Socialna pedagogika

 1. 1997
   32

 2. 1998
   28

 3. 1999
   28

 4. 2000
   32

 5. 2001
   27

 6. 2002
   20

  Razrednik na stičišču različnih vlog (številka: 1, 2002)
  Vrstniški projekt - spodbujanje vrstniške pomoči (številka: 1, 2002)
  Invalidna vzgoja invalidnih otrok (številka: 1, 2002)
  Dejavniki učinkovite komunikacije in komunikacijski zakoni (številka: 1, 2002)
  Zgodovinski, kulturni in družbeni vidiki vključevanja romskih otrok v slovenske vrtce (številka: 1, 2002)
  Pravljica kot socialnopedagoška intervencija (številka: 1, 2002)
  Nasilje vzgoje brez pouka (številka: 2, 2002)
  Ustvarjanje identitete po vzornikih in prostočasne dejavnosti - avtomobilski dirkači, fantje delavskega razreda v Helsinkih (številka: 2, 2002)
  Etnične razlike v mladoletniškem prestopništvu: vloga norm moškosti, ki legitimirajo nasilje (številka: 2, 2002)
  Družbena konstrukcija emocionalnega ozadja nasilnega vedenja (številka: 2, 2002)
  Mladi in prostori političnosti (številka: 3, 2002)
  O telesni samopodobi mladih (številka: 3, 2002)
  Družina kot projekt: družinske usmeritve mladih v Sloveniji (številka: 3, 2002)
  Moram? Smem? Naj? Skrb za hrano (številka: 3, 2002)
  Spremembe odraščanja v sodobnih družbah tveganj (številka: 3, 2002)
  Mladostnik/ca v družini in medsebojno doživljanje družinskih članov (številka: 4, 2002)
  Specifične komunikacijske tehnike v svetovalno-terapevtski praksi (številka: 4, 2002)
  O timskem delu v stanovanjski skupini (ali o vsebinskem prispevku prenove k delu vzgojiteljev) (številka: 4, 2002)
  Nasilje v stripih štirih generacij (številka: 4, 2002)
  Socialni pedagog - poklicni govorec (številka: 4, 2002)
 7. 2003
   20

 8. 2004
   27

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  Preprodajanje drog na srednjih in nižjih ravneh distribucije - sociološki vidik (številka: 1, 2004)
  Začasni umik iz formalnega sistema izobraževanja - odklon od "pričakovanega in začrtanega" ali druga priložnost? (številka: 1, 2004)
  Socialne veščine - orodje za večjo socialno uspešnost (številka: 1, 2004)
  Vpliv načrtovanega vzgojno-izobraževalnega programa v šoli v naravi na medosebne spretnosti (številka: 1, 2004)
  Socialni marketing - dejavnik družbenih sprememb (številka: 1, 2004)
  Razvojna teorija Leva Semjonoviča Vigotskega (številka: 2, 2004)
  Bandurin koncept zaznane samoučinkovitosti kot pomemben dejavnik posameznikovega delovanja (številka: 2, 2004)
  Jaz še vem kdo sem in od kod prihajam (številka: 2, 2004)
  Telo, gibanje in razvoj mišljenja (številka: 2, 2004)
  Praktična uporaba koncepta socialnopedagoškega diagnosticiranja in programiranja pri delu z romsko deklico (številka: 3, 2004)
  Razumevanje socialnopedagoške diagnostike in njenih uporabnikov v šolskem prostoru z vidika šolskega svetovalnega dela (številka: 3, 2004)
  Socialnopedagoška diagnostika (številka: 3, 2004)
  V ogledalu socialne pedagogike (številka: 3, 2004)
  Socialnopedagoško diagnosticiranje v predšolskem obdobju (številka: 3, 2004)
  Doma vse poznam, več je takih "moje kategorije" (številka: 3, 2004)
  Socialnopedagoška diagnostika v vrtcu (številka: 3, 2004)
  Na profesionalno pot neobremenjeni s prtljago (številka: 3, 2004)
  Večperspektivni diagnostični model (številka: 3, 2004)
  Investicijski kapital vzgojitelja? Odnos! (številka: 4, 2004)
  Preprodajanje kanabisa (številka: 4, 2004)
  Raziskovanje skupnosti v Sloveniji (številka: 4, 2004)
  "Vsi v šoli me imajo za piflarja" (številka: 4, 2004)
  Koncept socialnega kapitala v socialni pedagogiki (številka: 4, 2004)
 9. 2005
   26

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Supervizija v akciji (številka: 1, 2005)
  Je spol v superviziji res tako pomemben? (številka: 1, 2005)
  Vloga supervizanta v supervizijskem procesu (številka: 1, 2005)
  Primerjalna analiza supervizije, moderacije in debriefinga kot suportivnih metod pri strokovnem delu (številka: 1, 2005)
  Supervizija in prostovoljno delo (številka: 1, 2005)
  Kognitivna pustolovščina (številka: 1, 2005)
  Prepoznavanje lastnih motivov za odločitev za poklic pomoči (številka: 2, 2005)
  Zmanjševanje škode na področju drog (številka: 2, 2005)
  Viktimizacija subjekta (številka: 2, 2005)
  Spolno (ne)nadlegovanje na delovnem mestu (številka: 2, 2005)
  Drugačnost skozi prizmo socialnopedagoške prakse (številka: 2, 2005)
  Ranljivost mladih pri soočanju z brezposelnostjo (številka: 3, 2005)
  Gledališko ustvarjanje kot socialno integrativno delo z mladimi (številka: 3, 2005)
  Navijaštvo in ženske (številka: 3, 2005)
  Kralji ulice (številka: 3, 2005)
  Individualizacija tranzicije mladih v zaposlitev ter ambivalentnost med participacijo in aktivacijo v Evropi (številka: 4, 2005)
  Socialna pedagogika v službi razvoja tretjega sveta (številka: 4, 2005)
  Program PUM - Projektno učenje za mlade (številka: 4, 2005)
  Svet kot vprašanje ali Kako je z vzgojo za toleranco? (številka: 4, 2005)
  Napake socialne politike (številka: 4, 2005)
  Obravnava otrok in mladostnikov z vedenjskimi motnjami na centru za socialno delo (številka: 4, 2005)
  Stres pri strokovnih delavcih v vzgojnoizobraževalnih in prevzgojnih zavodih (številka: 4, 2005)
 10. 2006
   28

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Pedagoški vidiki vključevanja romskih otrok iz naselja Deponija v izobraževalni sistem (številka: 1, 2006)
  Ob izpovedih obsojenk z izkušnjo zasvojenosti z nedovoljenimi drogami (številka: 1, 2006)
  Delo socialnega pedagoga z mladimi po travmatski poškodbi možganov (številka: 1, 2006)
  Kritično o "ženskah, drogah in zaporu" (številka: 1, 2006)
  Vzgojni ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva 40 let kasneje (številka: 1, 2006)
  Neskrit (številka: 2, 2006)
  Hiperprotektivnost v institucionalni vzgoji (številka: 2, 2006)
  Popotnice skozi mračne pokrajine - poporodne stiske v vsakdanjem življenju mladih mater (številka: 2, 2006)
  Usposabljanje prostovoljcev in prostovoljno svetovalno delo v zaporu (številka: 2, 2006)
  Socialna pedagogika v kontekstu edukacijskih politik in koncepta socialnega kapitala (številka: 2, 2006)
  Učitelji o Romih v slovenski osnovni šoli (številka: 2, 2006)
  Vloga in pomen dvojezičnosti druge generacije priseljenih v Slovenijo (številka: 2, 2006)
  Pomoč ali premoč (številka: 3, 2006)
  Konstruktivizem v šoli kot podlaga učenja nenasilnih vzorcev vedenja (številka: 3, 2006)
  Zapor (številka: 3, 2006)
  Tvegana uporaba nedovoljenih drog v slovenskih priporih (številka: 3, 2006)
  Nevarna lepota vrtov modernih normativnih diskurzov (številka: 3, 2006)
  Samoaktualizacija v humanistično usmerjeni teoriji Carla Rogersa (številka: 4, 2006)
  Koncept spreminjanja skozi paradigmo vseživljenjskega razvoja (številka: 4, 2006)
  Revolucija spolnih vlog - ženske brez otrok (številka: 4, 2006)
  Generativnost (številka: 4, 2006)
  Kritična samorefleksija - temelj profesionalnega razvoja in rasti (številka: 4, 2006)
  Kljub težki preteklosti graditi pozitivno prihodnost, ali Kaj se je dogajalo na mednarodnem kongresu FICE - Sarajevo 2006 (številka: 4, 2006)
  Povezanost nekaterih mer generativnosti s poklicnim delovanjem žensk (številka: 4, 2006)
 11. 2007
   30

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Mavrična zveza - projekt medkulturnega učenja in vzgoje (številka: 1, 2007)
  Prispevek družboslovne vednosti k upravičevanju normativnega reda (številka: 1, 2007)
  Definiranje brezdomstva in merjenje njegovega obsega (številka: 1, 2007)
  Šola, ko so jo ustanovili študentje (številka: 1, 2007)
  Primerjava socialnih interakcij in komunikacijskih praks mladostnikov v virtualnem in realnem okolju (številka: 1, 2007)
  Supervizija za pedagoge v slovenskih kazenskih ustanovah (številka: 1, 2007)
  Rojstvo - izziv partnerskega odnosa (številka: 2, 2007)
  Bolečina in izziv ločitvenega procesa (številka: 2, 2007)
  Starši in mladostniki o odnosu do tveganih oblik vedenja in načinov discipliniranja (številka: 2, 2007)
  Pojmovanja "normalnosti" procesov v družini (številka: 2, 2007)
  Temna stran družinskega življenja v doživljanju otrok in mladostnikov (številka: 2, 2007)
  Družinam, da bi odkrile moč za spreminjanje in rast (številka: 2, 2007)
  Vpliv prizadetosti ali hude bolezni otroka na partnerski odnos njegovih staršev (številka: 2, 2007)
  Matej Sande, Bojan Dekleva, Alenka Kobolt, Špela Razpotnik in Darja Zorc-Maver (uredniki): Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke, (Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2006) (številka: 2, 2007)
  Socialna organizacija normalnosti - spoznavnoteoretski poskus (številka: 3, 2007)
  Vpliv mladostnikovega samovrednotenja na iskanje socialnih stikov prek spleta (številka: 3, 2007)
  Potrebe svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju (številka: 3, 2007)
  Reprezentacije materinstva v ženskih revijah (številka: 3, 2007)
  (Ne)ustreznost kriterijev za opredeljevanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (številka: 3, 2007)
  Ocenjevanje organizacijske klime (številka: 4, 2007)
  Etiologija, dinamika in posledice nasilja v družini (številka: 4, 2007)
  Ko se oče skrije ... in zakaj bi moral (p)ostati viden (številka: 4, 2007)
  Prosti čas mladih v 21. stoletju (številka: 4, 2007)
  Evalvacija učinkov akcijskega raziskovanja učiteljev v projektu Kako postati učeča se šola (številka: 4, 2007)
  Usodne življenjske odločitve (številka: 4, 2007)
  Soočanje družine z drugačnostjo otroka (številka: 4, 2007)
 12. 2008
   24

  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  Likovna terapija v projektnem učenju mlajših odraslih (številka: 2, 2008)
  O odnosu med terapijo, pedagogiko in socialnim delom (številka: 2, 2008)
  Socialni odnosi v starosti (številka: 2, 2008)
  Socialnopedagoško delo v informativno svetovalnem središču za mlade (številka: 2, 2008)
  Kako ravnati z otroško seksualnostjo v vrtcu? (številka: 2, 2008)
  Pravljica kot socialnopedagoška intervencija (številka: 3, 2008)
  Čustvo ljubosumja v luči emocionalne in seksualne (ne)zvestobe (številka: 3, 2008)
  (Ne)zadovoljstvo deklet s telesnim videzom in dietno vedenje (številka: 3, 2008)
  Radikalna pedagogika (številka: 3, 2008)
  Vključevanje elementov supervizije v vodenje prostovoljcev (številka: 4, 2008)
  Mladinsko delo na lokalni ravni (številka: 4, 2008)
  Samoučinkovitost - ključni faktor vpliva na vedenje na delovnem mestu (številka: 4, 2008)
  Nastanjevanje brezdomnih - norveška politika in praksa (številka: 4, 2008)
  Poročanja o kaznivih dejanjih zoper spolno integriteto otrok in mladostnikov v slovenskem tisku (številka: 4, 2008)
  Predstava o sebi pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja v procesu ocenjevanja potreb in pripravi obravnave (številka: 4, 2008)
  The use of amphetamine type stimulants and the normalization of recreational drug use among people who attend electronic music events (številka: 5, 2008)
  Researching the identity development of individuals within the family system (številka: 5, 2008)
  What can be learned from the biographies of the Ljubljana homeless people for policy formation in the field of homelessness (številka: 5, 2008)
  Biographical research of youth unemployment (številka: 5, 2008)
  Youth about facing problems in the transition to employment (številka: 5, 2008)
 13. 2009
   15

 14. 2010
   25

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Ples naših sanj - projekt z učenkami plesnega oddelka glasbene šole (številka: 1, 2010)
  Doživljanje supervizijskega procesa pri (bodočih) strokovnjakih v poklicih pomoči (številka: 1, 2010)
  Intersekcionalni pristop v preventivnih programih preprečevanja medvrstniškega nasilja (številka: 1, 2010)
  Evalvacija prvega leta delovanja programa nastanitvene podpore v društvu Kralji ulice (številka: 1, 2010)
  Usmerjeni skupinski intervju v pedagoškem raziskovanju (številka: 1, 2010)
  Opredeljevanje pomoči učencem Romom (številka: 2, 2010)
  Kako poučevati študente pedagoških fakultet o interkulturalizmu? (številka: 2, 2010)
  Romi, socialni kapital ter dileme glede nameščanja romskih otrok v vzgojne zavode (številka: 2, 2010)
  Upravljanje migracij (številka: 2, 2010)
  Interkulturna in multikulturna pedagogika (številka: 2, 2010)
  Interkulturno komuniciranje v šolskem prostoru (številka: 2, 2010)
  Izzivi multi-/interkulturnosti v šolskem prostoru (številka: 2, 2010)
  Mladinska stanovanja - pogled nanje skozi oči mladostnikov in vzgojiteljev (številka: 3, 2010)
  Sodelovanje in soustvarjanje (številka: 3, 2010)
  Konfrontiranje v superviziji (številka: 3, 2010)
  Značilnosti študentov razrednega pouka in socialne pedagogike (številka: 3, 2010)
  Zasebni in javni vrtci (številka: 3, 2010)
  Izkušnje socialne v-/izključenosti mladih v položaju dolgotrajne brezposelnosti (številka: 4, 2010)
  Zadovoljstvo z življenjem v odraslosti in z njim povezanimi dejavniki (številka: 4, 2010)
  Mladi in zdravi, zakaj ne gredo delat?! (številka: 4, 2010)
  Mladinsko prestopništvo v Sloveniji v mednarodni primerjavi (številka: 4, 2010)
 15. 2011
   24

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Besede lahko bolijo bolj kot pesti (številka: 1, 2011)
  Učna klima ter njena povezanost s samopodobo dijakov Gimnazije Kranj (številka: 1, 2011)
  Osebnost in samospoštovanje kot dejavnika učne uspešnosti študentov (številka: 1, 2011)
  Vloga supervizorja v superviziji (številka: 1, 2011)
  Prisotnost homofobije med študentkami in študenti Univerze v Ljubljani (številka: 1, 2011)
  Razumevanje in odzivanje na problematiko otrok s težavami v socialni integraciji (številka: 2, 2011)
  Člani komisij o dosedanjem usmerjanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (številka: 2, 2011)
  Moteče vedenje (številka: 2, 2011)
  Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave (številka: 2, 2011)
  Alenka Kobolt (ur.): Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi, (Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 2010) (številka: 2, 2011)
  Družbeni kontekst kategorije "čustvene in vedenjske motnje" (številka: 2, 2011)
  Osebnostne lastnosti in vrstni red rojstva (številka: 3, 2011)
  "Pri 28 sem stari džanki in stari robijaš" (številka: 3, 2011)
  Doživljanje različnih vlog v situacijah vrstniškega nasilja (številka: 3, 2011)
  Socialni pedagog in rejništvo (številka: 3, 2011)
  Evalvacija zdravljenja v primerih zasvojenosti z igrami na srečo v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Ocenjevanje obsega brezdomstva v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Doživljanje institucionalnega nasilja z vidika otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojni zavod (številka: 4, 2011)
  Analiza življenjskega sveta (številka: 4, 2011)
  Vsepovsod, a hkrati nikjer (številka: 4, 2011)
 16. 2012
   22

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Izpostavljenost psihičnemu nasilju v družini in pripravljenost na ukrepanje med dijaki in dijakinjami slovenskih srednjih šol (številka: 1, 2012)
  Zadovoljstvo stanovalcev v javnih in zasebnih domovih na podlagi modela zadovoljstva (številka: 1, 2012)
  Stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu (številka: 1, 2012)
  V iskanju objektivnosti v socialnopedagoškem raziskovanju (številka: 1, 2012)
  Koncept normalizacije skozi razliko med potrebo in željo (številka: 2, 2012)
  Prekerno delo - nova prevladujoča oblika dela na trgu dela (številka: 2, 2012)
  Sovražni govor v luči tolerance (številka: 2, 2012)
  Evalvacija programa nastanitvene podpore društva Kralji ulice po prvih štirih letih delovanja (številka: 2, 2012)
  Mobing med zaposlenimi v poklicih pomoči (številka: 3, 2012)
  Vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju motenj hranjenja in preventivnem delovanju (številka: 3, 2012)
  Problematika šolanja romskih učencev - strokovna priporočila in izkušnje učiteljic (številka: 3, 2012)
  Dinamika in funkcioniranje družine kot dejavnika tveganja za razvoj odvisnosti od psihoaktivnih snovi (številka: 3, 2012)
  Nove dimenzije očetovstva (številka: 4, 2012)
  Vstopanje šole v sodelovalen odnos s starši (številka: 4, 2012)
  Patološki narcizem in starševstvo (številka: 4, 2012)
  Socialnopedagoško sodelovanje z družinami z več problemi (številka: 4, 2012)
  Vpliv družine na mladostnikovo identiteto (številka: 4, 2012)
  Problematika politike vzgoje po družinskem modelu v zunajdružinski institucionalni vzgoji v Sloveniji (številka: 4, 2012)
 17. 2013
   14

 18. 2014
   17

 19. 2015
   9

 20. 2016
   18

 21. 2017
   18

 22. 2018
   16

 23. 2019
   16

 24. 2020
   16