Acrocephalus : glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije = journal of Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia

 1. 1980
   6

 2. 1981
   3

 3. 1982
   2

 4. 1983
   3

 5. 1984
   3

 6. 1985
   4

 7. 1986
   3

 8. 1987
   3

 9. 1988
   2

 10. 1989
   15

 11. 1990
   13

 12. 1991
   21

  številka: 47 (1991)
  številka: 48 (1991)
  številka: 49 (1991)
  Balkanski detel Dendrocopos lilfordi gnezdi tudi v Sloveniji (številka: 47, 1991)
  Kostanjevka Aythya nyroca na Dravskem polju nekoč in danes (letnik: 12, 1991)
  Gnezdenje črnega škarnjeka Milvus migrans pri Lescah (letnik: 12, 1991)
  Pogovor z dr. Sergejem Matvejevom (številka: 47, 1991)
  Vedenje pribe Vanellus vanellus ob navzočnosti vsiljivca v gnezditvenem obdobju na Sorškem polju (številka: 47, 1991)
  Bela štorklja Ciconia ciconia na jugovzhodnem Dolenjskem (številka: 47, 1991)
  Vprašanja strokovnih in slovenskih ptičjih imen (številka: 47, 1991)
  Vsaki ptici svoje ime (številka: 48, 1991)
  Gnezdenje sivogrlega ponirka Podiceps grisegena na Cerkniškem jezeru (številka: 48, 1991)
  Pojavljanje jezerskega martinca Tringa stagnatilis v Sloveniji (številka: 48, 1991)
  Predlog za zaščito grmovnega ekosistema nad Račjim dvorom (številka: 48, 1991)
  Robidna trstnica Acrocephalus dumetorum - nova vrsta ornitofavne Slovenije (številka: 48, 1991)
  Nova kolonija rečnega galeba Larus ridibundus in navadne čigre Sterna hirundo v Hočah pri Mariboru (številka: 49, 1991)
  Rjava cipa Anthus campestris gnezdi tudi na Notranjskem (številka: 49, 1991)
  Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih severovzhodne Slovenije (številka: 49, 1991)
  Ptice pragozdnih ostankov Rajhenavski Rog in Pečka (številka: 49, 1991)
  Kadavri, najdeni v severovzhodni Sloveniji (številka: 49, 1991)
  Mušja listnica Phylloscopus inornatus, ugotovljena tudi v Sloveniji (številka: 49, 1991)
 13. 1992
   24

  številka: 50 (1992)
  številka: 51 (1992)
  številka: 52 (1992)
  številka: 53 (1992)
  številka: 54 (1992)
  številka: 55 (1992)
  Prispevek k poznavanju avifavne Zbiljskega in Trbojskega akumulacijskega jezera na reki Savi (številka: 50, 1992)
  Poletni prelet pobrežnikov Larilimicolae na Cerkniškem jezeru v letu 1991 (številka: 50, 1992)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Ljubljanskem barjuu (številka: 51, 1992)
  Gnezditev malega deževnika Charadrius dubius v antropogenih habitatih v Ljubljani (številka: 51, 1992)
  O pojavljanju in prehranjevanju rdečenoge postovke Falco vespertinus v Slovenski Istri (številka: 51, 1992)
  Gnezditvena biologija male bobnarice Ixobrychus minutus na ribnikih v Dragi pri Igu (številka: 52, 1992)
  Ptiči hrastovega pragozda in bližnje okolice v Krakovskem gozdu (številka: 52, 1992)
  Bibliografija (številka: 53, 1992)
  Ptiči v "Favni" Henrika Freyerja - ob 150. obletnici njenega izida (številka: 54, 1992)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Murskem polju (številka: 54, 1992)
  Pozen prelet rdečih lastovk Hirudo daurica v severni Dalmaciji (številka: 54, 1992)
  Plotni strnad Emberiza cirlus na avstrijskem Štajerskem (številka: 54, 1992)
  Pomembna avifavnistična poročila o gostujočih vrstah na avstrijskem Koroškem (številka: 54, 1992)
  Višinska meja naseljenosti močvirske sinice Parus palustris in gorske sinice P. montanus na Pohorju (številka: 55, 1992)
  Opazovanje španskega kupčarja Oenanthe hispanica ob Cerkniškem jezeru (številka: 55, 1992)
  Prlivka Burhinus oedicnemus na avstrijskem štajerskem (številka: 55, 1992)
  Črna komatna tekica Glareola nordmanni ugotovljena na Hrvaškem (številka: 55, 1992)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Dravskem polju (številka: 55, 1992)
 14. 1993
   19

 15. 1994
   20

 16. 1995
   29

  številka: 68/69/70 (1995)
  številka: 71 (1995)
  številka: 72 (1995)
  številka: 73 (1995)
  Breguljka Riparia riparia ob slovenski subpanonski Dravi (številka: 68/69/70, 1995)
  Pojavljanje plotnega strnada Emberiza cirlus v severovzhodni Sloveniji (številka: 68/69/70, 1995)
  Drava med Mariborom in Središčem ob Dravi - področje konflikta med varstvom narave in razvojno politiko (številka: 68/69/70, 1995)
  Drava - evropsko pomembna ornitološka lokaliteta (številka: 68/69/70, 1995)
  Lokalni ornitološki atlas Drave (Maribor - Ptuj) 1989 - 1992 (številka: 68/69/70, 1995)
  Hidrološke značilnosti reke Drave (številka: 68/69/70, 1995)
  Dnevni prelet vodnih ptic v dravski loki pri Ptuju - prezimovanje ali selitev? (številka: 68/69/70, 1995)
  Naravovarstveno vrednotenje ptičev Banjšic (številka: 71, 1995)
  Rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus na Dravskem polju (številka: 71, 1995)
  Opazovanje grivaste gosi Branta bernicla na Lendavskem jezeru (številka: 71, 1995)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1992 (številka: 71, 1995)
  Spremljanje številčnosti vodnih ptičev v Sečoveljskih solinah (številka: 71, 1995)
  Siva čaplja Ardea cinerea v spodnji Savinjski dolini (številka: 72, 1995)
  Ribojedi ptiči v Sloveniji (številka: 72, 1995)
  Najdbe obročkanih velikih kormoranov Phalacrocorax carbo v Sloveniji (številka: 72, 1995)
  Prenočišče in počivališče velikih kormoranov Phalacrocorax carbo na Savi pod Ravnico (številka: 72, 1995)
  Popis prezimujočih sivih čapelj Ardea cinerea in velikih kormoranov Phalacrocorax carbo v Sloveniji v letih 1994 in 1995 (številka: 72, 1995)
  Veliki kormoran Phalacrocorax carbo na ribnikih za vzrejo toplovodnih vrst rib v severovzhodni Sloveniji (številka: 72, 1995)
  Veliki kormorani Phalacrocorax carbo v krajinskem parku Rački ribniki - Požeg (Slovenija) (številka: 72, 1995)
  Gnezdenje zelenonoge tukalice Gallinula chloropus na ribnikih v Dragi na Ljubljanskem barju (številka: 73, 1995)
  Prvo opazovanje bengalske čigre Sterna bengalensis v Sloveniji (številka: 73, 1995)
  Opazovanje brkatega sera Gypaetus barbatus v Triglavskem narodnem parku (številka: 73, 1995)
  Popis kosca Crex crex v Sloveniji v letih 1992-93 (številka: 73, 1995)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1993 (številka: 73, 1995)
  Spolna sestava in gnezditvena uspešnost velikega žagarja Mergus merganser na Trbojskem jezeru (številka: 73, 1995)
 17. 1996
   24

  številka: 74 (1996)
  številka: 75/76 (1996)
  številka: 77 (1996)
  številka: 78/79 (1996)
  Šašljeva višnjeva taščica (številka: 74, 1996)
  Ornitofavna ribnika Vrbje v spodnji Savinjski dolini in njegova naravovarstvena problematika (številka: 74, 1996)
  Višinska razširjenost sov v Sloveniji (številka: 74, 1996)
  Srečanje z rumeno pastirico Motacilla flava (številka: 74, 1996)
  Gnezdilke močvirnih travnikov v zadrževalniku Medvedce na Dravskem polju (številka: 75/76, 1996)
  Kritičen pogled na novejše kvantitativne raziskave v slovenski ornitologiji (številka: 75/76, 1996)
  Prvo opazovanje malega rumenonogega martinca Tringa flavipes v Sloveniji (številka: 75/76, 1996)
  Potrjeno gnezdenje črnogrlega ponirka Podiceps nigricollis v Sloveniji (številka: 75/76, 1996)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1994 (številka: 75/76, 1996)
  Jesensko-zimska gnezditev krokarja Corvus corax v Mariboru (številka: 75/76, 1996)
  Labodi grbci Cygnus olor na reki Krki (številka: 77, 1996)
  Najdbe obročkanih labodov grbcev Cygnus olor v Sloveniji (številka: 77, 1996)
  Mnenja turistov in domačinov o ogroženosti laboda grbca Cygnus olor na Blejskem jezeru (številka: 77, 1996)
  Jesenska selitev velikega slavca Luscinia luscinia prek Slovenije (številka: 77, 1996)
  Razširjenost laboda grbca Cygnus olor v severovzhodni Sloveniji (številka: 77, 1996)
  Zasedeno območje črne štorklje Ciconia nigra v Ljubljani (številka: 78/79, 1996)
  Gnezditvene navade sive pastirice Motacilla cinerea v osrednji Sloveniji (številka: 78/79, 1996)
  Belohrbti detel Dendrocopos leucotos gnezdi na Gorjancih (številka: 78/79, 1996)
  Gnezditev polojnika Himantopus himantopus v ormoških bazenih za odpadne vode (številka: 78/79, 1996)
  Ali kozača Strix uralensis gnezdi na Ljubljanskem barju? (številka: 78/79, 1996)
 18. 1997
   17

 19. 1998
   25

  številka: 86 (1998)
  številka: 87/88 (1998)
  številka: 89 (1998)
  številka: 90/91 (1998)
  Prispevek k poznavanju ptic Hraških mlak (številka: 86, 1998)
  Gnezditev pribe Vanellus vanellus na Dravskem polju (številka: 86, 1998)
  Zanimive najdbe na tujem v Sloveniji obročkanih ptičev (številka: 86, 1998)
  Plevelna trstnica Acrocephalus agricola ugotovljena tudi v Sloveniji (številka: 87/88, 1998)
  Pojavljanje planinskega orla Aquila chrysaetos na Pohorju (številka: 87/88, 1998)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji (številka: 87/88, 1998)
  Mednarodni popis ptičev na igriščih za golf - rezultati z igrišča Bled (številka: 87/88, 1998)
  Planinski orel Aquila chrysaetos v Triglavskem narodnem parku (številka: 89, 1998)
  Potrjena gnezditev sirijskega detla Dendrocopos syriacus v Sloveniji (številka: 89, 1998)
  Opazovanje velike govnačke Catharacta skua na Ormoškem jezeru (številka: 89, 1998)
  Gnezdenje kozače Strix uralensis v kočevsko-ribniških gozdovih (številka: 89, 1998)
  Prelet in pojavljanje sivke Aythya ferina v Krajinskem parku Rački ribniki - Požeg v severovzhodni Sloveniji (številka: 89, 1998)
  Popis velikega skovika Otus scops na Ljubljanskem barju (številka: 90/91, 1998)
  Beležke o opazovanju kozice Gallinago gallinago na Ljubljanskem barju (številka: 90/91, 1998)
  Ali je populacija pribe Vanellus vanellus na Ljubljanskem barju pred zlomom? (številka: 90/91, 1998)
  Gnezditev dolgoprstega plezalčka Certhia familiaris v loki reke Mure (številka: 90/91, 1998)
  Popisa brškinke Cisticola juncidis, svilnice Cettia cetti in rakarja Acrocephalus arundinaceus v Primorju v razdobju dvajsetih let (številka: 90/91, 1998)
  Prelet in pojavljanje togotnika Philomachus pugnax na Dravskem polju (številka: 90/91, 1998)
  Popis gnezditvene naselbine brinovke Turdus pilaris v Ključih pri Rodinah (številka: 90/91, 1998)
  Popis kosca Crex crex v Jovsih (številka: 90/91, 1998)
  Nova gnezdišča puščavca Monticola solitarius v Sloveniji (številka: 90/91, 1998)
 20. 1999
   19

  številka: 92 (1999)
  številka: 93 (1999)
  številka: 94/96 (1999)
  številka: 97 (1999)
  Prvo opazovanje uhatega škrjanca Eremophila alpestris v Sloveniji (številka: 92, 1999)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 1996 (številka: 92, 1999)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji (številka: 92, 1999)
  Podoba žerjava v grbu Rač (številka: 92, 1999)
  Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo (številka: 93, 1999)
  Primerjava dveh metod za ugotavljanje števila gnezdečih malih ponirkov Tachybaptus ruficollis, črnih lisk Fulica atra in zelenonogih tukalic Gallinula chloropus (številka: 93, 1999)
  Novo gnezditveno prebivališče navadnega kupčarja Oenanthe oenanthe v Sloveniji (številka: 93, 1999)
  Prvo opazovanje kraljičice Phylloscopus proregulus v Bolgariji in verjetno razlogi za njeno povečano pojavljanje v Evropi (številka: 93, 1999)
  Prispevek k slovenskemu ornitološkemu imenoslovju in imenotvorju (številka: 94/96, 1999)
  Nomenclatura carniolica barona Žige Zoisa - ob 200. obletnici rokopisa (številka: 94/96, 1999)
  Imenik ptic zahodne Palearktike (številka: 94/96, 1999)
  Gnezditvena biologija rakarja Acrocephalus arundinaceus na ribnikih v Dragi pri Igu na Ljubljanskem barju (Slovenija) (številka: 97, 1999)
  Veliki klinkač Aquila clanga na Ljubljanskem barju (številka: 97, 1999)
  Breeding distribution and ecology of the black stork Ciconia nigra in the Sava alluvial wetlands, Croatia (številka: 97, 1999)
  Pojavljanje lopataste govnačke Stercorarius pomarinus v Sloveniji (številka: 97, 1999)
 21. 2000
   36

  številka: 98/99 (2000)
  številka: 100 (2000)
  številka: 101 (2000)
  številka: 102/103 (2000)
  Popis kozače Strix uralensis na Ljubljanskem vrhu (številka: 98/99, 2000)
  Sove Pohorja (številka: 98/99, 2000)
  Sove spodnje Savinjske doline (številka: 98/99, 2000)
  Pegasta sova Tyto alba v JV delu Prekmurja (številka: 98/99, 2000)
  Rezultati popisa velikega skovika Otus scops na Ljubljanskem barju v letu 1999 (številka: 98/99, 2000)
  Skupinska počivališča malih uharic Asio otus v Pomurju (številka: 98/99, 2000)
  Winter diet of the long-eared owl Asio otus in Slovenia (številka: 98/99, 2000)
  Veliki skovik Otus scops na Goričkem (številka: 98/99, 2000)
  Naravovarstvena problematika sten and Ospom kot gnezdišča velike uharice Bubo bubo (številka: 98/99, 2000)
  Smrtnost sov Strigiformes na avtocestah med Bologno in Trbižem (Italija) pozimi 1998-99 (številka: 98/99, 2000)
  Kozača Strix uralensis v Sloveniji (številka: 98/99, 2000)
  Prispevek k poznavanju prehrane pegaste sove Tyto alba na Ljubljanskem barju in v Sečoveljskih solinah (številka: 98/99, 2000)
  Koconogi čuk Aegolius funereus najden na Ljubljanskem barju (številka: 98/99, 2000)
  Prvo opazovanje bradate sove Strix nebulosa v Sloveniji (številka: 98/99, 2000)
  Zgodnje gnezdenje lesne sove Strix aluco blizu urbanega središča Ljubljane (številka: 98/99, 2000)
  Pojavljanje lesne sove Strix aluco v notranjskih in primorskih kraških jamah (številka: 98/99, 2000)
  Prehrana pegaste sove Tyto alba na Goričkem (številka: 98/99, 2000)
  Prvi teritorialni travniški vrabci Passer hispaniolensis v Sloveniji (številka: 100, 2000)
  Značilnosti gnezdišč mestne lastovke Delichon urbica v Kozjanskem parku (številka: 100, 2000)
  Ptice Kozjanskega regijskega parka (številka: 100, 2000)
  Varstveno pomembne vrste ptic in njihovi habitati v Kozjanskem (številka: 100, 2000)
  Sto številk Acrocephalusa (številka: 101, 2000)
  Bibliografija Acrocephalusa 1980-2000 (številka: 101, 2000)
  Prvo opazovanje prekomorskega prodnika Calidris melanotos v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Form and function of aerial courtship displays in black storkes Ciconia nigra (številka: 102/103, 2000)
  Prva potrjena gnezditev rdeče lastovke Hirundo daurica v Sloveniji (Kraški rob, JZ Slovenija) (številka: 102/103, 2000)
  Merjenje geografske razširjenosti ptic (številka: 102/103, 2000)
  Evropsko pomembne populacije ptic v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Predselitvena disperzija kmečke lastovke Hirundo rustica v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Prvo opazovanje dolgorepe govnačke Stercorarius longicaudas v Sloveniji (številka: 102/103, 2000)
  Audouin's gull Larus audouinii, a new breeding gull species in the Adriatic sea (Croatia) (številka: 102/103, 2000)
 22. 2001
   17

 23. 2002
   28

  številka: 110/111 (2002)
  številka: 112 (2002)
  številka: 113/114 (2002)
  številka: 115 (2002)
  The actual status of slender-billed gull Larus genei on the southern Dalmatian coast (številka: 110/111, 2002)
  Changes in population size of some shorebirds breeding at Ulcinj salt-pans in Montenegro (številka: 110/111, 2002)
  Zimsko štetje mokožev Rallus aquaticus v Sloveniji (številka: 110/111, 2002)
  Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija) (številka: 110/111, 2002)
  Diet of the red-backed shrike Lanius collurio in Bulgaria (številka: 110/111, 2002)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji (številka: 110/111, 2002)
  Effect of floods on the distribution of meadow birds on Ljubljansko barje (številka: 112, 2002)
  Prehrana velike uharice Bubo bubo v jugozahodni Sloveniji (številka: 112, 2002)
  Solitary breeding of griffon vulture Gyps fulvus on the island of Pag (Croatia) in 1997 (številka: 112, 2002)
  A case of late breeding of the black stork ciconia nigra in northwestern Voivodina (Serbia) (številka: 112, 2002)
  Sove v cerkvah, gradovih in drugih objektih na območju Vipavske doline in Krasa v JZ Sloveniji (številka: 112, 2002)
  White stork Ciconia ciconia survey in Pelagonia indicates a decrease in its breeding population and colony disintegration (številka: 112, 2002)
  Ali je populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju (še) stabilna? (številka: 113/114, 2002)
  Sove Trnovskega gozda: gostota, višinska razširjenost in medvrstni odnosi (številka: 113/114, 2002)
  The first breeding records of avocets Recurvirostra avtosetta for Croatia and Kopački rit (številka: 113/114, 2002)
  Zimska prehrana velikega srakoperja Lanius excubitor na Ptujskem polju (številka: 113/114, 2002)
  Forum: Comments on the short article Tucakov, M. (2002): A case of late breeding of the Black Stork Ciconia nigra ... (številka: 113/114, 2002)
  Odnosi med telesno velikostjo, razširjenostjo in gostoto gnezdečih ptic v Sloveniji (številka: 113/114, 2002)
  The structure of habitat used by hazel grouse Bonasa bonasia during winter (številka: 113/114, 2002)
  Common tern Sterna hirundo breeding population (številka: 115, 2002)
  Gostota pojočih samcev velike uharice Bubo bubo na Dugem otoku (S Dalmacija, Hrvaška) (številka: 115, 2002)
  The fluctuation of breeding numbers of Relict Gull Larus relictus on lake Alakol (SE Kazakhstan) (številka: 115, 2002)
  Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju zgornjega toka reke Save v zimi 1998/99 (Slovenija) (številka: 115, 2002)
  Nekaj gnezditvenih navad kozače Strix uralensis v Sloveniji (številka: 115, 2002)
 24. 2003
   18

  številka: 116 (2003)
  številka: 117 (2003)
  številka: 118 (2003)
  številka: 119 (2003)
  V spomin: Pogled na ornitološko delo dr. Sergeja D. Matvejeva (1913-2003) v Sloveniji (številka: 116, 2003)
  Prezimovanje velikega škurha Numenius arquata, pribe Vanellus vanellus in liske Fulica atra na Kolanskem blatu (otok Pag, Hrvaška) (številka: 116, 2003)
  Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na reki Dravi v zimi 1995/96 (Slovenija) (številka: 116, 2003)
  Recent observations on the griffon vulture Gyps fulvus in the Paklenica national park (Croatia) (številka: 116, 2003)
  Baillon's crake Porzana pusilla on the lower Neretva river (številka: 116, 2003)
  In memoriam: dr. Sergej Dimitrijevič Matvejev, 1913-2003 (številka: 116, 2003)
  Velikost legla, velikost jajc in fenologija prihoda na gnezdišče pri navadni čigri Sterna hirundo v SV Sloveniji (številka: 117, 2003)
  Slovensko poimenovanje tipov ptičjih mladičev (številka: 117, 2003)
  Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih in nekaterih drugih objektih SV Slovenije (številka: 118, 2003)
  Ferruginous duck Aythya nyroca breeding population development and habitat selection at Durankulak lake, Bulgaria (številka: 118, 2003)
  Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v Šturmovcih (SV Slovenija) (številka: 118, 2003)
  Late nesting of the common swift Apus apus and the pallid swift Apus pallidus in Bulgaria (številka: 119, 2003)
  Population dynamics of scops owl Otus scops at Ljubljansko barje (central Slovenia) (številka: 119, 2003)
  Fenologija in številčnost galebov Laridae na območju južne Dalmacije (Hrvaška) (številka: 119, 2003)
 25. 2004
   13

 26. 2005
   21

  številka: 124 (2005)
  številka: 125 (2005)
  številka: 126 (2005)
  številka: 127 (2005)
  Size and distribution of breeding colonies of grey heron Ardea cinerea in lowland Croatia (številka: 124, 2005)
  The presence of the dalmatian pelican Pelecanus crispus on Ulcinj saltpans (Montenegro) (številka: 124, 2005)
  Frequency, density and numbers of some breeding birds in the south part of Kresna George (SW Bulgaria) (številka: 124, 2005)
  Populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju upada zaradi zgodnje košnje in uničevanja ekstenzivnih travnikov (številka: 124, 2005)
  A new breeding site of the rook Corvus frugilegus in south-eastern Anatolia (Turkey) (številka: 124, 2005)
  The recent status of breeding bird communities of Srebarna biosphere reserve (NE Bulgaria) (številka: 125, 2005)
  Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005 (številka: 125, 2005)
  Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji (številka: 125, 2005)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji (številka: 126, 2005)
  Sombre Tit Parus lugubris in Serbia and Montenegro (številka: 126, 2005)
  Probable new breeding sites of booted eagle Hieraaetus pennatus in Vojvodina (N Serbia) (številka: 126, 2005)
  Fenologija vodnih ptic na Žovneškem jezeru (Spodnja Savinjska dolina, osrednja Slovenija) (številka: 126, 2005)
  Gnezditvena razširjenost in velikost populacije kosca Crex crex v Sloveniji leta 2004 (številka: 126, 2005)
  Drugo opazovanje plamenca Phoenicopterus ruber roseus v Sloveniji (številka: 127, 2005)
  Tengmalm's owl Aegolius funereus found in bare karst area of Pag island (N Dalmatia, Croatia) (številka: 127, 2005)
  Razprava: komentar na članek Mihelič, t. & Genero, F. (2005): Occurrence of Griffon Vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79 (številka: 127, 2005)
  Sezonska dinamika števila sivih čapelj Ardea cinerea ob reki Savinji med Celjem in Zidanim Mostom (SV Slovenija) (številka: 127, 2005)
 27. 2006
   21

  številka: 128/129 (2006)
  številka: 130/131 (2006)
  First data on the breeding od fieldfare Turdus pilaris in Bosnia and Herzegovina (številka: 128/129, 2006)
  Field observations of the Sichuan wood owl Strix uralensis davidi in western China (številka: 128/129, 2006)
  Razprava: Komentar na članek Mihelič, T. & Genero, F. (2005): Occurence of griffon vulture Gyps fulvus in Slovenia in the period from 1980 to 2005. - Acrocephalus 26 (125): 73-79 (številka: 128/129, 2006)
  Ali je vzrok upada populacije jerebice Perdix perdix v Sloveniji prikrita kompeticija s fazanom Phasianus colchicus? (številka: 128/129, 2006)
  The ferruginous duck Aythya nyroca as a potential indicator species for tracking ecological changes at the Srebarna lake managed reserve (NE Bulgaria) (številka: 128/129, 2006)
  Red-footed falcon falco vespertinus breeding in magpie's Pica pica nest built a pylon (številka: 128/129, 2006)
  Hidden leks in the yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus? (številka: 128/129, 2006)
  A preliminary assessment of the ornithological importance of Livanjsko polje (Cetina river basin, Bosnia and Herzegovina) (številka: 128/129, 2006)
  Population development, nest site selection and conservation measures for white stork Ciconia ciconia along the lower Tamiš River (Vojvodina, N Serbia) (številka: 128/129, 2006)
  Some new findings pigmy owl Glaucidium passerinum and tengmalm's owl Aegolius funereus in western and southern Bulgaria (številka: 128/129, 2006)
  Birds in the diet of barn owl Tyto alba in SE Bulgaria (številka: 128/129, 2006)
  Soimenski, nominaten ali nominotipski? - prispevek k sistematskemu poimenovanju (številka: 130/131, 2006)
  Prehrana lesne sove Strix aluco na Kozjanskem (V Slovenija) (številka: 130/131, 2006)
  In memoriam: Prof dr Jozsef Mikuska, 1942-2006 (številka: 130/131, 2006)
  The first record of African Spoonbill Platalea alba in Croatia (številka: 130/131, 2006)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji (številka: 130/131, 2006)
  The breeding of pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus in Montenegro (številka: 130/131, 2006)
  New data on the lice (Phthiraptera) of some birds in northern Dobrogea (Romania) (številka: 130/131, 2006)
  Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (Slovenija) med leti 2002 in 2005 (številka: 130/131, 2006)
 28. 2007
   24

  številka: 132 (2007)
  številka: 133 (2007)
  številka: 134 (2007)
  številka: 135 (2007)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji (številka: 132, 2007)
  The breeding of White-backed Woopecker Dendrocopos leucotos on mount Lisina near Mrkonjić-Grad (Bosnia and Herzegovina) (številka: 132, 2007)
  Poljska vrana Corvus frugilegus ponovno gnezdi v Sloveniji (številka: 132, 2007)
  Population development of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in Bulgaria in the period from 1977 to 2005 (številka: 132, 2007)
  Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia) (številka: 132, 2007)
  Indeksirana resnica (številka: 132, 2007)
  Large scale migration of red-footed Falcon Falco vespertinus over Kaliakra (NE Bulgaria) (številka: 132, 2007)
  A review of the observations of great spotted cuckoo Clamator glandarius in Bulgaria in 2006 and 2007 (številka: 133, 2007)
  Delež levcistične oblike 'immutabilis' laboda grbca Cygnus olor v prezimujoči subpopulaciji na Zbiljskem jezeru (osrednja Slovenija) (številka: 133, 2007)
  Yellow-legged gull Larus michahellis in the Sečovlje saltpans (SW Slovenia) - abundance, age distribution and habitat preference in post-breeding period in july 2003 (številka: 133, 2007)
  Habitat, vegetation and land management of corncrake Crex crex breeding sites in Carnia (Friuli-Venezia Giulia, NE Italy) (številka: 133, 2007)
  Rast mladičev repaljščice Saxicola rubetra na Ljubljanskem barju (osrednja Slovenija) (številka: 133, 2007)
  Problematika ohranjanja habitata divjega petelina Tetrao urogallus na Menini (osrednja Slovenija) in vpliv pašništva (številka: 134, 2007)
  Study on the habitat selection by birds in mature and over-mature Macedonian Pine Pinus peuce forests in Pirin national park (SW Bulgaria) (številka: 134, 2007)
  Kmetijsko okoljska politika na pragu pomembne odločitve; ali morda že čez? (številka: 135, 2007)
  New data on the avifauna of Čulišićke bare wetland area in Krka National park (Croatia) (številka: 135, 2007)
  V spomin: prof. dr. Andrej O. Župančič, 1916-2007 (številka: 135, 2007)
  Distribution, numbers and habitat of pigmy owl Glaucidium passerinum in Rhodopes Mts (S Bulgaria) (številka: 135, 2007)
  Pojavljanje sokola selca Falco peregrinus in kragulja Accipiter gentilis v Ljubljani (številka: 135, 2007)
  Pregled vodnih ptic Blejskega in Bohinjskega jezera ter jezera HE Moste (Gorenjska, SZ Slovenija) (številka: 135, 2007)
 29. 2008
   26

  številka: 136 (2008)
  številka: 137 (2008)
  številka: 138/139 (2008)
  Nenavadni vedenjski vzorec pinož Fringilla montifringilla med skupinskim prehranjevanjem na gozdnih tleh (številka: 136, 2008)
  Observations of the common rosefinch Carpodacus erythrinus in Bulgaria in 2006 and 2007 (številka: 136, 2008)
  Ornithological observations (2003-2007) from Albania (številka: 136, 2008)
  How many birds migrate over the Adriatic sea? (številka: 136, 2008)
  Survey of scops Owl Otus scops on the high karst grasslands of Snežnik plateau (southern Slovenia) (številka: 136, 2008)
  Ekološke zahteve črnočelnega srakoperja Lanius minor v gnezditvenem habitatu na Šentjernejskem polju (JV Slovenija) (številka: 136, 2008)
  Razširjenost plotnega Emberiza cirlus in rumenega strnada E. citrinella v vzhodnih Halozah (SV Slovenija) ter raba tal na območju njunega pojavljanja (številka: 136, 2008)
  Novi podatki o pojavljanju ščinkavcev (Fringillidae) na širšem območju Volovje rebri (JZ Slovenija) (številka: 136, 2008)
  Upadanje populacije in možni vzroki za ogroženost divjega petelina Tetrao urogallus v Škofjeloškem, Cerljanskem in Polhograjskem hribovju (številka: 136, 2008)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji (številka: 136, 2008)
  Breeding success of lesser kestrel Falco naumanni breeding in nest boxes and other sites in urban areas in southern Italy (številka: 137, 2008)
  Some notes on the winter diet and feeding behaviour of the rock bunting Emberiza cia in southern Montenegro (številka: 137, 2008)
  Gnezditveni uspeh kmečke lastovke Hirudo rustica v hlevih z različnimi rejnimi živalmi in v opuščenih hlevih v Halozah (SV Slovenija) (številka: 137, 2008)
  Status of the masked shrike Lanius nubicus in Bulgaria (številka: 137, 2008)
  The first record of use of a nest box by hoopoe Upupa epops in Israel (številka: 137, 2008)
  Dynamics of the departure of magpies Pica pica at a communal roost-site in Sofia (W Bulgaria) (številka: 138/139, 2008)
  Strmoglavec Morus bassanus - nova vrsta v avifavni Slovenije (številka: 138/139, 2008)
  New data on the diet of white stork Ciconia ciconia in Calabria (Southern Italy) (številka: 138/139, 2008)
  Popis gnezdeče populacije postovk Falco tinnunculus v Ljubljani in značilnosti njenih gnezdišč v letu 2007 (številka: 138/139, 2008)
  Vplivi izbruha aviarne influence na odnos študentov do ptic (številka: 138/139, 2008)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2009 v Sloveniji (številka: 138/139, 2008)
  High-altitude records of the great grey shrike Lanius excubitor in Bulgaria during migration and winter (številka: 138/139, 2008)
  Ocena velikosti populacije neteritorialnih krokarjev Corvus corax v Sloveniji (številka: 138/139, 2008)
 30. 2009
   13

 31. 2010
   12

 32. 2011
   15

 33. 2012
   6

 34. 2013
   15

 35. 2014
   14

 36. 2015
   15

  številka: 164/165 (2015)
  številka: 166/167 (2015)
  Ringing data and occurrence of blue tits Cyanistes caeruleus and great tits Parus major in Sombor (NW Serbia) for the period 1981-2013 (številka: 164/165, 2015)
  Trki ptic v stekleno pročelje poslovne stavbe v Ljubljani (osrednja Slovenija) jeseni 2012 (številka: 164/165, 2015)
  Life - med življenjem in smrtjo (številka: 164/165, 2015)
  Status in varstvo belohrbtega detla Dendrocopus leucotos v Sloveniji (številka: 164/165, 2015)
  Spring migration of waterbirds and raptors at Medvedce reservoir (Dravsko polje, NE Slovenia) (številka: 164/165, 2015)
  Isabelline shrike Lanius isabellinus (številka: 164/165, 2015)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2014 (številka: 164/165, 2015)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji (številka: 164/165, 2015)
  Interesting old specimens of rare birds found in Slovenia in collection of the Universalmuseum Joanneum, Graz, Austria (številka: 166/167, 2015)
  Obročkanje ptic v Sloveniji leta 2014 in rezultati prvega telemetrijskega spremljanja selitvene poti afriške selivke (številka: 166/167, 2015)
  Izbor prehranjevalnega habitata in prehrana smrdokavre Upupa epops v mozaični kulturni krajini na Goričkem (SV Slovenija) (številka: 166/167, 2015)
  Številčnost in razširjenost velikega srakoperja Lanius excubitor na Ljubljanskem barju (osrednja Slovenija) v zimah 2008/09, 2011/12 in 2012/13 (številka: 166/167, 2015)
  The influx of red-footed falcons Falco vespertinus in Slovenia in spring 2015 (številka: 166/167, 2015)
 37. 2016
   14

  Letna dinamika, naravovarstveno vrednotenje in pregled podatkov o pojavljanju vodnih ptic na Šaleških jezerih (S Slovenija) (številka: 168/169, 2016)
  Recent data on the Danube delta (Romania) avifauna from the 2014 and 2015 summer seasons (številka: 168/169, 2016)
  Pregled pojavljanja močvirske uharice Asio flammeus v Sloveniji med letoma 1995 in 2015 ter verjetno gnezdenje v eruptivnem letu 2008 (številka: 168/169, 2016)
  Redke vrste ptic v Sloveniji v letu 2015 (številka: 168/169, 2016)
  The proportion of cropland influences negatively the occurrence of breeding birds in an alkali grassland habitat in NV Serbia (številka: 168/169, 2016)
  The migration of the Lesser Kestrel Falco naumanni in Eastern Europe (številka: 168/169, 2016)
  Numbers, distribution and nest site characteristics of Jackdaw Corvus monedula in Slovenia and its conservation status (številka: 170/171, 2016)
  Obročkanje belih štorkelj Ciconia ciconia v SV Sloveniji v obdobju 1984-2013 (številka: 170/171, 2016)
  Obročkanje ptic v Sloveniji leta 2015 in pojav velikih krivokljunov Loxia pytyopsittacus (številka: 170/171, 2016)
  Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2016 v Sloveniji (številka: 170/171, 2016)
  First record of Scopoli's shearwater Calonectris diomedea in Slovenia (številka: 170/171, 2016)
  Velikost populacije prepelice Coturnix coturnix na Ljubljanskem barju se je v dvajsetih letih zmanjšala za polovico, morda pa še za (bistveno?) več (številka: 170/171, 2016)
  The diet of the Mediterranean shag Phalacrocorax aristotelis desmarestii roosting along the Slovenian coast (številka: 170/171, 2016)
  Wintering sites of wallcreeper Tichodroma muraria on the east Adriatic coast (številka: 170/171, 2016)
 38. 2017
   5

 39. 2018
   2

 40. 2019
   1