Sodobna pedagogika

 1. 2005
   13

 2. 2006
   72

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  no 5 (2006)
  posebna izdaja (2006)
  Pravica do izobraževanja med prestajanjem zaporne kazni na Švedskem, Danskem in pri nas (številka: 1, 2006)
  Povratni učinek nacionalnih tujejezikovnih preizkusov (številka: 1, 2006)
  Percepcija učenja jezika večine in manjšine na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 1, 2006)
  Načela disciplinskega pristopa (številka: 1, 2006)
  Šola in ohranjanje družbene razslojenosti - učni uspeh in vpis osnovnošolcev na srednje šole glede na izobrazbo staršev (številka: 1, 2006)
  Znanstvenostorilnostna ali učencu prilagojena šola (številka: 1, 2006)
  Metakognitivni pristop k ugotavljanju in obravnavanju selektivne pozornosti (številka: 1, 2006)
  Kratko, k rešitvam usmerjeno svetovanje v okviru šolskega svetovalnega dela (številka: 1, 2006)
  Vizije potrebujejo poti - medkulturno odpiranje šole (številka: 2, 2006)
  Psihološka prilagoditev nadarjenih učencev (številka: 2, 2006)
  TIMSS in cesarjeva nova oblačila (številka: 2, 2006)
  Nekaj tez o pravicah do enakosti in drugačnosti v edukaciji (številka: 2, 2006)
  So nove učne kulture potrebne? (številka: 2, 2006)
  Psihološki in družinski dejavniki šolske ocene (številka: 2, 2006)
  Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja (številka: 2, 2006)
  Nekateri vidiki timskega dela v vrtcu (številka: 2, 2006)
  Ali paradigmatski relativizem lahko preseže dihotomijo med kvalitativno in kvantitativno paradigmo v raziskovanju? (številka: 2, 2006)
  Spreminjanje poučevanja in učenja v nadaljnjem izobraževanju (številka: 2, 2006)
  Poklicne izkušnje učiteljev in značilnosti pouka v osnovni šoli (številka: 2, 2006)
  Od Sorbone do Bologne in še naprej (številka: 4, 2006)
  Bolonjski proces med univerzo in uradništvom (številka: 4, 2006)
  Bolonjska prenova programov iz ptičje perspektive kurikularne teorije (številka: 4, 2006)
  Bolonjska reforma kot etnološki fenomen (številka: 4, 2006)
  Bolonjski proces in izobraževanje učiteljev v Nemčiji (številka: 4, 2006)
  Neskladnosti v bolonjskem kurikularnem načrtovanju študijskih programov (številka: 4, 2006)
  Konceptualne dileme implementacije načel bolonjskega procesa (številka: 4, 2006)
  Bolonjski proces - s hrvaške perspektive (številka: 4, 2006)
  Koncept kompetence v izobraževanju (številka: 5, 2006)
  O vzgojni zasnovi v javnih osnovnih šolah - kaj pokažejo empirični podatki (številka: 5, 2006)
  Večrazsežna pismenost kot jedro novega koncepta splošne izobrazbe ali Kako pripraviti učence/dijake za kritičen vstop v sodobno kulturo in družbo? (številka: 5, 2006)
  Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj (številka: 5, 2006)
  Metodološki problemi meril za izbiro kandidatov za vpis na gimnazijo (številka: 5, 2006)
  Od monometod h kombiniranim raziskovalnim pristopom (številka: 5, 2006)
  From monomethods towards combined research approaches (no 5, 2006)
  The concept of competence in education (no 5, 2006)
  Multiliteracies as a core of new basics or How to educate students for critical entry to contemporary culture and society? (no 5, 2006)
  About the educational plan in state primary schools - what the empirical data show (no 5, 2006)
  The effect of preschool on children's language development (no 5, 2006)
  Methodological problems concerning the criteria for selecting gimnazija candidates (no 5, 2006)
  Vpliv feminizacije učiteljskega poklica na razlike v učni uspešnosti med dečki in deklicami (posebna izdaja, 2006)
  Oblikovanje interkulturne šolske skupnosti (posebna izdaja, 2006)
  Prizadevanje za oblikovanje ustrezne večkulturne šolske klime (posebna izdaja, 2006)
  Integracija otroka z Downovim sindromom v vrtec (posebna izdaja, 2006)
  Ne svet gluhih, en svet za vse (posebna izdaja, 2006)
  Kako udomačiti drugačnost? (posebna izdaja, 2006)
  Zaznavanje integracije/inkluzije v osnovni šoli (posebna izdaja, 2006)
  Zagotavljanje enakih možnosti in spoštovanje kulturnih pravic v vrtcih - raziskovanje stališč slovenskih in finskih vzgojiteljic (posebna izdaja, 2006)
  Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti (posebna izdaja, 2006)
  Timski pristop in aktivna vloga učencev pri načrtovanju individualiziranih programov (posebna izdaja, 2006)
  Možnosti in meje notranje učne diferenciacije in individualizacije pri zagotavljanju enakih možnosti (posebna izdaja, 2006)
  Vloga vzgojno-izobraževalnega sistema v procesu družbenega vključevanja/izključevanja potomcev priseljencev v Sloveniji (posebna izdaja, 2006)
  Slovenska šola z druge strani (posebna izdaja, 2006)
  Vrtec v romskem naselju (posebna izdaja, 2006)
  Poznavanje slepih in slabovidnih učencev - pot do ustrezne obravnave (posebna izdaja, 2006)
  Načrtovanje dejavnosti v večkulturni vzgoji šole in vrtca (posebna izdaja, 2006)
  Medkulturnost izziva svet vzgoje (posebna izdaja, 2006)
  Kulturna drugačnost manjšin in slovenski šolski sistem (posebna izdaja, 2006)
  Osebnostni razvoj prihodnjega strokovnega delavca za delo z osebami s posebnimi potrebami (posebna izdaja, 2006)
  Učenci iz kulturno manj spodbudnega okolja (posebna izdaja, 2006)
  Multikulturacijski doseg (izobraževanja) (posebna izdaja, 2006)
  Edukacija, socialna promocija in "dedovanje" izobrazbe (posebna izdaja, 2006)
  Kako obravnavati različne učence v osnovni šoli - dilema na formalni ravni in z vidika učiteljev (posebna izdaja, 2006)
  Kako pretrgati začarani krog revščine v izobraževanju (posebna izdaja, 2006)
  Koncept socialnega kapitala (posebna izdaja, 2006)
  Aktualna zakonodaja za otroke s posebnimi potrebami z zornega kota osnovnih šol in predlogi za spremembe (posebna izdaja, 2006)
  Prvi koraki pri razvijanju medkulturnega zavedanja (posebna izdaja, 2006)
 3. 2007
   67

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5 (2007)
  no 5 (2007)
  Pogled na kakovost študija pedagogike in andragogike z vidika spreminjanja pojmovanj študentov (številka: 5, 2007)
  Partnerstvo - nov izziv za pedagoške delavce na področju raziskovanja in učenja (številka: 1, 2007)
  Stabilnost samopodobe pri osnovnošolcih (številka: 1, 2007)
  Spreminjanje pojmovanj znanja, učiteljeve in študentove vloge v času študija - med vizijo in realnostjo (številka: 1, 2007)
  Šolska reforma skozi dnevni časopis (številka: 1, 2007)
  Politika EU do vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (številka: 1, 2007)
  Pedagoška praksa z vidika empirično verificirane ocene visokošolskih didaktikov (številka: 1, 2007)
  Vpliv dodiplomskega izobraževanja učiteljev na njihova pojmovanja učenja in poučevanja (številka: 1, 2007)
  Primer modela izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev (številka: 1, 2007)
  Analiza načrtovanega kurikula za vrtce na področju glasbene vzgoje (številka: 1, 2007)
  Starši zasvojenci - sozasvojenost otrok? (številka: 1, 2007)
  Predvidene spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (številka: 2, 2007)
  Od papirnatega tigra do tigra brez papirja - reformna pot slovenskega šolstva (številka: 2, 2007)
  Reforme, stroka in šolske politike (številka: 2, 2007)
  Krčenje izbirnosti je korak k uniformni šoli (številka: 2, 2007)
  Reformiranje ali izboljševanje šole (številka: 2, 2007)
  Bo učna diferenciacija postala tržno blago? (številka: 2, 2007)
  Vloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v reformi študijskih programov (številka: 2, 2007)
  Učitelj - temeljni dejavnik v procesu inoviranja pedagoške prakse (številka: 2, 2007)
  Spoprijem za hegemonijo ali vaje iz praktične teorije? (številka: 2, 2007)
  Diferenciacija v šoli (številka: 2, 2007)
  Reformne razsežnosti prizadevanj za vsestransko kompetentno osebnost (številka: 2, 2007)
  Poziv za podaljšanje časa za javno razpravo ob napovedanih spremembah šolske zakonodaje (številka: 2, 2007)
  Spremembe v slovenski strategiji na področju preprečevanja (zlo)rabe drog in njena (ne)povezanost z vzgojno zasnovo javne šole (številka: 2, 2007)
  Odziv svetovalnih delavcev na teze za javno razpravo ob spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (številka: 2, 2007)
  Poročilo o delu Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije za leto 2006 (številka: 2, 2007)
  Odziv na teze za javno razpravo ob spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (številka: 2, 2007)
  Prenova pouka slovenščine - in prenova prenove - pod drobnogledom specialne didaktike (številka: 2, 2007)
  Umetnost v današnjih konceptih splošne izobrazbe (številka: 3, 2007)
  Vzgojna vrednost estetske izkušnje (številka: 3, 2007)
  Umetnost in izobraževanje za življenje med realnim in virtualnim (številka: 3, 2007)
  K celostni podobi človeka (številka: 3, 2007)
  Apreciacija kot skladnost doživljanja glasbenih in likovnih umetnin (številka: 3, 2007)
  Problemska usmerjenost, nujnost sodobnega pouka (številka: 3, 2007)
  Študija primera izvedbe in evalvacije pouka z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (številka: 3, 2007)
  Babilonia mi fe', disfecemi Babologna? (številka: 3, 2007)
  Pomen mnogoterih inteligenc in glasbe za oblikovanje identitete mnogoterih izbir v hibridni družbi (številka: 3, 2007)
  Pomen poučevanja in učenja s plesno-gibalnimi dejavnostmi v vrtcu in osnovni šoli (številka: 3, 2007)
  Identiteta - stanje ali izbira? (številka: 3, 2007)
  Inspiracija, dionizično in apolinično (številka: 3, 2007)
  Umetnostna vzgoja v luči Unescovih smernic (številka: 3, 2007)
  Gledališče - medij za učenje in poučevanje ter otrokov celostni razvoj (številka: 3, 2007)
  Življenjska reforma, pedagoška reformna prizadevanja in reformska pedagogika na Madžarskem do leta 1945 (številka: 4, 2007)
  Pedagogika Montessori (številka: 4, 2007)
  Je vzgoja lahko moderna? Odnos med inovacijo in tradicijo v pedagogiki (številka: 4, 2007)
  Reformska pedagogika v procesu razvoja pedagogike na Hrvaškem (številka: 4, 2007)
  Pedagoška reforma po Jena-planu - nesporazum med teorijo in prakso (številka: 4, 2007)
  Reformska pedagogika. Pasti in izzivi emfatičnega pojma (številka: 4, 2007)
  Podobe reformske pedagogike (številka: 4, 2007)
  Vzgojni modeli v reformski pedagogiki (številka: 4, 2007)
  Vpliv e-mentorja na kakovost e-izobraževanja (številka: 4, 2007)
  Fazni model razvoja kariere slovenskih učiteljev (številka: 5, 2007)
  Vrednotna osnova vzgoje v javni šoli (številka: 5, 2007)
  Akcijsko raziskovanje kot del procesov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalni instituciji (številka: 5, 2007)
  Gimnazija kot splošnoizobraževalna sekundarna šola v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji - analiza izbranih obdobij (številka: 5, 2007)
  Ali kvalitativno raziskovanje lahko omogoči tvorbo splošnoveljavnih stavkov oziroma kakšno teorijo lahko tvorimo v kvalitativnem raziskovanju? (številka: 5, 2007)
  The value basis of education in the public school (no 5, 2007)
  Phase model of Slovenian teachers' career development (no 5, 2007)
  Action research as part of the processes for assuring work quality in an educational institution (no 5, 2007)
  The Gymnasium as a general-educational secondary school in Slovenia, Austria and Germany - an analysis of selected historical periods (no 5, 2007)
  Can generally valid sentences be formed in qualitative research, or what kind of a theory can be formed in qualitative research? (no 5, 2007)
 4. 2008
   84

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  no 5 (2008)
  posebna izdaja (2008)
  Raziskovalni pristopi v proučevanju stresa učiteljev (številka: 1, 2008)
  Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev (številka: 1, 2008)
  Roman namesto kuhalnice ali vzgoja deklet višjih slojev na prelomu 19. in 20. stoletja (številka: 1, 2008)
  Izobraževanje in država blaginje v mednarodni perspektivi (številka: 1, 2008)
  Razredni učitelj - podzastopanost moškega spola (številka: 1, 2008)
  Globalna pravičnost, globalizacija in izobraževanje (številka: 1, 2008)
  Vzgojni koncept v javni šoli in vprašanje nasilja (številka: 1, 2008)
  Epistemologija radikalne pedagogike in kulturni kapital za 21. stoletje (številka: 1, 2008)
  Globalizacija in slovensko šolstvo (številka: 1, 2008)
  Razredništvo - zapostavljeni segment današnje osnovne šole? (številka: 1, 2008)
  Dr. Milan Adamič - ob njegovi sedemdesetletnici (številka: 2, 2008)
  Standardiziranje ocen pri splošni maturi (številka: 2, 2008)
  Vrednotenje in ocenjevanje v vzgoji in izobraževanju (številka: 2, 2008)
  Subjektivne teorije kot kazalnik kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela (številka: 2, 2008)
  Šolska svetovalna služba v osnovnih šolah (številka: 2, 2008)
  Šola in družbena neenakost - PISA 2006 (številka: 2, 2008)
  Teoretska izhodišča za načrtovanje sodobnega muzeja za otroke (številka: 2, 2008)
  Šola, vrtec, svetovalni delavec in starši - vzpostavljanje stika in sodelovalnega odnosa (številka: 2, 2008)
  Svetovalne potrebe staršev pri vstopu šestletnikov v šolo (številka: 2, 2008)
  Svetovalno delo v vrtcih in šolah (številka: 2, 2008)
  Ob jubileju prof. dr. Franceta Strmčnika (številka: 2, 2008)
  Zaslužna profesorica dr. Ana Krajnc praznuje (številka: 2, 2008)
  Učinkovitost supervizijske pomoči šolskega pedagoga razrednikom (številka: 2, 2008)
  Kriteriji ocenjevanja kakovosti šol na podlagi ekspertnega modela (številka: 2, 2008)
  Vloga psihologa pri oblikovanju in uresničevanju vzgojnega načrta šole (številka: 2, 2008)
  Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb (številka: 2, 2008)
  Omejitve pojmovanja pismenosti in njenega merjenja v raziskavi PISA - alternativni pogled na razvoj (številka: 3, 2008)
  Pomen vzgoje za varstvo človekovih pravic (številka: 3, 2008)
  Ničta toleranca do odklonskega vedenja in inkluzivna šola (številka: 3, 2008)
  Zapoznele besede (številka: 3, 2008)
  Učenje odraslih za življenje ali za preživetje? (številka: 3, 2008)
  Ob spominu na dr. Franca Pedička (številka: 3, 2008)
  Pomen socialne opore pri preprečevanju izgorelosti učiteljev (številka: 3, 2008)
  Analiza diskurzov in paradigem pri uresničevanju integracijskih in inkluzivnih teženj v šolskih sistemih (številka: 3, 2008)
  Ideje neoliberalizma v procesih rekonceptualizacije obveznega splošnega izobraževanja (številka: 3, 2008)
  Neoliberalizem, konservativizem in šola (številka: 3, 2008)
  Konstruktivizem na poti od teorije spoznavanja do vplivanja na pedagoško razmišljanje, raziskovanje in učno prakso (številka: 4, 2008)
  Pomen poznavanja tehnik vedenjske teorije učenja za možnost izpeljave kakovostnega pouka konstruktivistično usmerjenega učitelja (številka: 4, 2008)
  Konstruktivizem in pedagogika (številka: 4, 2008)
  Od konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu na področju predšolske vzgoje (številka: 4, 2008)
  Ali so konstruktivistične teorije učenja in znanja lahko osnova za sodoben pouk? (številka: 4, 2008)
  Slovenske srednje šole v regionaliziranem okolju (številka: 4, 2008)
  Didaktične značilnosti učbeniških kompletov za pouk spoznavanja okolja po oceni učiteljev (številka: 4, 2008)
  Ocenjevanja vedenja v šoli z vidika pedagoške teorije in prakse (številka: 4, 2008)
  Vrtec in družinsko okolje kot napovednika govorne kompetentnosti šestletnih otrok (številka: 5, 2008)
  Terminološke zagate z izrazom "muzejska pedagogika" (številka: 5, 2008)
  Učitelji in starši v očeh drug drugega pri medsebojnem "sodelovanju" (številka: 5, 2008)
  Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja (številka: 5, 2008)
  Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti (številka: 5, 2008)
  Očetovska funkcija, avtoriteta učitelja in vzgojna zasnova v javni šoli (številka: 5, 2008)
  Partnerstvo učiteljev in staršev z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev (številka: 5, 2008)
  Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja (no 5, 2008)
  Poklicna socializacija in legitimnost vzgoje v poklicnem izobraževanju (no 5, 2008)
  Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti (no 5, 2008)
  Partnerstvo učiteljev in staršev z vidika zagotavljanja boljše učne uspešnosti učencev (no 5, 2008)
  Učitelji in starši v očeh drug drugega pri medsebojnem "sodelovanju" (no 5, 2008)
  Vrtec in družinsko okolje kot napovednika govorne kompetentnosti šestletnih otrok (no 5, 2008)
  Očetovska funkcija, avtoriteta učitelja in vzgojna zasnova v javni šoli (no 5, 2008)
  Spremljanje, vrednotenje in spreminjanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu (posebna izdaja, 2008)
  Spodbujanje učencev prve triade k samovrednotenju in samoocenjevanju (posebna izdaja, 2008)
  Indikatorji demokratizacije ocenjevanja znanja v gimnazijskem izobraževanju (posebna izdaja, 2008)
  Pomen mednarodnih raziskav znanja in nacionalnega preverjanja znanja za vrednotenje dosežkov učencev (posebna izdaja, 2008)
  Kaj pomeni NMS? (posebna izdaja, 2008)
  Pomen povratne informacije pri kreiranju učenčevega portfolia v srednji tehniški šoli (posebna izdaja, 2008)
  Osnovna šola (posebna izdaja, 2008)
  Konstruktivistična metoda poučevanja - različne možnosti preverjanja znanja (posebna izdaja, 2008)
  Opisni kriteriji in opisniki - izhodišče za povratno informacijo o kvalitativnih vidikih znanja (posebna izdaja, 2008)
  Nikoli ni prepozno za poglobljen razmislek o uporabnosti ocenjevalne doktrine "samovrednotenje in samoocenjevanje" pri pouku likovne vzgoje in umetnosti (posebna izdaja, 2008)
  Pregled nekaterih osnovnih izhodišč ocenjevanja pri športni vzgoji s primeri različnih meril in opisnikov (posebna izdaja, 2008)
  Ocenjevanje v vrtcu (posebna izdaja, 2008)
  Nacionalno preverjanje znanja kot pripomoček za izboljšanje poučevanja (posebna izdaja, 2008)
  Tudi za opisno ocenjevanje naj veljata načeli transparentnosti in pravičnosti ocene (posebna izdaja, 2008)
  Narava evalvacije učnih programov za nadarjene učence (posebna izdaja, 2008)
  Ocenjevanje v kompetenčno zasnovanih programih (posebna izdaja, 2008)
  Stališča dijakov, učiteljev maturitetnih predmetov in študentov do mature (posebna izdaja, 2008)
  Različna pojmovanja znanja (posebna izdaja, 2008)
  Vprašanje kriterijev merjenja dosežkov učencev v raziskavi PIRLS (posebna izdaja, 2008)
 5. 2009
   60

 6. 2010
   56

  Še vedno aktualni Močnikovi pogledi na računsko opismenjevanje (številka: 1, 2010)
  Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji (številka: 1, 2010)
  Govorna kompetentnost malčkov in otrok kot napovednik zgodnje in kasnejše pismenosti (številka: 1, 2010)
  Bralna pismenost ob koncu osnovne šole - ali fantje berejo drugače kot dekleta? (številka: 1, 2010)
  Kakšne pismenosti potrebujemo za 21. stoletje (številka: 1, 2010)
  Podatki raziskave PISA 2006 (številka: 1, 2010)
  Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih (številka: 1, 2010)
  Besedilna zmožnost med šolsko prakso in sporazumevalno resničnostjo (številka: 1, 2010)
  Pismenost (naj)mlajših - dileme, vprašanja, izzivi (številka: 1, 2010)
  Jezikovne in kulturne ovire, ki vplivajo na opismenjevanje učencev priseljencev (številka: 1, 2010)
  Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi (številka: 1, 2010)
  Mnenja srednješolcev o kritični pismenosti v multimedijskem okolju (številka: 1, 2010)
  Slovenski besedilni korpusi (številka: 1, 2010)
  70 let življenja profesorice ddr. Barice Marentič Požarnik (številka: 2, 2010)
  Poklicno/strokovno izobraževanje in visoko vrednotenje terciarne izobrazbe (številka: 2, 2010)
  Zdrave šole na Gorenjskem - perspektiva vodij šolskih timov (številka: 2, 2010)
  Nekaj preliminarnih korakov k bolj celostni konceptualizaciji starševske avtoritete (številka: 2, 2010)
  Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe srednješolskega izobraževanja (številka: 2, 2010)
  Vpletenost staršev v otrokovo šolanje (številka: 2, 2010)
  Kriza vpisa in osipa v srednjih poklicnih šolah v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti (številka: 2, 2010)
  Razlike v dosežkih dijakov pri zunanjih preverjanjih znanja pred vpisom in ob zaključku gimnazijskih in drugih srednješolskih programov (številka: 2, 2010)
  Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti (številka: 2, 2010)
  Dosežki dijakov v raziskavi TIMSS za maturante in ocene pri matematiki na splošni maturi v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Prehodnost v izobraževalnem sistemu - vprašanje sistemske tehnike ali družbene strategije? (številka: 2, 2010)
  Pismenost in dvojezičnost (številka: 2, 2010)
  Izobraževanje in prve zaposlitve mladih (številka: 2, 2010)
  Prehajanje na višje ravni izobraževanja in razlike v strukturi glede na spol v luči dosežkov na zunanjih preizkusih znanja (številka: 2, 2010)
  Podobe otrok v Evropi - primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok (številka: 2, 2010)
  Branje in postajanje (številka: 3, 2010)
  Feminizem, epistemologija in kurikulum (številka: 3, 2010)
  Pedagogika in feministične študije (številka: 3, 2010)
  Akademske kariere žensk (številka: 3, 2010)
  Dialoški model avtoritete kot spopad za vzajemno pripoznanje (številka: 3, 2010)
  Različni teoretični pogledi na kritično mišljenje - primerjalni pregled (številka: 3, 2010)
  Prikrite spolne neenakosti v izobraževalnih potekih in prehodih (številka: 3, 2010)
  Intervju z Martho C. Nussbaum (številka: 3, 2010)
  Hrvaška izobraževalna politika v kontekstu vzgoje in izobraževanja za državljanstvo (številka: 3, 2010)
  Inflacija pri internem ocenjevanju v Sloveniji (številka: 3, 2010)
  O (ne)moči splošne izobrazbe v slovenski srednji šoli (številka: 4, 2010)
  Splošno izobraževanje in splošna izobrazba (številka: 4, 2010)
  Obča, splošna in poklicna izobrazba (številka: 4, 2010)
  Izobraževanje odraslih - dejavnik družbenega razvoja ali zlasti orodje ekonomske uspešnosti? (številka: 4, 2010)
  Splošna izobrazba kot kozmopolitski projekt (številka: 4, 2010)
  O (spo)znanju in znanostih (Platon in Aristotel) (številka: 4, 2010)
  "Klasična izobrazba" (številka: 4, 2010)
  Evropa gre v Šanghaj (številka: 4, 2010)
  Ob 80-letnici življenja mag. Mladena Tancerja (številka: 5, 2010)
  Učenje risanja v prvi polovici 19. stoletja (številka: 5, 2010)
  Podatkovne baze in citatni indeksi revije ne bodo spravili s sveta (številka: 5, 2010)
  Splošnoizobraževalne zasebne šole na Slovenskem med preteklostjo in sedanjostjo (številka: 5, 2010)
  Dewey, delo, šola in demokracija (številka: 5, 2010)
  Vpliv dejavnikov samoregulativnega učenja in starosti na uspešnost pri študiju (številka: 5, 2010)
  Ob sedemdeseti obletnici prof. dr. Zdenka Medveša (številka: 5, 2010)
  Plagiat kot goljufija (številka: 5, 2010)
  O koncu česa pripovedujejo zgodbe o koncu izobrazbe? (številka: 5, 2010)
 7. 2011
   36

  Ustvarjanje ob Mozartovi glasbi (številka: 1, 2011)
  Znanje slepih in slabovidnih otrok ob vstopu v redne oddelke osnovne šole (številka: 1, 2011)
  Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom (številka: 1, 2011)
  Poučevanje za razumevanje (številka: 1, 2011)
  Pojmovanja znanja v pedagoškem diskurzu (številka: 1, 2011)
  O refleksiji učenca pri pouku (številka: 1, 2011)
  Didaktični pristop k organizaciji in poučevanju športne vzgoje v gimnaziji (številka: 1, 2011)
  Kakšno znanje hočemo? (številka: 1, 2011)
  Skupaj mislimo in se pogovarjamo - torej znamo (številka: 1, 2011)
  Problemi uvajanja učnociljnega kurikula (številka: 2, 2011)
  Primerjalna analiza zunanjega preverjanja znanja iz matematike ob koncu devetletke v Sloveniji med obdobjema 2002-2005 in 2006-2010 (številka: 2, 2011)
  Jezikovni potrošnik in potrošnica (številka: 2, 2011)
  Učenje prek spleta (številka: 2, 2011)
  Vloga jezika in socialnih kontekstov pri razvoju mišljenja in oblikovanju znanja (številka: 2, 2011)
  Do kakovostnega znanja z domišljenimi strokovnimi in sistemskimi rešitvami (številka: 2, 2011)
  Kaj je kakovostno znanje in kako do njega? (številka: 2, 2011)
  Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skupnem evropskem jezikovnem okviru (številka: 2, 2011)
  Samokonstituiranje in oblikovanje identitete med pripoznanjem in nasiljem (številka: 3, 2011)
  Sebstvo kot proces učenja (številka: 3, 2011)
  Osveščanje o mehanizmih diskriminacije - nekaj rezultatov pilotne evalvacijske študije (številka: 3, 2011)
  O identiteti in inkluziji (številka: 3, 2011)
  Spremembe odraščanja in nove identitetne politike (številka: 3, 2011)
  Identitete med abstrakcijo in dejanskostjo (številka: 3, 2011)
  Oviranost kot kultura, ki pomaga vzpostavljati identiteto (številka: 3, 2011)
  Evropsko in nacionalna ogrodja kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Slovensko ogrodje kvalifikacij med globalnim, evropskim in lokalnim (številka: 4, 2011)
  Nacionalna ogrodja kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Irsko nacionalno ogrodje kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Razvrščanje izobrazb v Sloveniji v razmerju do mednarodnih referenčnih klasifikacijskih orodij (številka: 4, 2011)
  Ogrodja kvalifikacij (številka: 4, 2011)
  Kaj je nacionalno ogrodje kvalifikacij? (številka: 5, 2011)
  Kaj se lahko naučimo iz neuspeha neke politike (številka: 5, 2011)
  Kompetenca v instrumentih evropskih politik (številka: 5, 2011)
  O razvoju nemškega ogrodja kvalifikacij s sindikalnega vidika (številka: 5, 2011)
  O nacionalnih in evropskem ogrodju kvalifikacij: ključni problemi in dileme (številka: 5, 2011)
  Kakršna je družba, taka šola! (številka: 5, 2011)
 8. 2012
   35

  Poučevanje besedišča z vidika delovanja mentalnega leksikona s primeri iz španskega jezika (letn. 63 = 129, 2012)
  Kakšno šolo hočemo? (številka: 1, 2012)
  Arhitektura v šoli, šola v arhitekturi (številka: 1, 2012)
  Pomen in možnosti uporabe zunanjega prostora šol v vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1, 2012)
  Kaj je dober prostor za misliti? (številka: 1, 2012)
  Kam naj sedem? (številka: 1, 2012)
  Prikriti kurikulum, ideologija, prostor (številka: 1, 2012)
  Zakaj vključevati vrstniško mediacijo v (osnovne) šole? (številka: 2, 2012)
  Prof. dr. Metod Resman, sedemdesetletnik (številka: 2, 2012)
  Kvalitativne raziskave in uvajanje projektnega pristopa v vrtcu (številka: 2, 2012)
  Izobraževanje za pismenost v luči kritične teorije izobraževanja odraslih (številka: 2, 2012)
  Od standardov znanja do pričakovanih rezultatov - in nazaj? (številka: 2, 2012)
  Razumevanje izobraževalnih ovir z vidika modela omejenega delovanja (številka: 2, 2012)
  Uvodnik (številka: 2, 2012)
  V prihodnost usmerjena univerza (številka: 3, 2012)
  Kako razumeti in uresničevati participacijo otrok v vrtcu? (številka: 3, 2012)
  Izkušnje vzgojiteljev in svetovalnih delavcev v vrtcih z izvajanjem samoevalvacije (številka: 3, 2012)
  Pedagogika in vzgojna praksa v času kulturnih sprememb (številka: 3, 2012)
  Uvodnik (številka: 3, 2012)
  Družbena gibanja - prostori radikalnega izobraževanja odraslih (številka: 3, 2012)
  Od hotenja do večje voljnosti (številka: 4, 2012)
  Rousseau in patriotizem (številka: 4, 2012)
  Kako lahko šola spodbuja in zagotavlja boljšo bralno pismenost (številka: 4, 2012)
  Vzgoja Sofije in O kreposti (številka: 4, 2012)
  Rousseau in Nietzsche: "Politika lastnega imena" (številka: 4, 2012)
  Rousseaujeva teorija družbene pogodbe in njena dopolnila (številka: 4, 2012)
  Rousseaujev koncept človečnosti in glavne kontroverze v pedagoških interpretacijah "Emila" (številka: 4, 2012)
  Ob 300-letnici rojstva Jeana-Jacquesa Rousseauja (1712-2012) (številka: 4, 2012)
  Učenje odraslih v evropskem kontekstu (številka: 5, 2012)
  Izobraževanje starejših odraslih s podeželja na ljudskih univerzah v jugovzhodni Sloveniji (številka: 5, 2012)
  Izobraževanje starejših in blaginja lokalnih skupnosti (številka: 5, 2012)
  Mednarodni znanstveni simpozij "Razvoj izobraževanja učiteljev v državah centralne in jugovzhodne Evrope" (Maribor, 11.-13. 10. 2012) (številka: 5, 2012)
  Kritična geragogika (številka: 5, 2012)
  Starejši udeleženci izobraževanja v skupnosti? (številka: 5, 2012)
  Dejavniki učenja in sporočilnost šolskega prostora (številka: 1, 2012)
 9. 2013
   27

  Zapuščina prof. dr. Ilije Mrmaka (številka: 1, 2013)
  Poklicno izobraževanje je pred desetletjem skrenilo na slepi tir (številka: 1, 2013)
  Dejavnosti in ovire pri izobraževanju starejših (številka: 1, 2013)
  Osebnostne poteze, učna uspešnost in njuna povezanost pri gluhih in naglušnih mladostnikih iz večinskih in specializiranih šol (številka: 1, 2013)
  Pomen svetovalne službe za kakovostno vzgojo in izobraževanje (številka: 1, 2013)
  Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave (številka: 1, 2013)
  Struktura bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku (številka: 1, 2013)
  Tradicionalna glasba kot sestavina interkulturne glasbene vzgoje (številka: 1, 2013)
  Pravne obveznosti RS pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami, zlasti otrok z motnjo v duševnem razvoju, v redne šole (številka: 2, 2013)
  Enake (izobraževalne) možnosti in družbena neenakost (številka: 2, 2013)
  Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje (številka: 2, 2013)
  Moralna občutljivost in medvrstniško nasilje (številka: 2, 2013)
  Umrla je prof. dr. Milica Bergant (številka: 2, 2013)
  Ideja inkluzije - med različnimi koncepti pravičnosti in etičnimi teorijami (številka: 2, 2013)
  Prof. Gustav Šilih, vreden pedagoškega spomina (številka: 3, 2013)
  Distopična prihodnost izobraževanja v družbi znanja (številka: 3, 2013)
  Zagovornik - glas otroka (številka: 3, 2013)
  Slovenski učitelj in njegov profesionalizem (številka: 3, 2013)
  Informacijske kompetence za uporabo interneta v izobraževanju (številka: 3, 2013)
  Intervju z dr. Leopoldino Plut Pregelj ob izidu monografije Poslušanje: način življenja in vir znanja (številka: 3, 2013)
  Restrikcije na nemških univerzah pred nacističnim naskokom na oblast in med nacionalsocialistično konsolidacijo (številka: 3, 2013)
  130 letnikov Popotnika oziroma Sodobne pedagogike - položaj in polemike (številka: 4, 2013)
  Prepoznane lastnosti kot dejavnik učnega uspeha različnih skupin učencev (številka: 4, 2013)
  Raziskovanje in usmerjanje prikritega kurikula - študija primera (številka: 4, 2013)
  Diagnostično ocenjevanje predbralnih zmožnosti (številka: 4, 2013)
  Nemške univerze in njihova politika v obdobju nacionalsocializma (številka: 4, 2013)
  Sodelovanje pedagoga in ravnatelja pri nalogah, opredeljenih v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (številka: 4, 2013)
 10. 2014
   26

  Večjezično učenje in poučevanje kot načelo inkluzivne prakse (številka: 1, 2014)
  Strokovna izziva pedagoškega pristopa Reggio Emilia (številka: 1, 2014)
  Raziskava načrtovanih novosti pri pouku v kontekstu pedagoških raziskav (številka: 1, 2014)
  Drama v izobraževanju (številka: 1, 2014)
  Prevajanje pojma "pedagogika" v angleški jezik in primer primerjalne pedagogike (številka: 1, 2014)
  Razmislek o razumnih prilagoditvah za študente s posebnimi potrebami z vidika različnih perspektiv (številka: 1, 2014)
  Ugotavljanje predbralnih zmožnosti (številka: 2, 2014)
  Strukturna kakovost vrtca (številka: 2, 2014)
  Odnos študentov do kakovosti visokošolskega pouka (številka: 2, 2014)
  Opredelitve in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2014)
  Ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (številka: 2, 2014)
  Zgodovinski in aktualni razvoj socialne pedagogike v Avstriji (številka: 3, 2014)
  Socialna pedagogika v Nemčiji (številka: 3, 2014)
  Uvodnik (številka: 3, 2014)
  Socialno v socialni pedagogiki (številka: 3, 2014)
  Prekinitev izobraževanja zaradi družinske lojalnosti? (številka: 3, 2014)
  Avtoriteta učitelja in koncept spoštovanja (številka: 3, 2014)
  Vodenje-vzgojno izobraževalnih zavodov in vpliv na ustvarjalnost vzgojiteljev (številka: 4, 2014)
  Samoevalvacija informatizacije šole (številka: 4, 2014)
  Podatkovna pismenost ravnateljev (številka: 4, 2014)
  Kako lahko razumemo vodenje v vzgoji in izobraževanju, ki si prizadeva za krepitev pravičnosti in učenja? (številka: 4, 2014)
  Vodenje za učenje (številka: 4, 2014)
  Izzivi vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov (številka: 4, 2014)
  Razkrivanje odzivov na vladno politiko (številka: 4, 2014)
  Vodje kot nosilci sprememb v razvoju sistema (številka: 4, 2014)
  Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskih šolah s pomočjo samoevalvacijskih raziskav (številka: 2, 2014)
 11. 2015
   26

  Od prepoznanja do pripoznanja identitete otrok in mladostnikov (številka: 1, 2015)
  Vloga staršev v izobraževalnih potekih otrok v Sloveniji (številka: 1, 2015)
  V rešitev usmerjen pristop (številka: 1, 2015)
  Na rezultatih učenja zasnovana politika (vseživljenjskega) izobraževanja (številka: 1, 2015)
  Uvodnik (številka: 1, 2015)
  Dosežki in protislovja v razvoju šolstva in pedagogike v socialistični Makedoniji (1945-1990) (številka: 2, 2015)
  Šolstvo in socialistična pedagogika v nekdanji Jugoslaviji od leta 1945 do 1990 (številka: 2, 2015)
  Pedagogika in šolstvo na Hrvaškem od zaključka druge svetovne vojne do konca petdesetih let prejšnjega stoletja (številka: 2, 2015)
  Izobraževalna politika v socialistični Črni gori (številka: 2, 2015)
  Konstitutivna diskontinuiteta (številka: 2, 2015)
  Socialistična pedagogika, ujeta v mit o pravičnosti enotne šole in kulturno hegemonijo (številka: 2, 2015)
  Razvoj pedagogike in šolstva v Bosni in Hercegovini od konca druge svetovne vojne do leta 1970 (številka: 2, 2015)
  Ali formalni in strokovni dokumenti s področja šolstva spodbujajo participacijo učencev? (številka: 3, 2015)
  Zveza staršev kot pomemben člen šolskega sistema v demokratični družbi (številka: 3, 2015)
  Raziskovanje obmejnih kulturnih pokrajin (številka: 3, 2015)
  Spopadi paradigem v razvoju slovenske pedagogike (številka: 3, 2015)
  Prof. dr. Boris Kožuh - 70 let (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Poročilo s strokovnega posveta Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih izzivov (številka: 3, 2015)
  Pomen javnih prostorov za druženje in učenje starejših ljudi (številka: 3, 2015)
  Koncepti znanja, subjektivnosti in izobraževanja odraslih v evropski politiki izobraževanja odraslih (številka: 4, 2015)
  Usposabljanje menedžerjev na delovnem mestu (številka: 4, 2015)
  Kako študij in prve zaposlitvene izkušnje vplivajo na razvoj kompetenc visokošolskih diplomantov? (številka: 4, 2015)
  Uvodnik (številka: 4, 2015)
  Med formalnim okvirom in strokovno avtonomijo (številka: 1, 2015)
  Induktivni pristop na poti od prosocialnega k etičnemu ravnanju (številka: 1, 2015)
 12. 2016
   31

  Izobraževanje vzgojiteljev v Kanadi (številka: 2, 2016)
  Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih (številka: 2, 2016)
  Učitelj ter dvo- in večjezičnost učencev (številka: 2, 2016)
  Medkulturno terensko delo kot strategija priprave bodočih učiteljev za poučevanje romskih učencev v Srbiji (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 2, 2016)
  Medkulturne kompetence učiteljev (številka: 2, 2016)
  Izkušnje in priložnosti medkulturnega mentorstva (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 4, 2016)
  Sodelovanje šolske svetovalne službe s posamezniki in institucijami v skupnosti (številka: 1, 2016)
  In memoriam: Claude Dubar (številka: 1, 2016)
  Samoevalvacija v izobraževanju odraslih - odpiranje prostora za demokratični dialog ali le tehnicizem? (številka: 1, 2016)
  Poročilo s strokovnega posveta "Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve" (številka: 1, 2016)
  Edvard Protner (2014). Herbartianism and its educational consequences in the period of the Austro-Hungarian monarchy: the case of Slovenia. Frankfurt am Main ... (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Zgodnji govorni razvoj (številka: 1, 2016)
  Pomen šolanja za romske učence v Mariboru (številka: 1, 2016)
  Slavko Cvetek (2015). Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju: Teorija & praksa. Ljubljana: Buča (številka: 1, 2016)
  Pomen stališč vodstva osnovne šole do poučevanja prvega tujega jezika v 2. razredu po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (CLIL) (številka: 1, 2016)
  Predmet Pedagogika na avstrijskih univerzah in izobraževanje učiteljev med letoma 1774 in 1918 (številka: 3, 2016)
  Zgodovina in sodobni izzivi študija pedagogike v državah na tleh nekdanje Jugoslavije (številka: 3, 2016)
  Razvoj in perspektive študija pedagogike na Hrvaškem (številka: 3, 2016)
  Bosansko-hercegovska pedagogika med preteklostjo in prihodnostjo (številka: 3, 2016)
  Pedagogika na univerzi v Ljubljani od njene ustanovitve do začetka petdesetih let 20. stoletja (številka: 3, 2016)
  Razvoj pedagogike kot akademske discipline v Srbiji - med znanstvenimi in strokovnimi potrebami (številka: 3, 2016)
  Nastanek, delovanje in perspektive razvoja študijskega programa pedagogika v Črni gori (številka: 3, 2016)
  Študij pedagogike v Republiki Makedoniji (številka: 3, 2016)
  Izobraževanje na domu v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Ali je Tagorejeva zasnova vzgoje in izobraževanja še aktualna? (številka: 4, 2016)
  Sistemski pristop za uspešno izvajanje praktičnega izobraževanja študentov s posebnimi potrebami v delovnih procesih (številka: 4, 2016)
  Pogled vzgojiteljic na namen otrokovega listovnika v predšolskem kurikulu (številka: 4, 2016)
  "Vzgojiteljica opazi, kar prej razume" - pomen procesnega izobraževanja vzgojiteljic (številka: 4, 2016)
 13. 2017
   33

  Recenzija (številka: 1, 2017)
  Pedagoški pomen zgodbe in narativne vednosti (številka: 1, 2017)
  Deliberativno razpravljanje učiteljev o vzgojnih ukrepih v osnovni šoli (številka: 1, 2017)
  Odgovor (številka: 1, 2017)
  Slovensko ogrodje kvalifikacij (številka: 1, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
  V iskanju identitete (študija) pedagogike - hrvaški kontekst (številka: 1, 2017)
  Odnos do nadarjenih učencev in družbena (ne)enakost nadarjenih v slovenskih šolah od začetka 20. stoletja do danes (številka: 2, 2017)
  Spoprijem z diskriminacijo in izključevanjem v javni šoli (številka: 2, 2017)
  Učna uspešnost najbolj in najmanj gibalno učinkovitih otrok (številka: 2, 2017)
  Odgovor (številka: 2, 2017)
  Uvodnik (številka: 2, 2017)
  Osredotočimo se na razvijanje potencialov, ne na odpravljanje primanjkljajev (številka: 2, 2017)
  Analiza stanja na področju predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini z vidika pravičnosti in enakih možnosti za vse otroke (številka: 3, 2017)
  Pravičnost predšolske vzgoje v Srbiji (številka: 3, 2017)
  Uvodnik (številka: 3, 2017)
  Pravičnost in dostopnost predšolske vzgoje v državah nekdanje Jugoslavije (številka: 3, 2017)
  Sprememba paradigme o otroku in otroštvu ter sistem predšolske vzgoje v Republiki Hrvaški - stanje, potrebe in trendi (številka: 3, 2017)
  Sistem predšolske vzgoje v Črni gori (številka: 3, 2017)
  Analiza stanja na področju predšolske vzgoje z vidika zagotavljanja pravičnosti in enakih možnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije (številka: 3, 2017)
  Professional and career development of teachers (številka: 4, 2017)
  Literacy Level 1 and below versus literacy Level 4 and above - international results regarding participation in adult education (številka: 4, 2017)
  Dejavniki razvoja spretnosti in kompetenc odraslih - rezultati raziskave PIAAC (številka: 4, 2017)
  Intervju z Deborah Roseveare (številka: 4, 2017)
  Problem-solving skills, skills needs and participation in lifelong learning in technology-intensive work in the Nordic countries (številka: 4, 2017)
  Uvodnik (številka: 4, 2017)
  Usposabljanje starejših delavcev v Sloveniji - rezultati raziskave PIAAC (številka: 4, 2017)
  Raziskava PIAAC kot orodje za oblikovanje na podatkih temelječe politike izobraževanja odraslih (številka: 4, 2017)
  Transformation in education control resulting from major political changes in South Africa and two Balkan states (številka: 2, 2017)
  Recenzija (številka: 2, 2017)
  Odgovor (številka: 2, 2017)
  The (re)construction of student overload in the Croatian context (številka: 2, 2017)
  Stališča mlajših odraslih do migracij (številka: 2, 2017)