Prispevki za novejšo zgodovino
Beiträge zur Zeitgeschichte
Contributions a l'histoire contemporaine
Contributions to the contemporary history

 1. 2012
   37

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Jože Pirjevec, Darko Dukovski, Nevenka Troha, Gorazd Bajc, Guido Franzinetti, Fojbe ... (številka: 1, 2012)
  Problemi slovenskega častniškega zbora ob prehodu v vojsko Kraljevine SHS (številka: 1, 2012)
  Izleti češko-slovenske vzajemnosti (številka: 1, 2012)
  Dr. Jakob Hodžar - poslanec slovenske ljudske stranke v Narodni skupščini v letih 1925-1929 (številka: 1, 2012)
  Deborah Rogoznica, Iz kapitalizma v socializem: Gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja 1947-1954 ... (številka: 1, 2012)
  Denarno-blagovni odnosi Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami (1945-1950) (številka: 1, 2012)
  Rab - primer razdvojenosti Slovencev v luči zapisov iz leta 1944 (številka: 1, 2012)
  Nekaj podatkov k razjasnitvi stikov med slovenskim protirevolucionarnim vodstvom in Zagrebom ob koncu druge svetovne vojne (številka: 1, 2012)
  Dnevnik: Trst 1944-1945 (številka: 1, 2012)
  Ustanovitev Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (številka: 1, 2012)
  Delovanje Ozne in Uprave državne varnosti (UDV) na območju Cone A Julijske krajine in Cone A Svobodnega tržaškega ozemlja (številka: 1, 2012)
  Anton Suhadolc, Življenje in delo profesorja Riharda Zupančiča ... (številka: 1, 2012)
  Bojan Godeša Čas odločitev : katoliški tabor in začetek okupacije ... (številka: 1, 2012)
  Politična dejavnost Ivana Dečka do začetka devetdesetih let 19. stoletja (številka: 1, 2012)
  Jože Lampret, Med zvezdo in križem: spomini Jožeta Lampreta ... (številka: 2, 2012)
  Prispevek za zgodovino represije na Slovenskem po 2. svetovni vojni (številka: 2, 2012)
  Migracije Slovencev na hrvaško območje v drugi svetovni vojni (izseljevanje in izgnanstvo) (številka: 2, 2012)
  Blaž Torkar, Prikriti odpor: ameriška obveščevalna služba na Slovenskem med drugo svetovno vojno ... (številka: 2, 2012)
  Letališča na soški fronti (številka: 2, 2012)
  Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije (številka: 2, 2012)
  Zdenko Čepič - šestdesetletnik (številka: 2, 2012)
  Manevrska struktura narodne zaščite med strateškim konceptom in taktično realizacijo (številka: 2, 2012)
  Aleksander Lorenčič, Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004) ... (številka: 2, 2012)
  Narodna skupščina Kraljevine Jugoslavije na pragu druge svetovne vojne (številka: 2, 2012)
  Sestra usmiljenka in fotografinja Hermina (Justina) Pacek (številka: 2, 2012)
  Tlakovci spomina (številka: 2, 2012)
  Ustanovitev Glasbene akademije v Ljubljani (številka: 2, 2012)
  Andrej Pančur, Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta ... (številka: 2, 2012)
  Najdenišnice - nagrada za lahkomiselnost in nemoralnost (številka: 2, 2012)
  Zvonka Zupanič Slavec: Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941) in stavbenik Josip Slavec ... (številka: 2, 2012)
  Janko Prunk - sedemdesetletnik (številka: 2, 2012)
  Študentsko gibanje na Poljskem leta 1968 (številka: 2, 2012)
  "Vprežna konja, rjava, v najboljših letih, poceni prodam ---" (številka: 2, 2012)
  Položaj žensk in otrok v programih političnih strank v Sloveniji v letih 1918-1929 (številka: 2, 2012)
  Trialistični koncepti in alternative v luči primorskega časopisja (številka: 2, 2012)
 2. 2013
   37

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi (številka: 1, 2013)
  Spoznanja zgodovine - nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje (številka: 1, 2013)
  Zločin in kazen (številka: 1, 2013)
  Prispevek k zgodovini političnih sodnih procesov (številka: 1, 2013)
  Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno - primer internacije kolonistov iz okolice Dolnje Lendave v Sárvár (številka: 1, 2013)
  Posebnosti obračuna z "Nemci" na Slovenskem (številka: 1, 2013)
  Eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1958) (številka: 1, 2013)
  Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi? (številka: 1, 2013)
  Inteligenca v Srbiji med revolucionarno represijo in družbeno integracijo 1944-1950 (številka: 1, 2013)
  O represiji nacističnega režima nad slovensko govorečimi prebivalci na avstrijskem Štajerskem (1938-1945) (številka: 1, 2013)
  Represija nad pripadniki nemške manjšine na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Vojvodini, 1944-1948 (številka: 1, 2013)
  Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948-1956) (številka: 1, 2013)
  Avstrijski in britanski varnostni organi in njihov odnos do koroških Slovencev v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2013)
  Razmislek o spominu na usmrtitve (številka: 1, 2013)
  "Pobija se premalo" (številka: 1, 2013)
  Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945-1950) (številka: 1, 2013)
  Represija na Hrvaškem po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2013)
  Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno (številka: 1, 2013)
  Pogledi na revščino (številka: 2, 2013)
  Janko Pleterski - devetdesetletnik (številka: 2, 2013)
  Josip Jurčič's tradition in Muljava (številka: 2, 2013)
  Država dveh domovin (številka: 2, 2013)
  Jurij Perovšek, Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941 ... (številka: 2, 2013)
  Pogovor z dr. Antonom Vratušo (številka: 2, 2013)
  Dr. Tone Ferenc, Izbrana dela ... (številka: 2, 2013)
  Zaton Organizacije jugoslovanskih nacionalistov - Orjune pod budnim očesom italjanskih fašističnih oblasti (številka: 2, 2013)
  Prof. dr. Janez Cvirn (22. april 1960 - 7. avgust 2013) (številka: 2, 2013)
  Pospešena elektrifikacija - temelj energetske strategije Slovenije v času obnove in centralnoplanske ureditve (1945-1950) (številka: 2, 2013)
  "Moja politika je kranjska klobasa." (številka: 2, 2013)
  Marija Počivavšek, En gros & en detail: trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse ... (številka: 2, 2013)
  Poklicna struktura poslancev Narodne skupščine Kraljevine SHS / Jugoslavije (številka: 2, 2013)
  UNRRA v Jugoslaviji in Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Zgodovinski razvoj okoljske diplomacije v Sloveniji 1991-2012 (številka: 2, 2013)
  Jure Gašparič, Državni zbor: 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu ... (številka: 2, 2013)
  Razvoj naftno-plinskega gospodarstva v Sloveniji (številka: 2, 2013)
 3. 2014
   42

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Predsodki o Judih med prvo svetovno vojno (številka: 1, 2014)
  Domoljubje v Sloveniji med svetovnima vojnama (številka: 1, 2014)
  Z vzgojo do največje možne sreče ljudstva (številka: 1, 2014)
  O razpravi v socialistični enostrankarski skupščini in demokratičnem tranzicijskem parlamentu v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Vida Deželak Barič - šestdesetletnica (številka: 1, 2014)
  Volitve v ljubljansko in mariborsko oblastno skupščino leta 1927 in njihove posebnosti glede na parlamentarne volitve v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Jurij Perovšek - šestdesetletnik (številka: 1, 2014)
  Vprašanje domoljubja na Slovenskem v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslavije 1918-1941 (številka: 1, 2014)
  Rimskokatoliška cerkev in poskusi "očiščenja" škodljivih vplivov znanosti, verske pluralizacije in "nemoralne" filmske produkcije ter tiska na Slovenskem med svetovnima vojnama (številka: 1, 2014)
  Ivan Dečko - "učitelj" slovenskih županov in "duša" spodnještajerske politike na prelomu stoletja (številka: 1, 2014)
  Ideja o krvnem bratstvu južnoslovanskih narodov pri Antonu Novačanu (številka: 1, 2014)
  Strategija energetske stabilnosti ter pridobivanje in poraba premoga v letih 1945-1991 (številka: 1, 2014)
  Bogo Zupančič, Ljubljanska inženirska zbornica 1919-44 ... (številka: 1, 2014)
  "Tod sekla bridka bodo jekla" (številka: 1, 2014)
  Proces industrializacije in oblikovanje industrijske regije v prostoru severovzhodnega Jadrana 1900-1940 (številka: 1, 2014)
  Prof. dr. Andrej Mitrović (1937-2013) (številka: 1, 2014)
  Vloga in pomen veteranskih organizacij v sodobnih družbah (številka: 1, 2014)
  Letalce so izdale "bele roke in laške lire" (številka: 1, 2014)
  Slovenci in Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon (številka: 1, 2014)
  Jože Prinčič, Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991 ... (številka: 1, 2014)
  V tujini (številka: 1, 2014)
  Jurij Perovšek, O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji ... (številka: 1, 2014)
  Domoljubje in Slovenska vojska (številka: 1, 2014)
  Energija kot družbeni fenomen (številka: 1, 2014)
  Slovenski kmečki svet med fikcijo in gospodarsko zgodovino (številka: 2, 2014)
  Preimenovanje in izključevanje kot sestavni del postkomunistične kulture spomina v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Med zgodovinopisjem in državljansko zavestjo (številka: 2, 2014)
  "Rajš' ko Talijana, sem zbrala Slovana" (številka: 2, 2014)
  ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje (številka: 2, 2014)
  Parlamentarna razprava v prvi Jugoslaviji (številka: 2, 2014)
  Urška Stankovič Elesini, Estera Cerar, Alenka Pavko Čuden, Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah ... (številka: 2, 2014)
  Vprašanje nezakonitega izseljevanja vojaških obveznikov v Avstriji na predvečer prve svetovne vojne (številka: 2, 2014)
  Slovenščina in Jugoslovanska ljudska armada (številka: 2, 2014)
  Reprezentacija "madžarske usode" - neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi (številka: 2, 2014)
  Razmišljanja o demokraciji v avstrijski ustavni dobi in njeni recepciji na Slovenskem (številka: 2, 2014)
  Instrumentalizacija pietete (številka: 2, 2014)
  Ekonomske sankcije Društva narodov (številka: 2, 2014)
  Pium desiderium dr. Vekoslava Kukovca leta 1924 (številka: 2, 2014)
  Tomaž Teropšič, Štajerska v plamenih: taktika, orožje in oprema štirih vojsk na Štajerskem v drugi svetovni vojni ... (številka: 2, 2014)
  Rojevanje otrok v ljubljanski porodnišnici v tridesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2014)
 4. 2015
   43

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  'Peace in Security' and the 'Bridge Border' (številka: 1, 2015)
  Odnos vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije do Slovencev (številka: 1, 2015)
  Roberto Todero, I fanti del Litorale austriaco al fronte orientale 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Jugoslavija in mednarodni terorizem v sedemdesetih letih (številka: 1, 2015)
  Nekaj dopolnil k prispevku dr. Aleša Gabriča o slovenščini in JLA (številka: 1, 2015)
  Komunalno gospodarstvo in zasebna obrt kot primera ureditve razmerja med javnim in zasebnim v novejši slovenski gospodarski zgodovini (1945-1990) (številka: 1, 2015)
  Med kontinuiteto in diskontinuiteto (številka: 1, 2015)
  "Smo mel cel popoldan fraj - da ti to kot delavcu vzamejo ---" (številka: 1, 2015)
  Metodološki izzivi uporabe ustnih virov pri preučevanju vsakdanjega življenja v socializmu (številka: 1, 2015)
  Pavlina Bobič, Vojna in vera. Katoliška cerkev na Slovenskem 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Mariborske poti Leona Novaka - Feliksa (številka: 1, 2015)
  Gornja Radgona - slovenski Vukovar? (številka: 1, 2015)
  Socialnozdravstvene razmere in organizacija legalne socialnozdravstvene službe za ženske in otroke na nemškem okupacijskem območju: na zasedenem območju Koroške in Kranjske (številka: 1, 2015)
  Fotografinja Julijana Šelhaus (1892-1975) (številka: 1, 2015)
  Hrana na bojiščih 1. svetovne vojne (številka: 2, 2015)
  Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića: junak ali uživač? (številka: 2, 2015)
  France Kresal - osemdesetletnik (številka: 2, 2015)
  Vojaške preskrbnine in pokojnine v prvi svetovni vojni (številka: 2, 2015)
  The spirit of 1914 in Austria-Hungary (številka: 2, 2015)
  Miroslav Stiplovšek - osemdesetletnik (številka: 2, 2015)
  Damijan Guštin - šestdesetletnik (številka: 2, 2015)
  Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni ... (številka: 2, 2015)
  "Militarizacija materinstva" - ženski "naravni poklic" in vélika vojna (številka: 2, 2015)
  Jasna Fischer - sedemdesetletnica (številka: 2, 2015)
  Prva svetovna vojna in Slovenci (številka: 2, 2015)
  Brigitte Entner, Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen? Kärntner Slowenen und Sloweninnen als Opfer der NS-Verfolgung. Ein Gedenkbush ... (številka: 2, 2015)
  Ženske v vojni in o véliki vojni (številka: 2, 2015)
  K razumevanju ženskega dela v veliki vojni (številka: 2, 2015)
  Nadvojvoda Evgen 1863-1954 (številka: 2, 2015)
  Skrb v službi vojne (številka: 2, 2015)
  Učilnica na prostem - primer Poti miru (številka: 2, 2015)
  Janez Cvirn: Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918) Vienna National Assembly and Slovenians (1848-1918) ... (številka: 3, 2015)
  Revolution by the law (številka: 3, 2015)
  The 10th Volkskammer of the GDR - just a Keen student or a parliament with its own culture? (številka: 3, 2015)
  Complex Parliaments in Transition (številka: 3, 2015)
  Changing dynamics of democratic parliamentary arena in Slovenia (številka: 3, 2015)
  Slovenian Socialist Parliament on the Eve of the Dissolution of the Yugoslav Federation (številka: 3, 2015)
  Coming to (a short) life (številka: 3, 2015)
  Complex parliaments in transition: Central European federations facing regime change international workshop, Ljubljana, 16 October 2015 (številka: 3, 2015)
  Debates were to be held in the parliament, but it proved impossible (številka: 3, 2015)
 5. 2016
   54

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarević (ur.), Ženske in delo: delo žensk v zgodovinski perspektivi (številka: 1, 2016)
  Dr. Dušan Biber - devetdesetletnik (številka: 1, 2016)
  Gospodarski in družbeni nazori v slovenskem naprednem taboru, 1930-35 (številka: 1, 2016)
  Španska državljanska vojna v kontekstu slovenskih in jugoslovanskih razmer med svetovnima vojnama (številka: 1, 2016)
  Trnova pot razvoja narodne ideje v 20. stoletju (številka: 1, 2016)
  O zgodovinopisju o španski državljanski vojni (številka: 1, 2016)
  Jure Gašparič, Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941. Ljubljana: Založba Modrijan, 2015, 222 str. (številka: 1, 2016)
  Prof. dr. Janko Prunk. Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015 (številka: 1, 2016)
  Od krize do krize (številka: 1, 2016)
  Kocbekovo Premišljevanje o Španiji (številka: 1, 2016)
  Nadja Danglmaier in Werner Koroschitz, Nationalsozialismus in Kärnten. Opfer Täter Gegner. Studienverlag, Zbirka Nationalsozialismus in den österreichischen Bundesländern 7, Innsbruck Wien Bozen 2015, 463 str. (številka: 1, 2016)
  Spopad "dveh Španij" z vidikov socialne strukture španske družbe in razrednih nasprotij v njej (številka: 1, 2016)
  Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni (številka: 1, 2016)
  Božo Repe - šestdesetletnik (številka: 1, 2016)
  Jure Gašparič, Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941 (številka: 1, 2016)
  Premišljevanja 75 let po koncu španske državljanske vojne (številka: 1, 2016)
  Drobec iz dunajskega Vojnega arhiva (številka: 1, 2016)
  Andrej Studen, Neprilagojeni in nevarni. Podoba in status Ciganov v preteklosti (številka: 1, 2016)
  Anka Vidovič Miklavčič - jubilej (številka: 1, 2016)
  Frankistična vstaja kot oživitev rekonkviste (številka: 1, 2016)
  Karin Almasy, Wie aus Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden. Ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861. Bad Radkersburg-Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, Pavelhaus, 2014... (številka: 2, 2016)
  Slovenski zbornik 2016 (številka: 2, 2016)
  "Psi s cvetlicami" (številka: 2, 2016)
  Peter Vodopivec - ob 70. obletnici (številka: 2, 2016)
  Bernhard Gitschtaler (izd.), Ausgelöschte Namen. Die Opfer des Nationalsozialismus in und aus dem Gailtal. Ein Gedenkbuch. Salzburg - Wien 2015. Otto Müller Verlag... (številka: 2, 2016)
  Titoizem in konec Jugoslavije (številka: 2, 2016)
  Španci v nemški službi na Slovenskem med drugo svetovno vojno (številka: 2, 2016)
  Brigadirski ho-ruk! (številka: 2, 2016)
  Pregled enot in ustanov Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno (številka: 2, 2016)
  Leni Riefenstahl v službi tretjega rajha (številka: 2, 2016)
  Branko Marušič, Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba (številka: 2, 2016)
  Lisa Rettl in Magnus Koch, "Da habe ich gesprochen als Deserteur." Richard Wadani. Eine politische Biografie. Wien, 2015. Milena Verlag... (številka: 2, 2016)
  K problematiki štajersko-hrvaške dravske meje konec 18. stoletja (številka: 2, 2016)
  Veliko hrupa za točke (številka: 2, 2016)
  Razumevanje jugoslovanstva v Sloveniji (in Slovenije v jugoslovanstvu) v začetku osemdesetih let (številka: 2, 2016)
  Francesca Bearzatto, Soppravvissuto a Buchenwald e al Vajont. Portogruaro: Nuova dimensione, 2012. (številka: 2, 2016)
  Zadnja bitka v Stalinovem imenu (številka: 2, 2016)
  Gospodarski in družbeni nazori v slovenskem naprednem taboru (številka: 2, 2016)
  Archival materials of the state authorities related to the process of democratisation and the attainment of independence of Slovenia (številka: 3, 2016)
  Smart big data (številka: 3, 2016)
  Twenty-five years of the Republic of Slovenia - challenges, dilemmas and expectations. Ljubljana, 15 and 16 June 2016 (številka: 3, 2016)
  Attainment of Slovenian independence and sport (številka: 3, 2016)
  Before that (številka: 3, 2016)
  Unwanted heritage? (številka: 3, 2016)
  Evaluation remarks about Slovenian parliamentary democracy at its twenty-fifth anniversary (številka: 3, 2016)
  Writing the political history of the Republic of Slovenia (številka: 3, 2016)
  Reconciliation instead of history (številka: 3, 2016)
  Quarter of a century (številka: 3, 2016)
  Defence of the Republic of Slovenia 1991-2004 (številka: 3, 2016)
  Studying the economic transition - challenges, problems and results (številka: 3, 2016)
  What to say? (številka: 3, 2016)
 6. 2017
   44

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  ZSMS iz družbenopolitične organizacije v politično stranko (številka: 1, 2017)
  Radina Vučetić, Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX. veka. Beograd: Clio, 2016, 406 strani, ilustr. (številka: 1, 2017)
  Simpozij Starost - izzivi historičnega raziskovanja (Ljubljana, 8. in 9. november 2016) (številka: 1, 2017)
  Slovenska ljudska stranka in njena organizacija (številka: 1, 2017)
  Obrisi organiziranosti komunistične stranke v času druge Jugoslavije (številka: 1, 2017)
  Nataša Kandus - sedemdesetletnica (številka: 1, 2017)
  Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora na Slovenskem 1896-1941 (številka: 1, 2017)
  Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo (številka: 1, 2017)
  Socialni program KNS/SLS skozi prizmo Slovenskega naroda (1890-1914) (številka: 1, 2017)
  Michael James Melnyk, The History of the Galician Division of the Waffen-SS. Volume 2. Stalin's Nemesis... (številka: 1, 2017)
  Boris Mlakar - sedemdesetletnik (številka: 1, 2017)
  Vzpon komunistov na oblast (številka: 1, 2017)
  Pregled slovenskih političnih taborov pred nastankom modernih političnih strank (številka: 1, 2017)
  Ilegalne mladinske politične organizacije v Sloveniji v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2017)
  Uvodno pojasnilo (številka: 1, 2017)
  Organizacijsko-politična slika liberalnega tabora v letih 1891-1941 (številka: 1, 2017)
  Robert Gerwarth, The vanquished: why the first world war failed to end... (številka: 1, 2017)
  Gluhonemnica v Ljubljani v prizadevanjih za razširitev zavoda v obdobju med obema vojnama (številka: 2, 2017)
  Überleben zwischen Gestapo und anders Rydell, the book thieves, the nazi looting of Europe's libraries and the race to return a literary inheritance... (številka: 2, 2017)
  Raziskovanje vsakdanjega življenja (številka: 2, 2017)
  Politična stranka v vojaški strukturi (številka: 2, 2017)
  Okupacija kot prelomnica v organiziranju slovenskih političnih subjektov - o "zgodovinski" vlogi Narodnega sveta za Slovenijo (številka: 2, 2017)
  Vlasta Stavbar, Politik Vekoslav Kukovec. Politično delovanje do leta 1918. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014, 350 strani (številka: 2, 2017)
  Filling the gap in historical statistics (številka: 2, 2017)
  "However, the language here is changing gradually, and ... (številka: 2, 2017)
  Mož od Soče: portret dr. Slavka Fornazariča, borca za narodnostne pravice primorskih Slovencev (številka: 2, 2017)
  Jugoslavija kot "poseben primer/Sonderfall" v zahodnonemški zunanji politiki (številka: 2, 2017)
  Koalicije na Slovenskem 1941-1991 (številka: 2, 2017)
  Vinzenz Olip, Ebriach 39, vulgo Jereb. Überleben zwischen Gestapo und Partisanen. Klagenfurt/Celovec - Ljubljana/Laibach Wien/Dunaj: Mohorjeva, 2016, 258 strani (s fotografijami in dokumenti) (številka: 2, 2017)
  Koalicijsko povezovanje na Slovenskem 1941-1991 (številka: 2, 2017)
  Zahodnonemške priprave na smrt predsednika Josipa Broza Tita (številka: 2, 2017)
  In memoriam: Prof. dr. Omer Hadžiselimović (1946-2016) (številka: 2, 2017)
  Generala Blaž in Janez Žemva (številka: 2, 2017)
  Jezikovni tarzanizem (Slovenski jezik kot nacionalistični problem v začetku osemdesetih let) (številka: 2, 2017)
  The Border River Phenomenon (številka: 3, 2017)
  Accepting the border, choosing the border (številka: 3, 2017)
  Borders and Administrative Legacy, Ljubljana, November 24. - 26. 2016 (številka: 3, 2017)
  Rolf Wörsdörfer: Vom "Westfälischen Slowenen" zum "Gastarbeiter". Slowenische Deutschland-Migrationen im 19. und 20. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2017... (številka: 3, 2017)
  Mateja Jeraj, Jelka Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim - epilog. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije 2017... (številka: 3, 2017)
  Editorial (številka: 3, 2017)
  Anders Rydell, The Book Thieves, The Nazi Looting of Europe's Libraries and the Race to Return a Literary Inheritance (številka: 2, 2017)
 7. 2018
   47

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Slovenski komunisti o oktobrski revoluciji v obdobju 1920-1945 (številka: 1, 2018)
  Jugoslovanska revolucija in rdeči oktober (številka: 1, 2018)
  On the global impact of the Russian October Revolution of 1917 (številka: 1, 2018)
  "Komunizem največja nevarnost naše dobe" (številka: 1, 2018)
  Josef Till, Rudolf Blüml ... (številka: 1, 2018)
  Aleksandra Gačić, Gregor Jenuš, Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik ... (številka: 1, 2018)
  Salus revolutiae, ultima lex (številka: 1, 2018)
  Pogledi slovenske meščanske politike na oktobrsko revolucijo do druge svetovne vojne (številka: 1, 2018)
  "What does it have to do with us?" (številka: 1, 2018)
  "Ruski oktober" v znanstvenem opusu zgodovinarja Marjana Britovška (številka: 1, 2018)
  Reflections on the Russian revolution (številka: 1, 2018)
  The changing view of the 1917 Russian revolution (številka: 1, 2018)
  Jure Gašparič in Katja Škrubej, ur., Odvetnik in oblast: dr. Igor Rosina (1900-1969) (številka: 1, 2018)
  Walter Lukan: Die Habsburgermonarchie und die Slowenen im Ersten Weltkrieg. Aus dem "schwarzgelben Völkerkäfig" in die "goldene Freiheit"?... (številka: 2, 2018)
  Simona Kustec Lipicer, ur., Poslanke Državnega zbora (številka: 2, 2018)
  Rudolf Golouh na križiščih socialnih/socialističnih idej in gibanj prve polovice 20. stoletja (številka: 2, 2018)
  Dravska banovina u aprilskom ratu 1941. godine (številka: 2, 2018)
  O rabi in zlorabi arhivskega gradiva tajnih služb (številka: 2, 2018)
  Uvodnik (številka: 2, 2018)
  Sprejetje Kjotskega protokola okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (številka: 2, 2018)
  Börries Kuzmany, Brody: A Galician border City in the long nineteenth century... (številka: 2, 2018)
  Ob smrti Janka Pleterskega (1923-2018) (številka: 2, 2018)
  Standard in potrošniške prakse v spominih na socializem (številka: 2, 2018)
  Soproge slovenske elite v Ljubljani in Trstu (številka: 2, 2018)
  In memoriam (številka: 2, 2018)
  Janez Cvirn - Trdnjavski trikotnik - drugačen pristop k raziskovanju nacionalizma (številka: 2, 2018)
  Medicina pod mrtvaško glavo (številka: 2, 2018)
  Častni občani občine Bled do druge svetovne vojne (številka: 2, 2018)
  Dušan Nečak - sedemdesetletnik (številka: 2, 2018)
  Jasna Fischer (1945-2018) (številka: 2, 2018)
  Alternativna kulturna gibanja in "konglomerat FV" v osemdesetih letih v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Andrej Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio: poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla ... (številka: 3, 2018)
  The student movement 1968/1971 in Ljubljana in wider context (številka: 3, 2018)
  Maks Samec and his adapting to academic standards after world war II (številka: 3, 2018)
  Većeslav Holjevac - forgotten dissident (številka: 3, 2018)
  Jože Pučnik on a path to becoming a dissident (številka: 3, 2018)
  Report prepared by the minister of internal affairs of the People's Republic of Slovenia Boris Kraigher at the meeting of the politburo of the Central Committee of the communist party of Slovenia on 9 March 1950 (številka: 3, 2018)
  Titoism, dissidents and culture of dissent (številka: 3, 2018)
  Bogo Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju ... (številka: 3, 2018)
  Journal Istarski borac/IBOR in the context of the culture of dissident (številka: 3, 2018)
  The contours of social criticism in late-socialist Slovenia (številka: 3, 2018)
  Milovan Djilas and the British Labour Party, 1950-1960 (številka: 3, 2018)
  Árpád Hornják, Susreti i sukobi. Ogledi o srpsko-madžarskim odnosima. Beograd: Clio, 2017, 387 strani (številka: 2, 2018)
  Wilfried Sonnenthal in Rolf Michaelis, Wilfried Sonnenthal's Memories of the Waffen-SS. An SS Radioman with the SS-Karstwehr-Bataillon Remembers (številka: 2, 2018)
 8. 2019
   48

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  Encoding textual variants of the early modern Slovenian poetic texts in TEI (številka: 1, 2019)
  Editorial (številka: 1, 2019)
  You, thou and thee (številka: 1, 2019)
  Parlameter - a corpus of contemporary Slovene parliamentary proceedings (številka: 1, 2019)
  Corporate communication on Twitter in Slovenia (številka: 1, 2019)
  Data mining workspace sensors (številka: 1, 2019)
  Predicting Slovene text complexity using readability measures (številka: 1, 2019)
  Sustainability of digital editions (številka: 1, 2019)
  A mixed-principle rule-based approach to the automatic syllabification of Serbian (številka: 1, 2019)
  Language Technologies and Digital Humanities 2018, 20-21 September 2018, Faculty of Electrical Engineering, Ljubljana (številka: 1, 2019)
  Debating evil (številka: 1, 2019)
  Structural and semantic classification of verbal multi-word expressions in Slovene (številka: 1, 2019)
  Ustava in postavitev oblasti (številka: 2, 2019)
  Pomembna vloga pravnikov v ljubljanski in mariborski oblastni skupščini (1927-1929) ter banskem svetu Dravske banovine (1930-1941) (številka: 2, 2019)
  Gregor Krek, njegovo delo v pravosodju in prispevek k oblikovanju pravosodne knjižnice (številka: 2, 2019)
  Delavnica "Das ,demokratische Europa?" Demokratie- und Parlamentarismusgeschichte Europas seit 1970:, München, 15.-16. november 2018 (številka: 2, 2019)
  Vrednote v prehodu XII. kot statistični pričevalci razcepljene identitete družbe v majhni, mladi demokraciji (številka: 2, 2019)
  Profesorji Ivan Žolger, Ivan Tomšič in Stanko Peterin ter njihovi prispevki k nastanku slovenske države (številka: 2, 2019)
  Andreas Biefang, Leopold Braun (1868 - 1943). Kunst, Politik, Boheme und die Frage: Wozu malt man ein Parlament? Berlin - Düsseldorf: Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien - Droste, 201... (številka: 2, 2019)
  Slovenski pravniki na diplomatskem parketu do mednarodnega priznanja nove države (številka: 2, 2019)
  Prevrat in revolucija v slovenskem zgodovinskem dogajanju (številka: 2, 2019)
  Narodna vlada SHS v Ljubljani v obrambnih zadevah (številka: 2, 2019)
  (številka: 2, 2019)
  Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti (številka: 2, 2019)
  Renato Podbersič, Jeruzalem ob Soči, Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, Gorica: Goriška Mohorjeva družba, Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga 1918, str. 510 (številka: 2, 2019)
  Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti (številka: 2, 2019)
  Položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (številka: 2, 2019)
  Milan Škerlj med sodno upravo in univerzitetno profesuro (številka: 2, 2019)
  Izvršilna oblast na Slovenskem v zadnjih desetletjih dvojne monarhije (s poudarkom na kranjskih akterjih - še posebej pravnikih) (številka: 2, 2019)
  Slovenski pravniki v političnem življenju stare Avstrije in prve Jugoslavije (številka: 2, 2019)
  Ivan Žolger in zadnji poskus revizije ustave v Habsburški monarhiji (številka: 2, 2019)
  Entering the Parliamentary Stage. Women in Parliament and Politics in International Comparison (številka: 2, 2019)
  Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones; 35. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018, 335 strani, ilustr. (številka: 3, 2019)
  Srenjska zemlja v sodobnem mednarodnem zgodovinopisju (številka: 3, 2019)
  James R. Dow, Heinrich Himmler's Cultural Commissions. Programmed Plunder in Italy and Yugoslavia. Madison: The University of Wisconsin Press, 2018, 280 strani, 28 črno-belih fotografij (številka: 3, 2019)
  Irredentist actions of the Slovenian organisation of Yugoslav nationalists (the ORJUNA) in Italy and Austria (1922-1930) (številka: 3, 2019)
  Konečne sami. Národný štát, reprezentácia a suverenita v strednej Európe po roku 1989: Bratislava, 25.-26. 9. 2019 (številka: 3, 2019)
  Trajnost i promena (številka: 3, 2019)
  Med idealom in resničnostjo (številka: 3, 2019)
  The linguistic landscape of Lower Styria on picture postcards (1890-1920) (številka: 3, 2019)
  Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Zbirka Razpoznavanja / Recognitiones; 35. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018, 335 str., ilustr. (številka: 3, 2019)
  Norman Ohler, Popolna omama. Droge v tretjem rajhu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019; prevod: Neža Božič, 338 strani (številka: 3, 2019)
  Razvoj pomožnega šolstva v Sloveniji v obdobju med obema vojnama s poudarkom na pomožni šoli v Mariboru (številka: 3, 2019)
  Slovenci, Jugoslavija in začetek vojne (številka: 3, 2019)
  O takih in drugačnih zlorabah (številka: 3, 2019)
 9. 2020
   46

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  "Kaj naj storim v slučaju, da naši častiti zadružniki ne bodo hoteli povišati deležev?" (številka: 1, 2020)
  Carniolan Savings Bank and Slovenian-German relations in 1908 and 1909 (številka: 1, 2020)
  Spomenik Pr' Skelet in Zvezdi (številka: 1, 2020)
  Yugoslavia and the German Democratic Republic, 1968-1974 (številka: 1, 2020)
  Danijel Tatić, Feldmaršal Svetozar Boroević: životopis prešućenog velikana, Zagreb, Despot infinitus, 2019, 240 strani, 110 fotografij (številka: 1, 2020)
  Marjan Linasi, Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941-1945: partizanski odpor, revolucija, prevzem oblasti, žrtve (številka: 1, 2020)
  Ludwig Jahne (1856-1937) (številka: 1, 2020)
  Dr. Dušan Biber (1926-2020) (številka: 1, 2020)
  How we remember. The memory of communism. Its forms, manifestations, meanings (številka: 1, 2020)
  Spomenik žrtvam vseh vojn in problematike sodobnega postavljanja javnih skulptur in spomenikov v Sloveniji (številka: 1, 2020)
  Ivan Vidali in Jože Rozman, ur., Kamniško-zasavski odred (številka: 1, 2020)
  Delovanje ilegalne KPJ v času šestojanuarske diktature (številka: 1, 2020)
  Spodnještajerski deželnozborski nemški poslanci mestne in kmečke kurije 1848-1918 (številka: 1, 2020)
  Jelka Piškurić, "Bili nekoč so lepi časi." Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2019... (številka: 1, 2020)
  Poveljniška šola SA-Gruppe Südmark v Rogaški Slatini (številka: 1, 2020)
  Andrej Studen, ur., Mimohod blaga. Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem. Ljubljana: Založba Inštituta za novejšo zgodovino / Zbirka Vpogledi; 22, 2019 (številka: 1, 2020)
  Karin Almasy, Kanon und nationale Konsolidierung. Übersetzungen und ideologische Steuerung in slowenischen Schullesebüchern (1848-1918). Zur Kunde Südosteuropas II/45. Wien: Böhlau, 2018, 434 str. (številka: 2, 2020)
  Milica Kacin Wohinz - devetdesetletnica (številka: 2, 2020)
  Brez dlake na jeziku (številka: 2, 2020)
  Reševanje ruske begunske problematike v Kraljevini SHS (številka: 2, 2020)
  Jerca Vodušek Starič - sedemdesetletnica (številka: 2, 2020)
  Šestdeset let revije za novejšo zgodovino, ki je sama postala del novejše zgodovine (številka: 2, 2020)
  Prekletstvo številke 45 (številka: 2, 2020)
  Piotr Kosicki, Catholics on the Barricades: Poland, France, and "Revolution", 1891-1956. New Haven, CT: Yale University Press, 2018... (številka: 2, 2020)
  Vloga Unrre pri oskrbi in repatriaciji jugoslovanskih razseljenih oseb v Italiji (1945-1947) (številka: 2, 2020)
  Polkmetje in socialistična država (številka: 2, 2020)
  Tourism and fascism (številka: 2, 2020)
  Sodobna zgodovina v osnovnih in srednjih šolah v socialistični Sloveniji, 1945-1990 (številka: 2, 2020)
  Ljubljana 1914-1918 (številka: 2, 2020)
  Pravna narava države in kraljestva/Kraljevine SHS v konfliktu jugoslovanskih ideologij (številka: 2, 2020)
  Obisk Mihaila Gorbačova v Jugoslaviji marca 1988 in jugoslovansko-sovjetska deklaracij (številka: 3, 2020)
  Britanske ocene obrambnih zmogljivosti jugoslovanske vojske po sporu z Informbirojem med letoma 1948 in 1951 (številka: 3, 2020)
  "Bil je konkurz prava katastrofa" (številka: 3, 2020)
  Prvi koraki pri organiziranju vodniškega poklica (številka: 3, 2020)
  Plin, elektrika in možje, zaslužni za njun prihod v Maribor (številka: 3, 2020)
  Paolo A. Dossena, Hitler's Turkestani soldiers. A history of the 162nd (Turkistan) Infantry division. Solihull: Helion & Company limited, 2015, 430 strani (številka: 3, 2020)
  Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2020 (številka: 3, 2020)
  Ivan Dečko v deželnem zboru v svojem prvem mandatu (1890-96) (številka: 3, 2020)
  Knjižnice v Mariboru v obdobju od 1918 do 1941 (številka: 3, 2020)
  Enzo Traverso, Left-wing melancholia. Marxism, history, and memory. Columbia University Press: New York, 2016... (številka: 3, 2020)
  Burno leto Prekmurca Jožefa (Bonaventure) Godine od decembra 1918 do septembra 1919 (številka: 3, 2020)
  Nacistična rekrutacija in urjenje sovjetskih vojnih ujetnikov na primeru 162. turkestanske divizije (1942-43) (številka: 3, 2020)
  Maribor med prevratom in senžermensko pogodbo (številka: 3, 2020)