Annales : anali za istrske in mediteranske študije : Series historia et sociologia

 1. 1991
   40

  številka: 1 (1991)
  Preteklost Kort v luči njenih ljudi; legende, zgodovinske pripovedke in spominske pripovedi (številka: 1, 1991)
  Na poti k dokončni rešitvi prostorskega vprašanja pokrajinskega arhiva v Kopru (številka: 1, 1991)
  Upravna in teritorialna razdelitev Slovenske Istre v zadnjih treh stoletjih (številka: 1, 1991)
  Slovensko-hrvatska jezikovna meja v Istri (številka: 1, 1991)
  Evropska voda in implozija (številka: 1, 1991)
  Dr. Branko Marušić (1926-1991) (številka: 1, 1991)
  Dr. Danilo Klen (1910-1990) (številka: 1, 1991)
  Listina rižanskega placita - dileme in nasprotja domačega in tujega zgodovinopisja (številka: 1, 1991)
  Arheološke najdbe na kopnem in na morskem dnu v Viližanu in Simonovem zalivu v Izoli (številka: 1, 1991)
  Čakavski sabor Istre i Kvarnerskog primorja (številka: 1, 1991)
  Angelo Calafati (številka: 1, 1991)
  Predlogi Itala Saura za raznaroditev Slovencev in Hrvatov v Italiji (številka: 1, 1991)
  Antropogeno spreminjanje obalne linije v okolici Kopra (številka: 1, 1991)
  Novosti s področja kulture na Buzetskem (številka: 1, 1991)
  Padovanski humanist Palladio Fosco v Dalmaciji in Istri (1493-1520) (številka: 1, 1991)
  Milan Pahor: Slovensko denarništvo v Trstu (številka: 1, 1991)
  Nekaj o kačjih pastirjih okrog Škocjanske luže (številka: 1, 1991)
  Muzej solinarstva v Sečoveljskih solinah (številka: 1, 1991)
  Leto dni med gojenci pomorske letalske šole (številka: 1, 1991)
  Oblike zavarovalstva v severni Istri v obdobju Beneške republike (številka: 1, 1991)
  Mestni vsakdan v obdobju baroka v luči različnih pisnih virov (Piran, 1600-1602) (številka: 1, 1991)
  Delo Zgodovinskega društva za južno Primorsko v objavah v tisku (1989-1991) (številka: 1, 1991)
  Za družino, dom, cesarja (številka: 1, 1991)
  Garažna hiša v Piranu (številka: 1, 1991)
  Ex voto; votivne podobe pomorcev (številka: 1, 1991)
  Prilog poznavanju iredentističke djelatnosti Carla Combija 50-tih i 60-tih godina XIX. stoljeća (številka: 1, 1991)
  Poročilo o delu na fondu Kapiteljskega arhiva Koper v Pokrajinskem arhivu v Kopru, namenjenem restituciji (1991) (številka: 1, 1991)
  Oporoka - da ali ne? (številka: 1, 1991)
  Prispevek k istrski toponomastiki (številka: 1, 1991)
  Italijanski jezik - sredstvo vzgajanja in vsebina sobivanja ljudi v Slovenski Istri (številka: 1, 1991)
  Pokrajina med Slavnikom in Kubejsko Vardo - pokrajinsko ekološka členitev (številka: 1, 1991)
  Zveza slovanskih učiteljev in njeno delo za mladinski list (številka: 1, 1991)
  Dvigrad - mesto, ki ga ni več (številka: 1, 1991)
  Andrej Medved: Poetika osemdesetih let v slikarstvu in kiparstvu (številka: 1, 1991)
  Travniki na Krasu in v Istri se zaraščajo (številka: 1, 1991)
  Analiza imen za obalno regijo (številka: 1, 1991)
  Vloga vojaških ladij v primorskih mestih v 16. in 17. stoletju (številka: 1, 1991)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti orhidej (Orchidaceae) Slovenske Istre (številka: 1, 1991)
  Koper zwischen Rom und Venedig / Capodistria tra Roma e Venezia (številka: 1, 1991)
 2. 1992
   44

  številka: 2 (1992)
  Stanko Flego, Matej Župančič: Arheološka topografija občine Dolina... (številka: 2, 1992)
  Monografija Tartinijeve hiše v Piranu (številka: 2, 1992)
  Ob stoletnici začetka delovanja Tržaške posojilnice in hranilnice (številka: 2, 1992)
  Spomina vredni šolski dogodki v Boljuncu pri Trstu (številka: 2, 1992)
  Branko Pavlin: Sodobne spremembe kmetijske rabe tal v izbranih obmejnih pokrajinskih enotah Primorske Slovenije (številka: 2, 1992)
  Nevio Šetić: Napoleon u Istri... (številka: 2, 1992)
  Trinkov koledar (številka: 2, 1992)
  Viri za zgodovino pazinskega območja (številka: 2, 1992)
  Raziskava možnosti za rešitev prometne problematike v starem mestnem jedu Pirana (številka: 2, 1992)
  Podzemna favna rakov (Arthropoda: Crustacea) v dveh vodnih jamah na Kraškem robu (številka: 2, 1992)
  Razstava "Nevidne strani vidne umetnosti" (številka: 2, 1992)
  Predlog za postopno uresničevanje dvojezičnosti na istrskem regionalnem območju (številka: 2, 1992)
  Ustanovitev šolske sekcije zgodovinskega društva za južno Primorsko (številka: 2, 1992)
  Tržaški humanist Raffaele Zovenzoni (1434-1486?) v Istri in Dalmaciji (številka: 2, 1992)
  Le rupi dell'Istria montana fra scienza e mito (številka: 2, 1992)
  Prispevek k poznavanju ekologije rumenonogega galeba Larus cachinnans Pall. (Aves. Laridae) (številka: 2, 1992)
  Kratek oris delovanja kulturnega društva "Ivan Trinko" (številka: 2, 1992)
  Zgodovinski oris arheoloških raziskav na Koprskem (številka: 2, 1992)
  Discorso in occasione dell'inaugurazione della mostra di letteratura archivistica nel 1991 a Capodistria (številka: 2, 1992)
  Giuseppe Tartini (številka: 2, 1992)
  Deželna ustava in načelo predstavništva v Istri v dobi restavracije (številka: 2, 1992)
  Tragika Viktorja Bobka (številka: 2, 1992)
  Praznična pomlad v Kortah (številka: 2, 1992)
  La scuola italiana a Pirano dal medioevo ai giorni nostri (številka: 2, 1992)
  Dokumenti o delovanju otroškega zavetišča v Kopru (številka: 2, 1992)
  Značilnosti prvega socialističnega gibanja v Avstro-ogrskih deželah (številka: 2, 1992)
  L'amministrazione giudiziaria penale nell'Istria veneta del settecento. Il funzionamento del Tribunale di Capodistria (številka: 2, 1992)
  Povojni razvoj manjšinskega in večinskega šolstva na obeh straneh italijansko-jugoslovanske meje (številka: 2, 1992)
  Vpliv padavin in temperatur na debelinski prirast črnih borov in hrastov gradnov v Koprskem primorju in na Krasu (številka: 2, 1992)
  Piranska razglednica iz prvih desetletij 17. stoletja (številka: 2, 1992)
  Razvoj slovenskega pomorskega prometa po drugi svetovni vojni (številka: 2, 1992)
  Ribja industrija v Izoli v letih od 1945-1954 (številka: 2, 1992)
  Convegno internazionale di studi storici sull'Istria veneta (številka: 2, 1992)
  Acta carsologica (številka: 2, 1992)
  Vegetacija plevelov v vinogradih Koprskega primorja (številka: 2, 1992)
  Arhitektura Tartinijevega gledališča v Piranu (številka: 2, 1992)
  Istrska ornitonimija (številka: 2, 1992)
  Viulin in bajs - dve glasbili severne Istre (številka: 2, 1992)
  Mednarodni simpozij zgodovinarjev na temo Beneške Istre (številka: 2, 1992)
  Tržaški arhivski upravni fondi in upravna razdelitev Istre v avstrijski dobi (številka: 2, 1992)
  Turistična propaganda v Slovenski Istri (številka: 2, 1992)
  Vloga Miroslava Vilharja v kulturnem in političnem življenju na Pivškem v letih 1848-1871 (številka: 2, 1992)
  Mario E.A.Zetto: Il Placito di Risano... (številka: 2, 1992)
 3. 1994
   38

  številka: 5 (1994)
  Bojko Bučar: Mednarodni regionalizem - mednarodno večstransko sodelovanje evropskih regij (številka: 4, 1994)
  Množični mediji in srednješolska populacija v slovenski Istri (številka: 4, 1994)
  Cerkev sv. Štefana v Fijerogi pri Pomjanu v slovenski Istri (številka: 4, 1994)
  Pronađen Konzulov probni mali glagoljski Katekizem iz 1561. godine (številka: 4, 1994)
  Ustanovitev socialnodemokratskega tajništva leta 1905 v Trstu, začetek novega obdobja v slovenskem strokovnem-sindikalnem gibanju (številka: 4, 1994)
  Visokošolsko izobraženi kadri na Obali med socializmom in postsocializmom (številka: 4, 1994)
  Seizmografični odtisi Kosovelove pesniške izpovedi v Merkujevem notnem zapisu (številka: 4, 1994)
  Skrb za kulturno dediščino in njeno varovanje med 1. svetovno vojno - italijanski odnos do nje (številka: 4, 1994)
  Relazione sulle indagini diagnostiche effettuate dalla Tecno Future Service (TFS) nella Cattedrale di Santa Maria di Capodistria (Slovenia) (številka: 4, 1994)
  Il Consiglio di Capodistria e la riforma degli appeli nell'Istria veneta (1584-1586) (številka: 4, 1994)
  Regionalizem in nacionalizem (številka: 4, 1994)
  Svetinjice iz cerkve sv. Jurija v Piranu (številka: 4, 1994)
  Šolska kronika (številka: 4, 1994)
  La citta di Capodistria (številka: 4, 1994)
  Opis ledeničarske dejavnosti v okolici Hrpelj in Kozine (številka: 4, 1994)
  Giambettino Cignaroli u Bujama (številka: 4, 1994)
  Razstava likovna umetnost južne Primorske 1920-1990 (številka: 4, 1994)
  Pronađen Konzulov probni mali glagoljski Katekizem iz 1561. godine (številka: 4, 1994)
  Nazočnost, život i djelovanje koperskih doseljenika u Veneciji od XV. do XVII. stoljeća (številka: 4, 1994)
  Niccolo Tommaseo - neubogljivi sin dveh domovin (številka: 4, 1994)
  Od ljudske pobožnosti k začetkom sekularizacije (številka: 4, 1994)
  Nazario da Capodistria e le miniature di un antifonario nel tesoro del Duomo di Capodistria (številka: 4, 1994)
  Peter Pavel Vergerij starejši (številka: 4, 1994)
  S. Flego, L. Rupel: I castellieri preistorici della Provincia di Trieste (številka: 4, 1994)
  Mesarska obrt in njen pomen v severozahodnih istrskih mestih od 13. do 17. stoletja (številka: 4, 1994)
  Po sledeh mediteranske civilizacije. Historično-geografsko-pomorska monografska trilogija vzhodne jadranske obale (številka: 4, 1994)
  Općina Buzet u zapisnicima sjednica općinskog zastupstva od 1894. do 1911. godine (številka: 4, 1994)
  Institucija vicecomesa v upravni strukturi pazinske grofije v času goriških grofov (številka: 4, 1994)
  Prilog proučavanju usmene tradicije u Istri (številka: 4, 1994)
  Tipologia degli insediamenti e delle abitazioni tradicionali in Istria (številka: 4, 1994)
  Glagolski napisi v p.c. sv. Roka v Borštu (občina Koper, Slovenija) (številka: 4, 1994)
  Beneški kipar Antonio Dal Zotto. Avtor Tartinijevega kipa v Piranu (številka: 4, 1994)
  40. obletnica podpisa Londonskega memoranduma (številka: 4, 1994)
  Potenciali načrtne prenove stavbne dediščine na podeželju in težave njenega uvajanja (številka: 4, 1994)
  Toponomastica e archeologia dell'Istria (številka: 4, 1994)
  Piransko prebivalstvo pred sto leti (številka: 4, 1994)
  Tutte le opere d'architettura et prospetiva di Sebastiano Serlio (1619) i praksa izrade drvenih oltara u Istri (številka: 4, 1994)
 4. 1995
   40

  številka: 6 (1995)
  Muzikološki zbornik (Musicological annual, zvezek XXX, Ljubljana 1994, 96 strani) (številka: 6, 1995)
  Hrvatski i talijanski utjecaji u istrorumunjskoj gramatici (številka: 6, 1995)
  O novopronađenom rukopisu mošćeničkog statuta (številka: 6, 1995)
  Bogdana Tome Marinac: Občina Izola - Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 1993... (številka: 6, 1995)
  Sodstvo v Dalmaciji in Primorju pred 1. svetovno vojno (številka: 6, 1995)
  Bojan Godeša: Kdor ni z nami, je proti nam, Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom. Cankarjeva založba, Ljubljana 1995, 468 strani (številka: 6, 1995)
  Začetki delovanja spomeniškovarstvene službe na obali (številka: 6, 1995)
  Slovenska šola v Istri (številka: 6, 1995)
  Sociološki vidiki prenove starih mestnih jeder (številka: 6, 1995)
  O lekarnarstvu in dveh lekarnarskih diplomah članov piranske družine Fonda v času Serenissime (številka: 6, 1995)
  In memoriam - Bogo Grafenauer (številka: 6, 1995)
  In memoriam - Pavel Stranj (številka: 6, 1995)
  Henrik Tuma: Pisma. Osebnosti in dogodki (1893-1935). Zbral in uredil Branko Marušič s sodelovanjem Eve Holz, Borisa Gombača, Staneta Grande in Petre Svoljšak... (številka: 6, 1995)
  Anton Klodič vitez Sabladoski 1836-1914 (številka: 6, 1995)
  Aleš Gabrič: Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953-1962. Cankarjeva založba, Ljubljana 1995, 370 strani (številka: 6, 1995)
  O arhitektovi vlogi pri prenovi spomenika (številka: 6, 1995)
  Andrej Zdešar 1821-1865, slovenski duhovnik in publicist v Istri (številka: 6, 1995)
  Trnje v luči šolske kronike in župnijskih matičnih knjig (številka: 6, 1995)
  Potniški promet na meji z Italijo (številka: 6, 1995)
  Ladijske polene v koprskem in piranskem muzeju (številka: 6, 1995)
  Hipoteza o optimalnem izobraževanju in znanstvenem usposabljanju inženirjev prometa v Republiki Sloveniji (številka: 6, 1995)
  Vprašanja varstva etnološke dediščine v Koprskem zaledju (številka: 6, 1995)
  Oporuke istarskih doseljenika u Chioggi XV.-XVII. st. (številka: 6, 1995)
  I saggi riguardanti l'area istriana pubblicati sulla rivista "Acta historico-oeconomica" (številka: 6, 1995)
  Konservatorska problematika prenove Pretorske palače v Kopru (številka: 6, 1995)
  Spomeniškovarstvena izhodišča za prenovo palače v Kreljevi 6 v Kopru (številka: 6, 1995)
  Tirle, tirle ke armunika sope. Prispevek k spoznavanju glasbenega izročla! Istroromunov s poudarkom na delu Teodora Burade in Petrua Iroaiea (številka: 6, 1995)
  Zorko Jelinčič: Pod svinčenim nebom, spomini tigrovskega voditelja, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1994, 248 str. (številka: 6, 1995)
  Vloga sredjeveške arheologije pri raziskavah urbane stavbne dediščine (številka: 6, 1995)
  Giacomo Filippo Tommasini: Zgodovinski komentarji o Istri, Kres, Ljubljana 1993, 206 str. (številka: 6, 1995)
  Istrska ornitonimija: ptičja imena v istroromunskih govorih (številka: 6, 1995)
  Kompleks piranske župne cerkve Sv. Jurija (številka: 6, 1995)
  Jezik istarskih "Rumunja" (številka: 6, 1995)
  Arhivsko gradivo o Pazinski grofiji v Arhivu Republike Slovenije 1474-1783 (številka: 6, 1995)
  Psevdoizposojenke (številka: 6, 1995)
  Informacijsko povezovanje pristanišč - primer Luke Koper in pristanišča Trst (številka: 6, 1995)
  Postoje li Istrorumunji? (številka: 6, 1995)
  Ervin Dolenc: Senožeče. Skupnost na prepihu. Zbirka: Življenje na Krasu, št. 2, Ljubljana 1994, 108 str. (številka: 6, 1995)
  Status attuale delle comunita istroromene (številka: 6, 1995)
 5. 1996
   47

  številka: 8 (1996)
  Dr. Vinko Šribar (1922-1996) (številka: 8, 1996)
  Premoženjska struktura prebivalstva v Izoli in okolici leta 1953 in 1954 (številka: 8, 1996)
  Poročilo Zgodovinskega društva za južno Primorsko za obdobje 1994-1996 (številka: 8, 1996)
  France Perovšek: Moja resnica. Spominski utrinki iz delovanja po letu 1945 na Primorskem in v Ljubljani ... (številka: 8, 1996)
  Specifika NOG v Slovenski Istri in njen prispevek v širšem slovenskem prostoru (s poudarkom na oskrbovanju) (številka: 8, 1996)
  "Istrijaniziranje" Europe (številka: 8, 1996)
  Bibliografia linguistica dell'Istria: ambito Istroveneto (številka: 8, 1996)
  "Le traitement automatique de l'information": "Annales E.S.C." in računalnik (številka: 8, 1996)
  Osvoboditev Trsta maja 1945 (številka: 8, 1996)
  Contributo all'opera dello scultore veneziano Enrico Merengo (številka: 8, 1996)
  L'acqua e la pietra. I pozzi-cisterna dei villaggi istriani (številka: 8, 1996)
  Tempi di guerra: Trieste, una citta allo specchio (številka: 8, 1996)
  Učiteljska škola u Kopru i školovanje hrvatskih učitelja (številka: 8, 1996)
  Dušan Jakomin: Narečni slovar Sv. Antona pri Kopru ... (številka: 8, 1996)
  Izkušnja NOB v pričevanjih tržaških borcev (številka: 8, 1996)
  Il Litorale Adriatico 1943-1945 (številka: 8, 1996)
  Giovanni Levi: Nematerialna dediščina, Življenjska pot piemontskega eksorcista iz 17. stoletja ... (številka: 8, 1996)
  Cio che si sa e rimane della biblioteca appartenuta alla famiglia Besenghi di Isola (številka: 8, 1996)
  Prilog životopisu pulskog biskupa Altobella Averoldija (oko 1468.-1531.) (številka: 8, 1996)
  Una Madonna dell'Umilta nella chiesa tergestina di Santa Maria Maggiore (številka: 8, 1996)
  Bibliografija članaka iz dijalektologije u časopisu "Istarski mozaik" i "Istra" od 1963. do kraja 1993 (številka: 8, 1996)
  Odnos Avstro-Ogrske do kulturne dediščine med prvo svetovno vojno (številka: 8, 1996)
  Andrej Vovko: "Mal položi dar domovini na altar" ... (številka: 8, 1996)
  Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, XXVIII, 4, Ljubljana 1995, 294 strani (številka: 8, 1996)
  Gibanja šolske populacije na C. K. gimnaziji v Kopru med leti 1858-1919 (številka: 8, 1996)
  Michael Baxandall: Slikarstvo in izkušnja v Italiji XV. stoletja ... (številka: 8, 1996)
  Identity and revolution: the history of the 'forty days' of May 1945 (številka: 8, 1996)
  Jože Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije ... (številka: 8, 1996)
  Slovenija, Italija/ Slovenia, Italy: bela knjiga o diplomatskih odnosih/ White book on diplomatic relations ... (številka: 8, 1996)
  Boris M. Gombač: Slovenija, Italija: od preziranja do priznanja ... (številka: 8, 1996)
  Vzpon in nasilna ukinitev slovenskih denarnih zavodov v Trstu (številka: 8, 1996)
  Istrska polifonija - večjezičnost in literatura (številka: 8, 1996)
  Milan Bufon: Prostor, meje, ljudje (številka: 8, 1996)
  Model zgodnjega učenja italijanskega jezika za slovensko učno prakso (številka: 8, 1996)
  Značilnosti in oblike protifašističnega odpora na Primorskem med dvema vojnama (številka: 8, 1996)
  Paola Korošec: Kulturno vrednotenje najdb z grobišča v Köttlachu pri Gloggnitzu ... (številka: 8, 1996)
  Peter Kos, Andrej Šemrov: Rimski novci in kontramarke iz 1. stoletja = Roman imperial coins and countermarks of the 1st century ... (številka: 8, 1996)
  Dr. Sergij Vilfan (1919-1996) (številka: 8, 1996)
  O začetkih piranskega solarstva (številka: 8, 1996)
  L'emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia tra le due guerre ed il suo ruolo politico (številka: 8, 1996)
  La cartografia veneziana come fonte della topografia archeologica della Dalmazia (številka: 8, 1996)
  Autonomia e decentramento della politica jugoslava alla fine dal secondo conflitto mondiale. Un caso specifico: il Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale sloveno e Trieste (številka: 8, 1996)
  Bruno Volpi Lisjak: Slovensko pomorsko ribištvo skozi stoletja od Trsta do Timave ... (številka: 8, 1996)
  Bibliografia dell'istrioto (številka: 8, 1996)
  Slovensko-italijanski odnosi od leta 1915 do danes (številka: 8, 1996)
  Naravne, kulturne in družbene meje (številka: 8, 1996)
 6. 1997
   35

  številka: 10 (1997)
  Vera Kržišnik-Bukić: "Narodnostna sestava v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško - Statistični kazalci narodnostnega (samo)opredeljevanja in maternega jezika po popisu prebivalstva iz leta 1991 s posebnim poudarkom na Slovencih in Hrvatih" ... (številka: 10, 1997)
  Raddrizzamento fotogrammetrico digitale di fotografie non metriche (il caso degli oggetti archeologici) (številka: 10, 1997)
  Magnetic susceptibility measurements in dolinas (številka: 10, 1997)
  Poglavitne prometne povezave v avstrijski Istri v 18. stoletju (številka: 10, 1997)
  120 let piranskega arhiva (številka: 10, 1997)
  Datacija lesa iz ostrešja kapele Karmelske Matere božje v Kopru in poizkus zgodovinske umestitve (številka: 10, 1997)
  Tridimenzionalna metrična dokumentacija in digitalni ortofoto Marijine rotunde v Kopru (številka: 10, 1997)
  The role of the border region of the Northern Adriatic in Italy, Croatia and Slovenia in the past and in the process of European integration (številka: 10, 1997)
  Nepremična posest v Piranu ob koncu 16. stoletja (številka: 10, 1997)
  Nekaj podatkov o izseljevanju iz Slovenskega primorja v Južno Ameriko, predvsem v Argentino (številka: 10, 1997)
  Slovani v Italiji v zgodnjem srednjem veku (številka: 10, 1997)
  Mojca Ravnik: Bratje - sestre - strniči - zermani: družina in sorodstvo v vaseh v slovenski Istri ... (številka: 10, 1997)
  European regionalism and the search for new representational spaces (številka: 10, 1997)
  Selitvena gibanja ob zahodnih mejah slovenskega etničnega prostora: teme in problemi (številka: 10, 1997)
  Kmetijstvo in trgovina na Goriškem v novem veku: kmečki upor leta 1713 iz gospodarskozgodovinske perspektive (številka: 10, 1997)
  Archaeology of the Kras dolinas (številka: 10, 1997)
  L'emigrazione da Trieste nel dopoguerra (številka: 10, 1997)
  Cene obrtnih storitev v mestih slovenskega prostora pred sredo 14. stoletja (številka: 10, 1997)
  Ob odkritju Kristusove podobe na oboku Marijine rotunde v Kopru (številka: 10, 1997)
  Nekoliko termina iz betinske brodograđevne terminologije (številka: 10, 1997)
  "Italijanska knjiga je nam in Avstriji nevarniša nego italijanski meč" (številka: 10, 1997)
  Der Fall Savini - die archäologischen Ausgrabungen des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums in der Fliegen- und der Knochenhöhle bei Dane unter der Leitung von Josef Szombathy (1910-1911) und das gerichtliche Nachspiel zwischen Wien und Triest (1911-1914) (številka: 10, 1997)
  Arheološka interpretacija rotunde karmelske matere božje v Kopru v kontekstu umetnostnozgodovinske stroke (številka: 10, 1997)
  Geopolitical and ethnic transformations in the upper Adriatic between conflicts and integration perspectives (številka: 10, 1997)
  Metodologija zavarovalnih konservatorskih raziskav v Marijini rotundi v Kopru in nova odkritja (številka: 10, 1997)
  Impresso keramika iz jame Pejca v Lašci pri Nabrežini (številka: 10, 1997)
  Istra od srede 13. do začetka 19. stoletja v luči gospodarskozgodovinske literature: rezultati in perspektive (številka: 10, 1997)
  Dendrokronološka analiza strešne konstrukcije župne cerkve sv. Jurija v Piranu (številka: 10, 1997)
  Rodik med Brkini in Krasom (številka: 10, 1997)
  Razsežnosti regionalne identitete na primeru Istre in Koroške (številka: 10, 1997)
  Il primitivo aratro nell'idioma istrioto di Sissano (številka: 10, 1997)
  Migracije sa istočnojadranske obale u Veneciju (15.-18. st.) (številka: 10, 1997)
  Uporaba vulkanske zemlje z otoka Santorina za pomorske gradnje na vzhodnem in severnem Jadranu v času avstrijske oblasti (številka: 10, 1997)
  Emigration des artistes de la Primorska (številka: 10, 1997)
 7. 1998
   44

  številka: 12 (1998)
  številka: 14 (1998)
  Načrtovanje Kretskega multimodalnega prometnega koridorja št. 5 v Sloveniji (številka: 12, 1998)
  Ob stoletnem jubileju Slovenskega šolskega muzeja (številka: 12, 1998)
  Stane Bernik: Slovenski plakat devetdesetih let ... (številka: 12, 1998)
  Revitalizacija in reurbanizacija obalnega pasu mesta Koper (številka: 12, 1998)
  Analiza revitalizacijske problematike koprskega mestnega jedra; fizični prostor in družbene vsebine (številka: 12, 1998)
  Presledki obale (številka: 12, 1998)
  Analiza stanja in potreb pomoči z umetnostjo na področjih zdravstva, socialnega varstva in šolstva v Sloveniji (številka: 12, 1998)
  Možno tržišče Luke Koper (številka: 12, 1998)
  Vodni park Bonifika - ureditev obalnega pasu med Koprom in Semedelskim kanalom (številka: 12, 1998)
  Koprske družbene organizacije kot odraz strukture odnosov med pripadniki različnih etničnih skupnosti (številka: 12, 1998)
  Minka Lavrenčič Pahor: Primorski učitelji 1914-1941, Prispevek k proučevanju slovenskega šolstva na Primorskem ... (številka: 12, 1998)
  Nationalism and globalization: a Central European perspective (številka: 12, 1998)
  Območje nekdanje bolnišnice za tuberkolozne bolnike v Ankaranu (številka: 12, 1998)
  Poznavanje narodnostnih manjšin pri pouku geografije v slovenski osnovni in srednji šoli (številka: 12, 1998)
  Poročilo o delu Zgodovinskega društva za južno Primorsko za leto 1997/98 (številka: 12, 1998)
  Bivalno okolje in družbeno-prostorske spremembe (številka: 12, 1998)
  Kontejnerski promet severnojadranskega bazena (številka: 12, 1998)
  Individualiziran pristop kot alternativa obstoječim praksam obravnave ljudi s posebnimi potrebami (številka: 12, 1998)
  Ureditev ornitološkega rezervata v Škocjanskem zatoku (številka: 12, 1998)
  Podoba narečij ob slovensko-hrvaški meji (številka: 12, 1998)
  Ureditev obale med Koprom in Izolo (številka: 12, 1998)
  Feeder prevozi v Sredozemlju (številka: 12, 1998)
  "Kategorija istrijanstva" - između "centra" i "periferije" (številka: 12, 1998)
  K etno-nacionalni identiteti koroških in tržaških Slovencev (številka: 12, 1998)
  Odzivi delovnega okolja v Mestni občini Koper na trende globalizacije in deindustrializacije (številka: 12, 1998)
  O novi slovenski pomorski in morskoribiški terminologiji (številka: 14, 1998)
  Nastajanje prve glasbene šole v Slovenski Istri (številka: 14, 1998)
  Slovensko ribištvo v Tržaškem zalivu - lov na tone (številka: 14, 1998)
  O odnosih Kranjske dežele in habsburške Istre v kranjskih virih 16. stoletja (številka: 14, 1998)
  Darja Mihelič, France Mihelič, Jasna Pocajt: Piran - mesto in ljudje pred sto leti ... (številka: 14, 1998)
  Ribištvo severozahodne Istre v obdobju Beneške republike (številka: 14, 1998)
  Vincenc Rajšp, Drago Terpin: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804) ... (številka: 14, 1998)
  Ostanki zgodnjerimskih zidanih struktur na Serminu (številka: 14, 1998)
  Pregled glasbenega udejstvovanja tržaških Slovencev (številka: 14, 1998)
  Eugenio Garin: Spisi o humanizmu in renesansi ... (številka: 14, 1998)
  Jana Horvat ... et al.: Sermin: Prazgodovinska in zgodnjerimska naselbina v severozahodni Istri ... (številka: 14, 1998)
  Epistolario tra Agostino Carli-Rubbi e Giovanni Antonio Pasquali (1770-1782, 1787) (številka: 14, 1998)
  Pričevanja, prvo povojno desetletje slovenske osnovne šole v Istri (1945-1955) ... (številka: 14, 1998)
  Slovene Classical Karst ... (številka: 14, 1998)
  "Mi creda sempre suo aff. A. Luigi Salvatore ecc." (številka: 14, 1998)
  Piranski zaliv: k tradiciji ribolova in ribolovnih pravic (številka: 14, 1998)
  Šivana ladja z Ljubljanskega barja (številka: 14, 1998)
 8. 1999
   37

  številka: 17 (1999)
  številka: 18 (1999)
  Censure, conflitti e ambiguita della memoria dei lager nazisti (številka: 18, 1999)
  U povodu putovanja dr. Haralda Waitzbauera željeznicom u K. U. K. Adria provinciju (Istru) (številka: 18, 1999)
  Leto 1848 in proces formiranja nacionalne zavesti pri tržaških in istrskih Slovencih (številka: 18, 1999)
  O bivanjski kulturi srednjeveške Izole (številka: 18, 1999)
  Darko Dukovski: Svi svjetovi istarski ili još-nepovijest Istre prve polovice XX. stoljeća (številka: 18, 1999)
  O fašizmu in arheologiji na Primorskem in v Istri (številka: 18, 1999)
  Almerigo Apollonio: L'Istria veneta dal 1797 al 1813 (številka: 18, 1999)
  Atti del Centro di ricerche storiche 28. (številka: 18, 1999)
  Tržaško podeželje in policijski red iz leta 1777 (številka: 18, 1999)
  Dve domovini/Two homelands (Razprave o izseljenstvu/Migration Studies) 9 (številka: 18, 1999)
  Prigioneri della pace (številka: 18, 1999)
  Nevenka Troha: Komu Trst. Slovenci in Italijani med dvema državama (številka: 18, 1999)
  Egon Pelikan: Akomodacija ideologije političnega katolicizma na slovenskem (številka: 18, 1999)
  Hrvatska čitaonica u Pazinu (številka: 18, 1999)
  Razvoj cerkvene arhitekture župnije Sv. Mavra v Izoli (številka: 18, 1999)
  Gloria Nemec: Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunita in esilio: Grisignana d'Istria 1930-1960 (številka: 18, 1999)
  Posledice spora med KPJ in partijami Informacijskega urada na Svobodnem tržaškem ozemlju leta 1948 (številka: 18, 1999)
  Mirjana Kontestabile Rovis: Virgilj Šček. Poslanec v rimskem parlamentu - Popis fonda (številka: 18, 1999)
  Množične smrti na Slovenskem (številka: 18, 1999)
  Hrvatska Istra 1848./49. (številka: 18, 1999)
  Od strateških načrtov do raznarodovalne politike italijanskega okupanta na zasedenih slovenskih ozemljih med prvo svetovno vojno (številka: 18, 1999)
  Dendrokronološka analiza cerkve sv. Marije Alietske in kompleksa hiše Manzioli v Izoli (številka: 18, 1999)
  Marina Cattaruzza: Socialismo Adriatico. La socialdemocrazia di lingua italiana nei territori costieri della Monarchia asburgica: 1888-1915 (številka: 18, 1999)
  Priprave na leto 1918 (številka: 18, 1999)
  Vino in vinska trta v arheologiji. Znanstveni sestanek. Koper, 20.-21. maj 1999 (številka: 18, 1999)
  Corso di archeologia e storia navale. Poletna šola "Arheologija in pomorska zgodovina". Cattolica (Rn, Italia), 23.-28.8.1999 (številka: 18, 1999)
  Jurij Fikfak: Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja (številka: 18, 1999)
  XIV congresso internazionale AIHV. 14. kongres Mednarodenega združenja za zgodovino stekla. Benetke-Milano, 27.10.-1.11.1998 (številka: 18, 1999)
  O lastništvu in uporabi kompleksa Rižarne pri Sv. Soboti - nekaj zapisov o predzgodovini in zgodovini nacističnega taborišča v Trstu (številka: 18, 1999)
  Narodne razmere v vzhodni Istri v letu 1848/49 (številka: 18, 1999)
  Ferdo Gestrin (številka: 18, 1999)
  Lo schedario virtuale (številka: 18, 1999)
  Luce sulla storia. Quindicinale, n. 27 (številka: 18, 1999)
  Prispevek k poznavanju leta 1848 na Goriškem (številka: 18, 1999)
  Economia e popolazione in Friuli dalla caduta della Repubblica di Venezia alla fine della dominazione austriaca (številka: 18, 1999)
 9. 2000
   57

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  Primerjava med eksodusoma iz Istre in Sudetov po drugi svetovni vojni (številka: 20, 2000)
  Gnezdo liberalizma v naši dolini. Kler in laiki na Vipavskem v primežu sekularizacije (številka: 20, 2000)
  Grassi Brothers & Co. L'architetto Capodistriano Gioachino Grassi e Fratelli nella Bangkok di fine secolo XIX (številka: 20, 2000)
  Koparska klesarska radionica i donji dio pročelja katedrale u Kopru (številka: 20, 2000)
  Brez jela ni dela. Prehrana pomorščakov na trgovskih ladjah Kraljevine Jugoslavije (številka: 20, 2000)
  Orientamenti della piu recente storiografia italiana sull'esodo Istriano (številka: 20, 2000)
  Prispevek k poznavanju poznorimske in zgodnjesrednjeveške uvožene keramike koprskega otoka (številka: 20, 2000)
  La "normalizzazione" delle diocesi istriane (1932-1936), con particolare riferimento a quelle di Trieste e Fiume (številka: 20, 2000)
  K lončarski delavnici v Kopru (številka: 20, 2000)
  Ukrepi jugoslovanskih oblasti v conah B Julijske krajine in Svobodnega tržaškega ozemlja in Italijani na Koprskem (številka: 20, 2000)
  Poznosrednjeveška in renesančna keramika v Slovenski Istri (številka: 20, 2000)
  Tajno štetje oziroma statistika, ki jo je za Julijsko krajino leta 1933 pripravila primorska duhovščina, zbrana v Zboru svečenikov sv. Pavla (številka: 20, 2000)
  Odbor narodne osvoboditve za Istro (CLNI) in eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja - predlogi italijanski vladi za sprejem in namestitev beguncev iz maja 1954 (številka: 20, 2000)
  Prilog životopisu pulskog biskupa Claudia Sozomena (1583-1604) (številka: 20, 2000)
  Daniela Juričić Čargo: Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573) (številka: 20, 2000)
  Slovenski Primorec in razhajanja s Primorskim dnevnikom (številka: 20, 2000)
  Migracije v Piranu med drugo svetovno vojno in neposredno po njej (številka: 20, 2000)
  Analisi dei dati statistici ufficiali italiani riguardanti l'emigrazione dalla Venezia Giulia nel periodo 1921-1938 (številka: 20, 2000)
  Istria Magica. Razstava. Castello S. Giusto-Bastione Fiorito, maj 1999 (številka: 1=20, 2000)
  Fulvio Gon, Elisa Lo Sapio, Pio Nodari, Dario Rinaldi, Claudio Tonel: Arriva la madre, i figli partono. L'emigrazione in Australia di 20.000 Triestini (številka: 1=20, 2000)
  Il Gruppo archeologico "Mino Meduaco" (številka: 1=20, 2000)
  Međunarodni znanstveni skup: Mir u Srijemskim Karlovcima 1699. godine in nove granice (prigodom 300. godišnjice, 1699.-1999.), Zagreb, 18.-19. studenoga 1999 (številka: 1=20, 2000)
  Mednarodno študijsko srečanje: Miles Romanus, dal Po al Danubio: Convegno internzionale di Studi, 17-19 marzo 2000, Pordenone-Concordia Sagittaria (številka: 1=20, 2000)
  Predstavitev delovanja Pinine Akademije (številka: 1=20, 2000)
  Italijani v vojnem ujetništvu v Jugoslaviji 1944-1947 (številka: 2=22, 2000)
  Vinske amfore i posuđe za posluživanje vina sa hrvatske obale Jadrana (številka: 2=22, 2000)
  Amfore v Sloveniji (številka: 2=22, 2000)
  Matjaž Klemenčič: Jurij Trunk med Koroško in združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado in v San Franciscu, Kalifornija (številka: 2=22, 2000)
  Portret dubrovniškega trgovca Mihajla Martinušića (številka: 2=22, 2000)
  Adelmo Nedoch (številka: 2=22, 2000)
  Vivere in Friuli. Saggi di demografia storica (secc. XVI-XIX) (številka: 2=22, 2000)
  International scientific meeting (številka: 2=22, 2000)
  Vino, pivo, sodi, kadi, mehovi ... (Nekaj rimskodobnih drobcev iz notranjosti Slovenije) (številka: 2=22, 2000)
  Alcune osservazioni in merito al censimento riservato degli "alloglotti" del 1939 (številka: 2=22, 2000)
  Uporaba geoloških metod v arheologiji (številka: 2=22, 2000)
  Una storia rimossa. L'internamento dei civili Jugoslavi da parte dell'Italia fascista (1941-'43) (številka: 2=22, 2000)
  Desanka Kovačević-Kojić: Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433 (številka: 2=22, 2000)
  Stakleni amforisci i amfore i stakleni oblici tipa amfore (številka: 2=22, 2000)
  Analisi dei movimenti migratori istriani nei censimenti asburgici (1857-1910) (številka: 2=22, 2000)
  Nekaj drobcev iz zgodovine vinarstva (številka: 2=22, 2000)
  Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatske akademije (številka: 2=22, 2000)
  Izseljevanje iz Kopra in okolice v letih 1954-1956 (številka: 2=22, 2000)
  Vittorio Luglio: L'antico vescovado giustinopolitano. Tredici secoli di storia attraverso i vescovi e le chiese dell'antica diocesi di Capodistria (številka: 2=22, 2000)
  Kronološki razvoj gozdnega gospodarstva Postojna (številka: 2=22, 2000)
  Vinske mere in davki v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike (številka: 2=22, 2000)
  Ornitonimia istriana (številka: 2=22, 2000)
  Buzetski zbornik 26. (številka: 2=22, 2000)
  Indagine su un campione di profughi tratto dai documenti della "Pisarna za zasedeno ozemlje" (številka: 2=22, 2000)
  Poznoantični sodar z Grdavovega hriba pri Radomljah (številka: 2=22, 2000)
  Govor Sluma (številka: 2=22, 2000)
  Grubelce in Sečoveljska dolina v zgodnjerimskem času (številka: 2=22, 2000)
  Trevor R. Shaw: Foreign travellers in the Slovene Karst 1537-1900 (številka: 2=22, 2000)
  Analisi dell'esodo dall'Istria nord-occidentale da parte della stampa ufficiale dell'epoca (številka: 2=22, 2000)
  Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica (številka: 2=22, 2000)
  Slovenski slavistični kongres v Kopru. 5.-7. oktober 2000 (številka: 2=22, 2000)
 10. 2001
   41

  What did the merchant's son Francis of Assisi say to Thomas, a student from Split? Protonationalism in early-modern Venetian Dalmatia (1420-1797) (številka: 24, 2001)
  Razmah genealogije na slovenskem (številka: 24, 2001)
  Uniforme in druga oblačila pomorščakov na jugoslovanskih ladjah v obdobju med obema svetovnima vojnama (številka: 24, 2001)
  Fakulteta za humanistične študije Koper (številka: 24, 2001)
  Contributo alla conoscenza dei siti archeologici sul declivio tra Sistiana e Grignano (številka: 24, 2001)
  Življenje in delo v istrskih solinah (številka: 24, 2001)
  Ženska delovna sila v ribjih tovarnah v Izoli in Kopru. Konzerviranje in soljenje rib (številka: 24, 2001)
  Arabeske srednjeveške domišljije. Georges Duby in srednjeveško kmetstvo (številka: 24, 2001)
  Proizvodnja soli v piranskih solinah od 16. do druge polovice 18. stoletja (številka: 24, 2001)
  Naša nada (številka: 24, 2001)
  Bragaldijev popis inkvizitora (številka: 24, 2001)
  Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. Poročilo o delu za leto 2000 in program dejavnosti za leto 2001 (številka: 24, 2001)
  Nenavadna sulična ost iz Slovenske Istre (številka: 24, 2001)
  Sol kot državni monopol. Od cesarice Marije Terezije do marčne revolucije leta 1848 (številka: 24, 2001)
  Prve znane omembe krajevnega imena "Sečovlje" (številka: 24, 2001)
  Vizija Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije Koper (številka: 24, 2001)
  I reperti di L. K. Moser scoperti nel Museo civico di storia naturale di Trieste (številka: 24, 2001)
  Arhitekturna zasnova objekta Fakultete za humanistične študije Koper (številka: 24, 2001)
  Antifašistički oružani rat na Buzeštini (1941-1945) (številka: 24, 2001)
  Solarstvo v severozahodni Istri od 12. do 18. stoletja (številka: 24, 2001)
  The Austro-Hungarian border-region (številka: 26, 2001)
  Vpliv selitvenih gibanj na spreminjanje števila prebivalcev v Piranu sredi 20. stoletja (številka: 26, 2001)
  Towards a theory of borders (številka: 26, 2001)
  Škocjanske jame na stičišču starodavnih evropskih in sredozemskih kultur (številka: 26, 2001)
  Current British-Irish Conventions on Identity, Diversity and Cross-Border Co-operation (številka: 26, 2001)
  Čezmejne prostorske vezi na tromeji med Italijo, Slovenijo in Hrvaško (številka: 26, 2001)
  Slovenska Istra - laboratorij za preučevanje regionalne identitete (številka: 26, 2001)
  Prostorski vidiki problematike mladih v Kopru (številka: 26, 2001)
  Izseljevanje iz Kopra in njegove okolice po sprejetju londonskega memoranduma. Analiza podatkov odhajajočih skozi prizmo narodnosti (številka: 26, 2001)
  Potential for conflicts in areas of ethno-linguistic minorities of Eastern Alps (številka: 26, 2001)
  Prekomejno sodelovanje in vpliv nove slovensko-hrvaške državne meje na območju zgornjega Obkolpja (številka: 26, 2001)
  Dekonstrukcija mladine, ponikanje scen in provincializem v devetdesetih (številka: 26, 2001)
  Tržaške rožnarce in cvetlični trgi (številka: 26, 2001)
  L'Istria nel primo censimento moderno (številka: 26, 2001)
  Simonov zaliv (številka: 26, 2001)
  Narodne manjšine v državah naslednicah nekdanje Jugoslavije in vpliv madžarske ter italijanske manjšine na izvajanje manjšinske zaščitne zakonodaje v Republiki Sloveniji (številka: 26, 2001)
  Oljčna nedelja in oljčna vejica v šegah in navadah slovenske Istre (številka: 26, 2001)
  "Controesodo". Povojne migracije italijanskega prebivalstva v Jugoslavijo (1945-54) (številka: 26, 2001)
  Struktura prostočasnih dejavnosti mladih v Kopru (številka: 26, 2001)
  Analiza vrednot, odnosa do staršev in splošna struktura prostega časa mladih v Kopru (številka: 26, 2001)
  Demografska kretanja sjeverne hrvatske Istre od 1857. do 1991. godine (številka: 26, 2001)
 11. 2002
   33

  Doprinos Ljudevita Dostala razvoju hrvatsko-slovenske suradnje u Bosni i Hercegovini in austrougarskom razdoblju (številka: 1, 2002)
  Možnosti spremljanja uspešnosti poslovanja v slovenskih hotelih po standardu USALI (številka: 1, 2002)
  Don Ivo Prodan kao političar i zastupnik (številka: 1, 2002)
  Neki aspekti hrvatsko-slovenskih političkih veza od "svibanjske deklaracije" do prvoprosinačkog akta (1917.-1918.) (številka: 1, 2002)
  Stratificazioni adriatiche e il triestino (številka: 1, 2002)
  "Čigava je Soča?" (številka: 1, 2002)
  Kvantifikacija vpliva posameznih značilnosti restavracij in gostiln na višino cene obroka v Slovenski Istri (številka: 1, 2002)
  Vloga človeških virov v spremenljivih razmerah potovalne industrije (številka: 1, 2002)
  Slovensko-hrvaški politični odnosi v Istri v času ustavne dobe 1861-1914 (številka: 1, 2002)
  "Croatia alpestris" (številka: 1, 2002)
  Obrisi hrvatsko-slovenskih odnosa u politici krajem 19. i početkom 20. stoljeća (številka: 1, 2002)
  Sinonimka i metaforika glagola "hodati" u govorima južne i zapadne Istre (številka: 1, 2002)
  Povezovanje potovalnih agencij v Sloveniji. Destinacijski management kot generator razvoja turizma na destinaciji (številka: 1, 2002)
  Dejavniki ugleda hotelskega podjetja in njihov vpliv na turistično destinacijo (številka: 1, 2002)
  Med regionalizacijo in nacionalizacijo (številka: 1, 2002)
  Zoonimia istriota (številka: 1, 2002)
  Matjaž Klemenčič - Milica Trebše-Štolfa (eds): Slovensko izseljenstvo - zbornik ob 50. letnici Slovenske izseljenske matice (številka: 2, 2002)
  Bilingualism through the eyes of monolinguals and bilinguals. Attitudes of adolescents from Slovenia and Italy (številka: 2, 2002)
  A propos des fresques de Hrastovlje - notes sur le programme iconographique (številka: 2, 2002)
  Fiscal policy and economy in Venetian Istria (številka: 2, 2002)
  Pictorial sources for objects belonging to residential interiors on medieval wall paintings in Slovenia (številka: 2, 2002)
  The last great migration wave from Koper and its surroundings and an attempt to reconstruct the emigrants' social picture (številka: 2, 2002)
  Paolo Naldini: Cerkveni krajepis ali Opis mesta in škofije Justinopolis - ljudsko Koper (številka: 2, 2002)
  Egon Pelikan: Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom. Primorski krščanski socialci med Vatikanom, fašistično Italijo in slovensko katoliško desnico - zgodovinsko ozadje romana Kaplan Martin Čedermac (številka: 2, 2002)
  Imperial ideologies of peoplehood in Habsburg - and alternative approach to peoples and nations in Istria (številka: 2, 2002)
  Crafts and trades practised by women in urban settlements in the territory of Slovenia during the Middle and Early Modern Ages (številka: 2, 2002)
  From dialect to language (številka: 2, 2002)
  Collaboration between Slovenes from the Primorska region, the Special Operations Executive and the Inter-Services Liaison Department after the occupation of Yugoslavia (6 april 1941) (številka: 2, 2002)
  Rada Cossutta: Narečna podoba Križa pri Trstu (številka: 2, 2002)
  Slovenia - a European contact and border area (številka: 2, 2002)
  The manipulation of the concept of ethnicity (številka: 2, 2002)
  Le metamorfosi etniche di Trieste nel periodo 1915-1919 (številka: 2, 2002)
  Patriarchi e preti (številka: 2, 2002)
 12. 2003
   33

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  Aleksej Kalc: Poti in usode ... (številka: 1, 2003)
  Katoliška identiteta Slovencev? (številka: 1, 2003)
  Začasne in pregibne identitete popotnic (številka: 1, 2003)
  Šolska kronika 11. Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje - XXXV, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, Slovenski šolski muzej, 2002: št. 1/2002, str. 1-197; št. 2/2002 - Ostankov zbornik, str. 198-408 (številka: 1, 2003)
  La diplomazia culturale italiana in Jugoslavia durante il fascismo (številka: 1, 2003)
  Minorities, regional transformation and integration in borderlands (številka: 1, 2003)
  Luisa Accati: Pošast in lepotica ... (številka: 1, 2003)
  Nacionalna identiteta v času globalizacije (številka: 1, 2003)
  Zgodovina v besedah (številka: 1, 2003)
  Političnost diskurzov o identiteti (številka: 1, 2003)
  Dinamika kulturnih in identitetnih medgeneracijskih transmisij pri otrocih etnično mešanih družin (številka: 1, 2003)
  Prihraniš čas, zapraviš ljubezen (številka: 1, 2003)
  Fašistična Italija na Slovaškem (številka: 1, 2003)
  Primerjave v medkulturnosti (številka: 1, 2003)
  Določitev sinergetskih učinkov razvojnih potencialov mesta (številka: 1, 2003)
  Obolos k poznavanju srednjeveških posestnih razmer na Primorskem (številka: 2, 2003)
  Slovenska Istra stičišče jezikov in kultur (številka: 2, 2003)
  "Meretrix publica" in "putana" v istrskih in osrednjih slovenskih mestih (številka: 2, 2003)
  Interferenčne prvine kriškega govora v videofilmu Zs murja u mrježu --- zs mrježa u luanc! (številka: 2, 2003)
  Tone Ferenc (1927-2003) (številka: 2, 2003)
  Makro in mikro struktura družbenega odnosa do italijanske manjšinske skupnosti in dvojezičnosti v slovenski Istri (številka: 2, 2003)
  Kamnita zgodnjesrednjeveška ornamentirana fragmenta iz okolice Kopra (številka: 2, 2003)
  Nekateri vidiki regionalne identitete Slovenske Istre v luči javnega mnenja (številka: 2, 2003)
  Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije (številka: 2, 2003)
  Andrej Komac (1970-2003) (številka: 2, 2003)
  Oto Luthar, Jurij Perovšek (ur.): Zbornik Janka Pleterskega (številka: 2, 2003)
  Kostni ostanki iz brezna Golobnica pri Skopem (Kras, Slovenija) (številka: 2, 2003)
  Stališča mladih slovenske Istre do (med)kulturnih fenomenov okolja bivanja (številka: 2, 2003)
  Novo materinstvo (številka: 2, 2003)
  Položaj in vloga zgodovinopisja v nekdanji coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (številka: 2, 2003)
  Utrditev grofov Andeških na jugovzhodu cesarstva v 12. stoletju (številka: 2, 2003)
 13. 2004
   47

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Darja Mihelič: Piranska notarska knjiga, zv. 3 (1289-1292). Thesaurus memoriae, Fontes 1. Ljubljana, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRS SAZU, 2002, 258 str. (številka: 1, 2004)
  Matjaž Bizjak: Ratio facta est. Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem. Thesaurus memoriae, Dissertationes 2. Ljubljana, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2003, 339 str. (številka: 1, 2004)
  Peter Lovšin, Peter Mlakar, Igor Vidmar: Punk je bil prej, 25 let punka pod Slovenci. Ljubljana, Cankarjeva založba - Ropot, 2002, pp. 186 (številka: 1, 2004)
  Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss (ur.): Historični seminar 4 (2001-2003). Ljubljana, Založba ZRC, 2003, pp.264 (številka: 1, 2004)
  Možnosti vseživljenjskega izobraževanja v manjšinskih jezikih Evropske unije (številka: 1, 2004)
  Razvoj zdravstvene organizacije in zdravstvenega zavarovanja v koprskem okraju 1945-1954 (številka: 1, 2004)
  France Baraga (ur.): Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku, 6/1 (Listine 1246-1255). Thesaurus memoriae, Fontes 2. Ljubljana, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2002, 296 str. (številka: 1, 2004)
  Narečno kovaško strokovno besedje in Slovenski lingvistični atlas (številka: 1, 2004)
  Socijalna i zdravstvena realnost istarskoga poraća 1945.-1955. (številka: 1, 2004)
  Central-eastern and south-eastern Europe (številka: 1, 2004)
  Sejmišča in Reka pri Črnotičah v istrski Sloveniji? (številka: 1, 2004)
  Državne teritorialne meje v vmesni Evropi z vidika nekaterih temeljnih značilnosti (številka: 1, 2004)
  "Per la Germania e l'Ongheria" (številka: 1, 2004)
  Place attachment (številka: 1, 2004)
  Peter Štih: Srednjeveške goriške študije. Prispevki za zgodovino Gorice, Goriške in goriških grofov. Nova Gorica, Goriški muzej, 2002, 256 str. (številka: 1, 2004)
  Depopulacija u Istarskoj županiji 1981.-2001. (številka: 1, 2004)
  Empatija i vještine komuniciranja kao temelj stereotipiziranja i međukulturalne komunikacije (številka: 1, 2004)
  Marsilij Padovanski - "Zaščitnik miru" (številka: 1, 2004)
  Zdenka Bonin (ur.): Inventar zbirke listin v Pokrajinskem arhivu Koper (1348-1776). Koper, Pokrajinski muzej Koper, 2002, 222 str. (številka: 1, 2004)
  Slovensko-nemški jezikovni stiki v obmejnih krajih južno od Mure (številka: 1, 2004)
  Cross-cultural differences in self-concept and dispositions to school education (številka: 1, 2004)
  Goriška in habsburško-beneški odnosi ob koncu 15. stoletja v luči dnevnikov Marina Sanuda (številka: 1, 2004)
  Besedno prevzemanje iz nemščine v severozahodnoprleški govor (številka: 1, 2004)
  La integración cultural y el multiculturalismo. Las políticas indigenístas en México, en el siglo XX (številka: 2, 2004)
  Opinion of pupils with different motor performance on their physical education teachers (številka: 2, 2004)
  Per una stratificazione del lessico dialettale capodistriano (številka: 2, 2004)
  Branje slikanice (številka: 2, 2004)
  Jelena Hladnik - Nataša Bratina Jurkovič - Tanja Simonič (eds.): Mi urejamo krajino. Zbornik predstavitvene delavnice. Ljubljana, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2004, 81 str. (številka: 2, 2004)
  Uporabnost teorije grafov kot metodološkega orodja pri urejanju prostora (številka: 2, 2004)
  Germanizmi v zahodnem slovenskogoriškem podnarečju (številka: 2, 2004)
  Poskus prepoznavanja znanja v pevskem ustvarjanju učencev v drugem razredu devetletke (številka: 2, 2004)
  Seznanjanje s slovenščino v italijanskih vrtcih na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri (številka: 2, 2004)
  Motorično učenje (številka: 2, 2004)
  Some theses for social history of culture during italian renaissance. Culture as "gift exchange" (številka: 2, 2004)
  Regionalne razlike v vrednotah gimnazijcev ali: do kod sega globalizacija? (številka: 2, 2004)
  Prevzete besede in kalki na zahodnem slovenskem jezikovnem območju (številka: 2, 2004)
  Maja Sunčič - Brane Senegačnik (eds.): Antika za tretje tisočletje. Ljubljana, Založba ZRC, 2004, str. 280 (številka: 2, 2004)
  Oljka in olje v antiki (številka: 2, 2004)
  Dinamika medetničnih odnosov v slovenski Istri (številka: 2, 2004)
  Razvoj osnovne pismenosti kot dvoredne strategije (de)kodiranja (številka: 2, 2004)
  Arheološko gradivo iz Jame nad Brežcem št. 5415 pri Podgorju, Občina Koper (številka: 2, 2004)
  Procesi v mestnih jedrih. Primer umeščanja univerzitetnega programa v historično mestno jedro Kopra (številka: 2, 2004)
  Katari - heretiki v kontekstu zgodovine zahoda (številka: 2, 2004)
  Pejca v Lascu: zakaj in čemu? (številka: 2, 2004)
  Nujnost poklicnega učenja za pouk mlajših otrok (številka: 2, 2004)
 14. 2005
   34

  Raziskave celostnega razvoja otroka kot osnova didaktike gibalne/športne vzgoje (številka: 1, 2005)
  Komparativna analiza formalno-pravnega varstva narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, Republiki Italiji in v zakonodaji Evropske unije (številka: 1, 2005)
  I sistemi informativi geografici per la storia del Friuli. Ricerche in corso (številka: 1, 2005)
  Učenje za prihodnost - kaj nam o tem pove zgodnje učenje? (številka: 1, 2005)
  Novi pristopi pri poučevanju naravoslovja - uporaba preprostih ključev (številka: 1, 2005)
  Tourism cycle(s) of Portorož - Portorose (številka: 1, 2005)
  Historizacija javne sfere (številka: 1, 2005)
  Toponimija boljunštine u rukopisnom Rječniku boljunskih govora (številka: 1, 2005)
  I soprannomi famigliari di Sissano (številka: 1, 2005)
  Med konvergenco in divergenco (številka: 1, 2005)
  La funzione ricreativa della lingua (številka: 1, 2005)
  Nacionalne države pred izzivi evropske kulturne identitete (številka: 1, 2005)
  Stanovanjski vidik izključenosti migrantov v Sloveniji (številka: 1, 2005)
  A cognitive definition of one in love and an object of love in the context of the conceptualisation of love by teenagers (številka: 1, 2005)
  La valorizzazione degli alimenti tradizionali e la storia dell'agricoltura (številka: 1, 2005)
  Usposabljanje učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (številka: 1, 2005)
  Statistika na začetku šolanja (številka: 1, 2005)
  Vpliv vzgojiteljevih vprašanj na otrokovo sporazumevalno zmožnost (številka: 1, 2005)
  Med romantiko, filhelenizmom in politično stvarnostjo (številka: 2, 2005)
  Jezikovna dinamika v kmečkem izrazju srednjerožanskega narečja (številka: 2, 2005)
  Vinogradništvo in trgovina z vinom na Tržaškem v 18. stoletju kot področje spora med "tradicionalnim" in "inovativnim" (številka: 2, 2005)
  Anja Zalta: Svetloba na zahodu. Gnostični elementi in kabala (številka: 2, 2005)
  Filon Aleksandrijski (številka: 2, 2005)
  Vloga Slovanov v legendi o Nazareški hišici (Santa casa di Loreto) (številka: 2, 2005)
  Kip Pieta v koprski stolnici (številka: 2, 2005)
  Vprašanje zgodovinopisnih kategorij pri proučevanju slovenske opere (številka: 2, 2005)
  Iz primorske leksike (številka: 2, 2005)
  La questione delle foibe del settembre-ottobre 1943 e del maggio-giugno 1945. Analisi critica della storigrafia in lingua italiana e del termine "infoibati" (številka: 2, 2005)
  Slovensko-grški stiki skozi zgodovino (številka: 2, 2005)
  Cerkev sv. Kancijana v Škocjanu pri Divači in njeni napisi (številka: 2, 2005)
  Mrtvaška plesa v Bermu in Hrastovljah. Prispevki k ikonografiji motivike plesa smrti v istrski slikarski šoli (številka: 2, 2005)
  Prostorsko dojemanje Sredozemlja v slovenski Istri. Analiza s pomočjo teorije mehkih množic (številka: 2, 2005)
  Nekateri družbeni in kulturno-geografski vidiki obmejnosti občine Ilirska Bistrica (številka: 2, 2005)
  Šembilja na rimskih cestah. O mitološkem prežitku in arheološkem indikatorju na Krasu in v Brkinih (številka: 2, 2005)
 15. 2006
   47

  Lingue in contatto nella coscienza dei parlanti (številka: 1, 2006)
  Leksikalni vplivi slovenskih zahodnih govorov na obsoško furlanščino (številka: 1, 2006)
  Priprave na osimska pogajanja (številka: 1, 2006)
  Umetnost in uničevanje. Problematika percepcije sodobnih umetniških praks v primeru Gorečega križa (številka: 1, 2006)
  Vojaško urjenje slovenskih pripadnikov misij Special Operations Executive (SOE) med leti 1941 in 1945 (številka: 1, 2006)
  Uticaj savremenog političko-teritorijalnog ustroja na promjene u naseobinskom sistemu Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na sarajevsko naselje Dobrinja (številka: 1, 2006)
  Aleš Črnič: V imenu Krišne: družboslovna študija gibanja Hare Krišna. Knjižna zbirka Kult. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2005, 222 str. (številka: 1, 2006)
  Pirančan Tartini s kombinacijskim tonom proti D'Alembertu (številka: 1, 2006)
  Yugoslav political emigration to Australia after World War II (številka: 1, 2006)
  Anton Mahnič - fundamentalizem in avtonomija (številka: 1, 2006)
  Suvremeni socijalno-geografski problemi regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine (številka: 1, 2006)
  Uticaj pridruživanja Slovenije EU na ulaganja u turističku privredu u Bosni i Hercegovini (številka: 1, 2006)
  Ples s smrtjo. Negacija in potrjevanje hierarhije v podobah mrtvaškega plesa (številka: 1, 2006)
  Žarko Rovšček: Pod rdečim svinčnikom. Pisma Zorka Jelinčiča iz ječe. Gorica- Trst, Sklad Dorče Sardoč, Založništvo tržaškega tiska, 2005, 309 str. (številka: 1, 2006)
  Trier dans le passé: le vormärz et sa réception en Slovénie aujourd'hui. Réflexions sur le "bon", le "mauvais", l´"inconvenant" (številka: 1, 2006)
  Muslimanska identiteta v času globalizacije (številka: 1, 2006)
  Izposojenke v prleškem vinogradniškem besedju (številka: 1, 2006)
  "Češkoslovaško-italijanska mala vojna". Mednarodne razsežnosti prvega tržaškega procesa in reakcije na Češkoslovaškem (številka: 1, 2006)
  Tihotapstvo Istrank v 20. stoletju v kontekstu njihovih življenjskih zgodb (številka: 1, 2006)
  Uspostava zaštićenih područja prirode u Kantonu Sarajevo i mogućnosti njihove ekoturističke valorizacije (številka: 1, 2006)
  Ohranjenost dvojine v slovenskih narečjih v stiku (številka: 1, 2006)
  Mojca Urek: Zgodbe na delu: pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana, Založba /*cf, 2005, 319 str. (številka: 1, 2006)
  Konvergenca v gorenjskih krajevnih govorih v Lipniški dolini (številka: 1, 2006)
  Mateja Režek: Med resničnostjo in iluzijo. Slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem (1948-1958). Ljubljana, Modrijan, 2005, 224 str. (številka: 1, 2006)
  Istrorumunjske etimologije IV (številka: 1, 2006)
  Upodobitev rimske steklarske peči na oljenki. Izjemna najdba iz Spodnjih Škofij (številka: 1, 2006)
  K vprašanju zahodne meje balkanske jezikovne zveze (številka: 2, 2006)
  Pregled strukture selitvenih tokov iz BiH v okviru notranje-jugoslovanskih migracij v Slovenijo (številka: 2, 2006)
  Grobišče Kalaužnik in gradišče Mati božja pri Črnotičah v istrski Sloveniji (po L. K. Moserju) (številka: 2, 2006)
  Razvoj primorske regije v kontekstu nove ekonomije. Sociološka analiza trajnostnih ekonomsko-prostorskih razvojnih perspektiv (številka: 2, 2006)
  Spremembe v etničnem opredeljevanju muslimanskega prebivalstva v Sloveniji, priseljenega iz Bosne in Hercegovine, v popisnih podatkih 1991 in 2002 (številka: 2, 2006)
  Maja Sunčič (ur.): Dialogi o ljubezni. Ljubljana, Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Zbirka Dialogi z antiko, 2005 (številka: 2, 2006)
  Jugovzhodna Evropa (številka: 2, 2006)
  Unity, discourse, identity (številka: 2, 2006)
  Cerkev sv. Helene na Gradišču pri Divači in njena stavbna zgodovina (številka: 2, 2006)
  Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu. Poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005 (številka: 2, 2006)
  Bosna in Hercegovina na slovenskem delu svetovnega spleta (številka: 2, 2006)
  Humor in minimalna racionalnost (številka: 2, 2006)
  Španska kolonialna politika za indijance in sodobni indigenizem v Latinski Ameriki (številka: 2, 2006)
  Pragmatika in semiotika v historični perspektivi (številka: 2, 2006)
  Osvrt na istraživanje hrvatsko-slovenskih jezičnih dodira u Istri (številka: 2, 2006)
  Razlaga rimskega napisa iz Rodika v smislu nasprotujočih si interpretacij (številka: 2, 2006)
  Skrb za naravno okolje, informiranost in pripravljenost javnosti za delovanje (številka: 2, 2006)
  Aleksander Jankovič Potočnik: Utrjena Ljubljana. Žični obroč okrog Ljubljane 1942-1945. The ring of wire. Fortifications around Ljubljana 1942-1945. Logatec, Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2006 (številka: 2, 2006)
  Revizije popisa prebivalstva Trsta iz leta 1910 (številka: 2, 2006)
  O enačenju kulturnega in političnega prostora (številka: 2, 2006)
  Contemporary immigration and asylum policies in Slovenia (številka: 2, 2006)
 16. 2007
   34

  Les volontaires yougoslaves/slovenes dans la guerre civile espagnole (1936-1939): analyse structurelle et la liste (številka: 1, 2007)
  Frančiška Trobevšek Drobnak: O raznolikosti in spreminjanju jezikov. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006 (številka: 1, 2007)
  Odprite vrata (številka: 1, 2007)
  Die deutsche Sprache und Fremdwörter im 3. Reich (številka: 1, 2007)
  O podrijetlu toponima "Umag" (številka: 1, 2007)
  Apostolski vizitator Agostino Valier - pobudnik obnove kompleksa cerkve Sv. Jurija v Piranu. Interpretacija historičnih virov kot izhodišče konservatorskih raziskav (številka: 1, 2007)
  Izbor vesti o Istri v slovenskem časopisju do leta 1880 (številka: 1, 2007)
  Politika priseljevanja v Trstu v 18. stoletju (številka: 1, 2007)
  O samostalnikih srednjega spola za osebe v slovenskem jeziku (številka: 1, 2007)
  Sklanjatev in naglas samostalnikov a-jevske sklanjatve v govoru vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine (številka: 1, 2007)
  Gender difference in children's language (številka: 1, 2007)
  Monumenti funerari reimpiegati nel "ponte" romano di Ronchi dei Legionari: analisi e interpretazione (številka: 1, 2007)
  Zdravje in bolezen v de Albertisovi knjigi o kugi (številka: 1, 2007)
  Anglo-ameriška poročila o delovanju OZNE v Julijski krajini in večjih italijanskih mestih od konca vojne do leta 1947 (številka: 1, 2007)
  Italijanske jezikovne prvine v spontanem govoru v Slovenski Istri (številka: 1, 2007)
  O teritorialnosti v antropologiji, pa tudi geografiji (številka: 1, 2007)
  Poizkus merjenja trajnostnega razvoja slovenske Istre (številka: 2, 2007)
  Gotičko zidno slikarstvo u Istri (novi prilozi jednoj budućoj sintezi) (številka: 2, 2007)
  Rudolf Golouh (1887-1982) v ognju socialnih idej in gibanj. Spominski zapis ob 120-letnici rojstva in 25-letnici smrti (številka: 2, 2007)
  Pravni sistem Beneške republike (številka: 2, 2007)
  K pojmu medkulturnosti pri Deweyu (številka: 2, 2007)
  Zbirka "Pietro Nobile" Državnog arhiva u Rijeci kao izvor za proučavanje izgleda istarskih naselja početkom XIX. stoljeća (številka: 2, 2007)
  Socialni kapital v evropskih državah. Ugotovitve, trendi in metodološke pomanjkljivosti primerjalnih študij (številka: 2, 2007)
  Geografija Evrope v šoli: iskanje temeljnega učbeniškega pristopa in izbora problemskih tem za gimnazijski učbenik (številka: 2, 2007)
  Medijski pluralizem in dinamika menjav političnih elit (številka: 2, 2007)
  Pojem vpliv in krmiljenje javnomnenjskih procesov (številka: 2, 2007)
  Sebstvo v medosebnem komuniciranju (številka: 2, 2007)
  Diskurzivna konstrukcija slovenske nacionalne identitete. Analiza časopisnih političnih komentarjev v obdobju vstopanja Slovenije v Evropsko unijo (številka: 2, 2007)
  Uporništvo kot pogoj za angažirano podreditev avtoriteti oglaševanja (številka: 2, 2007)
  Boris Golec: Ormož v stoletjih mestne avtonomije. Posestna, demografska, gospodarska, socialna, etnična in jezikovna podoba mesta ob Dravi 1331-1849. Ljubljana, Založba ZRC, 2005 (številka: 2, 2007)
  Parni stroj in turizem na Primorskem. Prometne povezave kot dejavnik turističnega razvoja na primeru Postojne in Portoroža do prve svetovne vojne (številka: 2, 2007)
  O zgodovinskih sporih in preobratih v teorijah javnega mnenja (številka: 2, 2007)
  Koncept skupnosti v informatični družbi (številka: 2, 2007)
  Nastanak i povijesni razvoj ranosrednjovjekovnog Dvigrada (številka: 2, 2007)
 17. 2008
   42

  Modernost in postmodernost v luči vrnitve potlačenega (številka: 1, 2008)
  Skrivnostni tiskar Tolomeo Ianiculo. Tiskana knjiga iz 16. stoletja kot zgodovinski vir? (številka: 1, 2008)
  Med raznolikostjo narečnega gradiva in mejami njegovega prikaza na jezikovni karti (številka: 1, 2008)
  Le visite pastorali del vescovo Francesco Zeno nella diocesi di Capodistria (1660-1680) (številka: 1, 2008)
  Romanička umjetnost ranog srednjeg vijeka i društvene elite u Istri (Slovenija) - fenomenološki pristup (številka: 1, 2008)
  Iz primorske leksike II (številka: 1, 2008)
  Maja Sunčič: V postelji z najboljšo med ženami: imaginarij antične junakinje Alkestide. (številka: 1, 2008)
  Mnenja o migrantih v tisku: potreba po korektivu javnomnenjskega raziskovanja (številka: 1, 2008)
  A rhizome as a map of a rupture of the Cartesian dualism (številka: 1, 2008)
  Piranski sliki Angela de Costerja (številka: 1, 2008)
  Konfliktne teme v slovenskih časopisnih komentarjih: primer odnosov med Slovenijo in Hrvaško (številka: 1, 2008)
  (Bio)umetnost in manipuliranje z živim (številka: 1, 2008)
  Arheološke najdbe in dejavnosti L. K. Moserja v Ospu, Predloki in Črnem Kalu v istrski Sloveniji (številka: 1, 2008)
  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje - nova možnost preseganja meja? (številka: 1, 2008)
  Medkulturni dialog in evropska območja družbenega in kulturnega stika (številka: 1, 2008)
  Implementing, writing and thinking palaeolithic archaeology in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Romansko-germanska glagolska prepletanja v kraškem in istrskem narečnem prostoru (številka: 1, 2008)
  Vida Sruk: Človek, odtujen v množico. Družbenokulturni diskurz Joséja Ortege Y Gasseta (številka: 1, 2008)
  Opazovanje pojavov prekinitev in obtoževanj na primeru pogovornih oddaj Trenja in Pod žarometom (številka: 1, 2008)
  Izbrani istrskobeneški leksemi v krkavškem govoru I (številka: 1, 2008)
  Garden as an eye. The garden of the Venetian palace Soranzo-Cappello (številka: 1, 2008)
  English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners (številka: 1, 2008)
  Med dobrim in slabim razbojnikom. Ikonografija in slog nekaterih upodobitev Kristusovega križanja na prehodu v novi vek (številka: 1, 2008)
  Odsevi Egipta v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Venetian and Austrian money in Istria in the modern age (številka: 2, 2008)
  Denarni obtok v Istri v antičnem obdobju. Od grškega denarja do vzpostavitve rimskega denarnega sistema (številka: 2, 2008)
  Prazgodovinski Piraunos z Nove Table pri Murski Soboti? (številka: 2, 2008)
  Tri prazgodovinske naselbine na slovenski obali. Revizija izkopanega gradiva s Sermina, Kaštelirja nad Kortami in iz Pirana (številka: 2, 2008)
  Prispevek k poznavanju lončarskih delavnic v Kopru (številka: 2, 2008)
  Celejski forum in njegov okras (številka: 2, 2008)
  Arheološke raziskave struge Ljubljanice med Verdom in Vrhniko (številka: 2, 2008)
  Die Grabungen in der Römischen Villa Maritima von San Simone/Simonov zaliv bei Isola/Izola, Slowenien (številka: 2, 2008)
  Jerovca at Šentviška planota - newly discovered iron age cemetery (številka: 2, 2008)
  Biografija (številka: 2, 2008)
  Kosova gomila v Razvanju in vprašanje obstoja mot na slovenskem ozemlju (številka: 2, 2008)
  Ut in aere incideretur. Vprašanje beleženja govorov v senatus consulta (številka: 2, 2008)
  I santi patroni locali su alcune monete d'Aquileia, Trieste, Ljubljana, St. Veit e Friesach (številka: 2, 2008)
  Viseći svećnjaci sa područja srednjevekovne Srbije (številka: 2, 2008)
  Izgubljeni grob (številka: 2, 2008)
  The rise of an early medieval emporium and the economy of Italy in the late Longobard age (številka: 2, 2008)
  Prazgodovinske lesne gradbene tehnike in njihova terminologija (številka: 2, 2008)
  Izdajateljska dejavnost Inštituta za dediščino Sredozemlja UP ZRS - serija Annales Mediterranea (številka: 2, 2008)
 18. 2009
   39

  številka: 2 (2009)
  Vprašanje razvojnega modela Univerze na Primorskem - mestna univerza ali kampus? (številka: 1, 2009)
  Govorniške zvrsti in sredstva prepričevanja v zgodnji rimski retoriki metaretorika v nastajanju (številka: 1, 2009)
  Inovativnost v stanovanjskem načrtovanju in v urejanju prostora (številka: 1, 2009)
  Vincenc Rajšp (ur.): Knafljeva ustanova na Dunaju (1676-2006) (številka: 1, 2009)
  Delovne migracije - nov miselni vzorec ali model ekonomske akomodacije Študija primera slovensko-italijanskega obmejnega območja (številka: 1, 2009)
  Tanja Rener, Živa Human, Tjaša Žakelj, Andreja Vezovnik, Alenka Švab: Novo očetovstvo v Sloveniji. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. Ljubljana, Založba FDV, 2008, 240 str. (številka: 1, 2009)
  Cankarjeva Vida (drama Lepa Vida) in Kraigherjeva Pepina (drama Školjka) kot primera femme fragile in femme fatale v slovenski dramatiki na prelomu stoletja (številka: 1, 2009)
  Nadzorovanje in kaznovanje v nekaterih besedilih z lepovidskim motivom (številka: 1, 2009)
  Tržaški teritorij v luči konskripcije iz let 1777/1778 (številka: 1, 2009)
  Olive oil, taxes and smuggling in Venetian Istria in modern age (številka: 1, 2009)
  Poskus reinterpretacije mita o Lepi Vidi v luči mitogeneze Renéja Girarda (številka: 1, 2009)
  Manjšine in skupinske (etnične) identitete (številka: 1, 2009)
  Arhitektonski razvoj Kršana (številka: 1, 2009)
  Aleš Erjavec: Postmodernism, postsocialism and beyond. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2008, 196 str. (številka: 1, 2009)
  Piranska bratovščina sv. Rešnjega telesa in njena umetnostna naročila v Benetkah: Matteo Ponzoni (številka: 1, 2009)
  Etnične manjšine in diskriminacija. Primer slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Trevor R. Shaw: Foreign travellers in the Slovene Karst 1486-1900. Ljubljana, Založba ZRC, 2008, 338 str. (številka: 1, 2009)
  Stanovanjske krajine in kakovost bivanja (številka: 1, 2009)
  Predromaničko i romaničko slikarstvo u Istri (številka: 1, 2009)
  More language(s) - more space(s)? Reflections on the representation of heteroglossia and minority languages in the Alpe-Adria Region (številka: 1, 2009)
  'Iter privatum' pri Črnem Kalu (številka: 1, 2009)
  Zdravko Mlinar: Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Prostorsko-časovna organizacija bivanja: raziskovanja na koprskem in v svetu. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008 (številka: 2, 2009)
  Gašper Troha (ur.): Literarni modernizem v "svinčenih" letih. Ljubljana, Študentska založba - Društvo Slovenska matica, 2008 (številka: 2, 2009)
  Spolna razlika/spolna enakopravnost v jeziku/kulturi (številka: 2, 2009)
  Zgornji Jadran (številka: 2, 2009)
  Iz etimološke delavnice SDLA-SI (številka: 2, 2009)
  Grožnja in odgovornost v medijskem diskurzu o nacionalnem jeziku (številka: 2, 2009)
  Etape zbiranja narečnega frazemskega gradiva (številka: 2, 2009)
  Izgubljeni napis z reliefom Merkurija (CIL III 5196) (številka: 2, 2009)
  Selected Istrorumanian entomonymes of local origin (številka: 2, 2009)
  Primer odnosa med religijo in državo v Turčiji (številka: 2, 2009)
  Percepcija prostora skozi folkloro (številka: 2, 2009)
  Muzejski parki sodobnih skulptur (številka: 2, 2009)
  Ponazarjalni primer in slovaropisna obravnava frazeologije (številka: 2, 2009)
  Regionalni tisk in nadzor oblasti (številka: 2, 2009)
  Quarter of St. Theodor in Pula (številka: 2, 2009)
  Arhitektura in razvoj obeh koprskih obzidij (številka: 2, 2009)
  Grobnice v nekdanji cerkvi sv. Katarine v Piranu (številka: 2, 2009)
 19. 2010
   49

  Patrizia Battilani: Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L'evoluzione del turismo europeo. Bologna, Societa editrice il Mulino, 2009, 412 str. (številka: 1, 2010)
  Dušan Podgornik (1956-2010) (številka: 1, 2010)
  Akademik prof. dr. Jože Pirjevec - sedemdesetletnik (številka: 1, 2010)
  The significance and meaning of family transitions for young people. The case of Serbia in comparative perspective (številka: 1, 2010)
  Avtentičnost in kakovost turističnega proizvoda Slovenske Istre (številka: 1, 2010)
  A sociological portrait of contemporary Croatian youth (številka: 1, 2010)
  Two different stories? Active fathering and equal division of family labour in Slovenia (številka: 1, 2010)
  Boni patres familias. H kritiki politične ekologije (številka: 1, 2010)
  Izbrani vidiki ekološkega kmetijstva v Sloveniji s posebnim poudarkom na Slovenski Istri (številka: 1, 2010)
  Clarifying the concept of customer-based brand equity for a tourism destination (številka: 1, 2010)
  Paradigma trajnosti in izobraževanje. Raziskava na slovenskih univerzah s posebnim ozirom na Univerzo na Primorskem (številka: 1, 2010)
  Prof. dr. Darja Mihelič - šestdesetletnica (številka: 1, 2010)
  Youth (številka: 1, 2010)
  Besedilni tip turističnega vodnika - opis namenske strukture besedilne vrste na primeru turističnih vodnikov po Slovenski Istri (številka: 1, 2010)
  Štiri oblike odnosa med javnostjo, državljani in znanostjo (številka: 1, 2010)
  Uspešni javni odprti prostori (številka: 1, 2010)
  Educational tourism and environmental ethics (številka: 1, 2010)
  Is post-communism still a useful concept? (številka: 1, 2010)
  Identifikacija terminov za turistični terminološki slovar (številka: 1, 2010)
  Fragments on young people in Slovenia (številka: 1, 2010)
  Jože Pirjevec: "Trst je naš!". Boj Slovencev za morje (1848-1954). Ljubljana, Nova revija, Zbirka Korenine, 2007, 542 str. (številka: 1, 2010)
  Pokrajinskoekološka oznaka jadranskega povodja v Sloveniji s poudarkom na kakovosti vodnih virov (številka: 1, 2010)
  Transformation and demographic change in the ex-Yugoslav countries - materialist, idealist, and institutionalist perspectives on reproductive trends (številka: 1, 2010)
  Značilnosti organiziranih potovanj turistov iz Slovenije v Bosno in Hercegovino (številka: 1, 2010)
  Aggiunte alla scultura veneziana dei secc. XVII-XVIII (številka: 2, 2010)
  Prva istrska pokrajinska razstava - 100 let (številka: 2, 2010)
  El idioma ingles como factor de competitividad en una ciudad fronteriza. El caso de Ciudad Juarez, Mexico (številka: 2, 2010)
  The gateway of Maramureş land (številka: 2, 2010)
  Christian Joppke: Citizenship and immigration, Cambridge, Polity Press, 2010, 216 str. (številka: 2, 2010)
  Teorija in praksa: o sociološkem ... (številka: 2, 2010)
  New divisions - new exclusions? Slovenian and Croatian news discourses about the Schengen border (številka: 2, 2010)
  "Soffitto veneziano" v ladji župnijske cerkve Sv. Jurija v Piranu (številka: 2, 2010)
  Franc Kavčič (Caucig) in egiptomanija (številka: 2, 2010)
  Prefekt Angelo Calafati "dalmat fort consideré" na čelu ilirske deputacije v Parizu in vključitev Istre v okvir Ilirskih provinc (1810) (številka: 2, 2010)
  Vpliv vzpostavitve schengenskega režima na prepustnost meje (številka: 2, 2010)
  Arhitektura cerkva nad mestnimi vrati notranjega obzidja v Kopru in oratorija sv. Jakoba nad Poljskimi vrati v Piranu (številka: 2, 2010)
  "Statistični podatki o Trstu" ob tretji francoski zasedbi leta 1809 (številka: 2, 2010)
  Mednarodno znanstveno srečanje Ilirske province v napoleonski Evropi, Pariz, Nacionalni vojni muzej (Musée de l'Armée), 20.-21. maj 2010 (številka: 2, 2010)
  Collezionisti e opere d'arte tra Venezia, Istria e Dalmazia nel Settecento (številka: 2, 2010)
  Ritorno su Federico Bencovich (številka: 2, 2010)
  Rudi Rizman: Globalizacija in avtonomija. Prispevki za sociologijo globalizacije (številka: 2, 2010)
  A series of portraits from the bequest of the counts of Carli at Poreč/Parenzo and pictorial representations of central European envoys to the Ottoman court (številka: 2, 2010)
  Oltarna slika Francesca Pavone za cerkev Sv. Trojice v Čepiću (številka: 2, 2010)
  Mednarodni znanstveni posvet Illyrien - die Franzosen und die Habsburgermonarchie, Dunaj, 22.-23. oktober 2009 (številka: 2, 2010)
  The external western Balkan border of the European Union and its borderland (številka: 2, 2010)
  Dogajanje v Srbiji v letih od 1809 do 1814, kot sta ga opisovala Laibacher Zeitung in Télégraphe Officiel des Provinces Illyriennes (številka: 2, 2010)
  Wolfgang Behringer: A cultural history of climate, Cambridge, Polity press, 2010, 295 str. (številka: 2, 2010)
  Some ethnographic remarks on the communication of opera houses with their audiences and the public in the multiethnic areas of Istria, Trieste, Carinthia and Styria through opera programmes (številka: 2, 2010)
  Župnijska cerkev Sv. Jurija v Piranu. Nova odkritja o obnovi ali novogradnji med letoma 1580 in 1637 (številka: 2, 2010)
 20. 2011
   48

  suplement (2011)
  Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875-1909: Slovenski oddelek. Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 2010, 247 str. (številka: 1, 2011)
  Across the red-green sea (številka: 1, 2011)
  Basque as a minority language and English as a foreign language (številka: 1, 2011)
  "Jadran je naš" (številka: 1, 2011)
  Panta rei (številka: 1, 2011)
  Dragana Antonijević: Ogledi iz antropologije i semiotike folklora. Beograd, Srpski genealoški centar & Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2010, 257 str. (številka: 1, 2011)
  Research on young people's sexuality in Croatia and Slovenia, 1971-2008 (številka: 1, 2011)
  Corinne Brenko-Alessandra Rigotti, Kristjan Knez, Franco Degrassi, Paola Pizzamano, Silvano Sau: Gli ultimi giorni della Serenissima in Istria. L'insurrezione popolare di Isola del 1797. Isola, Edizioni "Il Mandracchio", 2010, 555 str. (številka: 1, 2011)
  Intimacy transformed? (številka: 1, 2011)
  Speaker diversity in the majority-minority linguistic context (številka: 1, 2011)
  Experience matters (številka: 1, 2011)
  Neustavljivi motor primorskega šolstva (številka: 1, 2011)
  Free-floating sexuality and its limits (številka: 1, 2011)
  Of waters and deserts (številka: 1, 2011)
  Literacy skills in minority language (številka: 1, 2011)
  Language diversity in border regions (številka: 1, 2011)
  Perceptions of sexual reciprocity in female university students in Slovenia (številka: 1, 2011)
  Bringing masculinity into the picture (številka: 1, 2011)
  Water in english canadian literature (številka: 1, 2011)
  Intimacy in the context of internet dating (številka: 1, 2011)
  Primorski Slovenci v Mariboru 1918-1941 (številka: 1, 2011)
  Dve filozofski potovanji iz Sredozemlja v Evropo (številka: 2, 2011)
  Community based migration strategies of young Romanians (številka: 2, 2011)
  Myths of nationhood (številka: 2, 2011)
  (Raz)vrednotenje podobe Trsta v sodobni poeziji Slovencev v Italiji (številka: 2, 2011)
  Arheološka izkopavanja v Kopru (številka: 2, 2011)
  The influence of water availability on the historical, demographic and economic development of the Kvarner islands (številka: 2, 2011)
  Mixed race politics (številka: 2, 2011)
  Podoba tujega v slovenski poeziji s tržaško motiviko, od zadnjih desetletij Avstro-Ogrske do prvih let Svobodnega tržaškega ozemlja (številka: 2, 2011)
  Kultura mešanosti (številka: 2, 2011)
  Modernost osrednjega ženskega lika v romanu Parnik trobi nji skozi vlogo pohajkovalke - flâneuse (številka: 2, 2011)
  Jezik in ekonomija na narodno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  O vstopu Slovenije v EU (številka: 2, 2011)
  Medkulturna srečanja v turizmu (številka: 2, 2011)
  Ledinska imena v prostoru in času (številka: 2, 2011)
  The financial operations of urban and rural confraternities in the Koper area as revealed by reports from church and state officials between the 16th and 18th centuries (številka: 2, 2011)
  Burekalism (številka: 2, 2011)
  Citizenship and civic equality (številka: 2, 2011)
  Vlado Šav in aktivna kultura (številka: 2, 2011)
  Periodizacija slovenske književnosti na Tržaškem (številka: 2, 2011)
  Language, identity and integration (številka: 2, 2011)
  Tito in Kardelj (številka: 2, 2011)
  Antika in krščanstvo (številka: 2, 2011)
  Ekonomske migracije in delavci migranti v ogledalu javnega mnenja (številka: 2, 2011)
  Ksenija Vidmar Horvat: Zemljevidi vmesnosti. Eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne. Ljubljana, Založba Sophia, 2009, 273 str. (številka: 2, 2011)
  Studying the evolution of the landscape in the Romagna coastal zone (Northern Italy) (številka: 2, 2011)
  Jože Pirjevec: Tito in tovariši, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2011, 712 str. (številka: 2, 2011)
 21. 2012
   52

  številka: 2 (2012)
  Širjenje grajenih površin v Mestni občini Koper med koncem socializma in globalno gospodarsko krizo (številka: 1, 2012)
  Posttranzicijska razvojna uspešnost v delovnem okolju Mestne občine Koper? (številka: 1, 2012)
  Marija Pirjevec: Tržaški književni razgledi. Trst, Mladika, 2011, 320 str. (številka: 1, 2012)
  Mesta in javni potniški promet (številka: 1, 2012)
  Gilles, Deleuze: Logika občutja ... (številka: 1, 2012)
  Maja Sunčič: Aristofan - mirovniška komedija. Politične komedije II. Ljubljana, ISH publikacije, 2011, 358 str. (številka: 1, 2012)
  Pasolini (številka: 1, 2012)
  Mesto in kibernetski prostor (številka: 1, 2012)
  Reprezentacije kulturne pokrajine v besedilih o slovenski Istri (številka: 1, 2012)
  Avtomobilizacija in spreminjanje urbanih prostorov potrošnje na slovenski obali (številka: 1, 2012)
  L'evoluzione del tema iconografico della Dormitio Virginis in ambito italiano (številka: 1, 2012)
  Nekdanji slikarski dekor stopnišča palače markizov Gravisi-Barbabianca v Kopru (številka: 1, 2012)
  Napis na piranski sliki "Čudež sv. Jurija" (številka: 1, 2012)
  Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem, 7. zvezek (črke L - mi). Dunaj, Avstrijska akademija znanosti, 2012, 226 str. (številka: 1, 2012)
  Scultori veneti in Istria (številka: 1, 2012)
  La fiaba, i classici, un'antologia (številka: 1, 2012)
  Lesorezne ilustracije Hansa Springinkleeja za molitvenik Hortulus animae in italijanske renesančne okrasne in arhitekturne oblike severno od Alp (številka: 1, 2012)
  Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2012)
  Slovenci u Srbiji (številka: 1, 2012)
  Immaginando la Bosnia-Erzegovina (številka: 1, 2012)
  Demografski resursi općina i gradova Istarske županije (številka: 1, 2012)
  Datazione ed interpretazione della figura della cosiddetta abitazione protostorica nella Grotta di San Servolo / Sveta jama (Istria) (številka: 1, 2012)
  Cerkev Srca Jezusovega v Drežnici nad Kobaridom in njeno mesto v slovenski arhitekturi poznega historizma (številka: 1, 2012)
  Egidio Ivetic (ur.): Istra skozi čas (številka: 1, 2012)
  Piranska bratovščina Rožnovenske matere božje v 18. stoletju (številka: 1, 2012)
  Okrasna vrtova ob vilah Bolani in Saziletto v neposredni bližini Cervignana (Furlanija) sredi 18. stoletja (številka: 1, 2012)
  Nekaj drobcev o gradbeni zgodovini cerkve sv. Barbare v Idriji (številka: 1, 2012)
  Insegnare letteratura a scuola nell'ambito dell'italiano come L2 (številka: 1, 2012)
  Historijsko-geografske promjene u društveno-gospodarskom vrjednovanju ruralnih prostora Ravnih kotara (številka: 1, 2012)
  Gramatikalizacija nedoločnega člena v slovenščini (številka: 2, 2012)
  Čezmejni in transkulturni imaginariji (številka: 2, 2012)
  Urban legends between multiculturalism and assimilation (številka: 2, 2012)
  Sustainable natural and cultural heritage tourism in protected areas (številka: 2, 2012)
  Glagoljaški samostan v Kopru (številka: 2, 2012)
  Rilindja's place in the orientalism of intellectuals in post-communist Albania (številka: 2, 2012)
  Biblijski in literarni frazemi prevajalsko in leksikografsko (številka: 2, 2012)
  Bioart on the verge of aesthetic ontology (številka: 2, 2012)
  Usode in nove rabe koprskih samostanov po razpustitvi redov s poudarkom na obdobju po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2012)
  Non-destructive investigations (številka: 2, 2012)
  On biotechnology, philosophy and society (številka: 2, 2012)
  La questione dell'uso della lingua nella letteratura della Dalmazia nel periodo rinascimentale e barocco (številka: 2, 2012)
  "I Turchi al solito crudeli ---" (številka: 2, 2012)
  Srednjeveška stavbna dediščina benediktincev, dominikancev, manjših bratov sv. Frančiška in klaris v slovenski Istri (številka: 2, 2012)
  O leksiku djela Obsidio Iadrensis (številka: 2, 2012)
  Orientalism in Bartol's novel Alamut (številka: 2, 2012)
  Renovation and post-intervention management (številka: 2, 2012)
  Večpomenskost poimenovanj za pomena 'obrvi' in 'trepalnice' v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA, ALI in ASLEF) (številka: 2, 2012)
  Italy in the works of Ivo Andrić (številka: 2, 2012)
  Stare izoglose južne Istre (številka: 2, 2012)
  Leksikalni primeri govora Koprive na Krasu glede na starostni parameter (številka: 2, 2012)
  The paradigm of regenerative body (številka: 2, 2012)
 22. 2013
   38

  številka: 2 (2013)
  Euroregions and other EU's cross-border organizations (številka: 1, 2013)
  Rimske najdbe iz izkopavanja v servitskem samostanu v Kopru (številka: 1, 2013)
  Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana: Nova revija, 2011, 253 strani, 219 slik (številka: 1, 2013)
  Mediji v življenju slovenskih otrok (številka: 1, 2013)
  Dialog antropologije z etiko živali (številka: 1, 2013)
  Upravljavske tehnike ob izbrisu (številka: 1, 2013)
  Poskus lociranja bitke pri Frigidu leta 394 na območju med Sanaborjem in Colom (številka: 1, 2013)
  Romanske prvine v istrskoslovenskem besedišču iz semantičnega polja "garderoba in dodatki" v vaseh Krkavče, Nova vas in Boršt (številka: 1, 2013)
  Stratifikacija romanizama u knjizi "Glagoljski natpisi" Branka Fučića (številka: 1, 2013)
  Is it possible to "measure" the intensity of Cross-border cohesion? (številka: 1, 2013)
  Začetki arhitekture "all'antica" na obalah Jadrana v 15. stoletju (številka: 1, 2013)
  Istroromanian loanwords in the dictionary section of Ribarić's study on Istrian dialects (številka: 1, 2013)
  Odkrivanje ostankov notranjega mestnega starega obzidja v Kopru (številka: 1, 2013)
  Zdenka Bonin, Deborah Rogoznica: Rodbina Gravisi / Il casato Gravisi. Inventar fonda v Pokrajinskem arhivu Koper / Inventario del fondo nell'Archivio regionale di Capodistria (1440-1933). Pokrajinski arhiv Koper, Koper 2010, 200 str. (številka: 1, 2013)
  Srednjeveška stavbna dediščina avguštink, observantov, tretjerednikov in servitov v slovenski Istri (številka: 1, 2013)
  Tesnobnost pri pouku angleškega jezika (številka: 2, 2013)
  Modeli artikulacije urbanog identiteta u monografiji Puna je Pula Mate Balote (številka: 2, 2013)
  Doing masculinity, doing femininity (številka: 2, 2013)
  Prenamjena vojnih brownfield lokaliteta (številka: 2, 2013)
  Heteronormativnost in regulacije rodnosti (številka: 2, 2013)
  Students' educational choices and future orientations in Slovenia (številka: 2, 2013)
  Nevidna reproduktivna hendikepiranost žensk (številka: 2, 2013)
  Interethnic relations and peer violence in Austrian, Italian and Slovenian schools (številka: 2, 2013)
  Governance of educational trajectories in Slovenia (številka: 2, 2013)
  Translating emotions (številka: 2, 2013)
  Dimitrij Rupel: Negotovo življenje 176. članice OZN. Negotovo življenje Slovencev od avstrijskega cesarja, srbskega kralja in jugoslovanskega maršala do Demosa in stricev iz ozadja... (številka: 2, 2013)
  Pomoč "naravi"? (številka: 2, 2013)
  In memoriam (številka: 2, 2013)
  Fluidita di discorso e fluidita di potere (številka: 2, 2013)
  The role of parents in young people's educational trajectories in Slovenia (številka: 2, 2013)
  Between institutional fragmentation and local discretion (številka: 2, 2013)
  Children whose first language is not Slovenian in the Slovenian educational system (številka: 2, 2013)
  Changing the context of researchers' work in academia (številka: 2, 2013)
  The effect of age in the way adolescents report and experience interethnic violence in five European countries (številka: 2, 2013)
  Jezikovna (ne)pravilnost zapisov zemljepisnih lastnih imen na cestnih krajevnih tablah v Republiki Sloveniji s poudarkom na slovenski Istri (številka: 2, 2013)
  Tragovima pulske glazbene samosvojnosti (številka: 2, 2013)
  Problems and solutions toward bullying and (peer) violence (številka: 2, 2013)
 23. 2014
   63

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Public parks in Croatia in the 19th century within a European context (številka: 1, 2014)
  Visitor structure as a basis for destination repositioning (številka: 1, 2014)
  The educational level and the firm size of tourism organizations in Slovenia (številka: 1, 2014)
  Raba interneta med starimi prebivalci Slovenije (številka: 1, 2014)
  Seksualna industrija v Sloveniji na spletu (številka: 1, 2014)
  Slovenski izseljenci in turistični obisk Dravske banovine s posebnim poudarkom na poročanju Izseljeniškega vestnika (številka: 1, 2014)
  Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja (številka: 1, 2014)
  Diverzifikacija morskega ribištva v turistično dejavnost na slovenski obali (številka: 1, 2014)
  Prehajati meje (številka: 1, 2014)
  Artificial peninsulas and pseudo-islands of Croatia (številka: 1, 2014)
  Nezakonita trgovina z morskimi datlji v Istri (številka: 1, 2014)
  Everyday and family contexts of youth computer cultures (številka: 1, 2014)
  The processes of democratisation and trust in political institutions in Slovenia (številka: 1, 2014)
  Eastern Adriatic forts in Vincenzo Maria Coronelli's isolario Mari, golfi, isole, spiagge, porti, citta --- (številka: 2, 2014)
  Jama Luknja v skali pri Razdrtem (številka: 2, 2014)
  Rekonstrukcija fasade Kneževega dvora v Dubrovniku v času prenove Onofria di Giordano della Cava (številka: 2, 2014)
  Zasnova vseslovenskega slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen (številka: 2, 2014)
  Podredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju (številka: 2, 2014)
  Tehnika prikritih dvojic (številka: 2, 2014)
  Stališča gimnazijcev do slovenskih jezikovnih zvrsti (številka: 2, 2014)
  Secondary school legislation in Austria (1849-1914) and its effects on efforts to establish the Slovene language in grammar schools in the Primorska region (številka: 2, 2014)
  Testing feasibility of cross border contacts within primary neighbouring languages classroom (številka: 2, 2014)
  Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA) (številka: 2, 2014)
  Portulanske karte in atlasi majorške šole (številka: 2, 2014)
  Online hate-speech and anonymous internet comments (številka: 3, 2014)
  The challenges of employability and citizenship in education (številka: 3, 2014)
  Spatial organization and youth participation (številka: 3, 2014)
  Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj (2013): Nasilje nad ženskami v Sloveniji, Založba Aristej, Ljubljana (številka: 3, 2014)
  When the medium is on the message (številka: 3, 2014)
  The higher education citizenship curriculum (številka: 3, 2014)
  The folly of employability (številka: 3, 2014)
  Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers? (številka: 3, 2014)
  A contribution to understanding "čefurke" (številka: 3, 2014)
  Exploring learning of vocational education and training students in European countries (številka: 3, 2014)
  Developing the educated citizen (številka: 3, 2014)
  Metoda Kemperl, Luka Vidmar (2014): Barok na Slovenskem. Sakralni prostori (številka: 3, 2014)
  Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk (2013): Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja (številka: 3, 2014)
  Readers of online news comments (številka: 3, 2014)
  Contemporary research on hate speech in news websites' comments from the perspective of Jürgen Habermas's theory of knowledge (številka: 3, 2014)
  Keeping hate speech at the gates (številka: 3, 2014)
  Limits of hate speech and freedom of speech on moderated news websites in Finland, Sweden, the Netherlands and the UK (številka: 3, 2014)
  Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971 (številka: 4, 2014)
  Slovenski diplomati v nemško-jugoslovanskih odnosih 1949-1973 (številka: 4, 2014)
  Školovanje studenata iz zemalja u razvoju kao deo spoljne politike Jugoslavije 1950-1961 (številka: 4, 2014)
  Josip Broz Tito's summit diplomacy in the international relations of socialist Yugoslavia 1944-1961 (številka: 4, 2014)
  Jugoslavija i istočnoevropske zemlje u susedstvu 1953-1958 (številka: 4, 2014)
  Vroča jesen 1956 (številka: 4, 2014)
  Kraljevi ali maršalovi diplomati? (številka: 4, 2014)
  Insistiranje na principima? (številka: 4, 2014)
  Kosovo in jugoslovansko-albanski odnosi v letih 1966-1968 (številka: 4, 2014)
  Iskanje socializma s človeškim obrazom (številka: 4, 2014)
  Oblikovanje odnosa do sosednjih držav (Italija, Avstrija) v slovenskem/jugoslovanskem partizanskem gibanju (1941-1945) (številka: 4, 2014)
  Od Alpa do Himalaja (številka: 4, 2014)
  Bulgarian-Yugoslav relations and the Macedonian question (1948-1963) (številka: 4, 2014)
  Savez "Oslobodjenje" o spoljnoj politici jugoslovenske države (1948-1961) (številka: 4, 2014)
  Jugoslavija i Vatikan 1918-1992. godine (številka: 4, 2014)
  Jugoslovenska diplomatija 1945-1950 (številka: 4, 2014)
  "Socialistična" gospodarska diplomacija (številka: 4, 2014)
  Jugoslavija i nesvrstanost (številka: 4, 2014)
 24. 2015
   74

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Interdisciplinarna opredelitev prioritet obnove stavbne dediščine na primeru gradov (številka: 1, 2015)
  Kultura mešanosti v nacionalnem in migracijskem kontekstu (številka: 1, 2015)
  Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja (številka: 1, 2015)
  Od starih k novim imaginarijem pripadanja (številka: 1, 2015)
  Metafore mešanja kultur v življenjskih zgodbah migrantov (številka: 1, 2015)
  Split III (številka: 1, 2015)
  Stanovanjsko-arhitekturne krajine v Vipavski dolini (številka: 1, 2015)
  Public art & public space programme (številka: 1, 2015)
  Virtualni urbani laboratorij (VuLab) za vključevanje javnosti v načrtovanje urbanega prostora (številka: 1, 2015)
  (Mešane) kulturne identitete (številka: 1, 2015)
  Pričakovanja kmetov o spremembah kulturne krajine na območju občine Idrija (številka: 1, 2015)
  Dojemanje mešane identitete in kodnega preklapljanja med pripadniki italijanske narodne skupnosti v slovenski Istri (številka: 1, 2015)
  Pristopi k preučevanju in reprezentaciji kvalitet urbanih prostorov (številka: 1, 2015)
  Urbani obalni prostori Kopra (številka: 1, 2015)
  Population ageing and urban space (številka: 1, 2015)
  Urban history, morphology and environmental urban design of maritime spaces in the old town of Koper (številka: 1, 2015)
  Key lines of diversification and development of higher pedagogical education in Azerbaijan (1921-1991) (številka: 2, 2015)
  Problems of modernization of the Kazakh society in 1920-1936 years (številka: 2, 2015)
  Worldview culture of performing musician (številka: 2, 2015)
  Konstrukcije identitet v luči emergentnosti družbene strukture in posameznikovega zamišljanja družbenosti (številka: 2, 2015)
  Sociocultural aspects of the Kazakh statehood (številka: 2, 2015)
  Implementation and development of an educational program on the history of Russia as a preparation of foreign nationals for a comprehensive exam in Russian language, history and the basis of the legislation of the Russian federation (številka: 2, 2015)
  Welcome to Izola! (številka: 2, 2015)
  Vpliv pravne ureditve organiziranosti univerz na njihovo avtonomnost (številka: 2, 2015)
  The concept of economic rationality (številka: 2, 2015)
  Transformations of woman's social status in China (številka: 2, 2015)
  Hospitality in colonial India (številka: 2, 2015)
  Azerbaijani enlightenment and development of national consciousness during the period of Tsarist Russia (številka: 2, 2015)
  The material principle and an ethics of hospitality and compassion (številka: 2, 2015)
  Učbenik po meri učenca? (številka: 2, 2015)
  Integration examination for migrants in Russia (številka: 2, 2015)
  Global justice and agents of hospitality (številka: 2, 2015)
  Kreativna ekonomija (številka: 3, 2015)
  Kreativnost kot poetika nastajanja (številka: 3, 2015)
  Performativne intervencije v estetskem režimu (številka: 3, 2015)
  Zadar Islands growth prospects (številka: 3, 2015)
  Peculiarities of conducting military affairs in ancient tribes of Kazakhstan (številka: 3, 2015)
  Creative industries as carriers of urban identity and drivers of development (številka: 3, 2015)
  Thetris Transnational Church Route (številka: 3, 2015)
  Socio-cultural factors contributing to the formation of the Russian technical university student's bilingual strategies (številka: 3, 2015)
  Povijesni pregled razvoja vrtlarstva i krajobraznog uređenja Šibenika i okolice u razdoblju 1945.-1985. godine (številka: 3, 2015)
  Il progetto di Lorenzo Martinuzzi per la chiesa parrocchiale a Gonars (številka: 3, 2015)
  Severia as a historical-geographic concept (številka: 3, 2015)
  Zgodovina nekdanje plemiške palače in njenih vrtov v Valdoltri (številka: 3, 2015)
  Gender and civic engagement in modern Russia (številka: 3, 2015)
  Školj Castle and its architectural history (številka: 3, 2015)
  A new approach to built heritage sustainable preservation projects (številka: 3, 2015)
  The axiological world view of a modern advertising consumer (številka: 3, 2015)
  Between the physical and perceptual: toponyms in landscape typology, management and planning (številka: 3, 2015)
  Trends in the formation of the semantic image of the capital city (by the example of Almaty) (številka: 3, 2015)
  Razumevanje družbenih sprememb ter družbenega in zgodovinskega razvoja v "predzgodovini" sociologije (številka: 3, 2015)
  Elementi antičnih misterijev in neoplatonistične alegorike v Botticellijevi Pomladi (številka: 4, 2015)
  Tone Kralj in Benetke (številka: 4, 2015)
  Reflections of political-geographic shifts in the use of the geographic name 'Dalmatia' on maps in the early modern period (številka: 4, 2015)
  Sliki iz kroga Giandomenica in Lorenza Tiepola iz nekdanje zbirke Ludvika viteza Gutmannsthala-Benvenutija (številka: 4, 2015)
  Ksenija Vidmar Horvat (2012): Kozmopolitski patriotizem (številka: 4, 2015)
  "Od tistega dne paradižnikov ne jem več!" (številka: 4, 2015)
  Almerigo Apollonio (2014): La "Belle époque" e il tramonto dell'Impero Asburgico sulle rive dell'Adriarico (1902-1918) (številka: 4, 2015)
  Ksenija Vidmar Horvat (2013): Zamišljena mati (številka: 4, 2015)
  Tipološka shema makedonske neolitske in eneolitske antropomorfne plastike glede na upodobitev spola (številka: 4, 2015)
  Od iredentizma do intervencionizma (številka: 4, 2015)
  Deklica in smrt v Trebenčah (številka: 4, 2015)
  Prvi tržaški proces in Slovenci v ZDA (številka: 4, 2015)
  O poznavanju Angela Vivanteja pri Slovencih (številka: 4, 2015)
  De virtute heroica (številka: 4, 2015)
  I due codici e la tradizione del commento rambaldiano alla Divina Commedia (številka: 4, 2015)
  Partizanska jama in plano najdišče pod jamo - novi paleolitski lokaciji v slovenski Istri (številka: 4, 2015)
  Slike bitk Antonia Calze v zbirki Narodnega muzeja Slovenije in Narodne galerije v Ljubljani (številka: 4, 2015)
  Puljsko glasbeno življenje med drugo svetovno vojno (1939-1945) (številka: 4, 2015)
  Socialistična stranka Italije (PSI) v precepu prve svetovne vojne (številka: 4, 2015)
 25. 2016
   66

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Razvoj slavistike (številka: 1, 2016)
  Societa cooperativa per la costruzione di case in Capodistria (številka: 1, 2016)
  The instrumentalisation of politics and politicians-as-commodities (številka: 1, 2016)
  Sv. Didak iz Alkale ozdravlja bolne (številka: 1, 2016)
  Oriental-Islamic cultural identity in Montenegro (številka: 1, 2016)
  Ključne besede slovenske kulture (številka: 1, 2016)
  Delimitations regarding fishing in the Adriatic Sea between Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Kingdom of Italy after the first world war (številka: 1, 2016)
  (Samo)percepcije mladih v polju političnega (številka: 1, 2016)
  The destruction of the Christian historical-cultural heritage of the Black Sea area (številka: 1, 2016)
  Mladi državljani in institucionalna politika v kontekstu participativne digitalne kulture (številka: 1, 2016)
  The Slovenian political field and its constraints (številka: 1, 2016)
  Pismenost v teoriji in praksi (številka: 1, 2016)
  Language, literature and ethnic identity (številka: 1, 2016)
  Few-to-many communication (številka: 1, 2016)
  Politična učinkovitost digitalnih državljanov (številka: 1, 2016)
  Povijesni pregled razvoja vrtlarstva i krajobraznog uređenja Šibenika i okolice u razdoblju 1880.-1945. godine (številka: 2, 2016)
  Nekatere vrzeli v obstoječem učnem načrtu za zgodovino iz vidika optimalnega razvoja učno uspešnih učencev (številka: 2, 2016)
  Potential impacts of EU policies on cultural landscape diversity (številka: 2, 2016)
  Prkos političkoj i zemaljskoj sili teži (številka: 2, 2016)
  Representations of trauma (številka: 2, 2016)
  The Mediterranean discourse in the short stories by Ivo Andrić (številka: 2, 2016)
  Prosvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951) (številka: 2, 2016)
  Likovna ustvarjalnost (številka: 2, 2016)
  Literarni turizem in kulturne geografije krajev (številka: 2, 2016)
  Memories of war and warfare tourism in Croatia (številka: 2, 2016)
  Pyramidal cypress trees, linear terraces and a walk among aromatic herbs (številka: 2, 2016)
  Social innovations (številka: 2, 2016)
  Krajolik kao prirodno i kulturno naslijeđe i pokretač gospodarskog i društvenog razvoja Primorsko-Goranske županije (številka: 3, 2016)
  Spatial, urban and architectural features of the central Istria (številka: 3, 2016)
  Ignored regions (številka: 3, 2016)
  Investment in landesque capital in semiarid environments (številka: 3, 2016)
  Reducing climate and other risks through nature-aided and faith-based experiences by Peruvian terrace farmers (številka: 3, 2016)
  Terraced landscape as cultural and environmental heritage at risk (številka: 3, 2016)
  The mountain/coastal sea farmers and the stone walls of the terraces resist the threats to terraced landscapes and cultures (številka: 3, 2016)
  Recognizing and fostering local spatial identities using a sustainability assessment framework (številka: 3, 2016)
  Terraced landscapes (številka: 3, 2016)
  Discovering terraced areas in Slovenia (številka: 3, 2016)
  Spreminjanje funkcij in identitete istrskega podeželja na primeru občine Izola (številka: 3, 2016)
  Heritage touristscapes (številka: 3, 2016)
  Towards a new valuation of cultural terraced lanscapes (številka: 3, 2016)
  Physical and social aspects of land degradation in Mediterranean highland terraces (številka: 3, 2016)
  Diversity of terraced landscapes in Slovenia (številka: 3, 2016)
  From Campagna to Arcadia (številka: 3, 2016)
  Analysis of the consequences of the European Union criteria on slope gradient for the delimitation of "areas facing natural constraints" with agricultural terraces (številka: 3, 2016)
  Naglasni tipi ženske a-jevske sklanjatve v krajevnem govoru Krope na Gorenjskem (številka: 4, 2016)
  Frazni glagoli v rezijanskem narečju slovenščine (številka: 4, 2016)
  Jezikovni viri za prevajalne sisteme (številka: 4, 2016)
  Aktualni jezikovni načini izražanja v slovenščini (številka: 4, 2016)
  Narečne tvorjenke z vmesnim morfemom -ov-/-ev- iz pomenskega polja kulturne rastline (številka: 4, 2016)
  Folklorno gradivo in njegov zapis kot stičišče slovstvene folkloristike in dialektologije (številka: 4, 2016)
  Slovenska dialektologija (številka: 4, 2016)
  Technology of formation of poly-ethnicity in the discourse of modern states (številka: 4, 2016)
  Diskurzni označevalci v besedilnih vrstah vsakdanjih pogovorov (številka: 4, 2016)
  Dial. Slovene *krves- and the accentual history of Proto-Slavic *kry 'blood' (številka: 4, 2016)
  Uporabnost korpusne obdelave podatkov pri oblikoslovni analizi narečnega govora (številka: 4, 2016)
  Obeležji v spomin deportiranim iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni v goriškem Parku spomina (številka: 4, 2016)
  Narečna poimenovanja za zdravilne rastline v Krajinskem parku Goričko (številka: 4, 2016)
  Priredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju (številka: 4, 2016)
  Silvano Sau (številka: 4, 2016)
  Michele Grison (2015): Giannandrea de Gravisi. Scritti editi (številka: 4, 2016)
  Tipologija samostalnikov moškega spola v srednjesavinjskem narečju (številka: 4, 2016)
  Zdenka Bonin & Deborah Rogoznica (2016): Koprska rodbina Grisoni in njene sorodstvene povezave (številka: 4, 2016)
 26. 2017
   72

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Salvator Žitko: Avstrijsko Primorje v vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861-1914) (številka: 1, 2017)
  Those problematic Slavs (številka: 1, 2017)
  Elvis Orbanić: Ignazio Gaetano de Buset. ... (številka: 1, 2017)
  Phylloxera revisited (številka: 1, 2017)
  Razvoj informacijske infrastrukture v letih 1960-1991 s primeri iz slovenske tekstilne industrije (številka: 1, 2017)
  Grobišče v Imenskem rovu / Rovu starih podpisov v Postojnski jami. (številka: 1, 2017)
  Educational standards in the school curriculum and the role of the mass media (številka: 1, 2017)
  Christopher Duggan: Fascist voices. An intimate history of Mussolini's Italy. London, Vintage books, 2013, 501 stran (številka: 1, 2017)
  Sustainable business model (številka: 1, 2017)
  Norman Mailer in Yugoslavia (številka: 1, 2017)
  Stefan Mitrov Ljubiša i Crna Gora (številka: 1, 2017)
  Ekonomska privlačnost srednjeveškega Pirana za tuje doseljence (številka: 1, 2017)
  An architectural and urban-planning perspective on cultivated terraces in northern Istria (številka: 1, 2017)
  Pomen estetskega doživljanja v skrbi za okolje (številka: 1, 2017)
  Djelovanje kotarskog agronoma Vinka Anzulovića u edukaciji puka Šibenskog kotara iz biljne proizvodnje u razdoblju 1921-1940 (številka: 1, 2017)
  Dr. Darko Likar (številka: 1, 2017)
  Demografska dinamika na otoku Rabu od sredine 19. st. do danas (številka: 1, 2017)
  Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj Istri (številka: 1, 2017)
  Technological advancement through character design (številka: 1, 2017)
  Javni um, religija in ekskluzivizem (številka: 2, 2017)
  Načrtovanje v naseljih znotraj kulturne kraške krajine na študijskem primeru idejne krajinsko-urbanistične zasnove Divače (številka: 2, 2017)
  Expressions of spatial quality and local identity in urban riverfronts (številka: 2, 2017)
  The secret code of Goddess (številka: 2, 2017)
  Neighbourhood attachment in central and peripheral areas of Belgrade (številka: 2, 2017)
  Flotantne etničke grupe u demografskim istraživanjima (številka: 2, 2017)
  Lik blažene Ozane kotorkinje kao kulturalnomemorijski kod (številka: 2, 2017)
  Casino v socialističnem mestu (številka: 2, 2017)
  Historical character of the landscape of Veliki Brijun (številka: 2, 2017)
  Contextualisation of a creative practice (številka: 2, 2017)
  Vattimo's kenotic interpretation of Christianity and its relevance for a postmodern democracy (številka: 2, 2017)
  Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue (številka: 2, 2017)
  Hospitalities of the body (številka: 2, 2017)
  Ocena potresne ranljivosti objektov arhitekturne dediščine na območju Slovenije (številka: 2, 2017)
  Urban integration of archaeological heritage in Zadar (številka: 2, 2017)
  Pojem identiteta v izbranih mednarodnih listinah varstva dediščine in njegova uporaba v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Lessico marinaresco urbano (številka: 3, 2017)
  O hrvatsko-talijanskoj dvojezičnosti u Istri i ishodima jezične doticajnosti (številka: 3, 2017)
  Trends in the development of national identity in architecture (številka: 3, 2017)
  Cultural and political aspects of developing social solidarity in modern society (številka: 3, 2017)
  Iz primorske leksike 3 (številka: 3, 2017)
  Mrtvi Kristus z angeli, Sv. Janezom Krstnikom in Sv. Janezom Evangelistom v Izoli - delo mojstra oltarne slike v Funtani (številka: 3, 2017)
  Izrada i analiza scenarija u prostornom planiranju (številka: 3, 2017)
  Kvantitativna analiza horizontalne strukture krajobraza - Park prirode Vransko jezero (številka: 3, 2017)
  Educazione letteraria per lo sviluppo della consapevolezza culturale (številka: 3, 2017)
  Politička previranja u arapskom svijetu (številka: 3, 2017)
  Some notes on familial relations in Roman Lydia and Phrygia, 1st to 3rd century (številka: 3, 2017)
  Risbe in modeli v kamnoseški dejavnosti v prvi polovici 15. stoletja v Dubrovniku (številka: 3, 2017)
  Artistic archetypal images of the Turkic universe models in the art of modern Kazakh tapestry (številka: 3, 2017)
  Community capacity, sense of community and social capital (številka: 3, 2017)
  Obrazovanje kao faktor fertiliteta i populacione politike u Srbiji (številka: 3, 2017)
  "From Skadarlija to Downing street" (številka: 4, 2017)
  Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom službe državne varnosti (številka: 4, 2017)
  Sodobne učne metode pri pouku zgodovine (številka: 4, 2017)
  Ana Ješe Perković (2016) (številka: 4, 2017)
  "We told the truth about Yugoslavia ---" (številka: 4, 2017)
  Vloga Milana Kučana v slovenski zunanji politiki (številka: 4, 2017)
  Tjaša Učakar (2017) (številka: 4, 2017)
  Zastrta znamenja (številka: 4, 2017)
  Ines Unetič: Kultura vrtov. Oblikovane zelene površine v Ljubljani od sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja (številka: 4, 2017)
  Samoumeščanje slovenskih intelektualcev v simbolno geografijo Evrope v osemdesetih letih (številka: 4, 2017)
  Specialna vojna (številka: 4, 2017)
  The list of captives from the Turkish vessel Belifte as a source of information on the slave trade in the North-Western Caucasus in the early 19th centrury (številka: 4, 2017)
  From 'pessimism' to geopolitical instrumentalisation (številka: 4, 2017)
  Slovenia and the UN in the correspondence of the secretarygeneral Javier Perez de Cuellar, 1991-1992 (številka: 4, 2017)
  "Izraelska zveza" (številka: 4, 2017)
  Tomaž Grušovnik: Etika živali. O čezvrstni gostoljubnosti (številka: 4, 2017)
  Vloga pripadnikov slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in slovenskih izseljencev v osamosvajanju Slovenije (številka: 4, 2017)
  Nova revija v primežu Službe državne varnosti (številka: 4, 2017)
 27. 2018
   66

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Materinstvo in materialnost (številka: 1, 2018)
  How to understand the war in Siria (številka: 1, 2018)
  Valorizacija dendro elemenata u parkovima i pejsažnim površinama na području Šibensko-kninske županije (številka: 1, 2018)
  The role of migrations and cultural hybridity in literary systems (številka: 1, 2018)
  Ethics in Islam (številka: 1, 2018)
  Suvremena obrazovna vrijednost izučavanja narodne bajke (številka: 1, 2018)
  Prazgodovinsko jamsko grobišče ob sotočju Krvavega potoka in vodotoka Glinščice (številka: 1, 2018)
  Lokacija, zasnova in izvedba Mesta kulture Galicije (številka: 1, 2018)
  Izzivi energetske prenove stavb kulturne dediščine v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  I quaderni dei vicedomini, i libri di conto e i manuali di mercatura come fonti per le ricerche sulla storia dei prezzi (prima meta del XVI secolo) (številka: 1, 2018)
  Oblikovanje pripadnostnih oblačil za potrebe turizma (številka: 1, 2018)
  Transkulturnost in kulturna hibridnost v kontekstu migracij (številka: 1, 2018)
  Challenges facing Muslims in Europe (številka: 1, 2018)
  The Iran revolution and its influence on the revival of Islam (številka: 1, 2018)
  Renato Podbersič: Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana, Študijski center za narodno spravo; Gorica, Goriška Mohorjeva družba; Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2018 !, 510 strani (številka: 2, 2018)
  Digital media, perception and the selection of the 2016 Best European Destination (številka: 2, 2018)
  Analiza zadovoljstva društvenom opremljenošću na primjeru dostupnosti do obrazovnih objekata grada Zadra (številka: 2, 2018)
  Fedja Klavora: Hauptman Vogrin. Bil je bela vrana (številka: 2, 2018)
  Srednjovjekovna utvrđenja u Polimlju u XIV. i XV. stoljeću (številka: 2, 2018)
  Sacred and mythological aspects of the image of a rider and a horse in the art of contemporary Kazakh tapestry (številka: 2, 2018)
  Roland Kaltenegger: General der Gebirgstruppe Ludwig Kübler: Der Bauherr der Deutschen Gebirgstruppe und seine Zeit (številka: 2, 2018)
  Etnobotanično izročilo v slovenskih ljudskih ljubezenskih pesmih (številka: 2, 2018)
  The implicitness of race in American political discourse (številka: 2, 2018)
  Value orientations in the post-socialist Montenegro (številka: 2, 2018)
  Duška Žitko: Giuseppe Tartini (1692-1770) (številka: 2, 2018)
  Sodobni slovenski, italijanski in nemški kriminalni roman o Trstu in tržaških identitetah (številka: 2, 2018)
  Marko Zubak: The Yugoslav youth press (1968-1980). Student movements, youth subcultures and alternative communist media. zagreb, Srednja Europa, Hrvatski institut za povijest, 2018, 372 strani (številka: 2, 2018)
  O ortografiji u štampi Crne gore XIX vijeka (številka: 2, 2018)
  Struktura stila v oblikovanju tekstilij in oblačil (številka: 2, 2018)
  Vlasta Kučiš (ur.): Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog = Transcultural communication in multilingual dialogue. Hamburg, Verlag Dr. Kovač, zbirka Translatologie: Studien zur Übersetzungswissenschaft, zv. 17, 2018, 386 strani. (številka: 2, 2018)
  La via parlamentare all'approvazione della legge di tutela della comunita Slovena in Italia (številka: 2, 2018)
  Ideological ornamentation of postmodern geography (številka: 2, 2018)
  The participation of Kazakhs of the 131st Light Artillery Regiment in the defense of the Brest Fortress in 1941 (številka: 2, 2018)
  Počeci obrazovanja žena u Crnoj gori (številka: 2, 2018)
  Arhitekturno-tehnični vidik varovanja arhitekturne dediščine na potresno ogroženih območjih (številka: 3, 2018)
  Role of decision models in the evaluation of spatial design solutions (številka: 3, 2018)
  Emotional receptivity through poem-(cinematic) image and poem-drawing entwinement (številka: 3, 2018)
  Pogledi Valtazara Bogišića na Crnu Goru i crnogorsko društvo (številka: 3, 2018)
  Spatial character conveyed through street furniture (številka: 3, 2018)
  User experience study for a sound understanding of the interaction between the visually impaired and the environment (številka: 3, 2018)
  Fajda med običajem in sodnim procesom (številka: 3, 2018)
  The aura of the original and the autonomy of virtual places (številka: 3, 2018)
  Nove Benetke (številka: 3, 2018)
  Heterotopične pokrajine (številka: 3, 2018)
  Rekonstrukcija kulturne konotacije idioma "okinuti (kome) nos (številka: 3, 2018)
  Grundstöer (številka: 3, 2018)
  Protokol o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju in sodelovanje javnosti pri prostorskih posegih v slovenskem obalnem pasu (številka: 3, 2018)
  Paesaggi terrazzati dell'Italia meridionale (številka: 4, 2018)
  Food sovereignty and the regeneration of terraced landscapes (številka: 4, 2018)
  An outstanding cultural Karst landscape (številka: 4, 2018)
  Suglasnički sistem i važniji glasovni procesi u govoru Potarja (u kontekstu miješanih i prelaznih govornih tipova) (številka: 4, 2018)
  Trajnostni vzorci navad prebivalcev slovenskih sosesk (številka: 4, 2018)
  Discovering cultural landscape in Croatia (številka: 4, 2018)
  Derailing modern democracies (številka: 4, 2018)
  Special types of self-government in towns and market towns in Slovenian territory from the end of the Middle Ages to the abolition of town and market-town self-governments (številka: 4, 2018)
  Olive production on cultivated terraces in northern Istria (številka: 4, 2018)
  Adaptability of political parties to the economic and financial crisis? (številka: 4, 2018)
  Participatory action research (številka: 4, 2018)
  The relevance of extracurricular activities for citizenship (številka: 4, 2018)
  Should higher education institutions worry about the precarisation of professional work? (številka: 4, 2018)
  Creative precarity (številka: 4, 2018)
  Is there a future for tourism in terraced landscapes? (številka: 4, 2018)
 28. 2019
   33

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Characheristics of intimate partner femicide in Slovenia (številka: 1, 2019)
  Femicid (številka: 1, 2019)
  Osamosvojitev držav in "pozaba" zgodovinskih dosežkov (številka: 1, 2019)
  Intercultural Sensitivity of Teachers (številka: 2, 2019)
  Slovenski kraški govor Sovodenj ob Soči (številka: 2, 2019)
  Znani in neznani dialektolog Karel Štrekelj (številka: 2, 2019)
  Morphonological alternations in the local dialect of Ravnice (SLA T411) from Slavic comparative perspective (številka: 2, 2019)
  Iz primorske leksike 4 (številka: 2, 2019)
  1. in 2. sklanjatev samostalnikov ženskega spola v koprivskem govoru (številka: 2, 2019)
  Ziljsko narečje v Ratečah na Gorenjskem (SLA T008) (številka: 2, 2019)
  Izvor in prenos ideje ravnotežja moči iz Italije v Evropo (številka: 3, 2019)
  Komunikacija sociologije in zgodovine v zgodnji dobi sociološke misli (številka: 3, 2019)
  Maribor in vojaška infrastruktura od sredine 19. stoletja do konca prve svetovne vojne (številka: 3, 2019)
  Extinct Medieval boroughs in southern Slovenia (številka: 3, 2019)
  Assertiveness scale as a teamwork aptitude predictor (številka: 3, 2019)
  Umetnost kot investicija (številka: 3, 2019)
  Nemška zasedba Rige in operacija Albion (številka: 3, 2019)
  Med pobožnostjo in gradnjo socializma (številka: 3, 2019)
  Življenjski svet kot temelj razumevanja znanosti (številka: 4, 2019)
  Preokvirjanja v noosferi spremembe v interakcijskih razmerjih med umetnostjo in humanistično znanostjo od razsvetljenstva do danes (številka: 4, 2019)
  Mimobežnost dveh Evrop (številka: 4, 2019)
  Vprašanje o zgodovinski umeščenosti človeške eksistence (številka: 4, 2019)
  Individualnost in problem interpretativnega obzorja (številka: 4, 2019)
  Kontemporalnost razumevanjskega konteksta kot podlaga interdisciplinarne humanistike (številka: 4, 2019)
  Pesniški kon-tekst(i) ob rob pesmi Paula Celana "Unlesbarkeit" (številka: 4, 2019)
  Nepartizanski odpor proti okupatorju na Slovenskem (številka: 4, 2019)
  Nadzor Službe državne varnosti nad revijo Zaliv (številka: 4, 2019)
  Zaščita civilnih oseb v času vojne med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (številka: 4, 2019)
  Položaj katoliške cerkve leta 1945 v Sloveniji/Jugoslaviji v primerjavi z državami "za železno zaveso" (številka: 4, 2019)
 29. 2020
   7