Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja
Treatises and documents = journal of ethnic studies

 1. 1998
   21

  številka: 33 (1998)
  Towards a new story of the European self. An interview with dr. Iver Neumann (številka: 33, 1998)
  Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo (številka: 33, 1998)
  Župnik Jurij Trunk in prva svetovna vojna (številka: 33, 1998)
  Slovenci na Hrvaškem in slovensko narodno vprašanje (številka: 33, 1998)
  Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah (številka: 33, 1998)
  "Manjšina - večina - matica": podobe istovetnosti in tujosti (številka: 33, 1998)
  Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih (številka: 33, 1998)
  Manjšinsko šolstvo na Koroškem (številka: 33, 1998)
  Enjoying the tower of Babilon (številka: 33, 1998)
  "--- ker živimo na tromeji": poznavanje, vrednotenje in raba slovenskih kodov pri starših otrok - slušateljev zasebnega pouka slovenščine v Kanalski dolini (številka: 33, 1998)
  Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre (številka: 33, 1998)
  Svet Evrope in narodne manjšine (številka: 33, 1998)
  Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete (številka: 33, 1998)
  O Geografskem atlasu Slovenije (številka: 33, 1998)
  Uvodnik (številka: 33, 1998)
  Constitutional protection, education and the preservation of identity: the German minority in Poland today (številka: 33, 1998)
  Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji (številka: 33, 1998)
  Bildung für die Menschenrechte (številka: 33, 1998)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1997 (številka: 33, 1998)
  Ethnicity as life-world (številka: 33, 1998)
 2. 1999
   34

  številka: 34 (1999)
  številka: 35 (1999)
  Dr. Janko Jeri - biobibliografija! (številka: 34, 1999)
  Bibliografija (številka: 34, 1999)
  Zapisniki "United Americans for Slovenia" (številka: 34, 1999)
  Uvodnik (številka: 34, 1999)
  Delovanje slovenskih izseljencev v ZDA za neodvisno Slovenijo (številka: 34, 1999)
  Medčasovna analiza čezmejnih stikov Lendavčanov s sosednjo Madžarsko (številka: 35, 1999)
  Okvirni zakon za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji (številka: 35, 1999)
  Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let (številka: 35, 1999)
  Narodna identiteta odraslih z vidika odnosa do manjšin (številka: 35, 1999)
  Določila za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin (številka: 35, 1999)
  Vanek Šiftar (1919-1999) (številka: 35, 1999)
  Report from the round table about position of Roma in Slovenia and Austria (številka: 35, 1999)
  Intervju z dr. Vanekom Šiftarjem (številka: 35, 1999)
  Etnični pluralizem in medsebojni odnosi med dijaki na Srednji upravno administrativni šoli (številka: 35, 1999)
  Slovensko-hrvaški obmejni prostor (številka: 35, 1999)
  Zaščita manjšin v Zvezni republiki Nemčiji (številka: 35, 1999)
  Med Koroško in Združenimi državami (številka: 35, 1999)
  Program varovanja posebnih kulturnih pravic v Republiki Sloveniji od zametkov do leta 1999 (številka: 35, 1999)
  Primerjava percepcij slovenske in madžarske narodne skupnosti o položaju manjšine v Prekmurju in Porabju (številka: 35, 1999)
  Who belongs to "us"? (številka: 35, 1999)
  Med samouveljavljanjem in umikanjem (številka: 35, 1999)
  Političnogeografske razsežnosti "nemškega" vprašanja v Evropi (številka: 35, 1999)
  Predstavitve zbornika "Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi - izziv za manjšinsko pravo" (številka: 35, 1999)
  Vsebinske usmeritve znanstveno-raziskovalnega dela na Inštitutu za narodnostna vprašanja: stanje in perspektive (številka: 35, 1999)
  Stoletnica dr. Iva Juvančiča (številka: 35, 1999)
  Civilizacija in nasilje (številka: 35, 1999)
  East of West, West of East (številka: 35, 1999)
  Stodesetletnica rojstva in dvajsetletnica smrti dr. Lava Čermelja (1889-1980) (številka: 35, 1999)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 1998 (številka: 35, 1999)
  O proučevanju slovensko-hrvaškega obmejnega prostora (številka: 35, 1999)
  O zakonskem urejanju položaja istrskih in dalmatinskih beguncev v Italiji 1945-1963 (številka: 35, 1999)
  Nekaj misli o manjšinskem nacionalizmu (številka: 35, 1999)
 3. 2000
   16

 4. 2001
   24

  številka: 38/39 (2001)
  Množični mediji na narodno mešanih območjih (številka: 38/39, 2001)
  Die Südtiroler volkspartei (številka: 38/39, 2001)
  Kärntner Minderheitenpolitik als Mittel zum Zweck (številka: 38/39, 2001)
  Nastajanje evropske manjšinske zaščite (številka: 38/39, 2001)
  Nekatere značilnosti sodobnega položaja Romov (številka: 38/39, 2001)
  Medčasovna analiza čezmejnih stikov prebivalcev Monoštra s sosednjo Slovenijo (številka: 38/39, 2001)
  European plurilingualism from a national language perspective (številka: 38/39, 2001)
  Slovenci v Bosni in Hercegovini, Bosna v Ljubljani (številka: 38/39, 2001)
  Slovensko izseljenstvo - zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice (številka: 38/39, 2001)
  Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA (številka: 38/39, 2001)
  Kako bi lahko razklenili začaran krog? (številka: 38/39, 2001)
  Trieste ali Trst? Britanska ozemeljska jamstva Kraljevini Jugoslaviji in njihov zapozneli in kontroverzni odmev v historiografiji in memoaristiki (številka: 38/39, 2001)
  Državljanski in etnični nacionalizem v odnosu do etničnih manjšin (številka: 38/39, 2001)
  Slovenci v Italiji (številka: 38/39, 2001)
  When will social exclusion and temporary protection of Bosnian refugees in Slovenia end? (številka: 38/39, 2001)
  O situaciji ali statusu slovenščine na Koroškem (številka: 38/39, 2001)
  Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italji (številka: 38/39, 2001)
  Zakonu (LXII. iz leta 2001) o Madžarih, ki živijo v sosednjih državah na rob (številka: 38/39, 2001)
  Mirjana Nastran Ule: Sodobne identitete v vrtincu diskurzov (številka: 38/39, 2001)
  Aspekti suvremenog položaja naroda Bosne (i Hercegovine) u kontekstu njihovih povijesnih kontinuiteta i diskontinuiteta (številka: 38/39, 2001)
  Nationality, citizenship and integration, a european perspective (številka: 38/39, 2001)
  Izbrani teoretski vidiki razumevanja prostora kot elementa etnične, narodne in nacionalne identitete (številka: 38/39, 2001)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2000 (številka: 38/39, 2001)
 5. 2002
   17

  številka: 40 (2002)
  številka: 41 (2002)
  Primerjava ustavne zaščite manjšin v državah članicah Sveta Evrope (številka: 40, 2002)
  Številčni razvoj koroških Slovencev v luči rezultatov ljudskega štetja leta 2001 (številka: 40, 2002)
  Iskanje novih evropskih identitet: uganka globalnih identitet (številka: 40, 2002)
  Volilna pravica tujcev s stalnim prebivališčem kot prispevek integraciji in lokalni samoupravi (številka: 40, 2002)
  Delovanje slovenskih izseljencev v Kanadi za neodvisno Slovenijo (številka: 40, 2002)
  Der Ortstafelsturm vor 30 Jahren - eine Bewegung gegen Gesetz und Ordnung (številka: 41, 2002)
  Minderheitenpolitik am Beispiel der Roma in ausgewählten Staaten Südosteuropas (številka: 41, 2002)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2001 (številka: 41, 2002)
  Enake možnosti na delovnem mestu (številka: 41, 2002)
  Ekonomski vidik jezika v večkulturnem okolju - narodnostno mešano okolje v Sloveniji (številka: 41, 2002)
  Vpliv Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih na ustavno zaščito manjšin v državah članicah Sveta Evrope (številka: 41, 2002)
  Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921 (številka: 41, 2002)
  Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji (številka: 41, 2002)
  Slovene minority in Italy through the monitoring process of the framework Convention for the protection of national minorities (številka: 41, 2002)
  In memoriam Janko Jeri (številka: 41, 2002)
 6. 2003
   27

  številka: 42 (2003)
  številka: 43 (2003)
  Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 42, 2003)
  "Volá Londýn" (številka: 42, 2003)
  Dobri, pogumni, zli (številka: 42, 2003)
  Avstrijske politične stranke in koroški Slovenci (številka: 42, 2003)
  The role of outside factors in the dissolution of Yugoslavia (številka: 42, 2003)
  Etnični dejavnik konfliktnosti državnih teritorialnih meja v vmesni Evropi (številka: 42, 2003)
  Jeziki, jezikovna različnost in manjšine v osnutku ustavne listine Evropske unije (številka: 42, 2003)
  The end of european "Zero" immigration policy model (številka: 42, 2003)
  Preteklost, ki noče miniti (številka: 42, 2003)
  Ustavnopravne in zakonodajne določbe o preprečevanju diskriminacije v Republiki Sloveniji (številka: 42, 2003)
  Vloga kulture pri procesih integracije (prisilnih) priseljencev (številka: 42, 2003)
  "Etnična demokracija" (številka: 43, 2003)
  Profesorju Ottu Feinsteinu (1930-2003) v slovo (številka: 43, 2003)
  Čezmejne dnevne delovne migracije v slovenskem obmejnem prostoru (številka: 43, 2003)
  Stališče prebivalcev narodno mešanih območij v Sloveniji do učenja jezika večine in manjšine (številka: 43, 2003)
  Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu (številka: 43, 2003)
  Zaštita manjina putem bilateralnih međunarodnih sporazuma (številka: 43, 2003)
  Matjaž Klemenčič in Mitja Žagar: The Former Yugoslavia's diverse peoples (številka: 43, 2003)
  Številčni razvoj Slovencev na Madžarskem v luči zgodovinskih dogodkov in pričevanj anketirancev v Sombotelu (številka: 43, 2003)
  Changes in public administration along the Hungarian-Slovenian border in the 20th century (številka: 43, 2003)
  Avguštin Malle - šestdesetletnik (številka: 43, 2003)
  The Slovene language in Carinthia - symbolic bilingualism (številka: 43, 2003)
  Obisk Koroške v času "vojne za krajevne napise" (Ortstafelkrieg, Ortstafelsturm) oktobra 1972 (številka: 43, 2003)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2002 (številka: 43, 2003)
  Varstvo "novih" narodnih skupnosti v Sloveniji (številka: 43, 2003)
 7. 2004
   27

  številka: 44 (2004)
  številka: 45 (2004)
  Neizgubljivi čas (številka: 44, 2004)
  National minorities and cross-border cooperation between Denmark and Germany (številka: 44, 2004)
  Linguistic diversity, minority languages and minorities in the new EU constitutional treaty (številka: 44, 2004)
  Ob 30-letnici Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (številka: 44, 2004)
  Fašizem in zatiranje manjšin / Il fascismo e il martirio delle minoranze (številka: 44, 2004)
  Small autochthonous ethnic groups and the multicultural model of civil society (številka: 44, 2004)
  Predstavitev dokumenta gibanja Giustizia e liberta (številka: 44, 2004)
  Primerjava družbenega in prostorskega razvoja madžarske in italijanske manjšine v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji v obdobju po razpadu Jugoslavije (številka: 44, 2004)
  Politike promocije manjšinskih jezikov (številka: 44, 2004)
  Predlog novega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (številka: 44, 2004)
  Stališča do jezikovne raznolikosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 44, 2004)
  Razumevanje etničnih konfliktov v Srednji Evropi (številka: 44, 2004)
  Kraj bivanja in socialna struktura Slovencev v Bosni in Hercegovini po podatkih ljudskega štetja iz let 1921 in 1948 (številka: 44, 2004)
  Specialistično proučevanje zakonsko zaščitenih narodnostnih manjšin v Sloveniji do obdobja državne osamosvojitve (številka: 45, 2004)
  "Avtohtoni" in "neavtohtoni" Romi v Sloveniji (številka: 45, 2004)
  Evropa, Slovenija in Romi (številka: 45, 2004)
  "Kri ni voda" (številka: 45, 2004)
  Italijani in Madžari v Sloveniji v perspektivi etničnih študij - participacija v politiki in pri urejanju javnih zadev (številka: 45, 2004)
  Oblike ljudske in birokratske diskriminacije skozi pogled ljudi, ki jih uradno nikoli niso poimenovali za begunce (številka: 45, 2004)
  Na stvari je treba gledati v kontekstu in ne smemo jih imeti za dokončne (številka: 45, 2004)
  Slovenci v Avstriji kot eden prednostnih predmetov v slovenskih etničnih študijah (številka: 45, 2004)
  Albanci v Sloveniji (številka: 45, 2004)
  Etničnost, integracija in civilna družba (številka: 45, 2004)
  Etnično razlikovanje v Sloveniji (številka: 45, 2004)
  Judje in ideacija o Judih v sodobni Sloveniji (številka: 45, 2004)
 8. 2005
   25

  številka: 46 (2005)
  številka: 47 (2005)
  Etnična sestava prebivalstva in medetnični odnosi v Velenju (številka: 46, 2005)
  Srbi u Temišvaru (številka: 46, 2005)
  Percepcija kulturne in jezikovne raznolikosti v dveh obmejnih mestih (številka: 46, 2005)
  Koncepti, modeli in mehanizmi političnega predstavljanja narodnih manjšin in politike integracije (številka: 46, 2005)
  Slovenci v hrvaški Istri od Unije Slovencev za županijo istrsko do prvega organiziranega društva Slovencev v hrvaški Istri (številka: 46, 2005)
  Dejavniki ohranjanja ali opuščanja elementov etnične identitete v medgeneracijski kontinuiteti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji (številka: 46, 2005)
  Die steirischen Slowenen im Spiegel der amtlichen Volkszählungen (številka: 46, 2005)
  Uskoško prebivalstvo v belokrajnskih vaseh Bojanci, Marindol, Miliči, Paunoviči (številka: 46, 2005)
  Kakšna naj bi bila integracijska politika? (številka: 46, 2005)
  Primerjalna analiza vitalnosti - produkcije, reprodukcije, transformacije - etničnih skupnosti na narodno mešanih območjih ob slovenski meji (številka: 47, 2005)
  Vloga in pomen narodnih manjšin v čezmejnem sodelovanju. Primer manjšin v Sloveniji in Slovencev v sosednjih državah (številka: 47, 2005)
  Izvlečki iz slovenske "romologije" (številka: 47, 2005)
  Etnična diskriminacija na trgu delovne sile (številka: 47, 2005)
  Vloga Ivana Molka v skupnosti ameriških Slovencev v Calumetu (številka: 47, 2005)
  Von Ortstafeln und anderen "Zweisprachigkeiten" oder: die Versuchte Konstruktion eines "deutschen" Kärnten (številka: 47, 2005)
  Romi v Nemčiji - včeraj in danes (številka: 47, 2005)
  EU - kako naprej? Model asimetričnega odločanja kot sredstvo za urejanje in upravljanje različnosti v Evropi (številka: 47, 2005)
  Andrej Kobal: demokratični poizkusi podonavskih držav pred letom 1938 (številka: 47, 2005)
  Lokale Identitäten im viersprachigen Kanaltal/Kanalska dolina (številka: 47, 2005)
  Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2004 (številka: 47, 2005)
  "To je tko, kt en Johan, recimo en Johan, ampak je Musliman" (številka: 47, 2005)
  Posebne pravice Romske skupnosti - privilegij manjšine ali mednarodna obveznost večine (številka: 47, 2005)
  Konvencija za pripravo osnutka statuta Dežele Furlanije Julijske krajine in slovenska manjšina (številka: 47, 2005)
 9. 2006
   36

  številka: 48-49 (2006)
  številka: 50-51 (2006)
  Zgodovinski viri o Romih v Sloveniji (številka: 48, 2006)
  Searching for solutions and summarization before world war I (številka: 48, 2006)
  Aktivnosti kulturno prosvetnega društva Slovenski dom "Bazovica" v reškem tisku (številka: 48, 2006)
  Koegzistencija ili integracija na pripadnicite na malcinstvata (številka: 48, 2006)
  A survey of research on Slovene immigration to the USA (številka: 48, 2006)
  Vpliv prisotnosti evropskih naseljencev na procesa dekolonizacije in emigracije na primeru afriških držav: Alžirija, Angola in Zimbabve (številka: 48, 2006)
  Balkanization of Caucasus: case study of Georgia (številka: 48, 2006)
  "Ampak to pa lahko pohvalimo, da je o miru in ljubezni spregovoril mohamedan": mobilizacija obmejnega orientalizma proti gradnji džamije v Ljubljani (številka: 48, 2006)
  Avtonomija kot možni način odpravljanja etničnih napetosti: primer avtonomije Kosova in Metohije (številka: 48, 2006)
  Funkcija kulture v čezmejnem sodelovanju v prostoru Alpe-Jadran (številka: 48, 2006)
  Številčni razvoj prekmurskih Madžarov v 20. stoletju (številka: 48, 2006)
  Transgeneracijska transmisija "taboriščne izkušnje" in molk (številka: 48, 2006)
  Geopolitične razsežnosti makedonskega narodnega vprašanja (številka: 48, 2006)
  Procesi razločevanja med kitajskimi migranti v Evropi: skupina iz Quingtiana (številka: 48, 2006)
  Travma, ideologije pripadnosti, nacija (številka: 50, 2006)
  Neznosna lahkost avtohtonosti? (številka: 50, 2006)
  Raziskave na področju slovenskega narodnega vprašanja v Sloveniji po letu 1990 (številka: 50, 2006)
  80-letnica Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (številka: 50, 2006)
  Raziskovanje etničnih odnosov (etničnosti) in manjšin v sosednjih državah in svetu (številka: 50, 2006)
  Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Trst (številka: 50, 2006)
  Raziskovanje etničnosti in manjšin na Madžarskem - na primeru institucionalizacije (številka: 50, 2006)
  Perspektive raziskovanja etničnosti in manjšin v 21. stoletju (številka: 50, 2006)
  Raziskovanje odnosov etničnosti in manjšin v Sloveniji (številka: 50, 2006)
  Etnični odnosi, nacionalizem, manjšine in človekove pravice v jugovzhodni Evropi in v evropskih okvirih (številka: 50, 2006)
  Etničnost i etničke manjine u Hrvatskoj (številka: 50, 2006)
  Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva (številka: 50, 2006)
  Rodnost, etničnost in nacija (številka: 50, 2006)
  Memorija in spomin v času globalizacije (številka: 50, 2006)
  Jezik in kultura v raziskovanju medetničnih odnosov - predstavitev izbranih vidikov (številka: 50, 2006)
  Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu (številka: 50, 2006)
  Evropski pravni standardi manjšinskega varstva, uresničevanje in dileme razvoja (številka: 50, 2006)
  Rodnostno obnašanje in priseljevanje v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni (številka: 50, 2006)
  Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji (številka: 50, 2006)
  Etnos in demos (številka: 50, 2006)
 10. 2007
   35

  številka: 52 (2007)
  številka: 53-54 (2007)
  Laws of return and ethnic cleansing (številka: 52, 2007)
  The foresight principle in government (številka: 52, 2007)
  Legal protection of Roma in Slovenia (številka: 52, 2007)
  Marketing minority language as a valid tool in the fight for survival of minority languages (številka: 52, 2007)
  Regulation of ethnic relations in post-Soviet countries (številka: 52, 2007)
  Manageability of ethnic conflicts (številka: 52, 2007)
  The constitutional framework for regulation of the position of the Roma community in the Republic of Slovenia (številka: 52, 2007)
  The role of rhetoric in the politicization of ethnicity (številka: 52, 2007)
  The "new stage" of Roma policy - a general survey of activities at international level concerning Roma issues (številka: 52, 2007)
  Nationalizing minorities and homeland politics (številka: 52, 2007)
  Comparing constitutional protection of human rights in Europe (številka: 52, 2007)
  Position of language: case of the Slovene language (številka: 52, 2007)
  Diversity management - evolution of concepts (številka: 52, 2007)
  Beyond sovereignty. Accommodating nations in the European commonwealth (številka: 52, 2007)
  The rhetoric of Australian reconciliation (številka: 52, 2007)
  Sodobni socialni in etnični procesi med koroškimi Slovenci (številka: 53, 2007)
  Osnovanje, razvoj in delovanje Slovenskega verskega središča svetih bratov Cirila in Metoda v Melbournu in Avstraliji (številka: 53, 2007)
  Agrarna reforma in kolonizacija na območju Dolnje Lendave med obema vojnama (številka: 53, 2007)
  Več kot pol stoletja po podpisu avstrijske državne pogodbe ostaja problem dvojezičnih "označb in napisov topografskega značaja" na avstrijskem Koroškem nerešen (številka: 53, 2007)
  Asimilacija in identitete v Kanalski dolini in na južnem Koroškem - primerjalni pregled (številka: 53, 2007)
  Die in Jugoslawien lebende ungarische Minderheit in der ungarischen Aussenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1919-1938) (številka: 53, 2007)
  Prizadevanje Slovencev v Italiji za mednarodno priznanje Slovenije (številka: 53, 2007)
  "Kar se zasliši od vzhoda in severa znani grozoviti krik: 'Alah, Alah!'" (številka: 53, 2007)
  Delovanje Ivana Molka po odhodu iz uredništva "Prosvete" in nastanek odbora Demokratične akcije ter "Svobodne besede" (številka: 53, 2007)
  Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih politik (številka: 53, 2007)
  Kdo so potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije? (številka: 53, 2007)
  Konstrukcija romskega političnega predstavništva (številka: 53, 2007)
  Memorija in/ali spomin? (številka: 53, 2007)
  Spremembe etnične strukture prebivalstva v Sloveniji po letu 1991 (številka: 53, 2007)
  "The Danube area" - Optimistic perspective after the second world war (številka: 53, 2007)
  Politike za preprečevanje in odpravljanje etnične diskriminacije in njihov vpliv v delovnem okolju (številka: 53, 2007)
  Prispevek porabskih Slovencev k osamosvajanju Slovenije (številka: 53, 2007)
  Delovanje slovenskih izseljencev v Argentini za neodvisno Slovenijo (številka: 53, 2007)
 11. 2008
   11

 12. 2009
   28

  številka: 58 (2009)
  številka: 59 (2009)
  številka: 60 (2009)
  Položaj priseljencev in potomcev priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije na trgu dela v Sloveniji (številka: 58, 2009)
  "Identity" among the minority Slovenes of Carinthia, Austria (številka: 58, 2009)
  Madžarska begunska problematika leta 1956 - primer Jugoslavije in Slovenije (številka: 58, 2009)
  István Bibó on self-governance (številka: 58, 2009)
  Pogovori in pogajanja avstrijskih ter nemških nacionalsocialistov s koroškimi Slovenci in dr. Julijem Felaherjem v letih 1933/1934 (številka: 58, 2009)
  Pravni okvir, relevanten za integracijo imigrantov v Sloveniji (številka: 58, 2009)
  Načelo enakosti in pozitivna diskriminacija v pravnem urejanju položaja manjšin (številka: 58, 2009)
  Social networks among Arabs in Slovenia (številka: 58, 2009)
  Razvoj manjšinske zaščite v OZN skozi delo podkomisije ZN za promocijo in zaščito človekovih pravic po letu 1979 (številka: 58, 2009)
  Vloga državljanstva v politikah integracije imigrantov v izbranih državah članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Različne oblike politične participacije imigrantov v članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Vključevanje imigrantskih otrok v izobraževalni sistem (številka: 59, 2009)
  Integracijski programi za priseljence v izbranih državah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Dostop do trga dela za državljane tretjih držav (številka: 59, 2009)
  Urejanje statusa rezidentov za daljši čas v izbranih državah članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Združevanje družin priseljencev v izbranih državah članicah Evropske unije (številka: 59, 2009)
  Pravnoformalni okvir boja zoper diskriminacijo na etnični osnovi (številka: 59, 2009)
  Mladoletni migranti brez spremstva in njihove pravice v slovenskem azilnem in migracijskem sistemu (številka: 60, 2009)
  "Nisem 0815 Korošec ---" - primeri etnične identifikacije pri slovensko govorečih (post)adolescentih na dvojezičnem avstrijskem Koroškem (številka: 60, 2009)
  Od kulture k multikulturalizmu: premislek skozi antropologijo (številka: 60, 2009)
  Ugotavljanje podobe slovenske skupnosti, ki živi na območju Furlanije Julijske krajine, na svetovnem spletu (številka: 60, 2009)
  Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.): Krila migracij: po meri življenjskih zgodb (številka: 60, 2009)
  Naseljevanje in prostorski razvoj slovenskih naselbin v Pueblu v Koloradu (številka: 60, 2009)
  Emigracija Poljakov v Veliko Britanijo po vstopu Poljske v Evropsko unijo (številka: 60, 2009)
  Janja Žitnik Serafin: Večkulturna Slovenija: položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (številka: 60, 2009)
 13. 2010
   17

 14. 2011
   16

 15. 2012
   14

 16. 2013
   12

 17. 2014
   10

 18. 2015
   10

 19. 2016
   13

 20. 2017
   18

 21. 2018
   7

 22. 2019
   2