Revija za elementarno izobraževanje
Journal of elementary education

 1. 2008
   28

  številka: 1/2 (2008)
  številka: 3/4 (2008)
  Izbira in uporaba učnih medijev pri pouku glasbe (številka: 1/2, 2008)
  Razlogi študentov za izbiro poklica učitelj razrednega pouka (številka: 1/2, 2008)
  Obremenjenost učencev zaradi neprimernega šolskega pohištva v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (številka: 1/2, 2008)
  Likovna vzgoja v funkciji emancipacije otrok s posebnimi potrebami (številka: 1/2, 2008)
  Matematična anksioznost (številka: 1/2, 2008)
  Sodobni mediji v luči pouka likovne vzgoje, ki temelji na konstruktivistični teoriji (številka: 1/2, 2008)
  Tehniški dnevi v prvem triletju devetletne osnovne šole (številka: 1/2, 2008)
  Usposobljenost likovnih pedagogov za poučevanje prostorskega oblikovanja pri likovni vzgoji (številka: 1/2, 2008)
  Avtorska slikanica Lile Prap (številka: 1/2, 2008)
  Učinkovitost metode recipročnega poučevanja v 5. razredu osnovne šole (številka: 1/2, 2008)
  Izkustveno učenje bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok (številka: 1/2, 2008)
  E-hospitacije (številka: 3/4, 2008)
  Interesna dejavnost s področja matematike v različnih šolskih okoljih (številka: 3/4, 2008)
  Using didactic enclosures as teaching methods and social forms for active learning in chemical education (številka: 3/4, 2008)
  Likovni kurikul - primerjava konceptov v luči prenove učnega načrta za likovno vzgojo (2008) (številka: 3/4, 2008)
  Gibalna učinkovitost mestnih, primestnih in podeželskih otrok (številka: 3/4, 2008)
  Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli (številka: 3/4, 2008)
  Vloga lutkovnega gledališča pri kulturni vzgoji otrok (številka: 3/4, 2008)
  Uspešno poučevanje in učenje tehnike in tehnologije s konstrukcijskimi sestavljankami (številka: 3/4, 2008)
  Naravoslovne dejavnosti otrok v prostem času - vir izkustvenega znanja (številka: 3/4, 2008)
  Zastopanost družboslovnih vsebin na primarni stopnji izobraževanja v nekaterih evropskih državah (številka: 3/4, 2008)
  Povezanost mladostnikovega vedenjskega odnosa s starši in do šole z vedenjskim odstopanjem v zgodnji adolescenci (številka: 3/4, 2008)
  Porazdelitev likovnoustvarjalnih sposobnosti med osnovnošolci (številka: 3/4, 2008)
  Povezanost statusa telesne teže in športne aktivnosti s telesno samopodobo učencev 2. in 3. triletja (številka: 3/4, 2008)
  Evropske smernice za učenje tujih jezikov na predšolski in razredni stopnji osnovne šole (številka: 3/4, 2008)
  Realnost in mitičnost zelenega Pohorja (številka: 3/4, 2008)
 2. 2009
   35

  številka: 1 (2009)
  številka: 2/3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  Grafične tehnike pri pouku likovne vzgoje v drugem razredu osnovne šole (številka: 1, 2009)
  Didaktične aplikacije fotografskih tehnik pri likovnovzgojnem delu in pedagoške metode za izvajanje likovnih tem brez fotokamere (številka: 1, 2009)
  Opisno ocenjevanje pri likovni vzgoji v prvem triletju (številka: 1, 2009)
  Komparativna analiza učnih načrtov za likovno vzgojo (številka: 1, 2009)
  Pomen terenskega dela za bodoče učitelje razrednega pouka (številka: 1, 2009)
  Kako učenci zaznavajo medijsko nasilje (številka: 1, 2009)
  Pomen vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces šole (številka: 1, 2009)
  What should a lower primary school teacher be like from a school management's point of view? (številka: 1, 2009)
  Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja (številka: 1, 2009)
  Stališča študentov likovne pedagogike do pridobljenih splošnih in predmetno specifičnih kompetenc (številka: 2/3, 2009)
  Zadovoljstvo učiteljev z delovno situacijo (številka: 2/3, 2009)
  Likovnooblikovni razvoj učencev v osnovni šoli (številka: 2/3, 2009)
  Nekatere značilnosti dobrega vodenja šolskega tima (številka: 2/3, 2009)
  Fantastične pripovedi Astrid Lindgren (številka: 2/3, 2009)
  Discussions on school reform - a long way to the unification of schools for 10 to 14-year-olds (številka: 2/3, 2009)
  Stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev razrednega pouka (številka: 2/3, 2009)
  Teaching early-level foreign languages to pupils with impaired pronunciation abilities (številka: 2/3, 2009)
  Dejavniki likovne ustvarjalnosti in likovnopedagoško delo (številka: 2/3, 2009)
  Pomen učiteljevih pojmovanj in prepričanj za profesionalni razvoj učiteljev (številka: 2/3, 2009)
  Vpliv izkustva ob živih živalih v razredu na učenčevo poznavanje živali in njihovih lastnosti (številka: 2/3, 2009)
  Telesna samopodoba slovenskih in francoskih osnovnošolcev z vidika gibalne aktivnosti (številka: 2/3, 2009)
  Timsko načrtovanje, poučevanje in evalvacija pri interesnih dejavnostih (številka: 2/3, 2009)
  A child and the art in the first and the second grade of the primary school (številka: 2/3, 2009)
  Motivno-tematski preplet v delu Petra Svetine (številka: 4, 2009)
  Analiza inovacijskih projektov z vidika zastopanosti družboslovnih vsebin (številka: 4, 2009)
  Pravopisna načela v slovenskem pravopisu (številka: 4, 2009)
  Iskanje podatkov na internetu - kako učenci razredne stopnje uporabljajo spletne brskalnike (številka: 4, 2009)
  Pedagoška praksa kot motivacija za ustvarjalno likovnopedagoško delo bodočih likovnih pedagogov (številka: 4, 2009)
  Nekateri sociološki vidiki razširjenosti mobinga med učitelji v osnovni šoli (številka: 4, 2009)
  Novejša spoznanja o razvoju otrokove risbe (številka: 4, 2009)
  Raziskovanje in preučevanje tehniške dediščine v funkciji narodove identitete (številka: 4, 2009)
  Mitologija in Tolkienov Hobit (številka: 4, 2009)
 3. 2010
   24

  številka: 1 (2010)
  številka: 2/3 (2010)
  Didaktični pripomočki in oprema za vzgojno-izobraževalni proces otrok s posebnimi potrebami (številka: 1, 2010)
  Uporaba tangrama pri pouku matematike na razredni stopnji (številka: 1, 2010)
  Vključevanje kulturne dediščine pri pouku tehnike in tehnologije na primeru raglje na vozičku (številka: 1, 2010)
  Spoznavanje nekaterih pojmov (procesov) preko naravoslovnih poskusov v vrtcu (številka: 1, 2010)
  Tehnika in tehnologija v prepletenosti z drugimi področji (številka: 1, 2010)
  Učitelj kot dejavnik uspešnosti v obveznem izobraževanju na Finskem (številka: 1, 2010)
  Telesna samopodoba kot pomemben motivacijski dejavnik za gibalno/športno aktivnost otrok in mladostnikov (številka: 1, 2010)
  Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka (številka: 1, 2010)
  Izvajanje pouka tehnike in tehnologije ter izbirnih predmetov kot ena izmed priložnosti medpredmetnega povezovanja (številka: 2/3, 2010)
  Uporaba računalnika med vzgojitelji in učitelji prvega triletja pri obravnavi družboslovnih vsebin (številka: 2/3, 2010)
  Ali program Ekošola prispeva k odgovornejšemu ravnanju učencev tretjega triletja? (številka: 2/3, 2010)
  Grozljivo v delih sodobne slovenske mladinske proze (številka: 2/3, 2010)
  Ciklični in linearni koncept časa v folklorni književnosti (številka: 2/3, 2010)
  Stališča osnovnošolskih učiteljev do zagotavljanja discipline pri športni vzgoji (številka: 2/3, 2010)
  Učne težave z vidika učiteljev v osnovni šoli (številka: 2/3, 2010)
  Pomembnost interkulturnih svetovalnih kompetenc po mnenju učiteljev v osnovni šoli (številka: 2/3, 2010)
  Področja sodelovanja učitelja razrednega pouka s šolsko svetovalno službo pri delu z romskimi učenci (številka: 2/3, 2010)
  Prozna avtorska dela Anje Štefan (številka: 2/3, 2010)
  Sodelovanje staršev z vrtcem kot dejavnik kakovosti vrtca (številka: 2/3, 2010)
  Medkulturna vzgoja in izobraževanje v vrtcu in v prvem triletju osnovne šole (številka: 2/3, 2010)
  Učno okolje, ki omogoča kakovostno samostojno učenje (številka: 2/3, 2010)
  Šolska knjižnica v devetletni osnovni šoli ter medpredmetno povezovanje (številka: 2/3, 2010)
 4. 2011
   16

 5. 2012
   30

  številka: 1 (2012)
  številka: 2/3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Razvoj modela materialno-tehničnega podpornega centra kot temeljne baze za eksperimentalno delo v okviru predmeta naravoslovje in tehnika (številka: 1, 2012)
  SMS communication - Croatian SMS language features as compared with those in German and English speaking countries (številka: 1, 2012)
  Sodelovanje učiteljev pri razreševanju problemov na delovnem mestu (številka: 1, 2012)
  Mladinska fantastična pripoved in njena umestitev v koncept sodobne slovenske mladinske fantastične proze (številka: 1, 2012)
  Ulomki v vrtcu (številka: 1, 2012)
  Analiza kartografskega opismenjevanja v slovenskih in angleških osnovnih šolah (številka: 1, 2012)
  Skrivnostno spletno življenje mladostnikov ter internetne nevarnosti (številka: 2/3, 2012)
  Portfolio within pedagogic diagnostics in primary schools (številka: 2/3, 2012)
  Ravnateljeva vloga pri zagotavljanju kakovosti pedagoškega dela (številka: 2/3, 2012)
  Kako približati šolsko knjižnico otrokom z disleksijo (številka: 2/3, 2012)
  Vmesni model za izvajanje plesne umetnosti v vrtcu (številka: 2/3, 2012)
  Opazovanje in spremljanje glasbenega razvoja - priložnost, da prisluhnemo otroku kot kompetentnemu glasbeniku (številka: 2/3, 2012)
  Stališča vzgojiteljev do zgodnje pismenosti v Sloveniji (številka: 2/3, 2012)
  Pregled vidnejših besedil v razdobjih literarnozgodovinskega razvoja sodobne slovenske mladinske fantastične pripovedi (številka: 2/3, 2012)
  Zakaj poučevati matematiko (številka: 2/3, 2012)
  Primary school students´ and teachers´ opinions about interactive boards and their possible utilization in tuition (številka: 2/3, 2012)
  Spreminjanje položaja učenca v Sloveniji v 20. stoletju (številka: 2/3, 2012)
  Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja (številka: 2/3, 2012)
  Pojav stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli (številka: 2/3, 2012)
  Bodoči učitelji in poznavanje (ne)varnosti na spletu (številka: 4, 2012)
  Zgodnje učenje in poučevanje naravoslovja z raziskovalnim pristopom (številka: 4, 2012)
  Glasovno zavedanje v prvem razredu (številka: 4, 2012)
  Gibalno ogroženi in gibalno nadarjeni otroci v severovzhodni Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Pomen dominantnosti okončin na porazdelitev pritiska po otroškem stopalu (številka: 4, 2012)
  Humor v antologijah Enci benci na kamenci (številka: 4, 2012)
  Leposlovne slikanice o prevoznih sredstvih Vesne Radovanovič (številka: 4, 2012)
  Glasbene preference vzgojiteljev in predšolskih otrok (številka: 4, 2012)
 6. 2013
   28

  številka: 1 (2013)
  številka: 2/3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Pogostost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku geografije v Sloveniji (številka: 1, 2013)
  Postavljanje podpore v okviru vključevanja staršev matematikov v matematično izobraževanje njihovih otrok (številka: 1, 2013)
  Uporaba izbranih motivacijskih sredstev pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji (številka: 1, 2013)
  Pogledi študentov pedagogike na obvezno praktično usposabljanje (številka: 1, 2013)
  Pomen gledaliških igric v prvem starostnem obdobju v vrtcu (številka: 1, 2013)
  Remote controlled laboratory as a modern form of engineering education (številka: 1, 2013)
  Sociokulturni pristop pri spremljanju otrokovega razvoja in učenja v vrtcu (številka: 1, 2013)
  Pričakovanja vzgojiteljev predšolskih otrok, vezana na njihov profesionalni razvoj (številka: 2/3, 2013)
  Methodical competence of teacher trainees in their written teacher certification examination (številka: 2/3, 2013)
  Tuji jezik v prvem triletju waldorfske osnovne šole - stališča staršev iz treh držav (številka: 2/3, 2013)
  Stališča bodočih vzgojiteljic do ustvarjalnosti (številka: 2/3, 2013)
  E-learning within the framework of the Czech university system (številka: 2/3, 2013)
  Stilizacija (številka: 2/3, 2013)
  Mnenje osnovnošolskih učiteljev o usposobljenosti za sodelovanje s starši (številka: 2/3, 2013)
  Baletne vsebine pri pouku glasbene vzgoje v prvem triletju osnovne šole (številka: 2/3, 2013)
  Priredbe literarnih del za mladino (številka: 2/3, 2013)
  Učenje tujih jezikov z vidika staršev iz različnih slovenskih regij (številka: 2/3, 2013)
  Likovna apreciacija in metoda estetskega transferja (številka: 4, 2013)
  Skupno branje Ostržka z vidika Kohlbergovih stopenj moralnega razvoja (številka: 4, 2013)
  Kritični prerez besedilnih vrst v povezavi z učiteljevim oz. vzgojiteljevim govornim nastopanjem (številka: 4, 2013)
  Učenci, žrtve medvrstniškega nasilja (številka: 4, 2013)
  Stališča študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani do slovenščine kot učnega jezika (številka: 4, 2013)
  Literarni lik s posebnimi potrebami v slikanicah (številka: 4, 2013)
  Izvajanje samoevalvacije z vidika profesionalne in zakonodajne odgovornosti šol za kakovost (številka: 4, 2013)
  Načrtovanje in izvajanje obravnave življenjskih prostorov v naravi (številka: 4, 2013)
 7. 2014
   33

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3/4 (2014)
  Doprinos aktivne poti v šolo k celostni gibalni/športni aktivnosti otrok in mladostnikov (številka: 1, 2014)
  Analiza razumevanja pojma plovnost v kontekstu njegovega prenosa od vzgojitelja na otroke (številka: 1, 2014)
  Učiteljeva literarnodidaktična kompetenca in notranja učna diferenciacija pri pouku književnosti (številka: 1, 2014)
  Samoodločanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v izobraževanju (številka: 1, 2014)
  Učiteljeva literarnodidaktična kompetenca in notranja učna diferenciacija pri pouku književnosti (številka: 1, 2014)
  Gibalna dejavnost otrok z vidika socialno-ekonomskih razsežnosti (številka: 1, 2014)
  Država, učitelj in delo z nadarjenimi učenci: med poslanstvom in odgovornostjo (številka: 1, 2014)
  Prepričanja učencev, staršev in učiteljev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti (številka: 1, 2014)
  Likovno-intelektualni razvoj učencev v različnih programih osnovnošolskega izobraževanja (številka: 1, 2014)
  Procesi učenja z vidika učnih težav učencev pri matematiki (številka: 2, 2014)
  Medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih (številka: 2, 2014)
  Strip - metoda, ki fantom omogoča uspešnejšo interpretacijo mladinskega literarnega besedila (številka: 2, 2014)
  Učno zavlačevanje pri srednješolcih (številka: 2, 2014)
  Vloga šolskih svetovalnih delavcev v času kulturno-ekonomske krize (številka: 2, 2014)
  Ocenjevanje kot dejavnik spodbujanja kompetence učenje učenja (številka: 2, 2014)
  Stališča učiteljev do problemskih besedil pri pouku književnosti (številka: 2, 2014)
  Model spodbujanja rezilientnosti v šolskem okolju (številka: 2, 2014)
  Razlike v sodelovanju vzgojiteljev in staršev v okoljih z različnim socialno-ekonomskim statusom (številka: 3/4, 2014)
  Poklicna izgorelost pri šolskih svetovalnih delavcih v osnovni šoli (številka: 3/4, 2014)
  Odnos med prepričanji in spoprijemanjem z negativnimi čustvi v razredu pri učiteljih osnovne šole (številka: 3/4, 2014)
  Umetnost za vse (številka: 3/4, 2014)
  Zur beruflichen Fortbildung der Musiklehrer in Lettland (številka: 3/4, 2014)
  Vključevanje multikulturnih vsebin ameriških (zvezna država Kansas) razrednih učiteljev v poučevanje (številka: 3/4, 2014)
  Športna vzgoja v primarnem izobraževanju v državah Evropske unije (številka: 3/4, 2014)
  Autistic spectrum disorders and creativity (številka: 3/4, 2014)
  Analiza razlogov za sodelovanje v tekmovanju mladih športnih plezalcev (številka: 3/4, 2014)
  Vpliv matematične interesne dejavnosti na matematične dosežke mlajših učencev (številka: 3/4, 2014)
  Droht den "kleinen Sprachen" das Aussterben? (številka: 3/4, 2014)
  Interactive learning environment for children in the beliefs of pre-school teachers (številka: 3/4, 2014)
  Proaktivnost slepih in slabovidnih pri dojemanju abstraktne in figuralne umetnosti (številka: 3/4, 2014)
 8. 2015
   32

  številka: 1/2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Koncept CLIL - novost ali stalnica pri učiteljih na OŠ v Sloveniji (številka: 1/2, 2015)
  Pre-service teachers' attitude towards learning and teaching English to young learners (številka: 1/2, 2015)
  Students' attitudes towards their EFL lessons and teachers: (številka: 1/2, 2015)
  Tuji jeziki v dunajskih osnovnih šolah - v rednem šolstvu in v aktualnih šolskih poskusnih modelih (številka: 1/2, 2015)
  Z igro glasov v angleškem jeziku do razvijanja fonološkega zavedanja (številka: 1/2, 2015)
  CLIL - orodje za izbiro nejezikovnih vsebin (številka: 1/2, 2015)
  Code-Switching als Kommunikationsstrategie im reziprok-immersiven Unterricht an der Filiere bilingue (FiBi) in Biel/Bienne (Schweiz) und didaktische Empfehlungen (številka: 1/2, 2015)
  Teaching Fables in the Junior Grades of Primary School (številka: 1/2, 2015)
  Pedagoški vidiki poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (številka: 1/2, 2015)
  Who says they don't read? Slovene elementary school students' reading motivation in EFL (številka: 1/2, 2015)
  Pedagoški pristop CLIL - izziv za profesionalni razvoj učiteljev tujega jezika na zgodnji stopnji šolanja (številka: 1/2, 2015)
  Medsebojna povezanost otrok v starostno homogenih in starostno kombiniranih skupinah (številka: 3, 2015)
  Primerjava razvoja jezikovne sporazumevalne zmožnosti slepih in slabovidnih v institucionaliziranem izobraževanju in programih inkluzije (številka: 3, 2015)
  Pedagoški delavci v strokovnem in poklicnem izobraževanju kot aktivni oblikovalci in usmerjevalci lastnega poklicnega razvoja (številka: 3, 2015)
  Razvijanje recepcijske zmožnosti pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju (številka: 3, 2015)
  Kaj poklicni življenjepisi vzgojiteljic odkrivajo o prepletenosti poklica vzgojitelja in ustvarjalnosti? (številka: 3, 2015)
  Analiza raziskav gibalne dejavnosti slovenskih osnovnošolskih otrok v zadnjih letih (številka: 3, 2015)
  Ocena pogojev za uveljavitev modela celodnevne osnovne šole (številka: 3, 2015)
  Samoocena uravnavanja čustev in subjektivno blagostanje pri študentih razrednega pouka in socialne pedagogike (številka: 3, 2015)
  Raba pisnih in internetnih virov ter elektronskih medijev pri pripravi dijakov na preverjanje znanja iz slovenščine (številka: 3, 2015)
  Shematske vizualne reprezentacije potence (številka: 4, 2015)
  Kontekstualni dejavniki spodbujanja avtonomije učencev pri učiteljih osnovne in srednje šole (številka: 4, 2015)
  Poklicni stres in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka (številka: 4, 2015)
  Materials design for language m-learning (številka: 4, 2015)
  Tehnološka pismenost študentov, bodočih učiteljev, z vidika znanja, izkušenj ter ocene pomembnosti tehnologije v življenju in v procesu šolanja (številka: 4, 2015)
  Aplikativni vidik otrokovega pripovedovanja v predšolskem obdobju (številka: 4, 2015)
  Slovenski učni načrt za predmet likovna umetnost v gimnazijskem programu v primerjavi s podobnimi dokumenti evropskih držav (številka: 4, 2015)
  Učenje naravoslovja za slepe in slabovidne učence (številka: 4, 2015)
  The function of museum pedagogy in the development of artistic appreciation (številka: 4, 2015)
  Stres in spoprijemanje s stresom v mladostništvu (številka: 4, 2015)
 9. 2016
   33

  številka: 1/2 (2016)
  Assessing reliability of a multi-dimensional scale by coefficient alpha (številka: 1/2, 2016)
  Pomen vadbe juda za razvoj otrokovih gibalnih kompetenc (številka: 1/2, 2016)
  Ali lahko s pomočjo aktivnih videoiger vplivamo na gibalno učinkovitost? (številka: 1/2, 2016)
  Povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi motoričnimi sposobnostmi (številka: 1/2, 2016)
  Razlike v gibalnih sposobnostih med študentkami glede na status telesne teže (številka: 1/2, 2016)
  Involvement in sports clubs and informal sport activities of primary and secondary school children in Liechtenstein (številka: 1/2, 2016)
  Zen in umetnost plavanja - estetska izkušnja kot nova perspektiva za tehniko vadbe (številka: 1/2, 2016)
  Vpliv osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na hitrost vodenja žoge pri 10-17 let starih nogometaših (številka: 1/2, 2016)
  Vpliv dveh ur atletike na gibalno/športno aktivnost otrok (številka: 1/2, 2016)
  Development through movement - psychopedagogical analysis and psychomotor approaches (številka: 1/2, 2016)
  Aerobic games and playful exercises in 9-year-old boys (številka: 1/2, 2016)
  Primerjava rezultatov veleslaloma ter izbranih telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti med spoloma kategorije U14 (številka: 1/2, 2016)
  Samopodoba in ukvarjanje s športom pri učencih šestega razreda osnovne šole (številka: 1/2, 2016)
  Validity of the "fall back" test for boldness (številka: 1/2, 2016)
  Congruence between methods for identifying "exceptional physical aptitude" in school children (številka: 1/2, 2016)
  Structural differences in the self-determination of upper secondary students with and without disabilities in vocational education (številka: 3, 2016)
  Študentje razrednega pouka in njihovo pojmovanje različnih razsežnosti naravoslovja (številka: 3, 2016)
  Kako učitelji kemije udejanjajo svoje potrebe profesionalnega razvoja v sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (številka: 3, 2016)
  Razvijanje rezilientnosti študentov preko doživljanja izkušnje inkluzije na pedagoški praksi (številka: 3, 2016)
  ICT-supported language learning tools for Chinese as a foreign language (številka: 3, 2016)
  Evalvacija in samoevalvacija v osnovni šoli (številka: 3, 2016)
  Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah kot strategija na poti h kakovosti (številka: 3, 2016)
  Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole (številka: 3, 2016)
  Findings of visual arts research in early childhood and primary education (številka: 4, 2016)
  Pogledi mentorjev na praktično pedagoško usposabljanje študentov pedagogike (številka: 4, 2016)
  "Potrebujemo več prakse!" (številka: 4, 2016)
  Slovenski jezik v sočasnem sporazumevalnem prostoru (številka: 4, 2016)
  Vpletenost vrstnikov v izobraževanje študentov (številka: 4, 2016)
  Prefiksoidne zloženke ali besedne zveze med slovarjem, normo in korpusno rabo (številka: 4, 2016)
  Nacionalni preizkus znanja iz slovenščine ob zaključku srednje šole prve stopnje s slovenskim učnim jezikom v Italiji (številka: 4, 2016)
  Back to nature (številka: 4, 2016)
  Zmožnejši bralci in pisci besedil v prvem razredu osnovne šole (številka: 4, 2016)
 10. 2017
   32

  številka: 1 (2017)
  številka: 2/3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  (Ne)usvojeni cilji pravopisne zmožnosti v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju (številka: 1, 2017)
  Perfekcionizem: prednost ali ovira za učenca? (številka: 1, 2017)
  Music education for every child - ideal or reality? (številka: 1, 2017)
  Stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (številka: 1, 2017)
  Etnografska raziskava na pedagoškem področju (številka: 1, 2017)
  Pogoji za inkluzijo v vzgoji in izobraževanju po oceni ravnateljev (številka: 1, 2017)
  Quality of life for families of children with intellectual disabilities (številka: 1, 2017)
  Raba samostalnika pri gluhih učencih in učencih s polževim vsadkom (številka: 1, 2017)
  The appeal and applicability of ICT study materials - the viewpoint of generation-Z pre-service teachers (številka: 1, 2017)
  Coordination of school science classroom furnishings with anthropometric parameters for 11-12 year-old children (številka: 1, 2017)
  Razvoj učnih spretnosti pri pouku likovne umetnosti (številka: 2/3, 2017)
  Kaj se lahko naučimo od učencev (številka: 2/3, 2017)
  Spremljanje razvoja likovne apreciacije pri pouku grafičnega oblikovanja (številka: 2/3, 2017)
  Lociranje vodenja umetniške dejavnosti v osnovnih šolah v Združenem kraljestvu (številka: 2/3, 2017)
  Mnenje študentov pedagoških fakultet o kakovosti predmeta didaktika likovne umetnosti (številka: 2/3, 2017)
  Glasbeni simboli (številka: 2/3, 2017)
  Poučevanje likovne umetnosti - od nedolžnega očesa do potopitve in obratno (številka: 2/3, 2017)
  Razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti z umetniškim delom pri mlajših učencih (številka: 2/3, 2017)
  Vplivi neformalnih umetniških in ustvarjalnih dejavnosti v večkulturnih vzgojno-izobraževalnih okoljih (številka: 2/3, 2017)
  Povezanost med ravnijo izvirnosti likovnega izraza učencev pri pouku likovne umetnosti in ravnijo njihove strpnosti do raznolikosti (številka: 2/3, 2017)
  Primerjava učnih načrtov in vključenost priporočil za medpredmetno povezovanje likovnih vsebin (številka: 2/3, 2017)
  Beneški bienale sodobne umetnosti in pouk likovne umetnosti v osnovni šoli (številka: 2/3, 2017)
  Kardiorespiratorna sposobnost učencev osnovnošolskega izobraževanja (številka: 4, 2017)
  Komunicirati o grafičnem romanu - niz delavnic (številka: 4, 2017)
  Stališča učiteljev do možnosti uporabe likovne terapije pri mladih učencih (številka: 4, 2017)
  Individualni pouk in načini poučevanja učiteljev flavte na posameznih učnih stopnjah v glasbeni šoli (številka: 4, 2017)
  Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju angleščine v otroštvu (številka: 4, 2017)
  Prikaz medpredmetnega povezovanja na primeru implementacije sodobne umetnosti v osmi razred osnovne šole (številka: 4, 2017)
  Spremljava likovnega razvoja učencev v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole - analiza stanja z vidika spola (številka: 4, 2017)
 11. 2018
   23

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Večjezičnost - nov vidik učiteljevega profesionalnega razvoja (številka: 1, 2018)
  Pojmovanje vzgoje v slovenski duhoslovni pedagogiki po prvi svetovni vojni (številka: 1, 2018)
  Katere glasbene zvrsti najraje poslušajo predšolski otroci? (številka: 1, 2018)
  Predstavitev sodobne slikanice v Italiji (številka: 1, 2018)
  Otrokovo doživljanje bivanja v bolnišnici z vidika staršev in medicinskega osebja (številka: 1, 2018)
  Mnenja učiteljev razredenega pouka o pomenu in uporabi učnih metod pri pouku likovne umetnosti (številka: 1, 2018)
  The relation between pedagogical approaches in music education and students' performance anxiety (številka: 2, 2018)
  The relation between student mood and handicrafts in the constructivist classroom (številka: 2, 2018)
  Preverjanje matematičnega znanja (številka: 2, 2018)
  Uporaba prostorskih ključev pri učencih osmega razreda osnovne šole (številka: 2, 2018)
  Research probe My home, artist-based research (številka: 2, 2018)
  The contribution of art education to educational transitions (številka: 3, 2018)
  The frequency with which creativity development strategies are used in various fields (številka: 3, 2018)
  Razredniki in vključevanje marginaliziranih skupin učencev v oddelčno skupnost (številka: 3, 2018)
  Evaluation of an integrated programme of physical exercise with nursey-aged children (številka: 3, 2018)
  Povezanost med slogi navezanosti in razumevanjem dvoumnih elektronskih sporočil (številka: 3, 2018)
  Primerjeva ! športnih dejavnosti učencev iz Maribora in Novega Sada (številka: 4, 2018)
  Socialnopedagoško delovanje učiteljev v poklicni šoli (številka: 4, 2018)
  Prevajanje izrazov nominalnega naslavljanja glede na spol, starost in družbeni status v filmih Hue and cry in Indiscreet (številka: 4, 2018)
 12. 2019
   23

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Miselna naravnanost v šolskem okolju (številka: 1, 2019)
  Postmodern thinking and relativism theory in the field of pedagogy (številka: 1, 2019)
  Povezanost glasbenih preferenc z depresivnostjo pri mladostnikih (številka: 1, 2019)
  Ali je spol otroka dejavnik učne ospešnosti v osnovni šoli? (številka: 1, 2019)
  Vpliv uporabe IKT in izkustvenega učenja na mnenje učencev o naravoslovnem dnevu na morski obali (številka: 1, 2019)
  Informal learning among teenagers through video games (številka: 1, 2019)
  Students' attitudes towards didactic characteristics in graphic design classes (številka: 2, 2019)
  E-learning materials for the Slovene language in elementary schools (6th-9th grade) (številka: 2, 2019)
  Using Mark Chagall's visual art in teaching visual arts (številka: 2, 2019)
  Explaining preferences for illustration style and characteristics in early childhood (številka: 2, 2019)
  The national assessment of mathematics in high schools in Italy with Slovene as the language of instruction (številka: 2, 2019)
  Teacher's competences for using visual response methods in the literary education communication model (številka: 3, 2019)
  Učne priprave na nastope bodočih učiteljev (številka: 3, 2019)
  Učne oblike v osnovni šoli in obrnjeno učenje in poučevanje (številka: 3, 2019)
  Students' ethnic background as a factor in their involvement in bullying (številka: 3, 2019)
  Učinki metode Tomatis na glasbeno učenje šolskih otrok (številka: 4, 2019)
  Exstensive reading and changes to reading motivation in EFL among Slovene primary school pupils (številka: 4, 2019)
  Mobile phones and social behavior among millennials - future teachers (številka: 4, 2019)
  Temperament predšolskih otrok v povezavi z njihovim socialnim vedenjem (številka: 4, 2019)
 13. 2020
   4