Družboslovne razprave

 1. 1989
   27

  Premiki v pluralizmu blaginje - uvod v nov prijem pri preučevanju transformacij v politiki blaginje in socialni politiki (6, št.8 (1989), str.173-193, 1989)
  Politika prostega časa (6, št.8 (1989), str.143-148, 1989)
  Nova družbena gibanja in kontinuiteta moderne (6, št.7 (1989), str.130-150, 1989)
  Moč in nemoč socioloških teorij socialne politike - pogled na teorije iz zornega kota empirije (6, št.8 (1989), str.33-47, 1989)
  Problema modernosti in modernizacije v kontekstu teoretične sociologije (6, št.7 (1989), str.7-18, 1989)
  Zgodovinske tradicije, modernizacija in razvoj (6, št.7 (1989), str.121-129, 1989)
  Novosti na področju skrbi za ostarele (6, št.8 (1989), str.125-133, 1989)
  Ali obstaja postmoderna družbena razvojna stopnja (6, št.7 (1989), str.87-102, 1989)
  Distributivna pravičnost (6, št.8 (1989), str.82-98, 1989)
  Kriza industrijske moderne in novi individualizem (6, št.7 (1989), str.66-75, 1989)
  Socialistična družba kot "obmoderna" družba (6, št.7 (1989), str.31-40, 1989)
  Narodno vprašanje v postmodernem času (6, št.7 (1989), str.76-83, 1989)
  Družba tveganja (6, št.7 (1989), str.103-107, 1989)
  Sociološka teorija in problem pravičnosti na zahodu (6, št.8 (1989), str.157-172, 1989)
  Pluralni sistem blaginje - evolucija ali prelom razvojne paradigme družbenih dejavnosti? (6, št.8 (1989), str.48-59, 1989)
  Socialno varstvo starostnikov v Jugoslaviji (6, št.8 (1989), str.134-142, 1989)
  Ustroj in dinamika tradicije v tradicionalnih družbah (6, št.7 (1989), str.108-120, 1989)
  Skrite (politične) tendence družinske socializacije: avtoritarni in antiavtoritarni primer (6, št.8 (1989), str.117-124, 1989)
  Problem prioritete sprememb - državna uprava (6, št.8 (1989), str.73-81, 1989)
  Deformirana modernizacija - (realni) socializem med tradicijo in modernostjo (6, št.7 (1989), str.19-30, 1989)
  Državno industrializirana družba kot nedokončana modernost (6, št.7 (1989), str.51-65, 1989)
  Izvor in razvoj socialne politike (6, št.8 (1989), str.15-32, 1989)
  Družinska in prebivalstvena politika: shajanja in razhajanja (6, št.8 (1989), str.107-116, 1989)
  Nacionalno vprašanje v dobi (post)moderne (6, št.8 (1989), str.149-154, 1989)
  Enakost in pravičnost (6, št.8 (1989), str.99-106, 1989)
  Socialna država v Zvezni Republiki Nemčiji - potreba po reformi in reformski koncepti (6, št.8 (1989), str.60-72, 1989)
  Zalom jugoslovanskih elit modernizacije (6, št.7 (1989), str.41-50, 1989)
 2. 1990
   28

  Max Weber in nemška socialna država (številka: 9, 1990)
  Spoznavno-teoretski izvori Webrove metodologije družbenih znanosti (številka: 9, 1990)
  Organizacija in moč (številka: 9, 1990)
  Webrova "desnica" in "levica" (številka: 9, 1990)
  Max Weber in sociologija religije: temelji modernega duha in vprašanje postmoderne (številka: 9, 1990)
  (Ne)legitimnost oblasti v socialističnih družbah: kaj bi Max Weber resnično rekel? (številka: 9, 1990)
  Modernizacija družbe kot predpogoj za konstituiranje družbenega "Health promotion" (številka: 9, 1990)
  Nacionalna država kot sociološki problem (številka: 9, 1990)
  Racionalnost komunističnega delovanja? (številka: 9, 1990)
  Trije čisti tipi legitimne oblasti (številka: 9, 1990)
  Pojem racionalnosti pri Maxu Webru (številka: 9, 1990)
  Lokalna pripadnost in globalna uvrstitev (številka: 10, 1990)
  Poročilo o delu RC 10 na kongresu ISE v Madridu (številka: 10, 1990)
  Različnost s priokusom enotnosti - ISA, RC13 (številka: 10, 1990)
  Teorija fleksibilne akumulacije in urbano družbeno raziskovanje (številka: 10, 1990)
  Vpliv kulturnih vzorcev in tradicije na procese družbenega razvoja (številka: 10, 1990)
  Dileme razvoja mest in podeželja v Jugoslaviji (številka: 10, 1990)
  Od prostora krajev k prostoru tokov: prestrukturiranje ali razkroj teritorialno-družbene organizacije? (številka: 10, 1990)
  Prostor in sociologija (številka: 10, 1990)
  Privatizacija stanovanjske preskrbe (številka: 10, 1990)
  XII. svetovni sociološki kongres - Madrid (številka: 10, 1990)
  Obmejna mesta: primer Gorice in Nove Gorice (številka: 10, 1990)
  Individualnost starega človeka v bivalnem okolju (številka: 10, 1990)
  Urbanizem kot formalizacija dogajanja v prostoru (številka: 10, 1990)
  Znanost, univerza in tehnologija (številka: 10, 1990)
  Izraba prostora - razvoj - individualnost (številka: 10, 1990)
  Sociološki kongres v Madridu - skozi prostor (in čas) (številka: 10, 1990)
  Bivalne skupnosti in nova urbana oblika (številka: 10, 1990)
 3. 1991
   26

  Krmilni mediji in posplošene forme komuniciranja (številka: 11, 1991)
  Štiri funkcije (številka: 11, 1991)
  Talcott Parsons - sociološki prispevek k družbeni re/produkciji hierarhije med spoloma (številka: 11, 1991)
  Socialni sistem in njegova okolja (številka: 11, 1991)
  Družbena evolucija in procesi modernizacije v luči Parsonsove teorije (številka: 11, 1991)
  Talcott Parsons in sodobna sociologija znanosti (številka: 11, 1991)
  Konflikt kot strategija zoper družbeno spremembo (številka: 11, 1991)
  Uporaba Parsonsovega modela izmenjave v teoriji organizacije (številka: 11, 1991)
  Očrt temeljnih konceptov Parsonsove sociološke teorije (na ravni teorije akcije in socialnega sistema) (številka: 11, 1991)
  Teorija socialnega sistema (številka: 11, 1991)
  Izbrani odlomki (številka: 11, 1991)
  Kriza razvojne prostorske paradigme v Jugoslaviji (številka: 12, 1991)
  Pred novimi etnopolitičnimi razkoli: Hrvatska ter Bosna in Hercegovina (številka: 12, 1991)
  Prispevek k opisu stanovanjske preskrbe v Jugoslaviji ob koncu osemdesetih let (številka: 12, 1991)
  Socialni položaj, materialni standard in način preživljanja prostega časa (številka: 12, 1991)
  Zaposlenost in marginalnost (številka: 12, 1991)
  Profesionalci kot profeti (številka: 12, 1991)
  Politična participacija kot sestavina kakovosti življenja (številka: 12, 1991)
  Premise za raziskovanje kvalitete življenja (številka: 12, 1991)
  Nekatere značilnosti kvalitete življenja migrantov v Jugoslaviji (številka: 12, 1991)
  Delo in kakovost življenja (številka: 12, 1991)
  Razlike v kvaliteti življenja (številka: 12, 1991)
  Razsežja regionalnega pluralizma (številka: 12, 1991)
  Dr. Tine Hribar: Teorija znanosti in organizacija raziskovanja (številka: 12, 1991)
  Razredi v socialistični družbi (številka: 12, 1991)
  Znanstveno srečanje "Bodočnost evropskih mest" (številka: 12, 1991)
 4. 1992
   14

 5. 1994
   32

  Families in urban centers (str. 15-16. Tabele, 1994)
  The catholic church, recatholicization and gender hierarchy (številka: 15/16, 1994)
  How the new political elite in Slovenia understands democracy (številka: 15/16, 1994)
  Challenges of Slovenia's technological strategy (številka: 15/16, 1994)
  After four years of democracy: fragility and stability (številka: 15/16, 1994)
  Social and ethnic stratification (številka: 15/16, 1994)
  Slovenia and the world - statistical comparison (številka: 15/16, 1994)
  The abortive integration of art and everyday life: the historical avant-garde and its failures (številka: 15/16, 1994)
  The informal postsocialism (številka: 15/16, 1994)
  Life in transition (številka: 15/16, 1994)
  The rise and fall of the civil society project (številka: 15/16, 1994)
  Deterritorialization and re-territorialization of cultural identities (številka: 15/16, 1994)
  Urban mobility and housing shortages (številka: 15/16, 1994)
  Slovenska gospodarska razglednica (številka: 17/18, 1994)
  "Rastoča stanovanjska neskladja" - med citati, interpretacijami in opombami pod črto (številka: 17/18, 1994)
  Periferija ali križišče? (številka: 17/18, 1994)
  Neokorporativizem in sindikalni pluralizem (številka: 17/18, 1994)
  Sindikati v procesu oblikovanja politik (številka: 17/18, 1994)
  Kako so Slovenijo učili bivanja (številka: 17/18, 1994)
  Razvoj sindikalnih gibanj na Slovenskem pred drugo svetovno vojno (številka: 17/18, 1994)
  Sindikati in privatizacija (številka: 17/18, 1994)
  Slovenija med centrom in periferijo (številka: 17/18, 1994)
  Demokratični korporativizem v luči razvojne strategije majhnih držav (številka: 17/18, 1994)
  The Czech tripartite council and its contribution to social peace (številka: 17/18, 1994)
  "Novi podjetniki" na začetku devetdesetih v Srbiji (številka: 17/18, 1994)
  Socialdemokracija, sindikati, korporativizem? (številka: 17/18, 1994)
  Analiza člankov o slovenskih sindikatih (številka: 17/18, 1994)
  Evropskemu sindikalnemu trenutku naproti (številka: 17/18, 1994)
  Politične orientacije slovenskih sindikatov (številka: 17/18, 1994)
  Neokorporativizem na Slovenskem? (številka: 17/18, 1994)
  Javnomnenjske podobe sindikatov (številka: 17/18, 1994)
  Sindikati in management (delodajalci) - waffengleicheit? (številka: 17/18, 1994)
 6. 1995
   11

 7. 1996
   25

  "Udbomafija" kot strukturni element današnje desne ideologije (številka: 21, 1996)
  Postsocialistični miti (številka: 21, 1996)
  Sistem ekspertnega ocenjevanja v znanosti (številka: 21, 1996)
  Religija in cerkev: dejavnika oblikovanja nacionalnih mitologij v postsocialističnih družbah (številka: 21, 1996)
  Strategije Katoliške cerkve na Slovenskem (številka: 21, 1996)
  Stanovanjska mobilnost in izbira stanovanja (številka: 21, 1996)
  Mit Evrope in religija demokracije (številka: 21, 1996)
  Janez Pavel II. v deželi Maručinih kristalov (številka: 21, 1996)
  Neokorporativizem v sistemski perspektivi in njegova vloga v postsocialistični modernizaciji (številka: 21, 1996)
  Cerkev v postsocializmu (številka: 21, 1996)
  Change in Central and Eastern Europe: the challenges for the churches (številka: 21, 1996)
  Social and material determinants of leisure (številka: 22/23, 1996)
  The changing quality of life during "transition" - the housing component (številka: 22/23, 1996)
  Satisfaction with life and work (številka: 22/23, 1996)
  Quality of working life (številka: 22/23, 1996)
  Material quality of life in various life cycles (številka: 22/23, 1996)
  Security of life in Slovenia (številka: 22/23, 1996)
  Investment in education and training and shifts between jobs in the Slovenian labour market (številka: 22/23, 1996)
  Quality of life research in Slovenia (številka: 22/23, 1996)
  Determinants of self-reported health (številka: 22/23, 1996)
  Quality of life in the living environment of Slovenia (številka: 22/23, 1996)
  Labor market dynamics in Slovenia (številka: 22/23, 1996)
  Work career defined by autonomy in work (številka: 22/23, 1996)
  Poverty: facts and feelings (številka: 22/23, 1996)
  Social exclusion (številka: 22/23, 1996)
 8. 1997
   12

 9. 1998
   22

  The challenge of European Union membership (številka: 26, 1998)
  Eastern enlargement of the European Union (številka: 26, 1998)
  The relevance of social capital and intermediary structures for the creation of systemic competitiveness (številka: 26, 1998)
  The European union as a catalyst of modernization? (številka: 26, 1998)
  Global trends and European integration (številka: 26, 1998)
  Stabilization and modernization in Central Eastern Europe (številka: 26, 1998)
  European union enlargement to the East (številka: 26, 1998)
  Is the Czech economy ready for European union accession? (številka: 26, 1998)
  System change and European integration (številka: 26, 1998)
  Luknje v modernosti (številka: 27/28, 1998)
  Od časa, ki ostaja, do blagostanja (številka: 27/28, 1998)
  Stilizacija vsakdanjega življenja (številka: 27/28, 1998)
  Virtualna javnost v luči postmodernih konceptualizacij javnega mnenja (številka: 27/28, 1998)
  Intermediarne strukture in družbeni sistem znanosti (številka: 27/28, 1998)
  Družboslovno pojmovanje primitivne religije v XIX. in v XX. stoletju (številka: 27/28, 1998)
  Proces oblikovanja družine v Sloveniji (številka: 27/28, 1998)
  Skrivnost in moralnost modernega potrošništva (številka: 27/28, 1998)
  Sodobne oblike čustvovanja (številka: 27/28, 1998)
  "Do skrajnosti za sveto stvar!" (številka: 27/28, 1998)
  Medijsko strukturiranje vsakdana (številka: 27/28, 1998)
  Skriti prostori vsakdanjega življenja (številka: 27/28, 1998)
  Sociopatologije vsakdanjosti: anorexia nervosa (številka: 27/28, 1998)
 10. 1999
   28

  Introduction (številka: 29, 1999)
  The impact of health insurance privatisation on risk absorption (številka: 29, 1999)
  Evaluation of two proposed laws on privatisation of public social services (številka: 29, 1999)
  Hybrid forms of privatisation (številka: 29, 1999)
  Privatisation and professional dynamics (številka: 29, 1999)
  Privatisation and culture (številka: 29, 1999)
  Public-private mix of the primary health-care providers in Ljubljana 1992-1998 (številka: 29, 1999)
  Privatisation and the quality of health-care services (številka: 29, 1999)
  Changes in the regulation of public social-service institutions as a condition for private provision of social services (številka: 29, 1999)
  The (un)acceptable liberalisation of the (welfare) state (številka: 29, 1999)
  The study of health-care providers in Ljubljana (številka: 29, 1999)
  The study of health-care users (številka: 29, 1999)
  (Ne)uspehi prebivalstvene politike (številka: 30/31, 1999)
  Nekaj odprtih problemov delavskega samoupravljanja (številka: 30/31, 1999)
  Razvoj slovenske državne blaginje v evropski perspektivi (številka: 30/31, 1999)
  Stanovanje, kakovost življenja in spremembe v zadnjem desetletju (številka: 30/31, 1999)
  Vrednote mladih (številka: 30/31, 1999)
  15 let Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja (številka: 30/31, 1999)
  Družbena stratifikacija v Jugoslaviji (številka: 30/31, 1999)
  Udeležba ali beg? (številka: 30/31, 1999)
  Projekt Slovensko javno mnenje in njegov čas SJM 1968-1999 (številka: 30/31, 1999)
  Prispevek v mozaik zgodovine Instituta za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani ob njegovem jubileju (številka: 30/31, 1999)
  Equity is efficient! (številka: 30/31, 1999)
  Pripombe k vprašanju o razslojenosti sodobne slovenske družbe (številka: 30/31, 1999)
  Ostarela družba (številka: 30/31, 1999)
  Vrednote zaposlenih do dela in do družbe (številka: 30/31, 1999)
  Hlapčevstvo (številka: 30/31, 1999)
  Izkoriščanje zapuščine slovenske empirične sociologije za današnje namene v okviru sekundarne analize (številka: 30/31, 1999)
 11. 2000
   24

  Some characteristics of European (flexible) labour markets (številka: 32/33, 2000)
  Growing-up Slovenia in the nineties (številka: 32/33, 2000)
  From elite reproduction to elite adaptation (številka: 32/33, 2000)
  Managerial elite and market transition (številka: 32/33, 2000)
  The Slovenian approach to talent identification and social inequality (številka: 32/33, 2000)
  Slovenian trade unions - the birth of labor organizations in post-communism (številka: 32/33, 2000)
  Regime change and elite dynamics in Slovenia during the 1990s (številka: 32/33, 2000)
  Old social risk in a new light - the old age (številka: 32/33, 2000)
  Transition elites (številka: 32/33, 2000)
  The education system in Slovenia in the 20th century (številka: 32/33, 2000)
  Inequality from the perspective of cognitive science (številka: 32/33, 2000)
  Democratic transition and elite integration in Slovenia from 1988 to 1995 (številka: 32/33, 2000)
  The parental effect on educational and accupational attainment in Slovenia during the 20th century (številka: 32/33, 2000)
  Zadeve srca na prepihu tranzicije (številka: 34/35, 2000)
  Kmetica in kmečka družina v tranziciji (številka: 34/35, 2000)
  Dejavniki strankarske podpore kandidatkam na lokalni in nacionalni ravni političnega sistema (številka: 34/35, 2000)
  Adolescentke (številka: 34/35, 2000)
  Spolna neenakost v nekaterih tranzicijskih družbah (številka: 34/35, 2000)
  Ženske v znanosti in znanost v družbi (številka: 34/35, 2000)
  Ne-srečno razmerje (številka: 34/35, 2000)
  Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih (številka: 34/35, 2000)
  Postsocializem in androcentrizem (številka: 34/35, 2000)
  Spolne razlike v formalnem in neformalnem delu (številka: 34/35, 2000)
  Spolna konstrukcija menedžerskih vlog (številka: 34/35, 2000)
 12. 2001
   22

  "Kulturologijo študiraš? Ja, ljuba deklica, kje se boš pa zaposlila?" (številka: 36, 2001)
  Uporabnost družbenih ved v prostoru med državo in civilno družbo (številka: 36, 2001)
  Socialna kohezija v primežu prenovljenega pojmovanja (številka: 36, 2001)
  Kolektivna memorija in čas (številka: 36, 2001)
  "Moč" kulture (številka: 36, 2001)
  Ali je sociologija sposobna proizvesti utopije-alternative? (številka: 36, 2001)
  Družboslovno strokovno izrazje (številka: 36, 2001)
  Osebne in družbene funkcije sociološkega spoznanja (številka: 36, 2001)
  Analiza velikih socialnih omrežij (številka: 36, 2001)
  Some problems in Luhmann's social systems theory (številka: 37/38, 2001)
  Socialist society and functional differentation (številka: 37/38, 2001)
  Die Performativität des Namens - Anmerkungen zur Semantik von Inklusion und Exklusion (številka: 37/38, 2001)
  Differenzierte Rezeption der Differezierten Theorie (zur Rezeption der Luhmannschen Systemtheorie in den Sozialwissenschaften Sloweniens) (številka: 37/38, 2001)
  Smisel, ideologija in mit v Durkheimovi teoriji religije (številka: 37/38, 2001)
  Kultura in družbena struktura - ali smisel v družbeni strukturi? (številka: 37/38, 2001)
  Socialni kapital, socialna omrežja in politično vedenje (številka: 37/38, 2001)
  Med angleščino in slovenščino (številka: 37/38, 2001)
  Trust, contract and small-medium enterprises (SME) development in Suth East Europe (številka: 37/38, 2001)
  Modern social system theory and the sociology of science (številka: 37/38, 2001)
  Hierarhična razmerja moči na univerzi (številka: 37/38, 2001)
  Ali univerza lahko nudi začasno zatočišče teoretski produkciji? (številka: 37/38, 2001)
  Zanesljivost mer središčnosti in pomembnosti v socialnih omrežjih (številka: 37/38, 2001)
 13. 2002
   28

  Od goriva za telo do pripomočka za samouresničevanje (številka: 39, 2002)
  Vrednotni habitusi kot empirična tipologija (številka: 39, 2002)
  Etnično mešane zakonske zveze kot oblika medkulturnega soočenja (številka: 39, 2002)
  Emocionalno delo in intimni odnosi v pozni modernosti (številka: 39, 2002)
  Znanstvena politika kot ovira razvoju družbenih in humanističnih ved na Slovenskem (številka: 39, 2002)
  Razlike, ki delajo razlike (številka: 39, 2002)
  Ekološke orientacije - trajne vrednote ali prehodni preplahi? (številka: 39, 2002)
  Boj za okus in moralno odličnost (številka: 39, 2002)
  Med družbeno in zasebno razsežnostjo potrošnje (številka: 39, 2002)
  CAW - Computer aided welfare state (številka: 40, 2002)
  Living conditions, socio-economic risks, inequality and health (številka: 40, 2002)
  Temeljni instrumentarij določanja in odločanja o (človekovih) pravicah v zvezi z novimi tehnologijami (številka: 40, 2002)
  Objektivnost v družboslovnem proučevanju (slovenskih) elit (številka: 40, 2002)
  Digitalni razkorak v Sloveniji (številka: 40, 2002)
  Internet kot nov dejavnik družbenega razlikovanja? (številka: 40, 2002)
  Slovenščina v evropski jezikovni mavrici (številka: 40, 2002)
  Lessons learnt from the Internet (številka: 40, 2002)
  Od stališč k socialnim reprezentacijam (številka: 41, 2002)
  Dokončni zlom spirale molka? (številka: 41, 2002)
  Doxa et fama (številka: 41, 2002)
  Stališča skozi različne paradigmatske optike socialne psihologije (številka: 41, 2002)
  Izrekanje, razumevanje in interpretacija (številka: 41, 2002)
  Konstitucija in konstrukcija javnega mnenja v kontekstu refleksivne družbe (številka: 41, 2002)
  Od spirale do molka (številka: 41, 2002)
  Ponovno odkritje mnenjskih voditeljev (številka: 41, 2002)
  Od modernih k deliberativnim predstavam o mnenjskih procesih (številka: 41, 2002)
  Podreditev z "razsvetlitvijo" (številka: 41, 2002)
  Javnost, javno mnenje in diskurzivna realnost (številka: 41, 2002)
 14. 2003
   27

  Vključevanje uporabnikov v oblikovanje in izvajanje storitev (številka: 42, 2003)
  Recent trends in public management (številka: 42, 2003)
  Prevlada nasilja (številka: 42, 2003)
  Politična stabilnost kot stanje razvite demokracije (številka: 42, 2003)
  Croatian civil society on the pathway to becoming a legitamete public actor (številka: 42, 2003)
  Interpersonal dynamics in network organizations (številka: 42, 2003)
  Diasporično slovenstvo (številka: 42, 2003)
  Načelo socialne države v nemški ustavi (številka: 42, 2003)
  Omrežja socialne opore Ljubljančanov (številka: 43, 2003)
  Idejno ozadje esencialističnih predstav o rodnosti v treh primerih presoj nacionalne populacije (številka: 43, 2003)
  Sorodstvene vezi kot vir socialne opore posameznikov (številka: 43, 2003)
  Penalizacija revščine in vzpon neoliberalizma (številka: 43, 2003)
  Merjenje egocentričnih omrežij socialne opore (številka: 43, 2003)
  Socialna omrežja starostnikov v Sloveniji (številka: 43, 2003)
  Možnost in nujnost kritičnega intelektualca (številka: 43, 2003)
  Neoliberalni novorek (številka: 43, 2003)
  Uporabnost ključnih konceptov teorije zadovoljevanja potreb v oglaševanju (številka: 43, 2003)
  Konceptualizacija socialne opore (številka: 43, 2003)
  Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije (številka: 43, 2003)
  Od "Joining the Club" h grotesknosti slovenske adaptacije na neoliberalizem (številka: 43, 2003)
  Teoretski okvir korporativnega komuniciranja (številka: 44, 2003)
  Seksizem v računalniško posredovani komunikaciji (številka: 44, 2003)
  Etnografska analiza romarskega simbola Marije Pomagaj na Brezjah (številka: 44, 2003)
  Erozija hipertekstovne etike med avtorji spletnih mest (številka: 44, 2003)
  Dejanska in katoliška morala (številka: 44, 2003)
  Networks and political mobilization (številka: 44, 2003)
  Dejavniki stabilizacije demokracije v državah vzhodne in srednje Evrope (številka: 44, 2003)
 15. 2004
   23

  Sestava smisla in časovna struktura dejanj (številka: 45, 2004)
  Laboratorij kulturne politike leta 2002 in danes (številka: 45, 2004)
  Izbor del iz obsežne bibliografije Tomaža Luckmanna (številka: 45, 2004)
  Towards e-governance (številka: 45, 2004)
  Kulturna umestitev Slovencev v Evropi (številka: 45, 2004)
  Socialna opora med dijaki glede na njihov individualni položaj v strukturi popolnega omrežja v razredu (številka: 45, 2004)
  Fenomenološka sociologija (številka: 45, 2004)
  Družbeni pogoji duhovne orientacije (številka: 45, 2004)
  Utemeljitev za imenovanje dr. Tomaža Luckmanna, profesorja emeritusa, za častnega člana Slovenskega sociološkega društva (številka: 45, 2004)
  Razvojni potencial socialnega kapitala (številka: 46/47, 2004)
  Spolna diferenciacija pri šolski športni vzgoji in prostočasni gibalni/športni aktivnosti učencev (številka: 46/47, 2004)
  Razširjenost računalnikov in interneta med osnovnošolskimi maturanti v Sloveniji (številka: 46/47, 2004)
  Sistemski pristop k proučevanju mednarodnih odnosov (številka: 46/47, 2004)
  Norma knjižne slovenščine med kodifikacijo in jezikovno rabo v obdobju 1950-2001 (številka: 46/47, 2004)
  Izkoriščanje v Sloveniji in politični aktivizem s sprožanjem inhibicijskega instinkta (številka: 46/47, 2004)
  Dileme in zagate pri ocenjevanju demokracije (številka: 46/47, 2004)
  Socialno izključevanje državnega uradnika Oskarja V. iz brkljarije slovenske državne uprave (številka: 46/47, 2004)
  Dejavniki nizke stopnje zaupanja v Sloveniji (številka: 46/47, 2004)
  "Čeprav to še ni dokazano" (številka: 46/47, 2004)
  Telo med opazovanjem in udeležbo (številka: 46/47, 2004)
  First time in the European parliament elections (številka: 46/47, 2004)
  Odnos javnosti do znanosti in tehnologije (številka: 46/47, 2004)
  Lokalno in globalno s sociološkega in antropološkega zornega kota (številka: 46/47, 2004)
 16. 2005
   28

  Slovenski dijaki o politiki in ženskah v politiki (številka: 49/50, 2005)
  Omrežje slovenske ekonomske elite (številka: 49/50, 2005)
  Kakovost življenja (številka: 48, 2005)
  Norma v slovarju sodobne slovenščine (številka: 48, 2005)
  Kulturna konstrukcija gorskega sveta (številka: 48, 2005)
  Krepitev moči - kritična presoja koncepta (številka: 48, 2005)
  Promocijska borba za preboj na boljše pozicije v javni sferi (številka: 48, 2005)
  Implementacija habitatne direktive v Sloveniji (številka: 48, 2005)
  Družbena kakovost, priložnost za razmislek o novih možnostih uporabe znanih socioloških konceptov (številka: 48, 2005)
  Neposredno in posredno žaljiv govor v jezikovnih priročnikih (številka: 48, 2005)
  Analiza koncepta družbena kohezija skozi prizmo ločitve vsakdanjega sveta in sistema (številka: 48, 2005)
  Kaj se je zgodilo z zgodbo o uspehu? (številka: 48, 2005)
  Evropska perspektiva na začasni in trajni izstop s trga dela (številka: 48, 2005)
  Miti, tabuji, hipokrizije in drugi problemi v znanstveni politiki in v družbenem statusu znanosti v Sloveniji (številka: 48, 2005)
  Od brezpogojne k pogojevani državi blaginje - spremembe znotraj koncepta državljanstva (številka: 49/50, 2005)
  Lezbične in gejevske družine v Sloveniji (številka: 49/50, 2005)
  Večrazsežnostne lestvice in vplivi konteksta na odgovore v družboslovnih anketnih raziskavah (številka: 49/50, 2005)
  Socialno omrežje kot okvir upravljanja s kakovostjo življenja in spemembe v Sloveniji med letoma 1987 in 2002 (številka: 49/50, 2005)
  Izobraževanje - možni dejavnik krepitve moči in vpliva starejših odraslih (številka: 49/50, 2005)
  Komisija za resnico in pričevanje Rigoberte Menchú Tum v antropološki presoji (številka: 49/50, 2005)
  Med korenčkom in palico sekundarne analize podatkov o socialnih omrežjih (številka: 49/50, 2005)
  Sprejeti med prijatelji, zavrnjeni v družbi - istospolna partnerstva v Sloveniji (številka: 49/50, 2005)
  Začaran krog diskriminacije (številka: 49/50, 2005)
  Istospolno usmerjeni (številka: 49/50, 2005)
  Med novinarskim stilom in etiko (številka: 49/50, 2005)
  Razkritje homoseksualne identitete (številka: 49/50, 2005)
  Starostniki in njihova vpetost v sosedska omrežja (številka: 49/50, 2005)
  Družbene spremembe, travmatične emocije in emocionalna opora (številka: 49/50, 2005)
 17. 2006
   17

 18. 2007
   18

 19. 2008
   18

 20. 2009
   14

 21. 2010
   14

 22. 2011
   15

 23. 2012
   16

 24. 2013
   36

  številka: 72 (2013)
  številka: 73 (2013)
  številka: 74 (2013)
  Roman Kuhar, Neža Kogovšek Šalamon, Živa Humer, Simon Maljevac: Obrazi homofobije. S predgovorom Luca Trappolinija (številka: 72, 2013)
  Branko Bembič: Kapitalizem v prehodih: politična in ekonomska zgodovina Zahoda po drugi svetovni vojni (številka: 72, 2013)
  Odnosi med organi oblasti v slovenski lokalni samoupravi (številka: 72, 2013)
  Kaj pa pop? (številka: 72, 2013)
  European politics of survivance (številka: 72, 2013)
  Mulieris dignitatem in božja previdnost (številka: 72, 2013)
  Trust in social actors and attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia (številka: 72, 2013)
  Materialni pogoji in diskurzi dediščine popularne glasbe v Sloveniji (številka: 72, 2013)
  Bogomil Ferfila: Etiopija: Dežela tisočerih čudes (številka: 72, 2013)
  Smilja Amon in Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo 1: od začetka do 1918 (številka: 72, 2013)
  Gorazd Kocijančič (ur.), Fragmenti predsokratikov (številka: 73, 2013)
  "For me it's just normal" - strategies of children and young people from rainbow families against de-normalisation (številka: 73, 2013)
  Homophobia - a unifying experience? (številka: 73, 2013)
  Heteronormativity in secondary schools in Zagreb (številka: 73, 2013)
  Zgroženi ekonomisti: Manifest; 20 let slepote (številka: 73, 2013)
  Nick Davies: Zgodbe s ploščate Zemlje: laži, izkrivljanja in propaganda v globalnih medijih (številka: 73, 2013)
  Simon Hajdini: Na kratko o dolgčasu, lenobi in počitku (številka: 73, 2013)
  "Governance" (številka: 73, 2013)
  Silence or condemnation (številka: 73, 2013)
  Dejavniki izvajanja mehke zakonodaje EU na področju enakosti spolov (številka: 73, 2013)
  How to measure homophobia in an international comparison? (številka: 73, 2013)
  Tatjana Greif: Skozi razbito steklo (številka: 74, 2013)
  Razkorak v opredeljevanju na anketna vprašanja (številka: 74, 2013)
  Nasilje med mladimi v kibernetskem prostoru (številka: 74, 2013)
  Gorazd Kovačič: Proti družbi. Koncept družbenosti pri Hanni Arendt in meje sociologije (številka: 74, 2013)
  Vito Flaker@Boj za: Direktno socialno delo (številka: 74, 2013)
  Bojana Kunst: Umetnik na delu: bližina umetnosti in kapitalizma (številka: 74, 2013)
  Identitetni izzivi in družbene izkušnje študentov in študentk z ovirami (številka: 74, 2013)
  Catfight (številka: 74, 2013)
  In memoriam (številka: 74, 2013)
  Analiza diskurza o spolu in razredu na primeru resničnostnega šova Ljubezen na seniku (številka: 74, 2013)
  Milica Antić Gaber (ur.): Ženske na robovih politike (številka: 74, 2013)
  Prispevek k historično-materialističnemu pojmovanju družbenega položaja žensk v kapitalizmu (številka: 74, 2013)
 25. 2014
   33

  številka: 75 (2014)
  številka: 76 (2014)
  številka: 77 (2014)
  Sprememba političnega vedenja v obdobju volilne kampanje (številka: 75, 2014)
  Lev Centrih: Marksistična formacija: Zgodovina ideoloških aparatov komunističnega gibanja 20. stoletja. Ljubljana: Založba /*cf., Oranžna zbirka, 2011 (številka: 75, 2014)
  Uprizarjanje moškosti v predvolilni predsedniški kampanji 2012 (številka: 75, 2014)
  Samo Tomšič: Kapitalistično nezavedno: Marx in Lacan. Ljubljana: Analecta, 2013 (številka: 75, 2014)
  Queerovski pristop k vzgoji (številka: 75, 2014)
  Raewyn Connell: Moškosti. Ljubljana: Krtina, 2012. 422 strani, (ISBN 978-961-260-057-0), 30 EUR (številka: 75, 2014)
  Franček Drenovec: Kolaps elite. Iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi. Ljubljana: Založba /*cf. 2013 (številka: 75, 2014)
  Spletne skupnosti (številka: 75, 2014)
  Avtorska skupina: Kaj po univerzi? Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 261 strani (ISBN 978-961-257-054-5), 20 EUR (številka: 75, 2014)
  Determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context (številka: 75, 2014)
  Social inequality and poverty in Slovenia (številka: 76, 2014)
  Services and programmes for teenage pregnancy and support for teenage mothers (številka: 76, 2014)
  Rosi Braidotti: The posthuman (številka: 76, 2014)
  Selective welfare (številka: 76, 2014)
  Familialization in welfare state arrangements (številka: 76, 2014)
  Dragana Alfirević in Nena Močnik (ur.): Praznovanje možnosti transformacije: gledališče zatiranih v teoriji in praksi, lokalni in globalni perspektivi (številka: 76, 2014)
  Poverty reduction programme in Georgia (številka: 76, 2014)
  Aleš Črnič: Na vodnarjevem valu: nova religijska in duhovna gibanja (številka: 76, 2014)
  Po poteh oblasti in boja (številka: 76, 2014)
  Igor Vobič: Journalism and the web: continuities and transformations at Slovenian newspapers (številka: 76, 2014)
  Mitja Velikonja: Rock'n'retro: novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi (številka: 77, 2014)
  The crumbling or strengthening of social capital? (številka: 77, 2014)
  Bernard Nežmah: Časopisna zgodovina novinarstva: na Slovenskem med letoma 1797-1989 (številka: 77, 2014)
  Marko Štempihar: Portret nomada: Deleuzova socialna filozofija (številka: 77, 2014)
  Neenakosti starih ljudi v sodobnih zahodnih družbah kot predmet socialne gerontologije (številka: 77, 2014)
  Med queer teorijami, queer politikami in gejevsko-lezbičnimi gibanji (številka: 77, 2014)
  Vladimir Batagelj, Patrick Doreian, Anuška Ferligoj, Nataša Kejžar: Understanding large temporal networks and spatial networks: exploration, pattern searching, visualization and network evolution (številka: 77, 2014)
  Žiga Vodovnik: A living spirit of revolt: the infrapolitics of anarchism (številka: 77, 2014)
  Lokalne skupnosti in skupnostna skrb na področju duševnega zdravja (številka: 77, 2014)
  Maca Jogan: Sociologija in seksizem (številka: 77, 2014)
 26. 2015
   32

  številka: 78 (2015)
  številka: 79 (2015)
  številka: 80 (2015)
  Peter Stanković: Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma, Slovenski klasični film (1931-1988) (številka: 78, 2015)
  Internet dating as a project (številka: 78, 2015)
  The act of erasure (številka: 78, 2015)
  Svetlana Slapšak: Zelje in spolnost: iz zgodovinske antropologije hrane. Študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja (številka: 78, 2015)
  Justin McQuirk: Radical cities: across Latin America in search of a new architecture (številka: 78, 2015)
  Anton Komat: Potniki na ladji norcev: umetnost preživetja (številka: 78, 2015)
  Izkušnja doživljanja kronične bolezni in strategije soočanja z njo (številka: 78, 2015)
  Ana Frank: Feminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom (številka: 78, 2015)
  Urbane študije na področju rudarstva na tujih tleh (številka: 78, 2015)
  Vivek Chibber: Postcolonial theory and the specter of capital (številka: 79, 2015)
  Cooking on Slovene national television during socialism (številka: 79, 2015)
  Rudi Rizman: Čas (brez) alternative: Sociološke in politološke refleksije (številka: 79, 2015)
  Joachim Hirsch: Gospostvo, hegemonija in politične alternative (številka: 79, 2015)
  Robin Bauer: Queer BDSM intimacies: Critical consent and pushing boundaries (številka: 79, 2015)
  Gorazd Kovačič: Misliti prelome, lomiti ideologije (številka: 79, 2015)
  Družbene znanosti in razvoj novih naprednih tehnologij (številka: 79, 2015)
  Vesna Vuk Godina: Zablode postsocializma (številka: 79, 2015)
  The (im)possible representation of national history (številka: 79, 2015)
  Išče se čudaški otrok (številka: 79, 2015)
  Thomas Piketty: Kapital v 21. stoletju (številka: 80, 2015)
  And the word was made flesh, and dwelt among us (številka: 80, 2015)
  Slovenija (številka: 80, 2015)
  Marina Gržinić in Šefik Tatlić: Necropolitics, racialization, and global capitalism: historization of biopolitics and forensics of politics, art, and life (številka: 80, 2015)
  Rudi Rizman: Odprte sociološke agende - globalizacija, demokracija in intelektualci (številka: 80, 2015)
  On the "power" of metaphor (številka: 80, 2015)
  Milica Antić Gaber, Živa Humer, Slavko Gaber, Jasna Podreka, Sara Rožman, Irena Selišnik, Iztok Šori, Veronika Tašner, Pavel Zgaga: Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti (številka: 80, 2015)
  Bogomil Ferfila: Rusija in Putinov kapitalizem (številka: 80, 2015)
  Metaphors in the discourse of the national (številka: 80, 2015)
  The metaphor of the dawn of the space age in the contemporary social sciences and humanities (številka: 80, 2015)
 27. 2016
   35

  številka: 81 (2016)
  številka: 82 (2016)
  številka: 83 (2016)
  Simbolno nasilje spolnega zaznamovanja v jeziku in prakse upora v visokošolskem prostoru (številka: 81, 2016)
  Boris Buden: Cona prehoda: O koncu postkomunizma (številka: 81, 2016)
  Mirjana Ule, Brina Malnar in Slavko Kurdija: Health and medicine in transition (številka: 81, 2016)
  Douglas V. Porpora: Reconstructing sociology. The critical realist approach (številka: 81, 2016)
  Sexuality detained (številka: 81, 2016)
  Med svobodo izražanja in sovražnim govorom (številka: 81, 2016)
  Exhibiting Yugoslavia (številka: 81, 2016)
  Lucy Nicholas: Queer post-gender ethics: the shape of selves to come (številka: 81, 2016)
  Ranljivost na podnebne spremembe in participacija (številka: 81, 2016)
  Družbena gibanja in alternativna politika (številka: 82, 2016)
  Mednarodna historična sociologija kapitalistične modernosti (številka: 82, 2016)
  Od "Nesimo jih vun!" k zamolku ulice (številka: 82, 2016)
  Mrežno povezovanje družbenih gibanj in (ne)možnosti emancipatoričnega komuniciranja (številka: 82, 2016)
  Emancipatorni potencial gibanj v vstajah v Sloveniji 2012-2013 (številka: 82, 2016)
  Dinamika in duh vstajništva (številka: 82, 2016)
  Jernej Amon Prodnik: Protislovja komuniciranja: h kritiki poblagovljenja v politični ekonomiji komuniciranja (številka: 82, 2016)
  Luka Zevnik: Critical perspectives in happiness research: the birth of modern happiness (številka: 82, 2016)
  A touchy subject (številka: 82, 2016)
  Maja Breznik in Rastko Močnik (ur.): Javni dolg. Kdo komu dolguje. Ljubljana: Založba /*cf., 2015 (številka: 82, 2016)
  Jernej Mlekuž (ur.): Venček domačih: predmeti, Slovencem sveti (številka: 82, 2016)
  Examining sociology's position in an increasingly interdisciplinary environment (številka: 83, 2016)
  Gregor Moder: Komična ljubezen: Shakespeare, Hegel, Lacan. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. 181 strani (ISBN 978-961-6376-67-9), 22 EUR (številka: 83, 2016)
  Guest editor's introduction (številka: 83, 2016)
  Teaching society? (številka: 83, 2016)
  In memoriam Thomas (Tomaž) Luckmann (14. 10. 1927-10. 5. 2016) (številka: 83, 2016)
  The Europeanisation of sociology? (številka: 83, 2016)
  Michel Foucault: "Družbo je treba braniti". Predavanja na College de France (1975-1976). Ljubljana: Studia Humanitatis, 2015. 229 strani (ISBN 978-961-6798-58-7), 25 EUR (številka: 83, 2016)
  Ilan Pappe: The idea of Israel: a history of power and knowledge. London, New York: Verso, 2014. 346 strani (ISBN 978-1-84467-856-3), 16,99 L (številka: 83, 2016)
  The disciplinary society and the birth of sociology (številka: 83, 2016)
  Oris izbranih kazalnikov retradicionalizacije slovenske družbe (številka: 83, 2016)
  Michel Foucault: Rojstvo biopolitike: kurz na College de France: 1978-1979. Ljubljana: Založba Krtina, 2015. 336 strani (ISBN 978-961-260-088-4), 30 EUR (številka: 83, 2016)
  Anja Koletnik, Ana Grm in Martin Gramc: Vsi spoli so resnični - transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2016. 186 strani (ISBN 978-961-92123-6-3), publikacija je brezplačna (številka: 83, 2016)
 28. 2017
   31

  številka: 84 (2017)
  številka: 85 (2017)
  številka: 86 (2017)
  Queer and feminist futures (številka: 84, 2017)
  Renata Mihalič, Grega Strban: Univerzalni temeljni dohodek. Ljubljana: Založba GV, 2015. 253 strani (ISBN 978-961-247-303-7), 39 EUR (številka: 84, 2017)
  Re-reading cinema of perestroika (številka: 84, 2017)
  Žiga Vodovnik: Demokracija kot glagol. Ljubljana: Založba Krtina, 2015. 157 strani (ISBN 978-961- 260-087- 7), 20 EUR (številka: 84, 2017)
  Tomaž Mastnak: Liberalizem, fašizem, neoliberalizem. Ljubljana: Založba /* cf., 2015. 185 strani (ISBN 978-961-257-071-2), 16 EUR (številka: 84, 2017)
  Spol in slovenski poosamosvojitveni film (številka: 84, 2017)
  Uvodnik v blok feministične filmske teorije (številka: 84, 2017)
  Ruski film odjuge in ženski pogled (številka: 84, 2017)
  Slavoj Žižek: Antigona. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (zbirka Analecta), 2015. 73 strani (ISBN 978-961-6376-65-5), 12 EUR (številka: 84, 2017)
  Roland Barthes: Mitologije. Ljubljana: Krtina, 2015. 210 strani (ISBN 978-961-260-086-0), 25 EUR (številka: 84, 2017)
  Nova podoba gledanja (številka: 84, 2017)
  Lilijana Burcar: Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe. Ljubljana: Sophia, 2015. 356 strani (ISBN 978-961-6768-90-0), 18 EUR (številka: 85, 2017)
  Guest editors' introduction (številka: 85, 2017)
  The post-communist renegotiation of Slovenian national symbols (številka: 85, 2017)
  Locked up in nation states (številka: 85, 2017)
  Stanislava Chrobáková Repar: Agonija smisla: premišljevanja o civilizaciji bogatih barbarov, propadu (med)kulturnih izbir, feminističnem oplajanju - in vztrajanju. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. 191 strani (ISBN 978-961-6894-72-2), 15 EUR (številka: 85, 2017)
  Cyrillic does not kill (številka: 85, 2017)
  Halfway tradition (številka: 85, 2017)
  Privatizacija in politična ekonomija korupcije v postsocialistični Srbiji (številka: 86, 2017)
  Dominique Pestre: Proti znanosti. Politike in znanja sodobnih družb. Ljubljana: Krtina (Zbirka Krt), 2015. 217 strani, (ISBN 978-961-260-090-7), 22 eur (številka: 86, 2017)
  Foucaultova izkušnja (številka: 86, 2017)
  Tanja Petrović in Jernej Mlekuž (ur.): Made in YU 2015. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 216 strani (978-961-254-876-6), 19,91 EUR (številka: 86, 2017)
  Agency, structure and values (številka: 86, 2017)
  Neorealizem in marksistična kritika (številka: 86, 2017)
  Di-vizije družbenega sveta in potencialnost delovanja v intersubjektivnosti (številka: 86, 2017)
  Kaarle Nordenstreng in Daya Kishan Thussu (ur.): Mapping BRICS media. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2015. 268 strani, (ISBN 978-1-138-02624-7), 36,25 USD (številka: 86, 2017)
  Jeff French in Ross Gordon: Strategic social marketing. London: Sage, 2015. 430 strani (ISBN 978-1-44624-862-1), 59 USD (številka: 86, 2017)
  Iztok Šori: Samskost: med ideologijo družine in ideologijo izbire. Maribor: Založba Aristej, 2015. 227 strani, (ISBN 978-961-220-104-3), 20 EUR (številka: 86, 2017)
 29. 2018
   31

  številka: 87 (2018)
  številka: 88 (2018)
  številka: 89 (2018)
  Tibor Rutar: Sodobni zagovor historičnega materializma. Ljubljana: Sofia, 2016. 372 strani (ISBN 978-961-7003-04-8), 18 EUR (številka: 87, 2018)
  Andreas Gelhard: Kritika kompetence. Ljubljana: Krtina, 2017. 143 strani (ISBN 978-961-260-107-2), 20 EUR (številka: 87, 2018)
  Kje prebivajo in delujejo kulturni ustvarjalci? (številka: 87, 2018)
  Axel Honneth: Ideja socializma: poskus aktualizacije. Ljubljana: Krtina, 2016. 153 strani (ISBN 978-961-260-094-5), 20 EUR (številka: 87, 2018)
  Addressing intersectional vulnerabilities in contemporary refugee movements in Europe (številka: 87, 2018)
  Družinski oskrbovalci ostarelih staršev in ustvarjanje spola (številka: 87, 2018)
  Intimni mediji in generacijska struktura občutenja (številka: 87, 2018)
  Daniel Miller: Materialna kultura. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2016. 232 strani (ISBN 978-961-6798-66-2), 20 EUR (številka: 87, 2018)
  Odziv na recenzijo Matije Jana (Družboslovne razprave, letn. 34, št. 87) (številka: 88, 2018)
  Metropolis? Ne bi, hvala! (številka: 88, 2018)
  Kulturna in družbena angažiranost v kontekstu digitaliziranega vsakdana (številka: 88, 2018)
  Stanovanjski status in osamosvajanje mladih v Mestni občini Ljubljana (številka: 88, 2018)
  Matija Jan: Teorija, nasilje, fascinacija (številka: 88, 2018)
  Frantz Fanon: Črna koža, bele maske (številka: 88, 2018)
  Jasna Babić: V vrtincu subkultur (številka: 88, 2018)
  Manjšinski status in obmejnost kot platforma odnosa do multikulturnosti (številka: 88, 2018)
  Polona Sitar: "Ne le kruh, tudi vrtnice!" Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji (številka: 88, 2018)
  The deconstruction of Freud's theory of melancholy (številka: 88, 2018)
  Digital routes, "digital migrants" (številka: 89, 2018)
  Jasna Podreka: Bila si tisto, kar je molčalo: intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji (številka: 89, 2018)
  Fluidno prostorsko načrtovanje in komunikacijski proces z deležniki (številka: 89, 2018)
  Utopični socialisti (številka: 89, 2018)
  Izbrani vidiki družbenega prostora kot podlaga za razumevanje "modernizacije" visokošolskega izobraževanja (številka: 89, 2018)
  Postmoderne refleksije prostora in časa (številka: 89, 2018)
  Ivan Bernik, Tina Kogovšek, Roman Kuhar in Alenka Švab: Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji (številka: 89, 2018)
  Akumulacija kapitala in nestabilnost produkcije prostora v kapitalizmu (številka: 89, 2018)
  Tamara Narat, Urban Boljka (ur.): Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi (številka: 89, 2018)
  Problem prostorsko-okoljske trajnostnosti v razmerah naraščajoče fluidnosti družbenih razmerij (številka: 89, 2018)
 30. 2019
   45

  številka: 90 (2019)
  številka: 91 (2019)
  številka: 92 (2019)
  Representations of Slovenian identity and analysis of the national(istic) discourse in the Slovenian magazine Kaplje (številka: 90, 2019)
  H kritiki mediatizacije (številka: 90, 2019)
  Revitalization paths of urban centers (številka: 90, 2019)
  Representations of Slovenian identity and analysis of the national(istic) discourse in the Slovenian magazine Kaplje (številka: 90, 2019)
  Zdravko Mlinar: Kakšna sociologija? Za kakšno družbo? (številka: 90, 2019)
  Iztok Sitar: Kako je Jaka Racman postal fašist, Eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu. (številka: 90, 2019)
  Pomen družinskih oskrbovalnih dejavnosti v življenju mladih ljudi, živečih v Ljubljani ali okolici (številka: 90, 2019)
  Pomen družinskih oskrbovalnih dejavnosti v življenju mladih ljudi, živečih v Ljubljani ali okolici (številka: 90, 2019)
  Reece Jones: Nasilne meje: begunci in pravica do gibanja (številka: 90, 2019)
  Iztok Sitar: Kako je Jaka Racman postal fašist, Eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu. (številka: 90, 2019)
  Revitalization paths of urban centers (številka: 90, 2019)
  H kritiki mediatizacije (številka: 90, 2019)
  Mirjana Ule, Tanja Kamin in Alenka Švab (ur.): Zasebno je politično: kritične študije vsakdanjega življenja (številka: 90, 2019)
  Zdravko Mlinar: Kakšna sociologija? Za kakšno družbo? (številka: 90, 2019)
  Reece Jones: Nasilne meje: begunci in pravica do gibanja (številka: 90, 2019)
  Roman Kuhar in David Paternotte (ur.): Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against equality (številka: 91, 2019)
  Land as an indicator for national resource based policy issues (številka: 91, 2019)
  Upravljanje stresnih emocij na delovnem mestu (številka: 91, 2019)
  Upravljanje stresnih emocij na delovnem mestu (številka: 91, 2019)
  Slovenian social support networks in a long-term perspective, 1987-2018 (številka: 91, 2019)
  Mary Douglas: Kako mislijo institucije (številka: 91, 2019)
  Slovenian social support networks in a long-term perspective, 1987-2018 (številka: 91, 2019)
  Images of Muslims on lemonde.fr during the period of terrorist attacks in Europe in 2015-2016 (številka: 91, 2019)
  Images of Muslims on lemonde.fr during the period of terrorist attacks in Europe in 2015-2016 (številka: 91, 2019)
  Mary Douglas: Kako mislijo institucije (številka: 91, 2019)
  Ana Tominc: The discursive construction of class and lifestyle: Celebrity chef cookbooks in post-socialist Slovenia (številka: 91, 2019)
  Land as an indicator for national resource based policy issues (številka: 91, 2019)
  Ana Tominc: The discursive construction of class and lifestyle: Celebrity chef cookbooks in post-socialist Slovenia (številka: 91, 2019)
  Roman Kuhar in David Paternotte (ur.): Anti-gender campaigns in Europe: Mobilizing against equality (številka: 91, 2019)
  Charles Wright Mills: Sociološka imaginacija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2018 (številka: 91, 2019)
  Katja Praznik: Paradoks neplačanega umetniškega dela: Avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem. Ljubljana: Sophia, 2016. 321 strani (978-961-7003-05-5), 18 EUR (številka: 92, 2019)
  The segmentation of the Yugoslav communist elite, 1943-1972 (številka: 92, 2019)
  The segmentation of the Yugoslav communist elite, 1943-1972 (številka: 92, 2019)
  Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek: Kontingenca, hegemonija, univerzalnost. Ljubljana: Založba Krtina, 2019. 343 strani (ISBN: 978-961-260-120-1), 25 EUR (številka: 92, 2019)
  Pogostost in vsebina poročanja o športu žensk v časopisih Delo in Slovenske novice leta 2015 (številka: 92, 2019)
  Pomen socialnih omrežij za revitalizacijo nekdanjih industrijskih mestnih območij - primer nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani (številka: 92, 2019)
  Katja Praznik: Paradoks neplačanega umetniškega dela: Avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem. Ljubljana: Sophia, 2016. 321 strani (978-961-7003-05-5), 18 EUR (številka: 92, 2019)
  Univerzalni temeljni dohodek in ženske (številka: 92, 2019)
  Marjan Smrke: Sociološke osti: od božiča do velike noči. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. ISBN (978-961-235-863-1), 19 EUR (številka: 92, 2019)
  Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek: Kontingenca, hegemonija, univerzalnost. Ljubljana: Založba Krtina, 2019. 343 strani (ISBN: 978-961-260-120-1), 25 EUR (številka: 92, 2019)
  Pogostost in vsebina poročanja o športu žensk v časopisih Delo in Slovenske novice leta 2015 (številka: 92, 2019)
  Marjan Smrke: Sociološke osti: od božiča do velike noči. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. ISBN (978-961-235-863-1), 19 EUR (številka: 92, 2019)
 31. 2020
   28

  številka: 93 (2020)
  številka: 94-95 (2020)
  Geneza in omejitve dominantne epistemologije preučevanja rasizma ter kritični potencial zgodovinsko utišanih alternativnih epistemologij (številka: 93, 2020)
  Moralni pragmatizem pri etičnem odločanju managerjev (številka: 93, 2020)
  Primož Medved: Evropske trajnostne soseske (številka: 93, 2020)
  Merjenje gerotranscendence v Sloveniji (številka: 93, 2020)
  Patrick Boucheron: Kaj zmore zgodovina. Nastopno predavanje na College de France 17. decembra 2015 (številka: 93, 2020)
  Simone de Beauvoir: Starost I. Stališča zunanjosti (številka: 93, 2020)
  Gender differences in employee health in Slovenia (številka: 93, 2020)
  David Chidester: Religion: Material Dynamics (številka: 93, 2020)
  Roman Kuhar (ur.): Identitete na presečišču kriz. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2019. 192 strani (ISBN 978-961-06-0171-5), 19,90 EUR (številka: 94/95, 2020)
  Zapis o sociologiji v času pandemije (številka: 94/95, 2020)
  Jessa Crispin: Zakaj nisem feministka: feministični manifest. Ljubljana: Založba Krtina, 2020. 103 strani (ISBN 9789-612-601-294), 15 EUR (številka: 94/95, 2020)
  Družabnost, fizična distanca in informacijsko-komunikacijske tehnologije v obdobju epidemije SARS-COV-2 (številka: 94/95, 2020)
  Ostati ali oditi - doživljanja mednarodnih študentov v času epidemije bolezni covid-19 (številka: 94/95, 2020)
  Vrednotna naklonjenost delu na domu med prebivalci Slovenije (številka: 94/95, 2020)
  Demographic and socioeconomic characteristics, health status and political orientation as predictors of Covid-19 vaccine hesitancy among the Slovenian public (številka: 94/95, 2020)
  Shulamith Firestone: Dialektika spola: zagovor feministične revolucije. Ljubljana: Založba *cf., 2019. 344 strani (ISBN 978-961-257-101-6), 26 EUR (številka: 94/95, 2020)
  Meritokracija med mitom, normo in realnostjo (številka: 94/95, 2020)
  Healthy, happy teenagers (številka: 94/95, 2020)
  Jonathan Marks: Je znanost rasistična? Maribor: Založba Aristej (Zbirka Dialogi), 2019. 88 strani (ISBN: 978-961-220-128-9), 13 EUR (številka: 94/95, 2020)
  Ko politične uredbe trčijo v zasebnost (številka: 94/95, 2020)
  Mundaneum kot semiotični kondenzator (številka: 94/95, 2020)
  Rosie Ward in Jon Robison: Rehumanizing the Workplace. San Francisco, CA: Conscious Capitalism Press, 2020. 342 strani (ISBN 978-195-046-614-6), 29 EUR (številka: 94/95, 2020)
  Stefan Collini: Zakaj potrebujemo univerze? Ljubljana: Krtina, 2019. 269 strani (ISBN 978-961-260-124-9), 25 EUR (številka: 94/95, 2020)
  A historical overview of research into gender and language (številka: 94/95, 2020)
  Bourdieu's hammer (številka: 94/95, 2020)
  Distance learning in the time of the COVID-19 pandemic and the reproduction of social inequality in the case of migrant children (številka: 94/95, 2020)