (številka: 2, 2011)
  Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skupnem evropskem jezikovnem okviru (številka: 2, 2011)
  Jezikovni potrošnik in potrošnica (številka: 2, 2011)
  Vloga jezika in socialnih kontekstov pri razvoju mišljenja in oblikovanju znanja (številka: 2, 2011)
  Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletke v Sloveniji med obdobjema 2002-2005 in 2006-2010 (številka: 2, 2011)
  Problemi uvajanja učnociljnega kurikula (številka: 2, 2011)
  Kaj je kakovostno znanje in kako do njega? (številka: 2, 2011)
  Do kakovostnega znanja z domišljenimi strokovnimi in sistemskimi rešitvami (številka: 2, 2011)
  Osveščanje o mehanizmih diskriminacije - nekaj rezultatov pilotne evalvacijske študije (številka: 3, 2011)
  Identitete med abstrakcijo in dejanskostjo (številka: 3, 2011)
  Spremembe odraščanja in nove identitetne politike (številka: 3, 2011)
  Oviranost kot kultura, ki pomaga vzpostavljati identiteto (številka: 3, 2011)
  Samokonstituiranje in oblikovanje identitete med pripoznanjem in nasiljem (številka: 3, 2011)
  O identiteti in inkluziji (številka: 3, 2011)
  Sebstvo kot proces učenja (številka: 3, 2011)
  Irsko nacionalno ogrodje kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Evropsko in nacionalna ogrodja kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Slovensko ogrodje kvalifikacij med globalnim, evropskim in lokalnim (številka: 4, 2011)
  Nacionalna ogrodja kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Razvrščanje izobrazb v Sloveniji v razmerju do mednarodnih referenčnih klasifikacijskih orodij (številka: 4, 2011)
  Ogrodja kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Kaj je nacionalno ogrodje kvalifikacij? (številka: 5, 2011)
  Kompetenca v instrumentih evropskih politik (številka: 5, 2011)
  O razvoju nemškega ogrodja kvalifikacij s sindikalnega vidika (številka: 5, 2011)
  Kaj se lahko naučimo iz neuspeha neke politike (številka: 5, 2011)
  O nacionalnih in evropskem ogrodju kvalifikacij: ključni problemi in dileme (številka: 5, 2011)
  Kakršna je družba, taka šola! (številka: 5, 2011)
 8. 2012
   35

  Poučevanje besedišča z vidika delovanja mentalnega leksikona s primeri iz španskega jezika (letn. 63 = 129, 2012)
  Pomen in možnosti uporabe zunanjega prostora šol v vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1, 2012)
  Kakšno šolo hočemo? (številka: 1, 2012)
  Kaj je dober prostor za misliti? (številka: 1, 2012)
  Arhitektura v šoli, šola v arhitekturi (številka: 1, 2012)
  Prikriti kurikulum, ideologija, prostor (številka: 1, 2012)
  Kam naj sedem? (številka: 1, 2012)
  Prof. dr. Metod Resman, sedemdesetletnik (številka: 2, 2012)
  Izobraževanje za pismenost v luči kritične teorije izobraževanja odraslih (številka: 2, 2012)
  Zakaj vključevati vrstniško mediacijo v (osnovne) šole? (številka: 2, 2012)
  Uvodnik (številka: 2, 2012)
  Od standardov znanja do pričakovanih rezultatov - in nazaj? (številka: 2, 2012)
  Razumevanje izobraževalnih ovir z vidika modela omejenega delovanja (številka: 2, 2012)
  Kvalitativne raziskave in uvajanje projektnega pristopa v vrtcu (številka: 2, 2012)
  V prihodnost usmerjena univerza (številka: 3, 2012)
  Družbena gibanja - prostori radikalnega izobraževanja odraslih (številka: 3, 2012)
  Izkušnje vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vrtcih z izvajanjem samoevalvacije (številka: 3, 2012)
  Pedagogika in vzgojna praksa v času kulturnih sprememb (številka: 3, 2012)
  Kako razumeti in uresničevati participacijo otrok v vrtcu? (številka: 3, 2012)
  Uvodnik (številka: 3, 2012)
  Rousseaujeva teorija družbene pogodbe in njena dopolnila (številka: 4, 2012)
  Vzgoja Sofije in O kreposti (številka: 4, 2012)
  Od hotenja do večje voljnosti (številka: 4, 2012)
  Kako lahko šola spodbuja in zagotavlja boljšo bralno pismenost (številka: 4, 2012)
  Rousseau in Nietzsche: "Politika lastnega imena" (številka: 4, 2012)
  Ob 300-letnici rojstva Jeana-Jacquesa Rousseauja (1712-2012) (številka: 4, 2012)
  Rousseaujev koncept človečnosti in glavne kontroverze v pedagoških interpretacijah "Emila" (številka: 4, 2012)
  Rousseau in patriotizem (številka: 4, 2012)
  Izobraževanje starejših odraslih s podeželja na ljudskih univerzah v jugovzhodni Sloveniji (številka: 5, 2012)
  Mednarodni znanstveni simpozij "Razvoj izobraževanja učiteljev v državah centralne in jugovzhodne Evrope" (Maribor, 11.-13. 10. 2012) (številka: 5, 2012)
  Izobraževanje starejših in blaginja lokalnih skupnosti (številka: 5, 2012)
  Kritična geragogika (številka: 5, 2012)
  Učenje odraslih v evropskem kontekstu (številka: 5, 2012)
  Starejši udeleženci izobraževanja v skupnosti? (številka: 5, 2012)
  Dejavniki učenja in sporočilnost šolskega prostora (številka: 1, 2012)
 9. 2013
   27

  Struktura bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku (številka: 1, 2013)
  Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave (številka: 1, 2013)
  Zapuščina prof. dr. Ilije Mrmaka (številka: 1, 2013)
  Pomen svetovalne službe za kakovostno vzgojo in izobraževanje (številka: 1, 2013)
  Osebnostne poteze, učna uspešnost in njuna povezanost pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih in specializiranih šol (številka: 1, 2013)
  Dejavnosti in ovire pri izobraževanju starejših (številka: 1, 2013)
  Tradicionalna glasba kot sestavina interkulturne glasbene vzgoje (številka: 1, 2013)
  Poklicno izobraževanje je pred desetletjem skrenilo na slepi tir (številka: 1, 2013)
  Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje (številka: 2, 2013)
  Moralna občutljivost in medvrstniško nasilje (številka: 2, 2013)
  Ideja inkluzije - med različnimi koncepti pravičnosti in etičnimi teorijami (številka: 2, 2013)
  Pravne obveznosti RS pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami, zlasti otrok z motnjo v duševnem razvoju, v redne šole (številka: 2, 2013)
  Umrla je prof. dr. Milica Bergant (številka: 2, 2013)
  Enake (izobraževalne) možnosti in družbena neenakost (številka: 2, 2013)
  Restrikcije na nemških univerzah pred nacističnim naskokom na oblast in med nacionalsocialistično konsolidacijo (številka: 3, 2013)
  Zagovornik - glas otroka (številka: 3, 2013)
  Intervju z dr. Leopoldino Plut Pregelj ob izidu monografije Poslušanje: način življenja in vir znanja (številka: 3, 2013)
  Informacijske kompetence za uporabo interneta v izobraževanju (številka: 3, 2013)
  Prof. Gustav Šilih, vreden pedagoškega spomina (številka: 3, 2013)
  Slovenski učitelj in njegov profesionalizem (številka: 3, 2013)
  Distopična prihodnost izobraževanja v družbi znanja (številka: 3, 2013)
  130 letnikov Popotnika oziroma Sodobne pedagogike - položaj in polemike (številka: 4, 2013)
  Nemške univerze in njihova politika v obdobju nacionalsocializma (številka: 4, 2013)
  Sodelovanje pedagoga in ravnatelja pri nalogah, opredeljenih v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (številka: 4, 2013)
  Prepoznane lastnosti kot dejavnik učnega uspeha različnih skupin učencev (številka: 4, 2013)
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikula - študija primera (številka: 4, 2013)
  Diagnostično ocenjevanje predbralnih zmožnosti (številka: 4, 2013)
 10. 2014
   26

  Razmislek o razumnih prilagoditvah za študente s posebnimi potrebami z vidika različnih perspektiv (številka: 1, 2014)
  Prevajanje pojma "pedagogika" v angleški jezik in primer primerjalne pedagogike (številka: 1, 2014)
  Raziskava načrtovanih novosti pri pouku v kontekstu pedagoških raziskav (številka: 1, 2014)
  Večjezično učenje in poučevanje kot načelo inkluzivne prakse (številka: 1, 2014)
  Drama v izobraževanju (številka: 1, 2014)
  Strokovna izziva pedagoškega pristopa Reggio Emilia (številka: 1, 2014)
  Strukturna kakovost vrtca (številka: 2, 2014)
  Ugotavljanje predbralnih zmožnosti (številka: 2, 2014)
  Ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (številka: 2, 2014)
  Odnos študentov do kakovosti visokošolskega pouka (številka: 2, 2014)
  Opredelitve in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2014)
  Prekinitev izobraževanja zaradi družinske lojalnosti? (številka: 3, 2014)
  Uvodnik (številka: 3, 2014)
  Socialna pedagogika v Nemčiji (številka: 3, 2014)
  Zgodovinski in aktualni razvoj socialne pedagogike v Avstriji (številka: 3, 2014)
  Socialno v socialni pedagogiki (številka: 3, 2014)
  Avtoriteta učitelja in koncept spoštovanja (številka: 3, 2014)
  Razkrivanje odzivov na vladno politiko (številka: 4, 2014)
  Samoevalvacija informatizacije šole (številka: 4, 2014)
  Vodenje za učenje (številka: 4, 2014)
  Podatkovna pismenost ravnateljev (številka: 4, 2014)
  Vodenje-vzgojno izobraževalnih zavodov in vpliv na ustvarjalnost vzgojiteljev (številka: 4, 2014)
  Vodje kot nosilci sprememb v razvoju sistema (številka: 4, 2014)
  Kako lahko razumemo vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki si prizadeva za krepitev pravičnosti in učenja? (številka: 4, 2014)
  Izzivi vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov (številka: 4, 2014)
  Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskih šolah s pomočjo samoevalvacijskih raziskav (številka: 2, 2014)
 11. 2015
   26

  Na rezultatih učenja zasnovana politika (vseživljenjskega) izobraževanja (številka: 1, 2015)
  V rešitev usmerjen pristop (številka: 1, 2015)
  Vloga staršev v izobraževalnih potekih otrok v Sloveniji (številka: 1, 2015)
  Od prepoznanja do pripoznanja identitete otrok in mladostnikov (številka: 1, 2015)
  Uvodnik (številka: 1, 2015)
  Razvoj pedagogike in šolstva v Bosni in Hercegovini od konca druge svetovne vojne do leta 1970 (številka: 2, 2015)
  Šolstvo in socialistična pedagogika v nekdanji Jugoslaviji od leta 1945 do 1990 (številka: 2, 2015)
  Izobraževalna politika v socialistični Črni gori (številka: 2, 2015)
  Konstitutivna diskontinuiteta (številka: 2, 2015)
  Dosežki in protislovja v razvoju šolstva in pedagogike v socialistični Makedoniji (1945-1990) (številka: 2, 2015)
  Pedagogika in šolstvo na Hrvaškem od zaključka druge svetovne vojne do konca petdesetih let prejšnjega stoletja (številka: 2, 2015)
  Socialistična pedagogika, ujeta v mit o pravičnosti enotne šole in kulturno hegemonijo (številka: 2, 2015)
  Ali formalni in strokovni dokumenti s področja šolstva spodbujajo participacijo učencev? (številka: 3, 2015)
  Spopadi paradigem v razvoju slovenske pedagogike (številka: 3, 2015)
  Poročilo s strokovnega posveta Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih izzivov (številka: 3, 2015)
  Zveza staršev kot pomemben člen šolskega sistema v demokratični družbi (številka: 3, 2015)
  Prof. dr. Boris Kožuh - 70 let (številka: 3, 2015)
  Pomen javnih prostorov za druženje in učenje starejših ljudi (številka: 3, 2015)
  Raziskovanje obmejnih kulturnih pokrajin (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Kako študij in prve zaposlitvene izkušnje vplivajo na razvoj kompetenc visokošolskih diplomantov? (številka: 4, 2015)
  Uvodnik (številka: 4, 2015)
  Usposabljanje menedžerjev na delovnem mestu (številka: 4, 2015)
  Koncepti znanja, subjektivnosti in izobraževanja odraslih v evropski politiki izobraževanja odraslih (številka: 4, 2015)
  Med formalnim okvirom in strokovno avtonomijo (številka: 1, 2015)
  Induktivni pristop na poti od prosocialnega k etičnemu ravnanju (številka: 1, 2015)
 12. 2016
   31

  Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva (številka: 2, 2016)
  Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 2, 2016)
  Izobraževanje vzgojiteljev v Kanadi (številka: 2, 2016)
  Medkulturne kompetence učiteljev (številka: 2, 2016)
  Učitelj ter dvo- in večjezičnost učencev (številka: 2, 2016)
  Medkulturno terensko delo kot strategija priprave bodočih učiteljev za poučevanje romskih učencev v Srbiji (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 4, 2016)
  Poročilo s strokovnega posveta "Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve" (številka: 1, 2016)
  Samoevalvacija v izobraževanju odraslih - odpiranje prostora za demokratični dialog ali le tehnicizem? (številka: 1, 2016)
  Zgodnji govorni razvoj (številka: 1, 2016)
  In memoriam: Claude Dubar (številka: 1, 2016)
  Sodelovanje šolske svetovalne službe s posamezniki in institucijami v skupnosti (številka: 1, 2016)
  Slavko Cvetek (2015). Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija & praksa. Ljubljana: Buča (številka: 1, 2016)
  Edvard Protner (2014). Herbartianism and its educational consequences in the period of the Austro-Hungarian monarchy: the case of Slovenia. Frankfurt am Main ... (številka: 1, 2016)
  Pomen stališč vodstva osnovne šole do poučevanja prvega tujega jezika v 2. razredu po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (CLIL) (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Pomen šolanja za romske učence v Mariboru (številka: 1, 2016)
  Študij pedagogike v Republiki Makedoniji (številka: 3, 2016)
  Bosansko-hercegovska pedagogika med preteklostjo in prihodnostjo (številka: 3, 2016)
  Razvoj in perspektive študija pedagogike na Hrvaškem (številka: 3, 2016)
  Razvoj pedagogike kot akademske discipline v Srbiji - med znanstvenimi in strokovnimi potrebami (številka: 3, 2016)
  Nastanek, delovanje in perspektive razvoja študijskega programa pedagogika v Črni gori (številka: 3, 2016)
  Predmet Pedagogika na avstrijskih univerzah in izobraževanje učiteljev med letoma 1774 in 1918 (številka: 3, 2016)
  Pedagogika na univerzi v Ljubljani od njene ustanovitve do začetka petdesetih let 20. stoletja (številka: 3, 2016)
  Zgodovina in sodobni izzivi študija pedagogike v državah na tleh nekdanje Jugoslavije (številka: 3, 2016)
  Pogled vzgojiteljic na namen otrokovega listovnika v predšolskem kurikulu (številka: 4, 2016)
  "Vzgojiteljica opazi, kar prej razume" - pomen procesnega izobraževanja vzgojiteljic (številka: 4, 2016)
  Ali je Tagorejeva zasnova vzgoje in izobraževanja še aktualna? (številka: 4, 2016)
  Sistemski pristop za uspešno izvajanje praktičnega izobraževanja študentov s posebnimi potrebami v delovnih procesih (številka: 4, 2016)
  Izobraževanje na domu v Sloveniji (številka: 4, 2016)
 13. 2017
   33

  Recenzija (številka: 1, 2017)
  Pedagoški pomen zgodbe in narativne vednosti (številka: 1, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
  Slovensko ogrodje kvalifikacij (številka: 1, 2017)
  Odgovor (številka: 1, 2017)
  Deliberativno razpravljanje učiteljev o vzgojnih ukrepih v osnovni šoli (številka: 1, 2017)
  V iskanju identitete (študija) pedagogike - hrvaški kontekst (številka: 1, 2017)
  Odnos do nadarjenih učencev in družbena (ne)enakost nadarjenih v slovenskih šolah od začetka 20. stoletja do danes (številka: 2, 2017)
  Odgovor (številka: 2, 2017)
  Osredotočimo se na razvijanje potencialov, ne na odpravljanje primanjkljajev (številka: 2, 2017)
  Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli (številka: 2, 2017)
  Učna uspešnost najbolj in najmanj gibalno učinkovitih otrok (številka: 2, 2017)
  Uvodnik (številka: 2, 2017)
  Pravičnost in dostopnost predšolske vzgoje v državah nekdanje Jugoslavije (številka: 3, 2017)
  Analiza stanja na področju predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini z vidika pravičnosti in enakih možnosti za vse otroke (številka: 3, 2017)
  Uvodnik (številka: 3, 2017)
  Pravičnost predšolske vzgoje v Srbiji (številka: 3, 2017)
  Sprememba paradigme o otroku in otroštvu ter sistem predšolske vzgoje v Republiki Hrvaški - stanje, potrebe in trendi (številka: 3, 2017)
  Analiza stanja na področju predšolske vzgoje z vidika zagotavljanja pravičnosti in enakih možnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije (številka: 3, 2017)
  Sistem predšolske vzgoje v Črni gori (številka: 3, 2017)
  Intervju z Deborah Roseveare (številka: 4, 2017)
  Dejavniki razvoja spretnosti in kompetenc odraslih - rezultati raziskave PIAAC (številka: 4, 2017)
  Literacy Level 1 and below versus literacy Level 4 and above - international results regarding participation in adult education (številka: 4, 2017)
  Professional and career development of teachers (številka: 4, 2017)
  Uvodnik (številka: 4, 2017)
  Raziskava PIAAC kot orodje za oblikovanje na podatkih temelječe politike izobraževanja odraslih (številka: 4, 2017)
  Usposabljanje starejših delavcev v Sloveniji - rezultati raziskave PIAAC (številka: 4, 2017)
  Problem-solving skills, skills needs and participation in lifelong learning in technology-intensive work in the Nordic countries (številka: 4, 2017)
  Stališča mlajših odraslih do migracij (številka: 2, 2017)
  Recenzija (številka: 2, 2017)
  Transformation in education control resulting from major political changes in South Africa and two Balkan states (številka: 2, 2017)
  The (re)construction of student overload in the Croatian context (številka: 2, 2017)
  Odgovor (številka: 2, 2017)