Prispevki za novejšo zgodovino
Beiträge zur Zeitgeschichte
Contributions a l'histoire contemporaine
Contributions to the contemporary history

 1. 2012
   37

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Anton Suhadolc, Življenje in delo profesorja Riharda Zupančiča ... (številka: 1, 2012)
  Delovanje Ozne in Uprave državne varnosti (UDV) na območju Cone A Julijske krajine in Cone A Svobodnega tržaškega ozemlja (številka: 1, 2012)
  Rab - primer razdvojenosti Slovencev v luči zapisov iz leta 1944 (številka: 1, 2012)
  Problemi slovenskega častniškega zbora ob prehodu v vojsko Kraljevine SHS (številka: 1, 2012)
  Dr. Jakob Hodžar - poslanec slovenske ljudske stranke v Narodni skupščini v letih 1925-1929 (številka: 1, 2012)
  Ustanovitev Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (številka: 1, 2012)
  Politična dejavnost Ivana Dečka do začetka devetdesetih let 19. stoletja (številka: 1, 2012)
  Deborah Rogoznica, Iz kapitalizma v socializem: Gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja 1947-1954 ... (številka: 1, 2012)
  Dnevnik: Trst 1944-1945 (številka: 1, 2012)
  Izleti češko-slovenske vzajemnosti (številka: 1, 2012)
  Denarno-blagovni odnosi Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami (1945-1950) (številka: 1, 2012)
  Bojan Godeša Čas odločitev : katoliški tabor in začetek okupacije ... (številka: 1, 2012)
  Jože Pirjevec, Darko Dukovski, Nevenka Troha, Gorazd Bajc, Guido Franzinetti, Fojbe ... (številka: 1, 2012)
  Nekaj podatkov k razjasnitvi stikov med slovenskim protirevolucionarnim vodstvom in Zagrebom ob koncu druge svetovne vojne (številka: 1, 2012)
  Najdenišnice - nagrada za lahkomiselnost in nemoralnost (številka: 2, 2012)
  Janko Prunk - sedemdesetletnik (številka: 2, 2012)
  Narodna skupščina Kraljevine Jugoslavije na pragu druge svetovne vojne (številka: 2, 2012)
  Letališča na soški fronti (številka: 2, 2012)
  Položaj žensk in otrok v programih političnih strank v Sloveniji v letih 1918-1929 (številka: 2, 2012)
  Ustanovitev Glasbene akademije v Ljubljani (številka: 2, 2012)
  Študentsko gibanje na Poljskem leta 1968 (številka: 2, 2012)
  Blaž Torkar, Prikriti odpor: ameriška obveščevalna služba na Slovenskem med drugo svetovno vojno ... (številka: 2, 2012)
  Andrej Pančur, Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta ... (številka: 2, 2012)
  Manevrska struktura narodne zaščite med strateškim konceptom in taktično realizacijo (številka: 2, 2012)
  Migracije Slovencev na hrvaško območje v drugi svetovni vojni (izseljevanje in izgnanstvo) (številka: 2, 2012)
  Zdenko Čepič - šestdesetletnik (številka: 2, 2012)
  Sestra usmiljenka in fotografinja Hermina (Justina) Pacek (številka: 2, 2012)
  Tlakovci spomina (številka: 2, 2012)
  Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije (številka: 2, 2012)
  Prispevek za zgodovino represije na Slovenskem po 2. svetovni vojni (številka: 2, 2012)
  Trialistični koncepti in alternative v luči primorskega časopisja (številka: 2, 2012)
  Jože Lampret, Med zvezdo in križem: spomini Jožeta Lampreta ... (številka: 2, 2012)
  Zvonka Zupanič Slavec: Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941) in stavbenik Josip Slavec ... (številka: 2, 2012)
  Aleksander Lorenčič, Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004) ... (številka: 2, 2012)
  "Vprežna konja, rjava, v najboljših letih, poceni prodam ---" (številka: 2, 2012)
 2. 2013
   37

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno (številka: 1, 2013)
  Represija na Hrvaškem po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2013)
  Zločin in kazen (številka: 1, 2013)
  Avstrijski in britanski varnostni organi in njihov odnos do koroških Slovencev v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2013)
  O represiji nacističnega režima nad slovensko govorečimi prebivalci na avstrijskem Štajerskem (1938-1945) (številka: 1, 2013)
  Prispevek k zgodovini političnih sodnih procesov (številka: 1, 2013)
  "Pobija se premalo" (številka: 1, 2013)
  Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno - primer internacije kolonistov iz okolice Dolnje Lendave v Sárvár (številka: 1, 2013)
  Posebnosti obračuna z "Nemci" na Slovenskem (številka: 1, 2013)
  Razmislek o spominu na usmrtitve (številka: 1, 2013)
  Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi (številka: 1, 2013)
  Eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1958) (številka: 1, 2013)
  Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi? (številka: 1, 2013)
  Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945-1950) (številka: 1, 2013)
  Represija nad pripadniki nemške manjšine na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Vojvodini, 1944-1948 (številka: 1, 2013)
  Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948-1956) (številka: 1, 2013)
  Spoznanja zgodovine - nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje (številka: 1, 2013)
  Inteligenca v Srbiji med revolucionarno represijo in družbeno integracijo 1944-1950 (številka: 1, 2013)
  Pospešena elektrifikacija - temelj energetske strategije Slovenije v času obnove in centralnoplanske ureditve (1945-1950) (številka: 2, 2013)
  Razvoj naftno-plinskega gospodarstva v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Dr. Tone Ferenc, Izbrana dela ... (številka: 2, 2013)
  Poklicna struktura poslancev Narodne skupščine Kraljevine SHS / Jugoslavije (številka: 2, 2013)
  Prof. dr. Janez Cvirn (22. april 1960 - 7. avgust 2013) (številka: 2, 2013)
  Janko Pleterski - devetdesetletnik (številka: 2, 2013)
  UNRRA v Jugoslaviji in Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Zaton Organizacije jugoslovanskih nacionalistov - Orjune pod budnim očesom italjanskih fašističnih oblasti (številka: 2, 2013)
  Pogledi na revščino (številka: 2, 2013)
  Zgodovinski razvoj okoljske diplomacije v Sloveniji 1991-2012 (številka: 2, 2013)
  "Moja politika je kranjska klobasa." (številka: 2, 2013)
  Država dveh domovin (številka: 2, 2013)
  Pogovor z dr. Antonom Vratušo (številka: 2, 2013)
  Jurij Perovšek, Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941 ... (številka: 2, 2013)
  Jure Gašparič, Državni zbor: 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu ... (številka: 2, 2013)
  Josip Jurčič's tradition in Muljava (številka: 2, 2013)
  Marija Počivavšek, En gros & en detail: trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse ... (številka: 2, 2013)
 3. 2014
   42

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Vloga in pomen veteranskih organizacij v sodobnih družbah (številka: 1, 2014)
  "Tod sekla bridka bodo jekla" (številka: 1, 2014)
  Energija kot družbeni fenomen (številka: 1, 2014)
  Jurij Perovšek - šestdesetletnik (številka: 1, 2014)
  Predsodki o Judih med prvo svetovno vojno (številka: 1, 2014)
  Rimskokatoliška cerkev in poskusi "očiščenja" škodljivih vplivov znanosti, verske pluralizacije in "nemoralne" filmske produkcije ter tiska na Slovenskem med svetovnima vojnama (številka: 1, 2014)
  Prof. dr. Andrej Mitrović (1937-2013) (številka: 1, 2014)
  Strategija energetske stabilnosti ter pridobivanje in poraba premoga v letih 1945-1991 (številka: 1, 2014)
  Volitve v ljubljansko in mariborsko oblastno skupščino leta 1927 in njihove posebnosti glede na parlamentarne volitve v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Jože Prinčič, Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991 ... (številka: 1, 2014)
  Ivan Dečko - "učitelj" slovenskih županov in "duša" spodnještajerske politike na prelomu stoletja (številka: 1, 2014)
  Bogo Zupančič, Ljubljanska inženirska zbornica 1919-44 ... (številka: 1, 2014)
  Vida Deželak Barič - šestdesetletnica (številka: 1, 2014)
  V tujini (številka: 1, 2014)
  Slovenci in Jugoslovanski kraljevi gardni bataljon (številka: 1, 2014)
  Proces industrializacije in oblikovanje industrijske regije v prostoru severovzhodnega Jadrana 1900-1940 (številka: 1, 2014)
  Domoljubje v Sloveniji med svetovnima vojnama (številka: 1, 2014)
  Jurij Perovšek, O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji ... (številka: 1, 2014)
  Domoljubje in Slovenska vojska (številka: 1, 2014)
  Letalce so izdale "bele roke in laške lire" (številka: 1, 2014)
  Z vzgojo do največje možne sreče ljudstva (številka: 1, 2014)
  Ideja o krvnem bratstvu južnoslovanskih narodov pri Antonu Novačanu (številka: 1, 2014)
  O razpravi v socialistični enostrankarski skupščini in demokratičnem tranzicijskem parlamentu v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Vprašanje domoljubja na Slovenskem v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslavije 1918-1941 (številka: 1, 2014)
  Slovenski kmečki svet med fikcijo in gospodarsko zgodovino (številka: 2, 2014)
  ORJUNA in PAČ na poti v Trbovlje (številka: 2, 2014)
  Ekonomske sankcije Društva narodov (številka: 2, 2014)
  Slovenščina in Jugoslovanska ljudska armada (številka: 2, 2014)
  Vprašanje nezakonitega izseljevanja vojaških obveznikov v Avstriji na predvečer prve svetovne vojne (številka: 2, 2014)
  "Rajš' ko Talijana, sem zbrala Slovana" (številka: 2, 2014)
  Pium desiderium dr. Vekoslava Kukovca leta 1924 (številka: 2, 2014)
  Parlamentarna razprava v prvi Jugoslaviji (številka: 2, 2014)
  Reprezentacija "madžarske usode" - neohistoricizem v politiki in ljudski kulturi (številka: 2, 2014)
  Preimenovanje in izključevanje kot sestavni del postkomunistične kulture spomina v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Tomaž Teropšič, Štajerska v plamenih: taktika, orožje in oprema štirih vojsk na Štajerskem v drugi svetovni vojni ... (številka: 2, 2014)
  Instrumentalizacija pietete (številka: 2, 2014)
  Urška Stankovič Elesini, Estera Cerar, Alenka Pavko Čuden, Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah ... (številka: 2, 2014)
  Razmišljanja o demokraciji v avstrijski ustavni dobi in njeni recepciji na Slovenskem (številka: 2, 2014)
  Rojevanje otrok v ljubljanski porodnišnici v tridesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2014)
  Med zgodovinopisjem in državljansko zavestjo (številka: 2, 2014)
 4. 2015
   43

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Fotografinja Julijana Šelhaus (1892-1975) (številka: 1, 2015)
  'Peace in Security' and the 'Bridge Border' (številka: 1, 2015)
  "Smo mel cel popoldan fraj - da ti to kot delavcu vzamejo ---" (številka: 1, 2015)
  Pavlina Bobič, Vojna in vera. Katoliška cerkev na Slovenskem 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Roberto Todero, I fanti del Litorale austriaco al fronte orientale 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Mariborske poti Leona Novaka - Feliksa (številka: 1, 2015)
  Odnos vojske Kraljevine SHS/Jugoslavije do Slovencev (številka: 1, 2015)
  Jugoslavija in mednarodni terorizem v sedemdesetih letih (številka: 1, 2015)
  Metodološki izzivi uporabe ustnih virov pri preučevanju vsakdanjega življenja v socializmu (številka: 1, 2015)
  Gornja Radgona - slovenski Vukovar? (številka: 1, 2015)
  Socialnozdravstvene razmere in organizacija legalne socialnozdravstvene službe za ženske in otroke na nemškem okupacijskem območju: na zasedenem območju Koroške in Kranjske (številka: 1, 2015)
  Med kontinuiteto in diskontinuiteto (številka: 1, 2015)
  Nekaj dopolnil k prispevku dr. Aleša Gabriča o slovenščini in JLA (številka: 1, 2015)
  Komunalno gospodarstvo in zasebna obrt kot primera ureditve razmerja med javnim in zasebnim v novejši slovenski gospodarski zgodovini (1945-1990) (številka: 1, 2015)
  Prva svetovna vojna in Slovenci (številka: 2, 2015)
  Ženske v vojni in o véliki vojni (številka: 2, 2015)
  The spirit of 1914 in Austria-Hungary (številka: 2, 2015)
  Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni ... (številka: 2, 2015)
  Skrb v službi vojne (številka: 2, 2015)
  Nadvojvoda Evgen 1863-1954 (številka: 2, 2015)
  Vojaške preskrbnine in pokojnine v prvi svetovni vojni (številka: 2, 2015)
  Jasna Fischer - sedemdesetletnica (številka: 2, 2015)
  K razumevanju ženskega dela v veliki vojni (številka: 2, 2015)
  France Kresal - osemdesetletnik (številka: 2, 2015)
  Damijan Guštin - šestdesetletnik (številka: 2, 2015)
  Miroslav Stiplovšek - osemdesetletnik (številka: 2, 2015)
  "Militarizacija materinstva" - ženski "naravni poklic" in vélika vojna (številka: 2, 2015)
  Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića: junak ali uživač? (številka: 2, 2015)
  Brigitte Entner, Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen? Kärntner Slowenen und Sloweninnen als Opfer der NS-Verfolgung. Ein Gedenkbush ... (številka: 2, 2015)
  Učilnica na prostem - primer Poti miru (številka: 2, 2015)
  Hrana na bojiščih 1. svetovne vojne (številka: 2, 2015)
  Changing dynamics of democratic parliamentary arena in Slovenia (številka: 3, 2015)
  The 10th Volkskammer of the GDR - just a Keen student or a parliament with its own culture? (številka: 3, 2015)
  Complex Parliaments in Transition (številka: 3, 2015)
  Debates were to be held in the parliament, but it proved impossible (številka: 3, 2015)
  Revolution by the law (številka: 3, 2015)
  Coming to (a short) life (številka: 3, 2015)
  Slovenian Socialist Parliament on the Eve of the Dissolution of the Yugoslav Federation (številka: 3, 2015)
  Complex parliaments in transition: Central European federations facing regime change international workshop, Ljubljana, 16 October 2015 (številka: 3, 2015)
  Janez Cvirn: Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918) Vienna National Assembly and Slovenians (1848-1918) ... (številka: 3, 2015)
 5. 2016
   54

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarević (ur.), Ženske in delo: delo žensk v zgodovinski perspektivi (številka: 1, 2016)
  Nadja Danglmaier in Werner Koroschitz, Nationalsozialismus in Kärnten. Opfer Täter Gegner. Studienverlag, Zbirka Nationalsozialismus in den österreichischen Bundesländern 7, Innsbruck Wien Bozen 2015, 463 str. (številka: 1, 2016)
  Gospodarski in družbeni nazori v slovenskem naprednem taboru, 1930-35 (številka: 1, 2016)
  Spopad "dveh Španij" z vidikov socialne strukture španske družbe in razrednih nasprotij v njej (številka: 1, 2016)
  Španska državljanska vojna v kontekstu slovenskih in jugoslovanskih razmer med svetovnima vojnama (številka: 1, 2016)
  Jure Gašparič, Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941 (številka: 1, 2016)
  Trnova pot razvoja narodne ideje v 20. stoletju (številka: 1, 2016)
  Slovenski učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni (številka: 1, 2016)
  Od krize do krize (številka: 1, 2016)
  Anka Vidovič Miklavčič - jubilej (številka: 1, 2016)
  Prof. dr. Janko Prunk. Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015 (številka: 1, 2016)
  Premišljevanja 75 let po koncu španske državljanske vojne (številka: 1, 2016)
  Drobec iz dunajskega Vojnega arhiva (številka: 1, 2016)
  Kocbekovo Premišljevanje o Španiji (številka: 1, 2016)
  Božo Repe - šestdesetletnik (številka: 1, 2016)
  Dr. Dušan Biber - devetdesetletnik (številka: 1, 2016)
  O zgodovinopisju o španski državljanski vojni (številka: 1, 2016)
  Jure Gašparič, Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941. Ljubljana: Založba Modrijan, 2015, 222 str. (številka: 1, 2016)
  Andrej Studen, Neprilagojeni in nevarni. Podoba in status Ciganov v preteklosti (številka: 1, 2016)
  Frankistična vstaja kot oživitev rekonkviste (številka: 1, 2016)
  Slovenski zbornik 2016 (številka: 2, 2016)
  Titoizem in konec Jugoslavije (številka: 2, 2016)
  Francesca Bearzatto, Soppravvissuto a Buchenwald e al Vajont. Portogruaro: Nuova dimensione, 2012. (številka: 2, 2016)
  Leni Riefenstahl v službi tretjega rajha (številka: 2, 2016)
  Lisa Rettl in Magnus Koch, "Da habe ich gesprochen als Deserteur." Richard Wadani. Eine politische Biografie. Wien, 2015. Milena Verlag... (številka: 2, 2016)
  K problematiki štajersko-hrvaške dravske meje konec 18. stoletja (številka: 2, 2016)
  Gospodarski in družbeni nazori v slovenskem naprednem taboru (številka: 2, 2016)
  Zadnja bitka v Stalinovem imenu (številka: 2, 2016)
  Karin Almasy, Wie aus Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden. Ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861. Bad Radkersburg-Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, Pavelhaus, 2014... (številka: 2, 2016)
  Bernhard Gitschtaler (izd.), Ausgelöschte Namen. Die Opfer des Nationalsozialismus in und aus dem Gailtal. Ein Gedenkbuch. Salzburg - Wien 2015. Otto Müller Verlag... (številka: 2, 2016)
  Branko Marušič, Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba (številka: 2, 2016)
  Veliko hrupa za točke (številka: 2, 2016)
  Razumevanje jugoslovanstva v Sloveniji (in Slovenije v jugoslovanstvu) v začetku osemdesetih let (številka: 2, 2016)
  Brigadirski ho-ruk! (številka: 2, 2016)
  Pregled enot in ustanov Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno (številka: 2, 2016)
  Španci v nemški službi na Slovenskem med drugo svetovno vojno (številka: 2, 2016)
  "Psi s cvetlicami" (številka: 2, 2016)
  Peter Vodopivec - ob 70. obletnici (številka: 2, 2016)
  Archival materials of the state authorities related to the process of democratisation and the attainment of independence of Slovenia (številka: 3, 2016)
  What to say? (številka: 3, 2016)
  Writing the political history of the Republic of Slovenia (številka: 3, 2016)
  Before that (številka: 3, 2016)
  Unwanted heritage? (številka: 3, 2016)
  Evaluation remarks about Slovenian parliamentary democracy at its twenty-fifth anniversary (številka: 3, 2016)
  Quarter of a century (številka: 3, 2016)
  Defence of the Republic of Slovenia 1991-2004 (številka: 3, 2016)
  Twenty-five years of the Republic of Slovenia - challenges, dilemmas and expectations. Ljubljana, 15 and 16 June 2016 (številka: 3, 2016)
  Studying the economic transition - challenges, problems and results (številka: 3, 2016)
  Reconciliation instead of history (številka: 3, 2016)
  Attainment of Slovenian independence and sport (številka: 3, 2016)
  Smart big data (številka: 3, 2016)
 6. 2017
   44

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Pregled slovenskih političnih taborov pred nastankom modernih političnih strank (številka: 1, 2017)
  Ilegalne mladinske politične organizacije v Sloveniji v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2017)
  Michael James Melnyk, The History of the Galician Division of the Waffen-SS. Volume 2. Stalin's Nemesis... (številka: 1, 2017)
  Nataša Kandus - sedemdesetletnica (številka: 1, 2017)
  Obrisi organiziranosti komunistične stranke v času druge Jugoslavije (številka: 1, 2017)
  Uvodno pojasnilo (številka: 1, 2017)
  Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora na Slovenskem 1896-1941 (številka: 1, 2017)
  Slovenska ljudska stranka in njena organizacija (številka: 1, 2017)
  Robert Gerwarth, The vanquished: why the first world war failed to end... (številka: 1, 2017)
  Radina Vučetić, Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX. veka. Beograd: Clio, 2016, 406 strani, ilustr. (številka: 1, 2017)
  Socialni program KNS/SLS skozi prizmo Slovenskega naroda (1890-1914) (številka: 1, 2017)
  ZSMS iz družbenopolitične organizacije v politično stranko (številka: 1, 2017)
  Boris Mlakar - sedemdesetletnik (številka: 1, 2017)
  Organizacijsko-politična slika liberalnega tabora v letih 1891-1941 (številka: 1, 2017)
  Nihče jim ne zaupa, pa še kar nastajajo (številka: 1, 2017)
  Simpozij Starost - izzivi historičnega raziskovanja (Ljubljana, 8. in 9. november 2016) (številka: 1, 2017)
  Vzpon komunistov na oblast (številka: 1, 2017)
  Raziskovanje vsakdanjega življenja (številka: 2, 2017)
  Jezikovni tarzanizem (Slovenski jezik kot nacionalistični problem v začetku osemdesetih let) (številka: 2, 2017)
  Vlasta Stavbar, Politik Vekoslav Kukovec. Politično delovanje do leta 1918. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014, 350 strani (številka: 2, 2017)
  Mož od Soče: portret dr. Slavka Fornazariča, borca za narodnostne pravice primorskih Slovencev (številka: 2, 2017)
  In memoriam: Prof. dr. Omer Hadžiselimović (1946-2016) (številka: 2, 2017)
  Jugoslavija kot "poseben primer/Sonderfall" v zahodnonemški zunanji politiki (številka: 2, 2017)
  Zahodnonemške priprave na smrt predsednika Josipa Broza Tita (številka: 2, 2017)
  Okupacija kot prelomnica v organiziranju slovenskih političnih subjektov - o "zgodovinski" vlogi Narodnega sveta za Slovenijo (številka: 2, 2017)
  Generala Blaž in Janez Žemva (številka: 2, 2017)
  Filling the gap in historical statistics (številka: 2, 2017)
  Koalicijsko povezovanje na Slovenskem 1941-1991 (številka: 2, 2017)
  Vinzenz Olip, Ebriach 39, vulgo Jereb. Überleben zwischen Gestapo und Partisanen. Klagenfurt/Celovec - Ljubljana/Laibach Wien/Dunaj: Mohorjeva, 2016, 258 strani (s fotografijami in dokumenti) (številka: 2, 2017)
  Koalicije na Slovenskem 1941-1991 (številka: 2, 2017)
  Gluhonemnica v Ljubljani v prizadevanjih za razširitev zavoda v obdobju med obema vojnama (številka: 2, 2017)
  "However, the language here is changing gradually, and ... (številka: 2, 2017)
  Überleben zwischen Gestapo und anders Rydell, the book thieves, the nazi looting of Europe's libraries and the race to return a literary inheritance... (številka: 2, 2017)
  Politična stranka v vojaški strukturi (številka: 2, 2017)
  Borders and Administrative Legacy, Ljubljana, November 24. - 26. 2016 (številka: 3, 2017)
  The Border River Phenomenon (številka: 3, 2017)
  Editorial (številka: 3, 2017)
  Mateja Jeraj, Jelka Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim - epilog. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije 2017... (številka: 3, 2017)
  Rolf Wörsdörfer: Vom "Westfälischen Slowenen" zum "Gastarbeiter". Slowenische Deutschland-Migrationen im 19. und 20. Jahrhundert. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2017... (številka: 3, 2017)
  Accepting the border, choosing the border (številka: 3, 2017)
  Anders Rydell, The Book Thieves, The Nazi Looting of Europe's Libraries and the Race to Return a Literary Inheritance (številka: 2, 2017)