Krepitev samoučinkovitosti, samouravnavanja in metapatije na seminarjih socialnih veščin
Strengthening self-efficacy, self-regulation and meta-empathy at social skills seminars