Urbani izziv. Posebna izdaja

 1. 2011
   19

 2. 2012
   19

  Vpliv zakona o varstvu kulturne dediščine na revitalizacijo starih mestnih jeder (str. 50-57, 2012)
  Vrednotenje posegov na kmetijska zemljišča (str. 65-71, 2012)
  Spremembe namenske rabe prostora glede na razvoj slovenske prostorske zakonodaje v obdobju 1984-2007 (str. 5-17, 2012)
  Urbanistično načrtovanje otroških igrišč v novih občinskih prostorskih načrtih (str. 25-33, 2012)
  Zbiljsko jezero - programsko idejna zasnova pešpoti in rekreacijskih poti okrog jezera z umestitvijo novih vsebin (str. 129-132, 2012)
  Urbanistično načrtovanje in pogoji izvedbe projektov (str. 34-49, 2012)
  Katalog koroških hiš (str. 132, 2012)
  Problematika načrtovanja poslovno-obrtnih con (str. 58-64, 2012)
  Spletni vodnik za invalide in tehnično orodje za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi (str. 98-115, 2012)
  Umestitev nove železniške povezave v čezmejni prostor Pomurske regije (str. 82-90, 2012)
  Vloga demografije pri usmerjanju poselitvenega razvoja (str. 116-121, 2012)
  Celovita presoja vplivov na okolje kot orodje za varstvo krajine (str. 72-81, 2012)
  Družbeni vidiki trajnostnosti in občinski prostorski planski akti (str. 18-24, 2012)
  Financiranje urbanega razvoja (str. 122-125, 2012)
  Podoba mesta (str. 133, 2012)
  Bratovševa ploščad - urbani izziv za Ljubljano (str. 126-128, 2012)
  Kompleksna družba (str. 134, 2012)
  Trajnostno mestno prometno načrtovanje na primeru sekundarnega gospodarskega središča Maribor - jug (str. 91-97, 2012)
  Revija Urbani izziv, posebna izdaja 2012 (številka: 2, 2012)
 3. 2013
   13

 4. 2014
   21

  Humanitarna akcija (številka: 4, 2014)
  ISOCARP considerations for greening cities and regions (številka: 4, 2014)
  "Novi Maribor" (številka: 4, 2014)
  Uporaba orodja "geoinformacijska podpora odločanju" za potrebe urejanja problematike črnih gradenj v Mestni občini Ljubljana (številka: 4, 2014)
  Politika urbanega in prostorskega razvoja v dokumentih EU in Slovenije (številka: 4, 2014)
  Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti (številka: 4, 2014)
  Prostor in osebnost (številka: 4, 2014)
  Globalizacija družbenega življenja v prostoru in času (številka: 4, 2014)
  Urbane podobe: samostojna razstava Jasne Kralj Pavlovec (številka: 4, 2014)
  In memoriam (številka: 4, 2014)
  Preobrazba počitniških hišic v stanovanjska naselja na območju Polževega (številka: 4, 2014)
  Značilnosti zasebnega najemnega sektorja v Sloveniji (številka: 4, 2014)
  Degradirana območja kot prednostna območja za urejanje mestnega prostora (številka: 4, 2014)
  Arhitekt in vključevanje uporabnika v proces projektiranja (številka: 4, 2014)
  Gorenjska hitra železnica bi lahko bila tudi primestna železnica --- (številka: 4, 2014)
  Strateške usmeritve pri trajnostnem razmeščanju proizvodnih dejavnosti (številka: 4, 2014)
  Svetloba s pridihom nostalgije (številka: 4, 2014)
  Nadomestni habitati v krajinskem načrtovanju na primeru vplivnega območja hidroelektrarn Brežice in Mokrice (številka: 4, 2014)
  Prof. dr. Lojzetu Gosarju v spomin (številka: 4, 2014)
  Izkušnje in izzivi na področju zemljiške politike (številka: 4, 2014)
  Ekonomskogeografsko vrednotenje potencialov slovenskih občin (številka: 4, 2014)
 5. 2015
   26

  Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (Str. 6-7, 2015)
  Uvodni nagovor profesorja Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana inpredavatelja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (Str. 8-9, 2015)
  Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Str. 9-10, 2015)
  Pomen vzdrževanja funkcije objekta kulturne dediščine za primer Plečnikovih zapornic (str. 143-149, 2015)
  Prostorski predlogi za oživljanje opuščenih kočevarskih vasi (številka: 5, 2015)
  Priprava trajnostne urbane strategije v Mestni občini Murska Sobota (številka: 5, 2015)
  Urbanizem obalnega pasu med Tržičem in Koprom (številka: 5, 2015)
  Humana mesta (številka: 5, 2015)
  Ureditev železniških tirov kot povod za širše spremembe v prostoru (številka: 5, 2015)
  Urejanje voda - zagotavljanje poplavne varnosti (številka: 5, 2015)
  Uspešna podjetja načrtno vplivajo tudi na podobo odprtega prostora (številka: 5, 2015)
  Pomen naravovarstvenih ureditev ob državni infrastrukturi (številka: 5, 2015)
  Trajnostni ali vzdržni razvoj? (številka: 5, 2015)
  26. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Ljubljana, Mestni muzej, 12. junija 2015 (številka: 5, 2015)
  TURaS (ang. Transitioning towards urban resilience and sustainability) (številka: 5, 2015)
  Resnične Fužine (številka: 5, 2015)
  Kakovost bivanja v pritličnih stanovanjih večstanovanjskih stavb (številka: 5, 2015)
  Sava, reka, ki povezuje (številka: 5, 2015)
  Primeri dobrih praks pri neprofitni stanovanjski oskrbi (številka: 5, 2015)
  eVode, Atlas voda in LIDAR (številka: 5, 2015)
  Modeli oskrbe z neprofitnimi stanovanji v Evropski uniji (številka: 5, 2015)
  Fabianijevo urbanistično načrtovanje javne koristi (številka: 5, 2015)
  Maks Fabiani (številka: 5, 2015)
  Novi park na robu Ljubljane (številka: 5, 2015)
  Reurbanizacija treh degradiranih industrijskih območij ob železnici v Mariboru (številka: 5, 2015)
  Lahko slabi prostorski podatki "spremenijo tok vode"? (številka: 5, 2015)
 6. 2016
   26

  Stanovanjska soseska 100 let po Vurniku (številka: 6, 2016)
  Koridorske proge - gospodarski umik ali železniški uklon? (številka: 6, 2016)
  Organizacija železnišekga sektorja v Republiki Sloveniji na področju infrastrukture (številka: 6, 2016)
  Moderni urbanizem Ljubljane (številka: 6, 2016)
  Hrvaško železniško omrežje ter urbani razvoj Zagreba in okolice (številka: 6, 2016)
  Med vizijo in realnostjo (številka: 6, 2016)
  Pet elementarnih stopenj v feng šuju (številka: 6, 2016)
  Aktualni problemi upravljanja voda in gospodarjenja z njimi (številka: 6, 2016)
  Avtocestni sistem v Republiki Sloveniji (številka: 6, 2016)
  Drugi tir - od strateških usmeritev do gradbenega dovoljenja (številka: 6, 2016)
  Pragmatizem in pristop majhnih korakov (številka: 6, 2016)
  Problemi in izzivi razvoja slovenske železniške infrastrukture (številka: 6, 2016)
  Koprska proga, včeraj, danes, jutri (številka: 6, 2016)
  Prometna mobilnost in sodobni načini povezovanja v prostoru (številka: 6, 2016)
  Vodna akumulacija Vonarje je že 28 let prazna (številka: 6, 2016)
  Prometna obremenjenost cest v Ljubljani (številka: 6, 2016)
  Novi državni topografski podatkovni model kot podlaga za načrtovanje (številka: 6, 2016)
  Umeščanje tirnih naprav v prostor z vidika prostorskega načrtovanja (številka: 6, 2016)
  Slovenski prostor - Švica brez Švicarjev (številka: 6, 2016)
  Sobivanje na robu mesta (številka: 6, 2016)
  Načrtovanje kolesarskih povezav Mestne občine Ljubljana z zaledjem za dnevne migracije (številka: 6, 2016)
  Razpršeni hotel kot primer celostne obnove vasi Padna in razvoja podeželja (številka: 6, 2016)
  Turizem kot motiv za varovanje in upravljanje kulturne krajine (številka: 6, 2016)
  Urbanistična zasnova obvodnega pasu reke Save od Črnuškega do Šentjakobskega mostu v Ljubljani (številka: 6, 2016)
  Vizija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (številka: 6, 2016)
  AOL - Architecture of light (številka: 6, 2016)
 7. 2017
   28

  Pristop k načrtovanju zelene infrastrukture na lokalni ravni (številka: 7, 2017)
  Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (številka: 7, 2017)
  Princip jaza in narava reda Christopherja Alexandra (številka: 7, 2017)
  Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (številka: 7, 2017)
  Prenova degradiranih območij v Kranju (številka: 7, 2017)
  Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije (številka: 7, 2017)
  Analiza individualnih in strukturalnih dejavnikov pri sobivanju mladih (družin) in staršev (številka: 7, 2017)
  Regeneracija javnega prostora v stanovanjskih soseskah (številka: 7, 2017)
  Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo funkcionalno neizkoriščenega prostora (številka: 7, 2017)
  Preobrazba degradiranega industrijskega območja Mlaka na Reki (številka: 7, 2017)
  Oglaševanje in urbanizem lahko gresta z roko v roki (številka: 7, 2017)
  Zaključne ugotovitve 28. Sedlarjevega srečanja z naslovom Urbana regeneracija (številka: 7, 2017)
  Zgodovinski pregled razvoja urbanističnih ustanov in zakonodaje v Sloveniji med letoma 1945 in 1990 (številka: 7, 2017)
  Vloga zelenih in drugih javnih površin v urbani prenovi (številka: 7, 2017)
  Potencial urbanih degradacij za javno rabo zelenih površin (številka: 7, 2017)
  Določitev zemljišč za urbano prenovo v Mestni občini Ljubljana (številka: 7, 2017)
  Prenova mest (številka: 7, 2017)
  Človek in prostor (številka: 7, 2017)
  Vplivi globalizacije na regeneracijo historičnih mestnih središč (številka: 7, 2017)
  Opečni fasadni zidaki (številka: 7, 2017)
  Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (številka: 7, 2017)
  Elementarni urbanistični izziv (številka: 7, 2017)
  Prenova širšega območja Blejskega gradu in grajske pristave (številka: 7, 2017)
  Zgoščevanje stanovanjskih območij in zagotavljanje novih stanovanj (številka: 7, 2017)
  Financiranje projektov urbane regeneracije z uporabo različnih virov financiranja (številka: 7, 2017)
  Pogajanja deležnikov v procesu urbane regeneracije (številka: 7, 2017)
  Prenovljen zakon o urejanju prostora z vidika prenove mest in urbanih naselij (številka: 7, 2017)
  28. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (številka: 7, 2017)