Kovine zlitine tehnologije
Metals alloys technologies

 1. 1992
   66

  številka: 1/2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  Vpliv kemijske sestave na lastnosti jekel za verige po toplotni obdelavi (številka: 1/2, 1992)
  Racionalizacija porabe apna v jeklarni Bela (številka: 1/2, 1992)
  Numerična simulacija procesa izdelave ingotov po EPŽ postopku (številka: 1/2, 1992)
  Optimizacija tehnologije izdelave in odlivanja jekla v Železarni Štore (številka: 1/2, 1992)
  Tehnologija valjanja radialno orebrenih cevi za prenos toplote (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj tehnologije izdelave nerjavnih jekel v Železarni Jesenice od leta 1984 naprej (številka: 1/2, 1992)
  Vplivi indija na lastnosti dentalnih zlitin Ag-Pd-Au1-Cu-Zn5-In5 (številka: 1/2, 1992)
  Čiščenje talin z vpihovalnim rotorjem za uvajanje čistilnih plinov v talino (številka: 1/2, 1992)
  Uporaba instrumentiranega Charpyja pri razvoju jekel (številka: 1/2, 1992)
  Temperaturna utrujenost jekel (številka: 1/2, 1992)
  Vpliv pogojev konti litja na lastnosti slabov (številka: 1/2, 1992)
  Poboljšanje kvaliteta kovačkih ingota izradom djelomično dezoksidiranog čelika u peći i dezoksidacijom u vakuumu (številka: 1/2, 1992)
  Naravni zeoliti v procesih čiščenja odpadnih voda s povečano vsebnostjo ionov kovin (številka: 1/2, 1992)
  Frakcionirana kristalizacija aluminija (številka: 1/2, 1992)
  Raziskave segregacij na površini Fe-Si-C-Sb zlitin z metodo AES (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj in pomen tribologije doma in v svetu (številka: 1/2, 1992)
  Računalniška podpora krmiljenju proizvodnje (številka: 1/2, 1992)
  Korozijska odpornost nerjavnega superferitnega jekla Acrom 1 super v primerjavi z avstenitnim nerjavnim jeklom Acroni 11 Ti (številka: 1/2, 1992)
  Taljenje vložka s plinom v jaškasti kupolni peči (številka: 1/2, 1992)
  Pridobivanje plemenitih kovin iz sekundarnih surovin z majhnim deležem teh kovin (številka: 1/2, 1992)
  Hamiltonski indeks grafa (številka: 1/2, 1992)
  Pretaljevanje sekundarnih surovin (številka: 1/2, 1992)
  Nizkotemperaturna meja uporabnosti mikrolegiranih jekel s stališča lomne mehanike (številka: 1/2, 1992)
  Problematika sežigalnih naprav (številka: 1/2, 1992)
  Uporabne lastnosti superzlitine Ravloy 4 (številka: 1/2, 1992)
  Površinske greške čeličanskog izvora na bešavnim cijevima (številka: 1/2, 1992)
  Pridobivanje Ge-precipitata iz ZnS-koncentrata flotacije (številka: 1/2, 1992)
  Rast rekristaliziranih zrn v zlitini železa in silicija mikrolegirani s selenom in kositrom (številka: 1/2, 1992)
  Volumske spremembe med strjevanjem nodularne zlitine (številka: 1/2, 1992)
  Pomen matematičnega modeliranja pri študiju jeklarskih procesov (številka: 1/2, 1992)
  Rast rekristaliziranih zrn v zlitini Fe in Si (številka: 1/2, 1992)
  Optimizacija modifikacije nekovinskih vključkov v jeklih obdelanih s Ca (številka: 1/2, 1992)
  Toplotna obdelava verig s poudarkom na indukciji (številka: 1/2, 1992)
  Konceptualna rešitev procesnega vodenja ogrevanja vložka v potisni peči (številka: 1/2, 1992)
  Racionalizacija in optimiranje proizvodnje v jeklarni Bela (številka: 1/2, 1992)
  Monte Carlo simulacija v raster elektronski mikroskopiji (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj sodobnih zlitin aluminija (številka: 1/2, 1992)
  Izrada normativno-tehnološke karte hladnog vučenja čeličnih cijevi (številka: 1/2, 1992)
  Korozijska odpornost superzlitine Ravloy 4 (številka: 1/2, 1992)
  Modelne raziskave v jeklarstvu (številka: 1/2, 1992)
  Preiskava vodno atomiziranega prahu iz zlitine Nimonic 80A (številka: 1/2, 1992)
  Oplemenitenje površin z navarjanjem in metalizacijo (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj domače proizvodnje stelitnih zlitin (številka: 1/2, 1992)
  Aluminij in avtomobilska industrija (številka: 1/2, 1992)
  Procesi atomizacije kovinskih gradiv in konsolidacije kovinskih prahov (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj superferitnega nerjavnega jekla (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj in problematika mikrolegiranih jekel za petrokemično industrijo (številka: 1/2, 1992)
  Razvoj metod za analizo redkih zemelj v zlitinah s posebnimi lastnostmi (številka: 1/2, 1992)
  Obdelava kovin z žarkovnimi izvori energije (številka: 1/2, 1992)
  Prepustnost mikrolegiranih jekel za vodik (številka: 1/2, 1992)
  Dinamični model vakuumske redukcije VOD žlinder (številka: 1/2, 1992)
  Izdelava AINiCo trajnih magnetov iz vodno atomiziranih prahov (številka: 1/2, 1992)
  Plastična predelava nerjavnih jekel za verige (številka: 3, 1992)
  Električni lok v obločni peči (številka: 3, 1992)
  Uporaba PC preglednic s poudarkom na reševanju temperaturnih polj in polj mešanja taline (številka: 3, 1992)
  Dimenzioniranje meniska tokom kontinuiranog livenja čelika (številka: 3, 1992)
  The dependence of the heat energy consumption upon the working intensity and the isolation maintenance of a pusher-type furnace (številka: 4, 1992)
  Chromizing of iron (številka: 4, 1992)
  Microalloying of steel (številka: 4, 1992)
  Computer simulation and optimization of VOD treatment (številka: 4, 1992)
  Evaluation of Mn-V steel tendency to hydrogen embrittlement (številka: 4, 1992)
  Resistance of structural steel to crack formation and propagation (številka: 4, 1992)
  Tool-steel wire drawing at elevated temperatures (številka: 4, 1992)
 2. 1993
   61

  številka: 1/2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Spremljanje parametrov kontinuiranega ulivanja na osebnem računalniku (številka: 1/2, 1993)
  Vpliv staranja mikrolegiranih jekel na njihovo uporabnost pri nizkih temperaturah (številka: 1/2, 1993)
  Simulacija djelovanja lijevnog praha pomoću krivulja taljenja (številka: 1/2, 1993)
  Vpliv parametrov pri kontinuirnem litju na mikrostrukturo zlitine Cu-Cr-Zr (številka: 1/2, 1993)
  Dušik v tekočem jeklu (številka: 1/2, 1993)
  Duktilnost zlitine RAVNAL 2 z nazivno sestavo 22% Cr, 5% Al in do 0.1% C (številka: 1/2, 1993)
  Potrebno napajanje ulitkov iz nodularne litine (številka: 1/2, 1993)
  TEM analiza prerezov (XTEM) tankih plasti (številka: 1/2, 1993)
  Nov postopek ogljičenja z dodajanjem amoniaka (številka: 1/2, 1993)
  Ocena nizkotemperaturne uporabnosti drobnozrnatih mikrolegiranih jekel kot izhodišče pri konstruiranju objektov (številka: 1/2, 1993)
  Vakuumsko tesni laserski zvari za hermetično inkapsulacijo elektronskih sestavnih delov (številka: 1/2, 1993)
  Magnetne lastnosti izotropnih Nd-Fe-B trajnih magnetov pripravljenih z rotacijskim stiskanjem (številka: 1/2, 1993)
  Razvoj modificirane metode za določevanje lomne žilavosti hitroreznega jekla, s cilindričnimi preizkušanci z zarezo po obodu (številka: 1/2, 1993)
  Optimizacija sintranja NdFeB magnetov (številka: 1/2, 1993)
  Tankoplastne prevleke za zaščito orodij za tlačno litje plastike (številka: 1/2, 1993)
  Razvoj nove tehnologije "HKL" za litje drobnih palic nekonvencionalnih presekov (številka: 1/2, 1993)
  Trdnostne lastnosti visokotemperaturno spajkanih spojev v vakuumu (številka: 1/2, 1993)
  Določevanje korozijske odpornosti jekla NIOMOL 490K v medijih petrokemije (številka: 1/2, 1993)
  Obraba jekla 100 Cr6 pri majhnih oscilacijah (številka: 1/2, 1993)
  Surface and grain boundary segregation on and in iron and steels - effects on steel properties (številka: 1/2, 1993)
  Paramagnetna jekla (številka: 1/2, 1993)
  Nastanek in stabilnost kompleksa med bakrovimi in kadmijevimi ioni ter huminsko kislino v vodni raztopini (številka: 1/2, 1993)
  Ugotavljanje preoblikovalnih lastnosti tanke pločevine za potrebe proizvodnje in simulacij (številka: 1/2, 1993)
  Tehnologija vlečenja orodnih jekel pri povišanih temperaturah (številka: 1/2, 1993)
  Uporaba in izdelava primarnih referentnih materialov vrste AlSi12Cu (številka: 1/2, 1993)
  Matematično modeliranje rotacijskega litja - analiza termomehanskega stanja v orodju (številka: 1/2, 1993)
  Osvajanje izdelave verig iz nerjavnih jekel (številka: 1/2, 1993)
  Prednosti uporabe novih sintetičnih repromaterialov pri izdelavi dodajnih materialov za varjenje (številka: 1/2, 1993)
  Plazemsko čiščenje kovinskih površin (številka: 1/2, 1993)
  Celovito obvladovanje kakovosti v metalurgiji (številka: 1/2, 1993)
  Izbira livnih praškov pri kontinuiranem vlivanju jekel za debelo pločevino (številka: 1/2, 1993)
  Analiza vključkov z napravo za avtomatsko obdelavo slike (številka: 1/2, 1993)
  Električne lastnosti zlitin v ternernem sistemu Pd-Cu-Zn (številka: 1/2, 1993)
  Procesi atomizacije kovinskih gradiv in konsolidacija kovinskih prahov (številka: 1/2, 1993)
  Vpliv dodatka ZrO2 na korozijsko obstojnost Nd-Dy-Fe-B magnetov (številka: 1/2, 1993)
  Razvoj programske opreme za procesno vodenje potisne peči z vidika energetskega optimiranja (številka: 1/2, 1993)
  Določevanje izoterme izmenjave v sistemu naravni zeolit - raztopine kovin (številka: 1/2, 1993)
  Vpliv toplotne obdelave na lastnosti avtomatne zlitine AlMgSiPbBi (številka: 1/2, 1993)
  Vpliv vlage in nečistoč na kontaktne materiale, vgrajene v hermetično inkapsulirane sestavne dele (številka: 1/2, 1993)
  Vpliv sistema VVS na procese v EOP (številka: 1/2, 1993)
  Izdelava zlitine aluminija z veliko koncentracijo železa po postopku hitrega strjevanja (številka: 1/2, 1993)
  Raziskave difuzijskega žarjenja pocinkanega jekla Č.5432 (številka: 1/2, 1993)
  Popravilo z navarjanjem obrabljene transportne plošče (številka: 3, 1993)
  Vpliv nitriranja na premene jekla X38CrMoV51 (številka: 3, 1993)
  Maziva in hladno preoblikovanje jekel (številka: 3, 1993)
  Korozijska odpornost tračno navarjenih posod izdelanih iz drobnozrnatega mikrolegiranega jekla NIOMOL 490 (številka: 3, 1993)
  Domače superzlitine za stomatološko protetiko (številka: 3, 1993)
  Izračun stroškovnih nosilcev oz. kalkulacije s pomočjo analize in sinteze poteka dela po metodi REFA (številka: 3, 1993)
  Mehanske lastnosti in korozijska odpornost superzlitine Ravnic2 (številka: 3, 1993)
  Napetostno žarjenje orodij podaljšuje njihovo življenjsko dobo (številka: 3, 1993)
  Recrystallization of Ni-based superalloy after cold deformation (številka: 4, 1993)
  Composite mechanism of scale adhesiveness (številka: 4, 1993)
  The susceptibility of hydrogen embrittlement of low alloy Cr-Mo steel tubing (številka: 4, 1993)
  Embrittlement of copper wire due to oxygen (številka: 4, 1993)
  Comparision of graphite furnace - and hydride generation AAS for trace analysis of tin in steels and nickel alloys (številka: 4, 1993)
  The rheological model of deformation nidus in the process of rolling (številka: 4, 1993)
  Relatioship between fracture toughness and mechanical properties of some structural steels at low temperatures (številka: 4, 1993)
  Predicting oxide activities in CaO-Alsub2Osub3-SiOsub2 system by computer model (številka: 4, 1993)
 3. 1994
   121

  številka: 1/2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  Polimerizacija metil metakrilata s PVC-ksantantnim! makroiniciatorjem (številka: 1/2, 1994)
  Vpliv kakovosti katranske smole na fizikalne lastnosti anod (številka: 1/2, 1994)
  Radikalska fotopolimerizacija stirena in akrilatov z disulfidnimi iniciatorji (številka: 1/2, 1994)
  Mikrovalovni materiali z visoko dielektričnostjo (številka: 1/2, 1994)
  Ojačevalni učinek saj na kavčukove zmesi (številka: 1/2, 1994)
  Fesub2Osub3 sol-gel derived optical coatings for electrochromic device (številka: 1/2, 1994)
  Vpliv količine difundirane vlage na mehanske lastnosti polimerov (številka: 1/2, 1994)
  Optimizacija sinteze magnetodielektrika na osnovi karbonilnega železa (številka: 1/2, 1994)
  Vpliv Cu' in cinka na preoblikovalne lastnosti belega zlata (številka: 1/2, 1994)
  Določanje teksture z metodo jedkalnih figur (številka: 1/2, 1994)
  Priprava membran s fazno inverzijo na osnovi difuzijskih procesov (številka: 1/2, 1994)
  Primerjava lastnosti toplotno vplivanega področja večvarkovnega zvara na jeklu Nionicral 70 pri dveh različnih vnosih toplote (številka: 1/2, 1994)
  Platiranje konstrukcijskih jekel z navarjanjem (številka: 1/2, 1994)
  Matematično modeliranje termičnih stanj pri strjevanju (številka: 1/2, 1994)
  Reologija in premiki konstrukcijskih elementov iz zlitin z oblikovnim spominom (številka: 1/2, 1994)
  Metalurške raziskave za podporo kakovosti (številka: 1/2, 1994)
  Vpliv parametrov pri kontinuirnem litju na mehanske lastnosti zlitine Cu-Cr-Zr (številka: 1/2, 1994)
  Ognjevzdržni oblikovanci iz betona z nizko vsebnostjo cementa (številka: 1/2, 1994)
  Raziskave električne prevodnosti žlinder pri postopku EPŽ (številka: 1/2, 1994)
  Sinteza in karakterizacija poliestrskih zamreževal (številka: 1/2, 1994)
  Optimalna raba energentov v obločni peči (številka: 1/2, 1994)
  Pasivni postopek saniranja kislih izcednih voda (številka: 1/2, 1994)
  Electrochemical and optical properties of CeOsub2 and mixed CeOsub2/SnOsub2 coatings (številka: 1/2, 1994)
  Uporaba koagentov pri peroksidnem premreževanju etilen-propilen-dienskega kavčuka (številka: 1/2, 1994)
  Vodna atomizacija in zgoščevanje Ni-superzlitine (številka: 1/2, 1994)
  Imobilizacija tripsina na površino membrane iz celuloznega acetata (številka: 1/2, 1994)
  Sinteza katodnega materiala za visokotemperaturne gorivne celice (številka: 1/2, 1994)
  Kemizem nastanka modificirane taline pri MoMn metalizaciji (številka: 1/2, 1994)
  Prenos ogljika v reži med dvemi jekli (številka: 1/2, 1994)
  Napetostna korozija modificiranega polistirena (številka: 1/2, 1994)
  Jeklo po letu 2000 (številka: 1/2, 1994)
  Celotna toplotna prestopnost na vložek pri ogrevanju plošč v potisni peči (številka: 1/2, 1994)
  Predelava sekundarnih surovin z majhnim deležem plemenitih kovin (številka: 1/2, 1994)
  Modeliranje strjevanja pri kontinuiranem ulivanju z dvojno recipročno robno integralsko metodo (številka: 1/2, 1994)
  Prepletene polimerne mreže iz poliuretanov in poliakrilatov (številka: 1/2, 1994)
  Hidrotermalna sinteza feritov (številka: 1/2, 1994)
  Mehanske in morfološke lastnosti mešanic termoplastičnega poliuretana s stiren-akrilonitrili (številka: 1/2, 1994)
  Analiza prehodnega pojava pri merjenju lezenja viskoelastičnih materialov (številka: 1/2, 1994)
  Electrochromism of mixed phosphotungstic acid - titanium oxide xerogel thin solid films (številka: 1/2, 1994)
  Brezazbestni torni kompoziti (številka: 1/2, 1994)
  Razvoj in optimizacija postopka izdelave zaslonov z luminiforom P-53 (številka: 1/2, 1994)
  Polimerne asimetrične porozne membrane (številka: 1/2, 1994)
  Rekombinacija atomov vodika na površini polikristalinskega bakra (številka: 1/2, 1994)
  Sinteza poliakrilatnih disperzij z različnimi količinami zamreževala (številka: 1/2, 1994)
  Procesi atomizacije kovinskih gradiv in konsolidacija kovinskih prahov (številka: 1/2, 1994)
  Uporaba kisika v proizvodnji svinca (številka: 1/2, 1994)
  Mikrostruktura in magnetne lastnosti zlitin v sistemu Sm-Fe-Ta (številka: 1/2, 1994)
  Kopolimerizacija substituiranih acetilenov (številka: 1/2, 1994)
  Vpliv toplotne predelave in specifične deformacije na preoblikovalno trdnost zlitine AlMg3 pri predelavi v hladnem stanju (številka: 1/2, 1994)
  Kobaltove zlitine v lesni industriji (številka: 1/2, 1994)
  Kompoziti (številka: 1/2, 1994)
  Primerjalno preizkušanje obrabne obstojnosti orodnih jekel (številka: 1/2, 1994)
  Lomno-žilavostne lastnosti toplotno vplivanega področja mikrolegiranega jekla tipa StE 355Ti za zhtevne konstrukcije (številka: 1/2, 1994)
  Temeljne mehanske lastnosti konstrukcijskih materialov (številka: 1/2, 1994)
  Razvoj in preiskava domačih kompleksnih cepiv za sivo litino z lamelastim grafitom (številka: 1/2, 1994)
  Mikrostruktura zlitin aluminija z veliko koncentracijo železa izdelanih po postopku hitrega strjevanja (številka: 1/2, 1994)
  Kontrola čistosti površin kovin med ionskim jedkanjem (številka: 1/2, 1994)
  Študij lastnosti pozlačenega kontaktnega materiala Palladec 21 v odvisnosti od obrabe in atmosfere v hermetičnem okrovu (številka: 1/2, 1994)
  Vakuumski helijev kriostat za doseganje superprevodnosti mikrovalovnega resonatorja (številka: 1/2, 1994)
  Vakuumska ploskovna izolacija - kovinska alternativa ekološko oporečnim izolacijskim penam (številka: 1/2, 1994)
  Analiza procesa lezenja viskoelastičnih materialov pod vplivom strižne obremenitve (številka: 1/2, 1994)
  Rast rekristaliziranih zrn v razogljičenem jeklu z 1,8% Si in 0,052% Sb (številka: 1/2, 1994)
  Mikrostruktura laserskih zvarov kovin in zlitin za elektroniko (številka: 1/2, 1994)
  Reakcije različnih diizocianatov z bis(hidroksimetil)propionsko kislino (številka: 1/2, 1994)
  AES karakterizacija površinske segregacije antimona v neorientirani elektro pločevini (številka: 1/2, 1994)
  Kemijska modifikacija polimernih membran iz polisulfona (številka: 1/2, 1994)
  Vodenje tehnoloških procesov v jeklarni s pomočjo mreže osebnih računalnikov (številka: 1/2, 1994)
  Sinteza in karakterizacija blokiranih poliuretanskih vodnih sistemov (številka: 1/2, 1994)
  Specialni dodajni materiali in elektrode (številka: 1/2, 1994)
  Razvoj superplastične zlitine AlZnMgCu (številka: 1/2, 1994)
  Ugotavljanje učinkovitosti peptizatorja pri masticiranju naravnega kavčuka z gelsko propustnostno kromatografijo (številka: 1/2, 1994)
  Razvoj in značilnosti grobozrnate korundne keramike (številka: 1/2, 1994)
  Obstojnost mešanice nitrilnega in polisulfidnega kavčuka v topilih (številka: 1/2, 1994)
  Mehanizem tvorbe kalcijevega sulfoaluminata 3CaO.3Al2O3.CaSO4 in vpliv Fe203 na njegov nastanek (številka: 1/2, 1994)
  Začetne temperature za reakcije v tankoplastnih sistemih Me/SnTe in Me/PbTe (številka: 1/2, 1994)
  Spremljanje parametrov kontinuiranega ulivanja na osebnem računalniku (številka: 1/2, 1994)
  Nastajanje izločkov med deformacijo (številka: 1/2, 1994)
  Utrujenost valjev za valjanje kovin v vročem (številka: 1/2, 1994)
  Modeliranje prenosa toplote in snovi pri kontinuiranem ulivanju - modela ACRONI Jesenice in IMPOL Slovenska Bistrica (številka: 1/2, 1994)
  Rezultati poskusne monolitne obzidave vmesnih ponovc pri kontinuirnem ulivanju jekla (številka: 1/2, 1994)
  Razvoj in uvajanje visokotrdnih drobnozrnatih mikrolegiranih jekel za uporabo v procesni industriji in gradbeništvu (številka: 1/2, 1994)
  Vpliv dodatkov poliuretanskih ionomerov na vulkanizacijo matrik naravnega in akrilonitrilnega kavčuka ter vplivi matrike akrilonitrilnega vulkanizata na "in situ" poliadicije poliuretanskih ionomerov (številka: 1/2, 1994)
  Uporaba nevronskih mrež in statističnih metod pri razvoju premaznih sredstev (številka: 1/2, 1994)
  Nova generacija Mn-Zn feritov za močnostne aplikacije (številka: 1/2, 1994)
  Uvajanje programske opreme za procesno vodenje na potisno peč (številka: 1/2, 1994)
  Orientacijski izračun za sestavo nosilnega endo plina in plinske atmosfere za nikotriranje (številka: 1/2, 1994)
  Raziskava korozijske odpornosti visokolegiranih jeklenih litin s silicijem v močno oksidacijskih medijih (številka: 1/2, 1994)
  Smeri razvoja na področju polimernih materialov (številka: 1/2, 1994)
  Dinamične lastnosti mešanic elastomer/polietilen (številka: 1/2, 1994)
  Tankoplastni polimerni kapacitivni senzor relativne vlažnosti (številka: 1/2, 1994)
  Uporaba naparjenih kovin za polprepustna zrcala za avtomobilsko smerno svetilko (številka: 1/2, 1994)
  Interakcija kisikove plazme s polimeri (številka: 1/2, 1994)
  Termogravimetrija - metoda za opredeljevanje lastnosti mešanic polimerov (številka: 1/2, 1994)
  Temperaturno polje v valjih pri kontinuirnem litju aluminijevih trakov (številka: 3, 1994)
  Smeri razvoja novih materialov na podlagi polimernih mešanic in zlitin (številka: 3, 1994)
  Dodajni materiali na osnovi izbranih sintetičnih repromaterialov z dodatkom alkalijskih oksidov (številka: 3, 1994)
  Raziskave mešanic polietrni termoplastični poliuretan/kopolimer stiren/akrilonitril (številka: 3, 1994)
  Computer-aided modeling and simulation of fabrication steps in semiconductor processes (številka: 3, 1994)
  Prilog istraživanja svojstava popuštenog martenzita i popuštenog bainita (številka: 3, 1994)
  Razvoj jekel za ladijske verige (številka: 3, 1994)
  Vpliv posameznih komponent v surovinah na lastnosti mas in izdelkov v keramični industriji (številka: 3, 1994)
  General solution of heating and/or cooling of metallurgical furnace wall by means of Jacobi ... function (številka: 3, 1994)
  Determination of mechanical spectra from experimental responses (številka: 3, 1994)
  Pregled, uporaba, primerjava in lastnosti v ognjuodpornih materialov, ki se uporabljajo za obzidavo livnih ponovc v Jeklarni Bela (številka: 3, 1994)
  Napake na valjih za hladno valjanje (številka: 3, 1994)
  Razvoj indukcijsko segrevane laboratorijske peči za toplotno obdelavo v zvrtinčeni plasti (številka: 3, 1994)
  Račun fizikalno-kemijskih količin nitridov Fe2-3N za temperaturi 298 in 843 K (številka: 3, 1994)
  Surface activated recrystallization of antimony alloyed non-oriented electrical steel sheet (številka: 4, 1994)
  Use of a mathematical model GPRO to describe complex gas - metal reactions (številka: 4, 1994)
  The role of contact friction and rheology in the deformation at plastometric tests of rheologically complex materials (številka: 4, 1994)
  Deformation anomalies of higher order during the plastic extention of rheologically complex materials (številka: 4, 1994)
  Cockcroft-Latham fracture criterion and bulk formability of copper base alloys (številka: 4, 1994)
  Influence of the scaling upon the heating process of steel slabs in a pusher-type furnace (številka: 4, 1994)
  Properties of Cu-based alloys-powders for brazing prepared by water atomization (številka: 4, 1994)
  Protection of carbon/carbon composites against oxidation (številka: 4, 1994)
  Macro and micromorphology of in service cracking and fracture of turbine blades (številka: 4, 1994)
  Quality of surfaced running wheels (številka: 4, 1994)
  Use of the HDDR process in preparation of zirconia doped Nd-Dy-Fe-B high coercivity powder (številka: 4, 1994)
 4. 1995
   108

  letnik: 29 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 3/4 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 29 (1995)
 5. 1996
   107

  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 1/2 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 3/4 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 5 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
  številka: 6 (1996)
 6. 1997
   114

  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 5 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  številka: 6 (1997)
  posebna številka (1997)
  posebna številka (1997)
 7. 1998
   92

  Površinska obdelava orodij za hladno oblikovanje (številka: 1/2, 1998)
  Razpad alfa-AlB12 v zlitinah Al-B in Al-Ti-B (številka: 1/2, 1998)
  Uporaba niomola 490 K za gradnjo varjenih jeklenih rezervoarjev (številka: 1/2, 1998)
  Detekcija majhnih napak v odkovkih in ulitkih z metodo ultrazvočne difrakcije (številka: 1/2, 1998)
  PP filamentne preje izdelane z dodatkom lojevca (številka: 1/2, 1998)
  Obraba na členih elevatorske verige (številka: 1/2, 1998)
  Sinteza in karakterizacija poliakrilatnih disperzij kot vezivo za keramične materiale (številka: 1/2, 1998)
  Preskušanje materialov na odpornost proti utrujanju pri kotaljenju (številka: 1/2, 1998)
  Gelation of oilwell cement (številka: 1/2, 1998)
  Razvoj vibracijskih miz za vgradnjo betona v kalupe (številka: 1/2, 1998)
  Značilnosti kontinuirno ulitih kompozitov Al/SiC (številka: 1/2, 1998)
  Weld joint fracture behaviour of HSLA steels dissimilar in strength (številka: 1/2, 1998)
  Izgube materiala pri elektrouporovnem varjenju verižnih členov (številka: 1/2, 1998)
  Analiza vpliva orientacije ojačitvenih vlaken na natezne lastnosti večplastnih polimernih kompozitov (številka: 1/2, 1998)
  Raztapljanje silicija v podevtektični tiksotropni mešanici Al-Si (številka: 1/2, 1998)
  Morfologija mešanic PP/PS, kompatibiliziranih z blokkopolimerom SBS (številka: 1/2, 1998)
  Izolacija in identifikacija polietilenskih in kovinskih delcev iz tkiva ob kolčnih endoprotezah (številka: 1/2, 1998)
  Tekočekristalno vedenje 4-{omega-bis(2-hidroksietil)amino-alkoksi}-4'-cianoazobenzenov (številka: 1/2, 1998)
  Lasersko površinsko kaljenje jekel ter lasersko pretaljevanje površine sive in nodularne litine (številka: 1/2, 1998)
  Mikrostruktura in mehanske lastnosti korundne keramike iz koaguliranih suspenzij (številka: 1/2, 1998)
  Računalniško dimenzioniranje betona z določeno prostorninsko maso (številka: 1/2, 1998)
  Analiza elektrokemijskega šuma, generiranega z različnimi korozijskimi procesi (številka: 1/2, 1998)
  Raziskovanje v javni RR sferi in inženirstvo (številka: 1/2, 1998)
  Analiza mikrostrukture kompozitov AlSi7-SiC, izdelanih po postopku tiksotropnega ulivanja (številka: 3/4, 1998)
  Termična obdelava nerjavnega jekla za gradnjo UVV sistemov (številka: 3/4, 1998)
  Vpliv pospešenega staranja na mehanske lastnosti plošč iz mineralnih vlaken (številka: 3/4, 1998)
  Opredelitev poliuretanov z izključitveno kromatografijo (številka: 3/4, 1998)
  Specifična poraba toplote kot funkcija storilnosti potisne peči (številka: 3/4, 1998)
  Vpliv polimernih materialov na atmosfero v miniaturnih hermetičnih relejih (številka: 3/4, 1998)
  Študij kompatibilnosti anodnega materiala in elektrolita za visokotemperaturne gorivne celice (številka: 3/4, 1998)
  Naprševanje platine na polimerno podlago (številka: 3/4, 1998)
  Sinteza termoplastičnega poliuretana na osnovi polibutadiendiola (številka: 3/4, 1998)
  Opis krivulj tečenja jekel z različnimi matematičnimi modeli (številka: 3/4, 1998)
  Toplotna obdelava aluminijeve zlitine AlCuMgPb (AA2030) med indirektnim iztiskovanjem (številka: 3/4, 1998)
  Reakcije med debeloplastno plastjo PLZT in korundno podlago (številka: 3/4, 1998)
  Korundna keramika za spajanje s kovino (številka: 3/4, 1998)
  Kopolimerizacija anilina in M-aminobenzensulfonske kisline (številka: 3/4, 1998)
  Kontrolirana sinteza polimetilmetakrilata s fosforjevim iniciatorjem (številka: 3/4, 1998)
  Zakaj poka jeklo pri kaljenju? (številka: 3/4, 1998)
  Mikrostruktura in lastnosti površine nizko-ogljičnega jekla po obdelavi z laserjem (številka: 3/4, 1998)
  Prepletene polimerne mreže za površinsko dodelavo usnja (številka: 3/4, 1998)
  Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in trdoto jekla X20CrMoV121 (številka: 3/4, 1998)
  Praktične izkušnje pri uporabi orodja za mrežno planiranje pri terminskem planiranju proizvodnje (številka: 3/4, 1998)
  Merilnik namagnetenosti s tresočim se vzorcem (VSM) (številka: 3/4, 1998)
  Vpliv laserskega površinskega pretaljevanja na zaostale napetosti v tankih ploščah (številka: 3/4, 1998)
  Pregled stanja pri recikliranju polimernih materialov (številka: 3/4, 1998)
  Malociklična nosilnost pri ležajih z utrjeno kotalno površino (številka: 3/4, 1998)
  Kontinuirna peč za žarjenje valjanih profilov v zaščitni atmosferi (številka: 5, 1998)
  Kompoziti, izdelani s sintezo dvofaznih (S+L) mešanic (številka: 5, 1998)
  Uporaba kisikove sonde pri kontroli in vodenju procesa izdelave jekla (številka: 5, 1998)
  Popis različne stopnje hladne deformacije konstrukcijskega jekla na osnovi Barkhausnovega šuma (številka: 5, 1998)
  Nabrekanje glinenih zemljin (številka: 5, 1998)
  Možnosti za ponovno uporabo odpadnega stekla (številka: 5, 1998)
  Vpliv meje tečenja in temperature na odpornostne krivulje J-R jekel s povišano trdnostjo (številka: 5, 1998)
  Vključitev matematičnega modela na realni objekt (številka: 5, 1998)
  Vpliv nukleacijske plasti svinčevega titanata na kristalizacijo tankih plasti PLZT, pripravljenih iz raztopin (številka: 5, 1998)
  Vpliv koncentracije površinsko aktivnega sredstva in reološkega dodatka na reološke lastnosti vodnih suspenzij TiO2 (številka: 5, 1998)
  Modificirano numerično modeliranje lomnega vedenja zvarnega spoja v prehodnem področju iz duktilnega h krhkemu lomu (številka: 5, 1998)
  Optimizacija kopolimerizacije akrilatov v emulziji (številka: 5, 1998)
  Makroskopski modeli dvofaznih materialov (številka: 5, 1998)
  Koprecipitacijska metoda za pripravo keramičnih materialov (številka: 5, 1998)
  Izdelava posebnega betona iz metalurških odpadkov težkih kovin (številka: 5, 1998)
  A cost effective foundry method for the preparation of structural grade discontinuously reinforced AIMCs (številka: 5, 1998)
  Notranja oksidacija zlitin srebra z žveplom (številka: 5, 1998)
  Razpoke odkrite pri medobratovalnem pregledu reaktorske posode in ocena njihove sprejemljivosti (številka: 5, 1998)
  Študij interakcij polimernih mastilnih sredstev s horizontalno ATR-spektroskopijo (številka: 5, 1998)
  Mikroanaliza faz v jeklih in nikljevih zlitinah s povratno sipanimi elektroni v vrstičnem elekktronskem! mikroskopu (številka: 5, 1998)
  Konstrukcija napajalnika za visokovakuumski merilnik s hladno katodo (številka: 5, 1998)
  Preparation of Al based composite reinforced with fine dross particles (številka: 6, 1998)
  Behavior of platinum stimulating electrodes in physiological media (številka: 6, 1998)
  A study of hydration of cement pastes by reflection of ultrasonic shear waves (številka: 6, 1998)
  Rare earth perovskite-type oxides as gas sensors (številka: 6, 1998)
  Fatigue properties of low carbon steel strengthened by static or dynamic work hardening (številka: 6, 1998)
  Influence of higher manganese content in hot metal on lining (številka: 6, 1998)
  Effects of impurities in Alloy 800 on the grain boundary diffusion and high temperature creep (številka: 6, 1998)
  Investigation on yield stress and strain ageing of structural steels (številka: 6, 1998)
  IR and X-ray photoelectron spectroscopy of V2O5, TiO2 and V/Ti-oxide sol-gel derived films (številka: 6, 1998)
  Characterization of Pd-Cu/gamma-Al2O3 catalysts by XPS and catalytic measurements (številka: 6, 1998)
  PP fibers spun with the addition of paraffin oil (številka: 6, 1998)
  Comparison of steel and aluminium behaviour as materials for rings and wheels (številka: 6, 1998)
  Calculation of the Curie temperature in the system Nd2Fe(17-x)Alx (številka: 6, 1998)
  Non-invasive methods for the estimation of creep properties of heat-resistant steels (številka: 6, 1998)
  Reactive wetting between molten Al alloy and ceramic particles (številka: 6, 1998)
  Experimental study of steel behaviour in process of mushy state deformation (številka: 6, 1998)
  Alloy 31 - a high alloyed Ni-Cr-Mo-steel - properties and applications for the process industry (številka: 6, 1998)
  High coercivities in HDDR processed Sm-Fe-Ta-N magnets (številka: 6, 1998)
  Characterization of hard protective coatings based on (Cr,Ta)N (številka: 6, 1998)
  Correlations between fatigue and variations in material constants of PLZT ceramics (številka: 6, 1998)
  Surface segregation studies of selenium on FeSiAl alloy (številka: 6, 1998)
  Energy and mass distributions of ions during depostition! of TiN by triode ion plating in BAI 730 M (številka: 6, 1998)
  Decarburization mechanism of Fe-Si-Al alloy with antimony addition (številka: 6, 1998)
  Probability function of fatigue crack growth in case of material overloading (številka: 6, 1998)
 8. 1999
   87

  Setting times measurements of portland cements with pulsed USWR method (številka: 1/2, 1999)
  Razvoj postopka iztiskavanja kompozitov Al/SiC (številka: 1/2, 1999)
  Investigation of steel flow stress and plasticity at high temperatures (številka: 1/2, 1999)
  Raziskave cevi uparjalnika (številka: 1/2, 1999)
  Ocena sanacije proizvodnih družb slovenskih železarn v obdobju 1993-1997 (številka: 1/2, 1999)
  Sinteza in karakterizacija sulfoniranega polianilina (številka: 1/2, 1999)
  Mezomorfne lastnosti 4-{omega-bis(2-hidroksietil)amino-alkoksi}-4'-metoksiazobenzenov (številka: 1/2, 1999)
  Vpliv vakuumskega razplinjevanja polimerov na kontaktno upornost Ag kontaktov v hermetičnih relejih (številka: 1/2, 1999)
  Flaw acceptability assessment detected in HSLA steel weld joints (številka: 1/2, 1999)
  Razvojne usmeritve podjetja Salonit Anhovo, d.d. (številka: 1/2, 1999)
  Finančni prihranek in ekološki učinki obdelave posnemkov iz sekundarnega litja v tovarni Impol, d.d. (številka: 1/2, 1999)
  Lastnosti električnih kontaktov na osnovi srebra v razmerah tehnološkega onesnaženja in industrijske atmosfere (številka: 1/2, 1999)
  Akrilatna veziva keramičnih materialov (številka: 1/2, 1999)
  Freting (številka: 1/2, 1999)
  Protiobrabne lastnosti jekla 42CrMo4, nitriranega v nepulzirajoči in pulzirajoči plazmi (številka: 1/2, 1999)
  Spremljanje strjevanja železovih litin z dilatometrijo (številka: 1/2, 1999)
  Karakterizacija hitro strjene evtektične zlitine Al-Si (številka: 1/2, 1999)
  Analiza vpliva procesnih parametrov na kontinuirano ulivanje zlitine Al4.5CuPbBi (številka: 1/2, 1999)
  Določitev malociklične nosilnosti kotalnega stika (številka: 1/2, 1999)
  Preiskave površine katod iz ionske črpalke (številka: 1/2, 1999)
  Torni materiali za zavorne diske iz aluminijevega kompozitnega materiala (Al-MMCs) (številka: 1/2, 1999)
  Reakcije med anodnim materialom in materialom za vmesnik v visokotemperaturnih gorivnih celicah (številka: 1/2, 1999)
  Izdelava plastomagnetov NdFeB z injekcijskim brizganjem (številka: 1/2, 1999)
  Študij napršenih tankih plasti platine na polimerno podlago (številka: 1/2, 1999)
  Pomen poznanja toplotnih in elastičnih lastnosti naravnega kamna pri uporabi v gradbeništvu (številka: 1/2, 1999)
  Dušikovi analogi poliizotianaftena (številka: 1/2, 1999)
  The influence of polyester resin composition on fiber-matrix interphase properties (številka: 1/2, 1999)
  Tandetron - pomembno orodje za študij materialov (številka: 1/2, 1999)
  Optimizacija sestave mešanih portlandskih cementov glede na proizvodne stroške (številka: 1/2, 1999)
  Sinteza stranskoverižnih tekočekristaliničnih poliuretanov z elektrostatskimi interakcijami (številka: 3/4, 1999)
  Oplemenitenje orodij za stiskanje kovinskih prahov (številka: 3/4, 1999)
  Alkoksidna sol-gel sinteza in luminiscenčne lastnosti SiOspodaj2:Eu (številka: 3/4, 1999)
  Določanje izvora in starosti arheološkega stekla s preiskavo primarnih surovin (številka: 3/4, 1999)
  Spreminjanje mineralne sestave zasipne mešanice iz elektrofiltrskega pepela in industrijskih odpadkov pri hidrataciji in strjevanju (številka: 3/4, 1999)
  Merjenje sil med potiskanjem in vlečenjem Al-palic (številka: 3/4, 1999)
  Struktura in mikrostruktura jeklenih peskov, narejenih v Abrasivu Muta (številka: 3/4, 1999)
  Keramični materiali za visokotemperaturne gorivne celice s trdnim elektrolitom - SOFC (številka: 3/4, 1999)
  Uporaba površinske analitske tehnike HRAES pri raziskavah jekel (številka: 3/4, 1999)
  Polimerne membrane za ločevanje krvi; kemijska modifikacija njihove površine (številka: 3/4, 1999)
  Vpliv mase jekla in vrste sredstev za gašenje na mehanske lastnosti jekla (številka: 3/4, 1999)
  Raziskave modificiranih kompozitov iz polipropilena in talka (številka: 3/4, 1999)
  Ternarni sistem polisulfon-dimetilacetatamid : voda; formiranje membrane po mokrem postopku fazne inverzije (številka: 3/4, 1999)
  Integriteta površin pri laserskem pretaljevanju siluminov (številka: 5, 1999)
  Vpliv sušenja titanovega gela na karakteristike kalciniranega TiO2 (številka: 5, 1999)
  The exploatation of friction forces for improving the rolling processes (številka: 5, 1999)
  Študij sekundarnih interakcij v polarnih kavčukih z mehaničnimi sredstvi: primer mešanic CR/TPU (številka: 5, 1999)
  Načini preprečevanja raztapljanja neravnotežnih trdnih faz v večfaznih mešanicah s talino (številka: 5, 1999)
  Konstitucija ternarnega sistema Al-Ti-B v aluminijevem kotu (številka: 5, 1999)
  Numerična simulacija taljenja v dvodimenzionalni kotanji (številka: 5, 1999)
  Preiskava tankih večplastnih kovinskih struktur v področju ohmskega kontakta tranzistorja z metodo AES (številka: 5, 1999)
  Preskušanje in vrednotenje glin glede na uporabo za proizvodnjo različnih keramičnih izdelkov (številka: 5, 1999)
  Toplotne razmere v kalcinacijski komori za pečenje anod (številka: 5, 1999)
  Vpliv razmer pri razprševanju taline na lastnosti jeklenega granulata (številka: 5, 1999)
  Priprava stabilne vodne suspenzije ZnO (številka: 5, 1999)
  Applications of pulsed USWR method for materials studies (številka: 5, 1999)
  Študij kovinskih materialov z metodo ERDA (številka: 5, 1999)
  Daljinski nadzor potisne peči (številka: 5, 1999)
  Kovanje jekla v poltoplem stanju (številka: 5, 1999)
  Kompoziti na osnovi aluminija v avtomobilski industriji (številka: 5, 1999)
  Odpornost proti lezenju pri visokolegiranem kromovem jeklu pri temperaturah 650 do 800°C (številka: 5, 1999)
  Vpliv kompleksantov in proteinov na korozijo nerjavnega jekla in njegovih komponent (številka: 5, 1999)
  Visokoporozne granule iz odpadnega stekla (številka: 5, 1999)
  Optimizacija legiranja jekla z uporabo računalniškega programskega paketa ALLOY-PRO (številka: 5, 1999)
  Meritve in kontrola tehnoloških parametrov valjanja (številka: 5, 1999)
  Change of fracture mode in CVN toughness transition temperature range (številka: 6, 1999)
  Measurement of strain caused by residual stresses in a welded joint using neutron diffraction (številka: 6, 1999)
  Microstructure evolution in SrTiO3 with different Sr/Ti ratios (številka: 6, 1999)
  First-principles calculations of the 3D magneto-crystalline anisotropy energy of transition metals (številka: 6, 1999)
  Role of residual stresses on fracture properties of under-matched butt weld (številka: 6, 1999)
  Nanostructuring surfaces by using ion sputtering (številka: 6, 1999)
  Blowholes in continuous cast blooms (številka: 6, 1999)
  Effect of 818A and 827N flocculants on seawater magnesia process (številka: 6, 1999)
  Study of phase formation and atomic transport in ion implanted and irradiated alloys (številka: 6, 1999)
  Characterization of hard Ti-W-N films deposited by reactive d.c. magnetron sputtering (številka: 6, 1999)
  The restructuring of the steel industry in Slovenia (številka: 6, 1999)
  Processing Sm-Fe(Ta)-N hard magnetic materials (številka: 6, 1999)
  An economic evaluation of aluminium-based weight reduction in current and future generations of passenger cars (številka: 6, 1999)
  Some aspects of carbide precipitation and phosphorus grain boundary segregation in Cr-V low alloy steels (številka: 6, 1999)
  Principles of fracture mechanics for space applications (številka: 6, 1999)
  Apparatus for time-dependent measurements of mechanical properties under hydrostatic pressure (številka: 6, 1999)
  Determination of the tensile properties of specimens with small dimensions (številka: 6, 1999)
  Identification of crystallization forms of CaCO3 with FTIR spectroscopy (številka: 6, 1999)
  Characteristics of SnO2 doped ZnO-Bi2O3 ceramics (številka: 6, 1999)
  Application of laserspeckleinterferometry to fracture mechanical investigations of bonds and non homogeneous materials (številka: 6, 1999)
  Crimped polypropilene yarns (številka: 6, 1999)
  Effect of austempering temperature on microstructure and mechanical properties of unalloyed ductile iron (številka: 6, 1999)
  Characterization of PVD Cr-C, Cr(C,N) and Cr-N hard coatings (številka: 6, 1999)