Psihološka obzorja
Horizons of psychology

 1. 1992
   22

  številka: 1 (1992)
  Socialna klima in (inovativni) management (številka: 1, 1992)
  Dimensions of personality and personal hardiness (številka: 1, 1992)
  Deblokiranje ustvarjalnosti - najpomembnejša naloga slovenskih managerjev (številka: 1, 1992)
  Subjekt kot vmesna struktura (številka: 1, 1992)
  Dinamično interpretativna, ali tudi razvojna diagnoza v tretmanu nepsihotičnih pacientov? (številka: 1, 1992)
  Strategija odgovarjanja v objektivnih testih in nekatere osebnostne lastnosti - hierarhični pristop (številka: 1, 1992)
  Kognitivni stil odvisnost - neodvisnost od polja in uspešnost fantov in deklet pri matematiki (številka: 1, 1992)
  Nekatere značilnosti in potek individualne psihoterapije pacienta z razvojni deficiti ega (številka: 1, 1992)
  Kaj je psihologija? (številka: 1, 1992)
  Izguba zaposlitve in brezposelnost - bitka s stresom (številka: 1, 1992)
  Sistemsko-psihodinamični pogled na etiologijo disocialnosti (številka: 1, 1992)
  Eksistenčne dimenzije človeka - njihova transformacija in interpretacija (številka: 1, 1992)
  Novejši pristopi v teorijah inteligentnosti (številka: 1, 1992)
  Kaj imajo prostovoljci od prostovoljnega dela? (številka: 1, 1992)
  Lov za izgubljenim zakladom (številka: 1, 1992)
  Motivacija v luči kibernetične teorije kontrole (številka: 1, 1992)
  O Weltanschauung (številka: 1, 1992)
  Problemi edukacije v psihoanalitično orientirani psihoterapiji in psihoanalizi (številka: 1, 1992)
  Perception of possible store-fire and human behaviour in it (številka: 1, 1992)
  Uporaba psihoanalitičnega kavča v psihoterapevtskem procesu (številka: 1, 1992)
  Reakcije študentov Pedagoške fakultete na otrokov kognitivni uspeh oziroma neuspeh (številka: 1, 1992)
 2. 1993
   49

  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3/4 (1993)
  Vrednotne orientacije skozi življenje (številka: 2, 1993)
  Kje se nahaja človekov jaz (številka: 2, 1993)
  Children's conception of politics, a developmental study (številka: 2, 1993)
  Odšel je poslednji gestaltist (številka: 1, 1993)
  Bortnerjeva lestvica za merjenje vedenjskega vzorca Tipa-A (številka: 1, 1993)
  Refugees' perception of their situation (številka: 1, 1993)
  Družbeno organizirana zdravstvena psihologija (številka: 1, 1993)
  Ocena knjige: Alice Miller: Drama je biti otrok (in iskanje resnice o sebi) (številka: 1, 1993)
  Ego-psihološka ocena osebnostne strukture pacientov z razvojnimi deficiti ega (številka: 1, 1993)
  The rise of the crowd - an epileptic fit or a rite? (številka: 1, 1993)
  Libido, aggression and aggressiveness (številka: 1, 1993)
  Komentar k prevodu članka A. R. Jensena: IQ in znanost - skrivnostna afera Burt (številka: 1, 1993)
  Spretnost (tehne) poslušanja in govorjenja kot posredovanje človekovega bistva (številka: 1, 1993)
  Vpliv različnih neverbalnih načinov komuniciranja in komunikacijskih ciljev na zaznavo socialne distance in evaluacijo v komunikaciji (številka: 1, 1993)
  Psihologija sreče (številka: 1, 1993)
  Test verbalne sposobnosti 'tujke' (številka: 1, 1993)
  War in the eyes of children (številka: 1, 1993)
  Vloga računalnika pri delu psihologa (številka: 2, 1993)
  Ali s starostjo inteligentnost upada? (številka: 2, 1993)
  Spoznavna artikulacija psihičnih vsebina in njihova grafična simbolizacija (številka: 2, 1993)
  Vtisi ob 9. evropskem simpoziju iz skupinske analize z naslovom "Meje in prepreke" (številka: 2, 1993)
  Komentar k prevodu članka A. R. Jensena: IQ in znanost - skrivnostna afera Burt (številka: 2, 1993)
  Sodobno pojmovanje konstruktne veljavnosti (številka: 2, 1993)
  Ob izidu zbornika "Psihologija in postmodernizem" (številka: 2, 1993)
  Psiholog v šoli med vzgojo in analizo (številka: 2, 1993)
  Grafična simbolizacija primarnih emocij (številka: 3/4, 1993)
  Sprostitev in glasba (številka: 3/4, 1993)
  Učenci identificirajo nadarjene učence (številka: 3/4, 1993)
  Some social orientations in time perspective of last 10 years and in dependence on some cognitive factors (številka: 3/4, 1993)
  Agresivnost - plod tekmovalne kariere alpskega smučarja, da ali ne? (številka: 3/4, 1993)
  Osebnost vzgojitelja z vidika logoterapije (številka: 3/4, 1993)
  Aplikativno delo z otroki, mladostniki in družinami - izobraževalni programi za pedagoške in svetovalne delavce ter družine (številka: 3/4, 1993)
  Sindrom prizadetosti: nekatere psihološke opombe in možnosti rehabilitacijskega vplivanja (številka: 3/4, 1993)
  Psihogenetski pristop k razvoju pismenosti - razvojne raziskave in pedagoške implikacije (številka: 3/4, 1993)
  Spoznavne implikacije emocij (številka: 3/4, 1993)
  Pospešen oučenje! in poučevanje (številka: 3/4, 1993)
  Agresivni otroci in mladostniki v skupini (številka: 3/4, 1993)
  Razvojne naloge mladostnika in institucionalno izobraževanje (številka: 3/4, 1993)
  Partnersko načrtovanje karier (številka: 3/4, 1993)
  Delo s "problematičnimi razredi" (številka: 3/4, 1993)
  In memoriam Slavici Česnik (številka: 3/4, 1993)
  Personality characteristics of couples of which partners are present at labour (številka: 3/4, 1993)
  Duhovna kriza, vrednote in psihologija (številka: 3/4, 1993)
  Lestvica delovnih motivov (številka: 3/4, 1993)
  Za razvojno fazo specifične igre (številka: 3/4, 1993)
  Slovene adaptation of Holland's self-directed search (številka: 3/4, 1993)
 3. 1994
   42

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3/4 (1994)
  Ali bo treba Slovence preusmeriti v prvi etapi prehoda iz socializma v kapitalizem? (številka: 1, 1994)
  Nekatere značilnosti odraslih pacientov z narcističnimi motnjami osebnosti (številka: 1, 1994)
  Razvoj jezika, ideologija in šola (številka: 1, 1994)
  Od jaza k sebi (številka: 1, 1994)
  Šolarke v ogledalu (številka: 1, 1994)
  Dejavniki, ki vplivajo na proces zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola (številka: 1, 1994)
  Narcistični partnerski odnos - značilnosti in psihoterapevtske možnosti (številka: 1, 1994)
  Jezik, psihologija in epistemološki problem opazljivega in neopazljivega (številka: 1, 1994)
  Psihosocialna obremenjenost kroničnega telesnega bolnika - procesi spoprijemanja (številka: 1, 1994)
  Osebnostne poteze in vrednotne usmeritve (številka: 1, 1994)
  Narcisistične in borderline motnje osebnosti (številka: 1, 1994)
  Semiologija geste - njeni temelji in njene perspektive (številka: 1, 1994)
  Phenomenology and mental health (številka: 2, 1994)
  Vpliv psihičnih in socialnih faktorjev na obremenjenost bolnic z ginekološkim malignomom ter njihovi načini spoprijemanja z njo (številka: 2, 1994)
  O pomenu umetniške produkcije za otrokov razvoj in vzgojo (številka: 2, 1994)
  Nekaj opomb k članku Élisabeth Roudinesco: mesto nekega teksta: qu`est que la psychologie? (Kaj je psihologija?) (številka: 2, 1994)
  Importance of psychodynamic education of psychiatric nurses working with the acute psychotic patients (številka: 2, 1994)
  Družbene in kulturne determinante telesnih gibov (številka: 2, 1994)
  Zaznava negativnih gospodarskih pojavov in vrednote (številka: 2, 1994)
  Ekonomska socializacija po štirih letih (številka: 2, 1994)
  Projekt "človek" - mednarodni program za zdravljenje in socialno rehabilitacijo toksikomanov in njihovih družin (številka: 2, 1994)
  Vrtci za današnji čas (številka: 2, 1994)
  Paranormalni, transcendentni in drugi posebni pojavi (številka: 2, 1994)
  Colour and personality in the furnishing of appartments (številka: 3/4, 1994)
  Struktura in vsebina pojma o človeku (številka: 3/4, 1994)
  Emocije v govoru (številka: 3/4, 1994)
  Razvoj znanosti in razsvetljenstvo (številka: 3/4, 1994)
  Psihologija množice (številka: 3/4, 1994)
  Neverbalno vedenje v socialni interakciji (številka: 3/4, 1994)
  Besedna in telesna komunikacija (številka: 3/4, 1994)
  Intencionalnost - vez med pomenom in umom (številka: 3/4, 1994)
  Psihosocialna pomoč kot način upravljanja z materami (številka: 3/4, 1994)
  Psihološki portret Slovencev (številka: 3/4, 1994)
  Counter-transference problems inside the group of relatives bereaving suicide (številka: 3/4, 1994)
  Samopodoba - zavestna ali tudi nezavedna razsežnost osebnosti? (številka: 3/4, 1994)
  Model supervizije na področju pedagoških dejavnosti (številka: 3/4, 1994)
  Sociohistorični model socialne psihologije (številka: 3/4, 1994)
  Bolečina kot kompleksen, biopsihosocialni fenomen (številka: 3/4, 1994)
  Problem zavesti ostaja nerazrešen (številka: 3/4, 1994)
 4. 1995
   33

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Gestualna ekspresija in njena artikulacija v umetnosti (številka: 1/2, 1995)
  The role of stress in relapse of schizophrenia (številka: 1/2, 1995)
  Pravni in etični vidiki psihodiagnostike v podjetju (številka: 1/2, 1995)
  Emotions profile index: stability and dimensionality of the structure (številka: 1/2, 1995)
  Značilnosti in razvoj patološkega narcizma (številka: 1/2, 1995)
  Vrednote v šoli in v izobraževanju učiteljev (številka: 1/2, 1995)
  Uporaba multiaksialne klasifikacije psihosocialnih motenj pri razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (številka: 1/2, 1995)
  Odnos mladih do zdravja in dejavniki, ki ga določajo (številka: 1/2, 1995)
  Emocija v glasu (številka: 1/2, 1995)
  Duševno in čustveno zdravje otrok v slovenskih "zdravih šolah" (številka: 1/2, 1995)
  Na poti k pojmu "snov" (številka: 1/2, 1995)
  Eksperimenti z meskalinom slovenskih psihiatrov (številka: 1/2, 1995)
  Vpliv različnih oblik zgodnjega varstva otrok na njihov razvojni proces (številka: 3, 1995)
  Some reflections on mirroring, projective identification and empathy trough development and group therapy (številka: 3, 1995)
  Skupinska analiza (skupinska analitična psihoterapija) (številka: 3, 1995)
  Faktorji osebnosti in delovna uspešnost poveljnikov (številka: 3, 1995)
  Nekatere značilnosti socialne anksioznosti in njen pojav v adolescenci (številka: 3, 1995)
  Multivariantno raziskovanje kot osnova za postavitev hipoteze o strukturnem modelu samopodobe (številka: 3, 1995)
  Osebnost ali pobude in zavore športnega uspeha (številka: 3, 1995)
  Sistemska družinska psihologija - skozi psihoterapevtsko prakso (številka: 3, 1995)
  Dnevni center za otroke in mladostnike kot možnost uresničevanja sodobne vzgojne in socialne pomoči (številka: 3, 1995)
  Presentation of the psychotherapeutic treatment of psychosomatic problems or in pursuit of womanhood? (številka: 4, 1995)
  Teoretična zasnova vzgojno-izobraževalnih programov za kulturno prikrajšane nadarjene otroke (številka: 4, 1995)
  Pomembna variabla raziskovanja v psihologiji družine: pravica do resničnosti (številka: 4, 1995)
  Dilemmas about concept of power in systemic thinking (številka: 4, 1995)
  Več kot samo še ena knjižica o razvoju (številka: 4, 1995)
  Pet velikih faktorjev osebnosti (številka: 4, 1995)
  Osebnostne lastnosti parov z zmanjšano plodnostjo (številka: 4, 1995)
  Analiza predtekmovalnega stanja in vedenja (številka: 4, 1995)
  Sebični gen, psihologija in psihoanaliza (številka: 4, 1995)
 5. 1996
   38

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Zdravstvena psihologija v svetu in pri nas (številka: 1, 1996)
  Znanje, stališča in ravnanje šolskih otrok, prebivalcev občine Domžale, v prometu (številka: 1, 1996)
  Učitelj kot "pomemben drugi" pri oblikovanju učenčeve samopodobe (številka: 1, 1996)
  Razvoj glasbenih sposobnosti (številka: 1, 1996)
  IZOF (Individual Zones of Optimal Functioning) model (številka: 1, 1996)
  Nekatere značilnosti družin mladostnikov v pozni adolescenci (številka: 1, 1996)
  Odnos med nekaterimi značilnostmi zdravja in socialnim položajem (številka: 1, 1996)
  Ocenjevanje rehabilitacijskih poročil (številka: 1, 1996)
  Supervizija za razvojne projekte - njeno razumevanje, dosedanja praksa in bodoče potrebe (številka: 2, 1996)
  Intervizija - možnost pospeševanja profesionalnega razvoja (številka: 2, 1996)
  Izhodišča in program izobraževanja iz supervizije (številka: 2, 1996)
  Mentalna hitrost in struktura inteligentnosti (številka: 2, 1996)
  Reševanje slabo definiranih problemov v odrasli dobi (številka: 2, 1996)
  Zaznavna obramba - mit ali resničnost (številka: 2, 1996)
  Supervizija med izobraževalnim in podpornim vidikom (številka: 2, 1996)
  Agresija, borilne veščine daljnega vzhoda in veščina streljanja (številka: 2, 1996)
  Oblikovanje in razvoj posameznih vrednot in kompleksnejših vrednotnih usmeritev (številka: 2, 1996)
  Tehnike razvojne analitične psihoterapije (številka: 3, 1996)
  Razvojna analitična psihoterapija otrok (številka: 3, 1996)
  Samopodoba slovenskih in francoskih srednješolcev (številka: 3, 1996)
  Recenzija knjige Petra Praperja "Razvojna analitična psihoterapija" (številka: 3, 1996)
  Identiteta med individualizacijo in kolektivizacijo (številka: 3, 1996)
  Koncepti in modalitete razvojne analitične psihoterapije (številka: 3, 1996)
  Osebna čvrstost in spoprijemanje s stresom (številka: 3, 1996)
  Razvoj pojma o človeku v zgodnji odraslosti in kriza tridesetih let (številka: 3, 1996)
  Recenzija knjige "Zanesljivost in veljavnost merjenja" (številka: 3, 1996)
  Transpersonalna psihologija (številka: 4, 1996)
  Vygotsky: od psihologije umetnosti do umetnosti psihologije (številka: 4, 1996)
  Starševska zaznava ogroženosti otrok (številka: 4, 1996)
  Psihološke značilnosti razvojnih obdobij v nosečnosti (številka: 4, 1996)
  Projekt SUNO - ali lahko vplivamo na večjo realizacijo nadarjenih učencev v šoli in izven nje? (številka: 4, 1996)
  Razlage psihomotoričnega učenja - teorija motoričnega programa, teorija sheme in neopiagetova teorija (številka: 4, 1996)
  Pojmovanje zavesti in zaznave v jeziku kibernetike II. reda (številka: 4, 1996)
  Hipoteze o fizikalnem ozadju zavesti (številka: 4, 1996)
 6. 1997
   31

  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Piagetova epistemologija in njene nedoslednosti (številka: 1/2, 1997)
  Timsko delo na razredni stopnji osnovne šole (številka: 1/2, 1997)
  Uporabnost pete osi ICD-10-abnormne psihosocialne situacije v klinični praksi (številka: 1/2, 1997)
  Starši - otroci in njihovi pogovori (številka: 1/2, 1997)
  Psihologija in psihopatologija ženske (številka: 1/2, 1997)
  Smisel življenja in subjektivno blagostanje v obdobju starosti (številka: 1/2, 1997)
  Test fluentnosti in originalnosti idej - izreki (številka: 1/2, 1997)
  Hipnoza v psihoterapiji adolescentov (številka: 1/2, 1997)
  Structural and developmental dimensions of human information processing: longitudinal and cross-cultural evidence (številka: 1/2, 1997)
  Multivariantno raziskovanje kot osnova za postavitev hipoteze o strukturnem modelu samopodobe (številka: 1/2, 1997)
  Teorija izbire in realitetna terapija (številka: 1/2, 1997)
  Preventiva - problem metodologije (številka: 3, 1997)
  Glasbena terapija pri otrcih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti (številka: 3, 1997)
  Suicidalna ideacija pri slovenskih srednješolcih (številka: 3, 1997)
  Problem pojmovanja in klasificiranja motenj osebnosti (številka: 3, 1997)
  Psihološki in družbeni vidiki kloniranja (številka: 3, 1997)
  Modeli socialne anksioznosti (številka: 3, 1997)
  Zadrege psihologov ob uprabi psihiatričnih klasifikacij (številka: 3, 1997)
  Delitev testa na postavke in ocena zanesljivosti (številka: 3, 1997)
  Zaželeno otrokovo vedenje do matere v situacijah ločitve (številka: 3, 1997)
  The meeting of two systems: a systemic approach to separation anxiety in little children entering the nursery department of the kindergarten (številka: 4, 1997)
  Deseti evropski simpozij o skupinski analizi "Destruction and Desire" - Uničenje in poželenje (številka: 4, 1997)
  Vpliv kognitivne psihologije na spremembo paradigme preverjanja in ocenjevanja znanja (številka: 4, 1997)
  Razvoj motivacijskega sistema v športu (številka: 4, 1997)
  Urejenost osebnosti vzgojitelja kot svoboda in odgovornost posameznika (številka: 4, 1997)
  Vprašalnik BFQ in ocenjevalna lestvica BFO za merjenje "velikih pet" faktorjev osebnosti (številka: 4, 1997)
  Nacionalna identiteta in slovenski avtostereotip (številka: 4, 1997)
  Klinična psihologija, psihiatrija in psihoterapija (številka: 4, 1997)
 7. 1998
   28

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  The meeting of two systems: a systemic approach to separation anxiety in little children entering the nursery department of the kindergarten (številka: 1, 1998)
  Značilnosti objektnega odnosa pri bolnicah z motnjami hranjenja (številka: 1, 1998)
  Otrokov razvoj in učenje v simbolni igri (številka: 1, 1998)
  Vloga hipnoze v psihoterapiji (številka: 1, 1998)
  Starostne razlike v možganski aktivnosti ob reševanju problemov (številka: 1, 1998)
  Vzroki učnih neuspehov kulturno prikrajšanih nadarjenih otrok (številka: 1, 1998)
  Vloga psiholoških dejavnikov pri menstrualnih bolečinah (številka: 2, 1998)
  Recenzija knjige Zlatke Cugmas "Bodi z menoj, mami!" (številka: 2, 1998)
  Kognitivna organizacija, celostna psihodiagnostika in integracija v psihoterapiji (številka: 2, 1998)
  Vpliv programa za spodbujanje duševnega zdravja na samopodobo mladostnikov (številka: 2, 1998)
  Konvergentna in diskriminativna veljavnost modela "velikih pet" faktorjev osebnosti (številka: 2, 1998)
  Primarna preventiva spolne zlorabe otrok (številka: 2, 1998)
  Nastajanje celostne perspektive (številka: 3, 1998)
  Izvajalska anksioznost pri glasbenikih (številka: 3, 1998)
  Razvoj testa objektnih odnosov (TOO) (številka: 3, 1998)
  The role of frontal lobes in sustained attention (številka: 3, 1998)
  Otrokova navezanost na mater in discipliniranje otroka (številka: 3, 1998)
  Recenzija knjige Psihologija tretjega življenjskega obdobja avtorja Vida Pečjaka (številka: 4, 1998)
  Kibernetika svetovalnega in terapevtskega razgovora (številka: 4, 1998)
  Barvne preference, simbolika barv in osebnost (številka: 4, 1998)
  Malčkovo obnašanje pri samostojni igri z igračami (številka: 4, 1998)
  Povezanost med družinskimi dejavniki in avtodestruktivnostjo pri slovenskih srednješolcih (številka: 4, 1998)
  Identifikacija nadarjenih učencev (številka: 4, 1998)
  The law of the herd (številka: 4, 1998)
 8. 1999
   29

  številka: 1 (1999)
  številka: 2/3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  Hodgkinova bolezen v luči psihodinamičnih in razvojnih faktorjev (številka: 1, 1999)
  Osebnost alpinistov (številka: 1, 1999)
  Psihološka pomoč staršem ob otrokovi smrti (številka: 1, 1999)
  Razvojne dimenzije travme (številka: 1, 1999)
  Predstave mladostnikov o partnerski ljubezni (številka: 1, 1999)
  Samopodoba in/ali učna uspešnost (številka: 1, 1999)
  Transfer in kontratransfer v razvojni analitični psihoterapiji (številka: 1, 1999)
  Uporaba situacijskega vodenja v pedagoški praksi (številka: 2/3, 1999)
  Razvoj malčkove simbolne igre v samostojni in interaktivni igri z igračami (številka: 2/3, 1999)
  Inter-ethnicity and irrationality (številka: 2/3, 1999)
  Osnove teorije dinamičnih sistemov in razmišljanje o njenem pomenu za psihološko metodologijo (številka: 2/3, 1999)
  Šolska klima - kako in zakaj jo meriti? (številka: 2/3, 1999)
  Samopodoba osnovnošolskih otrok (številka: 2/3, 1999)
  Simbolna igra (številka: 2/3, 1999)
  Primerjalna analiza različnih pristopov k ocenjevanju osebnosti (psihološkega, grafološkega in astrološkega) (številka: 2/3, 1999)
  Vzdolžna primerjava malčkove igre z igračami v interakciji z mamo in s testatorko (številka: 2/3, 1999)
  Zgodnji razvoj otrokove igre z igračami (številka: 2/3, 1999)
  Pregled evropskih in mednarodnih pobud za mednarodne standarde uporabe testov (številka: 4, 1999)
  Psihološka utemeljitev opisnega ocenjevanja znanja v prvem obdobju devetletke (številka: 4, 1999)
  Koncept opismenjevanja v luči sodobnih znanj o strateškem učenju (številka: 4, 1999)
  Psihologija in prenova šolskega sistema - prispevek psihologije k dvigu kakovosti učenja in poučevanja (številka: 4, 1999)
  Prispevek psihologije v procesu spodbujanja in razvijanja timskega dela v šoli (številka: 4, 1999)
  Nadarjeni učenci v devetletni osnovni šoli (številka: 4, 1999)
  Personality characteristics and political affiliation (številka: 4, 1999)
  Razvijanje učenčeve samopodobe v začetku šolanja (številka: 4, 1999)
  Ocenjevanje pri nivojskem pouku - nekatera odprta vprašanja (številka: 4, 1999)
 9. 2000
   45

  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu (številka: 1, 2000)
  Ustreznost vrednotenja znanja pri maturitetnem izpitu iz matematike (številka: 1, 2000)
  Predstavitev in kritika teorije socialnih predstav (številka: 1, 2000)
  Ocenjevanje zanesljivosti maturitetnih izpitov (številka: 1, 2000)
  On the effects of changes in group status (številka: 1, 2000)
  Maturitetni izpit iz predmeta psihologija (številka: 1, 2000)
  Ocena knjige "Osnove psihologije branja" (številka: 1, 2000)
  Razvoj vidikov glasbenih sposobnosti, ki jih meri Bentleyev test (številka: 1, 2000)
  Novi standardi za pedagoško in psihološko testiranje (številka: 1, 2000)
  Napovedna veljavnost mature za študij psihologije (številka: 1, 2000)
  Psihologija, grafologija in astrologija (številka: 1, 2000)
  Spoznavni razvoj v prvem letu življenja (številka: 2, 2000)
  Vzpostavitev in ohranjanje svetovalnega odnosa (številka: 2, 2000)
  Mu (številka: 2, 2000)
  Razvojna psihologija na prelomu tisočletja - samokritična psihologija (številka: 2, 2000)
  Vpliv izvajalske anksioznosti na uspešnost glasbenega nastopanja (številka: 2, 2000)
  Slikovni test separacije in individualizacije - preliminarna raziskava (številka: 2, 2000)
  Spoznavni razvoj v prvem letu življenja (številka: 2, 2000)
  Ocena knjige "Temeljni vidiki samopodobe" (številka: 2, 2000)
  Violence, shame and humiliation (številka: 2, 2000)
  Kibernetika spremembe in stabilnosti v kontekstu svetovalnega in terapevtskega dela s klientskim sistemom (številka: 2, 2000)
  Odnos med osebnostjo in duševnimi motnjami (številka: 2, 2000)
  Uvodna predstavitev mednarodnih smernic za uporabo testov (številka: 3, 2000)
  Predstavitev prve poskusne oblike ocenjevalne lestvice socialne prilagojenosti predšolskih otrok (OLSP) ter njene konstruktne veljavnosti (številka: 3, 2000)
  Solomon Asch - Muzafer in Carolyn Sherif: dve socialni psihologiji? (številka: 3, 2000)
  Motnje prehranjevanja - kompulzivno (prisilno) prenajedanje (številka: 3, 2000)
  Načela priredbe psiholoških testov iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij (številka: 3, 2000)
  Grafične ekspresije nekaterih družinskih vrednot (številka: 3, 2000)
  XXVII. mednarodni kongres psihologije v Stockholmu na Švedskem in tamkajšnja kognitivna nevroznanost (številka: 3, 2000)
  Klinična psihološka in nevropsihološka diagnostika v luči mednarodnih smernic za uporabo testov (številka: 3, 2000)
  Ali vrednote staršev vplivajo na subjektivno doživljanje pravic otrok? (številka: 3, 2000)
  Mnenje psihologov o uporabi psiholoških testov (številka: 3, 2000)
  Konferenca o promociji duševnega zdravja otrok in mladostnikov (številka: 3, 2000)
  Ocena knjige "Psihologija učenja in pouka" (številka: 3, 2000)
  Pojavi socialne resničnosti (številka: 4, 2000)
  Ocena knjige "Nova psihološka teorija vrednot" (številka: 4, 2000)
  Struktura psihološkega pregleda za oceno delazmožnosti (številka: 4, 2000)
  Alternativna terapevtska skupnost Janeza Ruglja po modelu "velikih pet" (številka: 4, 2000)
  Uporaba Lestvice delovnega zadovoljstva v slovenskih podjetjih (številka: 4, 2000)
  Prvi seminar držav Srednjeevropske pobude o psiholoških vidikih nesreč na Igu pri Ljubljani, 21. - 22. september 2000 (številka: 4, 2000)
  Kultura - kokoš in jajce človekovega spoznanja (številka: 4, 2000)
  The Slovenian version of the Social competence and behavior evaluation scale - preschool edition (OLSP) (številka: 4, 2000)
  Etični problemi pri praktičnem delu psihologa (številka: 4, 2000)
  Opredelitev pojma socialna resničnost z vidika interakcije posameznika z okoljem (številka: 4, 2000)
  Meadova analiza simbolne interakcije z nekaterimi implikacijami za razumevanje socialne resničnosti (številka: 4, 2000)
 10. 2001
   41

  Preliminarna študija merskih značilnosti Lestvice samoučinkovitosti (številka: 1, 2001)
  Kognitivno-vedenjski model sindroma kronične utrujenosti (številka: 1, 2001)
  10. Evropska konferenca o osebnosti v Krakovu na Poljskem , 16. - 20. julij 2000 (številka: 1, 2001)
  Vprašalnik doživljanja sebe in drugih ljudi (številka: 1, 2001)
  Skupinsko delo z mladostniki (številka: 1, 2001)
  Kombiniranje tehnik v vedenjski in kognitivni terapiji (številka: 1, 2001)
  Osebnostne motnje (številka: 1, 2001)
  Uporaba kognitivnih tehnik pri delu z duševno prizadetimi in njihovimi starši (številka: 1, 2001)
  Ocena knjige "Struktura i priroda inteligencije" (številka: 1, 2001)
  Automatic thoughts, school success, efficiency and satisfaction of university students (številka: 1, 2001)
  Ocena knjige "Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo" (številka: 2, 2001)
  Povezanost med razvojnim količnikom dojenčka in malčka ter razvojno ravnjo njegove igre z igračami (številka: 2, 2001)
  Okrogla miza z naslovom "Poklicna identiteta psihologa" na Dnevih psihologov Slovenije na Bledu, 10. novembra 2000 (številka: 2, 2001)
  Kaj določa naše vedenje (številka: 2, 2001)
  Coping with stress and cognitive interference in student teachers performance as important factors influencing their achievement (številka: 2, 2001)
  The syndrome of burnout, self-image, and anxiety with grammar school students (številka: 2, 2001)
  Analiza stališč v zvezi z zaščito poslovne skrivnosti (številka: 2, 2001)
  Socialno vedenje in sociometrični položaj predšolskih otrok v vrtcu (številka: 2, 2001)
  Agresivnost in značilnosti objektnih odnosov pri študentih z rizikom migrenskih glavobolov (številka: 2, 2001)
  Nova spoznanja o vlogi staršev pri razvoju otrokove navezanosti (številka: 2, 2001)
  Nevropsihološki deficiti pri bolnikih z lymsko boreliozo (številka: 3, 2001)
  Glasbeno terapevtska improvizacija (številka: 3, 2001)
  Razumevanje pojma "self" v Gestalt terapiji (številka: 3, 2001)
  Parental free descriptions of their infants/toddlers (številka: 3, 2001)
  Metacognitive, affective-motivational processes in self-regulated learning and students' achievement in native language (številka: 3, 2001)
  Predstavitev magistrske naloge "Hitrost procesiranja informacij in podrejeni konstrukti: konvergentna in diskriminativna veljavnost merskih metod" (mag. Sočan Gregor) (številka: 3, 2001)
  Predstavitev magistrske naloge "Jungovska psihologija osebnosti in njena aplikacija na zgodovinske osebe. Analitična psihologija o zgodovinskem Jezusu" (mag. Tone Dolgan) (številka: 3, 2001)
  Vloga očeta kot objekta otrokove navezanosti (številka: 3, 2001)
  Odnos do šole in učenja ter samopodoba pri skupinah Slovencev in Britancev (številka: 3, 2001)
  Napovedna veljavnost slovenske mature (številka: 3, 2001)
  Odvisnost kot poskus samoregulacije (številka: 3, 2001)
  Predstavitev magistrske naloge "Motnje osebnosti v luči petfaktorskega modela osebnosti" (mag. Drago Tacol) (številka: 3, 2001)
  Training for decision making during emergencies (številka: 4, 2001)
  Nevropsihologija in relacijska psihoterapija (številka: 4, 2001)
  Osebnostne značilnosti bolnikov s psihozo (številka: 4, 2001)
  Koncept seksualnega narcisizma (številka: 4, 2001)
  Razvoj pojma o človeku v otroštvu (številka: 4, 2001)
  Predstavitev treh načinov izvedbe Lestvice samozaznave za predšolske otroke (LSPO) (številka: 4, 2001)
  Poročilo o spremljanju psihologije v četrtem letniku gimnazije (številka: 4, 2001)
  Ugibanje odgovora v testu dosežka, osebnostna struktura ter inteligentnost (številka: 4, 2001)
  Doživljanje vedenja učiteljev, motivacijska prepričanja in samoregulativno učenje pri različno starih mladostnikih (številka: 4, 2001)
 11. 2002
   36

  Toddler's and pre-school child's characteristics as perceived by mothers and pre-school teachers (številka: 1, 2002)
  Pojmovanje in struktura osebnih vrednot (številka: 1, 2002)
  Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka (številka: 1, 2002)
  Mikrogenetski eksperiment v razvojni psihologiji (številka: 1, 2002)
  Psihična dekompenzacija pri osebnostnih motnjah (številka: 1, 2002)
  Nekateri indikatorji duševnega zdravja dijakov GESŠ (številka: 1, 2002)
  Povezanost med subjektivnim življenjskim zadovoljstvom ter odnosi mater do njihovih mladostnikov (številka: 1, 2002)
  The difficult patient in combined therapy (številka: 1, 2002)
  Razlika v zaznavanju razredne klime pri urah športne vzgoje med učenci/dijaki in učitelji (številka: 1, 2002)
  Suicidološke dimenzije zanikanja (številka: 1, 2002)
  Kako družinska pismenost vpliva na pismenost otrok (številka: 2, 2002)
  Ocena dela "Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM. Priročnik" (številka: 2, 2002)
  Perceptions of quality and changes in teaching and learning by participants of university staff development courses (številka: 2, 2002)
  Doživljanje staršev po prezgodnjem rojstvu v enoti za intenzivno nego in terapijo rizičnih novorojenčkov (številka: 2, 2002)
  Kognitivni postopki v športni psihologiji (številka: 2, 2002)
  Pogostost simptomov depresivnosti med gimnazijci (številka: 2, 2002)
  The effect of motion acceleration on displacement of continuous and staircase motion in the frontoparallel plane (številka: 2, 2002)
  Stereotipi o moških in ženskih osebnostnih lastnostih (številka: 2, 2002)
  Napovedni pomen odnosa med vrednotami, depresijo, komorbiditeto in percepcijo kakovosti življenja starih rehabilitandov (številka: 2, 2002)
  Valentine test inteligentnosti za otroke (številka: 3, 2002)
  Schreinerjevo pojmovanje psihološke predstave pri pouku (številka: 3, 2002)
  Aplikacija Freudovega koncepta kastracije na občutenje telesnega hendikepa (številka: 3, 2002)
  Agresivna zavrtost v luči nekaterih osebnostnih motenj (številka: 3, 2002)
  Obravnava disfunkcionalno shranjenih izkušenj z metodo desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem - EMDR (številka: 3, 2002)
  Motivacija za učenje in samopodoba (številka: 3, 2002)
  Merjenje sprememb v skupinah in pri posameznikih s poudarkom na menjavi točk spremembe (številka: 3, 2002)
  Otroci odvisnikov (številka: 3, 2002)
  Primerjava treh tipov modelov za napovedovanje uspešnosti zaključka šolanja (številka: 4, 2002)
  The role of decision speed in the construct of intelligence (številka: 4, 2002)
  Simultana ali sukcesivna dvojezičnost - to je dilema (številka: 4, 2002)
  Dejanske in želene osebnostne lastnosti športnih pedagogov (številka: 4, 2002)
  Model samopodobe Hazel Markusove (številka: 4, 2002)
  Evalvacija psihoterapevtskih premikov pri prostovoljcih iz vidika teorije objektnih odnosov (številka: 4, 2002)
  Novejše psihološke razlage razvoja dojenčkov in lestvice zgodnjega mentalnega razvoja (številka: 4, 2002)
  Lastnosti Achenbachove samoocenjevalne lestvice (Youth Self-Report) (številka: 4, 2002)
  Problemi in možnosti uporabe osebnostnih vprašalnikov pri duševnih bolnikih (številka: 4, 2002)
 12. 2003
   33

  The influence of traffic noise on children's work efficiency while using a computer at school (številka: 1, 2003)
  Povezanost čustvene inteligentnosti z nekaterimi vidiki psihosocialnega funkcioniranja pri učencih osnovne in srednje šole (številka: 1, 2003)
  Osebnost in motivacija športnikov in športnic (številka: 1, 2003)
  Osebnostna struktura, temperament in mentalna hitrost (številka: 1, 2003)
  The personality structure of toddlers and pre-school children as perceived by their kindergarten teachers (številka: 1, 2003)
  Vprašalnik za ugotavljanje osebnostnih motenj (številka: 1, 2003)
  Struktura bivalnih potreb (številka: 1, 2003)
  Konstrukt emocionalne inteligentnosti (številka: 1, 2003)
  Navezanost je dinamičen sistem (številka: 1, 2003)
  Psihične motnje pri nabornikih in vojakih na služenju vojaškega roka (številka: 2, 2003)
  Zakaj dekleta pazijo na svojo težo? Družbeno-kulturni in medosebni vplivi na telesno samopodobo in na nadzorovanje teže (številka: 2, 2003)
  The location of overt attention affects the bias in acceleration perception (številka: 2, 2003)
  Kognitivne motnje pri recidivno remitentni obliki multiple skleroze (številka: 2, 2003)
  Vrednote mladostnikov iz "slovenskega kulturnega prostora" (številka: 2, 2003)
  Odraz socialnega vedenja otrok z različnim vzorcem navezanosti na vzgojiteljico v otroški risbi (številka: 2, 2003)
  Emocionalna inteligentnost kot kognitivno-emocionalna sposobnost (številka: 2, 2003)
  Velikost učinka kot dopolnilo testiranju statistične pomembnosti razlik (številka: 2, 2003)
  Sistemsko relacijska terapija in primer iz klinične prakse (številka: 2, 2003)
  Dekonstruktivizem in psihologija (številka: 3, 2003)
  Odnos do darovanja organov po smrti (številka: 3, 2003)
  Epistemološka identiteta psihologije (številka: 3, 2003)
  Socialne predstave o raku (številka: 3, 2003)
  Identiteta psihologije, psihološke paradigme in konstruktivizem (številka: 3, 2003)
  (Socialni) konstrukcionizem in socialna psihologija (številka: 3, 2003)
  Socialne predstave o znanosti pri študentih (številka: 3, 2003)
  Policisti v pritožbenih postopkih (številka: 4, 2003)
  Etiologija fenomena "fair playa" v športu skozi psihoanalitični diskurz (številka: 4, 2003)
  Analiza dejavnikov, ki vplivajo na motiviranost brezposelnih za izobraževanje (številka: 4, 2003)
  Mozart effect - reality or science fiction? (številka: 4, 2003)
  Peabody slikovni besedni test (Peabody picture vocabulary test, PPVT-III) (številka: 4, 2003)
  Psihosocialne značilnosti mladostnikov z različnim profilom osamosvajanja v odnosu do staršev (številka: 4, 2003)
  Pojmovanje in uporaba učnih strategij pri samoregulacijskem učenju pri učencih osnovne šole (številka: 4, 2003)
  Osebni cilji pri delu in zadovoljstvo z delom (številka: 4, 2003)
 13. 2004
   32

  Roots of discoursive suicidology (številka: 1, 2004)
  Intraindividualna variabilnost kot dejavnik učenja (številka: 1, 2004)
  Terapevtska delovna aliansa (številka: 1, 2004)
  Personality structure in Slovenian three-year-olds (številka: 1, 2004)
  Pripovedovanje zgodbe kot pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja (številka: 1, 2004)
  Spodbujanje kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja s pomočjo glasbe (številka: 1, 2004)
  Strukturalna analiza govorne motnje pri lažje duševno manj razvitih otrocih (številka: 1, 2004)
  Suicide and cognitive distortions (številka: 1, 2004)
  Prostorski in verbalni delovni spomin (številka: 2, 2004)
  Simuliranje vidnega iskanja predmetov v naravni dvorazsežnostni situaciji (številka: 2, 2004)
  The mode of response and the Stroop effect (številka: 2, 2004)
  Govorni sistem možganov (številka: 2, 2004)
  Kognitivne posledice več let po hudi kraniocerebralni travmi v otroštvu (številka: 2, 2004)
  Karte možganov (številka: 2, 2004)
  Skupne osnove duševnih bolezni? (številka: 2, 2004)
  Elektroencefalografska koherenca (številka: 2, 2004)
  Cognitive neuroscience and the "Mind-body problem" (številka: 2, 2004)
  Motnje kognitivnih sposobnosti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo (številka: 2, 2004)
  Development of the two forms of social anxiety in adolescence (številka: 3, 2004)
  Parental child-care practices of Slovenian preschoolers' mothers and fathers (številka: 3, 2004)
  Standardna napaka rezultatov ocenjevalnega procesa preizkusov znanja (številka: 3, 2004)
  Vprašalnik motenj osebnosti (številka: 3, 2004)
  Samoučinkovitost v kontekstu organizacijske psihologije (številka: 3, 2004)
  Vpliv teksture predmeta, teksture podlage in nagiba vektorja gibanja na zaznavanje pospešenega približevanja predmeta (številka: 3, 2004)
  Kratek pregled raziskav spomina (številka: 3, 2004)
  Bralna motivacija učencev v osnovni šoli (številka: 4, 2004)
  Noogene osebnostne značilnosti in prilagajanje (številka: 4, 2004)
  Vpliv izvajanja sistemsko relacijske terapije na terapevta in nastajanje novega sistema pacienta (številka: 4, 2004)
  Emotions and personality traits in former mercury miners (številka: 4, 2004)
  Anoreksija ni le bolezen posameznika, ampak je bolezen celega sistema (številka: 4, 2004)
  Socialna in moralna zrelost dijakov srednje šole (številka: 4, 2004)
  Studying norms in small groups by means of multi-group concordance analysis (številka: 4, 2004)
 14. 2005
   31

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  How general is general information construct? (številka: 1, 2005)
  Child personality measures as contemporaneous and longitudinal predictors of social behaviour in pre-school (številka: 1, 2005)
  Metrične lastnosti Plutchikovega testa Profil Indeks Emocij (PIE) (številka: 1, 2005)
  Študija samoučinkovitosti v kontekstu delovnega mesta (številka: 1, 2005)
  Družinsko okolje in otrokov razvoj (številka: 1, 2005)
  Izkustveno mišljenje kot prehod med predoperacionalnim in konkretnologičnim mišljenjem pri otrocih (številka: 1, 2005)
  Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev (številka: 1, 2005)
  Ustvarjalno in analitično mišljenje v povezavi z vzdrževano usmerjeno ter razpršeno pozornostjo (številka: 2, 2005)
  The place of dysfunctional and functional impulsivity in the personality structure (številka: 2, 2005)
  Psihofiziološki odzivi partnerjev v razhajanju (številka: 2, 2005)
  Spoprijemanje s stresom in socialna podpora (številka: 2, 2005)
  Osebnostna struktura in motivacijske značilnosti športnikov v rizičnih športih (številka: 2, 2005)
  Gender differences in personality through early childhood (številka: 2, 2005)
  Biti tukaj in zdaj (številka: 2, 2005)
  Skupno branje, merjeno s pomočjo ček liste naslovov otroških knjig, in otrokov govorni razvoj v zgodnjem otroštvu (številka: 2, 2005)
  "I remember checking on my mother to see if she was still breathing." How a relationship maintains, regulates, and helps resolve traumatic experiences (številka: 3, 2005)
  Socialne predstave psihologov o konformiranju (številka: 3, 2005)
  Spolna vloga in otrokovo zaznavanje ter presojanje različnih tipov televizijskih oglasov za otroke (številka: 3, 2005)
  Standardi znanja v edukaciji (številka: 3, 2005)
  Fizična zloraba v otroštvu in strah pred intimnostjo v partnerskem odnosu (številka: 3, 2005)
  Statistična pomembnost in njen pomen (številka: 3, 2005)
  The effect of inner elements of the context figures on the Ebbinghaus illusion (številka: 4, 2005)
  Trends and problems in marital and family therapy research (številka: 4, 2005)
  Kakovost predšolske vzgoje v vrtcu in socialna kompetentnost otrok (številka: 4, 2005)
  Odnos navezanosti in nadaljevanje vezi v procesu žalovanja (številka: 4, 2005)
  Zaznavanje sprememb v hitrosti kroženja zvoka (številka: 4, 2005)
  Čustvena klima v družini (številka: 4, 2005)
 15. 2006
   28

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Spremljanje socialnega vedenja otrok v vrtcu (številka: 1, 2006)
  Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja (številka: 1, 2006)
  Validation of the Slovene version of The self-consciousness scale (številka: 1, 2006)
  Avtonomija in intimnost v družini kot dejavnika tveganja za spolno zlorabo (številka: 1, 2006)
  Vloga anksioznosti pri spolnih motnjah (številka: 1, 2006)
  Israelis in the Gulf War in the light of a longitudinal analysis of morale (številka: 1, 2006)
  Razlike v oceni stila navezanosti, samopodobe in osebnostne čvrstosti pri poročenih in ločenih ženskah (številka: 1, 2006)
  Ponovljivi tipi osebnosti v otroštvu in mladostništvu (številka: 2, 2006)
  Spolna zloraba fantov v otroštvu (številka: 2, 2006)
  Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo (številka: 2, 2006)
  Vpliv Mozartove sonate za dva klavirja v D-duru na prostorsko-časovno sklepanje (številka: 2, 2006)
  Vpliv zaznav zdravja in zloma kolka na strategije obvladovalnega vedenja starih rehabilitandov (številka: 2, 2006)
  Edukacija nadarjenih učencev v luči raziskav pedagoške psihologije (številka: 3, 2006)
  Recipročni model izgorelosti (RMI) (številka: 3, 2006)
  Razvrščanje šol s pomočjo rezultatov zunanjih preizkusov znanja (številka: 3, 2006)
  Partnerska ljubosumnost v odnosu do čustvene navezanosti in seksualnosti (številka: 3, 2006)
  European initiatives in psychology education and research (številka: 3, 2006)
  Cooperative activity and its potential for learning in tertiary education (številka: 3, 2006)
  Stili navezanosti v odraslosti (številka: 3, 2006)
  Razlikovalno odzivanje staršev na sorojence v otroštvu (številka: 4, 2006)
  Razširjenost prijateljstva v nekaterih slovenskih organizacijah (številka: 4, 2006)
  Povezanost mladostnikove samopodobe in samospoštovanja z nekaterimi zdravju škodljivimi vedenji (številka: 4, 2006)
  Šolska ocena (številka: 4, 2006)
  Materinstvo, objektni odnosi in trajanje dojenja (številka: 4, 2006)
 16. 2007
   27

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (številka: 1, 2007)
  Primer evalvacije medijske kampanje v prometu (številka: 1, 2007)
  Razumevanje nadzora čustev v otroštvu in mladostništvu (številka: 1, 2007)
  Teoriji socialne identitete in samokategorizacije (številka: 1, 2007)
  Preverjanje psihometričnih značilnosti Lestvice samozaznave za otroke (številka: 1, 2007)
  "Children are from heaven" ali kako danes otroci spoštujejo odrasle (številka: 1, 2007)
  Pomembnost in uresničenost vrednot v odnosu do subjektivnega blagostanja pri slovenskih in britanskih študentih (številka: 2, 2007)
  Refleksija in ruminacija v povezavi z emocionalno inteligentnostjo in samospoštovanjem (številka: 2, 2007)
  Razvoj Vprašalnika sindroma adrenalne izgorelosti (SAI) in preverjanje izhodišča Recipročnega modela izgorelosti (številka: 2, 2007)
  The experience of flow and subjective well-being of music students (številka: 2, 2007)
  Preliminarna študija merskih značilnosti Lestvice anksioznosti za otroke in mladostnike (številka: 2, 2007)
  Razmejitev anksioznosti (tesnobe) od nekaterih sorodnih fenomenov (številka: 3, 2007)
  Izraženost primarnih dimenzij emocij in obrambna naravnanost mladostnikov z izgubo sluha (številka: 3, 2007)
  Fokus skupine v psihološkem raziskovanju (številka: 3, 2007)
  Motivation of student teachers in educational psychology course (številka: 3, 2007)
  Razlikovanje med sramom in krivdo ter povezava s stresom, tesnobo in depresivnostjo (številka: 3, 2007)
  Dejavniki, ki se povezujejo s socialno sprejetostjo v različnih obdobjih šolanja (številka: 3, 2007)
  Strategije upravljana z življenjem v odraslosti (številka: 4, 2007)
  Konec kariere mladih vrhunskih športnikov (številka: 4, 2007)
  Težave slovenskih srednješolcev pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju (številka: 4, 2007)
  Odnos navezanosti med očetom in otrokom v obdobju zgodnjega otroštva (številka: 4, 2007)
  Vloga osebnostnih in motivacijskih dejavnikov pri poklicnem odločanju (številka: 4, 2007)
  Stili navezanosti pomagajočih prostovoljcev in soočanje s stresom pri nudenju psihosocialne pomoči (številka: 4, 2007)
 17. 2008
   29

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Navezanost in proces separacije-individualizacije pri mladih odraslih v vlogi prostovoljcev na področju psihosocialne pomoči (številka: 1, 2008)
  Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem (številka: 1, 2008)
  Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti (številka: 1, 2008)
  Stališča mladostnikov do samomorilnega vedenja (številka: 1, 2008)
  Uporaba nevrofeedbacka pri obravnavi motenj pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje - ADHD/ADD (številka: 1, 2008)
  Osebnostne poteze kot napovedniki socialnega prilagajanja otrok ob vstopu v šolo (številka: 1, 2008)
  Povezanost konstruktov vprašalnika BisBas in nekaterih osebnostnih dimenzij (številka: 1, 2008)
  Oblikovanje in faktorizacija Vprašalnika stališč o športu (številka: 2, 2008)
  Collective memory and social identity (številka: 2, 2008)
  Ustvarjalnost - proces, oseba in produkt (številka: 2, 2008)
  Psihologija psihologije? (številka: 2, 2008)
  Kognitivnopsihološke teorije samomorilnega vedenja (številka: 2, 2008)
  Učinek kakovosti družinskega okolja na otrokove prilagoditvene sposobnosti (številka: 2, 2008)
  Metaanaliza in njen pomen za psihološko metodologijo (številka: 3, 2008)
  Ugotavljanje vzorca stresorjev pri delu učiteljev v povezavi z zadovoljstvom pri delu (številka: 3, 2008)
  An empirical comparison of item response theory and classical test theory (številka: 3, 2008)
  Povezava med Eysenckovimi osebnostnimi potezami in spominsko obnovo (številka: 3, 2008)
  From chaos through cosmos toward coinonia (številka: 3, 2008)
  Gender differences in child/adolescent personality traits (številka: 3, 2008)
  Zadovoljstvo z življenjem in delovno zadovoljstvo zaposlenih v Slovenski vojski (številka: 4, 2008)
  Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju (številka: 4, 2008)
  Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja (številka: 4, 2008)
  The big five (številka: 4, 2008)
  Odkrivanje zakonitosti in podatkovno rudarjenje v psihologiji (številka: 4, 2008)
  A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold in quiet (številka: 4, 2008)
 18. 2009
   17

 19. 2010
   35

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Fluidna avtoriteta (številka: 1, 2010)
  Nove metode merjenja osebnosti (številka: 1, 2010)
  The role of the different aspects of academic motivation and competitiveness in explaining self-handicapping (številka: 1, 2010)
  Neuropsychology of music (številka: 1, 2010)
  Ocenjevanje otrokovega zgodnjega razvoja (številka: 1, 2010)
  Interpretativne sheme upravljanja s človeškimi viri med gospodarsko krizo (številka: 1, 2010)
  Priredba vprašalnika South Oaks gambling screen za slovensko kulturno okolje (številka: 1, 2010)
  Sram v doživljanju pacienta in terapevta (številka: 2, 2010)
  Genealogija rasnih predsodkov s stališča socialne nevroznanosti (številka: 2, 2010)
  Narcisizem pri porodnicah (številka: 2, 2010)
  Zdravje in z zdravjem povezan življenjski slog v povezavi z zadovoljstvom z življenjem (številka: 2, 2010)
  Spolne zlorabe (številka: 2, 2010)
  Teoretski temelji ocenjevanja osebnosti v klinični psihologiji (številka: 2, 2010)
  Object relations and attachment styles in adulthood (številka: 2, 2010)
  Čustvena zloraba otrok (številka: 2, 2010)
  Program razvoja samoregulacijskih spretnosti pri učencih osnovne šole (številka: 2, 2010)
  Ali lahko govorimo o organizacijski pripadnosti študentov fakulteti? (številka: 3, 2010)
  The contribution of personality traits and academic and social adjustment to life satisfaction and depression in college freshmen (številka: 3, 2010)
  Shame-proneness and its correlates in couples (številka: 3, 2010)
  Primerjalna študija stališč študentov do dvojezičnosti (številka: 3, 2010)
  Toward the assessment of the work-family interface (številka: 3, 2010)
  Preliminarna raziskava merskih značilnosti Vprašalnika o odnosih s starši (VOS) (številka: 3, 2010)
  Osebnostne značilnosti sorojencev in tipi njihovega medosebnega odnosa v otroštvu (številka: 4, 2010)
  Kako osebnost otrok z motnjo v duševnem razvoju opisujejo njihovi starši? (številka: 4, 2010)
  Nevrološki pokazatelji prezgodaj rojenih otrok in njihov pomen za psihološko oceno v kasnejših razvojnih obdobjih (številka: 4, 2010)
  Osebnostne poteze kot napovedniki socialnega vedenja pri prvošolcih (številka: 4, 2010)
  Povezanost med mladostnikovimi odnosi s starši in vrstniki ter uživanjem zdravju škodljivih substanc (številka: 4, 2010)
  Otrokovo razumevanje televizijskih oddaj (številka: 4, 2010)
  Razvoj jezika in mišljenja pri gluhih otrocih (številka: 4, 2010)
  Razvoj pripovedovanja zgodbe v zgodnjem otroštvu (številka: 4, 2010)
  Razvoj mentalne reprezentacije števil v zgodnjem otroštvu (številka: 4, 2010)
 20. 2011
   33

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Povezanost časovne perspektive z osebnostnimi lastnostmi in subjektivnim blagostanjem (številka: 1, 2011)
  Need for cognition and attitudes toward immigrants among Russian students (številka: 1, 2011)
  Sodni izvedenec psihološke stroke (številka: 1, 2011)
  Stališča in pričakovanja učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev drug do drugega v kontekstu sodelovanja med šolo in domom (številka: 1, 2011)
  Predstavitev priročnika za evalvacijo medijskih kampanj v prometu (številka: 1, 2011)
  Karierna pričakovanja študentov psihologije (številka: 1, 2011)
  Navezanost, ljubezenski slogi in duhovnost kot napovedovalci menjavanja partnerjev v odrasli dobi (številka: 2, 2011)
  Samouresničujoča se prerokba (številka: 2, 2011)
  Najzgodnejši odnos med otrokom in materjo skozi prizmo psihoanalitske teorije (številka: 2, 2011)
  Psihometrične lastnosti slovenske priredbe dolge oblike samoocenjevalnega vprašalnika temperamentov TEMPS-A (Temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego - autoquestionnaire) (številka: 2, 2011)
  Psihoterapija oseb z motnjo v duševnem razvoju (številka: 2, 2011)
  Značilnosti spoprijemanja in čustveni problemi v povezavi s kvaliteto življenja na slovenskem vzorcu onkoloških bolnikov (številka: 2, 2011)
  Pomembne kategorije starševstva za odrasle brez otrok ter za odrasle z otroki in vnuki (številka: 2, 2011)
  Starostne razlike v samoregulaciji učenja (številka: 3, 2011)
  Emotions, motivation and self-regulation in boys' and girls' learning mathematics (številka: 3, 2011)
  Spol in starost učencev kot dejavnika razlik v učiteljevi naklonjenosti, zaznani podpori učitelja ter učni uspešnosti (številka: 3, 2011)
  Analiza izvorov stresa osnovnošolskih učiteljev (številka: 3, 2011)
  Razvoj in perspektive pedagoške psihologije v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  The feeling of doing across levels of analysis (številka: 3, 2011)
  From frogs to fish (številka: 3, 2011)
  Odnosi študentov in študentk z njihovimi starši, prijatelji in romantičnimi partnerji (številka: 4, 2011)
  Uporaba Rorschachovega testa v klinični nevropsihologiji (številka: 4, 2011)
  Anksioznost učencev in dijakov v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Globalna priljubljenost kognitivno-vedenjske terapije (številka: 4, 2011)
  Vpliv občutljivosti motivacijskih sistemov BIS in BAS na izvajanje rehabilitacijskih nalog po možganski kapi (številka: 4, 2011)
  Socialna inteligentnost, empatija in agresivno vedenje (številka: 4, 2011)
  Odzivanje staršev na želje otrok po izdelkih iz oglasov (številka: 4, 2011)
  Romantic adult attachment and basic personality structure (številka: 4, 2011)
  Mnenje slovenskih in evropskih psihologov o uporabi psiholoških testov danes in pred desetimi leti (številka: 4, 2011)
 21. 2012
   20

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3/4 (2012)
  Merske značilnosti slovenske oblike Vprašalnika usmerjenosti k sreči (OTH) (številka: 1, 2012)
  Starostne razlike in razlike med spoloma v agresivnosti slovenskih učencev in dijakov (številka: 1, 2012)
  Construct validity of Croatian version of the Pavlovian temperament survey (PTS) (številka: 1, 2012)
  Povezanost teorije uma s socialnimi odnosi in otrokovo socialno kompetentnostjo (številka: 1, 2012)
  Raziskovanje kognitivnih shem kot individualnih ali skupinskih struktur (številka: 1, 2012)
  Spreminjanje prepričanj učiteljev o samoevalvaciji šole ter vpliv na vedenje učiteljev in dosežke učencev (številka: 2, 2012)
  Razpad partnerske zveze na prehodu v odraslost (številka: 2, 2012)
  Prilagoditvene spretnosti (številka: 2, 2012)
  Razvoj, rast in zorenje možganov (številka: 2, 2012)
  Zgodnje sporazumevalne zmožnosti dojenčkov in malčkov (številka: 2, 2012)
  Nevrokognitivne osnove numeričnega procesiranja (številka: 3/4, 2012)
  Spremljanje čustvenih izrazov v terapevtskem procesu (številka: 3/4, 2012)
  Dialog s sanjami - fenomenološka raziskava (številka: 3/4, 2012)
  Ali lahko izkušnjo kaznovanja v vzgoji iz otroštva povezujemo z depresivnimi ali s tesnobnimi stanji v odraslosti? (številka: 3/4, 2012)
  Konfliktnost med mladostniki in starši (številka: 3/4, 2012)
  Stabilnost samospoštovanja v odnosu do narcisizma in psihološkega blagostanja (številka: 3/4, 2012)
  Relacijska družinska terapija kot ena od metod kompleksne rehabilitacije otrok z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti ter njihovih družin (številka: 3/4, 2012)
 22. 2013
   16

  Impact of error management culture on knowledge performance in professional service firms (številka: spletna izdaja, 2013)
  Are insecure jobs as bad for mental health and occupational commitment as unemployment? Equal threat or downward spiral (številka: spletna izdaja, 2013)
  Predstavitev doktorske disertacije "Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli" (dr. Mojca Čerče) (številka: spletna izdaja, 2013)
  Osebnostne lastnosti psov in njihovih lastnikov (številka: spletna izdaja, 2013)
  Psychometric properties of the Slovenian adaptation of the Revised Generic Occupational Stress Index questionnaire (RG-OSI) (številka: spletna izdaja, 2013)
  Emotion regulation requirements and affective forecasts regarding expected organizational changes (številka: spletna izdaja, 2013)
  Nekatere značilnosti doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po nezgodni poškodbi hrbtenjače (številka: spletna izdaja, 2013)
  Socialna sprejetost nadarjenih učencev in učencev z dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli (številka: spletna izdaja, 2013)
  Medosebni stik med učiteljem in študenti (številka: spletna izdaja, 2013)
  Razvoj aritmetičnih sposobnosti (številka: spletna izdaja, 2013)
  Konstruktna veljavnost Testa implicitnih asociacij za merjenje velikih pet (številka: spletna izdaja, 2013)
  The role of personality and role engagement in work-family balance (številka: spletna izdaja, 2013)
  Using the Job-Demands-Resources model to predict turnover in the information technology workforce (številka: spletna izdaja, 2013)
  Predstavitev doktorske disertacije "Obremenjenost in zadovoljstvo pri delu v odnosu do izgorelosti učiteljev" (dr. Petra Regent) (številka: spletna izdaja, 2013)
  Working status and perception of adulthood (številka: spletna izdaja, 2013)
  Razvojne značilnosti otrok v okviru forenzičnega razgovora (številka: spletna izdaja, 2013)
 23. 2014
   22

  Learning motivation and giftedness in sociocultural diverse Latin America and the Caribbean societies (številka: spletna izdaja, 2014)
  Napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu pri moških in ženskah (številka: spletna izdaja, 2014)
  Analiza notranje strukture slovenske oblike Vprašalnika o sprejemanju bolečine (CPAQ) (številka: spletna izdaja, 2014)
  Narcisizem in obrambni mehanizmi pri ženskah (številka: spletna izdaja, 2014)
  Creativity (številka: spletna izdaja, 2014)
  Seeing beyond statistics (številka: spletna izdaja, 2014)
  Talent identification in Hungary (številka: spletna izdaja, 2014)
  Ocena knjige "Staranje v Sloveniji: raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije" (številka: spletna izdaja, 2014)
  Prepoznavanje mam s poporodno depresijo in pomen ocenjevanja vedenja novorojenčka za spodbujanje njihovega odnosa s starši na enoti intenzivne nege novorojenčkov (številka: spletna izdaja, 2014)
  Ocena priročnika za Beckovo lestvico samomorilnih misli BSS (številka: spletna izdaja, 2014)
  Predstavitev doktorske disertacije "Implicitna pojmovanja inteligentnosti in osebnosti pri učiteljih v povezavi z njihovo osebnostno strukturo in inteligentnostjo" (dr. Barbara Debeljak Rus) (številka: spletna izdaja, 2014)
  Doživljanje stresa in izgorelosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli (številka: spletna izdaja, 2014)
  Dnevi psihologov 2014: "Psihološko svetovanje, psihoterapija in e-svetovanje" (številka: spletna izdaja, 2014)
  Ocena knjige "Medvrstniško nasilje v šoli" (številka: spletna izdaja, 2014)
  Predstavitev doktorske disertacije "Avditorna vestibularna potlačitev" (dr. Bor Sojar Voglar) (številka: spletna izdaja, 2014)
  Kodiranje informacije o vrstnem redu v delovnem spominu (številka: spletna izdaja, 2014)
  Predstavitev doktorske disertacije "Metodološka in vsebinska primerjava modelov ocenjevanja znanja pri maturitetnih esejih iz slovenščine" (dr. Sonja Čokl) (številka: spletna izdaja, 2014)
  Ocena knjige "Šport z bistro glavo" (številka: spletna izdaja, 2014)
  The multi-dimensional talent support tool (mBET) (številka: spletna izdaja, 2014)
  The IPOO-model of creative learning and the students' information processing characteristics (številka: spletna izdaja, 2014)
  Institucija kot terapevtsko orodje (številka: spletna izdaja, 2014)
  2. Rostoharjevi dnevi, 14.-15. november 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana (številka: spletna izdaja, 2014)
 24. 2015
   14

  Medsebojna podpora partnerjev v procesu žalovanja po otrokovi smrti (številka: spletna izdaja, 2015)
  Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj postopka vrednotenja dejavnikov tveganja, povezanih z negativnimi izidi poklicnega stresa" (dr. Nataša Sedlar) (številka: spletna izdaja, 2015)
  Recenzija učbenika "Psihosocialni odnosi v šoli" (številka: spletna izdaja, 2015)
  Dnevi psihologov 2015: "Psihologija včeraj, danes, jutri" (številka: spletna izdaja, 2015)
  Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college (številka: spletna izdaja, 2015)
  Predstavitev doktorske disertacije "Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo" (dr. Sana Čoderl Dobnik) (številka: spletna izdaja, 2015)
  Okoljevarstvena psihologija kot raziskovalno področje (številka: spletna izdaja, 2015)
  Odnos med ustvarjalnostjo in igralnim materialom v kontekstu simbolne igre (številka: spletna izdaja, 2015)
  Šestdeset let spraševanja "Kdo sem jaz?" (številka: spletna izdaja, 2015)
  Z delom povezani dejavniki tveganja za samomorilno vedenje, varovalni dejavniki in možnosti preventivnega delovanja (številka: spletna izdaja, 2015)
  Program STEPPS kot možna oblika pomoči posameznikom z mejno osebnostno motnjo (številka: spletna izdaja, 2015)
  Predstavitev doktorske disertacije "Izvršilne funkcije in specifične bralno-napisovalne učne težave" (dr. Mateja Hudoklin) (številka: spletna izdaja, 2015)
  Vpliv različnih motečih dražljajev na prostorski delovni spomin (številka: spletna izdaja, 2015)
  Home environment as a predictor of child's language (številka: letn. 24, 2015)
 25. 2016
   106

  Zgodbe o selfijih (številka: 25, 2016)
  Ali znam toliko, kot mislim, da znam? (številka: 25, 2016)
  Poročilo s 7. mednarodnega kongresa psihologov Slovenije (številka: 25, 2016)
  Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov skozi čas (številka: 25, 2016)
  Super psiholog (številka: letn. 25, 2016)
  Uporabnost metode fokusnih skupin pri prilagoditvi vprašalnika v slovenščino (številka: letn. 25, 2016)
  Pharmacological cognitive enhancement in the workplace (številka: letn. 25, 2016)
  Vedenjske poteze agresivnosti pri osebah, izpostavljenih prenatalnemu stresu (številka: letn. 25, 2016)
  Flow among higher education teachers (številka: letn. 25, 2016)
  Intervencije in raziskovanje samomorilnega vedenja v Sloveniji (številka: letn. 25, 2016)
  Prepoznavanje osnovnih čustev v glasbi pri predšolskih otrocih (številka: letn. 25, 2016)
  Neurocognitive basis of schizophrenia (številka: letn. 25, 2016)
  Long-term deficits in episodic memory after ischemic stroke (številka: letn. 25, 2016)
  Neuropsychological assessment for deep brain stimulation (DBS) surgery (številka: letn. 25, 2016)
  Razvoj kratke različice Testa osamosvajanja na prehodu v odraslost (TOPO-K) in njegova merska invariantnost prek slovenskih in ameriških mladih na prehodu v odraslost (številka: letn. 25, 2016)
  Razvoj preizkušnje prožnega kognitivnega nadzora (številka: letn. 25, 2016)
  Povezanost emocionalne inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetost z učinkovitostjo internega coachinga (številka: letn. 25, 2016)
  Police interrogations through the prism of science (številka: letn. 25, 2016)
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih (številka: letn. 25, 2016)
  Predstavitev doktorske disertacije "Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli" (dr. Tina Pirc) (številka: letn. 25, 2016)
  Psihofizikalne preiskave pri celostni obravnavi bolečine (številka: letn. 25, 2016)
  Zdravljenje kriznih stanj (številka: letn. 25, 2016)
  Temperament v povezavi z agresivnim vedenjem v mladostništvu (številka: letn. 25, 2016)
  Napovedniki ponovnih hospitalizacij pri pacientih, odpuščenih s psihiatrično diagnozo (številka: letn. 25, 2016)
  Psihologija, šola, izobraževanje (številka: letn. 25, 2016)
  Oči kože in misleča roka - utelešena kognicija v nevroznanosti in edukaciji (številka: letn. 25, 2016)
  Poučevanje glasbe po načelih pedagogike E. Willemsa pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju - študija primera (številka: letn. 25, 2016)
  Nacionalna implementacija psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo (številka: letn. 25, 2016)
  Samopodoba in psihološki vidiki bolečine pri odraslih s sladkorno boleznijo (številka: letn. 25, 2016)
  Miselni modeli cepljenja, zaupanje v zdravstvo in odnos staršev do cepljenja otrok (številka: letn. 25, 2016)
  Super psiholog 2 (številka: letn. 25, 2016)
  Dejavniki akademskega odlašanja (številka: letn. 25, 2016)
  7. mednarodni kongres psihologov Slovenije: "Aplikativna nevropsihologija: med malimi in velikimi omrežji - od možganov do svetovnega spleta" (številka: letn. 25, 2016)
  Praktične izkušnje z uporabo Vprašalnika za oceno osebnostni i. e. osebnosti (PAI) (številka: letn. 25, 2016)
  Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo (številka: letn. 25, 2016)
  Vpliv motoričnega odziva na val P3 v nalogi prepoznavanja redkih dražljajev (številka: letn. 25, 2016)
  Zaznana šolska klima na področju medvrstniškega nasilja s strani udeležencev (številka: letn. 25, 2016)
  Vloga Velikih pet v vzorcih psihološkega osamosvajanja od staršev na prehodu v odraslost (številka: letn. 25, 2016)
  Awareness campaign on mental health and suicide prevention (številka: letn. 25, 2016)
  Personality traits and illness representations as predictors of life satisfaction in hypertensive adolescents and emerging adults (številka: letn. 25, 2016)
  Spreminjanje fizioloških parametrov med reševanjem nalog zahtevnih progresivnih matric (številka: letn. 25, 2016)
  Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj diagnostike perfekcionizma" (dr. Gordana Rostohar) (številka: letn. 25, 2016)
  Fiziološki odzivi oseb med reševanjem računskih nalog (številka: letn. 25, 2016)
  Orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (OPSA) (številka: letn. 25, 2016)
  Psihometrične značilnosti krajše različice testa objektnih odnosov (pilotska raziskava) (številka: letn. 25, 2016)
  Super psiholog 1 (številka: letn. 25, 2016)
  Potencialna učinkovitost vedenjsko-kognitivne terapije pri obravnavi sorojencev otrok s posebnimi potrebami (številka: letn. 25, 2016)
  Razumevanje kulturne inteligentnosti ter njenega pomena v slovenskem prostoru (številka: letn. 25, 2016)
  Mentalizacija (številka: letn. 25, 2016)
  Risba kot orodje za vpogled v matematično razumevanje (številka: letn. 25, 2016)
  Socialna sprejetost in samopodoba nadarjenih učencev in učencev z dodatno strokovno pomočjo (številka: letn. 25, 2016)
  Vpliv čustvene regulacije in socialne podpore na razvoj in rast raka dojke (številka: letn. 25, 2016)
  Razvoj besednjaka slovenskih malčkov in malčic (številka: letn. 25, 2016)
  Kognitivni trening kot sredstvo za izboljšanje enostavnih in kompleksnih gibanj (številka: letn. 25, 2016)
  Doživljanje nastopanja pod pritiskom pri glasbenikih v različnih starostnih obdobjih (številka: letn. 25, 2016)
  Pomen vsakdanje akademske odpornosti v testni situaciji (številka: letn. 25, 2016)
  Test za ocenjevanje prepoznavanja čustev iz govora (številka: letn. 25, 2016)
  Medijska kampanja o vsebinah duševnega zdravja in samomorilnosti ter stališča do iskanja strokovne pomoči v primeru duševne stiske (številka: letn. 25, 2016)
  Nov poskus merjenja čustvene inteligentnosti? Validacija slovenske priredbe situacijskih testov razumevanja in uravnavanja čustev (številka: letn. 25, 2016)
  Poročilo s tedna možganov 2016 (številka: letn. 25, 2016)
  Kako točkovati naloge izbirnega tipa? (številka: letn. 25, 2016)
  Recipročni altruizem, osebnost in psihologija etike (številka: letn. 25, 2016)
  Multimodalna senzorna stimulacija pri otrocih v vegetativnem stanju (številka: letn. 25, 2016)
  Psihofiziološki odzivi oseb ob branju besedil različne stopnje težavnosti (številka: letn. 25, 2016)
  Vpliv propriocepcije na učinkovitost branja (številka: letn. 25, 2016)
  Validacija kardiološke lestvice depresivnosti na vzorcu slovenskih bolnikov (številka: letn. 25, 2016)
  Relationship between children's theory of mind and metalinguistic competence in early childhood (številka: letn. 25, 2016)
  Ali je psihologija res neverodostojna znanost? (številka: letn. 25, 2016)
  Kapaciteto vidnega delovnega spomina omejujeta dva sistema (številka: letn. 25, 2016)
  MOČ - help to people, knowledge to experts (številka: letn. 25, 2016)
  Priredba Lestvice sočutja do sebe (številka: letn. 25, 2016)
  Delovna kariera v tujini (številka: letn. 25, 2016)
  Novi psihodiagnostični pripomoček za merjenje perfekcionizma pri mladostnikih (številka: letn. 25, 2016)
  Kako ocenjevati depresivnost pri bolnikih, kjer so po možganski kapi prisotne govorno-jezikovne težave (številka: letn. 25, 2016)
  Mihajlo Rostohar - življenje in delo (številka: letn. 25, 2016)
  Cognitive enhancement with cognitive training (številka: letn. 25, 2016)
  Uporaba očesnih premikov za preučevanje kognitivne obremenitve med reševanjem računskih nalog (številka: letn. 25, 2016)
  EEG korelati vzdrževanja vidnih, prostorskih in integriranih informacij v delovnem spominu (številka: letn. 25, 2016)
  Metaspoznavne zmožnosti otrok (številka: letn. 25, 2016)
  Specializacija iz klinične psihologije (številka: letn. 25, 2016)
  Predictive validity of the Slovene Matura exam for academic achievement in humanities and social sciences (številka: letn. 25, 2016)
  Timski pristop k obravnavi komorbidnosti motenj v razvojnem obdobju (številka: letn. 25, 2016)
  Prenos psiholoških spoznanj o učenju in poučevanju v pedagoško prakso (številka: letn. 25, 2016)
  Test odkrivanja in reševanja problemov (številka: letn. 25, 2016)
  Predstavitev doktorske disertacije "Kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida" (dr. Matjaž Mihelčič) (številka: letn. 25, 2016)
  Predstavljanje omogoča preučevanje kompleksnih miselnih procesov in vedenja s funkcijsko magnetno resonanco (številka: letn. 25, 2016)
  Krizne intervencije pri odvisnosti od alkohola (številka: letn. 25, 2016)
  CCRacer - računalniška igra za merjenje izvršilnih funkcij (številka: letn. 25, 2016)
  Znanstveni premislek o psihofiziološkem ugotavljanju zavajanja (številka: letn. 25, 2016)
  Vloga stališč in pogostosti srečevanja z nasiljem v družini pri ukrepanju zdravstvenega osebja (številka: letn. 25, 2016)
  Fiziološki odzivi oseb med reševanjem računskih nalog (številka: letn. 25, 2016)
  Analiza vedenjske izvedbe naloge prožnega kognitivnega nadzora s pomočjo fMR (številka: letn. 25, 2016)
  Stališča zdravstvenega osebja do vloge zdravstva pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družini v povezavi s srečevanjem nasilja v družini na delovnem mestu (številka: letn. 25, 2016)
  Čas za reformo Zoisovega štipendiranja (številka: letn. 25, 2016)
  Vloga psihološke znanosti pri aktualnih družbenih izzivih (številka: letn. 25, 2016)
  Starševska prizadevanja za otrokovo naklonjenost in stiske otrok (številka: letn. 25, 2016)
  Psihologija v rehabilitaciji (številka: letn. 25, 2016)
  Razlike v elektroencefalografski aktivnosti možganov med različnimi vrstami meditacij ter med nemeditatorji in različno usposobljenimi meditatorji (številka: letn. 25, 2016)
  Odnosi do posmeha in šaljenja v medosebnih odnosih (številka: letn. 25, 2016)
  Razvoj ekspertnih timov (številka: letn. 25, 2016)
  Fiziološki odzivi ob robotski vadbi z nalogami različne spoznavne zahtevnosti (številka: letn. 25, 2016)
  Intervencije in raziskovanje samomorilnega vedenja v Sloveniji (številka: letn. 25, 2016)
  Razvoj in preverjanje naloge prožnega kognitivnega nadzora (številka: letn. 25, 2016)
  Načelo potrebne kompleksnosti v soustvarjanju pomoči z družinami z veliko izzivi (številka: letn. 25, 2016)
  Zamik akomodacije in velikost zenic kot meri kognitivne obremenitve med reševanjem različnih vrst kognitivnih nalog (številka: letn. 25, 2016)
  Etika in skrb za etično zavest pri delu psihologov (številka: 2016, 2016)
 26. 2017
   1