Psihološka obzorja
Horizons of psychology

 1. 1992
   22

  številka: 1 (1992)
  Dinamično interpretativna, ali tudi razvojna diagnoza v tretmanu nepsihotičnih pacientov? (številka: 1, 1992)
  Nekatere značilnosti in potek individualne psihoterapije pacienta z razvojni deficiti ega (številka: 1, 1992)
  Kaj je psihologija? (številka: 1, 1992)
  Izguba zaposlitve in brezposelnost - bitka s stresom (številka: 1, 1992)
  Lov za izgubljenim zakladom (številka: 1, 1992)
  Reakcije študentov Pedagoške fakultete na otrokov kognitivni uspeh oziroma neuspeh (številka: 1, 1992)
  Novejši pristopi v teorijah inteligentnosti (številka: 1, 1992)
  Socialna klima in (inovativni) management (številka: 1, 1992)
  Motivacija v luči kibernetične teorije kontrole (številka: 1, 1992)
  Eksistenčne dimenzije človeka - njihova transformacija in interpretacija (številka: 1, 1992)
  O Weltanschauung (številka: 1, 1992)
  Strategija odgovarjanja v objektivnih testih in nekatere osebnostne lastnosti - hierarhični pristop (številka: 1, 1992)
  Problemi edukacije v psihoanalitično orientirani psihoterapiji in psihoanalizi (številka: 1, 1992)
  Kognitivni stil odvisnost - neodvisnost od polja in uspešnost fantov in deklet pri matematiki (številka: 1, 1992)
  Sistemsko-psihodinamični pogled na etiologijo disocialnosti (številka: 1, 1992)
  Perception of possible store-fire and human behaviour in it (številka: 1, 1992)
  Dimensions of personality and personal hardiness (številka: 1, 1992)
  Kaj imajo prostovoljci od prostovoljnega dela? (številka: 1, 1992)
  Uporaba psihoanalitičnega kavča v psihoterapevtskem procesu (številka: 1, 1992)
  Deblokiranje ustvarjalnosti - najpomembnejša naloga slovenskih managerjev (številka: 1, 1992)
  Subjekt kot vmesna struktura (številka: 1, 1992)
 2. 1993
   49

  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3/4 (1993)
  Vrednotne orientacije skozi življenje (številka: 2, 1993)
  Children's conception of politics, a developmental study (številka: 2, 1993)
  Kje se nahaja človekov jaz (številka: 2, 1993)
  Vpliv različnih neverbalnih načinov komuniciranja in komunikacijskih ciljev na zaznavo socialne distance in evaluacijo v komunikaciji (številka: 1, 1993)
  Spretnost (tehne) poslušanja in govorjenja kot posredovanje človekovega bistva (številka: 1, 1993)
  Ocena knjige: Alice Miller: Drama je biti otrok (in iskanje resnice o sebi) (številka: 1, 1993)
  Bortnerjeva lestvica za merjenje vedenjskega vzorca Tipa-A (številka: 1, 1993)
  Refugees' perception of their situation (številka: 1, 1993)
  Libido, aggression and aggressiveness (številka: 1, 1993)
  Družbeno organizirana zdravstvena psihologija (številka: 1, 1993)
  Odšel je poslednji gestaltist (številka: 1, 1993)
  Ego-psihološka ocena osebnostne strukture pacientov z razvojnimi deficiti ega (številka: 1, 1993)
  War in the eyes of children (številka: 1, 1993)
  The rise of the crowd - an epileptic fit or a rite? (številka: 1, 1993)
  Komentar k prevodu članka A. R. Jensena: IQ in znanost - skrivnostna afera Burt (številka: 1, 1993)
  Psihologija sreče (številka: 1, 1993)
  Test verbalne sposobnosti 'tujke' (številka: 1, 1993)
  Sodobno pojmovanje konstruktne veljavnosti (številka: 2, 1993)
  Komentar k prevodu članka A. R. Jensena: IQ in znanost - skrivnostna afera Burt (številka: 2, 1993)
  Vtisi ob 9. evropskem simpoziju iz skupinske analize z naslovom "Meje in prepreke" (številka: 2, 1993)
  Ob izidu zbornika "Psihologija in postmodernizem" (številka: 2, 1993)
  Vloga računalnika pri delu psihologa (številka: 2, 1993)
  Spoznavna artikulacija psihičnih vsebina in njihova grafična simbolizacija (številka: 2, 1993)
  Psiholog v šoli med vzgojo in analizo (številka: 2, 1993)
  Ali s starostjo inteligentnost upada? (številka: 2, 1993)
  Učenci identificirajo nadarjene učence (številka: 3/4, 1993)
  Za razvojno fazo specifične igre (številka: 3/4, 1993)
  Grafična simbolizacija primarnih emocij (številka: 3/4, 1993)
  Delo s "problematičnimi razredi" (številka: 3/4, 1993)
  Partnersko načrtovanje karier (številka: 3/4, 1993)
  Razvojne naloge mladostnika in institucionalno izobraževanje (številka: 3/4, 1993)
  Spoznavne implikacije emocij (številka: 3/4, 1993)
  Aplikativno delo z otroki, mladostniki in družinami - izobraževalni programi za pedagoške in svetovalne delavce ter družine (številka: 3/4, 1993)
  Duhovna kriza, vrednote in psihologija (številka: 3/4, 1993)
  Lestvica delovnih motivov (številka: 3/4, 1993)
  Some social orientations in time perspective of last 10 years and in dependence on some cognitive factors (številka: 3/4, 1993)
  Personality characteristics of couples of which partners are present at labour (številka: 3/4, 1993)
  Osebnost vzgojitelja z vidika logoterapije (številka: 3/4, 1993)
  In memoriam Slavici Česnik (številka: 3/4, 1993)
  Sindrom prizadetosti: nekatere psihološke opombe in možnosti rehabilitacijskega vplivanja (številka: 3/4, 1993)
  Psihogenetski pristop k razvoju pismenosti - razvojne raziskave in pedagoške implikacije (številka: 3/4, 1993)
  Pospešen oučenje! in poučevanje (številka: 3/4, 1993)
  Agresivnost - plod tekmovalne kariere alpskega smučarja, da ali ne? (številka: 3/4, 1993)
  Agresivni otroci in mladostniki v skupini (številka: 3/4, 1993)
  Slovene adaptation of Holland's self-directed search (številka: 3/4, 1993)
  Sprostitev in glasba (številka: 3/4, 1993)
 3. 1994
   42

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3/4 (1994)
  Narcisistične in borderline motnje osebnosti (številka: 1, 1994)
  Narcistični partnerski odnos - značilnosti in psihoterapevtske možnosti (številka: 1, 1994)
  Psihosocialna obremenjenost kroničnega telesnega bolnika - procesi spoprijemanja (številka: 1, 1994)
  Semiologija geste - njeni temelji in njene perspektive (številka: 1, 1994)
  Osebnostne poteze in vrednotne usmeritve (številka: 1, 1994)
  Dejavniki, ki vplivajo na proces zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola (številka: 1, 1994)
  Nekatere značilnosti odraslih pacientov z narcističnimi motnjami osebnosti (številka: 1, 1994)
  Šolarke v ogledalu (številka: 1, 1994)
  Ali bo treba Slovence preusmeriti v prvi etapi prehoda iz socializma v kapitalizem? (številka: 1, 1994)
  Jezik, psihologija in epistemološki problem opazljivega in neopazljivega (številka: 1, 1994)
  Razvoj jezika, ideologija in šola (številka: 1, 1994)
  Od jaza k sebi (številka: 1, 1994)
  Ekonomska socializacija po štirih letih (številka: 2, 1994)
  O pomenu umetniške produkcije za otrokov razvoj in vzgojo (številka: 2, 1994)
  Phenomenology and mental health (številka: 2, 1994)
  Družbene in kulturne determinante telesnih gibov (številka: 2, 1994)
  Paranormalni, transcendentni in drugi posebni pojavi (številka: 2, 1994)
  Importance of psychodynamic education of psychiatric nurses working with the acute psychotic patients (številka: 2, 1994)
  Vrtci za današnji čas (številka: 2, 1994)
  Projekt "človek" - mednarodni program za zdravljenje in socialno rehabilitacijo toksikomanov in njihovih družin (številka: 2, 1994)
  Zaznava negativnih gospodarskih pojavov in vrednote (številka: 2, 1994)
  Nekaj opomb k članku Élisabeth Roudinesco: mesto nekega teksta: qu`est que la psychologie? (Kaj je psihologija?) (številka: 2, 1994)
  Vpliv psihičnih in socialnih faktorjev na obremenjenost bolnic z ginekološkim malignomom ter njihovi načini spoprijemanja z njo (številka: 2, 1994)
  Psihologija množice (številka: 3/4, 1994)
  Sociohistorični model socialne psihologije (številka: 3/4, 1994)
  Besedna in telesna komunikacija (številka: 3/4, 1994)
  Intencionalnost - vez med pomenom in umom (številka: 3/4, 1994)
  Struktura in vsebina pojma o človeku (številka: 3/4, 1994)
  Counter-transference problems inside the group of relatives bereaving suicide (številka: 3/4, 1994)
  Colour and personality in the furnishing of appartments (številka: 3/4, 1994)
  Emocije v govoru (številka: 3/4, 1994)
  Model supervizije na področju pedagoških dejavnosti (številka: 3/4, 1994)
  Psihosocialna pomoč kot način upravljanja z materami (številka: 3/4, 1994)
  Psihološki portret Slovencev (številka: 3/4, 1994)
  Neverbalno vedenje v socialni interakciji (številka: 3/4, 1994)
  Razvoj znanosti in razsvetljenstvo (številka: 3/4, 1994)
  Samopodoba - zavestna ali tudi nezavedna razsežnost osebnosti? (številka: 3/4, 1994)
  Bolečina kot kompleksen, biopsihosocialni fenomen (številka: 3/4, 1994)
  Problem zavesti ostaja nerazrešen (številka: 3/4, 1994)
 4. 1995
   33

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Emotions profile index: stability and dimensionality of the structure (številka: 1/2, 1995)
  The role of stress in relapse of schizophrenia (številka: 1/2, 1995)
  Vrednote v šoli in v izobraževanju učiteljev (številka: 1/2, 1995)
  Eksperimenti z meskalinom slovenskih psihiatrov (številka: 1/2, 1995)
  Na poti k pojmu "snov" (številka: 1/2, 1995)
  Uporaba multiaksialne klasifikacije psihosocialnih motenj pri razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (številka: 1/2, 1995)
  Pravni in etični vidiki psihodiagnostike v podjetju (številka: 1/2, 1995)
  Duševno in čustveno zdravje otrok v slovenskih "zdravih šolah" (številka: 1/2, 1995)
  Značilnosti in razvoj patološkega narcizma (številka: 1/2, 1995)
  Gestualna ekspresija in njena artikulacija v umetnosti (številka: 1/2, 1995)
  Emocija v glasu (številka: 1/2, 1995)
  Odnos mladih do zdravja in dejavniki, ki ga določajo (številka: 1/2, 1995)
  Nekatere značilnosti socialne anksioznosti in njen pojav v adolescenci (številka: 3, 1995)
  Multivariantno raziskovanje kot osnova za postavitev hipoteze o strukturnem modelu samopodobe (številka: 3, 1995)
  Skupinska analiza (skupinska analitična psihoterapija) (številka: 3, 1995)
  Some reflections on mirroring, projective identification and empathy trough development and group therapy (številka: 3, 1995)
  Vpliv različnih oblik zgodnjega varstva otrok na njihov razvojni proces (številka: 3, 1995)
  Osebnost ali pobude in zavore športnega uspeha (številka: 3, 1995)
  Faktorji osebnosti in delovna uspešnost poveljnikov (številka: 3, 1995)
  Sistemska družinska psihologija - skozi psihoterapevtsko prakso (številka: 3, 1995)
  Dnevni center za otroke in mladostnike kot možnost uresničevanja sodobne vzgojne in socialne pomoči (številka: 3, 1995)
  Analiza predtekmovalnega stanja in vedenja (številka: 4, 1995)
  Osebnostne lastnosti parov z zmanjšano plodnostjo (številka: 4, 1995)
  Sebični gen, psihologija in psihoanaliza (številka: 4, 1995)
  Teoretična zasnova vzgojno-izobraževalnih programov za kulturno prikrajšane nadarjene otroke (številka: 4, 1995)
  Dilemmas about concept of power in systemic thinking (številka: 4, 1995)
  Več kot samo še ena knjižica o razvoju (številka: 4, 1995)
  Pet velikih faktorjev osebnosti (številka: 4, 1995)
  Presentation of the psychotherapeutic treatment of psychosomatic problems or in pursuit of womanhood? (številka: 4, 1995)
  Pomembna variabla raziskovanja v psihologiji družine: pravica do resničnosti (številka: 4, 1995)
 5. 1996
   38

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Razvoj glasbenih sposobnosti (številka: 1, 1996)
  Nekatere značilnosti družin mladostnikov v pozni adolescenci (številka: 1, 1996)
  Učitelj kot "pomemben drugi" pri oblikovanju učenčeve samopodobe (številka: 1, 1996)
  Znanje, stališča in ravnanje šolskih otrok, prebivalcev občine Domžale, v prometu (številka: 1, 1996)
  Zdravstvena psihologija v svetu in pri nas (številka: 1, 1996)
  IZOF (Individual Zones of Optimal Functioning) model (številka: 1, 1996)
  Odnos med nekaterimi značilnostmi zdravja in socialnim položajem (številka: 1, 1996)
  Ocenjevanje rehabilitacijskih poročil (številka: 1, 1996)
  Zaznavna obramba - mit ali resničnost (številka: 2, 1996)
  Supervizija za razvojne projekte - njeno razumevanje, dosedanja praksa in bodoče potrebe (številka: 2, 1996)
  Oblikovanje in razvoj posameznih vrednot in kompleksnejših vrednotnih usmeritev (številka: 2, 1996)
  Agresija, borilne veščine daljnega vzhoda in veščina streljanja (številka: 2, 1996)
  Reševanje slabo definiranih problemov v odrasli dobi (številka: 2, 1996)
  Mentalna hitrost in struktura inteligentnosti (številka: 2, 1996)
  Supervizija med izobraževalnim in podpornim vidikom (številka: 2, 1996)
  Intervizija - možnost pospeševanja profesionalnega razvoja (številka: 2, 1996)
  Izhodišča in program izobraževanja iz supervizije (številka: 2, 1996)
  Tehnike razvojne analitične psihoterapije (številka: 3, 1996)
  Identiteta med individualizacijo in kolektivizacijo (številka: 3, 1996)
  Koncepti in modalitete razvojne analitične psihoterapije (številka: 3, 1996)
  Recenzija knjige Petra Praperja "Razvojna analitična psihoterapija" (številka: 3, 1996)
  Recenzija knjige "Zanesljivost in veljavnost merjenja" (številka: 3, 1996)
  Samopodoba slovenskih in francoskih srednješolcev (številka: 3, 1996)
  Razvojna analitična psihoterapija otrok (številka: 3, 1996)
  Osebna čvrstost in spoprijemanje s stresom (številka: 3, 1996)
  Razvoj pojma o človeku v zgodnji odraslosti in kriza tridesetih let (številka: 3, 1996)
  Psihološke značilnosti razvojnih obdobij v nosečnosti (številka: 4, 1996)
  Projekt SUNO - ali lahko vplivamo na večjo realizacijo nadarjenih učencev v šoli in izven nje? (številka: 4, 1996)
  Transpersonalna psihologija (številka: 4, 1996)
  Hipoteze o fizikalnem ozadju zavesti (številka: 4, 1996)
  Vygotsky: od psihologije umetnosti do umetnosti psihologije (številka: 4, 1996)
  Starševska zaznava ogroženosti otrok (številka: 4, 1996)
  Razlage psihomotoričnega učenja - teorija motoričnega programa, teorija sheme in neopiagetova teorija (številka: 4, 1996)
  Pojmovanje zavesti in zaznave v jeziku kibernetike II. reda (številka: 4, 1996)
 6. 1997
   31

  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  številka: 4 (1997)
  Starši - otroci in njihovi pogovori (številka: 1/2, 1997)
  Hipnoza v psihoterapiji adolescentov (številka: 1/2, 1997)
  Timsko delo na razredni stopnji osnovne šole (številka: 1/2, 1997)
  Psihologija in psihopatologija ženske (številka: 1/2, 1997)
  Uporabnost pete osi ICD-10-abnormne psihosocialne situacije v klinični praksi (številka: 1/2, 1997)
  Structural and developmental dimensions of human information processing: longitudinal and cross-cultural evidence (številka: 1/2, 1997)
  Piagetova epistemologija in njene nedoslednosti (številka: 1/2, 1997)
  Test fluentnosti in originalnosti idej - izreki (številka: 1/2, 1997)
  Multivariantno raziskovanje kot osnova za postavitev hipoteze o strukturnem modelu samopodobe (številka: 1/2, 1997)
  Teorija izbire in realitetna terapija (številka: 1/2, 1997)
  Smisel življenja in subjektivno blagostanje v obdobju starosti (številka: 1/2, 1997)
  Glasbena terapija pri otrcih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti (številka: 3, 1997)
  Problem pojmovanja in klasificiranja motenj osebnosti (številka: 3, 1997)
  Zadrege psihologov ob uprabi psihiatričnih klasifikacij (številka: 3, 1997)
  Psihološki in družbeni vidiki kloniranja (številka: 3, 1997)
  Modeli socialne anksioznosti (številka: 3, 1997)
  Delitev testa na postavke in ocena zanesljivosti (številka: 3, 1997)
  Suicidalna ideacija pri slovenskih srednješolcih (številka: 3, 1997)
  Zaželeno otrokovo vedenje do matere v situacijah ločitve (številka: 3, 1997)
  Preventiva - problem metodologije (številka: 3, 1997)
  The meeting of two systems: a systemic approach to separation anxiety in little children entering the nursery department of the kindergarten (številka: 4, 1997)
  Vpliv kognitivne psihologije na spremembo paradigme preverjanja in ocenjevanja znanja (številka: 4, 1997)
  Razvoj motivacijskega sistema v športu (številka: 4, 1997)
  Deseti evropski simpozij o skupinski analizi "Destruction and Desire" - Uničenje in poželenje (številka: 4, 1997)
  Nacionalna identiteta in slovenski avtostereotip (številka: 4, 1997)
  Klinična psihologija, psihiatrija in psihoterapija (številka: 4, 1997)
  Urejenost osebnosti vzgojitelja kot svoboda in odgovornost posameznika (številka: 4, 1997)
  Vprašalnik BFQ in ocenjevalna lestvica BFO za merjenje "velikih pet" faktorjev osebnosti (številka: 4, 1997)
 7. 1998
   28

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  Vzroki učnih neuspehov kulturno prikrajšanih nadarjenih otrok (številka: 1, 1998)
  The meeting of two systems: a systemic approach to separation anxiety in little children entering the nursery department of the kindergarten (številka: 1, 1998)
  Značilnosti objektnega odnosa pri bolnicah z motnjami hranjenja (številka: 1, 1998)
  Otrokov razvoj in učenje v simbolni igri (številka: 1, 1998)
  Starostne razlike v možganski aktivnosti ob reševanju problemov (številka: 1, 1998)
  Vloga hipnoze v psihoterapiji (številka: 1, 1998)
  Primarna preventiva spolne zlorabe otrok (številka: 2, 1998)
  Konvergentna in diskriminativna veljavnost modela "velikih pet" faktorjev osebnosti (številka: 2, 1998)
  Vloga psiholoških dejavnikov pri menstrualnih bolečinah (številka: 2, 1998)
  Recenzija knjige Zlatke Cugmas "Bodi z menoj, mami!" (številka: 2, 1998)
  Kognitivna organizacija, celostna psihodiagnostika in integracija v psihoterapiji (številka: 2, 1998)
  Vpliv programa za spodbujanje duševnega zdravja na samopodobo mladostnikov (številka: 2, 1998)
  Otrokova navezanost na mater in discipliniranje otroka (številka: 3, 1998)
  Nastajanje celostne perspektive (številka: 3, 1998)
  Razvoj testa objektnih odnosov (TOO) (številka: 3, 1998)
  Izvajalska anksioznost pri glasbenikih (številka: 3, 1998)
  The role of frontal lobes in sustained attention (številka: 3, 1998)
  The law of the herd (številka: 4, 1998)
  Barvne preference, simbolika barv in osebnost (številka: 4, 1998)
  Identifikacija nadarjenih učencev (številka: 4, 1998)
  Kibernetika svetovalnega in terapevtskega razgovora (številka: 4, 1998)
  Recenzija knjige Psihologija tretjega življenjskega obdobja avtorja Vida Pečjaka (številka: 4, 1998)
  Malčkovo obnašanje pri samostojni igri z igračami (številka: 4, 1998)
  Povezanost med družinskimi dejavniki in avtodestruktivnostjo pri slovenskih srednješolcih (številka: 4, 1998)
 8. 1999
   29

  številka: 1 (1999)
  številka: 2/3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  Samopodoba in/ali učna uspešnost (številka: 1, 1999)
  Predstave mladostnikov o partnerski ljubezni (številka: 1, 1999)
  Psihološka pomoč staršem ob otrokovi smrti (številka: 1, 1999)
  Hodgkinova bolezen v luči psihodinamičnih in razvojnih faktorjev (številka: 1, 1999)
  Osebnost alpinistov (številka: 1, 1999)
  Razvojne dimenzije travme (številka: 1, 1999)
  Transfer in kontratransfer v razvojni analitični psihoterapiji (številka: 1, 1999)
  Zgodnji razvoj otrokove igre z igračami (številka: 2/3, 1999)
  Uporaba situacijskega vodenja v pedagoški praksi (številka: 2/3, 1999)
  Osnove teorije dinamičnih sistemov in razmišljanje o njenem pomenu za psihološko metodologijo (številka: 2/3, 1999)
  Primerjalna analiza različnih pristopov k ocenjevanju osebnosti (psihološkega, grafološkega in astrološkega) (številka: 2/3, 1999)
  Simbolna igra (številka: 2/3, 1999)
  Šolska klima - kako in zakaj jo meriti? (številka: 2/3, 1999)
  Inter-ethnicity and irrationality (številka: 2/3, 1999)
  Razvoj malčkove simbolne igre v samostojni in interaktivni igri z igračami (številka: 2/3, 1999)
  Samopodoba osnovnošolskih otrok (številka: 2/3, 1999)
  Vzdolžna primerjava malčkove igre z igračami v interakciji z mamo in s testatorko (številka: 2/3, 1999)
  Koncept opismenjevanja v luči sodobnih znanj o strateškem učenju (številka: 4, 1999)
  Razvijanje učenčeve samopodobe v začetku šolanja (številka: 4, 1999)
  Psihološka utemeljitev opisnega ocenjevanja znanja v prvem obdobju devetletke (številka: 4, 1999)
  Psihologija in prenova šolskega sistema - prispevek psihologije k dvigu kakovosti učenja in poučevanja (številka: 4, 1999)
  Pregled evropskih in mednarodnih pobud za mednarodne standarde uporabe testov (številka: 4, 1999)
  Ocenjevanje pri nivojskem pouku - nekatera odprta vprašanja (številka: 4, 1999)
  Nadarjeni učenci v devetletni osnovni šoli (številka: 4, 1999)
  Personality characteristics and political affiliation (številka: 4, 1999)
  Prispevek psihologije v procesu spodbujanja in razvijanja timskega dela v šoli (številka: 4, 1999)
 9. 2000
   45

  Maturitetni izpit iz predmeta psihologija (številka: 1, 2000)
  Ocenjevanje zanesljivosti maturitetnih izpitov (številka: 1, 2000)
  Ustreznost vrednotenja znanja pri maturitetnem izpitu iz matematike (številka: 1, 2000)
  Psihologija, grafologija in astrologija (številka: 1, 2000)
  On the effects of changes in group status (številka: 1, 2000)
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu (številka: 1, 2000)
  Razvoj vidikov glasbenih sposobnosti, ki jih meri Bentleyev test (številka: 1, 2000)
  Novi standardi za pedagoško in psihološko testiranje (številka: 1, 2000)
  Predstavitev in kritika teorije socialnih predstav (številka: 1, 2000)
  Ocena knjige "Osnove psihologije branja" (številka: 1, 2000)
  Napovedna veljavnost mature za študij psihologije (številka: 1, 2000)
  Slikovni test separacije in individualizacije - preliminarna raziskava (številka: 2, 2000)
  Vpliv izvajalske anksioznosti na uspešnost glasbenega nastopanja (številka: 2, 2000)
  Razvojna psihologija na prelomu tisočletja - samokritična psihologija (številka: 2, 2000)
  Kibernetika spremembe in stabilnosti v kontekstu svetovalnega in terapevtskega dela s klientskim sistemom (številka: 2, 2000)
  Spoznavni razvoj v prvem letu življenja (številka: 2, 2000)
  Vzpostavitev in ohranjanje svetovalnega odnosa (številka: 2, 2000)
  Ocena knjige "Temeljni vidiki samopodobe" (številka: 2, 2000)
  Violence, shame and humiliation (številka: 2, 2000)
  Odnos med osebnostjo in duševnimi motnjami (številka: 2, 2000)
  Mu (številka: 2, 2000)
  Spoznavni razvoj v prvem letu življenja (številka: 2, 2000)
  Grafične ekspresije nekaterih družinskih vrednot (številka: 3, 2000)
  Ocena knjige "Psihologija učenja in pouka" (številka: 3, 2000)
  Predstavitev prve poskusne oblike ocenjevalne lestvice socialne prilagojenosti predšolskih otrok (OLSP) ter njene konstruktne veljavnosti (številka: 3, 2000)
  Ali vrednote staršev vplivajo na subjektivno doživljanje pravic otrok? (številka: 3, 2000)
  Solomon Asch - Muzafer in Carolyn Sherif: dve socialni psihologiji? (številka: 3, 2000)
  Klinična psihološka in nevropsihološka diagnostika v luči mednarodnih smernic za uporabo testov (številka: 3, 2000)
  XXVII. mednarodni kongres psihologije v Stockholmu na Švedskem in tamkajšnja kognitivna nevroznanost (številka: 3, 2000)
  Motnje prehranjevanja - kompulzivno (prisilno) prenajedanje (številka: 3, 2000)
  Uvodna predstavitev mednarodnih smernic za uporabo testov (številka: 3, 2000)
  Mnenje psihologov o uporabi psiholoških testov (številka: 3, 2000)
  Konferenca o promociji duševnega zdravja otrok in mladostnikov (številka: 3, 2000)
  Načela priredbe psiholoških testov iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij (številka: 3, 2000)
  Struktura psihološkega pregleda za oceno delazmožnosti (številka: 4, 2000)
  Alternativna terapevtska skupnost Janeza Ruglja po modelu "velikih pet" (številka: 4, 2000)
  Pojavi socialne resničnosti (številka: 4, 2000)
  Prvi seminar držav Srednjeevropske pobude o psiholoških vidikih nesreč na Igu pri Ljubljani, 21. - 22. september 2000 (številka: 4, 2000)
  Uporaba Lestvice delovnega zadovoljstva v slovenskih podjetjih (številka: 4, 2000)
  Meadova analiza simbolne interakcije z nekaterimi implikacijami za razumevanje socialne resničnosti (številka: 4, 2000)
  Etični problemi pri praktičnem delu psihologa (številka: 4, 2000)
  Opredelitev pojma socialna resničnost z vidika interakcije posameznika z okoljem (številka: 4, 2000)
  Ocena knjige "Nova psihološka teorija vrednot" (številka: 4, 2000)
  The Slovenian version of the Social competence and behavior evaluation scale - preschool edition (OLSP) (številka: 4, 2000)
  Kultura - kokoš in jajce človekovega spoznanja (številka: 4, 2000)
 10. 2001
   41

  Ocena knjige "Struktura i priroda inteligencije" (številka: 1, 2001)
  Uporaba kognitivnih tehnik pri delu z duševno prizadetimi in njihovimi starši (številka: 1, 2001)
  Kombiniranje tehnik v vedenjski in kognitivni terapiji (številka: 1, 2001)
  Preliminarna študija merskih značilnosti Lestvice samoučinkovitosti (številka: 1, 2001)
  10. Evropska konferenca o osebnosti v Krakovu na Poljskem , 16. - 20. julij 2000 (številka: 1, 2001)
  Vprašalnik doživljanja sebe in drugih ljudi (številka: 1, 2001)
  Osebnostne motnje (številka: 1, 2001)
  Kognitivno-vedenjski model sindroma kronične utrujenosti (številka: 1, 2001)
  Skupinsko delo z mladostniki (številka: 1, 2001)
  Automatic thoughts, school success, efficiency and satisfaction of university students (številka: 1, 2001)
  Ocena knjige "Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo" (številka: 2, 2001)
  Okrogla miza z naslovom "Poklicna identiteta psihologa" na Dnevih psihologov Slovenije na Bledu, 10. novembra 2000 (številka: 2, 2001)
  Coping with stress and cognitive interference in student teachers performance as important factors influencing their achievement (številka: 2, 2001)
  Analiza stališč v zvezi z zaščito poslovne skrivnosti (številka: 2, 2001)
  Povezanost med razvojnim količnikom dojenčka in malčka ter razvojno ravnjo njegove igre z igračami (številka: 2, 2001)
  Kaj določa naše vedenje (številka: 2, 2001)
  Nova spoznanja o vlogi staršev pri razvoju otrokove navezanosti (številka: 2, 2001)
  Socialno vedenje in sociometrični položaj predšolskih otrok v vrtcu (številka: 2, 2001)
  Agresivnost in značilnosti objektnih odnosov pri študentih z rizikom migrenskih glavobolov (številka: 2, 2001)
  The syndrome of burnout, self-image, and anxiety with grammar school students (številka: 2, 2001)
  Parental free descriptions of their infants/toddlers (številka: 3, 2001)
  Nevropsihološki deficiti pri bolnikih z lymsko boreliozo (številka: 3, 2001)
  Razumevanje pojma "self" v Gestalt terapiji (številka: 3, 2001)
  Predstavitev magistrske naloge "Hitrost procesiranja informacij in podrejeni konstrukti: konvergentna in diskriminativna veljavnost merskih metod" (mag. Sočan Gregor) (številka: 3, 2001)
  Predstavitev magistrske naloge "Jungovska psihologija osebnosti in njena aplikacija na zgodovinske osebe. Analitična psihologija o zgodovinskem Jezusu" (mag. Tone Dolgan) (številka: 3, 2001)
  Glasbeno terapevtska improvizacija (številka: 3, 2001)
  Odvisnost kot poskus samoregulacije (številka: 3, 2001)
  Metacognitive, affective-motivational processes in self-regulated learning and students' achievement in native language (številka: 3, 2001)
  Vloga očeta kot objekta otrokove navezanosti (številka: 3, 2001)
  Odnos do šole in učenja ter samopodoba pri skupinah Slovencev in Britancev (številka: 3, 2001)
  Predstavitev magistrske naloge "Motnje osebnosti v luči petfaktorskega modela osebnosti" (mag. Drago Tacol) (številka: 3, 2001)
  Napovedna veljavnost slovenske mature (številka: 3, 2001)
  Doživljanje vedenja učiteljev, motivacijska prepričanja in samoregulativno učenje pri različno starih mladostnikih (številka: 4, 2001)
  Koncept seksualnega narcisizma (številka: 4, 2001)
  Predstavitev treh načinov izvedbe Lestvice samozaznave za predšolske otroke (LSPO) (številka: 4, 2001)
  Training for decision making during emergencies (številka: 4, 2001)
  Osebnostne značilnosti bolnikov s psihozo (številka: 4, 2001)
  Ugibanje odgovora v testu dosežka, osebnostna struktura ter inteligentnost (številka: 4, 2001)
  Poročilo o spremljanju psihologije v četrtem letniku gimnazije (številka: 4, 2001)
  Razvoj pojma o človeku v otroštvu (številka: 4, 2001)
  Nevropsihologija in relacijska psihoterapija (številka: 4, 2001)
 11. 2002
   36

  Pojmovanje in struktura osebnih vrednot (številka: 1, 2002)
  Suicidološke dimenzije zanikanja (številka: 1, 2002)
  Nekateri indikatorji duševnega zdravja dijakov GESŠ (številka: 1, 2002)
  Povezanost med subjektivnim življenjskim zadovoljstvom ter odnosi mater do njihovih mladostnikov (številka: 1, 2002)
  Razlika v zaznavanju razredne klime pri urah športne vzgoje med učenci/dijaki in učitelji (številka: 1, 2002)
  Mikrogenetski eksperiment v razvojni psihologiji (številka: 1, 2002)
  Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka (številka: 1, 2002)
  Toddler's and pre-school child's characteristics as perceived by mothers and pre-school teachers (številka: 1, 2002)
  The difficult patient in combined therapy (številka: 1, 2002)
  Psihična dekompenzacija pri osebnostnih motnjah (številka: 1, 2002)
  Doživljanje staršev po prezgodnjem rojstvu v enoti za intenzivno nego in terapijo rizičnih novorojenčkov (številka: 2, 2002)
  Kognitivni postopki v športni psihologiji (številka: 2, 2002)
  Napovedni pomen odnosa med vrednotami, depresijo, komorbiditeto in percepcijo kakovosti življenja starih rehabilitandov (številka: 2, 2002)
  Pogostost simptomov depresivnosti med gimnazijci (številka: 2, 2002)
  Ocena dela "Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM. Priročnik" (številka: 2, 2002)
  The effect of motion acceleration on displacement of continuous and staircase motion in the frontoparallel plane (številka: 2, 2002)
  Stereotipi o moških in ženskih osebnostnih lastnostih (številka: 2, 2002)
  Perceptions of quality and changes in teaching and learning by participants of university staff development courses (številka: 2, 2002)
  Kako družinska pismenost vpliva na pismenost otrok (številka: 2, 2002)
  Agresivna zavrtost v luči nekaterih osebnostnih motenj (številka: 3, 2002)
  Valentine test inteligentnosti za otroke (številka: 3, 2002)
  Schreinerjevo pojmovanje psihološke predstave pri pouku (številka: 3, 2002)
  Aplikacija Freudovega koncepta kastracije na občutenje telesnega hendikepa (številka: 3, 2002)
  Otroci odvisnikov (številka: 3, 2002)
  Obravnava disfunkcionalno shranjenih izkušenj z metodo desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem - EMDR (številka: 3, 2002)
  Motivacija za učenje in samopodoba (številka: 3, 2002)
  Merjenje sprememb v skupinah in pri posameznikih s poudarkom na menjavi točk spremembe (številka: 3, 2002)
  Model samopodobe Hazel Markusove (številka: 4, 2002)
  The role of decision speed in the construct of intelligence (številka: 4, 2002)
  Primerjava treh tipov modelov za napovedovanje uspešnosti zaključka šolanja (številka: 4, 2002)
  Dejanske in želene osebnostne lastnosti športnih pedagogov (številka: 4, 2002)
  Simultana ali sukcesivna dvojezičnost - to je dilema (številka: 4, 2002)
  Evalvacija psihoterapevtskih premikov pri prostovoljcih iz vidika teorije objektnih odnosov (številka: 4, 2002)
  Lastnosti Achenbachove samoocenjevalne lestvice (Youth Self-Report) (številka: 4, 2002)
  Novejše psihološke razlage razvoja dojenčkov in lestvice zgodnjega mentalnega razvoja (številka: 4, 2002)
  Problemi in možnosti uporabe osebnostnih vprašalnikov pri duševnih bolnikih (številka: 4, 2002)
 12. 2003
   33

  The influence of traffic noise on children's work efficiency while using a computer at school (številka: 1, 2003)
  Osebnost in motivacija športnikov in športnic (številka: 1, 2003)
  Navezanost je dinamičen sistem (številka: 1, 2003)
  Konstrukt emocionalne inteligentnosti (številka: 1, 2003)
  Vprašalnik za ugotavljanje osebnostnih motenj (številka: 1, 2003)
  Struktura bivalnih potreb (številka: 1, 2003)
  Povezanost čustvene inteligentnosti z nekaterimi vidiki psihosocialnega funkcioniranja pri učencih osnovne in srednje šole (številka: 1, 2003)
  Osebnostna struktura, temperament in mentalna hitrost (številka: 1, 2003)
  The personality structure of toddlers and pre-school children as perceived by their kindergarten teachers (številka: 1, 2003)
  Zakaj dekleta pazijo na svojo težo? Družbeno-kulturni in medosebni vplivi na telesno samopodobo in na nadzorovanje teže (številka: 2, 2003)
  Psihične motnje pri nabornikih in vojakih na služenju vojaškega roka (številka: 2, 2003)
  Kognitivne motnje pri recidivno remitentni obliki multiple skleroze (številka: 2, 2003)
  Emocionalna inteligentnost kot kognitivno-emocionalna sposobnost (številka: 2, 2003)
  The location of overt attention affects the bias in acceleration perception (številka: 2, 2003)
  Sistemsko relacijska terapija in primer iz klinične prakse (številka: 2, 2003)
  Vrednote mladostnikov iz "slovenskega kulturnega prostora" (številka: 2, 2003)
  Odraz socialnega vedenja otrok z različnim vzorcem navezanosti na vzgojiteljico v otroški risbi (številka: 2, 2003)
  Velikost učinka kot dopolnilo testiranju statistične pomembnosti razlik (številka: 2, 2003)
  Dekonstruktivizem in psihologija (številka: 3, 2003)
  Socialne predstave o raku (številka: 3, 2003)
  Socialne predstave o znanosti pri študentih (številka: 3, 2003)
  Epistemološka identiteta psihologije (številka: 3, 2003)
  (Socialni) konstrukcionizem in socialna psihologija (številka: 3, 2003)
  Identiteta psihologije, psihološke paradigme in konstruktivizem (številka: 3, 2003)
  Odnos do darovanja organov po smrti (številka: 3, 2003)
  Osebni cilji pri delu in zadovoljstvo z delom (številka: 4, 2003)
  Mozart effect - reality or science fiction? (številka: 4, 2003)
  Psihosocialne značilnosti mladostnikov z različnim profilom osamosvajanja v odnosu do staršev (številka: 4, 2003)
  Policisti v pritožbenih postopkih (številka: 4, 2003)
  Peabody slikovni besedni test (Peabody picture vocabulary test, PPVT-III) (številka: 4, 2003)
  Analiza dejavnikov, ki vplivajo na motiviranost brezposelnih za izobraževanje (številka: 4, 2003)
  Etiologija fenomena "fair playa" v športu skozi psihoanalitični diskurz (številka: 4, 2003)
  Pojmovanje in uporaba učnih strategij pri samoregulacijskem učenju pri učencih osnovne šole (številka: 4, 2003)
 13. 2004
   32

  Personality structure in Slovenian three-year-olds (številka: 1, 2004)
  Suicide and cognitive distortions (številka: 1, 2004)
  Roots of discoursive suicidology (številka: 1, 2004)
  Terapevtska delovna aliansa (številka: 1, 2004)
  Intraindividualna variabilnost kot dejavnik učenja (številka: 1, 2004)
  Pripovedovanje zgodbe kot pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja (številka: 1, 2004)
  Strukturalna analiza govorne motnje pri lažje duševno manj razvitih otrocih (številka: 1, 2004)
  Spodbujanje kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja s pomočjo glasbe (številka: 1, 2004)
  Cognitive neuroscience and the "Mind-body problem" (številka: 2, 2004)
  Karte možganov (številka: 2, 2004)
  Skupne osnove duševnih bolezni? (številka: 2, 2004)
  Simuliranje vidnega iskanja predmetov v naravni dvorazsežnostni situaciji (številka: 2, 2004)
  Govorni sistem možganov (številka: 2, 2004)
  Motnje kognitivnih sposobnosti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo (številka: 2, 2004)
  Elektroencefalografska koherenca (številka: 2, 2004)
  The mode of response and the Stroop effect (številka: 2, 2004)
  Kognitivne posledice več let po hudi kraniocerebralni travmi v otroštvu (številka: 2, 2004)
  Prostorski in verbalni delovni spomin (številka: 2, 2004)
  Parental child-care practices of Slovenian preschoolers' mothers and fathers (številka: 3, 2004)
  Standardna napaka rezultatov ocenjevalnega procesa preizkusov znanja (številka: 3, 2004)
  Kratek pregled raziskav spomina (številka: 3, 2004)
  Vpliv teksture predmeta, teksture podlage in nagiba vektorja gibanja na zaznavanje pospešenega približevanja predmeta (številka: 3, 2004)
  Samoučinkovitost v kontekstu organizacijske psihologije (številka: 3, 2004)
  Development of the two forms of social anxiety in adolescence (številka: 3, 2004)
  Vprašalnik motenj osebnosti (številka: 3, 2004)
  Noogene osebnostne značilnosti in prilagajanje (številka: 4, 2004)
  Bralna motivacija učencev v osnovni šoli (številka: 4, 2004)
  Vpliv izvajanja sistemsko relacijske terapije na terapevta in nastajanje novega sistema pacienta (številka: 4, 2004)
  Anoreksija ni le bolezen posameznika, ampak je bolezen celega sistema (številka: 4, 2004)
  Emotions and personality traits in former mercury miners (številka: 4, 2004)
  Socialna in moralna zrelost dijakov srednje šole (številka: 4, 2004)
  Studying norms in small groups by means of multi-group concordance analysis (številka: 4, 2004)
 14. 2005
   31

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  How general is general information construct? (številka: 1, 2005)
  Družinsko okolje in otrokov razvoj (številka: 1, 2005)
  Child personality measures as contemporaneous and longitudinal predictors of social behaviour in pre-school (številka: 1, 2005)
  Študija samoučinkovitosti v kontekstu delovnega mesta (številka: 1, 2005)
  Metrične lastnosti Plutchikovega testa Profil Indeks Emocij (PIE) (številka: 1, 2005)
  Izkustveno mišljenje kot prehod med predoperacionalnim in konkretnologičnim mišljenjem pri otrocih (številka: 1, 2005)
  Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev (številka: 1, 2005)
  Ustvarjalno in analitično mišljenje v povezavi z vzdrževano usmerjeno ter razpršeno pozornostjo (številka: 2, 2005)
  Osebnostna struktura in motivacijske značilnosti športnikov v rizičnih športih (številka: 2, 2005)
  Spoprijemanje s stresom in socialna podpora (številka: 2, 2005)
  Psihofiziološki odzivi partnerjev v razhajanju (številka: 2, 2005)
  The place of dysfunctional and functional impulsivity in the personality structure (številka: 2, 2005)
  Skupno branje, merjeno s pomočjo ček liste naslovov otroških knjig, in otrokov govorni razvoj v zgodnjem otroštvu (številka: 2, 2005)
  Gender differences in personality through early childhood (številka: 2, 2005)
  Biti tukaj in zdaj (številka: 2, 2005)
  Statistična pomembnost in njen pomen (številka: 3, 2005)
  Socialne predstave psihologov o konformiranju (številka: 3, 2005)
  Standardi znanja v edukaciji (številka: 3, 2005)
  Fizična zloraba v otroštvu in strah pred intimnostjo v partnerskem odnosu (številka: 3, 2005)
  "I remember checking on my mother to see if she was still breathing." How a relationship maintains, regulates, and helps resolve traumatic experiences (številka: 3, 2005)
  Spolna vloga in otrokovo zaznavanje ter presojanje različnih tipov televizijskih oglasov za otroke (številka: 3, 2005)
  Čustvena klima v družini (številka: 4, 2005)
  Odnos navezanosti in nadaljevanje vezi v procesu žalovanja (številka: 4, 2005)
  Trends and problems in marital and family therapy research (številka: 4, 2005)
  Kakovost predšolske vzgoje v vrtcu in socialna kompetentnost otrok (številka: 4, 2005)
  The effect of inner elements of the context figures on the Ebbinghaus illusion (številka: 4, 2005)
  Zaznavanje sprememb v hitrosti kroženja zvoka (številka: 4, 2005)
 15. 2006
   28

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja (številka: 1, 2006)
  Vloga anksioznosti pri spolnih motnjah (številka: 1, 2006)
  Avtonomija in intimnost v družini kot dejavnika tveganja za spolno zlorabo (številka: 1, 2006)
  Spremljanje socialnega vedenja otrok v vrtcu (številka: 1, 2006)
  Razlike v oceni stila navezanosti, samopodobe in osebnostne čvrstosti pri poročenih in ločenih ženskah (številka: 1, 2006)
  Validation of the Slovene version of The self-consciousness scale (številka: 1, 2006)
  Israelis in the Gulf War in the light of a longitudinal analysis of morale (številka: 1, 2006)
  Spolna zloraba fantov v otroštvu (številka: 2, 2006)
  Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo (številka: 2, 2006)
  Vpliv zaznav zdravja in zloma kolka na strategije obvladovalnega vedenja starih rehabilitandov (številka: 2, 2006)
  Ponovljivi tipi osebnosti v otroštvu in mladostništvu (številka: 2, 2006)
  Vpliv Mozartove sonate za dva klavirja v D-duru na prostorsko-časovno sklepanje (številka: 2, 2006)
  Recipročni model izgorelosti (RMI) (številka: 3, 2006)
  Stili navezanosti v odraslosti (številka: 3, 2006)
  European initiatives in psychology education and research (številka: 3, 2006)
  Edukacija nadarjenih učencev v luči raziskav pedagoške psihologije (številka: 3, 2006)
  Cooperative activity and its potential for learning in tertiary education (številka: 3, 2006)
  Partnerska ljubosumnost v odnosu do čustvene navezanosti in seksualnosti (številka: 3, 2006)
  Razvrščanje šol s pomočjo rezultatov zunanjih preizkusov znanja (številka: 3, 2006)
  Povezanost mladostnikove samopodobe in samospoštovanja z nekaterimi zdravju škodljivimi vedenji (številka: 4, 2006)
  Razlikovalno odzivanje staršev na sorojence v otroštvu (številka: 4, 2006)
  Šolska ocena (številka: 4, 2006)
  Razširjenost prijateljstva v nekaterih slovenskih organizacijah (številka: 4, 2006)
  Materinstvo, objektni odnosi in trajanje dojenja (številka: 4, 2006)
 16. 2007
   27

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (številka: 1, 2007)
  Razumevanje nadzora čustev v otroštvu in mladostništvu (številka: 1, 2007)
  "Children are from heaven" ali kako danes otroci spoštujejo odrasle (številka: 1, 2007)
  Teoriji socialne identitete in samokategorizacije (številka: 1, 2007)
  Preverjanje psihometričnih značilnosti Lestvice samozaznave za otroke (številka: 1, 2007)
  Primer evalvacije medijske kampanje v prometu (številka: 1, 2007)
  Razvoj Vprašalnika sindroma adrenalne izgorelosti (SAI) in preverjanje izhodišča Recipročnega modela izgorelosti (številka: 2, 2007)
  Pomembnost in uresničenost vrednot v odnosu do subjektivnega blagostanja pri slovenskih in britanskih študentih (številka: 2, 2007)
  Refleksija in ruminacija v povezavi z emocionalno inteligentnostjo in samospoštovanjem (številka: 2, 2007)
  Preliminarna študija merskih značilnosti Lestvice anksioznosti za otroke in mladostnike (številka: 2, 2007)
  The experience of flow and subjective well-being of music students (številka: 2, 2007)
  Razlikovanje med sramom in krivdo ter povezava s stresom, tesnobo in depresivnostjo (številka: 3, 2007)
  Fokus skupine v psihološkem raziskovanju (številka: 3, 2007)
  Razmejitev anksioznosti (tesnobe) od nekaterih sorodnih fenomenov (številka: 3, 2007)
  Izraženost primarnih dimenzij emocij in obrambna naravnanost mladostnikov z izgubo sluha (številka: 3, 2007)
  Motivation of student teachers in educational psychology course (številka: 3, 2007)
  Dejavniki, ki se povezujejo s socialno sprejetostjo v različnih obdobjih šolanja (številka: 3, 2007)
  Strategije upravljana z življenjem v odraslosti (številka: 4, 2007)
  Vloga osebnostnih in motivacijskih dejavnikov pri poklicnem odločanju (številka: 4, 2007)
  Konec kariere mladih vrhunskih športnikov (številka: 4, 2007)
  Težave slovenskih srednješolcev pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju (številka: 4, 2007)
  Odnos navezanosti med očetom in otrokom v obdobju zgodnjega otroštva (številka: 4, 2007)
  Stili navezanosti pomagajočih prostovoljcev in soočanje s stresom pri nudenju psihosocialne pomoči (številka: 4, 2007)
 17. 2008
   29

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Uporaba nevrofeedbacka pri obravnavi motenj pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje - ADHD/ADD (številka: 1, 2008)
  Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti (številka: 1, 2008)
  Stališča mladostnikov do samomorilnega vedenja (številka: 1, 2008)
  Povezanost konstruktov vprašalnika BisBas in nekaterih osebnostnih dimenzij (številka: 1, 2008)
  Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem (številka: 1, 2008)
  Navezanost in proces separacije-individualizacije pri mladih odraslih v vlogi prostovoljcev na področju psihosocialne pomoči (številka: 1, 2008)
  Osebnostne poteze kot napovedniki socialnega prilagajanja otrok ob vstopu v šolo (številka: 1, 2008)
  Psihologija psihologije? (številka: 2, 2008)
  Oblikovanje in faktorizacija Vprašalnika stališč o športu (številka: 2, 2008)
  Kognitivnopsihološke teorije samomorilnega vedenja (številka: 2, 2008)
  Collective memory and social identity (številka: 2, 2008)
  Ustvarjalnost - proces, oseba in produkt (številka: 2, 2008)
  Učinek kakovosti družinskega okolja na otrokove prilagoditvene sposobnosti (številka: 2, 2008)
  Gender differences in child/adolescent personality traits (številka: 3, 2008)
  An empirical comparison of item response theory and classical test theory (številka: 3, 2008)
  From chaos through cosmos toward coinonia (številka: 3, 2008)
  Metaanaliza in njen pomen za psihološko metodologijo (številka: 3, 2008)
  Povezava med Eysenckovimi osebnostnimi potezami in spominsko obnovo (številka: 3, 2008)
  Ugotavljanje vzorca stresorjev pri delu učiteljev v povezavi z zadovoljstvom pri delu (številka: 3, 2008)
  Odkrivanje zakonitosti in podatkovno rudarjenje v psihologiji (številka: 4, 2008)
  A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold in quiet (številka: 4, 2008)
  Zadovoljstvo z življenjem in delovno zadovoljstvo zaposlenih v Slovenski vojski (številka: 4, 2008)
  Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju (številka: 4, 2008)
  Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja (številka: 4, 2008)
  The big five (številka: 4, 2008)
 18. 2009
   17

 19. 2010
   35

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Ocenjevanje otrokovega zgodnjega razvoja (številka: 1, 2010)
  Priredba vprašalnika South Oaks gambling screen za slovensko kulturno okolje (številka: 1, 2010)
  Fluidna avtoriteta (številka: 1, 2010)
  Nove metode merjenja osebnosti (številka: 1, 2010)
  Neuropsychology of music (številka: 1, 2010)
  The role of the different aspects of academic motivation and competitiveness in explaining self-handicapping (številka: 1, 2010)
  Interpretativne sheme upravljanja s človeškimi viri med gospodarsko krizo (številka: 1, 2010)
  Spolne zlorabe (številka: 2, 2010)
  Program razvoja samoregulacijskih spretnosti pri učencih osnovne šole (številka: 2, 2010)
  Narcisizem pri porodnicah (številka: 2, 2010)
  Teoretski temelji ocenjevanja osebnosti v klinični psihologiji (številka: 2, 2010)
  Object relations and attachment styles in adulthood (številka: 2, 2010)
  Sram v doživljanju pacienta in terapevta (številka: 2, 2010)
  Genealogija rasnih predsodkov s stališča socialne nevroznanosti (številka: 2, 2010)
  Zdravje in z zdravjem povezan življenjski slog v povezavi z zadovoljstvom z življenjem (številka: 2, 2010)
  Čustvena zloraba otrok (številka: 2, 2010)
  Toward the assessment of the work-family interface (številka: 3, 2010)
  Primerjalna študija stališč študentov do dvojezičnosti (številka: 3, 2010)
  Preliminarna raziskava merskih značilnosti Vprašalnika o odnosih s starši (VOS) (številka: 3, 2010)
  Shame-proneness and its correlates in couples (številka: 3, 2010)
  The contribution of personality traits and academic and social adjustment to life satisfaction and depression in college freshmen (številka: 3, 2010)
  Ali lahko govorimo o organizacijski pripadnosti študentov fakulteti? (številka: 3, 2010)
  Razvoj pripovedovanja zgodbe v zgodnjem otroštvu (številka: 4, 2010)
  Povezanost med mladostnikovimi odnosi s starši in vrstniki ter uživanjem zdravju škodljivih substanc (številka: 4, 2010)
  Otrokovo razumevanje televizijskih oddaj (številka: 4, 2010)
  Osebnostne poteze kot napovedniki socialnega vedenja pri prvošolcih (številka: 4, 2010)
  Osebnostne značilnosti sorojencev in tipi njihovega medosebnega odnosa v otroštvu (številka: 4, 2010)
  Kako osebnost otrok z motnjo v duševnem razvoju opisujejo njihovi starši? (številka: 4, 2010)
  Nevrološki pokazatelji prezgodaj rojenih otrok in njihov pomen za psihološko oceno v kasnejših razvojnih obdobjih (številka: 4, 2010)
  Razvoj jezika in mišljenja pri gluhih otrocih (številka: 4, 2010)
  Razvoj mentalne reprezentacije števil v zgodnjem otroštvu (številka: 4, 2010)
 20. 2011
   33

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Predstavitev priročnika za evalvacijo medijskih kampanj v prometu (številka: 1, 2011)
  Need for cognition and attitudes toward immigrants among Russian students (številka: 1, 2011)
  Karierna pričakovanja študentov psihologije (številka: 1, 2011)
  Stališča in pričakovanja učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev drug do drugega v kontekstu sodelovanja med šolo in domom (številka: 1, 2011)
  Povezanost časovne perspektive z osebnostnimi lastnostmi in subjektivnim blagostanjem (številka: 1, 2011)
  Sodni izvedenec psihološke stroke (številka: 1, 2011)
  Pomembne kategorije starševstva za odrasle brez otrok ter za odrasle z otroki in vnuki (številka: 2, 2011)
  Samouresničujoča se prerokba (številka: 2, 2011)
  Značilnosti spoprijemanja in čustveni problemi v povezavi s kvaliteto življenja na slovenskem vzorcu onkoloških bolnikov (številka: 2, 2011)
  Navezanost, ljubezenski slogi in duhovnost kot napovedovalci menjavanja partnerjev v odrasli dobi (številka: 2, 2011)
  Psihoterapija oseb z motnjo v duševnem razvoju (številka: 2, 2011)
  Psihometrične lastnosti slovenske priredbe dolge oblike samoocenjevalnega vprašalnika temperamentov TEMPS-A (Temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego - autoquestionnaire) (številka: 2, 2011)
  Najzgodnejši odnos med otrokom in materjo skozi prizmo psihoanalitske teorije (številka: 2, 2011)
  Razvoj in perspektive pedagoške psihologije v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  The feeling of doing across levels of analysis (številka: 3, 2011)
  Spol in starost učencev kot dejavnika razlik v učiteljevi naklonjenosti, zaznani podpori učitelja ter učni uspešnosti (številka: 3, 2011)
  Analiza izvorov stresa osnovnošolskih učiteljev (številka: 3, 2011)
  Emotions, motivation and self-regulation in boys' and girls' learning mathematics (številka: 3, 2011)
  Starostne razlike v samoregulaciji učenja (številka: 3, 2011)
  From frogs to fish (številka: 3, 2011)
  Socialna inteligentnost, empatija in agresivno vedenje (številka: 4, 2011)
  Odnosi študentov in študentk z njihovimi starši, prijatelji in romantičnimi partnerji (številka: 4, 2011)
  Odzivanje staršev na želje otrok po izdelkih iz oglasov (številka: 4, 2011)
  Vpliv občutljivosti motivacijskih sistemov BIS in BAS na izvajanje rehabilitacijskih nalog po možganski kapi (številka: 4, 2011)
  Romantic adult attachment and basic personality structure (številka: 4, 2011)
  Anksioznost učencev in dijakov v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Mnenje slovenskih in evropskih psihologov o uporabi psiholoških testov danes in pred desetimi leti (številka: 4, 2011)
  Uporaba Rorschachovega testa v klinični nevropsihologiji (številka: 4, 2011)
  Globalna priljubljenost kognitivno-vedenjske terapije (številka: 4, 2011)
 21. 2012
   20

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3/4 (2012)
  Merske značilnosti slovenske oblike Vprašalnika usmerjenosti k sreči (OTH) (številka: 1, 2012)
  Construct validity of Croatian version of the Pavlovian temperament survey (PTS) (številka: 1, 2012)
  Raziskovanje kognitivnih shem kot individualnih ali skupinskih struktur (številka: 1, 2012)
  Starostne razlike in razlike med spoloma v agresivnosti slovenskih učencev in dijakov (številka: 1, 2012)
  Povezanost teorije uma s socialnimi odnosi in otrokovo socialno kompetentnostjo (številka: 1, 2012)
  Razpad partnerske zveze na prehodu v odraslost (številka: 2, 2012)
  Razvoj, rast in zorenje možganov (številka: 2, 2012)
  Zgodnje sporazumevalne zmožnosti dojenčkov in malčkov (številka: 2, 2012)
  Spreminjanje prepričanj učiteljev o samoevalvaciji šole ter vpliv na vedenje učiteljev in dosežke učencev (številka: 2, 2012)
  Prilagoditvene spretnosti (številka: 2, 2012)
  Nevrokognitivne osnove numeričnega procesiranja (številka: 3/4, 2012)
  Spremljanje čustvenih izrazov v terapevtskem procesu (številka: 3/4, 2012)
  Konfliktnost med mladostniki in starši (številka: 3/4, 2012)
  Stabilnost samospoštovanja v odnosu do narcisizma in psihološkega blagostanja (številka: 3/4, 2012)
  Dialog s sanjami - fenomenološka raziskava (številka: 3/4, 2012)
  Ali lahko izkušnjo kaznovanja v vzgoji iz otroštva povezujemo z depresivnimi ali s tesnobnimi stanji v odraslosti? (številka: 3/4, 2012)
  Relacijska družinska terapija kot ena od metod kompleksne rehabilitacije otrok z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti ter njihovih družin (številka: 3/4, 2012)
 22. 2013
   16

  Impact of error management culture on knowledge performance in professional service firms (spletna izdaja, 2013)
  Using the Job-Demands-Resources model to predict turnover in the information technology workforce (spletna izdaja, 2013)
  Working status and perception of adulthood (spletna izdaja, 2013)
  Nekatere značilnosti doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po nezgodni poškodbi hrbtenjače (spletna izdaja, 2013)
  Emotion regulation requirements and affective forecasts regarding expected organizational changes (spletna izdaja, 2013)
  The role of personality and role engagement in work-family balance (spletna izdaja, 2013)
  Predstavitev doktorske disertacije "Obremenjenost in zadovoljstvo pri delu v odnosu do izgorelosti učiteljev" (dr. Petra Regent) (spletna izdaja, 2013)
  Osebnostne lastnosti psov in njihovih lastnikov (spletna izdaja, 2013)
  Razvojne značilnosti otrok v okviru forenzičnega razgovora (spletna izdaja, 2013)
  Socialna sprejetost nadarjenih učencev in učencev z dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli (spletna izdaja, 2013)
  Are insecure jobs as bad for mental health and occupational commitment as unemployment? Equal threat or downward spiral (spletna izdaja, 2013)
  Medosebni stik med učiteljem in študenti (spletna izdaja, 2013)
  Predstavitev doktorske disertacije "Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli" (dr. Mojca Čerče) (spletna izdaja, 2013)
  Konstruktna veljavnost Testa implicitnih asociacij za merjenje velikih pet (spletna izdaja, 2013)
  Psychometric properties of the Slovenian adaptation of the Revised Generic Occupational Stress Index questionnaire (RG-OSI) (spletna izdaja, 2013)
  Razvoj aritmetičnih sposobnosti (spletna izdaja, 2013)
 23. 2014
   22

  Predstavitev doktorske disertacije "Implicitna pojmovanja inteligentnosti in osebnosti pri učiteljih v povezavi z njihovo osebnostno strukturo in inteligentnostjo" (dr. Barbara Debeljak Rus) (spletna izdaja, 2014)
  Narcisizem in obrambni mehanizmi pri ženskah (spletna izdaja, 2014)
  Napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu pri moških in ženskah (spletna izdaja, 2014)
  Analiza notranje strukture slovenske oblike Vprašalnika o sprejemanju bolečine (CPAQ) (spletna izdaja, 2014)
  Talent identification in Hungary (spletna izdaja, 2014)
  Ocena knjige "Staranje v Sloveniji: raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije" (spletna izdaja, 2014)
  Creativity (spletna izdaja, 2014)
  Seeing beyond statistics (spletna izdaja, 2014)
  Ocena knjige "Šport z bistro glavo" (spletna izdaja, 2014)
  Kodiranje informacije o vrstnem redu v delovnem spominu (spletna izdaja, 2014)
  The multi-dimensional talent support tool (mBET) (spletna izdaja, 2014)
  Prepoznavanje mam s poporodno depresijo in pomen ocenjevanja vedenja novorojenčka za spodbujanje njihovega odnosa s starši na enoti intenzivne nege novorojenčkov (spletna izdaja, 2014)
  Predstavitev doktorske disertacije "Avditorna vestibularna potlačitev" (dr. Bor Sojar Voglar) (spletna izdaja, 2014)
  Ocena priročnika za Beckovo lestvico samomorilnih misli BSS (spletna izdaja, 2014)
  Learning motivation and giftedness in sociocultural diverse Latin America and the Caribbean societies (spletna izdaja, 2014)
  Institucija kot terapevtsko orodje (spletna izdaja, 2014)
  Predstavitev doktorske disertacije "Metodološka in vsebinska primerjava modelov ocenjevanja znanja pri maturitetnih esejih iz slovenščine" (dr. Sonja Čokl) (spletna izdaja, 2014)
  2. Rostoharjevi dnevi, 14.-15. november 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana (spletna izdaja, 2014)
  Doživljanje stresa in izgorelosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli (spletna izdaja, 2014)
  Dnevi psihologov 2014: "Psihološko svetovanje, psihoterapija in e-svetovanje" (spletna izdaja, 2014)
  The IPOO-model of creative learning and the students' information processing characteristics (spletna izdaja, 2014)
  Ocena knjige "Medvrstniško nasilje v šoli" (spletna izdaja, 2014)
 24. 2015
   14

  Recenzija učbenika "Psihosocialni odnosi v šoli" (spletna izdaja, 2015)
  Okoljevarstvena psihologija kot raziskovalno področje (spletna izdaja, 2015)
  Predstavitev doktorske disertacije "Izvršilne funkcije in specifične bralno-napisovalne učne težave" (dr. Mateja Hudoklin) (spletna izdaja, 2015)
  Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college (spletna izdaja, 2015)
  Vpliv različnih motečih dražljajev na prostorski delovni spomin (spletna izdaja, 2015)
  Program STEPPS kot možna oblika pomoči posameznikom z mejno osebnostno motnjo (spletna izdaja, 2015)
  Predstavitev doktorske disertacije "Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo" (dr. Sana Čoderl Dobnik) (spletna izdaja, 2015)
  Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj postopka vrednotenja dejavnikov tveganja, povezanih z negativnimi izidi poklicnega stresa" (dr. Nataša Sedlar) (spletna izdaja, 2015)
  Z delom povezani dejavniki tveganja za samomorilno vedenje, varovalni dejavniki in možnosti preventivnega delovanja (spletna izdaja, 2015)
  Odnos med ustvarjalnostjo in igralnim materialom v kontekstu simbolne igre (spletna izdaja, 2015)
  Dnevi psihologov 2015: "Psihologija včeraj, danes, jutri" (spletna izdaja, 2015)
  Medsebojna podpora partnerjev v procesu žalovanja po otrokovi smrti (spletna izdaja, 2015)
  Šestdeset let spraševanja "Kdo sem jaz?" (spletna izdaja, 2015)
  Home environment as a predictor of child's language (letn. 24, 2015)
 25. 2016
   106

  Ali znam toliko, kot mislim, da znam? (številka: 25, 2016)
  Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov skozi čas (številka: 25, 2016)
  Poročilo s 7. mednarodnega kongresa psihologov Slovenije (številka: 25, 2016)
  Zgodbe o selfijih (številka: 25, 2016)
  Dejavniki akademskega odlašanja (letn. 25, 2016)
  Mihajlo Rostohar - življenje in delo (letn. 25, 2016)
  Super psiholog 1 (letn. 25, 2016)
  Potencialna učinkovitost vedenjsko-kognitivne terapije pri obravnavi sorojencev otrok s posebnimi potrebami (letn. 25, 2016)
  Multimodalna senzorna stimulacija pri otrocih v vegetativnem stanju (letn. 25, 2016)
  Priredba Lestvice sočutja do sebe (letn. 25, 2016)
  Povezanost emocionalne inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetost z učinkovitostjo internega coachinga (letn. 25, 2016)
  Razvoj kratke različice Testa osamosvajanja na prehodu v odraslost (TOPO-K) in njegova merska invariantnost prek slovenskih in ameriških mladih na prehodu v odraslost (letn. 25, 2016)
  7. mednarodni kongres psihologov Slovenije: "Aplikativna nevropsihologija: med malimi in velikimi omrežji - od možganov do svetovnega spleta" (letn. 25, 2016)
  Znanstveni premislek o psihofiziološkem ugotavljanju zavajanja (letn. 25, 2016)
  Vloga stališč in pogostosti srečevanja z nasiljem v družini pri ukrepanju zdravstvenega osebja (letn. 25, 2016)
  Odnosi do posmeha in šaljenja v medosebnih odnosih (letn. 25, 2016)
  Predictive validity of the Slovene Matura exam for academic achievement in humanities and social sciences (letn. 25, 2016)
  Poročilo s tedna možganov 2016 (letn. 25, 2016)
  Kako točkovati naloge izbirnega tipa? (letn. 25, 2016)
  Recipročni altruizem, osebnost in psihologija etike (letn. 25, 2016)
  Kako ocenjevati depresivnost pri bolnikih, kjer so po možganski kapi prisotne govorno-jezikovne težave (letn. 25, 2016)
  Nov poskus merjenja čustvene inteligentnosti? Validacija slovenske priredbe situacijskih testov razumevanja in uravnavanja čustev (letn. 25, 2016)
  Razumevanje kulturne inteligentnosti ter njenega pomena v slovenskem prostoru (letn. 25, 2016)
  Vpliv propriocepcije na učinkovitost branja (letn. 25, 2016)
  Psihoedukativne delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih (letn. 25, 2016)
  Predstavitev doktorske disertacije "Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli" (dr. Tina Pirc) (letn. 25, 2016)
  Police interrogations through the prism of science (letn. 25, 2016)
  Praktične izkušnje z uporabo Vprašalnika za oceno osebnostni i. e. osebnosti (PAI) (letn. 25, 2016)
  CCRacer - računalniška igra za merjenje izvršilnih funkcij (letn. 25, 2016)
  Fiziološki odzivi ob robotski vadbi z nalogami različne spoznavne zahtevnosti (letn. 25, 2016)
  Test odkrivanja in reševanja problemov (letn. 25, 2016)
  Timski pristop k obravnavi komorbidnosti motenj v razvojnem obdobju (letn. 25, 2016)
  Razvoj ekspertnih timov (letn. 25, 2016)
  Uporaba očesnih premikov za preučevanje kognitivne obremenitve med reševanjem računskih nalog (letn. 25, 2016)
  Cognitive enhancement with cognitive training (letn. 25, 2016)
  Delovna kariera v tujini (letn. 25, 2016)
  Mentalizacija (letn. 25, 2016)
  Risba kot orodje za vpogled v matematično razumevanje (letn. 25, 2016)
  Psihofiziološki odzivi oseb ob branju besedil različne stopnje težavnosti (letn. 25, 2016)
  Novi psihodiagnostični pripomoček za merjenje perfekcionizma pri mladostnikih (letn. 25, 2016)
  Socialna sprejetost in samopodoba nadarjenih učencev in učencev z dodatno strokovno pomočjo (letn. 25, 2016)
  Razvoj preizkušnje prožnega kognitivnega nadzora (letn. 25, 2016)
  Prepoznavanje osnovnih čustev v glasbi pri predšolskih otrocih (letn. 25, 2016)
  Neuropsychological assessment for deep brain stimulation (DBS) surgery (letn. 25, 2016)
  Neurocognitive basis of schizophrenia (letn. 25, 2016)
  Long-term deficits in episodic memory after ischemic stroke (letn. 25, 2016)
  Personality traits and illness representations as predictors of life satisfaction in hypertensive adolescents and emerging adults (letn. 25, 2016)
  Awareness campaign on mental health and suicide prevention (letn. 25, 2016)
  Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo (letn. 25, 2016)
  Vloga Velikih pet v vzorcih psihološkega osamosvajanja od staršev na prehodu v odraslost (letn. 25, 2016)
  Vpliv motoričnega odziva na val P3 v nalogi prepoznavanja redkih dražljajev (letn. 25, 2016)
  Fiziološki odzivi oseb med reševanjem računskih nalog (letn. 25, 2016)
  Analiza vedenjske izvedbe naloge prožnega kognitivnega nadzora s pomočjo fMR (letn. 25, 2016)
  Specializacija iz klinične psihologije (letn. 25, 2016)
  Psihologija v rehabilitaciji (letn. 25, 2016)
  Razlike v elektroencefalografski aktivnosti možganov med različnimi vrstami meditacij ter med nemeditatorji in različno usposobljenimi meditatorji (letn. 25, 2016)
  Prenos psiholoških spoznanj o učenju in poučevanju v pedagoško prakso (letn. 25, 2016)
  Čas za reformo Zoisovega štipendiranja (letn. 25, 2016)
  Starševska prizadevanja za otrokovo naklonjenost in stiske otrok (letn. 25, 2016)
  Vloga psihološke znanosti pri aktualnih družbenih izzivih (letn. 25, 2016)
  Medijska kampanja o vsebinah duševnega zdravja in samomorilnosti ter stališča do iskanja strokovne pomoči v primeru duševne stiske (letn. 25, 2016)
  EEG korelati vzdrževanja vidnih, prostorskih in integriranih informacij v delovnem spominu (letn. 25, 2016)
  Kapaciteto vidnega delovnega spomina omejujeta dva sistema (letn. 25, 2016)
  MOČ - help to people, knowledge to experts (letn. 25, 2016)
  Relationship between children's theory of mind and metalinguistic competence in early childhood (letn. 25, 2016)
  Predstavitev doktorske disertacije "Razvoj diagnostike perfekcionizma" (dr. Gordana Rostohar) (letn. 25, 2016)
  Orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (OPSA) (letn. 25, 2016)
  Fiziološki odzivi oseb med reševanjem računskih nalog (letn. 25, 2016)
  Ali je psihologija res neverodostojna znanost? (letn. 25, 2016)
  Validacija kardiološke lestvice depresivnosti na vzorcu slovenskih bolnikov (letn. 25, 2016)
  Psihometrične značilnosti krajše različice testa objektnih odnosov (pilotska raziskava) (letn. 25, 2016)
  Pharmacological cognitive enhancement in the workplace (letn. 25, 2016)
  Uporabnost metode fokusnih skupin pri prilagoditvi vprašalnika v slovenščino (letn. 25, 2016)
  Psihofizikalne preiskave pri celostni obravnavi bolečine (letn. 25, 2016)
  Super psiholog (letn. 25, 2016)
  Flow among higher education teachers (letn. 25, 2016)
  Intervencije in raziskovanje samomorilnega vedenja v Sloveniji (letn. 25, 2016)
  Zdravljenje kriznih stanj (letn. 25, 2016)
  Vedenjske poteze agresivnosti pri osebah, izpostavljenih prenatalnemu stresu (letn. 25, 2016)
  Temperament v povezavi z agresivnim vedenjem v mladostništvu (letn. 25, 2016)
  Zaznana šolska klima na področju medvrstniškega nasilja s strani udeležencev (letn. 25, 2016)
  Super psiholog 2 (letn. 25, 2016)
  Miselni modeli cepljenja, zaupanje v zdravstvo in odnos staršev do cepljenja otrok (letn. 25, 2016)
  Samopodoba in psihološki vidiki bolečine pri odraslih s sladkorno boleznijo (letn. 25, 2016)
  Oči kože in misleča roka - utelešena kognicija v nevroznanosti in edukaciji (letn. 25, 2016)
  Napovedniki ponovnih hospitalizacij pri pacientih, odpuščenih s psihiatrično diagnozo (letn. 25, 2016)
  Spreminjanje fizioloških parametrov med reševanjem nalog zahtevnih progresivnih matric (letn. 25, 2016)
  Psihologija, šola, izobraževanje (letn. 25, 2016)
  Poučevanje glasbe po načelih pedagogike E. Willemsa pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju - študija primera (letn. 25, 2016)
  Nacionalna implementacija psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo (letn. 25, 2016)
  Stališča zdravstvenega osebja do vloge zdravstva pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družini v povezavi s srečevanjem nasilja v družini na delovnem mestu (letn. 25, 2016)
  Intervencije in raziskovanje samomorilnega vedenja v Sloveniji (letn. 25, 2016)
  Predstavljanje omogoča preučevanje kompleksnih miselnih procesov in vedenja s funkcijsko magnetno resonanco (letn. 25, 2016)
  Razvoj in preverjanje naloge prožnega kognitivnega nadzora (letn. 25, 2016)
  Predstavitev doktorske disertacije "Kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida" (dr. Matjaž Mihelčič) (letn. 25, 2016)
  Načelo potrebne kompleksnosti v soustvarjanju pomoči z družinami z veliko izzivi (letn. 25, 2016)
  Zamik akomodacije in velikost zenic kot meri kognitivne obremenitve med reševanjem različnih vrst kognitivnih nalog (letn. 25, 2016)
  Pomen vsakdanje akademske odpornosti v testni situaciji (letn. 25, 2016)
  Doživljanje nastopanja pod pritiskom pri glasbenikih v različnih starostnih obdobjih (letn. 25, 2016)
  Vpliv čustvene regulacije in socialne podpore na razvoj in rast raka dojke (letn. 25, 2016)
  Metaspoznavne zmožnosti otrok (letn. 25, 2016)
  Test za ocenjevanje prepoznavanja čustev iz govora (letn. 25, 2016)
  Kognitivni trening kot sredstvo za izboljšanje enostavnih in kompleksnih gibanj (letn. 25, 2016)
  Krizne intervencije pri odvisnosti od alkohola (letn. 25, 2016)
  Razvoj besednjaka slovenskih malčkov in malčic (letn. 25, 2016)
  Etika in skrb za etično zavest pri delu psihologov (številka: 2016, 2016)
 26. 2017
   17

 27. 2018
   14

 28. 2019
   9

 29. 2020
   19

  Primerljivost dosežkov na osnovni in višji ravni izpita iz matematike na splošni maturi (letn. 29, 2020)
  Vloga čustvenčkov in čustvenih simbolov pri socialnem inženiringu (letn. 29, 2020)
  Rad bi bil bolj --- (letn. 29, 2020)
  Agresivno vedenje v procesu dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi (letn. 29, 2020)
  Merske značilnosti slovenskega prevoda Lestvic za ocenjevanje nadarjenosti GRS-S (letn. 29, 2020)
  Kognitivno-vedenjska obravnava debelosti pri otrocih in mladostnikih (posebna tema, 2020)
  Kognitivno-vedenjska terapija otrok in madostnikov ! z motnjami tikov (posebna tema, 2020)
  Anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih (posebna tema, 2020)
  Posebna tema o psihologiji v izobraževanju učiteljev (posebna tema, 2020)
  Motivacija in razvoj kompetenc na področju pedagoške psihologije (posebna tema, 2020)
  Kognitivno-vedenjska terapija depresivne motnje pri otrocih in mladostnikih (posebna tema, 2020)
  Psihološki vidiki proceduralne bolečini ! pri otroku in uporaba kognitivno-vedenjskega pristopa (posebna tema, 2020)
  The Beauty and the Beast paradigm (posebna tema, 2020)
  Zaznane značilnosti delovnega mesta in čustveno delo kot dejavniki delovne zavzetosti učiteljev (posebna tema, 2020)
  Kako psihološka znanstvena spoznanja prenesti v pedagoško prakso? (posebna tema, 2020)
  Kognitivno-vedenjska obravnava samopoškodbenega vedenja v mladostništvu (posebna tema, 2020)
  Uveljavljanje formativnega ocenjevanja v visokošolskem izobraževanju (posebna tema, 2020)
  Odnos učiteljev do empirično podprtega poučevanja (posebna tema, 2020)
  Kognitivno-vedenjska terapija pri otrocih in mladostnikih s kronično bolečino (posebna tema, 2020)
 30. 2021
   12