Jezik in slovstvo

 1. 1955
   2

 2. 1956
   20

 3. 1957
   69

  Slog in ritem Cankarjeve proze (številka: 5, 1957)
  Likovni slogi na tujem in doma (številka: 2, 1957)
  Literarni sprehod po delu stare Ljubljane (številka: 8, 1957)
  O predlogih in predponah (številka: 8, 1957)
  Jurčič romantik (številka: 6, 1957)
  Motivi in oblika Jenkove poezije (številka: 8, 1957)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 4, 1957)
  Slovanske izposojenke (številka: 4, 1957)
  K izgovoru končnega in predkonzonantičnega L (številka: 4, 1957)
  K snovi za roman Požganica (številka: 4, 1957)
  O jezikovni natančnosti (številka: 4, 1957)
  Še ena Homerska prispodoba pri Prešernu (številka: 5, 1957)
  Razsvetljenstvo v hrvatski književnosti (številka: 5, 1957)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 5, 1957)
  O besedišču knjižne slovenščine (številka: 5, 1957)
  O nerabnem izrazu "gorska palica" (številka: 5, 1957)
  Namen interpretacije tekstov v nižji (številka: 5, 1957)
  Aškerčev "Mejnik" in ljudsko izročilo (številka: 6, 1957)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 6, 1957)
  Križ na gori in zbirka Kondor (številka: 6, 1957)
  Jurčičev Zavod in Muljava (številka: 6, 1957)
  Kdo njih pa pravo trdi, to se praša --- (številka: 6, 1957)
  Slovenska narečja (številka: 6, 1957)
  Cene Vipotnik, Drevo na samem (številka: 6, 1957)
  To vprašanje ne zaposluje le ožji krog strokovnjakov (številka: 7, 1957)
  K našemu pravorečju (številka: 7, 1957)
  K četrti izdaji Mencingerjeve Hoje na Triglav (številka: 7, 1957)
  Od kod Mencingerju "roža mogota"? (številka: 7, 1957)
  O usodi zadnjega rokopisa Klusovega Joža (številka: 7, 1957)
  Daktiloidnost Cankarjeve proze (številka: 7, 1957)
  Kajetan Kovič, Prezgodnji dan (številka: 8, 1957)
  Pahorjeva afriška kronika (številka: 8, 1957)
  O prevajanju iz slovenščine v srbohrvaščino in narobe (številka: 8, 1957)
  Kako si bogatimo in kako siromašimo jezik (številka: 8, 1957)
  Kot veter v vrhu trepetlike (številka: 8, 1957)
  Kaj pa pridevnik? (številka: 8, 1957)
  Janko Jurančič, Južnoslovanski jeziki (številka: 8, 1957)
  Jurčičev Zavod in Muljava (številka: 8, 1957)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 1, 1957)
  Ruska književnost ob oktobrski revoluciji (številka: 1, 1957)
  Poprava slovenske šolske naloge (številka: 1, 1957)
  Nekaj pomislekov ob novi slovenski slovnici (številka: 1, 1957)
  Pesniški svet M. Valjavca (številka: 1, 1957)
  Še o heksametru in daktiloidnosti (številka: 1, 1957)
  Tam gori za hramom (številka: 1, 1957)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 1, 1957)
  Nekaj misli o slovstvenem pouku v nižji (številka: 1, 1957)
  Kroatizmi in arhaizmi (številka: 1, 1957)
  Zajemajmo iz slovanskih jezikov (številka: 1, 1957)
  O zadnjem spisu Klusovega Jože (številka: 1, 1957)
  Slomšek v Aškerčevi Slovenski legendi (številka: 1, 1957)
  Sistemske premene soglasnikov v knjižnem govoru (številka: 2, 1957)
  Sedmina (številka: 2, 1957)
  Več žive dramatike (številka: 2, 1957)
  K Župančičevi mladinski liriki (številka: 2, 1957)
  Novo Jurančičevo Srbohrvatsko berilo (številka: 2, 1957)
  Beseda o vejici (številka: 2, 1957)
  Ruska lastna imena v slovenščini (številka: 2, 1957)
  Književna gibanja kot odsev družbenega razvoja (številka: 2, 1957)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 2, 1957)
  Naši višješolci in leposlovje (številka: 3, 1957)
  O Stanovskem gledališču v Ljubljani (številka: 3, 1957)
  Stanisław Wyspiański (številka: 3, 1957)
  Koroški imenoslovni problemi (številka: 3, 1957)
  Dve stoletnici (številka: 3, 1957)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 3, 1957)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 3, 1957)
  Slovensko slovstvo v Beneški Sloveniji (številka: 3, 1957)
  Župančičev Tartuffe (številka: 3, 1957)
 4. 1958
   94

  O slovenski rimi (številka: 6, 1958)
  Velikomoravski Velegrad (številka: 8, 1958)
  Trdinovo literarno delo v letih 1870-1880 (številka: 5, 1958)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 7, 1958)
  Problemi sodobne literarne zgodovine (številka: 6, 1958)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 4, 1958)
  O daktiloidnosti slovenskega jezika (številka: 4, 1958)
  Slovenski zdravstveni besednjak (številka: 4, 1958)
  Zgodovina slovenske književnosti (številka: 4, 1958)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 4, 1958)
  Pereči problemi slovstvenega pouka v višji (številka: 4, 1958)
  Kako naj v razredu beremo (številka: 4, 1958)
  Viharjev sila (številka: 4, 1958)
  Pred novo izdajo SP (številka: 4, 1958)
  Še ob Slovenski slovnici 1956 (številka: 4, 1958)
  Panorama hrvatske književnosti ob južnovzhodni slovenski meji (številka: 4, 1958)
  Vloga in mesto členka tudi (številka: 4, 1958)
  Rebula, Vinograd rimske cesarice (številka: 4, 1958)
  Iz zgodovine udobne slovenščine (številka: 4, 1958)
  Vinogorski, gora in gornik (številka: 5, 1958)
  Odgovor na pripombe Dušana Ludvika (številka: 5, 1958)
  Oblikoslovna terminologija in njeno jezikovno ozadje (številka: 5, 1958)
  Prežihov zbornik (številka: 5, 1958)
  Linhartovo izročilo (številka: 5, 1958)
  William Shakespeare, Henrik IV. (številka: 5, 1958)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 5, 1958)
  Za pravilnejšo slovenščino v srednji šoli (številka: 5, 1958)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 5, 1958)
  Pripovedni stil Maslja Podlimbarskega (številka: 6, 1958)
  Dva zvezka Kondorja (številka: 6, 1958)
  Modernizirajmo pouk materinščine (številka: 6, 1958)
  Descartes v slovenskem izboru (številka: 6, 1958)
  O jezikovnih vadnicah I-IV (številka: 6, 1958)
  Adlešič, Svet svetlobe in barv (številka: 6, 1958)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 6, 1958)
  Izbrane pesmi Valentina Vodnika (številka: 6, 1958)
  Kako sodijo o knjigah --- (številka: 6, 1958)
  O zajemanju doma in drugod (številka: 7, 1958)
  Vrste spisja in njih izvedba v obvezni šoli (številka: 7, 1958)
  Španska romanca v slovenski inačici (številka: 7, 1958)
  Dodatek k Pleteršniku (številka: 7, 1958)
  Glagolski naglasni tipi našega knjižnega jezika (številka: 7, 1958)
  F. S. Finžgar, Leta mojega popotovanja (številka: 7, 1958)
  Ob novi izdaji Tavčarjeve Visoške kronike (številka: 7, 1958)
  Vendar in sorodni vezniki (številka: 7, 1958)
  Aleksander Blok, Dvanajst (številka: 7, 1958)
  Šopek imortel na grob dr. Antona Debeljaka (številka: 7, 1958)
  Gospoščina in gospostvo (številka: 7, 1958)
  Rima na oko pri Prešernu (številka: 7, 1958)
  Besedna igra in Prešeren (številka: 8, 1958)
  Knjižne police za otroke (številka: 8, 1958)
  Vladimir Levstik kot prevajalec (številka: 8, 1958)
  "Moč" in "sila" pri Prešernu (številka: 8, 1958)
  Aškerciana v Slovanski knjižnici (številka: 8, 1958)
  Študentovski : "študentski" (številka: 8, 1958)
  Profesor W. Taszycki - šestdesetletnik (številka: 8, 1958)
  Cvetka (številka: 8, 1958)
  K pisavi krajevnih imen (številka: 8, 1958)
  Prešernov "belši" (številka: 8, 1958)
  Približajmo knjižni jezik ljudskemu (številka: 8, 1958)
  Nove bibliografije (številka: 8, 1958)
  Prečiti in prečkati (številka: 8, 1958)
  In esov v pesmih njega najti ni (številka: 8, 1958)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 1, 1958)
  Ob prevodu "Stoletja kirurgov" (številka: 1, 1958)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 1, 1958)
  D. Trstenjak in Zora dalmatinska (številka: 1, 1958)
  O istem poglavju stavčne negacije (številka: 1, 1958)
  Govorni nastopi v osemletkah (številka: 1, 1958)
  O stavčni negaciji (številka: 1, 1958)
  Prežihovi Samorastniki v Kondorju (številka: 1, 1958)
  Ob dveh Smoletovih prevodih za gledališče (številka: 1, 1958)
  Magnetofon pri slovenščini (številka: 1, 1958)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 1, 1958)
  Polharsko imenoslovje (številka: 1, 1958)
  Zapiski o Srečku Kosovelu (številka: 2, 1958)
  "Zaskrbljenost" (številka: 2, 1958)
  Paberki iz prevoda celjske kronike (številka: 2, 1958)
  Knjiga o slovenski prozi (številka: 2, 1958)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 2, 1958)
  Literarni sprehod po Ljubljani (številka: 2, 1958)
  Še o naglasu nedoločnih glagolskih oblik (številka: 2, 1958)
  Rod Simona Gregorčiča (številka: 3, 1958)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 3, 1958)
  Grillparzerjeva Sappho in Prešeren (številka: 3, 1958)
  Goldonijeva "Krčmarica" v Kondorju (številka: 3, 1958)
  Bori, Kosovelovi bratje (številka: 3, 1958)
  Šola sproščenega govorjenja (številka: 3, 1958)
  Juša Kozaka Rodno mesto (številka: 3, 1958)
  Krpan in Popotovanje v Kondorju (številka: 3, 1958)
  O pisavi sestavljenih krajevnih imen (številka: 3, 1958)
  Naglas v namenilniku (številka: 3, 1958)
  K stvarnemu ozadju v Levstikovem Krpanu (številka: 3, 1958)
  Naše jezikovno izrazje (številka: 3, 1958)
 5. 1959
   85

  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 4, 1959)
  Ritem v prozi (številka: 4, 1959)
  Ob pregledu hrvatske književnosti (številka: 4, 1959)
  Druga knjiga Kraigherjevega Cankarja (številka: 4, 1959)
  Kulturne povezave na velike razdalje (številka: 4, 1959)
  Predlog in predpona za (številka: 4, 1959)
  Še o nedoločniškem predmetu (številka: 4, 1959)
  Sloveča lepa Hero v Abidi (številka: 4, 1959)
  Protestantovska književnost v srednji šoli (številka: 5, 1959)
  Profesorju Nitschu v spomin (številka: 5, 1959)
  Obravnava beriva v obvezni šoli (številka: 5, 1959)
  Garcia Lorca v slovenščini (številka: 5, 1959)
  Prešernova "Pevcu" (številka: 5, 1959)
  Iz priprav za lingvistični atlas (številka: 5, 1959)
  Novo srbohrvatsko berilo (številka: 5, 1959)
  Prezrt feljtonist Poklukar (številka: 5, 1959)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 5, 1959)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 6, 1959)
  Slovenska slovnica v nemščini (številka: 6, 1959)
  Kosmačeve novele (številka: 6, 1959)
  Predlog čez (številka: 6, 1959)
  Literarnozgodovinske pripombe o Plamenici (številka: 6, 1959)
  Murn Aleksandrov in ruski romantični pesniki (številka: 6, 1959)
  Dvoje knjig o Jánošíku (številka: 6, 1959)
  Slovenščina na srednji šoli po letu 1848 (številka: 7, 1959)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 7, 1959)
  K "Turjaški Rozamundi" (številka: 7, 1959)
  Koljcov, Murn in ljudska pesem (številka: 7, 1959)
  Alternativni soglasniški sklopi slovenskega knjižnega jezika (številka: 7, 1959)
  Historična pisava in historična izreka (številka: 7, 1959)
  Španovija in trata (številka: 7, 1959)
  Pušeljc ali šopek? (številka: 7, 1959)
  Ocene in poročila (številka: 7, 1959)
  Ocene in poročila (številka: 7, 1959)
  Pripomba k elipsi v slovenski sintaksi (številka: 8, 1959)
  Filmsko vzgojo v naše šole (številka: 8, 1959)
  Skrb za kulturo jezika na Češkem (številka: 8, 1959)
  Vloga napredne kulture med obema vojnama (številka: 8, 1959)
  Kako sem pisal "Previharimo viharje" (številka: 8, 1959)
  Zakaj sem postal socialni pesnik (številka: 8, 1959)
  Ivan Cankar in Vrhnika (številka: 8, 1959)
  Podoba Toneta Šifrerja (številka: 8, 1959)
  Slovniške in pravopisne drobtine (številka: 8, 1959)
  Vinku Košaku za spomin (številka: 8, 1959)
  Škop - šop - čop (številka: 8, 1959)
  "Gostovanje v Grazu" (številka: 8, 1959)
  O nastanku "Kaplana Martina Čedermaca" (številka: 8, 1959)
  Prva izdaja Komunističnega manifesta v slovenščini (številka: 8, 1959)
  Slišanje občutkov - igra vokalov (številka: 8, 1959)
  Še enkrat obeden - nobeden (številka: 8, 1959)
  "Kdor za domovino umre, je živel dovolj!" (številka: 1, 1959)
  Moritz Zmuegg (številka: 1, 1959)
  Als - Davča - Tavčar (številka: 1, 1959)
  Slovensko-angleški slovar (številka: 1, 1959)
  O deljenju besed (številka: 1, 1959)
  Zolajeva "Beznica" v filmu (številka: 1, 1959)
  Partizanski slovenski čitanki (številka: 2, 1959)
  Premalo pregledan rokopis (številka: 2, 1959)
  Blagopravnost in spodobnost (številka: 2, 1959)
  Glagoli s predlogom "v" (številka: 2, 1959)
  Dvojna mera (številka: 2, 1959)
  Zraven, poleg, razen, mimo (številka: 2, 1959)
  Veznik in (številka: 2, 1959)
  Opažanja z naših šol (številka: 2, 1959)
  Rački ali raški? (številka: 2, 1959)
  O ljudskih izposojenkah (številka: 2, 1959)
  Prežihov med prvimi slovenskimi komunisti (številka: 2, 1959)
  Gledališka žepna biblioteka (številka: 2, 1959)
  O tujih lastnih imenih v slovenščini (številka: 2, 1959)
  Zakopane (številka: 2, 1959)
  Popeljimo mladino v svet književnosti (številka: 2, 1959)
  Palatalna lj in nj (številka: 2, 1959)
  Barva kot pripomoček pri slovniškem pouku (številka: 2, 1959)
  Štoparica (številka: 3, 1959)
  Celjski zbornik 1958 (številka: 3, 1959)
  Ne mrcvarimo jezika! (številka: 3, 1959)
  Odgovarjati - ustrezati (številka: 3, 1959)
  Slovenščina na srednjih tehniških šolah (številka: 3, 1959)
  "Brez" v sestavi (številka: 3, 1959)
  Ponatisi iz Rdečega prapora (številka: 3, 1959)
  Slovenske naloge v srednji (številka: 3, 1959)
  Zanimive besede (številka: 3, 1959)
  Slovenščina na ekonomskih srednjih šolah (številka: 3, 1959)
  Svetozar Marković (številka: 3, 1959)
  Današnje stanje onomastike pri Slovanih (številka: 3, 1959)
 6. 1960
   83

  Sestave s -pis in -pisje (številka: 4, 1960)
  Julij Slovacki (številka: 4, 1960)
  Zapisek o Janeževih vsebinah (številka: 4, 1960)
  Potreben jezikovni priročnik (številka: 4, 1960)
  Deljenje besed v slovenščini (številka: 4, 1960)
  K predlogu o deljenju besed (številka: 4, 1960)
  Slovenske naloge v srednji šoli (številka: 4, 1960)
  Nadalje o tujih lastnih imenih (številka: 4, 1960)
  Vsakemu svoje (številka: 4, 1960)
  O etimologijah in etimologiziranju (številka: 4, 1960)
  Dvomiti, prepričan biti v kaj (številka: 4, 1960)
  K članku o Ivanu Robu (številka: 5, 1960)
  Več vidijo oči od očesa (številka: 5, 1960)
  Še enkrat: odgovarjati - ustrezati (številka: 5, 1960)
  O našem šolskem gledališču (številka: 6, 1960)
  Okrog Prešernove Vrbe (številka: 5, 1960)
  Nekaj pripomb k pridevniškemu stopnjevanju (številka: 5, 1960)
  Predromantični elementi v pesmih Valentina Vodnika (številka: 5, 1960)
  Vloga kalkov v slovenščini (številka: 5, 1960)
  Knjiga o srbski in hrvatski ljudski epiki (številka: 5, 1960)
  "Gvaj, gvaj, Maža!" (številka: 5, 1960)
  Pisatelj Ivan Potrč (številka: 8, 1960)
  Meškovo Izbrano delo I-IV (številka: 5, 1960)
  O izgovoru lj in nj (številka: 5, 1960)
  Kranjčev roman Do zadnjih meja (številka: 7, 1960)
  O purizmu in puristih (številka: 5, 1960)
  Maskulinizacija nevter pri imenih za živa bitja (številka: 6, 1960)
  Dve Goethejevi drami in Prešeren (številka: 6, 1960)
  Še o tradiciji Martina Krpana (številka: 6, 1960)
  Nekaj problemov iz ribjih imen (številka: 6, 1960)
  Paralele med Ovidom in Prešernom (številka: 6, 1960)
  V kozji rog ugnati in še kaj (številka: 6, 1960)
  Zapiski in opombe (številka: 7, 1960)
  Nekaj zanimivosti iz jezika rudarjev (številka: 7, 1960)
  Od Primca do Levstika (številka: 7, 1960)
  Kazalni ali osebni zaimek? (številka: 7, 1960)
  Srečko Kosovel in Mladina (številka: 7, 1960)
  O aspektnih premenah v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 7, 1960)
  Vas in selo v slovenski onomastiki (številka: 7, 1960)
  Nekaj zanimivih besed (številka: 8, 1960)
  Cigaletov besednjak (številka: 8, 1960)
  Pogovorna metoda pri pouku slovenščine (številka: 8, 1960)
  Usoda "Človekove usode" (številka: 8, 1960)
  Hrvatski časopis "Jezik" (številka: 8, 1960)
  Celjski zbornik 1959 (številka: 8, 1960)
  Od kod bore, borjač, gir? (številka: 8, 1960)
  Zapiski in opombe (številka: 8, 1960)
  Besede in oblike (številka: 8, 1960)
  Vsakemu svoje (številka: 8, 1960)
  Nekaj misli k pouku slovnice (številka: 8, 1960)
  Predmet, odvisen od nedoločnika (številka: 8, 1960)
  Novejše "cvetke" s sosedovega vrta (številka: 8, 1960)
  Bojo, vejo --- (številka: 1, 1960)
  Raba pogojnih veznikov (številka: 1, 1960)
  Nekaj rastlinskih imen (številka: 1, 1960)
  Blegaš ali Blegoš? (številka: 1, 1960)
  Slovenske naloge v srednjih šolah (številka: 1, 1960)
  O nekaterih sodobnih vprašanjih slovenske literarne zgodovine (številka: 1, 1960)
  Dialektični arhaizmi (številka: 1, 1960)
  O stilističnih študijah Iva Frangeša (številka: 1, 1960)
  Branko Rudolf: Žvegla Potepuhova (številka: 1, 1960)
  Besede in oblike (številka: 1, 1960)
  Še o rodbinskem imenu Tavčar (številka: 1, 1960)
  Dr. A. Bajec: Besedotvorje slovenskega jezika (številka: 1, 1960)
  Literarna zgodovina v sodobnem življenju (številka: 2, 1960)
  Pogledi na Koroško (številka: 2, 1960)
  Pogledi na realizem pri Slovencih med vojnama (številka: 2, 1960)
  Problemi pri pouku slovenščine na srednjih tehniških šolah (številka: 2, 1960)
  Poročilo o delu za veliki slovenski besednjak (številka: 2, 1960)
  Novejše raziskave starejšega slovenskega slovstva (številka: 2, 1960)
  Tajniško poročilo SD za poslovno leto 1959/60 (številka: 2, 1960)
  Ob Linhartovem zbranem delu (številka: 2, 1960)
  Iz poročila predsednika SD Slovenije za poslovno leto 1959/60 (številka: 2, 1960)
  Ugotovitve in sklepi zborovanja slovenskih slavistov v Piranu od 1. do 6. oktobra 1960 (številka: 3, 1960)
  O kriterijih pravilnosti v knjižni slovenščini (številka: 3, 1960)
  Kakšen bi bil idealni slovenski knjižni jezik (številka: 3, 1960)
  Jezik v gledališču (številka: 3, 1960)
  Izkušnje pri maturi z diplomskimi nalogami (številka: 3, 1960)
  Slovenska imena gob (številka: 3, 1960)
  Delež slovenske književnosti pri pouku jugoslovanskih književnosti na neslovenskih šolah II. stopnje (številka: 3, 1960)
  Slovar k Slovu o polku Igoreve (številka: 3, 1960)
  Pol stoletja narazen (številka: 4, 1960)
  Die krainerische Dombassen (številka: 6, 1960)
 7. 1961
   64

  O kriterijih pravilnosti v knjižni slovenščini (številka: 2, 1961)
  Podoba in funkcija pokrajine v Jenkovi liriki (številka: 4, 1961)
  Ob prvem simpoziju tehniške besede (številka: 4, 1961)
  Bevkova bibliografija (številka: 4, 1961)
  Obvezno berilo v višjih razredih osnovne šole (številka: 4, 1961)
  Literarnozgodovinska ekskurzija v Škofjo Loko (številka: 4, 1961)
  Dialektizacija slovenskega jezika (številka: 4, 1961)
  Pouk slovenščine na šolah za kvalificirane delavce v gospodarstvu (številka: 4, 1961)
  Jezikovni paberki (številka: 5, 1961)
  Prehajanje ljudskih pesmi in narečje (številka: 5, 1961)
  Pesniški izraz ekspresionizma (številka: 5, 1961)
  Ob Trdinovem Zbranem delu (številka: 5, 1961)
  O pluskvamperfektu v knjižni slovenščini (številka: 5, 1961)
  Novi pravopis hrvatskosrbskega knjižnega jezika (številka: 5, 1961)
  Še nekaj besedi o reklih in kalkih (številka: 5, 1961)
  Besedni red in nered (številka: 5, 1961)
  Slovenska krajevna imena na -jane (številka: 7, 1961)
  Stilografski pravopisni elementi (številka: 8, 1961)
  Komisija za materinski jezik pri zveznem Zavodu za proučevanje šolstva v Beogradu (številka: 6, 1961)
  Josip Pavlica: Frazeološki slovar v petih jezikih (številka: 6, 1961)
  Izidor Cankar v svoji prozi (številka: 6, 1961)
  Lev Nikolajevič Tolstoj v prevodih (številka: 6, 1961)
  Namesto jezikovne kritike (številka: 6, 1961)
  Slovenska socialno progresivna umetnost med obema vojnama (številka: 6, 1961)
  Izvirnik himne Hej Slovani in slovenski prevod (številka: 6, 1961)
  Prispevek k idejni osvetlitvi Levstikovega Tugomera (številka: 7, 1961)
  Anketa o pluskvamperfektu (številka: 7, 1961)
  Pesem našega osvobodilnega boja (številka: 7, 1961)
  H Kosovelovemu slogu (številka: 7, 1961)
  Kri v plamenih v novi izdaji (številka: 7, 1961)
  Pesnik Naci Kranjec - Pajlin (številka: 7, 1961)
  Mahničeva in Bernikova estetika (številka: 8, 1961)
  Levstikovo stališče do začetkov krščanskosocialističnega gibanja v 80-ih letih (številka: 8, 1961)
  O obravnavanju literarnih tekstov po metodi skupinskega pouka (številka: 8, 1961)
  Nekaj opazk k slovenskim krajevnim imenom na -jane (številka: 8, 1961)
  K zgradbi novel Cirila Kosmača (številka: 8, 1961)
  Nepravilna množina nekaterih tujk in še kaj (številka: 8, 1961)
  Levstikov odnos do delavskega gibanja 1869 (številka: 8, 1961)
  Pluskvamperfekt pri Prešernu (številka: 8, 1961)
  Bibliografija slovenskega jezikoslovja za leto 1960 (številka: 1, 1961)
  Razvojne tendence v najnovejši slovenski književnosti (številka: 1, 1961)
  Prežihova značka (številka: 1, 1961)
  Položaj slovenske lirike v obdobju realizma (številka: 1, 1961)
  Pred izidom novega pravopisa (številka: 1, 1961)
  O leksikografskem ugotavljanju in urejevanju besednih pomenov (številka: 1, 1961)
  Moja pisateljska pot (številka: 1, 1961)
  Ob šestdesetletnici dr. Mirka Rupla (številka: 1, 1961)
  Purizem in pravniški jezik (številka: 2, 1961)
  Seminarske metode dela pri pouku materinščine v gimnaziji in nove naloge slavista z uvedbo diplomskih nalog (številka: 2, 1961)
  Določni in nedoločni spolnik v slovenščini (številka: 2, 1961)
  Pomorska slovenščina (številka: 2, 1961)
  Bibliografija slovenske literarne zgodovine za l. 1960 (številka: 2, 1961)
  Osebnost Frana Kidriča (številka: 2, 1961)
  V tolažbo in pouk (številka: 2, 1961)
  Prispevek k razlagi imena Tavčar (številka: 2, 1961)
  Nekaj misli ob delu pedagoške sekcije na III. kongresu Zveze slavističnih društev (številka: 2, 1961)
  Nahtigalovi Slovanski jeziki v nemškem prevodu (številka: 3, 1961)
  Otroški liki v delih Ivana Cankarja (številka: 3, 1961)
  Novi pogledi na pismeni jezik (številka: 3, 1961)
  Kosovelova socialna pesem (številka: 3, 1961)
  Zapiski in opombe (številka: 3, 1961)
  Za kaj tu pravzaprav gre? (številka: 3, 1961)
  Razvoj izražanja osnovnošolskih učencev (številka: 3, 1961)
  Dr. Fran Ramovš in njegovo delo (številka: 3, 1961)
 8. 1962
   52

  K problemu Cankarjevega umetnostnega in življenjskega nazora (številka: 3, 1962)
  O zgradbi II. Brižinskega spomenika (številka: 4, 1962)
  Prof. Rajko Nahtigal (številka: 4, 1962)
  Še besedo o pomorski slovenščini (številka: 4, 1962)
  Pomenska ureditev glagola "vzeti", izdelana na podlagi leksikološkega materiala iz kartotečne zbirke SAZU (številka: 4, 1962)
  Raziskovanje zgodovine slovenskega jezika (številka: 4, 1962)
  Ivo Andrić svetovni klasik (številka: 4, 1962)
  Slovensko imenoslovje (številka: 5, 1962)
  Stjepan Ivšić (številka: 5, 1962)
  Bibliografija slovenske literarne zgodovine za leto 1960 (številka: 5, 1962)
  Razlika med orisom in opisom (številka: 5, 1962)
  Franz Mehring in slovenska revija Književnost (številka: 5, 1962)
  Zbirka Kondor (številka: 5, 1962)
  Navidezna napaka (številka: 6, 1962)
  Diafilm in film pri pouku slovenščine (številka: 6, 1962)
  Prešernova pesem od Lepe Vide (številka: 6, 1962)
  Čas in zavest (številka: 6, 1962)
  Posebna vokalizacija polglasnika (številka: 6, 1962)
  Nekatera vprašanja literarne interpretacije (številka: 6, 1962)
  Dve tujejezični slovenistični publikaciji (številka: 6, 1962)
  Povojno raziskovanje slovenskega knjižnega jezika in njegove naloge (številka: 6, 1962)
  Zanimiva knjiga o poljski stilistiki (številka: 7, 1962)
  Etimološko raziskovanje slovenske leksike (številka: 7, 1962)
  Ob najnovejši dramatizaciji Tavčarjevega dela (številka: 7, 1962)
  Polletni učni testi za slovenski jezik v osnovni šoli (številka: 7, 1962)
  O kriterijih pravilnosti v knjižni slovenščini (številka: 7, 1962)
  Nekaj novih knjig o slovstvu NOB (številka: 7, 1962)
  Kako osnovnošolski otroci dojemajo knjige (številka: 8, 1962)
  Denar skozi okno ali diafilmi za pouk slovenske literarne zgodovine (številka: 8, 1962)
  Materin delež v Cankarjevem literarnem opusu (številka: 8, 1962)
  Nekaj pripomb k oceni SLP (številka: 8, 1962)
  Vprašanje norme v sodobnem ruskem knjižnem jeziku (številka: 8, 1962)
  "Sreča in kruh" v ruščini (številka: 8, 1962)
  Slovenske ljudske pesmi (številka: 8, 1962)
  Naslovi šolskih nalog (številka: 8, 1962)
  Uboj in umor ali ubojstvo (številka: 8, 1962)
  Sodobna hrvatska novela (številka: 8, 1962)
  Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije (številka: 1/2, 1962)
  Mladi tok povojne slovenske lirike (številka: 1/2, 1962)
  Nekaj novih knjig o slovstvu NOB (številka: 1/2, 1962)
  Razgledi po stilistiki in stilu (številka: 1/2, 1962)
  O slovenski povojni prozi (številka: 1/2, 1962)
  Plasti in pogostnost leksike (številka: 1/2, 1962)
  Na obisku pri zamejskih Slovencih (številka: 1/2, 1962)
  Slovenska povojna literarna kritika in esejistika (številka: 1/2, 1962)
  Slodnjakova knjiga o Prešernu (številka: 3, 1962)
  Filmska vzgoja v naših srednjih šolah (številka: 3, 1962)
  Odgovor kritiku (številka: 3, 1962)
  Obogatitev slovenske enciklopedike (številka: 3, 1962)
  Ob Menartovem prevodu Coleridgeove pesnitve (številka: 3, 1962)
  Analiza ankete o delu in položaju slavistov v Sloveniji (številka: 3, 1962)
  Plasti in pogostnost leksike (številka: 3, 1962)
 9. 1963
   33

  O metodi besedotvornih raziskovanj v poljski lingvistiki (številka: 4, 1963)
  Prežihovo pismeno srečanje s Šorlijem (številka: 4, 1963)
  Razvoj knjižne slovenščine po Levcu (številka: 4, 1963)
  Stilografski značaj aorista in imperfekta v srbohrvatskem jeziku (številka: 4, 1963)
  Novosti v makedonski leksikografiji (številka: 5, 1963)
  France Bezlaj, Slovenska vodna imena (številka: 5, 1963)
  Matkova Tina (številka: 5, 1963)
  Smiljan Rozman, Mesto (številka: 5, 1963)
  V spomin Maxu Vasmerju (številka: 5, 1963)
  Nordijsko-slovenske leksične paralele (številka: 5, 1963)
  Miško Kranjec, Na valovih Mure (številka: 6, 1963)
  Nova jezikovna vadnica (številka: 6, 1963)
  O nastanku, razvoju in pomenu priimkov (številka: 6, 1963)
  Govorne vaje v osnovni šoli (številka: 6, 1963)
  Dvoje pisem Mirana Jarca Ivanu Goranu Kovačiću (številka: 7, 1963)
  O glagolskih naglasnih dubletah (številka: 7, 1963)
  Delni razgled po Toporišičevi stilistiki in stilu (številka: 7, 1963)
  Brecht pri nas do vojne (številka: 7, 1963)
  Pluskvamperfekt v slovenski knjigi (številka: 8, 1963)
  Ranko Marinković novelist in dramatik (številka: 8, 1963)
  Matija Murko, Izbrana dela (številka: 8, 1963)
  Boris Paternu: Estetske osnove Levstikove literarne kritike (številka: 8, 1963)
  Bibliografija slovenske literarne zgodovine za leto 1961 in 1962 (številka: 8, 1963)
  Bibliografija slovenskega jezikoslovja za leto 1961 in 1962 (številka: 8, 1963)
  Nekaj novih knjig o slovstvu NOB (številka: 8, 1963)
  Rimska lirika (številka: 8, 1963)
  Fonetika, fonologija in pravorečje v SP 1962 (številka: 8, 1963)
  Pesniški poskusi Frana Levca (številka: 1, 1963)
  Na sledi za Homerjem (številka: 1, 1963)
  Jezikovni pouk v srednji šoli (številka: 1, 1963)
  Zvonova bibliografija (številka: 1, 1963)
  Mirku Ruplu v spomin (številka: 1, 1963)
  Prispevek k zgodovini organizacije slovenističnega inštituta (številka: 1, 1963)
 10. 1964
   42

  Zapiska o jezikovni vzgoji in metodi jezikovnega pouka (številka: 2/3, 1964)
  Josip Vidmar, Drobni eseji (številka: 2/3, 1964)
  Vloga profesorja - knjižničarja v reformirani gimnaziji (številka: 2/3, 1964)
  K razvrstitvi moških samostalnikov na -r (številka: 2/3, 1964)
  Franc Miklošič (številka: 2/3, 1964)
  Besede z več pomeni in zahteva po jasnem izražanju (številka: 2/3, 1964)
  Tujke v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 2/3, 1964)
  Iz zgodovine slovenskih slovarjev (številka: 2/3, 1964)
  Glosa o jeziku (številka: 2/3, 1964)
  Uvodnik (številka: 2/3, 1964)
  Zanimivosti iz slovenske dialektologije (številka: 2/3, 1964)
  Meškova surka (številka: 2/3, 1964)
  Češka predelava Prešernovega Krsta pri Savici (številka: 2/3, 1964)
  Slovenci v najnovejši slovaški zgodovini svetovne literature (številka: 2/3, 1964)
  Ob 150-letnici Petra Petrovića Njegoša (številka: 2/3, 1964)
  Zaposlitev in položaj slavistov na šolah I. in II. stopnje (številka: 2/3, 1964)
  Najvažnejša stališča v pravopisni vojni (številka: 2/3, 1964)
  Govor slovenskega otroka (številka: 4/5, 1964)
  Polemika Vatroslava Kalenića Delni razgled po Toporišičevi stilistiki ali visoka šola sodobne polemike (številka: 4/5, 1964)
  Bibliografija Frana Miklošiča (številka: 4/5, 1964)
  Izlet v Prežihove kraje (številka: 4/5, 1964)
  Naš novi Pravopis (številka: 4/5, 1964)
  Nekaj misli o etimologijah (številka: 4/5, 1964)
  "Kondor 63" (številka: 4/5, 1964)
  Interpretacija poezije (številka: 4/5, 1964)
  Vuk Stefanović Karadžić (številka: 4/5, 1964)
  Pouk literarne zgodovine na višji stopnji osnovne šole (številka: 4/5, 1964)
  Ali še dajemo domače vaje? (številka: 4/5, 1964)
  Krleža in Cankar (številka: 4/5, 1964)
  Ob Jarčevem pesniškem prvencu (številka: 6, 1964)
  Slovar slovenskega knjižnega jezika (številka: 6, 1964)
  Prvi izpiti iz slovenščine na mariborski gimnaziji (številka: 6, 1964)
  Neznana Levčeva ocena Ivana Cankarja (številka: 6, 1964)
  Glosa o pravopisu (številka: 6, 1964)
  O humanistični šoli in izobrazbi (številka: 6, 1964)
  Iz kamna kruh (številka: 6, 1964)
  Nekaj misli o šolskih prireditvah (številka: 6, 1964)
  Blaznikovo posvetilo v Prešernovih Poezijah (številka: 6, 1964)
  Berilo za nižje strokovne šole (številka: 6, 1964)
  Poljska slavistika po drugi svetovni vojni (številka: 6, 1964)
  II. brižinski spomenik kot literarni problem (številka: 6, 1964)
  Ime Slovenec (številka: 9, 1964)
 11. 1965
   58

  številka: 1 (1965)
  številka: 2/3 (1965)
  številka: 4/5 (1965)
  številka: 6/7 (1965)
  številka: 8 (1965)
  Tržaško vprašanje (številka: 7/8, 1965)
  Miklošič in češka filologija (številka: 7/8, 1965)
  Brodar - ladjar (številka: 7/8, 1965)
  Posledice in pomen mariborskih slovenskih štipendij (številka: 7/8, 1965)
  Lirik in dramatik Miroslav Feldman (številka: 7/8, 1965)
  Razvoj jezikoslovja v 20. stoletju (številka: 7/8, 1965)
  Na poti k torzu? (številka: 7/8, 1965)
  Ob poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 7/8, 1965)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 7/8, 1965)
  Slovensko jezikoslovje in literarna zgodovina v letu 1963 (številka: 7/8, 1965)
  Narava v Prežihovih mladostnih delih (številka: 7/8, 1965)
  Madžarski literarni publicist o slovenski književnosti (številka: 7/8, 1965)
  Koroški delež v slovenski književnosti (številka: 7/8, 1965)
  Blok in Dostojevski (številka: 1, 1965)
  Izbrano delo Cirila Kosmača (številka: 1, 1965)
  Spominu Ivana Grafenauerja (številka: 1, 1965)
  O nastanku slovenskih narečij (številka: 1, 1965)
  Pomenska analiza besede baba (številka: 1, 1965)
  Iz zgodovine slovenskih besed (številka: 1, 1965)
  Marija Jalen: Spoznavajmo slovenski jezik (IV, V) (številka: 2/3, 1965)
  Dramatika Mirana Jarca (številka: 2/3, 1965)
  Akademik Bratko Kreft - častni član Slavističnega društva (številka: 2/3, 1965)
  "Skrajnostima" ali "skrajnostma"? (številka: 2/3, 1965)
  Skupinsko delo pri pouku slovenskega jezika (številka: 2/3, 1965)
  Quousque tandem? (številka: 2/3, 1965)
  Norma v sodobni italijanščini (številka: 2/3, 1965)
  Družinska kronika slovenskega meščanstva v romanih Mire Mihelič (številka: 2/3, 1965)
  Naglasni tipi slovenskega knjižnega jezika (številka: 2/3, 1965)
  In memoriam Tadeusz Lehr-Splawinski (številka: 2/3, 1965)
  Ruski pravopis na razpotju (številka: 4/5, 1965)
  Nekaj pripomb v zvezi s pomenskim razvojem besede baba (številka: 4/5, 1965)
  Češki frekvenčni slovar (številka: 4/5, 1965)
  Ideja in kvaliteta (številka: 4/5, 1965)
  Obravnava berila pri pouku slovenščine (številka: 4/5, 1965)
  Prežihov načrt za izseljensko povest (številka: 4/5, 1965)
  Slovenski imenotvorni proces (številka: 4/5, 1965)
  Slovnični in jezikovni pouk (številka: 4/5, 1965)
  Razmišljanje o Finžgarjevi prozi (številka: 4/5, 1965)
  Václav Machek (številka: 6/7, 1965)
  Dve pismi Petra Bezruča (številka: 6/7, 1965)
  Osnove Trubarjevega jezika (številka: 6/7, 1965)
  Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik (številka: 6/7, 1965)
  Ivan Goran Kovačić (številka: 6/7, 1965)
  Popravljena Slovenska slovnica (številka: 6/7, 1965)
  Srečko Kosovel (številka: 6/7, 1965)
  Iz ribiške terminologije (številka: 6/7, 1965)
  Teorija Praške šole o knjižnem jeziku (številka: 6/7, 1965)
  Nekaj misli ob Splošnem tehniškem slovarju (številka: 8, 1965)
  Avtorjev odnos do literarnih likov in oblikovanje intelektualne fiziognomije v romanu Senčni ples (številka: 8, 1965)
  Stanko Bunc: Spoznavajmo slovenski jezik (VII, VIII) (številka: 8, 1965)
  Epska podoba v Lokarjevi prozi (številka: 8, 1965)
  Teorija in praksa v Slovenščini za Slovence (številka: 8, 1965)
  Herman de Carinthia (številka: 8, 1965)
 12. 1966
   60

  številka: 1/2 (1966)
  številka: 3 (1966)
  številka: 4 (1966)
  številka: 5 (1966)
  številka: 6 (1966)
  številka: 7 (1966)
  številka: 8 (1966)
  Nekaj ugotovitev ob popolnem izpisu Vodnikovega rokopisnega nemško-slovenskega slovarja (številka: 1/2, 1966)
  Stil Prešernove pesmi (številka: 1/2, 1966)
  Župančičev "Ritem in metrum" (številka: 1/2, 1966)
  Vloga svetovne pri pouku narodnih književnosti (številka: 1/2, 1966)
  Drobec za zgodovino besede "vada" (številka: 1/2, 1966)
  Premene tonemov v oblikoslovnih vzorcih slovenskega knjižnega jezika (številka: 1/2, 1966)
  Literarnozgodovinski delež v Slavistični reviji (številka: 1/2, 1966)
  Spomin na profesorja Istvána Kniezso (številka: 1/2, 1966)
  Ob jubileju dr. Marje Boršnikove (številka: 1/2, 1966)
  Tema morja v novejši slovenski prozi (številka: 3, 1966)
  Trubar in mestni govor (številka: 3, 1966)
  Vrste oziralnih odvisnikov (številka: 3, 1966)
  Cenetu Kopčavarju v spomin (številka: 3, 1966)
  Pogledi na besedno umetnost (1898-1918) (številka: 3, 1966)
  Misli ob pouku slovenščine (številka: 4, 1966)
  Praktična stilistika (številka: 4, 1966)
  Neizrabljene stilne možnosti slovenščine pri prevodu Molitve za moje brate (številka: 4, 1966)
  Pogledi na besedno umetnost (1898-1918) (številka: 4, 1966)
  Slovenska dvojina in jezikovne plasti (številka: 4, 1966)
  M. J. Lermontov, Pesmi, Junak našega časa (številka: 4, 1966)
  Trije neznani primerki Bohoričeve slovnice iz leta 1584 (številka: 4, 1966)
  Naglasni in oblikoslovni tipi v akademijskem slovarju slovenskega knjižnega jezika (številka: 5, 1966)
  Iz ribiške terminologije (številka: 5, 1966)
  Vrste oziralnih odvisnikov (številka: 5, 1966)
  Ob "Slovensko-srbskohrvatskem slovarju" (1964) (številka: 5, 1966)
  Jakob Šolar - sedemdesetletnik (številka: 5, 1966)
  Utrjevanje pri jezikovnem pouku (številka: 5, 1966)
  Novi leksikon jugoslovanskih književnikov (številka: 5, 1966)
  Pogledi na besedno umetnost (1898-1918) (številka: 5, 1966)
  Slovenska narečja (številka: 5, 1966)
  V bistvu pisci gotovo prav mislijo --- (številka: 6, 1966)
  Oblikoslovna klasifikacija besed v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 6, 1966)
  Svojilna pripona -ica v južnoslovanski toponomastiki (številka: 6, 1966)
  Slovarski pripomočki (številka: 6, 1966)
  To in ono o obveznem čtivu (številka: 6, 1966)
  Vasja Predan, Od premiere do premiere (številka: 6, 1966)
  Vprašanje jezikovne kulture na Slovenskem (številka: 6, 1966)
  K tipologiji slovenskega in ruskega glagola (številka: 6, 1966)
  Vladimir Kavčič, Upanje (številka: 6, 1966)
  Še nekaj iz ribiške terminologije (številka: 7, 1966)
  Literarna zgodovina v novem učnem načrtu za osnovno šolo (številka: 7, 1966)
  Pisava sestavljenih pridevnikov (številka: 7, 1966)
  Besedna umetnina (številka: 7, 1966)
  Tri pesniške knjige (številka: 7, 1966)
  O jeziku strokovnega in umetnostnega besedila (številka: 7, 1966)
  Anton Slodnjak: Študije in eseji (številka: 7, 1966)
  Romantika in realizem v Jenkovih Obrazih (številka: 8, 1966)
  Pogovorni nedoločnik (številka: 8, 1966)
  O nekaterih vprašanjih slovenščine v šoli in javnem življenju (številka: 8, 1966)
  Viktor Kudelka o slovenski prozi, dramatiki in literarni zgodovini (številka: 8, 1966)
  Razvoj in tipologija slovenske književnosti (številka: 8, 1966)
  Glasoslovne spremembe pri pridevnikih na -ski iz krajevnih imen (številka: 4, 1966)
  Še kaj o slovenski rimi (številka: 8, 1966)
 13. 1967
   51

  številka: 1 (1967)
  številka: 2 (1967)
  številka: 3 (1967)
  številka: 4 (1967)
  številka: 5 (1967)
  številka: 6 (1967)
  številka: 7 (1967)
  številka: 8 (1967)
  Povedek in povedkovo določilo (številka: 1, 1967)
  Sedemdeset let Antona Bajca (številka: 1, 1967)
  O stilni podobi slovenskega slovstva v obdobju reformacije (številka: 1, 1967)
  Jezik v Župančičevi prevodni prozi (številka: 1, 1967)
  Še o Slovensko-srbohrvatskem slovarju (številka: 1, 1967)
  Jezik v Župančičevi prevodni prozi (številka: 2, 1967)
  O dramatičnem razvoju naše romantike (številka: 2, 1967)
  O stilni podobi slovenskega slovstva v obdobju reformacije (številka: 2, 1967)
  Jezik v Župančičevi prevodni prozi (številka: 3, 1967)
  Za enakopravnost slovenskega jezika (številka: 3, 1967)
  Martin Kačur (številka: 3, 1967)
  Strukturiranost slovenskih glasov in predvidljivost njihove razvrstitve (številka: 3, 1967)
  Vabilo k preučevanju transformacijske generativne slovnice (številka: 3, 1967)
  O stilni vlogi zanikanega pogojnika (številka: 3, 1967)
  Niko Grafenauer: Pedenjped (številka: 4, 1967)
  Vsega ni kriv slavist (številka: 4, 1967)
  O izmenični izpeljavi in konverziji v slovenskih krajevnih imenih (številka: 4, 1967)
  Glavni leposlovni tokovi v Sloveniji med prvo in drugo svetovno vojno (številka: 4, 1967)
  Poizkus modernejše obravnave glagolskih kategorij (številka: 4, 1967)
  Ob stoletnici rojstva Marice Nadliškove (številka: 4, 1967)
  Slovenian-English glossary of linguistic terms (številka: 4, 1967)
  Ob šestdesetletnici Antona Ocvirka (številka: 4, 1967)
  Register v Dalmatinovi Bibliji (številka: 4, 1967)
  Martin Kačur (številka: 4, 1967)
  Pripombe o pomenu lastnih imen (številka: 5, 1967)
  Iz zgodovine slovenskih besed čompa, čompe (številka: 5, 1967)
  O Cankarjevem Epilogu Vinjetam 1899 (številka: 5, 1967)
  Boris Merhar - šestdesetletnik (številka: 6, 1967)
  Čitanke in slovnice za porabske Slovence (številka: 6, 1967)
  O medsebojnem jezikovnem vplivanju Slovanov in Madžarov (številka: 6, 1967)
  Začetki slovenskega slovarstva v 16. stoletju (številka: 6, 1967)
  Neznano Murnovo pismo (številka: 7, 1967)
  Ruska poezija ob oktobrski revoluciji (številka: 7, 1967)
  Pogledi slovenskih marksistov na književnost (1919-1941) (številka: 7, 1967)
  Stanko Bunc - šestdesetletnik (številka: 7, 1967)
  "Sovjetska književnost" ali "sovjetske književnosti" (številka: 7, 1967)
  Kocbekova Listina (številka: 7, 1967)
  Antični pisci pod udarom cenzure (številka: 7, 1967)
  Ustroj Kersnikovih "Mačkovih očetov" znotraj Kmetskih slik (številka: 8, 1967)
  André Mazon (1881-1967) (številka: 8, 1967)
  Pogledi slovenskih marksistov na književnost (1919-1941) (številka: 8, 1967)
  Predvidljivost slovenske knjižne samoglasniške kolikosti in kakovosti (številka: 8, 1967)
  Poljski lirik Leopold Staff (številka: 8, 1967)
 14. 1968
   56

  številka: 1 (1968)
  številka: 2 (1968)
  številka: 3 (1968)
  številka: 4 (1968)
  številka: 5 (1968)
  številka: 6 (1968)
  številka: 7 (1968)
  številka: 8 (1968)
  O slovničnih kategorijah (številka: 1, 1968)
  Pomenska kategorija "kruh" (številka: 1, 1968)
  Nastanek in razvoj dveh proznih struktur v slovenskem realizmu 19. stoletja (številka: 1, 1968)
  Proza Ivana Cankarja (številka: 1, 1968)
  O pomenskih kategorijah samostalnika v povedkovi rabi (številka: 1, 1968)
  Stanje slovenščine v javni rabi in sklepi ljutomerskega zborovanja (številka: 2, 1968)
  Anton Breznik: Življenje besed (številka: 2, 1968)
  Sklepi rednega občnega zbora SDS (številka: 2, 1968)
  Nekaj misli o estetski vzgoji v poklicnih šolah (številka: 2, 1968)
  Položaj in strokovna obremenitev slavistov na naših šolah (številka: 2, 1968)
  O strokovni usposobljenosti predavateljev slovenščine in o jezikovni ravni predavanj na naših šolah (številka: 2, 1968)
  Pomenska kategorija "kruh" (številka: 2, 1968)
  Naklonskost oblik, ki izražajo prihodnji čas (številka: 2, 1968)
  Brüder Grimm Gedenken 1963 (številka: 3, 1968)
  Juš Kozak ter življenjski in leposlovni realizem (številka: 3, 1968)
  Slovenska tkalska terminologija (številka: 3, 1968)
  Proza Prežihovega Voranca (številka: 3, 1968)
  Prvi bolgarsko-srbohrvaški slovar (številka: 3, 1968)
  Slovenski knjižni jezik (številka: 3, 1968)
  Nepravi premi govor (številka: 4, 1968)
  Slovenski in hrvatski književni stiki (številka: 4, 1968)
  Misel o našem slovenskem jeziku (številka: 4, 1968)
  Naklonska nikalnica ob pogojniku (številka: 4, 1968)
  Avgust dr. Pavel (številka: 4, 1968)
  Proza Cirila Kosmača (številka: 4, 1968)
  Slovenski tržaški pripovedniki (številka: 5, 1968)
  Ženski liki v Vorančevih novelah (številka: 5, 1968)
  Letošnji šestdesetletnici slovenskih literarnih zgodovinarjev (številka: 5, 1968)
  O nastanku Prežihovih Solzic (številka: 5, 1968)
  Razvoj prostega stavka v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 5, 1968)
  Karel Oštir - osemdesetletnik (številka: 6, 1968)
  Problematika naglaševanja v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 6, 1968)
  Šolske naloge in poprava (številka: 6, 1968)
  Ko se bo oglasila zlata ptica --- (številka: 6, 1968)
  Priredni odnosi v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 6, 1968)
  Štajerska narečja (številka: 6, 1968)
  Makedonsko-slovenski književni stiki (številka: 7, 1968)
  Lirske in epske pesniške oblike v obdobju slovenske moderne (številka: 7, 1968)
  Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 7, 1968)
  Brižinski spomeniki (številka: 7, 1968)
  Sedemdeset let Rudolfa Kolariča (številka: 7, 1968)
  V spomin Jakoba Šolarja (številka: 8, 1968)
  Arabske besede v slovenščini naših izseljencev v Egiptu (številka: 8, 1968)
  Slovenski razsvetljenci in Metastasio (številka: 8, 1968)
  Iz zgodovine slovenskega besedja (številka: 8, 1968)
  Beseda Mišku Kranjcu (številka: 8, 1968)
  Lirske in epske pesniške oblike v obdobju slovenske moderne (številka: 8, 1968)
  O mojem jezikoslovnem delu (številka: 8, 1968)
 15. 1969
   91

  številka: 1 (1969)
  številka: 2 (1969)
  številka: 3 (1969)
  številka: 4 (1969)
  številka: 5 (1969)
  številka: 6 (1969)
  številka: 7 (1969)
  številka: 8 (1969)
  Jan Baukart, Štorije vüjeca Balaža no drüge (številka: 1, 1969)
  Kako nam je pisati jubilejne članke? (številka: 1, 1969)
  Odločevalna in dopolnjevalna vprašanja (številka: 1, 1969)
  Leopold Suhodolčan: Pikapolonček (številka: 1, 1969)
  Razmerje med besedilom in napevom v ljudski pesmi (številka: 1, 1969)
  Od slovstvene zgodovine k slovstvenoestetski vzgoji (številka: 1, 1969)
  "Po eni strani - po drugi strani" (številka: 1, 1969)
  Idejna in oblikovna tipologija Cankarjeve dramatike (številka: 1, 1969)
  Nove slovstvene vrste (številka: 1, 1969)
  Optimale slovenskih samoglasnikov (številka: 1, 1969)
  Ob jubilejnih člankih v reviji Jezik in slovstvo (številka: 1, 1969)
  O stilemih kot "Po eni strani - po drugi strani" (številka: 1, 1969)
  Raba nedoločnika (številka: 2, 1969)
  Vrednost kabinetnega pouka (številka: 2, 1969)
  Sklanjatev tujk, v izvornem jeziku ženskega spola (številka: 2, 1969)
  Stopnjevalno ali gradacijsko priredje (številka: 2, 1969)
  Prekmurski pisatelji v Šafárikovi Zgodovini južnoslovanskega slovstva (številka: 2, 1969)
  Kako sklanjati besedo kenning? (številka: 2, 1969)
  Od primere do primerjalnega odvisnika (številka: 2, 1969)
  O eno- in večglasnosti nekaterih besednih kategorij (številka: 2, 1969)
  Rudolf Rakuša, Od hieroglifov do slovenske stenografije (številka: 3, 1969)
  Očetnoimenska krajevna imena z obrazili -ci, -ovci in -inci v slovenskem jeziku (številka: 3, 1969)
  Klicaj v stavkih brez velelnika (številka: 3, 1969)
  Velika začetnica pri imenih zdravil (številka: 3, 1969)
  Ob imenih slovenskih krajev v Italiji (številka: 3, 1969)
  Oktobrska revolucija in slovenska književnost (številka: 3, 1969)
  O stavku, stavčnih členih in razmerju med povedkom in osebkom (številka: 3, 1969)
  Izpiti za sprejem učencev v srednjo šolo (številka: 3, 1969)
  Ali se zdravila pišejo z veliko začetnico? (številka: 3, 1969)
  O poveljevalnem jeziku NOB Slovenije (številka: 4, 1969)
  Praslovanska a-sklanjatev v slovenskih narečjih (številka: 4, 1969)
  Nekaj zanimivih besed in pomenov iz Bele krajine (številka: 4, 1969)
  O transferju oz. transferu (številka: 4, 1969)
  Župančičevo pismo Murnu (številka: 4, 1969)
  Prekmursko narečno besedje v rokopisu iz leta 1862 (številka: 4, 1969)
  Primerjalni postopek pri pouku slovenščine (številka: 4, 1969)
  O rdečem svinčniku in lepem stilu (številka: 5, 1969)
  Zgodovinska in pisateljska resnica v Pregljevem tolminskem ciklu (številka: 5, 1969)
  Težave z učbeniki za književnost na srednjih šolah (številka: 5, 1969)
  Literarna in kulturnozgodovinska ekskurzija po Celju (številka: 5, 1969)
  Memento ob 2. knjigi Cankarjevega zbranega dela (številka: 5, 1969)
  Podredje v vlogi priredja (številka: 5, 1969)
  Začetek in konec spisa (številka: 5, 1969)
  Nekaj stališč k odprtim pravopisnim in pravorečnim problemom (številka: 6, 1969)
  Zakaj zatajujemo svoj materni jezik? (številka: 6, 1969)
  O premem govoru (številka: 6, 1969)
  Josip Matešić: Odzadnji slovar srbohrvaščine (številka: 6, 1969)
  Ponovitve kot skladenjski in slogovni pojav (številka: 6, 1969)
  Marijan Tršar: Zgodbe o psu Riku (številka: 6, 1969)
  Literarna in kulturnozgodovinska ekskurzija v Celju (številka: 6, 1969)
  Govorne vaje v seminarju slovenskega jezika (številka: 6, 1969)
  Delež leposlovja v slovenskih mladinskih listih (številka: 7, 1969)
  K zgodovini svobodnega verza v slovenščini (številka: 7, 1969)
  Še en dokaz za rabo slovenščine v javnosti (številka: 7, 1969)
  Slovenski jezik za nesloveniste na Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 7, 1969)
  Anton Slodnjak - sedemdesetletnik (številka: 7, 1969)
  Teorija knjižnega jezika (številka: 7, 1969)
  To in ono o jezikovnem pouku (številka: 8, 1969)
  Slovensko-ruski slovar (številka: 8, 1969)
  Zapisek o naši "novi literarni znanosti" (številka: 8, 1969)
  Delo in problemi mariborske podružnice SD ter slavistov sploh (številka: 8, 1969)
  Dvojezično šolstvo v Prekmurju (številka: 8, 1969)
  Ankete za določitev naglasnega mesta ter kakovosti in kolikosti naglašenega samoglasnika (številka: 8, 1969)
  Zakaj v Prekmurju samo dvojezične šole? (številka: 8, 1969)
  Iz zgodovine slovenskega besedja (številka: 8, 1969)
  Mlade trave (številka: 5, 1969)
  Monografija o Levu Nikolajeviču Tolstoju (številka: 3, 1969)
  Stavčna brezvezja v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 8, 1969)
  Pisma Mihaela Bakoša Mihaelu Institorisu - Mošovskemu (številka: 1, 1969)
  Ali se pridevniki smejo stopnjevati kakorkoli? (številka: 1, 1969)
  O metaforah na splošno, posebej in še kaj (številka: 1, 1969)
  Pridevniki, ki se stopnjujejo z obrazili (številka: 1, 1969)
  O izvoru trohejskega deseterca v Prešernovi baladi Pesem od Lepe Vide (številka: 1, 1969)
  Dijaške interpretacije (številka: 1, 1969)
  Problem renesanse in baroka v slovenski književnosti (številka: 1, 1969)
  Štiri zanimivosti iz belokranjskega narečja (številka: 2, 1969)
  Pisma Mihaela Bakoša Mihaelu Institorisu - Mošovskemu (številka: 2, 1969)
  Besedni romanizmi v slovenskem časopisnem jeziku (številka: 2, 1969)
  Akademiku Viktorju Vladimiroviču Vinogradovu v spomin (številka: 2, 1969)
  France Koblar - osemdesetletnik (številka: 2, 1969)
  Župančičevi v Ljubljani od 1892 do 1935 (številka: 2, 1969)
  Pomenoslovni paberki iz zgornje Terske doline (številka: 2, 1969)
  Pisma Mihaela Bakoša Mihaelu Institorisu - Mošovskemu (številka: 3, 1969)
 16. 1970
   54

  Nekaj misli k jezikovni kulturi absolventov srednjih šol (številka: 3, 1970)
  Vodnikov Zadovoljni Kranjec kot primer iz poezije razsvetljenstva (številka: 3, 1970)
  Prvi učbenik poljskega jezika v slovenščini (številka: 3, 1970)
  Nova zgodovina hrvatskega slovstva (številka: 4, 1970)
  O književni vrsti, zvrsti, tipu (številka: 4, 1970)
  Jezikoslovje na VI. kongresu Zveze slavističnih društev Jugoslavije v Budvi (številka: 4, 1970)
  Iz zgodovine slovenskega besedja (številka: 4, 1970)
  Uvodna beseda k diskusiji o dosežkih in problemih sodobne slovenske literarne zgodovine (številka: 4, 1970)
  Slovstvena zgodovina na kongresu jugoslovanskih slavistov v Budvi (številka: 5, 1970)
  Slavistični poučni izlet na Kozjansko (številka: 5, 1970)
  Poučni izleti (številka: 5, 1970)
  Nekaj misli ob knjigi Kako je mogoče? (številka: 5, 1970)
  Češko-slovenski slovar Frana Bradača (številka: 5, 1970)
  "Vitezi brez meča" ali "Biznis je biznis" (številka: 5, 1970)
  Župančičeva Abeceda v verzih (številka: 5, 1970)
  Metaforičnost pesniškega jezika (številka: 6, 1970)
  O položaju učiteljev materinskega jezika in književnosti (številka: 6, 1970)
  Stanko Cajnkar - sedemdesetletnik (številka: 6, 1970)
  Začetki filološke znanosti (številka: 6, 1970)
  Je pouk slovenščine res neuspešen? (številka: 7/8, 1970)
  O pridevniku v povedni rabi (številka: 7/8, 1970)
  Hrvatski jezikoslovni slovar (številka: 7/8, 1970)
  Slovenska Koroška v prozi, pesmi in drami od 1919 do 1942 (številka: 7/8, 1970)
  Stanko Bunc (30.X.1907 - 5.XI.1969) (številka: 7/8, 1970)
  Analiza s pomočjo sinteze in sintetizatorji (številka: 7/8, 1970)
  O zagrebški reviji "Kaj" (številka: 7/8, 1970)
  Študija o Podlimbarskem (številka: 7/8, 1970)
  Pridevniki na -ški in -čki (številka: 7/8, 1970)
  Slovnično znanje absolventov srednjih šol (številka: 7/8, 1970)
  Problem dveh tipov slovenske književnosti s posebnim ozirom na njen koroški del (številka: 7/8, 1970)
  K zgodovini svobodnega verza v slovenščini (številka: 7/8, 1970)
  Pridevniki na -inski, -ovski, -evski (številka: 7/8, 1970)
  Glagoli s čustveno obarvano pripono (številka: 7/8, 1970)
  Petdeset let jezikoslovne slavistike na ljubljanski Filozofski fakulteti (številka: 15, 1970)
  Vprašanje beloruskega jezika in jezikoslovja (številka: 7/8, 1970)
  Predromantični narodno-kulturni koncepti v koroški Carinthii (številka: 1/2, 1970)
  Da ne bi ostali predolgo začetniki (številka: 1/2, 1970)
  Spol samostalnikov v ruščini in slovenščini (številka: 1/2, 1970)
  Primer iz statistične lingvistike: skriti red (številka: 1/2, 1970)
  Primož Kozak: Legenda o svetem Che (številka: 1/2, 1970)
  Kaj je pravzaprav književnost za otroke (številka: 1/2, 1970)
  France Bezlaj (številka: 1/2, 1970)
  Slovnično znanje absolventov srednjih šol (številka: 1/2, 1970)
  Viktor Smolej (številka: 1/2, 1970)
  Vaje za bogatenje besednega zaklada (številka: 1/2, 1970)
  O makedonskih prevodih Cankarjevega "Hlapca Jerneja" (številka: 3, 1970)
  Dramatika (številka: 3, 1970)
  Lirika (številka: 3, 1970)
  Primer sintaktičnega kalka (številka: 3, 1970)
  Pisava in raba slovenskih krajevnih imen v Italiji (napačne oblike, kulturne spačenke in vrzeli v SP 1962) (številka: 3, 1970)
  Janko Kotnik - petinosemdesetletnik (številka: 3, 1970)
  Pripovedna proza (številka: 3, 1970)
  Jenkova filozofska lirika (številka: 4, 1970)
  O predmetu in metodologiji psiholingvistike, o možnostih njene aplikacije (številka: 5, 1970)
 17. 1971
   71

  O zvrsteh čtiva (številka: 4, 1971)
  Nareki (številka: 4, 1971)
  Iz zgodovine slovenskega besedja (številka: 4, 1971)
  Mate Hraste (številka: 4, 1971)
  Razvojna pot slovenske poezije od prvih začetkov do Prešerna (številka: 4, 1971)
  Popravljanje domačih nalog nekoliko drugače --- (številka: 4, 1971)
  Glagolski derivati - žigati, - žagati (številka: 4, 1971)
  Nekaj razmišljanj ob Majcnovi smrti (številka: 4, 1971)
  Prešernov grški citat (številka: 4, 1971)
  Preporodovca in kladivarja Juša Kozaka kulturna in narodna koncepcija, izpovedana v literarnem pismu o Gospodinu Franju (številka: 4, 1971)
  Nikolaj Fjodorovič Preobraženski (številka: 4, 1971)
  Poljska knjiga o vprašanjih splošnega jezikoslovja (številka: 4, 1971)
  Bruno Meriggi (številka: 5, 1971)
  Poročilo o delu republiškega odbora SDS (številka: 5, 1971)
  Prijateljev pregled slovenske književnosti v madžarščini (številka: 5, 1971)
  O nekaterih podobnostih Gradnikove poezije z italijansko in latinsko (številka: 5, 1971)
  Kje so začetki slovenskega knjižnega jezika? (številka: 5, 1971)
  Novejša srbohrvatska leksikografija (številka: 5, 1971)
  Staro in novo gradivo za terska krajevna imena (številka: 5, 1971)
  Staro in novo gradivo za terska krajevna imena (številka: 6, 1971)
  Anketa o pouku slovenske književnosti na srednjih šolah (številka: 6, 1971)
  Nič ni veliko ali majhno razen v primerjavi (številka: 6, 1971)
  Dopolnilno gradivo k problemu slovanskih prefiksov eN in oN (številka: 6, 1971)
  Novejša srbohrvatska leksikografija (številka: 6, 1971)
  Patriotizem v mladinski književnosti (številka: 6, 1971)
  "Spoznavajmo slovenski jezik" v jezikoslovni in metodični osvetlitvi (številka: 6, 1971)
  Prešernov Krst pri Savici (številka: 6, 1971)
  Odgovornost prevajanja iz madžarščine (številka: 7, 1971)
  Praktična poljska stilistika (številka: 7, 1971)
  Brezpomemben : nepomemben - izpeljanke in sestavljenke (številka: 7, 1971)
  Brozovićev Standardni jezik (številka: 7, 1971)
  "Spoznavajmo slovenski jezik" v jezikoslovni in metodični osvetlitvi (številka: 7, 1971)
  Patriotizem v mladinski književnosti (številka: 7, 1971)
  Začetki slovenske jezikoslovne misli (številka: 7, 1971)
  Iz zgodovine slovenskega besedja (številka: 8, 1971)
  Pohlinovo jezikoslovno delo (številka: 8, 1971)
  Sprehod skozi tersko besedišče (številka: 8, 1971)
  Monografija o slovanskih števnikih (številka: 8, 1971)
  Pouk Sonetov nesreče (številka: 8, 1971)
  "Spoznavajmo slovenski jezik" v jezikoslovni in metodični osvetlitvi (številka: 8, 1971)
  Lepo te pozdravljam in lepo Te pozdravljam (številka: 8, 1971)
  Vaje za logično grajenje spisa (številka: 8, 1971)
  Ivšićeva slovanska primerjalna slovnica (številka: 8, 1971)
  Posebnosti slovenske leksike (številka: 8, 1971)
  Zapis ob tretjem seminarju za sorabistiko v Budišinu (številka: 1/2, 1971)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 1/2, 1971)
  Odličen ruski prikaz slovenske književnosti med obema vojnama (številka: 1/2, 1971)
  Možnosti razločevanja med leposlovnim jezikom in drugimi rabami jezika (številka: 1/2, 1971)
  Leksikološke glose (številka: 1/2, 1971)
  Petdesetletnica "Križove poti" Alojzija Clignona (številka: 1/2, 1971)
  Glavni števniki v ruščini in slovenščini (številka: 1/2, 1971)
  Pisma Zavodu za šolstvo SRS ob predlogih za nove osnovnošolske in srednješolske učne načrte (številka: 1/2, 1971)
  Horacij v dubrovniški književnosti (številka: 1/2, 1971)
  Vrste in naslovi spisov pri pouku materinščine (številka: 1/2, 1971)
  Metodične možnosti za pouk spisja in govornih vaj (številka: 1/2, 1971)
  Izhajati je začela zbirka Lirika (številka: 1/2, 1971)
  Drug drugemu naproti (številka: 1/2, 1971)
  France Prešeren, Szonettkoszorú - Sonetni venec (številka: 1/2, 1971)
  Eristika in eristični prijemi (številka: 1/2, 1971)
  Moletovi spomini (številka: 3, 1971)
  Bürgerjeva Lenora pri Prešernu in Žukovskem (številka: 3, 1971)
  Pisma Zavodu za šolstvo ob predlogih za nove osnovnošolske in srednješolske učne načrte (številka: 3, 1971)
  Rodilnik pridevnikov in zaimkov kot formalni eksponent pri navezavi (številka: 3, 1971)
  Poročilo o delu republiškega odbora SDS (številka: 3, 1971)
  Oznaka slovenskega pogovornega jezika v Celju in okolici (številka: 3, 1971)
  Učni načrti za srednje šole (številka: 3, 1971)
  Zavodu za spomeniško varstvo Ljubljana (številka: 3, 1971)
  Valentin Vodnik in F. M. Dostojevski v Kondorju (številka: 3, 1971)
  Bibliografija slovanskega jezikoslovja v Sovjetski zvezi (številka: 3, 1971)
  Slovanske književnosti 20. stoletja (številka: 3, 1971)
  Poročilo katedre za zgodovino slovenske književnosti (na Filozofski fakulteti) o stanju stroke in delovnem načrtu (številka: 3, 1971)
 18. 1972
   77

  VII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (številka: 4, 1972)
  Pripomba h končnici -ega za tožilnik ednine moškega in srednjega spola (številka: 4, 1972)
  Program raziskovalnih nalog literarnih zgodovinarjev - slavistov in predlogi, ki jih narekuje položaj stroke (številka: 4, 1972)
  Profesor Janko Orožen - osemdesetletnik (številka: 4, 1972)
  Poročilo o delu republiškega odbora SDS (številka: 4, 1972)
  Kašubski slovar (številka: 4, 1972)
  Celjski seminar o vprašanjih sodobnega slovenskega knjižnega jezika in njegovega poučevanja (številka: 4, 1972)
  Seminar jezika in literature za tuje slaviste v Beogradu (številka: 4, 1972)
  Sprehod skozi tersko besedišče (številka: 4, 1972)
  Slovenski jezikoslovci in literarni zgodovinarji s celjskega pokrajinskega območja (številka: 4, 1972)
  Pisma Zavodu za šolstvo ob predlogih za nove osnovnošolske in srednješolske učne načrte (številka: 4, 1972)
  Iz mojega življenja in dela (številka: 4, 1972)
  Razmerja med slovensko in slovansko leksiko (številka: 4, 1972)
  Torej še enkrat o Kosovelovem konstruktivizmu (številka: 4, 1972)
  Celjski seminar o vprašanjih sodobnega slovenskega knjižnega jezika in njegovega poučevanja (številka: 4, 1972)
  Ruben Ivanovič Avanesov v slovanskem jezikoslovju (številka: 5, 1972)
  Pogled na zgodnji ruski strukturalizem (številka: 5, 1972)
  O slovenskem časnikarskem jeziku (številka: 5, 1972)
  Prežihova in Perkonigova upodobitev dogodkov ob koroškem plebiscitu (številka: 5, 1972)
  Stilistične vaje v osnovni šoli (številka: 5, 1972)
  Prekmursko skôzniti? (številka: 5, 1972)
  Slovenski bibliografski priročnik (številka: 5, 1972)
  Slovstvo v času NOB kot periodizacijsko vprašanje (številka: 5, 1972)
  Naša ljudska modrost v pregovorih in rekih (številka: 5, 1972)
  Novembrski literarno-znanstveni srečanji v Makedoniji (številka: 5, 1972)
  Kultura slovenskega jezika v zgodovini našega jezikoslovja (številka: 5, 1972)
  Novi sovjetski učbenik ruščine za tujce (številka: 5, 1972)
  Kosovelova balada o brinovki (številka: 6, 1972)
  Oris dveh osnovnih pojavnih oblik sistema knjižnega jezika (številka: 6, 1972)
  Zakaj ne po slovensko? (številka: 6, 1972)
  Še o konstruktivizmu (številka: 6, 1972)
  Prešernove Poezije (številka: 6, 1972)
  Zakaj ne po slovensko? (številka: 6, 1972)
  Poučni izlet v tri doline: Savinjsko, Šaleško in Zadrečko (številka: 6, 1972)
  Kje so meje pravopisnih norm? (številka: 6, 1972)
  Kratka literarna enciklopedija (številka: 6, 1972)
  Poljska monografija o južnoslovanskih krajevnih imenih s pripono -ci (številka: 6, 1972)
  Faksimile Staničevih pesmi za kmete ino mlade ljudi (številka: 6, 1972)
  Novo področje jezikoslovja - kinesika (številka: 6, 1972)
  Poročilo o delu republiškega odbora SDS (številka: 7/8, 1972)
  Hospitacijsko delo pri pouku slovenskega jezika v osnovni šoli (številka: 7/8, 1972)
  Novi prekmurski tiski (številka: 7/8, 1972)
  Aktivni primerjalni postopek pri pouku slovnice in njegova pedagoška vrednost (številka: 7/8, 1972)
  Stilne formacije v slovenski književnosti med obema vojnama (številka: 7/8, 1972)
  Pisma Zavodu za šolstvo ob predlogih za nove osnovnošolske in srednješolske učne načrte (številka: 7/8, 1972)
  Profesorju Milku Kosu v spomin (številka: 7/8, 1972)
  Primerjava adaptacije tujega besedja v ruščini in slovenščini (številka: 7/8, 1972)
  Ivo Brnčić kot umetnik (številka: 7/8, 1972)
  Partizanske pesmi Čibejeve mame (številka: 7/8, 1972)
  Profesor Emil Štampar - šestdesetletnik (številka: 7/8, 1972)
  O začetkih slovenskega pesništva (številka: 7/8, 1972)
  Poučni izlet v tri doline: Savinjsko, Šaleško in Zadrečko (številka: 7/8, 1972)
  Magnetofonski trakovi za pouk tujih jezikov (številka: 1/2, 1972)
  Iz dnevnika gledališkega lektorja (številka: 1/2, 1972)
  Hitro branje (številka: 1/2, 1972)
  Slovenska literarna avantgarda v 20. letih XX. stoletja (številka: 1/2, 1972)
  Kreftov Človek mrtvaških lobanj (številka: 1/2, 1972)
  O pouku slovenskega knjižnega jezika na tehniških šolah (številka: 1/2, 1972)
  Važnejša literatura o slovenski dramatiki (številka: 1/2, 1972)
  O jeziku v osvobodilnem boju (številka: 1/2, 1972)
  Pomen Jana Baudouina de Courtenaya za slovenistiko (številka: 1/2, 1972)
  Pregled slovenske dramatike (številka: 1/2, 1972)
  Celovito delo o jezikovni kulturi (številka: 1/2, 1972)
  Uzus pri ogovoru v ruščini (številka: 1/2, 1972)
  Za boljši pouk materinščine na poklicnih šolah (številka: 1/2, 1972)
  Možnosti in izkušnje slovenističnega študija v Zadru (številka: 1/2, 1972)
  Pregled tujih kritičnih mnenj in pripomb o Slovarju slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 1972)
  Kette in Bevk v "slovenski kulturni zakladnici" (številka: 3, 1972)
  Slovar starocerkvenoslovanskega jezika (številka: 3, 1972)
  Latinski pisci na Slovenskem (številka: 3, 1972)
  Prva knjiga Skokovega Etimološkega slovarja (številka: 3, 1972)
  Poskus nove obravnave slovenskega fonološkega sistema (številka: 3, 1972)
  Prirejeni izbor spisov Noama Chomskega v srbohrvaščini (številka: 3, 1972)
  Profesor Milan Grošelj - sedemdesetletnik (številka: 3, 1972)
  Literarno muzejstvo pri nas in po svetu (številka: 3, 1972)
  Ob sedemdesetletnici profesorja Janka Jurančiča (številka: 3, 1972)
  Slovensko leposlovje na srbohrvaškem jezikovnem območju (1945-1970) (številka: 3, 1972)
 19. 1973
   62

  Profesor Stanko Škerlj- osemdesetletnik (številka: 4, 1973)
  Načelne misli Jana Baudouina de Courtenaya (številka: 4, 1973)
  Primer ocenjevanja (številka: 4, 1973)
  Ob monografiji o besednih zvezah v beloruščini (številka: 4, 1973)
  Tine Orel ob šestdesetem letu (številka: 4, 1973)
  Ali terjati ali zahtevati? (številka: 4, 1973)
  Mojster in Margareta Mihaila Bulgakova (številka: 4, 1973)
  Norma in sistem (številka: 4, 1973)
  Prevajanje iz hrvaške in srbske književnosti v slovenščino po letu 1945 (številka: 4, 1973)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 4, 1973)
  Slovesnost v Derendingenu (številka: 4, 1973)
  Jenkova pripovedna proza (številka: 5, 1973)
  Karingerjevo darilo dveh Prešernovih pesmi o J.N. Hradeckem Deželnemu (Narodnemu) muzeju v Ljubljani (številka: 5, 1973)
  Obseg opisnega stopnjevanja v slovenščini (številka: 5, 1973)
  Varšavska konferenca o semantični strukturi in sklenjenosti besedila (številka: 5, 1973)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 5, 1973)
  Prislov "sem" in vprašanje polglasnika (številka: 5, 1973)
  Srbski otroški slovar (številka: 5, 1973)
  Slovenski poslovni jezik (številka: 5, 1973)
  Nova znanstvena izdaja Slovenskih ljudskih pesmi (številka: 6, 1973)
  Vaje sestavljanja (zlaganja) verzov (številka: 6, 1973)
  Župančičeva pesem "Tiho prihaja mrak" v treh ruskih prevodih (številka: 6, 1973)
  Vaje v pesniškem izražanju (številka: 6, 1973)
  Tri nove razprave o slovenski literaturi v ruščini (številka: 6, 1973)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 6, 1973)
  Cvet (številka: 6, 1973)
  Koblarjeva Slovenska dramatika I (številka: 6, 1973)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 7/8, 1973)
  Postscriptum k spisu o literarnih muzejih (številka: 7/8, 1973)
  Pomenska in stilna razsežnost besede primer (številka: 7/8, 1973)
  O pripravljanju novega srednješolskega učnega načrta za pouk književnosti (številka: 7/8, 1973)
  Gradacijsko priredje v slovenskem knjižnem jeziku (številka: 7/8, 1973)
  Zadržstljivi pogovor Mihaela Zagajška (številka: 7/8, 1973)
  Ruska jezikovna vadnica za 1. in 2. razred gimnazij (številka: 7/8, 1973)
  Profesorju Borisu O. Unbegaunu v spomin (številka: 7/8, 1973)
  Vramčev jezik in kajkavsko narečje (številka: 7/8, 1973)
  Slovenska akcentološka monografija (številka: 7/8, 1973)
  Poskus specifikacije romantike v slovstvih jugoslovanskih narodov (številka: 7/8, 1973)
  Proces oblikovanja uličnih imen (številka: 7/8, 1973)
  Furlanski lingvistični atlas (številka: 7/8, 1973)
  O zapisanih primerih uradne slovenščine 16., 17. in 18. stoletja (številka: 7/8, 1973)
  Vera Brnčič (zapis ob šestdesetletnici) (številka: 1/2, 1973)
  Zapis ob petinsedemdesetletnici Franca Sušnika (številka: 1/2, 1973)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 1/2, 1973)
  Iz moje slovarske delavnice (številka: 1/2, 1973)
  Jugoslovanski seminarji za tuje slaviste (številka: 1/2, 1973)
  Rod Otona Župančiča (številka: 1/2, 1973)
  Ob petinosemdesetletnici profesorja Karla Oštirja (številka: 1/2, 1973)
  Dr. Anton Kacin, Grammatica dela lingua Slovena (številka: 1/2, 1973)
  Nekaj misli ob sodobni organizaciji pouka književnosti (številka: 1/2, 1973)
  Mrtva srca (številka: 1/2, 1973)
  Neznani Jenko (številka: 1/2, 1973)
  Pismo reviji "Jezik in slovstvo" (številka: 1/2, 1973)
  Rozka Štefan ob šestdesetem letu (številka: 1/2, 1973)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 3, 1973)
  Osnutek učnega načrta za pouk književnosti na srednjih šolah (številka: 3, 1973)
  Okvirjenost Tavčarjeve pripovedi (številka: 3, 1973)
  Ideološka struktura Tavčarjevega Cvetja v jeseni (številka: 3, 1973)
  K šestdesetletnici Borisa Urbančiča (številka: 3, 1973)
  Jenkova Kratkočasnica o ukradenem oslu (AT 1529) (številka: 3, 1973)
  Poskus kontrastivne analize slovenskega fonema /v/ z angleškim fonemom /v/ (številka: 3, 1973)
  Predlog izboljšanega načrta za pouk književnosti na srednji šoli - o njegovi nadaljnji usodi (številka: 3, 1973)
 20. 1974
   72

  O priimku Čop (številka: 4, 1974)
  Lottehaus, "Werther" in Slovenci (številka: 4, 1974)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 4, 1974)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 4, 1974)
  Slavisti na Slovaškem in Moravskem (številka: 4, 1974)
  Slovenščina v obrednikih (številka: 4, 1974)
  Janko Jurančič: Srbohrvatsko-slovenski slovar, 2. razširjena izdaja, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1972 (številka: 4, 1974)
  Profesorju Karlu Oštirju v spomin (številka: 4, 1974)
  Govorne vaje v osnovni šoli (številka: 5, 1974)
  O jezikovnem in stilističnem delu učnega načrta slovenščine za gimnazije (številka: 5, 1974)
  Koroški kulturni dnevi (številka: 5, 1974)
  Prežihov Voranc, kot ga lahko predstavimo v srednji šoli (številka: 5, 1974)
  Ob dvajsetletnici lingvističnega krožka filozofske fakultete v Ljubljani (številka: 5, 1974)
  Poučni izlet po osrednji Štajerski (številka: 5, 1974)
  "Kontrolor Škrobar" v "Slovenski kulturni zakladnici" in Zadravčeva študija o njem (številka: 5, 1974)
  Slovenska prisežna obrazca iz srede 18. stoletja (številka: 6/7, 1974)
  Dve slovenski pesmi iz drugega desetletja 18. stoletja (številka: 6/7, 1974)
  Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva (številka: 6/7, 1974)
  O doslej neznanem slovenskem pesnjenju v dobi pred Pisanicami (številka: 6/7, 1974)
  Liber de simplicibus Benedicti Rinij (številka: 6/7, 1974)
  Pomen starogorskega spomenika za zgodovino slovenskega knjižnega jezika (številka: 6/7, 1974)
  Stara božična pesem v prekmurski inačici (številka: 6/7, 1974)
  Liber cantionum Carniolicarum (številka: 6/7, 1974)
  Dopolnilo k pregledu o zapisanih primerih uradne slovenščine iz 16., 17. in 18. stoletja (številka: 6/7, 1974)
  Nekaj drobnih dopolnil k članku o ekskurzijah po gorenjskem kotu (številka: 6/7, 1974)
  Prekmurske rokopisne pesmarice (številka: 6/7, 1974)
  Jezik in stil nove najdbe (številka: 6/7, 1974)
  Starogorski rokopis in oživitev vprašanja pismenske tradicije v srednjem veku (številka: 6/7, 1974)
  Rokopisno in arhivsko gradivo Koroške (številka: 6/7, 1974)
  Individualna prisega pred nepristranskim sodnikom iz leta 1691 (številka: 6/7, 1974)
  Jankovičev "Liebeswechsel" iz leta 1712 (številka: 6/7, 1974)
  Pliberška prisega iz druge polovice 17. stoletja (številka: 6/7, 1974)
  Mekinjska prisega (številka: 6/7, 1974)
  Slovenski prisežni pouk iz Metlike (številka: 6/7, 1974)
  Vpliv in vrednost Pohlinovega Besedisha (številka: 6/7, 1974)
  Poljski slavisti in kritiki o naši književnosti (številka: 8, 1974)
  Zmrzniti ali zamrzniti (številka: 8, 1974)
  Nekaj pripomb ob starogorskem rokopisu (številka: 8, 1974)
  Prispevek k slovenski retrospektivni bibliografiji (številka: 8, 1974)
  Beležke o prevodih Leninovih spisov v slovenščino (številka: 8, 1974)
  Angleški slavist o Prešernovih nemških pesmih (številka: 8, 1974)
  Ob stoletnici prve izdaje Krekove Einleitung in die slavische Literaturgeschichte (številka: 8, 1974)
  O vlogi dialekta pri pouku knjižnega jezika (številka: 8, 1974)
  Nekaj pripomb po objavi starogorskega rokopisa v JiS (številka: 8, 1974)
  Književna zvrst ali književna vrsta? (številka: 8, 1974)
  Maja Iljinična Ryžova: Slovenska poezija iz konca 19. do začetka 20. stoletja in ruska literatura (številka: 8, 1974)
  O češkem in slovaškem zanimanju za dva slovenska jezikoslovna spisa (številka: 8, 1974)
  K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije (številka: 8, 1974)
  O nekaterih problemih moderne v slovstvih jugoslovanskih narodov (številka: 8, 1974)
  Slovenska poezija in ruska literatura na prelomu stoletja (številka: 8, 1974)
  Literarnozgodovinske ekskurzije po Gorenjskem (številka: 8, 1974)
  Rožice in Zverinice iz Rezije (številka: 1, 1974)
  Ob dvajsetletnici (številka: 1, 1974)
  Beseda o Alfonzu Gspanu ob njegovi sedemdesetletnici (številka: 1, 1974)
  Monografija o leposlovnem ustvarjalcu Ivanu Tavčarju (številka: 1, 1974)
  Kopitar in Grki (številka: 1, 1974)
  Osemdeset let po Gabrščkovih Narodnih pripovedkah v Soških planinah (1894-1974) (številka: 1, 1974)
  Temelji za makedonsko literarno zgodovino (številka: 1, 1974)
  Poročilo o zanimivem učbeniku (številka: 1, 1974)
  Medkatedrsko posvetovanje slavistov v Sarajevu (številka: 1, 1974)
  O domačem branju (številka: 1, 1974)
  Kašubščina v luči jezikoslovnih raziskav (številka: 1, 1974)
  Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika (številka: 2/3, 1974)
  Antonu Kremplu v spomin (številka: 2/3, 1974)
  Slavistično zborovanje v Ljubljani (številka: 2/3, 1974)
  Pugljeva proza ob ponovnem branju (številka: 2/3, 1974)
  Kozakova pripovedna tehnika (številka: 2/3, 1974)
  Branje pesmi v tujem jeziku (številka: 2/3, 1974)
  Pojasnilo profesorju Merkuju (številka: 2/3, 1974)
  O jugoslovanskem seminarju za tuje slaviste (številka: 2/3, 1974)
  Odgovor na vprašanje profesorja Paternuja (številka: 2/3, 1974)
  Še enkrat o problemih ob starogorskem rokopisu (številka: 2/3, 1974)
 21. 1975
   88

  Ob smrti prof. Pavla Kalana (številka: 4, 1975)
  Madžarske izposojenke v prekmurščini (številka: 4, 1975)
  O vlogi besedne umetnosti v vzgojnem procesu (številka: 4, 1975)
  Linhartova soba v Radovljici (številka: 4, 1975)
  Zmotna radijska informacija o Mériméeju (številka: 4, 1975)
  Beseda o Brezniku (številka: 4, 1975)
  Učenje in urjenje pravopisa v osnovni šoli (številka: 4, 1975)
  Slavistična ekskurzija po škofjeloškem področju (številka: 4, 1975)
  X. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (številka: 4, 1975)
  "Plemenito drevo" (številka: 5, 1975)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 5, 1975)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 5, 1975)
  Nova rusistična jezikoslovna revija (številka: 5, 1975)
  O normi v knjižnem jeziku (številka: 5, 1975)
  Slavistična dejavnost Bratka Krefta (številka: 5, 1975)
  Slovenske zaimenske besede (številka: 5, 1975)
  Slavistična ekskurzija po škofjeloškem področju (številka: 5, 1975)
  V spomin Francetu Koblarju (številka: 5, 1975)
  Raba in pomen nekaterih izrazov v obravnavanju slušne in govorne prizadetosti (številka: 5, 1975)
  Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji (številka: 5, 1975)
  Branje nove (in stare) poezije (številka: 6, 1975)
  Slavistična ekskurzija po škofjeloškem področju (številka: 6, 1975)
  Martinovićeva monografija o Prešernu (številka: 6, 1975)
  Józef Mayen: O stylistyce utworów mówionych (številka: 6, 1975)
  Ob slovesu od Ivana Kolarja (številka: 6, 1975)
  Priimek Tavčar v statistični luči (številka: 6, 1975)
  Sedemdeset let Franceta Tomšiča (številka: 6, 1975)
  John Lyons: Noam Chomsky (številka: 6, 1975)
  Prikaz rastlinskih imen v SSKJ I. (številka: 7, 1975)
  Monografija o elegiji v slovenski literaturi (številka: 7, 1975)
  Srečko Kosovel in Jiři Wolker (številka: 7, 1975)
  Janko Glazer (1893-1975) (številka: 7, 1975)
  Jezik v učbeniku in priročniku Učimo se matematike I (številka: 7, 1975)
  Prispevek k pisavi in izgovorjavi sodobnih grških lastnih imen (številka: 7, 1975)
  Po sledeh začetkov slovanske pismenosti (številka: 7, 1975)
  Nova sinteza o poljskih dialektih (številka: 7, 1975)
  Norveška študija o zgodovini ruskega knjižnega jezika (številka: 7, 1975)
  Pisma Bohuša Vybírala Francetu Bevku (številka: 7, 1975)
  Poučni izlet v območje Boča in Donačke gore (številka: 7, 1975)
  Slovenistika v Göttingenu (številka: 7, 1975)
  Socialno-psihološka ozadja nekaterih fenomenov tradicionalne pravljice (številka: 7, 1975)
  Modeli v sintaksi otrokovega govora (številka: 7, 1975)
  Arhaizacija v Visoški kroniki (številka: 7, 1975)
  Metodologija jezikovnostilistične raziskave Cankarjeve proze (številka: 8, 1975)
  Slavizacija v oblikoslovju in skladnji slovenskih publicističnih besedil v drugi polovici XIX. stoletja (številka: 8, 1975)
  Esej o slovenskih besednih vrstah (številka: 8, 1975)
  Monografija o elegiji v slovenski literaturi (številka: 8, 1975)
  Problem tipološkega proučevanja književnosti (številka: 8, 1975)
  Klavzula in asonanca Strniševih pesniških besedil (številka: 8, 1975)
  Vprašanje norme in kulture ruskega knjižnega jezika (številka: 8, 1975)
  Impresionizem in daljša pripovedna proza (številka: 8, 1975)
  Iz fonetike osobnih imena (številka: 8, 1975)
  Miodrag S. Lalević, Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika (številka: 8, 1975)
  Spisna razrezanka kot nova tehnika za razvijanje in merjenje sposobnosti ligičnega mišljenja (številka: 8, 1975)
  Pismo o položaju slovenščine v predmetniku vzgojiteljskih šol (številka: 1, 1975)
  Od kod rodbinsko ime slovenskih Kraigherjev? (številka: 1, 1975)
  Še enkrat o slovenistiki v Göttingenu (številka: 1, 1975)
  Kako je z veliko in malo začetnico pri stvarnih lastnih imenih? (številka: 1, 1975)
  Profesor doktor Rudolf Kolarič (številka: 1, 1975)
  Knjižna vzgoja v osnovni šoli (številka: 1, 1975)
  Slavistična ekskurzija na Postojnsko in Ilirskobistriško (številka: 1, 1975)
  Motivi za Erjavčevo pripoved "Ni vse zlato, kar se sveti" (številka: 1, 1975)
  Razprava o Srečku Kosovelu v italijanščini (številka: 1, 1975)
  Ob sedemdesetletnici Silve Trdinove (številka: 1, 1975)
  Zapis ob Borisa Paternuja Pogledih na slovensko književnost (številka: 1, 1975)
  Stavčna analiza in sinteza (številka: 1, 1975)
  Od kod izvira priimek Broz? (številka: 1, 1975)
  Teden radia 1975 (številka: 2, 1975)
  "Junak" Arnošt Škrobar (številka: 2, 1975)
  Zbornik Štefana Küzmiča (številka: 2, 1975)
  Josip Vidmar o kritiki in kritičnih merilih (številka: 2, 1975)
  Teorija brezkonfliktnosti v književnosti (številka: 2, 1975)
  Župančičevo sodelovanje pri Slovenski matici (številka: 2, 1975)
  Od Škofje Loke proti Kranju (številka: 2, 1975)
  Gadje gnezdo Vladimira Levstika med klasičnimi deli slovenske literature (številka: 2, 1975)
  Novi častni člani SDS (številka: 3, 1975)
  O funkciji glagolov z oslabljenim pomenom tipa biti (številka: 3, 1975)
  Nekaj spominov na profesorja Koblarja (številka: 3, 1975)
  Teze za simpozij (številka: 3, 1975)
  Publikacije v spomin na nemškega slavista in balkanologa A. Schmausa (številka: 3, 1975)
  O slovenščini v javni rabi (številka: 3, 1975)
  Ob novem učnem načrtu (številka: 3, 1975)
  Kaj je siže? (številka: 3, 1975)
  Trubariana v Bratislavi (številka: 3, 1975)
  Iz tišine na Žalah (številka: 3, 1975)
  Knjižni jezik v variantah Kraigherjeve Školjke (številka: 3, 1975)
  Poročilo o poletnih slavističnih seminarjih v Zagrebu, Dubrovniku in Beogradu (številka: 3, 1975)
  "Trdovratno protestništvo" V. Novaka ob Zborniku Š. Küzmiča (številka: 4, 1975)
 22. 1976
   66

  Pogled na slovensko književnost od Trubarja do moderne (številka: 4, 1976)
  Razmerje med tragedijo v Evropi in pri Slovencih (številka: 4, 1976)
  K problematiki slovenskega preroda (številka: 4, 1976)
  Ruske izposojenke v slovenščini (številka: 4, 1976)
  Nedokončano in neobjavljeno besedilo pripovednika Cirila Kosmača (številka: 4, 1976)
  Problemi literarnozgodovinske slavistike na Madžarskem (številka: 4, 1976)
  Sedemdesetletnica Marje Boršnikove (številka: 4, 1976)
  Slovenski priimek Sovre (številka: 5, 1976)
  Novi pogledi na vzgojo z besedno umetnostjo (številka: 5, 1976)
  Slovenščina ne bo izginila (številka: 5, 1976)
  Družbeno pogojeni zaostanki v jezkovnem razvoju (številka: 5, 1976)
  Šestdeset let Tineta Logarja (številka: 5, 1976)
  Stane Mihelič - sedemdesetletnik (številka: 5, 1976)
  Metodični postopki izvajanja besedil (številka: 5, 1976)
  Pokrajinske prvine v Kranjčevi knjigi " Strici so mi povedali" (številka: 5, 1976)
  Ali bo slovenščina izginila? (številka: 5, 1976)
  Ivan Prijatelj v razvoju slovenske literarne misli (številka: 6, 1976)
  V spomin Borisu Ziherlu (številka: 6, 1976)
  Slovenistično literarno znanje na začetku strokovne poti (številka: 6, 1976)
  Še o slovenskem "paradižu" iz 17. stoletja (številka: 6, 1976)
  Osemdesetletnica Jožeta Stabeja (številka: 6, 1976)
  O slovenščini na radiu (številka: 6, 1976)
  Delež Jána Kollárja pri južnoslovanskem prerodu (številka: 6, 1976)
  Jezikovna vzgoja v celodnevni šoli (številka: 7, 1976)
  Pravorečna priprava za učno uro (številka: 7, 1976)
  Cilji jezikovnega programa, namenjenega jezikovno prikrajšanim otrokom (številka: 7, 1976)
  Raziskovalec slovenskega ljudskega gledališča, šeg in mask (številka: 7, 1976)
  Helga Glušič, Pripovedna proza Cirila Kosmača (številka: 7, 1976)
  Pomenski ustroj stavka (številka: 7, 1976)
  Pismo (številka: 7, 1976)
  Jakob Šolar in čitankarji (številka: 7, 1976)
  Odgovor (Janku Modru) (številka: 8, 1976)
  Pridevniški sklopi v Cankarjevih črticah (številka: 8, 1976)
  Cankarjevi pogledi na jezik (številka: 8, 1976)
  XXVI. seminar za tuje slaviste (številka: 8, 1976)
  Ukrajinski slovenist Anatolij Vasyl'ovyč Gorec'kyj (1938-1972) (številka: 8, 1976)
  O prevajanju novejše ruske stilizirane proze (številka: 8, 1976)
  Književni jezik (številka: 8, 1976)
  Sestanki pri Izidorju Cankarju (številka: 8, 1976)
  O prispevku slavistov v NOB (številka: 1, 1976)
  Dve drobni arhivski najdbi (številka: 1, 1976)
  Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja (številka: 1, 1976)
  Pedagoška dejavnost profesorja Frana Petreta (številka: 1, 1976)
  Matjaž Kmecl: Mala literarna teorija (številka: 1, 1976)
  O rojevanju slovenskega romana (številka: 1, 1976)
  Metrični vzorec in kitična zgradba slovenske pesmi Mikloša Küzmiča (številka: 1, 1976)
  Vzorna pedagoška delavka (številka: 1, 1976)
  Še o angleški tujki "show" v slovenščini (številka: 1, 1976)
  Hrestomatija splošnega jezikoslovja (številka: 2, 1976)
  Frekvenčni slovar beloruskega jezika (številka: 2, 1976)
  Moj pogled na jezik (številka: 2, 1976)
  Slovenske učne knjige v porabskih šolah (številka: 2, 1976)
  Cankar in Budineki (številka: 2, 1976)
  Vzhodnoslovanski jezikoslovci (številka: 2, 1976)
  Kosovelova umetniška zavest in praksa (številka: 2, 1976)
  Antologija slovenskih ljudskih pesmi (številka: 2, 1976)
  Spominu Endreja Angyala (številka: 2, 1976)
  Še o prekmurskih pesmaricah (številka: 2, 1976)
  Razumevanje veznika v petem razredu osnovne šole (številka: 2, 1976)
  Prispevek k spoznanju jezikovne situacije tržaških Slovencev (številka: 3, 1976)
  Ivan Cankar in Trst (številka: 3, 1976)
  Pobude za spoznavanje in utrditev slovenskega jezika pri doraščajoči mladini v Beneški Sloveniji (številka: 3, 1976)
  Sedemdesetletnica dr. Otona Berkopca (številka: 3, 1976)
  Odpravljanje najbolj pogostih jezikovnih napak (številka: 3, 1976)
  Metodični pogled na učno snov (številka: 3, 1976)
  Evgenija Ivanovna Rjabova (številka: 3, 1976)
 23. 1977
   70

  Strokovno izpopolnjevanje učiteljev slovenskega jezika (številka: 4, 1977)
  Nekatere značilnosti Stankovićevega ustvarjanja (številka: 4, 1977)
  Izbrani spisi Avgusta Pavla (številka: 4, 1977)
  Nekaj novega o pesmarici Tomaža Hrena (številka: 4, 1977)
  Češko-slovenski kulturni stiki (številka: 4, 1977)
  Od kod priimek Pezdirc? (številka: 4, 1977)
  Stankovićevo slovstveno delo in Slovenci (številka: 4, 1977)
  Socialne strukture in govorne navade (številka: 4, 1977)
  Statistična monografija o rimi Jana Kochanowskega (številka: 4, 1977)
  Nova makedonska slovnica (številka: 5, 1977)
  Kaj označujemo z izrazom "vložnica" (številka: 5, 1977)
  Ivan Cankar - vozlišče slovenskega slovstvenega razvoja (številka: 5, 1977)
  Gostožerčice (številka: 5, 1977)
  Rojstna hiša Franceta Kidriča (številka: 5, 1977)
  Nov učbenik slovenščine za Čehe (številka: 5, 1977)
  Nekaj opazk o terminu "obraz" (številka: 5, 1977)
  Slovanski edninski rodilnik kot oznaka za izvor dejanja pri deležnikih na -no in -to (številka: 5, 1977)
  Redek skladenjski pojav v slovenščini šestnajstega stoletja (kaj je to za eno sanjo?) (številka: 5, 1977)
  Starejše šolske obravnave leposlovnih del (številka: 6, 1977)
  Janko Lavrin (številka: 6, 1977)
  Ob sedemdesetletnici akademika Antona Ocvirka (številka: 6, 1977)
  Makedonski jezikoslovec Krum Tošev (številka: 6, 1977)
  Pravopisna in jezikovna vprašanja (številka: 6, 1977)
  France Dobrovoljc - sedemdesetletnik (številka: 6, 1977)
  Popularno prešernoslovje (številka: 6, 1977)
  Težave s tujimi lastnimi imeni (številka: 6, 1977)
  Martin Krpan in Kanjoš Macedonović (številka: 6, 1977)
  Med tezami in sintezami (številka: 7, 1977)
  O šolski interpretaciji leposlovnega besedila (številka: 7, 1977)
  Megiserjev Thesaurus v prirejeni izdaji (številka: 7, 1977)
  Mandelčevo pismo (številka: 7, 1977)
  Tema morja v slovenskem pesništvu XIX. stoletja (številka: 7, 1977)
  Sodobna metodika pouka jezika (številka: 7, 1977)
  O novejšem razvoju v raziskovanju standardne novoštokavščine in njenih zgodovinskih temeljev (številka: 7, 1977)
  Slovenske pesmi v beloruščini (številka: 7, 1977)
  Mentorstvo pri šolskem glasilu (številka: 8, 1977)
  Cankarjevi Hlapci v metodični osvetlitvi (številka: 8, 1977)
  O imenih Sneberje, Sostro in drugo (številka: 8, 1977)
  Dvoje gledanj na zvezdna imena (številka: 8, 1977)
  Prikaz slovenskih učbenikov za začetni bralni pouk (številka: 8, 1977)
  Nekatere pripovedne prvine v zgodnjih Jurčičevih delih (številka: 8, 1977)
  Martinovićeva interpretacija Kettejeve lirike (številka: 8, 1977)
  Poskus šolske interpretacije Kettejeve ljubezenske pesmi (številka: 8, 1977)
  Basen (številka: 8, 1977)
  Slovaško-slovenski slovar (številka: 8, 1977)
  Cankarjevo izročilo (številka: 8, 1977)
  Pomembno delo hrvaškega imenoslovja (številka: 8, 1977)
  Sedemdesetletnica Borisa Merharja (številka: 8, 1977)
  Nekatere težnje v poimenovanju pesemskih žanrov pri Slovencih (številka: 8, 1977)
  Razsežnosti Cankarjeve satire (številka: 8, 1977)
  O slovensko-češkem slovarju (številka: 8, 1977)
  Organizacija in delo poljske slavistike (številka: 6, 1977)
  Uporaba algoritmov pri jezikovnem pouku (številka: 1, 1977)
  M. F. Raevskij in slovenski rusofili (številka: 1, 1977)
  Gradivo za slovensko narodnoosvobodilno pesništvo (številka: 1, 1977)
  Slovenska elegija po letu 1879 (številka: 1, 1977)
  Sistemska slovnica (številka: 1, 1977)
  Dušan Pirjevec (številka: 2, 1977)
  Govor na Radiu Ljubljana (številka: 2, 1977)
  Kaj pa filmska in televizijska vzgoja v šoli? (številka: 2, 1977)
  Vera Brnčič (številka: 2, 1977)
  Alfonz Gspan (številka: 2, 1977)
  Vercorsova knjiga novel "Oči in svetloba" v primerjavi s Kocbekovim "Strahom in pogumom" (številka: 2, 1977)
  Partenija Zografski (številka: 2, 1977)
  Izbor iz prekmurskega slovstva (številka: 2, 1977)
  Kosovelova antologija v slovaščini (številka: 2, 1977)
  Kako rabiti naglase v slovenščini? (številka: 2, 1977)
  Rusko-slovenski učni slovar (številka: 2, 1977)
  Integracija jezikovnega pouka z neumetnostnimi besedili (številka: 2, 1977)
  Z Jesenic v Mojstrano in na Dovje (številka: 2, 1977)
 24. 1978
   72

  Značilnosti Cankarjeve zgodnje proze (številka: 2, 1978)
  Odmevi Mlade Poljske v slovenski literaturi (številka: 5, 1978)
  Nekaj misli ob novi učni knjigi (številka: 5, 1978)
  Sedemdeset let Janeza Logarja (številka: 5, 1978)
  Kaj je prav? (številka: 5, 1978)
  Dve knjigi o Josipu Vidmarju (številka: 5, 1978)
  Še o Jožefu Ficku (številka: 5, 1978)
  Podoba Lina Legiše (številka: 5, 1978)
  Nova zbirka ustnega izročila iz zamejstva (številka: 5, 1978)
  Slovenistika v knjižnih izdajah v letih 1976 in 1977 (številka: 6, 1978)
  Prevajalska umetnost in slovenska beseda (številka: 6, 1978)
  Aktualna vprašanja slovenskega jezika in kulture na Koroškem (številka: 6, 1978)
  Problem jezikovne inflacije v književnosti (številka: 6, 1978)
  Teze o jeziku, družbi in politiki (številka: 6, 1978)
  Slovenski znanstveni inštitut in njegove naloge (številka: 6, 1978)
  Razprava o aktualnih problemih slovenskega jezika in literature (številka: 6, 1978)
  Problemi informiranja in ozaveščanja na Koroškem (številka: 6, 1978)
  Jezikovna kultura naših knjižnojezikovnih besedil (številka: 6, 1978)
  Za jezikovno politiko (številka: 6, 1978)
  Je današnja slovenska etnologija antifolkloristika? (številka: 6, 1978)
  Beseda o glasbi in besede ob glasbi, včeraj in danes (številka: 6, 1978)
  Vloga osrednjih organizacij v življenju slovenske narodne skupnosti na Koroškem (številka: 6, 1978)
  Nekaj misli o odnosu med filozofijo in jezikom (številka: 6, 1978)
  Raziskave koroške problematike v drugih središčih (številka: 6, 1978)
  Jubilejni faksimile Seliškarjeve pesniške zbirke (številka: 7/8, 1978)
  Tipologija starejših dob v južnoslovanskih književnostih (številka: 7/8, 1978)
  Poezija Franceta Prešerna v ukrajinščini (številka: 7/8, 1978)
  Vaje v rabi slovenskega pravopisa (številka: 7/8, 1978)
  Nahtigalov zbornik (številka: 7/8, 1978)
  Slovenski zapis v glagolici iz 1462 (številka: 7/8, 1978)
  Medmet kot komunikacija z mladinsko književnostjo (številka: 7/8, 1978)
  Slovar asociativnih norm ruskega jezika (številka: 7/8, 1978)
  Literarna vzgoja v šoli (številka: 7/8, 1978)
  O percepciji parabolične in neposredne pripovedi (številka: 7/8, 1978)
  Kako preiti od interpretacijskega branja proznega besedila k interpretaciji (številka: 7/8, 1978)
  Značilnosti Jurčičeve kratke pripovedne proze (številka: 7/8, 1978)
  Leksikon slovaških humanistov (številka: 7/8, 1978)
  Mladinska proza Zofke Kvedrove (številka: 7/8, 1978)
  Skušnje ob pripravljanju zdravstvenega izrazja (številka: 7/8, 1978)
  K terminologiji v naši znanosti o informacijah (številka: 7/8, 1978)
  Vpliv učiteljevega pričakovanja in nekaterih drugih subjektivnih dejavnikov na ocenjevanje spisne naloge (številka: 7/8, 1978)
  Književno umetniško besedilo v učiteljevi pripravi na pouk (številka: 1, 1978)
  Janko Liška - sedemdesetletnik (številka: 1, 1978)
  Pesem o aretiranem županu (številka: 1, 1978)
  "Ta hiša je moja ---" (številka: 1, 1978)
  Prvi poljsko-slovenski slovar (številka: 1, 1978)
  Kaj je "prav" (številka: 1, 1978)
  Župančič in Bela krajina (številka: 1, 1978)
  Fonetika Frana Grma (številka: 1, 1978)
  Zvočna poezija (številka: 1, 1978)
  Slovensko kremuc in bolgarsko kremuš "alliaria officinalis" (številka: 1, 1978)
  Ilustratorji Meškovih mladinskih knjig (številka: 2, 1978)
  Jezik radijskih in televizijskih oddaj kot "uradna" različica sodobne poljščine (številka: 2, 1978)
  Adverbializacija prislovnih določil in odvisnikov v slovenskem jezikovnem razvoju (številka: 2, 1978)
  Prikaz slovenskih učbenikov za začetni bralni pouk (številka: 2, 1978)
  Problem tridelnosti in daktilske klavzule v trinaglasnem osmercu (številka: 2, 1978)
  Poučevanje sporočanja (številka: 2, 1978)
  Jubilejna publikacija o Ivanu Prijatelju (številka: 2, 1978)
  Čas sinteze (številka: 3/4, 1978)
  Slovnični pouk ob literarnem besedilu (številka: 3/4, 1978)
  Živalska pripoved Svetlane Makarovič v osnovnošolskem razrednem pouku (številka: 3/4, 1978)
  Aleksandr Aleksandrovič Reformatski (številka: 3/4, 1978)
  Slovensko, kajkavsko in čakavsko kača "serpens" (številka: 3/4, 1978)
  Sinonimi v povesti Dostojevskega "Dvojnik" (številka: 3/4, 1978)
  Bohuslav Havránek (1893-1978) (številka: 3/4, 1978)
  Celjski grofje v slovenski dramatiki (številka: 3/4, 1978)
  Model Goldsmithovega romana Wakefieldski župnik v genezi jugoslovanske pripovedne proze (številka: 3/4, 1978)
  Ján Stanislav (1904-1977) (številka: 3/4, 1978)
  A. V. Isačenko kot slovenist (številka: 3/4, 1978)
  Indijski motivi in vplivi indijske filozofske misli v pesmih Antona Aškerca (številka: 3/4, 1978)
  Smiselno branje umetnostnega jezika v osnovni šoli (številka: 3/4, 1978)
  Prispevek Martina Benčine za Cronijevo knjigo o Župančiču (številka: 5/6, 1978)
 25. 1979
   56

  Dve izdaji Pisanic (številka: 5/6, 1979)
  Slovenski jezik v ekonomski propagandi (številka: 5/6, 1979)
  Spetje tradicije in novatorstva v romanu Peterburg Andreja Belega (številka: 5/6, 1979)
  Slovenski jezik in literatura v slovaških učbenikih (številka: 5/6, 1979)
  O poskusnih snopičih učbenika za pouk književnosti v usmerjenem izobraževanju (številka: 5/6, 1979)
  Prispevek tvorbno-pretvorbne slovnice k didaktiki in psihologiji jezika (številka: 5/6, 1979)
  Neznana pesem Jožefa Košiča iz 1837 (številka: 5/6, 1979)
  Leksikon literarnih pojmov (številka: 5/6, 1979)
  Ali je ime Slovani res nomen originis? (številka: 5/6, 1979)
  Pouk literarne interpretacije (številka: 5/6, 1979)
  Iz zbirke Otrok in knjiga (številka: 5/6, 1979)
  Iz pesnikove zapuščine in delavnice (številka: 5/6, 1979)
  Razprava o jeziku Dalmatinove Biblije (številka: 5/6, 1979)
  Slovenistika v letu 1978 (številka: 7, 1979)
  Liričnost in "spominjanje" (številka: 7, 1979)
  Slovensko kos biti komu "parem esse, superari" (številka: 7, 1979)
  Dovršniki in nedovršniki v slovenščini v primerjavi s perfektom in imperfektom v italijanščini (številka: 7, 1979)
  Pojem (umetniški) 'tekst' (številka: 7, 1979)
  Nekaj o osebnih zaimkih (številka: 7, 1979)
  Koroška v slovstvu (številka: 7, 1979)
  Bibliografija prekmurskih tiskov 1715-1919 (številka: 7, 1979)
  O slavističnem delu Vilka Novaka (številka: 7, 1979)
  Vključenost otroške in mladinske književnosti v izobraževanje in literarno estetska vzgoja (številka: 7, 1979)
  Košičev prezrti vir (številka: 8, 1979)
  O osebnih zaimkih v SSKJ (številka: 8, 1979)
  Biografski roman v šolski praksi (številka: 8, 1979)
  Gospodje Devin, Dolnik in Rovan (številka: 8, 1979)
  Zasnove Janežičevega literarnoprogramskega dela (številka: 8, 1979)
  Glosiranje Prešernove Glose (številka: 8, 1979)
  Kronološki pregled pomembnejših dejstev iz bibliografije Antona Slodnjaka (številka: 8, 1979)
  Začetki slovenske posvetne dramatike in gledališča (številka: 8, 1979)
  Zgodnje pesništvo Miloša Crnjanskega in Dnevnik o Čarnojeviću (številka: 8, 1979)
  Slodnjakove obravnave Ivana Cankarja (številka: 8, 1979)
  Zgodovinska snov v pripovedni prozi med Vrazom in Jurčičem (številka: 8, 1979)
  Petar Preradović in Slovenci (številka: 8, 1979)
  Pripovedna struktura v Prešernovem Krstu pri Savici (številka: 8, 1979)
  Prekmurska revolucija in Kranjčeva proza (številka: 8, 1979)
  Mencingerjev Abadon in utopija (številka: 1, 1979)
  Petnajsti seminar slovenskega jezika, literature in kulture (številka: 1, 1979)
  Odlomek pri pouku književnosti (številka: 1, 1979)
  Janež-Ravbarjev priročnik ali nepojenjujoči čar okostenelosti (številka: 1, 1979)
  Sv. Jožef ne more plačati štibre (številka: 1, 1979)
  Semantika in vloga ključnih besed v romanu Bogovec Jernej (številka: 1, 1979)
  Dragocena dopolnitev (številka: 2, 1979)
  Pripovedovalec in pripoved (številka: 2, 1979)
  Levstikov literarni program in mladi Jurčič (številka: 2, 1979)
  Operacije in transformacije pri jezikovnem pouku (številka: 2, 1979)
  Značilnosti razvoja beloruske literature (številka: 2, 1979)
  O glagolih premikanja zlasti glede na glagol iti in stavčne vzorce (številka: 2, 1979)
  Prijateljeva recepcija Murna (številka: 3, 1979)
  Iz sociolingvistične problematike jezika hrvatske književnosti 19. stoletja (številka: 3, 1979)
  O definicijah funkcijskih zvrsti in njihovi formalizaciji v šoli (številka: 3, 1979)
  Kdo je avtor predgovora k Nouvemu zákonu iz leta 1771 (številka: 3, 1979)
  Kermaunerjeve knjige o slovenski dramatiki (številka: 3, 1979)
  Metodološki pristopi k sodobni slovenski liriki (številka: 3, 1979)
  Maribor za vsakdanjo (slavistično) rabo (številka: 25, 1979)
 26. 1980
   52

  István Sándor o Slovencih (številka: 4/5, 1980)
  Metodološki pristop k sodobni dramatiki za humanistično usmerjeno izobraževanje (praktična znanja - slovenski jezik) (številka: 4/5, 1980)
  Nekateri glagoli premikanja (številka: 4/5, 1980)
  "Popravljani" Cankar (številka: 4/5, 1980)
  Kugy, dežej, Smolle ipd. (številka: 4/5, 1980)
  Pričevanja iz preteklosti (številka: 4/5, 1980)
  Beseda Antonu Ocvirku ob odprtem grobu (številka: 4/5, 1980)
  Slovenska dramatika po letu 1965 (številka: 4/5, 1980)
  Prispevek k metodiki literarne vzgoje (številka: 4/5, 1980)
  Leposlovje prvih majnikov (številka: 4/5, 1980)
  Dve lekciji za usmerjeno izobraževanje (številka: 4/5, 1980)
  H genezi razmerja med etnologijo in slavistiko (številka: 6, 1980)
  Fragment o dramatiki Mihaila Bulgakova (številka: 6, 1980)
  Izvor in funkcija samostalniškega izražanja (številka: 6, 1980)
  Metrične osnove Murnovega verza (številka: 6, 1980)
  Imenitna kulturološka razprava (številka: 6, 1980)
  Prispevek k zgodovini sodobnega slovenskega pesništva (številka: 6, 1980)
  Janko Bezjak in njegovi pogledi na frazeologijo (številka: 6, 1980)
  Zgledna gledališka publicistika (številka: 6, 1980)
  Obravnava glagolske prehodnosti v osnovni šoli (številka: 6, 1980)
  Govekarjeva pomembna korespondenca (številka: 7/8, 1980)
  Ekskurzija - možnost popestritve pouka slovenščine (številka: 7/8, 1980)
  Pomen Franceta Kidriča v slovenski literarni vedi (številka: 7/8, 1980)
  Slovar slovanske jezikoslovne terminologije (številka: 7/8, 1980)
  Še k teoriji besednih vrst, posebno predikativa (številka: 7/8, 1980)
  Spomin na ravnatelja Franca Sušnika (številka: 7/8, 1980)
  Kako poučevati skladnjo v osnovni šoli (številka: 7/8, 1980)
  Slovenistika v letu 1979 (številka: 7/8, 1980)
  Verbalizirana pritrdilnica (nikalnica) v govoru Babnega polja (številka: 7/8, 1980)
  Odkrivanje (ne)znanega po raziskovalni poti kot vodilna metoda pri pouku književnosti v UI (številka: 7/8, 1980)
  Cankarjev roman in njegova struktura (številka: 7/8, 1980)
  Ob sedemdesetletnici profesorja Franceta Bezlaja (številka: 1, 1980)
  Jernej Kopitar v zavesti Slovencev ob njegovi stoletnici rojstva (številka: 1, 1980)
  Prispevek k problematiki slovensko-čeških jezikovnih stikov (številka: 1, 1980)
  Skladenjska merila pri določanju semantičnih vrednosti glagola in njegovih sestavljenk (številka: 1, 1980)
  Ob slovesu od profesorja dr. Emila Štamparja (številka: 1, 1980)
  Poskus postopne obravnave slovenske sprege (številka: 1, 1980)
  Sedemdesetletnica Viktorja Smoleja (številka: 2, 1980)
  Kratice v imenih delovnih organizacij (številka: 2, 1980)
  Odnos literatura-film na Slovenskem (številka: 2, 1980)
  O problemu funkcijskih zvrsti slovenskega ljudskega jezika (številka: 2, 1980)
  Ivan Grafenauer kot literarni zgodovinar (številka: 2, 1980)
  Kratka vsebina (številka: 2, 1980)
  O možnosti drugačnih načrtov pouka književnosti v usmerjenem izobraževanju (številka: 2, 1980)
  Sloveno-baltica (številka: 2, 1980)
  Tridelna zgrajenost ali fragmentarnost otroškega sestavka (številka: 3, 1980)
  Rečno ime Laibach "Ljubljanica" (številka: 3, 1980)
  Dopisovanje med Ivanom Trinkom in Arturom Cronio (številka: 3, 1980)
  Literarne konotacije Krleževih balad (številka: 3, 1980)
  Modalni glagoli v izvirnem besedilu Mickiewiczevega Gospoda Tadeja in njihovi ustrezniki v slovenskem prevodu (številka: 3, 1980)
  Pomen krajinskih opisov v Tavčarjevi zgodnji prozi (številka: 3, 1980)
  Prispevek Cirila Kosmača k slovenskemu filmu (številka: 3, 1980)
 27. 1981
   59

  Učbenik češčine za Slovence (številka: 4, 1981)
  Nekateri aktualni problemi primerjalnega preučevanja ruske in slovenske literature 19. in začetka 20. stoletja (številka: 4, 1981)
  Pesnik, pesem in življenjepis (številka: 4, 1981)
  Sopomenskost besed cilj, namen in smoter (številka: 4, 1981)
  " Mladost, podaj mi krila" (številka: 4, 1981)
  Janko Kos, Romantika (številka: 4, 1981)
  Župančič kot prevajalec (številka: 5, 1981)
  Literatura, gledališče, kulturna zgodovina (številka: 5, 1981)
  "Črni zamorec" v Prešernovi baladi o Lepi Vidi (številka: 5, 1981)
  K vlogi glasovne instrumentacije in glasovne metafore v lirski pesmi romantike s primeri iz Prešernovih poezij (številka: 5, 1981)
  Dušan Moravec, Slovensko gledališče od vojne do vojne (številka: 5, 1981)
  Od pomena do oblike povedi (številka: 5, 1981)
  Poučevanje frazeologije v osnovni šoli (številka: 5, 1981)
  Nova jezikovna vadnica za osnovno šolo (številka: 5, 1981)
  Božica Kitičić, Literarna ustvarjalnost Andreja Hienga (številka: 5, 1981)
  Franc Veriti ali Jožef Burgar? (številka: 5, 1981)
  Naslov in razčlenitev (številka: 6, 1981)
  O knjigi z več vidikov (številka: 6, 1981)
  Slovenistika v letu 1980 (številka: 6, 1981)
  Cirl Kosmač v osnovni šoli (številka: 6, 1981)
  Kajetan Gantar, Grške lirične oblike in metrični obrazci (številka: 6, 1981)
  Dinamika razvoja slovenskega knjižnega jezika (številka: 6, 1981)
  Domača pokrajina in govorica pri Prešernu (številka: 6, 1981)
  Neustrezen prevod (številka: 6, 1981)
  Levstik in Levčevi pogledi na literaturo (številka: 7/8, 1981)
  Jurčič in Turgenjev (številka: 7/8, 1981)
  Družbene razmere in razmerja v Jurčičevem romanu Doktor Zober (številka: 7/8, 1981)
  O Levstikovi logiki (številka: 7/8, 1981)
  Jurčičevemu sosedovemu sinu na rob (številka: 7/8, 1981)
  Jurčičevo delo in literarnokritični odmevi (številka: 7/8, 1981)
  Jezikovne značilnosti Jurčičeve humoreske Kozlovska sodba v Višnji gori (številka: 7/8, 1981)
  Nekaj misli o Jurčičevi poti v svet (številka: 7/8, 1981)
  Pripovednik in kritik (številka: 7/8, 1981)
  Pozabljena in založena spominska pričevanja o Jurčiču (številka: 7/8, 1981)
  Po Dravski in Mislinjski dolini in njunem obrobju (številka: 6, 1981)
  Pripombe k novemu učnemu načrtu za pouk književnosti v usmerjeni srednji šoli (številka: 1, 1981)
  Vatroslav Kalenić (številka: 1, 1981)
  O dveh najradikalnejših avantgardah (številka: 1, 1981)
  Pomenoslovje samostalniških besed (številka: 1, 1981)
  Jezikovni učbenik in njegova uporaba pri pouku (številka: 1, 1981)
  K tipologiji realizma v slovenski književnosti (številka: 1, 1981)
  O delu za slovenski zgodovinski slovar na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (številka: 1, 1981)
  Prof. dr. Franc Jakopin - šestdesetletnik (številka: 1, 1981)
  Jernej Kopitar in madžarska kultura (številka: 2/3, 1981)
  Razvrstitev frazeologemov iz jugoslovanske družbene prakse v ruskem jeziku (številka: 2/3, 1981)
  Jovan Sterija Popović in tedanje srbsko literarno občinstvo (številka: 2/3, 1981)
  Dušan Pirjevec, Strukturna poetika. Kibernetika, komunikacija, informacija... (številka: 2/3, 1981)
  Rod in domačija Antona Sovreta (številka: 2/3, 1981)
  Ob Adamičevem pisateljevanju (številka: 2/3, 1981)
  Pogačnikova študija kot izziv (številka: 2/3, 1981)
  Komunistični manifest in slovenska predvojna neumetniška verzifikacija (številka: 2/3, 1981)
  Zlata Pirnat-Cognart: Pregled mladinskih književnosti jugoslovanskih narodov (1945-1968) Ljubljana 1980, 487 str. (številka: 2/3, 1981)
  Kenotaf neki igri (številka: 2/3, 1981)
  Iz južnoslovanske leksike (številka: 2/3, 1981)
  Karel Hynek Mácha in France Prešeren (številka: 2/3, 1981)
  Zapiski o slovenski književnosti v zadarski reviji "Iskra" (številka: 2/3, 1981)
  Matija Murko in sodobno homeroslovje (številka: 4, 1981)
  Domneve z 'naj' (številka: 1, 1981)
  O pomenski in stilni vlogi besednega reda pri oblikovanju sporočilne perspektive povedi (številka: 2/3, 1981)
 28. 1982
   52

  Pregled potresne motivike v slovenski književnosti (številka: 4, 1982)
  Srečko Kosovel in Tagore (številka: 4, 1982)
  Kosova Morfologija in problem slovenske literarne teorije (številka: 4, 1982)
  Pomenski obseg in raba besede domoznanstvo, domoznanski (številka: 4, 1982)
  Še o učnih načrtih za slovenski jezik in književnost v usmerjenem izobraževanju ali sporočila Marjanu Dolganu (številka: 4, 1982)
  Šenoa in Slovenci (številka: 4, 1982)
  Franc Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti (številka: 4, 1982)
  Literarno-kulturno delo v Mariboru med vojnama (številka: 5, 1982)
  Pregledno o gledališču enega (številka: 5, 1982)
  "Dežela" in "država" (številka: 5, 1982)
  Prostor in čas v poeziji Janka Glazerja (številka: 5, 1982)
  Še ena baltoslovanska skupna osnova. Sln. repljáti in lit. replióti (številka: 5, 1982)
  Metodika neposredne gledališke vzgoje za začetnike (številka: 5, 1982)
  Problematika pravopisnega pouka in aktivnost učencev (številka: 5, 1982)
  "Primer" in "zgled" (številka: 6, 1982)
  Levstikov Juntez kot gledališki in jezikovni eksperiment (številka: 6, 1982)
  Ob izidu Gledališkega besednjaka (številka: 6, 1982)
  Več kot štiri desetletja narazen (številka: 6, 1982)
  Novo odkriti glagolski fragment iz leta 1370 (številka: 6, 1982)
  Rojstvo slovenskega romana (številka: 6, 1982)
  Primer pomensko, funkcijsko in operativno zasnovane obravnave (številka: 6, 1982)
  Pripovedne značilnosti Jurčičevih "značajevk" (številka: 7/8, 1982)
  Diftongizacija in monoftongizacija v slovenskih dialektih (številka: 7/8, 1982)
  Slovenistika v letu 1981 (številka: 7/8, 1982)
  Češka teorija o pouku književnosti (številka: 7/8, 1982)
  Pričevanja o Reziji (številka: 7/8, 1982)
  Od etičnih, estetskih, filozofskih in idejnih razsežnosti svobodne odgovornosti umetniške besede do razmerja pesniki - poezija - zgodovina (številka: 7/8, 1982)
  Poskus interpretacije lirske pesmi z metodo modificiranega programiranega pouka (številka: 7/8, 1982)
  Recepcija Danteja v slovenski književnosti (številka: 7/8, 1982)
  Za tako reč ni taka reč (številka: 1, 1982)
  Prav nič vzoren "vzor" (številka: 1, 1982)
  Jezikovna vzgoja na Češkem (številka: 1, 1982)
  Gradnik med znamenitimi Slovenci (številka: 1, 1982)
  Prešeren v Ribnici in o tedanji ljudski šoli (številka: 1, 1982)
  Marja Boršnik (številka: 1, 1982)
  Model tradicionalnega in model simbolističnega romana pri Cankarju (številka: 1, 1982)
  O Devovem dramskem verzu (številka: 1, 1982)
  Iz slovenske leksike (številka: 1, 1982)
  Dvesto Kondorjevih poletov (številka: 2, 1982)
  Laški enajsterec v Zupanovem Levitanu in Sivčevi povesti Tedaj so cvetele češnje (številka: 2, 1982)
  Kako učenci osnovne šole obvladajo skladnjo besedil (številka: 2, 1982)
  Predimpresionizem in predsimbolizem v slovenski literaturi (številka: 2, 1982)
  Čustvena obarvanost besedila (številka: 2, 1982)
  Umetnikov "črni piruh" (številka: 2, 1982)
  Problem "afirmativne kulture" v Cankarjevem delu (številka: 2, 1982)
  Prečrkovanje čeških lastnih imen (številka: 2, 1982)
  Anagrafski podatki o reškem obdobju v življenju Janeza Trdine (številka: 3, 1982)
  O poročevalskem stilemu za nedokazano kaznivo dejanje (številka: 3, 1982)
  Slovenski jezik I (številka: 3, 1982)
  Slovstvena folklora med terenom in kabinetom (številka: 3, 1982)
  Slovansko *k7rp'a in germansko *skarpo (številka: 3, 1982)
  Nekaj opažanj o poetiki pesnitve Let časa (številka: 4, 1982)
 29. 1983
   58

  Fran Levstik med znamenitimi Slovenci (številka: 4, 1983)
  Oblikovanje naslova in razčlenitve (dispozicije) (številka: 4, 1983)
  Cankarjevo vrednotenje Aškerca (številka: 4, 1983)
  Preučevanje govorne dejavnosti in jezikovnega mehanizma (številka: 4, 1983)
  Nekaj izhodišč za analizo poetike rusko-sovjetskega romana dvajsetih let (številka: 4, 1983)
  Dileme ob zajetju in obdelavi slovenskega narečnega leksikalnega gradiva (številka: 4, 1983)
  Oblikovanje prvih jezikovnih pojmov pri učencih osnovne šole (številka: 5, 1983)
  Sintetično-analitična metoda pri jezikovnem pouku (številka: 5, 1983)
  Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (številka: 5, 1983)
  "Jezik in zavest" v delih Aleksandra Romanoviča Lurije (številka: 5, 1983)
  Osemdeset let Janka Jurančiča (številka: 5, 1983)
  Pericarežeracirep (številka: 5, 1983)
  Murko in Kombol (številka: 5, 1983)
  Vodnikov Zadovolne Krajnc (številka: 6, 1983)
  Nizka jezikovna raven naših prevodov (številka: 6, 1983)
  Kako razvijati teorijo o pouku slovenskega jezika (številka: 6, 1983)
  Na rob načrtu pravil za novi slovenski pravopis (številka: 6, 1983)
  Položaj in vloga utopije v noveli "Sanje smešnega človeka" (številka: 6, 1983)
  Alojz Gradnik in antična lirika (številka: 6, 1983)
  Dolarjeva knjiga o knjigi (številka: 6, 1983)
  Prvi zvezek koroškega slovarja (številka: 6, 1983)
  Podoba Marje Boršnik (številka: 7/8, 1983)
  Bibliografsko delo Marje Boršnikove (številka: 7/8, 1983)
  Volk in godec v Aškerčevi Godčevi baladi (številka: 7/8, 1983)
  Starši in otroci v spisih Zofke Kvedrove (številka: 7/8, 1983)
  Prežih v filmski in televizijski podobi (številka: 7/8, 1983)
  Manj znana Marjina podoba (številka: 7/8, 1983)
  Tavčarjeva kratka pripoved 1871-1880 (številka: 7/8, 1983)
  Sporočanje (številka: 7/8, 1983)
  Bibliografija dr. Marje Boršnikove (številka: 7/8, 1983)
  Nekaj utrinkov o dr. Marji Boršnikovi (številka: 7/8, 1983)
  Jezikovna poetika Stanka Majcna in drugih slovenskih ekspresionistov (številka: 7/8, 1983)
  Društvenoorganizacijsko slavistično delo Marje Boršnikove (številka: 7/8, 1983)
  Prežihov Voranc in ljudska pesem (številka: 7/8, 1983)
  Prizadete osebe v Prežihovem delu (številka: 7/8, 1983)
  Kontrast - osrednja slogovna prvina Tavčarjevih novel v zbirki Med gorami (številka: 7/8, 1983)
  Srečanja (številka: 7/8, 1983)
  O nastanku Aškerčevih Rapsodij bolgarskega goslarja (številka: 7/8, 1983)
  Kako so narejeni Prežihovi samorastniki (številka: 7/8, 1983)
  Stilno predhodništvo v Tavčarjevih delih (številka: 7/8, 1983)
  Kako prenoviti pouk skladnje (številka: 1, 1983)
  Grünova priredba Moškričeve drame Rdeče rože (številka: 1, 1983)
  Kako poučevati književnost (številka: 1, 1983)
  Zapisek o Valjavcu (številka: 1, 1983)
  Ivan Cankar, Hlapci (drama v petih aktih) (številka: 1, 1983)
  In memoriam profesorju dr. Antonu Slodnjaku (številka: 1, 1983)
  Komično v rimi, ki se ne da prevesti (številka: 1, 1983)
  Podoba človeka v Pregljevem ekspresionističnem romanu (številka: 1, 1983)
  Poljudnoznanstvena knjiga o slovenskem jeziku (številka: 2/3, 1983)
  Jarčevi pesniški začetki (številka: 2/3, 1983)
  Umrl je starosta italijanskih slavistov Ettore lo Gatto (številka: 2/3, 1983)
  Besedni red (številka: 2/3, 1983)
  Prekmurska gesla v leksikonu Slovenska književnost (številka: 2/3, 1983)
  Pogostnost gramatičnih kategorij v slovenskih časopisnih besedilih (številka: 2/3, 1983)
  Osemnajsti zvezek Literarnega leksikona (številka: 2/3, 1983)
  Življenjski jubilej Rozke Štefanove (številka: 2/3, 1983)
  Slovenistika v letu 1982 (številka: 2/3, 1983)
  Kako jezikovni pouk povezati z govorno dejavnostjo (številka: 2/3, 1983)
 30. 1984
   63

  Teoretično in zgodovinsko o znanstveni fantastiki (številka: 4, 1984)
  Primerjalni slovar vojaških pojmov (številka: 4, 1984)
  Tvornik in trpnik (številka: 4, 1984)
  Praslovansko +plesti 'govoriti' ali luščenje homonimov (številka: 4, 1984)
  Borisu Urbančiču ob sedemdesetletnici (številka: 4, 1984)
  Slovensko bekíniti se "igrati se" (številka: 4, 1984)
  K etimologiji slovenskega toponima Vrhnika (številka: 4, 1984)
  Slovenski biografski leksikon - 13. zvezek (številka: 4, 1984)
  Slovenske breznaglasnice se vedejo predvsem kot proklitike (številka: 4, 1984)
  Tipologija Cankarjeve proze (številka: 4, 1984)
  O mestu prevoda v literaturi (številka: 4, 1984)
  Nekaj metodičnih smernic za učenje slovenščine italijansko govorečih (številka: 4, 1984)
  Kaj se skriva v besedi volkodlak? (številka: 4, 1984)
  Književnost NOV in ljudske revolucije v hrvaških srednješolskih berilih (številka: 5, 1984)
  Sodobna slovenska proza in Kermaunerjev "erotizirani velesistem" (številka: 5, 1984)
  Impresionizem in dramatika (številka: 5, 1984)
  Makedonske folklorne pripovedi v slovenščini (številka: 5, 1984)
  Kaj hočemo s poukom književnosti? (številka: 5, 1984)
  Slovenski potopis (številka: 5, 1984)
  Dalmatin in jezik prekmurskih pisateljev (številka: 6, 1984)
  Štiristo let Bohoričeve slovnice (številka: 6, 1984)
  Dalmatinov register - prvi sinonimni slovarček slovenskega knjižnega jezika (številka: 6, 1984)
  Veliki kód slovenskega jezika in književnosti (številka: 6, 1984)
  Trubarjev vpliv na Dalmatinovo ustvarjalnost (številka: 6, 1984)
  O Trubarjevi pisavi, pravorečju in pravopisu (številka: 6, 1984)
  Stavčna tipologija v Dalmatinovi Gmajn predguvori čez vso sveto Biblio (številka: 6, 1984)
  Izvirna slovenika iz 16. stoletja v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (številka: 6, 1984)
  Evropski pesniški vplivi v Pisanicah (številka: 7, 1984)
  Od izročilnih virov k tvorni podlagi za prodor novega (številka: 7, 1984)
  Vprašanje interpretiranja poezije (številka: 7, 1984)
  Slovenske ljudske molitve (številka: 7, 1984)
  Poskus nove delitve samostalniških zaimkov (številka: 7, 1984)
  Ivan Škafar kot raziskovalec prekmurskega slovstva (številka: 7, 1984)
  V zagovor in za pogovor (številka: 7, 1984)
  Še en (kratek) zapisek o Valjavcu (številka: 7, 1984)
  Dopolnjena informacija o odnosu med književnostjo in filmom (številka: 7, 1984)
  Res: kako poučevati književnost ali o konstruktivnosti nekega početja (številka: 7, 1984)
  Gradnikov sonet Očetov sence in zbirka Večni studenci (številka: 8, 1984)
  Ob sedemdesetletnici Janka Modra (številka: 8, 1984)
  Združena vezava v desni vezljivosti slovenskega glagola (številka: 8, 1984)
  Jezik na odru, jezik v filmu (številka: 8, 1984)
  Slovenski dialekti - temeljni vir za rekonstrukcijo razvoja slovenskega jezika (številka: 8, 1984)
  Prečrkovanje lastnih imen (številka: 8, 1984)
  Slovenščina na univerzi Komenskega v Bratislavi (številka: 8, 1984)
  V spomin Haralampiju Polenakoviću (številka: 8, 1984)
  Slovensko pletnja "romarski čoln na Bledu" (številka: 8, 1984)
  Groteska v dramah Dominika Smoleta (številka: 8, 1984)
  Slovensko-slovaški slovar (številka: 1/2, 1984)
  Slovenistika v letu 1983 (številka: 1/2, 1984)
  Nekaj problemov poljskega slovstvenega pouka (številka: 1/2, 1984)
  Književnost o NOB in revoluciji v slovenskih berilih in programih obveznega branja v usmerjenem izobraževanju (številka: 1/2, 1984)
  Tvorjenje in razumevanje povedi - poskus pragmatične razčlembe (številka: 1/2, 1984)
  France Jesenovec (številka: 1/2, 1984)
  Od Povodnega moža do Turjaške Rozamunde (številka: 1/2, 1984)
  Kulturni stiki med Tübingenom in Ljubljano v XVI. stoletju (številka: 1/2, 1984)
  O relacijah v semantičnem polju percepcije z vohom v slovenščini (številka: 3, 1984)
  O samostalniškem prilastku v imenovalniku (številka: 3, 1984)
  Simpozij o simbolizmu (številka: 3, 1984)
  Prva monografija o J. V. Valvazorju v slovenščini (številka: 3, 1984)
  Srečko Kosovel in prevajanje (številka: 3, 1984)
  Srečko Kosovel o pesniku in umetništvu (številka: 3, 1984)
  O konstruktivni kritiki (številka: 3, 1984)
  Lingvistična antropologija (številka: 3, 1984)
 31. 1985
   44

  Pripovednik Janez Mencinger (številka: 4, 1985)
  Ob jubileju dveh pomembnih lingvistov (številka: 4, 1985)
  Knjiga o knjigi (številka: 4, 1985)
  O relacijah v semantičnem polju percepcije z vohom v slovenščini (številka: 4, 1985)
  Dve etimologiji (številka: 4, 1985)
  Zveza med jezikom in človekovim delovanjem (številka: 4, 1985)
  Bruno Hartman - šestdesetletnik (številka: 4, 1985)
  O desnem izpustu proklitično-enklitičnih naslonk (številka: 5, 1985)
  Dolgo hodimo skozi predele svojih noči (številka: 5, 1985)
  Družbeni položaj slovenskega knjižnega jezika leta 1584 in 1984 (številka: 5, 1985)
  Preizkus znanja iz slovenskega jezika (številka: 5, 1985)
  Slovenske delovne velelnice za živino (številka: 5, 1985)
  Brod, brodarstvo in še kaj (številka: 5, 1985)
  Osemdeset let akademika prof. dr. Bratka Krefta (številka: 6, 1985)
  Razumevajoče o trivialni literaturi (številka: 6, 1985)
  Kako povezati jezikovni pouk z rabo (številka: 6, 1985)
  Izhodišče in teoretske osnove slovenskega jezika (številka: 6, 1985)
  Nekatere najpogostejše napake v pisnih nalogah srednješolcev (številka: 6, 1985)
  K rabi in smislu barvnih izrazov v Cankarjevem Kurentu (številka: 6, 1985)
  Natančno in obsežno o pomembnem problemskem sklopu (številka: 7/8, 1985)
  Rezultati ankete o pouku slovenščine v srednjem usmerjenem izobraževanju (številka: 7/8, 1985)
  Logotehnika partizanskega pripovedništva (številka: 7/8, 1985)
  O desnem prilastku v slovenščini (številka: 7/8, 1985)
  Začetki slovenske dramatike in Evropa (številka: 7/8, 1985)
  Smiselne zveze (številka: 7/8, 1985)
  Smernice knjižnega jezikovnega razvoja od Jurija Dalmatina do Jurija Japlja (številka: 7/8, 1985)
  Slovenistika na drugih jugoslovanskih univerzah (številka: 7/8, 1985)
  Trajne spodbude slovenske reformacijske književnosti (številka: 7/8, 1985)
  Učna priprava (številka: 1, 1985)
  Leksično upovedovanje (številka: 1, 1985)
  Več metodike - nuja za uspešnejše vzgojno-izobraževalno delo (številka: 1, 1985)
  Pomemben prispevek k naratologiji (številka: 1, 1985)
  Izviri in razvoj slovenske vaške zgodbe (številka: 1, 1985)
  Župančičevo sodelovanje in objave v NOB (številka: 1, 1985)
  Milovan Gavazzi in Slovenci (številka: 1, 1985)
  Zbornik o ekspresionizmu (številka: 1, 1985)
  Temeljno delo ameriške slovenistike (številka: 2, 1985)
  Zgodnja recepcija Iva Andrića pri Slovencih (številka: 2/3, 1985)
  Oblikoslovna podoba samostalnikov moškega spola na -e (številka: 2/3, 1985)
  V spomin akademikoma dr. Antonu Bajcu in dr. Jakobu Riglerju (številka: 2/3, 1985)
  Zbrano delo Janka Kersnika (številka: 2/3, 1985)
  Slovenistika v letu 1984 (številka: 2/3, 1985)
  Praktičen primer filmskega lektoriranja (številka: 2/3, 1985)
  Moderna misel in slovenska književnost (številka: 2/3, 1985)
 32. 1986
   46

  Knjižni jezik (številka: 4, 1986)
  Obravnavanje in prepoznavanje besednih vrst v osnovni šoli (številka: 4, 1986)
  Cankarjeva in Matoševa kratka pripovedna proza ob prehodu iz 19. v 20. stoletje (številka: 4, 1986)
  Vodnik za literarne ekskurzije po Tolminski (številka: 4, 1986)
  Enkratnost Rezije (številka: 4, 1986)
  Turgenjev in slovenski realizem (številka: 4, 1986)
  Franc Zadravec - šestdesetletnik (številka: 5, 1986)
  Podoba Slovencev v literarnih delih italijanskih književnikov XX. stoletja v Trstu (številka: 5, 1986)
  Jezik v skupnem prostoru tesnobe (številka: 5, 1986)
  Alegoričnost v Vercorsovi in Kocbekovi novelistiki (številka: 5, 1986)
  Anton Vodnik in povojna literarna kritika (številka: 5, 1986)
  Profesor dr. Tine Logar - sedemdesetletnik (številka: 6, 1986)
  Vprašanje prekmurskega knjižnega jezika (številka: 6, 1986)
  Slovenska taboriščna poezija (številka: 6, 1986)
  Stritarjev Gospod Mirodolski: mladoslovenski roman na ozadju evropskega izročila (številka: 6, 1986)
  Računalnik in pouk slovenske književnosti v srednji šoli (številka: 6, 1986)
  Stritarjev Gospod Mirodolski: mladoslovenski roman na ozadju evropskega izročila (številka: 7, 1986)
  Zapisovanje krajevnih in gorskih imen v strokovnih publikacijah (številka: 7, 1986)
  Ob jubileju Alenke Glazer (številka: 7, 1986)
  Pesništvo odpora 1938-1945 pri slovanskih narodih (kot metodološki problem) (številka: 7, 1986)
  Slovensko-čakavsko-kajkavski samostalnik saja, saje tudi na štokavskem področju (številka: 8, 1986)
  Ob življenjskem jubileju akademika Borisa Paternuja (številka: 8, 1986)
  Jezik v narodnoosvobodilnem boju (številka: 8, 1986)
  Ob oblike prek pomena do smisla besedila (številka: 8, 1986)
  Drobna reminiscenca v Stritarjevem Zorinu (številka: 8, 1986)
  Slovenski "literarni salon v zelenem" (številka: 8, 1986)
  Nekateri primeri in problemi interpretacije in sinteze umetnostnega besedila v osnovni šoli (številka: 8, 1986)
  Med pomenom, obliko in normo (številka: 1, 1986)
  Slovanski lingvistični atlas (OLA) (številka: 1, 1986)
  Še o mišljenju in mnenju (številka: 1, 1986)
  Tretja raziskava o knjigi (številka: 1, 1986)
  Povedati, praviti in reči (številka: 1, 1986)
  Izmenjava pogledov na slovensko reformacijo v Trstu (številka: 1, 1986)
  Prof. dr. Jože Toporišič - šestdesetletnik (številka: 1, 1986)
  Zgoščevalno lektoriranje teletekstov (številka: 1, 1986)
  Vztrajno prizadevanje po razširitvi jezikovnega opisa (številka: 1, 1986)
  Janez Zor - šestdesetletnik (številka: 1, 1986)
  Srednje usmerjeno izobraževanje in sodobna slovenska književnost (številka: 2/3, 1986)
  Prostor jezikovne ustvarjalnosti pri prevajanju za gledališče (številka: 2/3, 1986)
  Gregorčičevo ustvarjanje, njega odmevi in obravnave (številka: 2/3, 1986)
  Stritarjevi literarnokritični pogledi v praksi (številka: 2/3, 1986)
  Ledava in Lendava (številka: 2/3, 1986)
  Primož Trubar in razvoj slovenskega knjižnega besedišča v jeziku protestantskih piscev (številka: 2/3, 1986)
  Slovanski svet v naših najstarejših gimnazijskih berilih (številka: 2/3, 1986)
  Razstava "Od Brižinskih spomenikov do baroka" v Vodnikovi domačiji (številka: 2/3, 1986)
  Problemi časa in prostora v romanu Mojster in Margareta M. A. Bulgakova (številka: 2/3, 1986)
 33. 1987
   49

  Trije modeli realistične proze v sodobni slovenski mladinski književnosti (številka: 4, 1987)
  Kratki spisi (pisne miniature) (številka: 4, 1987)
  Slovenistika v letu 1985 (številka: 4, 1987)
  Problemi časa in prostora v romanu Mojster in Margareta M. A. Bulgakova (številka: 4, 1987)
  Srečko Kosovel, Kons. 5 (številka: 4, 1987)
  Janko Lavrin (številka: 4, 1987)
  Puškinov roman v verzih (številka: 5, 1987)
  Ob življenjskem jubileju Branka Berčiča (številka: 5, 1987)
  Jubilej dr. Otona Berkopca (številka: 5, 1987)
  O dialektološki konferenci in dialektološkem taboru na Poljskem (številka: 5, 1987)
  O slovenskem glagolskem načinu (številka: 5, 1987)
  Ni učenika, ki jezik bi znal slovenski, kot mi glagolati (številka: 5, 1987)
  Med ugovori in odgovori (številka: 6, 1987)
  Kako o didaktiki materinega jezika in književnosti razmišljajo naši sosedje (številka: 6, 1987)
  Dopolnilo k članku "Slovenska književnost v Romuniji" (številka: 6, 1987)
  Blaž Tomaževič (1909-1986) (številka: 6, 1987)
  Družbenostna vprašanja slovenskega (knjižnega) jezika (številka: 6, 1987)
  Semantika umetnostnega besedila (številka: 6, 1987)
  Jezikovno razsodišče (številka: 6, 1987)
  France Dobrovoljc - osemdesetletnik (številka: 6, 1987)
  Tretja jugoslovanska konferenca o leksikografiji in leksikologiji v Sarajevu (številka: 7/8, 1987)
  Frazeologija Zorane Ledine M. A. Šolohova v izvirniku in slovenskem prevodu (številka: 7/8, 1987)
  Etnološka misel na Slovenskem (številka: 7/8, 1987)
  Otroci živijo s knjigo (številka: 7/8, 1987)
  Leksikon svetovne književnosti (številka: 7/8, 1987)
  Občudovanja vredne antologije (številka: 7/8, 1987)
  Znanstveno in strokovno delo Vatroslava Kalenića (številka: 7/8, 1987)
  Doslej neznani primerki trubarian v Tübingenu? (številka: 7/8, 1987)
  Jubilej akademika Franceta Bernika (številka: 7/8, 1987)
  Osemdeset let akademika Borisa Merharja (številka: 7/8, 1987)
  Predmet, naloge in metode pragmatične raziskave besedila (številka: 7/8, 1987)
  Pouk bralne sposobnosti (številka: 6, 1987)
  Po Dolenjski od Škofljice do Bogenšperka (številka: 32, 1987)
  Po Dolenjski od Škofljice do Bogenšperka (številka: 1/2, 1987)
  Klasifikacija govornih napak pri slovenskih študentih hrvaškega ali srbskega jezika (številka: 1/2, 1987)
  Težave upovedovalne teorije in smeri njenega razvoja (številka: 1/2, 1987)
  Že tretja izdaja didaktično oblikovane Slovenske slovnice (številka: 1/2, 1987)
  Slovenski jezik in literatura na Columbijski univerzi v New Yorku (številka: 1/2, 1987)
  Mihail Babrovski in Slovenci (številka: 1/2, 1987)
  Obravnava sklanjatev v osnovni šoli (številka: 1/2, 1987)
  Tri Dume slovenske poezije: Župančič, Šalamun, Fritz (številka: 1/2, 1987)
  J. Baudouin de Courtenay - slovenski dialektolog (številka: 1/2, 1987)
  Položaj lektorja pri dnevniku (številka: 3, 1987)
  Lektorstvo na Obali (številka: 3, 1987)
  Slovenski avtorji in cirilica (številka: 3, 1987)
  K izvoru slovarske enote pletnja (številka: 3, 1987)
  Lektor v današnjem gledališču (številka: 3, 1987)
  Ekskurzija v slovensko zamejstvo v Italiji (številka: 3, 1987)
  Janez Gradišnik - sedemdesetletnik (številka: 3, 1987)
 34. 1988
   53

  Vprašanje poimenovanja naselij in zaselkov v Izolski občini (številka: 4, 1988)
  Publikacije Evropskega lingvističnega atlasa (številka: 4, 1988)
  Ob življenjskem jubileju prof. dr. Brede Pogorelec (številka: 4, 1988)
  Prispevek k Andrićevi biografiji (številka: 4, 1988)
  Literatura maloštevilnega naroda, komparativistika in literarna teorija (številka: 4, 1988)
  Razpravljanje v osnovni šoli (številka: 4, 1988)
  Slovenistika v letu 1986 (številka: 4, 1988)
  In memoriam akademiku Janezu Logarju (1908-1987) (številka: 4, 1988)
  Obsežna narečna monografija (številka: 5, 1988)
  Jan Baudouin de Courtenay - korespondenca z Jankom Kotnikom 1915/16 (številka: 5, 1988)
  Slovstvena folklora kot znanost in kot umetnost (številka: 5, 1988)
  Bibliografija del o teoriji pouka slovenskega jezika in književnosti v osnovni in srednji šoli 1977-1987 (številka: 5, 1988)
  Erotika in eksistenca v poeziji Maje Vidmar (številka: 5, 1988)
  Zastrti časopisni naslovi (številka: 5, 1988)
  Vloga izobraževalne šolske televizije (oziroma televizijske kasete in videa) pri slovstvenem pouku (številka: 5, 1988)
  O slovstveni folklori kot besedni umetnosti (številka: 6, 1988)
  Donesek k slovenski vukiani (številka: 6, 1988)
  Krst pri Savici v prevodih (številka: 6, 1988)
  Tehtna in mikavna monografija o Kosovelu (številka: 6, 1988)
  Bibliografija del o teoriji pouka slovenskega jezika in književnosti v osnovni in srednji šoli 1977-1987 (številka: 6, 1988)
  Novačanovi spomini na Ivana Cankarja (številka: 6, 1988)
  Kako so se nekateri znameniti Slovenci srečevali z Goethejevo umetnostjo (številka: 6, 1988)
  Izdaje slovenskih protestantskih piscev v jubilejnih letih (številka: 6, 1988)
  Prispevka k nadstavčni skladnji (številka: 6, 1988)
  Jubilej profesorja Draga Šege (številka: 7/8, 1988)
  Krleževa Golgota in dramatika Jožeta Moškriča (številka: 7/8, 1988)
  Ob šestdesetletnici Stanka Kotnika (številka: 7/8, 1988)
  Razdvojenost sodobnega človeka v romanu Vladimira Gajška Ikarovo perje (številka: 7/8, 1988)
  Moč in nemoč Jančarjevega Briljantnega valčka (številka: 7/8, 1988)
  O krajevnih imenih v izolski občini (številka: 7/8, 1988)
  Temeljno delo o evropsko-slovenskih literarnih razmerjih (številka: 7/8, 1988)
  Proti lektorskim pretiravanjem (številka: 7/8, 1988)
  Pravopisni priročnik hrvaškega ali srbskega jezika (številka: 7/8, 1988)
  Učiteljev govorni vzor kot sredstvo spodbude (številka: 7/8, 1988)
  Slovenščina na zahodni meji (številka: 7/8, 1988)
  Branje za značko (številka: 1/2, 1988)
  O nekaterih tipih realističnega romana v slovenski književnosti sedemdesetih let našega stoletja (številka: 1/2, 1988)
  Razsežna raziskava o naši gospe Lepi Vidi (številka: 1/2, 1988)
  "A cilj nam je visoko posajen ---" (številka: 1/2, 1988)
  Jože Koruza 1935-1988 (številka: 1/2, 1988)
  Slavistična konferenca v Olomucu (številka: 1/2, 1988)
  Madžari in Slovenci (številka: 1/2, 1988)
  Oznake v osnovni šoli (številka: 1/2, 1988)
  Bohinjski govor (številka: 1/2, 1988)
  Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen (številka: 1/2, 1988)
  Prispevek k zgodovini slavistike (številka: 1/2, 1988)
  Za Gregorčičevo Soči ob njeni 110-letnici in obletnici tabora v Šempasu (številka: 3, 1988)
  Jože Sever (številka: 3, 1988)
  Doktorju Štefanu Barbariču v spomin (številka: 3, 1988)
  Smotri, vsebine in metode pouka slovenske književnosti (številka: 3, 1988)
  Kakovost slovenskih in angleških samoglasnikov (številka: 3, 1988)
  Postmodernizem in "mlada slovenska proza" (številka: 3, 1988)
  Jože Gregorič in njegov slovar kostelskega govora (številka: 3, 1988)
 35. 1989
   35

  Slovenistika v letu 1987 (številka: 4/5, 1989)
  Težja mesta iz slovenskega besedotvorja (številka: 4/5, 1989)
  Smotri, vsebine in metode pouka slovenske književnosti (številka: 4/5, 1989)
  Lanita (številka: 4/5, 1989)
  Pač pa (številka: 6, 1989)
  Majcnova kratka pripovedna proza (številka: 6, 1989)
  Potovanje W. M. Thackeraya preko slovenskih krajev (številka: 6, 1989)
  Domišljijski spis v osnovni šoli (številka: 6, 1989)
  Jubilejni zvezek Literarnega leksikona (številka: 6, 1989)
  Institucija "javnosti", nova organizacija "govora" in mimezis v razsvetljenskem romanu (številka: 6, 1989)
  Novačanovo dadaistično besedilo iz leta 1921 (številka: 6, 1989)
  Bibliografija del o teoriji pouka slovenskega jezika in književnosti v osnovni in srednji šoli 1977-1987 (številka: 6, 1989)
  Razvrstitev stavčnofonetičnih prvin v umetnostnem besedilu glede na teorijo in interpretacijo (številka: 7/8, 1989)
  Pragmatika kot jezikoslovna veda (številka: 7/8, 1989)
  Narečna podoba mariborskega predmestja (številka: 7/8, 1989)
  Inovativnost in tradicionalnost verznega oblikovanja v Mickiewiczevih in Prešernovih orientalnih oblikah (številka: 7/8, 1989)
  Zborovanje rusistov v Beogradu (številka: 7/8, 1989)
  Baudouin de Courtenay, Nadiško narečje in nadiška folklora (številka: 7/8, 1989)
  Dialog, dialogizacija in karnevalsko sprejemanje sveta (številka: 7/8, 1989)
  Težave s stavčnočlenskim razločevanjem zaradi oblikovnega sovpadanja pomenskih in sklonskih razlik (številka: 1/2, 1989)
  Slovansko *berk- 'Sorbus torminalis' kot imenska osnova (številka: 1/2, 1989)
  Župančičev poklon (hommage) Murnu (številka: 1/2, 1989)
  Podrobneje o Kosovelu in avantgardi (številka: 1/2, 1989)
  Še k "laniti" (JiS 34/4-5, 85-87) (številka: 1/2, 1989)
  Na novo odkriti govor (številka: 1/2, 1989)
  Verzološke študije Miroslava Červenke (številka: 1/2, 1989)
  Opis v osnovni šoli (številka: 1/2, 1989)
  Jubilej dr. Viktorja Kudělke (številka: 1/2, 1989)
  Janez Rotar: Trubar in južni Slovani (številka: 1/2, 1989)
  Vpliv migracij na jezik in govor posameznika (številka: 3, 1989)
  Anton Aškerc v ruskem prevodu (številka: 3, 1989)
  Računalnik pri pouku hrvatskega ali srbskega jezika v Sloveniji (številka: 3, 1989)
  Slovensko gospodarstvo o slovenskem jeziku (številka: 4/5, 1989)
  Metodični sistem šolske interpretacije umetnostnega besedila (številka: 4/5, 1989)
  Profesor dr. Vilko Novak - osemdesetletnik (številka: 4/5, 1989)
 36. 1990
   42

  Slovenski svet v Handkeju (številka: 3, 1990)
  Koblarjevo delo za Stritarja (številka: 4/5, 1990)
  Slovenistika v letu 1988 (številka: 4/5, 1990)
  Komunikativnofunkcijska analiza pogojnih podredij (številka: 4/5, 1990)
  O bralčevem doživljanju književne umetnine (številka: 6, 1990)
  Ali so problemi z Balantičem prevladani? (številka: 6, 1990)
  O karpatskem dialektološkem atlasu (OKDA) (številka: 6, 1990)
  Frazeologija v osnovni in srednji šoli (številka: 6, 1990)
  Književnost v osnovnošolskih berilih (številka: 6, 1990)
  Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi (številka: 6, 1990)
  Profesorju Borisu Merharju (1. maj 1907 - 26. junija 1989) v spomin (številka: 6, 1990)
  Knjiga za današnjo rabo (številka: 6, 1990)
  Nekatere značilnosti ubeseditve bodočnosti v delih F.M. Dostojevskega in vprašanja literarne evolucije podob "mesta" in "vrata" (številka: 6, 1990)
  Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora (številka: 7/8, 1990)
  Slovanski lingvistični atlas (številka: 7/8, 1990)
  "Prikaz in pokaz na našem leposlovnem polju" (številka: 7/8, 1990)
  Non multa - sed multum (številka: 7/8, 1990)
  Gregorčič med znamenitimi Slovenci (številka: 7/8, 1990)
  Strokovno vzorno slavistično delo (številka: 7/8, 1990)
  Zborovanje jugoslovanskih leksikografov in leksikologov v Zagrebu (številka: 7/8, 1990)
  Pomenskost naslova in okvirja v Pregljevem Bogovcu Jerneju (številka: 7/8, 1990)
  Značilnost verzifikacije Leopolda Volkmerja in njen odmev v slovenski literarni zgodovini (številka: 7/8, 1990)
  Kako napravimo kaj z besedami (številka: 1/2, 1990)
  Ob smrti Jara Machača (številka: 1/2, 1990)
  Poezija dveh desetletij (številka: 1/2, 1990)
  O literarnoznanstvenih in literarnozgodovinskih metodah (številka: 1/2, 1990)
  Povečano zanimanje za Jarca (številka: 1/2, 1990)
  Prekodiranje govorjenega jezika v pisnega (številka: 1/2, 1990)
  Pragmalingvistične poteze dialoško pisane razprave (številka: 1/2, 1990)
  Roman kot nadomestni temelj sveta (številka: 1/2, 1990)
  Interpretacija pesmi A. A. Ahmatovij Brodskega (številka: 1/2, 1990)
  Simpozij o ruskem simbolizmu na univerzi v Bergamu (številka: 3, 1990)
  Usoda zmaja (številka: 3, 1990)
  " Vaš vdani in hvaležni Ramovš --- Vaš odani A. Belić" (številka: 3, 1990)
  Sedmi kongres Mednarodne zveze učiteljev ruskega jezika in literature (Moskva, 11.-17. avgust 1990) in jezikoslovje (številka: 3, 1990)
  Ob osemdeseti obletnici akademika Franceta Bezlaja (številka: 3, 1990)
  Celjska kronika, spomenik srednjeveške književnosti na Slovenskem (številka: 3, 1990)
  Zagatnost performativnosti ali kako obljubiti (številka: 3, 1990)
  Doživljajsko-spoznavna motivacija - začetna faza v celovitem sistemu šolske interpretacije umetnostnega besedila (številka: 3, 1990)
  O slovenskih prevodih leposlovne proze Marie Dąbrovske (številka: 3, 1990)
  Izgovorjava angleških besed: predlogi k pravilom novega slovenskega pravopisa (številka: 3, 1990)
  Logiški izvor Greimas-Hjelmslevovega semiotičnega četverokotnika in njegova zveza s pragmatiko (številka: 3, 1990)
 37. 1991
   35

  Slovenistika v letu 1989 (številka: 4, 1991)
  Janko Kos: Literarne tipologije (številka: 4, 1991)
  Kaj v Župančičevi liriki je pritegovalo skladatelje? (številka: 4, 1991)
  Pripovedništvo Andreja Budala (številka: 4, 1991)
  Tine Debeljak kot literarni zgodovinar (številka: 4, 1991)
  Razkrivajoča se skrivnost postmoderne (številka: 4, 1991)
  Še uporabna metoda literarne vede (številka: 5/6, 1991)
  Priročnik za študij in strokovno pisanje (številka: 5/6, 1991)
  O antologiji ruske poezije 20. stoletja in ob njej (številka: 5/6, 1991)
  Vloga oblike za razumevanje smisla v Cankarjevi prozi (številka: 5/6, 1991)
  Funtkov libreto Teharski plemiči (številka: 5/6, 1991)
  Tehten prispevek k poznavanju slovenske reformacije (številka: 5/6, 1991)
  Makedonščina v slovenskih berilih za osnovno šolo (številka: 5/6, 1991)
  Iz hiše biti v začasno bivališče (številka: 5/6, 1991)
  Komparativistična vita Janka Kosa (številka: 5/6, 1991)
  Roman Jakobson: Lingvistični in drugi spisi (številka: 5/6, 1991)
  Miklošičev pomen v zgodovini slavistike (številka: 7/8, 1991)
  Tuji horizonti križarske misli (številka: 7/8, 1991)
  Pomen rime v pesniški zbirki Maje Vidmar Razdalje telesa (številka: 7/8, 1991)
  Kratko, jedrnato, razumljivo, pregledno (številka: 7/8, 1991)
  Kosovelov KONS. 5 - še vedno izziv učencu in učitelju (številka: 7/8, 1991)
  Prispevek k razčlenjevanju učne ure iz književnosti (številka: 7/8, 1991)
  Janez Rotar (številka: 7/8, 1991)
  Verzno neujemanje - opredelitev pojava in njegovega učinka (številka: 7/8, 1991)
  Motiv drevesa v poeziji avtorjev pesmi štirih (številka: 7/8, 1991)
  Pouk književnosti v očeh učiteljev in učencev osnovnih in srednjih šol (številka: 1/2, 1991)
  Literarne vede in raziskovalna dejavnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 1991)
  Ob osemdesetletnici dr. Rudolfa Trofenika (številka: 1/2, 1991)
  Vljudnost in posrednost pri izrekanju zahtev (številka: 1/2, 1991)
  Ob šestdesetletnici prof. dr. Martine Orožen (številka: 1/2, 1991)
  Pesniške figure v spreminjanju poetike Otona Župančiča in Edvarda Kocbeka ob upodabljanju vojne (številka: 1/2, 1991)
  Oton Berkopec in Praga (številka: 1/2, 1991)
  Fantastika in realizem v noveli Zanka Narteja Velikonje (številka: 1/2, 1991)
  Fran Miklošič kot prevajalec poljske poezije (številka: 1/2, 1991)
  Ob sedemdesetletnici akademika Franca Jakopina (številka: 3/4, 1991)
 38. 1992
   53

  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  številka: 1/2 (1992)
  Književnozgodovinske določnice Stiškega rokopisa (številka: 3/4, 1992)
  Branje ali branje (številka: 3/4, 1992)
  Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (številka: 5, 1992)
  Narte Velikonja - šolska skica (številka: 5, 1992)
  Dramatika Milana Jesiha (številka: 5, 1992)
  Slovenistika v letu 1990 (številka: 5, 1992)
  Knjiga za ljubezen do knjige (številka: 6, 1992)
  Oblikovne posebnosti hišnih imen v Vnanjih Goricah (številka: 6, 1992)
  Besednjak s Koroškega (številka: 6, 1992)
  Slovenski motivi v delu Jana Hollega (številka: 6, 1992)
  O aktualizacijah pravljice v umetni književnosti (številka: 6, 1992)
  Majcnov zbornik (številka: 6, 1992)
  Prikupna slovenščina za osnovnošolce (številka: 6, 1992)
  Sinonimi v jeziku Jurija Dalmatina (izvor, pomenske in stilistične funkcije) (številka: 6, 1992)
  Spomini na naše prve slaviste: Fran Ramovš (številka: 7, 1992)
  Uvod u naratologiju (številka: 7, 1992)
  Anićev hrvaški slovar (številka: 7, 1992)
  Izročilo grozljivega romana v uvodni zgodbi slovenskega meščanskega pripovedništva (številka: 7, 1992)
  Jezikoslovni zapiski (številka: 7, 1992)
  Ob šestdesetletnici doktorja Janka Čara (številka: 7, 1992)
  Jezikovni sistemi v slovenskem (alpskem in panonskem) govornem območju (številka: 7, 1992)
  Bibliografija člankov, ocen in raziskav od 1962-1992 (številka: 7, 1992)
  Slavistična ekskurzija po Slavoniji in Baranji (številka: 7, 1992)
  Učbenik za divergentno mišljenje in kreativno pisanje (številka: 8, 1992)
  Dve knjigi o pripovedni prozi in kako se njuna metoda imenuje (številka: 8, 1992)
  Nov pogled na slovensko postmodernistično prozo (številka: 8, 1992)
  Slovstvenih zadev komentarji (številka: 8, 1992)
  Janez Rotar: Pisma profesorja Frana Ramovša dr. Želmíri Gašparíkovi (številka: 8, 1992)
  Nomen est omen ali pa tudi ne (številka: 8, 1992)
  Poskusni snopič novega gozdarskega slovarja (številka: 8, 1992)
  Interference z italijanščino v pisnih izdelkih učencev srednje šole v Nabrežini (številka: 8, 1992)
  Simpozij didaktikov slovenščine (številka: 8, 1992)
  Nekatere pomanjkljivosti raziskovalnih nalog srednješolcev (številka: 8, 1992)
 39. 1993
   43

  številka: 5 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 6 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 6 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 5 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 6 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 6 (1993)
  številka: 6 (1993)
  številka: 6 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  Branje kot skladenjski problem (številka: 1, 1993)
  Metodološki vidiki Paternujevih pripovednoproznih raziskav (številka: 1, 1993)
  Sestava novele Blažena krivda Edvarda Kocbeka (številka: 1, 1993)
  Janez Vajkard Valvasor o slovenskem jeziku (številka: 1, 1993)
  Umetnostna smer v šolski interpretaciji (številka: 1, 1993)
  Nekaj Kosovelovih uglasbenih (številka: 1, 1993)
  Spis Vinka F. Kluna o slovenskem slovstvu (številka: 2/3, 1993)
  Novejši slovenski pogledi na pouk književnosti kot dejavnik sooblikovanja njegovih smotrov, metod in vsebin (številka: 2/3, 1993)
  O XI. svetovnem kongresu slavistov v Bratislavi (številka: 2/3, 1993)
  Problemski pouk književnosti (številka: 2/3, 1993)
  Groteskno v Prežihovem Boju na požiravniku (številka: 2/3, 1993)
  Dialektizmi v Prežihovi zbirki Samorastniki (številka: 2/3, 1993)
  Vplivi na ljubezensko tematiko in erotiko v Ingoličevih predvojnih romanih (številka: 2/3, 1993)
  Andrijan Lah: Pregled književnosti I, II (številka: 2/3, 1993)
  Kako spodbujati branje v šolskih klopeh (številka: 2/3, 1993)
 40. 1994
   46

  Tone Pretnar kot verzolog (številka: 4, 1994)
  Tone Pretnar (številka: 4, 1994)
  Nekatere posebnosti in funkcije zvočne instrumentacije proze v romanu Peterburg Andreja Belega (številka: 4, 1994)
  Empirično (ne) da se razodeti (številka: 4, 1994)
  Navezovanje rim v Tržiških oktavah Toneta Pretnarja (številka: 4, 1994)
  Skáclov sonet in štirivrstičnica v slovenskem prevodu (številka: 4, 1994)
  Tone Pretnar kot prevajalec poljske poezije (številka: 4, 1994)
  Kronika ljubezenskih pripetljajev Tadeusza Konwickega v slovenskem prevodu Toneta Pretnarja (številka: 4, 1994)
  Tržič v doživetju Toneta Pretnarja (številka: 4, 1994)
  Boris Urbančič - osemdesetletnik (številka: 5, 1994)
  Performativni glagoli v opisni slovnici slovenskega jezika (številka: 5, 1994)
  Sanje in resničnost Borisa Pasternaka (številka: 5, 1994)
  Ruski jezik pri maturi (številka: 5, 1994)
  Razsežnosti učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti (številka: 5, 1994)
  Državnemu zboru Republike Slovenije (številka: 5, 1994)
  Katalogom znanja iz slovenskega jezika in književnosti na rob (številka: 5, 1994)
  Petinsedemdeset let profesorice Jože Meze (številka: 5, 1994)
  Preseganje romantične dediščine? (številka: 6, 1994)
  Koroška narečja kot most do slovenskega knjižnega jezika (številka: 6, 1994)
  Poslovenjeni izgovor tujih imen v Enciklopediji Slovenije (številka: 6, 1994)
  Šolski esej v drugem letniku srednje šole - vaje za razvijanje razpravljalnega eseja (številka: 6, 1994)
  Književna besedila pri pouku slovenščine kot drugega jezika (številka: 6, 1994)
  Vera Troha: Futurizem... (številka: 6, 1994)
  Slovenistika v letu 1992 (številka: 6, 1994)
  Šestdeset let prof. dr. Helge Glušičeve (številka: 6, 1994)
  Katere slovarje smemo pričakovati po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 7/8, 1994)
  Predstavljanje in vadenje slovničnih oblik (številka: 7/8, 1994)
  Pretnarjevi prevodi Learovih limerikov (številka: 7/8, 1994)
  Kako naj vrnemo smisel uram materinščine? (številka: 7/8, 1994)
  Svetinova Tibetanska knjiga mrtvih in postmoderna (številka: 7/8, 1994)
  Kako pisati imena zdravil: z veliko ali malo začetnico? (številka: 7/8, 1994)
  Jelka Morato-Vatovec: Veselo v slovenščino (številka: 7/8, 1994)
  Umetnostno besedilo kot izhodišče za obravnavo besedotvorja v osnovni šoli (številka: 7/8, 1994)
  Širjenje besednega sestava sodobnega ruskega jezika (številka: 7/8, 1994)
  Italijanska študija Lojzke Bratuž o slovenskih predigah! goriškega nadškofa (številka: 7/8, 1994)
  Ob osemdesetletnici Rozke Štefan (številka: 7/8, 1994)
  Renata Zadravec-Pešec: Pragmatično jezikoslovje (številka: 7/8, 1994)
  Franc Zadravec: Slovenska ekspresionistična literatura (številka: 1/2, 1994)
  29. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (številka: 1/2, 1994)
  France Žagar: Besedilne in besedne igre (številka: 1/2, 1994)
  Žlahtna usklajenost znanstvenega in pedagoškega delovanja Gregorja Kocijana (številka: 1/2, 1994)
  "Šolske besedilne vrste" (številka: 1/2, 1994)
  Ekspresivnost v Zidarjevem Svetem Pavlu in njena didaktična uporabnost (številka: 1/2, 1994)
  Iz 80. v 90. leta: slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna država (številka: 1/2, 1994)
  Funkcionalna (ne)pismenost v Sloveniji (številka: 1/2, 1994)
  Andrej Beli: Kotik Letajev (številka: 1/2, 1994)
 41. 1995
   51

  Anketa o učbenikih za slovenski jezik (številka: 3/4, 1995)
  Slovenščina kot učni jezik pri pouku ekonomskih predmetov (številka: 3/4, 1995)
  Stritarjevo historično besedno oblikovanje in moderna (številka: 3/4, 1995)
  Interpretativno branje kot del učiteljevega govornega nastopa (številka: 3/4, 1995)
  Žlahtna konservativnost (številka: 3/4, 1995)
  Pornografsko in erotično v prozi Branka B. Kastelica (številka: 3/4, 1995)
  Šest polnih desetletij Matjaža Kmecla (številka: 3/4, 1995)
  Že dva priročnika za pouk književnosti v srednji šoli (številka: 3/4, 1995)
  Prežihov Voranc in Émile Zola (številka: 5, 1995)
  Kupiti mačka v žaklju (v vreči) (številka: 5, 1995)
  Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja (številka: 5, 1995)
  Marja Bešter, Martina Križaj-Ortar in Erika Kržišnik: Pouk slovenščine malo drugače (številka: 5, 1995)
  Spoznavajmo slovenščino s pomočjo italijanščine (številka: 5, 1995)
  Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije (številka: 5, 1995)
  Ob šestdesetletnici Franceta Novaka (številka: 5, 1995)
  Slovenščina kot učni jezik z vidika učitelja naravoslovja (številka: 6, 1995)
  Zlatko Vince, 1922-1994 (številka: 6, 1995)
  Socart - znanilec praznine (številka: 6, 1995)
  Epitetoni v Župančičevi poeziji (številka: 6, 1995)
  Oklepaj v slovenskem pesniškem jeziku - slovenski pesniški jezik v oklepaju (številka: 6, 1995)
  Metaforika, kot jo odkrivajo osnovnošolski učenci (številka: 6, 1995)
  Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje (številka: 7, 1995)
  O prvi recenziji v novi makedonski književnosti 19. stoletja (številka: 7, 1995)
  Brižinski spomeniki v italijanščini (številka: 7, 1995)
  Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo (številka: 7, 1995)
  Maturitetna pisna naloga esejskega tipa (maturitetni esej) iz književnosti - pisanje, ocenjevanje (številka: 7, 1995)
  Specializiranost obrazil za izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, nosilca lastnosti ali stanja in opravkarja (številka: 8, 1995)
  Vitomil Zupan, uredil Aleš Berger (številka: 8, 1995)
  Mladinska književnost in ustvarjalno pisanje osnovnošolcev (številka: 8, 1995)
  Heinrich Stieglitz o južnih Slovanih (številka: 8, 1995)
  Rojstvo naroda iz duha pesmi (številka: 8, 1995)
  Narečje pod Vrtačo. Mlini in žage. Dokumentacija (številka: 8, 1995)
  Komentiranje in revidiranje spisov (številka: 8, 1995)
  Disertacijska razprava mag. Irene Novak Popov (številka: 8, 1995)
  Novo v slovenski imenoslovni literaturi (številka: 8, 1995)
  Podprojekt Slovenski jezik v pedagoški komunikaciji (številka: 1/2, 1995)
  Pouk književnosti v srednji šoli (številka: 1/2, 1995)
  Slovenski jezik in književnost na narodno mešanih območjih (številka: 1/2, 1995)
  Konceptualizacija intersubjektivnosti v pedagoškem govoru (številka: 1/2, 1995)
  Predlog raziskave s socialnopsihološkega vidika (številka: 1/2, 1995)
  Književnost v tretjem triletju osnovne šole (številka: 1/2, 1995)
  Izhodišča za prenovo bralnega pouka pri predmetu slovenski jezik (številka: 1/2, 1995)
  Mladinska književnost v prvih dveh triletjih osnovne šole (številka: 1/2, 1995)
  Razvojne teorije branja in pisanja kot osnova za sodobne pristope k začetnemu opismenjevanju (številka: 1/2, 1995)
  O oblikovanju kurikula namesto učnega načrta za šolsko srečevanje s književnostjo ali: Problem literarnega scientizma (številka: 1/2, 1995)
  Prenova jezikovnega pouka pri predmetu slovenski jezik (številka: 1/2, 1995)
  Zbirka Mali frazeološki rječnici in Hrvatsko-slovenski frazeološki rječnik (številka: 3, 1995)
  Položaj slovenščine pri italijanski narodnostni skupnosti v Slovenski Istri (številka: 3, 1995)
  Bralni in pisni interesi v slovenskih osnovnih šolah (številka: 3, 1995)
  Spet prevedene Mickiewiczeve pesmi (številka: 3, 1995)
  Kettejev sonetizem (številka: 3, 1995)
 42. 1996
   26

  Slovensko-poljski slovar (številka: 4, 1996)
  Romanizmi na področju oljarstva v govorih Slovenske Istre (številka: 4, 1996)
  Bralna značka (številka: 4, 1996)
  Klečeve erotične pesmi (številka: 4, 1996)
  Poskus periodizacije razvoja oblik na -č in -ši v slovenskem knjižnem jeziku 19. stoletja (številka: 4, 1996)
  Prisank in Kofce (številka: 5, 1996)
  Analiza izbranih maturitetnih postavk (številka: 5, 1996)
  O nekaterih (že preizkušenih) literarnodidaktičnih konceptih ali česa se lahko naučimo iz tujih izkušenj pri poučevanju književnosti (številka: 5, 1996)
  Primerjalna razčlenitev terminologije v matematiki in filozofiji (številka: 5, 1996)
  Osemdeset let akademika prof. dr. Tineta Logarja (številka: 5, 1996)
  "Obljuba dela dolg" (številka: 5, 1996)
  Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora (številka: 5, 1996)
  Monika Kropej, Pravljica in starnost ! (številka: 6, 1996)
  Osnovnošolska didaktika slovenskega jezika in književnosti v zadnjem desetletju - objave v Jeziku in slovstvu (številka: 6, 1996)
  Half pa pu - The language of Slovene Americans (številka: 6, 1996)
  Slovnična zmožnost otrok na besedotvorni ravni (številka: 6, 1996)
  D. Cedilnik: Cikcak po pravopisu (1995) (številka: 6, 1996)
  Ob življenjskem jubileju dr. Zinke Zorko (številka: 6, 1996)
  Kettejeva jubileja tudi na poštnem žigu in pisemskem ovitku (številka: 6, 1996)
  Veno Taufer - življenje in delo (številka: 6, 1996)
  Učbenik pri pouku književnosti v dveletnih poklicnih šolah (številka: 1, 1996)
  Književni interesi otrok in didaktična gradiva pri pouku v drugem razredu osnovne šole (številka: 1, 1996)
  Trideseto srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (številka: 1, 1996)
  Kratka predstavitev tečajev slovenščine kot drugega jezika (številka: 1, 1996)
  Cankar kot sprejemnik Zolajevega romana L'Oeuvre (številka: 1, 1996)
  Drago Jančar: Posmehljivo poželenje (številka: 1, 1996)
 43. 1997
   29

  Računalniške zbirke besedil (številka: 2/3, 1997)
  Povezava med bralnimi sposobnostmi in sporočanjskimi zmožnostmi učencev 5. razreda OŠ Bršljin (številka: 2/3, 1997)
  Potovanje besed k novim izzivom (številka: 2/3, 1997)
  Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih liturgičnih knjig v 17. in 18. stoletju (številka: 2/3, 1997)
  Glasoslovna in oblikoslovna podoba govora v Črešnjevcih (številka: 2/3, 1997)
  Zagovor "obdolžencev" P. A in L. K. pred jezikovnim sodnikom (številka: 2/3, 1997)
  Književna vzgoja v vrtcu ali česa naj se o književnosti naučijo otroci v otroškem vrtcu (številka: 4/5, 1997)
  Nekaj misli o strukturi učniških besedil - slovenščina (številka: 4/5, 1997)
  Metka Kordigel: Mladinska literatura, otroci in učitelji (številka: 4/5, 1997)
  Predlog učnega načrta za slovenščino v prvem triletju osnovne šole (številka: 4/5, 1997)
  Slovenščina v vrtcu (številka: 4/5, 1997)
  Načela prenove pouka književnosti v predmaturitetnih programih (številka: 4/5, 1997)
  Skladenjska in pomenskosestavinska tipologija glagolskih in prislovnih rekel (številka: 6, 1997)
  Ihanov ritem absurdnosti (številka: 6, 1997)
  Prispevek k analizi metafore v sonetu postmodernizma (številka: 6, 1997)
  Prešeren, historizem in argumentacija (številka: 6, 1997)
  Imaš idejo? Povej (jo) naprej! (številka: 7, 1997)
  Jezikovno testiranje na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 7, 1997)
  Pouk slovenščine kot tujega jezika (številka: 7, 1997)
  Seminar in delavnica 'Tujejezično učbeniško gradivo in aplikacija na slovenščino' (številka: 7, 1997)
  Govorjeni diskurz (številka: 7, 1997)
  Minilo je sedemdeset let od izida Jarčeve zbirke Človek in noč (številka: 8, 1997)
  Lažje na maturi (številka: 8, 1997)
  Predlog učnega načrta za pouk slovenščine v drugem triletju osnovne šole (številka: 8, 1997)
  Diferenciacija in standardi znanja v učniku za slovenščino (številka: 1/2, 1997)
  Predlog učnega načrta za pouk slovenščine v tretjem triletju osnovne šole (številka: 1/2, 1997)
  Pesmi Gitice Jakopin (številka: 1/2, 1997)
  O rastlinskih imenih na Gorenjskem (številka: 1/2, 1997)
  Frazeološko-ideološka perspektiva pripovedovalca v odnosu do lika Oblomova v romanu Oblomov I. A. Gončarova (številka: 1/2, 1997)
 44. 1998
   37

  Govoriti slovenščino je prijetno in (/ni pa) lahko (številka: 3, 1998)
  Ženska kot avtorica in lik v novejši slovenski književnosti (številka: 3, 1998)
  Lektoriranje govorjenega (gledališkega) besedila (številka: 3, 1998)
  Izkustveni jezikovni pouk (številka: 3, 1998)
  Zbornik o zborovanju Slavističnega društva Slovenije v Ljubljani (številka: 3, 1998)
  Predlog učnih načrtov za izbirne predmete (številka: 3, 1998)
  Pravila zveze društev (številka: 4, 1998)
  O dvodelnosti Prešernovega soneta (številka: 4, 1998)
  Šolski uri z romanom Filio ni doma (številka: 4, 1998)
  Očitna javnost in javna očitnost (številka: 4, 1998)
  Ime Zaka in njegov izvor (številka: 4, 1998)
  Še enkrat o integriranem/celostnem pouku z zornega kota književne didaktike (številka: 4, 1998)
  Člani Slavističnega društva Slovenije o svojem delu in pogledih na stroko (številka: 5, 1998)
  Analiza pogajalskega sporazumevanja (številka: 5, 1998)
  Dve fazi baroka v slovenski poeziji (številka: 5, 1998)
  Umetnostna besedila pri pouku slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 5, 1998)
  The Sociolinguistics of Slovene (številka: 5, 1998)
  Razvoj Slovenske matice od njenih začetkov do prve svetovne vojne (številka: 6, 1998)
  Primerjava razprave A. Breznika Besedni red v govoru (1908) s poglavjem Coherence v delu T. A. van Dijka Text and Context (1976) (številka: 6, 1998)
  Odličen dosežek slovenskega slovaropisja, nujen prevajalski priročnik (številka: 6, 1998)
  Svobodni verz (številka: 6, 1998)
  Birokratski model literature Metke Kordigel (številka: 6, 1998)
  Na literarnem otoku Berte Bojetu (številka: 7/8, 1998)
  Ustvarjalno pisanje (številka: 7/8, 1998)
  Dialektologija kot jezikoslovna disciplina (številka: 7/8, 1998)
  Lik očeta v Kersnikovih Kmetskih slikah (številka: 7/8, 1998)
  Slovensko raziskovanje trivialne literature po letu 1980 (številka: 7/8, 1998)
  Priročnik za samostojno branje in interpretacijo Gospe Bovaryjeve G. Flauberta (številka: 7/8, 1998)
  Glasno interpretativno branje Kettejeve pesmi Na trgu (številka: 1/2, 1998)
  Skripta 2 (številka: 1/2, 1998)
  Pogajanja v pedagoškem sporazumevanju (številka: 1/2, 1998)
  Svobodni verz (številka: 1/2, 1998)
  Izhodišča in predlogi za zunanje preverjanje bralne sposobnosti (številka: 3, 1998)
  Pripovedna proza v reviji Vesna (številka: 3, 1998)
  Boris Urbančič (številka: 3, 1998)
  Bukvar - nastopna izdaja Mateja Karamana in njegovo mesto pri oblikovanju posebnega glagolskega grafičnega sistema v Karamanovih izdajah liturgičnih knjig (številka: 3, 1998)
  Preverjanje in ocenjevanje književnega znanja in sposobnosti na maturi ter pri zunanjem preverjanju znanja v osnovni šoli (številka: 3, 1998)
 45. 1999
   30

  Poslušanje pri pouku književnosti (številka: 4, 1999)
  Oblikovanje poimenovanj za besedne vrste v slovensko pisanih slovnicah med leti 1791-1854 (številka: 4, 1999)
  Analiza delovnega zvezka Potovanje besed 2 glede na zastopanost štirih sporazumevalnih dejavnosti (številka: 4, 1999)
  Slovenska književnost v italijanskih antologijah jugoslovanskih književnosti po letu 1945 (številka: 4, 1999)
  Poskusni učbenik in delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazije (številka: 5, 1999)
  Šolska interpretacija sodobnega slovenskega romana (številka: 5, 1999)
  Umetnost in politika v partizanski Beli krajini (številka: 5, 1999)
  Komunikacijski model književne vzgoje (številka: 5, 1999)
  O jezikovnih napakah pri pisnem izražanju gluhih srednješolcev (številka: 5, 1999)
  Skladnja in otroški govor (številka: 6, 1999)
  Zbornik Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih ali kako ugledati delo solunskih bratov med Slovani (številka: 6, 1999)
  K dvojini v slovenskem in hrvaškem jeziku (številka: 6, 1999)
  Pes in plesalka (številka: 6, 1999)
  Ceršaški govor (številka: 6, 1999)
  Človeku dobro dene, če se izrobanti (številka: 6, 1999)
  Kako daleč od cilja (številka: 7/8, 1999)
  Nekaj misli o možnostih objektivnega ocenjevanja esejev (številka: 7/8, 1999)
  Cankarjev prostorski trikotnik (številka: 7/8, 1999)
  Skladenjska določitev lastnega imena (številka: 7/8, 1999)
  Računalniške predstavitve pri pouku slovenskega jezika in književnosti (številka: 7/8, 1999)
  Realizem maturitetnega eseja (številka: 7/8, 1999)
  Drugače o maturi (številka: 7/8, 1999)
  Polglasnik in zvočniški sklop v izglasju mlajših prevzetih besed (številka: 7/8, 1999)
  Prvo hrvaško-slovensko slavistično srečanje (številka: 1/2, 1999)
  Bibliometrijska analiza revije Jezik in slovstvo (številka: 1/2, 1999)
  9. zbornik Slavističnega društva Slovenije - Razpotja slovenske literarne vede (številka: 1/2, 1999)
  France Prešeren in František Ladislav Čelakovský - znaki, razmerja in pomeni (številka: 1/2, 1999)
  Analiza šolske ure pouka književnosti po modelu analize govorjenega diskurza (številka: 1/2, 1999)
  Ob šestdesetletnici dr. Jurija Rojsa (številka: 1/2, 1999)
  Spet o zvočniškem sklopu (številka: 1/2, 1999)
 46. 2000
   41

  Sedemdeset let bibliografa Jožeta Munde (številka: 3, 2000)
  Slovenija v enem od najlepših del sodobne hrvaške nenarativne književnosti (številka: 3, 2000)
  Dve oceni Slovensko-poljskega slovarja (številka: 3, 2000)
  Trije Kafkovski romaneskni svetovi (številka: 3, 2000)
  Pouk literarne teorije malo drugače ali Zakaj pravljica v učni načrt za drugo triletje (številka: 3, 2000)
  Slovenska poezija v devetdesetih letih (številka: 4, 2000)
  O teoretično-gradivnem pregledu slovenske slovstvene folklore za srednje šole (številka: 4, 2000)
  Šale (številka: 4, 2000)
  Pripovedna besedila slovenskih pisateljic - sodobnic Zofke Kveder (številka: 4, 2000)
  Zvočniški sklop (4) (številka: 4, 2000)
  Tipologija slovenske mladinske realistične avanturistične proze (številka: 4, 2000)
  Jubilej Marije Janežič (številka: 4, 2000)
  Dve sestri in sestrična (številka: 5, 2000)
  Ob 65-letnici ustanovitve Slavističnega društva Slovenije (številka: 5, 2000)
  Povezanost narodne in jezikovne zavesti (številka: 5, 2000)
  Ob jubileju Marka Kranjca (številka: 5, 2000)
  Limonadnica, odbiratelj in drugo slovensko komunikološko izrazje (številka: 5, 2000)
  Nekaj Prešernovih pesmi v švedskem prevodu Alfreda Jensena iz leta 1895 (številka: 6, 2000)
  Umetnostno besedilo in jezikoslovje (številka: 6, 2000)
  Prispevek k preučevanju slovanskega glagola (številka: 6, 2000)
  Vloga bralca v poglavitnih literarnoteoretičnih smereh 20. stoletja (številka: 6, 2000)
  Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy (številka: 6, 2000)
  Tehnika oziralne zveze in oziralni zaimki (številka: 7/8, 2000)
  Novi častni člani Slavističnega društva Slovenije in nagrajenci za leto 2000 (številka: 7/8, 2000)
  Sedemdeset let Evalda Korena (številka: 7/8, 2000)
  Koliko in kaj berejo Slovenci? (številka: 7/8, 2000)
  Priprava in izvedba literarnega večera na srednji šoli (številka: 7/8, 2000)
  Metodološki vidiki preučevanja srbskega ekspresionizma (številka: 7/8, 2000)
  Angleška zemljepisna lastna imena v slovenskem prevodu angleškega turističnega vodnika po Londonu (številka: 7/8, 2000)
  Protestantski silabizem (številka: 7/8, 2000)
  Materinstvo kot umetnostni motiv in njegova upodobitev v povesti Samorastniki (številka: 1/2, 2000)
  Njegošologija kot slovanska duhovna dediščina (številka: 1/2, 2000)
  Oziralni prilastkovi odvisniki (številka: 1/2, 2000)
  Predlog zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika - prva obravnava (številka: 1/2, 2000)
  Pouk književnosti v hrvaški gimnaziji (številka: 1/2, 2000)
  Govor pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah (številka: 3, 2000)
  Literarni klasiki v srednješolskih berilih pri nas in v Evropi (številka: 3, 2000)
  Jezikovna kompetenca drugošolcev v uporabi glagolov ter samostalniških in pridevniških besed pri opisu predmetov in slik (številka: 3, 2000)
  Učbeniki slovenskega jezika (številka: 3, 2000)
  Ljubka Šorli med Italijani (številka: 3, 2000)
  Simbolika dogajalnega prostora v Matkovi Tini, Sreči in Krstu pri Savici (številka: 3, 2000)
 47. 2001
   34

  Kvalifikator ekspr. v Slovarju slovenskega knjižnega jezika na ravni frazeologije (številka: 4, 2001)
  Fantastika in sodobni slovenski roman ob koncu stoletja (številka: 4, 2001)
  Jezik ob meji (številka: 4, 2001)
  Ob življenjskem in delovnem jubileju prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 4, 2001)
  Obravnavanje literarne klasike v sodobni šoli - na primeru Prešerna (številka: 4, 2001)
  Novi teoretični pogledi na skladnjo in semantiko v kognitivni znanosti (številka: 4, 2001)
  V spomin profesorju Aloisu Jedlički (številka: 5, 2001)
  Mednarodni znanstveni simpozij Glas v Opatiji (številka: 5, 2001)
  Citatnost v Pesnitvi brez junaka A. A. Ahmatove (številka: 5, 2001)
  Izobraževalni program za odrasle Slovenščina za tujce (številka: 5, 2001)
  Komunikacijski ali sporočanjski frazemi (številka: 5, 2001)
  Kidričevo prešernoslovje po prvem delu monografije o Prešernu (1939-1950) (številka: 5, 2001)
  O slovarskem prikazu slovenske vezljivosti (številka: 6, 2001)
  Poslušanje kot učni cilj, vsebina in metoda v učbenikih za štiriletne srednje šole (številka: 6, 2001)
  O miselni shemi za recepcijo pravljice v predoperativnem in operativnem obdobju otrokovega bralnega razvoja (številka: 6, 2001)
  Na pragu besedila, učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol (številka: 6, 2001)
  Funkcijska delitev členkov (številka: 7/8, 2001)
  Šorli, Albreht, Nietzsche (številka: 7/8, 2001)
  France Kidrič danes (številka: 7/8, 2001)
  Stične točke pri oblikovanju slovaškega in prekmurskega knjižnega jezika (številka: 7/8, 2001)
  Celovito o besedi in misli (številka: 7/8, 2001)
  Kako brati Flisarjeve zadnje tri romane? (številka: 7/8, 2001)
  Slovensko-makedonska konferenca v Ljubljani (številka: 7/8, 2001)
  Predvidljive interference v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku (številka: 1/2, 2001)
  "Nekaj nezaslišanega" (številka: 1/2, 2001)
  Elektrotehniška terminologija glede na izvorni jezik (številka: 1/2, 2001)
  Novejši pogledi na branje pri nas in po svetu (številka: 1/2, 2001)
  O slovenskem leksikalnem pomenoslovju (številka: 1/2, 2001)
  Pedagoški govor v vrtcu/šoli (številka: 3, 2001)
  Učenec - računalnik - učitelj (številka: 3, 2001)
  Motiv očesa in poetika pogleda v poeziji Ivana Minattija, Jožeta Udoviča in Gregorja Strniše (številka: 3, 2001)
  Simpozij o retoriki na Filozofski fakulteti v Zagrebu (številka: 3, 2001)
  Frazeologija 1997-2001 (številka: 3, 2001)
  Pouk književnosti v poklicnih šolah v Sloveniji (številka: 3, 2001)
 48. 2002
   23

  Razvoj soglasnikov v slovenskogoriškem narečju (številka: 4, 2002)
  Nomen est omen ali pa tudi ne (II) (številka: 4, 2002)
  Osnove slovenskega jezika za srbske bralce (številka: 4, 2002)
  Kosovelovi Integrali in filozofska misel F. Nietzscheja (številka: 4, 2002)
  O književni osebi in horizontu pričakovanj v predoperativnem in operativnem obdobju otrokovega bralnega razvoja (številka: 4, 2002)
  Pouk književnosti v dvojezični osnovni šoli v Beneški Sloveniji (številka: 4, 2002)
  Izkrivljanje realističnega pripovednega vzorca v Kraigherjevi Kristi Albi (številka: 5/6, 2002)
  Sistem žanrov v katalogu literarnih pojmov pri SAZU (številka: 5/6, 2002)
  Dijakova jezikovna norma med šolo in javnostjo (številka: 5/6, 2002)
  Ob Jakopinovem odhodu (številka: 5/6, 2002)
  Pomensko-skladenjski premiki v briškem in nadiškem narečju (številka: 5/6, 2002)
  Filister, umetnik, šentflorjanec (številka: 5/6, 2002)
  Beseda kot gibljiva tarča (številka: 5/6, 2002)
  Knjiženje v narečnem slovarju (številka: 5/6, 2002)
  Analiza razvoja govornih spretnosti in pri tem pojavljajočih se oblikoslovno-skladenjskih nepravilnosti pri mlajših in starejših začetnikih učenja nemškega jezika (številka: 5/6, 2002)
  France Prešeren in Ivan Cankar v družbi realistov (številka: 7/8, 2002)
  "Razgleduj se po velikem mestu, katerega nisi še nikdar videl ---" (številka: 7/8, 2002)
  Nekaj podatkov iz Besedotvornega slovarja slovenskega jezika za črko B po SSKJ (številka: 7/8, 2002)
  Televizijski športni komentar - diskurzivna analiza (številka: 7/8, 2002)
  Novela za 4-letno strokovno šolo (številka: 7/8, 2002)
  Duhovnost v literaturi (številka: 7/8, 2002)
  Vprašanje skladenjske zapletenosti povedi v govorjenem jeziku politikov (številka: 7/8, 2002)
  Prvi popolni faksimile Trubarjevih Katekizma in Abecednika iz 1550 in Abecednika iz 1555 (številka: 7/8, 2002)
 49. 2003
   28

  Dialog med ciljem in metodo (številka: 1, 2003)
  Sodobna dvojezična leksikografija (številka: 1, 2003)
  Ali beremo maturitetne romane z užitkom ? (številka: 1, 2003)
  Parateater in duhovna drama v misteriju Prebujenje v svetlobo Vilija Ravnjaka (številka: 1, 2003)
  Napaka v ogledalu procesa učenja tujega jezika (številka: 2, 2003)
  Subjekt v kratki prozi Andreja Blatnika (številka: 2, 2003)
  Pesnik in homilet Anton Šerf kot nosilec poznih razsvetljenskih tokov v vzhodnoštajerskem knjižnojezikovnem prostoru (številka: 2, 2003)
  O književni osebi in horizontu pričakovanj v predoperativnem in operativnem obdobju otrokovega bralnega razvoja (številka: 2, 2003)
  Slovarska obravnava povedkovnika (številka: 2, 2003)
  Govorne tehnologije (številka: 3/4, 2003)
  Jezikovni priročniki in novi mediji (številka: 3/4, 2003)
  Uporaba novih tehnologij pri jezikovnem pouku (številka: 3/4, 2003)
  Jezikovne tehnologije in jezikovno načrtovanje (številka: 3/4, 2003)
  Označevanje korpusov (številka: 3/4, 2003)
  Prevajanje danes in jutri (številka: 3/4, 2003)
  Kaj izvira iz jezikovnih virov (številka: 3/4, 2003)
  Korpusi in jezikoslovje (številka: 3/4, 2003)
  Stil in identiteta (številka: 5, 2003)
  Lipušev novi preboj regionalizma (številka: 5, 2003)
  Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja (številka: 5, 2003)
  Škofjeloški pasijon - med vero in dvomom (številka: 5, 2003)
  Srednješolske književne vsebine na recepcijskem situ (številka: 5, 2003)
  Vloga besedilnega korpusa pri postavitvi geselskega članka v enojezičnem slovarju (številka: 5, 2003)
  Literarni polisistem in mehanizmi medkulturnih stikov (številka: 6, 2003)
  Prevzemanje besed v slovenščini (številka: 6, 2003)
  Pisatelj Milan Pugelj kot pomemben člen v kratkoprozni ustvarjalnosti iz začetka 20. stoletja na Slovenskem (številka: 6, 2003)
  Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi (številka: 6, 2003)
  Dramsko delo Daneta Zajca (številka: 6, 2003)
 50. 2004
   34

  Knjige slovenskih pisateljic pri založbi Belo-modra knjižnica (številka: 1, 2004)
  Od šolanja do uporabnikov (številka: 1, 2004)
  Pismenost za svetovni splet (številka: 1, 2004)
  Pisatelj Milan Pugelj kot pomemben člen v kratkoprozni ustvarjalnosti z začetka 20. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 2004)
  Esterházy pri nas (številka: 1, 2004)
  Alamut - ob zgodbi in pripovedi (številka: 1, 2004)
  Slovarji serije COBUILD in formalizacija definicijskega jezika (številka: 2, 2004)
  Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila (številka: 2, 2004)
  Prozaist Kajetan Kovič (številka: 2, 2004)
  Priprava, izvedba in pomen perceptivnih testov za fonetično-fonološke raziskave (številka: 2, 2004)
  Dunajska predmestna deklica pri Ivanu Cankarju in Arthurju Schnitzlerju (številka: 2, 2004)
  Slovenski roman po sledovih evropskega naturalizma (številka: 2, 2004)
  Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za tujce (številka: 3/4, 2004)
  Poučevanje, učenje in pomnjenje leksike drugega/tujega jezika (številka: 3/4, 2004)
  Medkulturna pragmatika pri pouku slovenščine kot J2 (številka: 3/4, 2004)
  Ali je književnost pri pouku slovenščine kot tujega jezika lahko zanimiva? (številka: 3/4, 2004)
  Jezikovni prenos pri učenju sorodnih jezikov (številka: 3/4, 2004)
  Ali ima kača kljun? (številka: 3/4, 2004)
  Kolokacije in učenje tujega jezika (številka: 3/4, 2004)
  Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika (številka: 3/4, 2004)
  Besediloslovna primerjava pisne produkcije tujih in rojenih govorcev slovenščine (številka: 3/4, 2004)
  Slovenščina kot drugi/tuji jezik in slovensko jezikovno načrtovanje (številka: 3/4, 2004)
  Certificiranje slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 3/4, 2004)
  Pojmovanje časa in prostora ter kozmologija v poeziji in poetiki Gregorja Strniše (številka: 5, 2004)
  Tema smrti v mladinski prozi (številka: 5, 2004)
  Členki kot besedilni povezovalci (številka: 5, 2004)
  Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom (številka: 5, 2004)
  Diskurzivni pristop k problemu določnosti v slovenščini (številka: 5, 2004)
  Življenje in delo Vide Taufer (številka: 6, 2004)
  Pomen frazemov z vidika medkulturne sporazumevalne zmožnosti (številka: 6, 2004)
  Razvoj dramatike Dušana Jovanovića (številka: 6, 2004)
  Angleški končni -e in slovenski pravopis (številka: 6, 2004)
  Problem prozodične analize spontanega govora (številka: 6, 2004)
  Svet dunajskih parkov pri Ivanu Cankarju in Ivu Vojnoviću (številka: 6, 2004)
 51. 2005
   47

  Tema ljubezni skozi prizmo simbolnega v pripovedni prozi Andreja Hienga (številka: 1, 2005)
  Jezikovne tehnologije od študija do zaposlitve (številka: 1, 2005)
  Vloga stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi (številka: 1, 2005)
  Mesto Velikega slovarja tujk v slovenski leksikografiji (številka: 1, 2005)
  "Pozabljena" slovenska pričevanja iz vélike vojne (številka: 1, 2005)
  Nesporazumi v komunikaciji (številka: 1, 2005)
  Nekatere značilnejše medbesedilne navezave slovenske postmoderne literature (številka: 2, 2005)
  Teorija argumentacije Oswalda Ducrota (številka: 2, 2005)
  Problem Cankarjeve Lepe Vide (številka: 2, 2005)
  Literatura in odpor, odpor v literaturi (številka: 2, 2005)
  Determinologizacija (na primeru terminologije fizike) (številka: 2, 2005)
  Po sledeh jezikovnih travm v sodobni slovenski književnosti (številka: 2, 2005)
  Slovenska leksikalna podatkovna zbirka (številka: 2, 2005)
  Prislovi v sinonimnem slovarju (številka: 2, 2005)
  Ni nedolžnega branja (številka: 3/4, 2005)
  Literarno ustvarjanje Valentina Polanška (številka: 3/4, 2005)
  Prva Prešernova pesem (številka: 3/4, 2005)
  Dramatika Rudija Šeliga (številka: 3/4, 2005)
  Slovenska poezija v dobi globalizacije (številka: 3/4, 2005)
  Motivi in teme v najnovejših komedijah Toneta Partljiča in Vinka Möderndorferja (številka: 3/4, 2005)
  Sodobnejša slovenska literarna zgod(b)ovina (številka: 3/4, 2005)
  Feministične literarnovedne raziskave - tukaj in zdaj (številka: 3/4, 2005)
  Kratka proza na prelomu tisočletja (številka: 3/4, 2005)
  Pregled sodobne slovenske mladinske proze (številka: 3/4, 2005)
  Nekaj (osebnih) opazk o slovenski literarni vedi (številka: 3/4, 2005)
  Pogledi na metaforo (številka: 3/4, 2005)
  Homoerotika v najnovejšem slovenskem romanu (številka: 3/4, 2005)
  Značilnosti političnega govora v totalitarni in demokratični družbi (številka: 5, 2005)
  Naslavljanje med žensko in moškim v slovenskem romanu (številka: 5, 2005)
  Konferenca Europhras Slovenija, Strunjan, 12.-14. september 2005 (številka: 5, 2005)
  Vojko Gorjanc in Simon Krek (izbr. in ur.): Študije o korpusnem jezikoslovju. Prevedle Miljana Cunta, Mojca Savski, Neli Vozelj, Petra Zaranšek in Andreja Žele. Ljubljana : Krtina (Knjižna zbirka Krt, 130), 2005 (številka: 5, 2005)
  Ina Ferbežar in Nataša Domadenik: Jezikovod: učbenik za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005. 136 str. + zgoščenka (številka: 5, 2005)
  Marjeta Humar (ur.): Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija, Ljubljana, 5.-6. junij 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 374 str. (številka: 5, 2005)
  Jezikovna ozaveščenost kot motivator zanimanja za jezik (številka: 5, 2005)
  O uspešnosti dvotirnega komunikacijskega modela književne vzgoje (številka: 5, 2005)
  Minimalizem v sodobni slovenski kratki prozi (številka: 5, 2005)
  Helena Dobrovoljc: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Lingua Slovenica), 2004. 319 str. (številka: 5, 2005)
  Uredniki in uredništva Jezika in slovstva 1955-2005 (številka: 6, 2005)
  Zahodnoslovanska književnost v srednješolskih berilih (številka: 6, 2005)
  Umberto Eco: O literaturi. Tržič: Učila International, 2005. 328 str. (številka: 6, 2005)
  Silva Kastelic, Nataša Pirih Svetina in Mojca Kotnik: Slovenščina v bolnišnici: učbenik za učenje slovenščine kot tujega jezika na začetni stopnji (A1, A2) za zdravstvene delavce. Ljubljana: Srednja zdravstvena šola, 2005. 135 str. (številka: 6, 2005)
  Slovenščina na daljavo za Skandinavce (številka: 6, 2005)
  Devovi epigrami v Pisanicah (številka: 6, 2005)
  Slovenščine tujejezičnih govorcev (številka: 6, 2005)
  Mirjam Beranek (ur.): Priročni slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2005. XVI + 904 str. - Mirjam Beranek (ur.): Priročni e-slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2005. CD-ROM (številka: 6, 2005)
  Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (številka: 6, 2005)
  Pristopi k izdelavi leksikalnih podatkovnih zbirk (številka: 6, 2005)
 52. 2006
   61

  Slovko 2005 - 3. mednarodna konferenca Računalniška obdelava slovanskih in vzhodnoslovanskih jezikov, Bratislava, 10.-11. november 2005 (številka: 1, 2006)
  Gradnja specializiranega korpusa (številka: 1, 2006)
  Besedilna matrica in struktura vzorca besedila problem - rešitev ter možnost njune uporabe pri analizi besedil v šolski praksi (številka: 1, 2006)
  Percepcija samoglasniških opozicij pri dijakih pomurskih srednjih šol (številka: 1, 2006)
  Trivialno v luči refleksije o postmodernizmu z nekaterimi primeri slovenske fantastične ter zgodovinske kratke proze (številka: 1, 2006)
  Marija Mercina: Proza Cirila Kosmača: uvod v lingvostilistično analizo. Ljubljana: Rokus, Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica, 6), 2003. 175 str. (številka: 1, 2006)
  Hanna Popowska-Taborska: Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika. Prevedla Karmen Kenda-Jež. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 207 str. (številka: 1, 2006)
  Vesna Mikolič: Jezik v zrcalu kultur. Koper: Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004. 338 str. (številka: 1, 2006)
  Prevajanje ljudskih pesmi in umetne poezije z medbesedilnim navezovanjem na ljudsko izročilo (številka: 1, 2006)
  Rada Lečič: Slovenski glagol: oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov/Slovene verb: a morphological manual and dictionary of Slovene verbs. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 268 str. (številka: 1, 2006)
  Logarjevi dnevi - 4. mednarodni dialektološki simpozij Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, Maribor, 14.-25. februar 2006 (številka: 1, 2006)
  Historična perspektiva preučevanja jezikoslovnih ved (številka: 2, 2006)
  Mirjana Benjak in Vesna Požgaj Hadži (ur.): Bez predrasuda i stereotipa: Interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom in! političkom kontekstu. Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 2005. 176 str. (številka: 2, 2006)
  25. simpozij Obdobja - metode in zvrsti: Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine in metode (številka: 2, 2006)
  Denis Poniž idr. (ur.): Dramatična in teatralna devetdeseta? (številka: 2, 2006)
  Tretje slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup, Opatija, 7.-8. april 2006 (številka: 2, 2006)
  Znanstveni simpozij o Simonu Gregorčiču, Kobarid (številka: 2, 2006)
  42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana, 26. junij oziroma 3. julij-14. julij 2006 (številka: 2, 2006)
  Mhm, ja, no, dobro, glejte, eee --- (številka: 2, 2006)
  Tipologija esejev Iztoka Geistra (številka: 2, 2006)
  Tina Verovnik: Jezikovni obronki. Ljubljana: GV Založba, 2005. 146 str. (številka: 2, 2006)
  17. Primorski slovenstični dnevi, Prem in Ilirska Bistrica, 6.-8. april 2006 (številka: 2, 2006)
  Besedilni svetovi v poeziji Daneta Zajca (številka: 2, 2006)
  Sergej Aleksandrovič Kuznecov: Sovremennyj tolkovyj slovar´ russkogo jazyka. Sankt-Peterburg: Norint, 2005. 959 str. (številka: 2, 2006)
  Eksistencialistična drama (številka: 2, 2006)
  Valentin Kalan: Grška filozofija - Platon. Pet študij o njegovih dialogih. /Platon: Evtifron. Ljubljana: ZIFF (Razprave Filozofske fakultete), 2003. 206 str. (številka: 2, 2006)
  Slovenska jezikovna skupnost v Argentini (številka: 3/4, 2006)
  Širjenje pogovornega jezika in umikanje narečja kot značilna težnja sodobne poljščine (številka: 3/4, 2006)
  Jezikovne situacije (številka: 3/4, 2006)
  Detrianonizacija madžarskega jezika (številka: 3/4, 2006)
  Rekonstruiranje zgodovinskih jezikovnih situacij (številka: 3/4, 2006)
  LEXICOM Europe 2006 - Annual Workshop in Lexicography and Lexical Computing, Opatija, 4.-9. junij 2006 (številka: 3/4, 2006)
  Vojko Gorjanc: Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. 163 str. (številka: 3/4, 2006)
  Med lokalnim in nacionalnim (številka: 3/4, 2006)
  LREC'06-Language resources and evaluation conference 2006, Genova, 24.-26. maj 2006 (številka: 3/4, 2006)
  Jezikovna situacija v Španiji (številka: 3/4, 2006)
  Irena Novak Popov (ur.): Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. 287 str. (številka: 5, 2006)
  Merila za oblikovanje korpusov usvajanja tujega jezika (številka: 5, 2006)
  ESSLLI 2006 - 18. evropska poletna šola logike, jezika in informacij, Malaga, 31. 7.-11. 8. 2006 (številka: 5, 2006)
  Breda Pogorelec (1928-2006) (številka: 5, 2006)
  Predrag Piper: Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek, 91, 2001. 270 str. (številka: 5, 2006)
  Slovenski slavistični kongres Preseganje meje, Zagreb, 5.-7. oktober 2006 (številka: 5, 2006)
  Definicijski jezik v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča sodobnih leksikografskih načel (številka: 5, 2006)
  Smernice za delo jezikovnega asistenta za slovenščino v okviru manjšinskega šolstva na avstrijskem Koroškem (številka: 5, 2006)
  Silvija Borovnik: Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 2005. 198 str. (številka: 5, 2006)
  Drama absurda kot izvor komedij Dušana Jovanovića (številka: 5, 2006)
  O Potrčevi predvojni pripovedni prozi (številka: 5, 2006)
  Književnost (tudi) kot sredstvo za vzljubljanje manjšinskega jezika: Primer slovenščine v italijanski Furlaniji - Julijski krajini (številka: 5, 2006)
  Katja Šturm Schnabl (ur.): Berta Bojetu Boeta: prvi mednarodni simpozij. Zbornik predavanj. Celovec: Mohorjeva družba, 2005. 174 str. (številka: 6, 2006)
  Južnoslovansko kulturno zbliževanje v berilih za osmo leto šolanja po razpadu Avstro-Ogrske (številka: 6, 2006)
  Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin-Čakovec, 5.-8. september 2006 (številka: 6, 2006)
  Dodatek k bibliografiji profesorice dr. Marje Boršnik (številka: 6, 2006)
  Literarno dogajanje na Slovaškem v šestdesetih letih (številka: 6, 2006)
  Percepcija klasičnih grško-rimskih filozofskih kategorij v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule (številka: 6, 2006)
  Blanka Bošnjak: Premiki v sodobni slovenski kratki prozi. Maribor: Slavistično društvo Maribor (Zora 38), 2005. 223 str. (številka: 6, 2006)
  Zvonko Kovač: Međuknjiževna tumačenja. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo (Biblioteka Književna smotra), 2005. 206 str. (številka: 6, 2006)
  Novomedijsko besedilo (številka: 6, 2006)
  Pimlico in Neznosna lahkotnost bivanja kot maturitetna romana (številka: 6, 2006)
  Jezik i identiteti - 20. znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo, v organizaciji Hrvaškega društva za uporabno jezikoslovje, Split, 25.-27. maj 2006 (številka: 3/4, 2006)
  Pisava = latinica (številka: 3/4, 2006)
  Slovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih (številka: 3/4, 2006)
 53. 2007
   63

  Franc Zadravec: Slovenski roman dvajsetega stoletja. Tretji analitični del in sinteze. Murska Sobota: Franc Franc (zbirka Misel o slovenski besedi), Ljubljana: SAZU in ZIFF, 2005. 384 str. (številka: 1, 2007)
  Izbori Gradnikove lirike doma in v tujini (številka: 1, 2007)
  Mini tečaj slovenščine za turiste (številka: 1, 2007)
  Za dejaven pouk književnosti (številka: 1, 2007)
  O zgradbah eksogene svojilnosti (številka: 1, 2007)
  Zofka Kveder: Zbrano delo. 1. knjiga. Uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž. Maribor: Študentska založba Litera, 2005 (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 560 str. (številka: 1, 2007)
  Slovenska odvisnostna drevesnica v raziskavah o induktivnem odvisnostnem razčlenjevanju (številka: 1, 2007)
  Tomaž Sajovic: Jezik med umetnostjo in znanostjo: slogovne razprave. Ljubljana: Založba ZRC (Lingua Slovenica 2), 2005. 328 str. (številka: 1, 2007)
  Vloga Karle Bulovec v umetniškem ustvarjanju Ivana Mraka (številka: 1, 2007)
  Primerjava besedil dementnih in zdravih starostnikov (številka: 1, 2007)
  Tomo Korošec: Jezik in stil oglaševanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. 155 str. (številka: 2, 2007)
  Tipologija ženskih oseb v pripovedni prozi avtorjev druge polovice 19. stoletja (številka: 2, 2007)
  Korpus FidaPLUS (številka: 2, 2007)
  Igor Ž. Žagar, Barbara Domanjko: Argumentiranost kot model (uspešne) komunikacije. Domžale: Izolit, 2006. 92 str. (številka: 2, 2007)
  Priljubljenost - nepriljubljenost slovenščine v prvem triletju osnovne šole (številka: 2, 2007)
  Diskurzivne značilnosti sms-ov (številka: 2, 2007)
  A. T. Linhart in problem meščanske žaloigre (številka: 2, 2007)
  Načini prevajanja francoskih glagolov iz spremnih stavkov premega govora v treh slovenskih prevodih Flaubertove Madame Bovary (številka: 2, 2007)
  Pesniški svet Nikole Šopa v slovenskem prostoru: ob 100. obletnici rojstva Nikole Šopa (1904-1982). Uredila Fedora Ferluga-Petronio. Trst : Neothesis, 2005. 125 str. (številka: 2, 2007)
  Nastajanje metabesedilnih prvin kot vidik procesa pisanja (številka: 3/4, 2007)
  Vloga povezovalcev v govorjenem diskurzu (številka: 3/4, 2007)
  Vpliv metadiskurznih elementov na razumevanje besedil (številka: 3/4, 2007)
  19. evropska konferenca in delavnica iz sistemske funkcijske slovnice, Saarbruecken, 23.-25. julij 2007 (številka: 3/4, 2007)
  Predstavitev avtorja v čeških in slovaških znanstvenih besedilih (številka: 3/4, 2007)
  Metabesedilnost v uporabnem jezikoslovju (številka: 3/4, 2007)
  Metabesedilnost v okviru strategij podnaslovnega prevajanja (številka: 3/4, 2007)
  Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju (številka: 3/4, 2007)
  Jezikovne tehnologije: zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006 (ur. Tomaž Erjavec in Jerneja Žganec Gros) (številka: 3/4, 2007)
  Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila (številka: 3/4, 2007)
  Refleksivnost diskurza pri mednarodnih govorcih (številka: 3/4, 2007)
  Eliptične strukture in njihove metabesedilne vloge (številka: 3/4, 2007)
  Upravljanje pogovora kot metadiskurzna funkcija (številka: 3/4, 2007)
  Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih (številka: 3/4, 2007)
  Slovenščina in jezik raziskovanja v fiziki (številka: 5, 2007)
  Slovenščina v znanosti - iz obrobja v središče (številka: 5, 2007)
  Slovenščina kot jezik znanosti in univerze - da ali ne (številka: 5, 2007)
  Jezik znanosti in visokošolskega izobraževanja na Slovenskem (številka: 5, 2007)
  Uporništvo ženskih likov v prozi Zofke Kveder (številka: 5, 2007)
  Elizabeta Jenko: Z branjem do slovenščine/Slowenisch lesen und verstehen/Slovenian-read and understand. Celovec/Klagenfurt: Drava, 2006. 135 str. (številka: 5, 2007)
  Osemdeset let dr. Emila Cesarja (številka: 5, 2007)
  Thomas F. Magner in Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora/ A dictionary of Split dialect. Zagreb; Durieux; Dubrovnik: Dubrovnik University Press, 2006. 214 str. (številka: 5, 2007)
  Naslavljanje pri predajanju, pridobivanju in ohranjanju vloge govorca na parlamentarnih razpravah (številka: 5, 2007)
  Željka Fink Arsovski: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra, 2006. 439 str. (številka: 5, 2007)
  Slovenski jezik v mednarodnem sodelovanju (številka: 5, 2007)
  Miti v dramatiki Vena Tauferja in Daneta Zajca (številka: 5, 2007)
  Mednarodni znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika, Maribor, 18.-19. maj 2007 (številka: 5, 2007)
  Stičišča med slovstveno folkloro in pesništvom slovenske moderne (številka: 5, 2007)
  Znanstvene objave v slovenskem in tujem jeziku (številka: 5, 2007)
  Domači prijatelj Zofke Kveder (številka: 5, 2007)
  Prispevek k razpravi o jeziku znanosti in visokošolskega izobraževanja na Slovenskem (številka: 5, 2007)
  Uvod v teorijo mladinske književnosti (številka: 6, 2007)
  Kersnikovo ustvarjalno sodelovanje z Jurčičem (številka: 6, 2007)
  Testiranje jezikovne zmožnosti učencev dvojezične osnovne šole v Špetru (številka: 6, 2007)
  Otroška književnost Lile Prap (številka: 6, 2007)
  Marko Jesenšek (ur.): Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika Maribor: Slavistično društvo Maribor (Zora, 32), 2005. 455 str. (številka: 6, 2007)
  Miran Štuhec: Aristokracija jezika in duha. Antologija slovenske esejistike po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Beletrina), 2005. 590 str. (številka: 6, 2007)
  LT&C 2007 - Language and technolgy conference, Poznan, Poljska 5.-7. 10. 2007 (številka: 6, 2007)
  Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 947 str. (številka: 6, 2007)
  RANLP - International conference if recent advances in natural language proceesing, Borovets, Bolgarija 27.-29. 9. 2007 (številka: 6, 2007)
  Marija Stanonik: Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščine!. Ljubljana: Založba ZRC, SAZU, 2006. 503 str. (številka: 6, 2007)
  Diskurzni označevalci v dveh pogovornih žanrih (številka: 6, 2007)
  Alojzija Zupan Sosič: Robovi mreže, robovi jaza. (Sodobni slovenski roman.) Maribor: Litera, 2006. 367 str. (številka: 6, 2007)
  Ursula Doleschal in Helmut Gruber (ur.):Wissenschaftliches Schreiben abseits englischen Mainstreams / Academic writing in languages other than English. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2007. 305 str. (številka: 3/4, 2007)
 54. 2008
   59

  7. mednarodna poletna šola in simpozij o humorju in smehu, Aberdeen, 9.-14. julij 2007 (številka: 1, 2008)
  Slovenistika v novih bolonjskih študijskih programih (številka: 1, 2008)
  Slovenistične vsebine v programih Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 1, 2008)
  Seminar v Bolzanu: Normiranje, usklajevanje in jezikovno načrtovanje, 8. 2. 2008 (številka: 1, 2008)
  Karmen Erjavec in Melita Poler Kovačič: Kritična diskurzivna analiza novinarskih prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007 (številka: 1, 2008)
  Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot (številka: 1, 2008)
  (Slovenistično) jezikoslovje na Fakulteti za družbene vede UL (številka: 1, 2008)
  Razumeti razumevanje (številka: 1, 2008)
  Slovenistične vsebine na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 1, 2008)
  Raba prihodnjika za uresničena pretekla dejanja (številka: 1, 2008)
  Univerza v Novi Gorici: bolonjska prenova najmlajše slovenistike v Sloveniji (številka: 1, 2008)
  Diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter soočanje z njimi v sodobni demokratični družbi (številka: 1, 2008)
  Bohoričev postopek prirejanja Melanchthonove skladnje (številka: 1, 2008)
  Problem jezika v znanosti in visokošolskem izobraževanju - problem znanosti in visokošolskega izobraževanja v Sloveniji? (številka: 1, 2008)
  Prenovljena slovenistika na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem (številka: 1, 2008)
  Nova bolonjska študijska programa slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (številka: 1, 2008)
  Bolonjsko prenovljena slovenistika in Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 1, 2008)
  Mednarodni strokovni kolokvij Zofka Kveder (1878-1926): recepcija njene ustvarjalnosti, Praga, 6.-7. junij 2007 (številka: 2, 2008)
  Iskanje odgovorov na vprašanja govorjenega jezika (številka: 2, 2008)
  Upodobitve jedi in jedcev v slovenskem leposlovju (številka: 2, 2008)
  Matjaž Kmecl: Tisoč let slovenske literature: drugačni pogledi na slovensko literarno in slovstveno preteklost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004, 450 str. (številka: 2, 2008)
  Darko Dolinar: Med književnostjo, narodom in zgodovino: razgledi po starejši slovenski literarni vedi. Celje, Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 336 str. (številka: 2, 2008)
  Minimalni frazemi v slovenščini (številka: 2, 2008)
  Nasilje v Cankarjevi drami Kralj na Betajnovi in medbesedilni stiki z evropsko literaturo (številka: 2, 2008)
  Krst pri Savici in Sedem sinov (številka: 2, 2008)
  O zanikanju in nikalnici v slovenščini (številka: 2, 2008)
  ESSLLI 2007 - 19. evropska poletna šola logike, jezika in informacij, Dublin 6.-17. 8. 2007 (številka: 2, 2008)
  Štiri ženske avtobiografije (številka: 3/4, 2008)
  Med fikcijo in resničnostjo v avtobiografski prozi (številka: 3/4, 2008)
  Ob interpretiranju Cankarjeve proze (številka: 3/4, 2008)
  Spomini Franka Javha Kerna (številka: 3/4, 2008)
  Avtobiografskost kot umeščanje osebne izkušnje (številka: 3/4, 2008)
  O avtobiografiji in avtobiografskem pisanju z vidika literarnih ustvarjalcev (številka: 3/4, 2008)
  Avtobiografija in naratologija (številka: 3/4, 2008)
  Raziskovanja življenjskih zgodb v slovenski etnologiji (številka: 3/4, 2008)
  Leben, Andreas, in Neweklowsky Gerhard (ur.), 2007: Wiener Slavistisches Jahrbuch: Mit Beiträgen zur Tagung "Die Slowenistik in Österreich/Slovenistika v Avstriji". Bd 53. Wien: OAW, 272 str. (številka: 3/4, 2008)
  Avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom (številka: 3/4, 2008)
  Življenjska zgodba kot terapevtsko sredstvo in katarza (številka: 3/4, 2008)
  Materni jezik, jezik okolja in tuji jeziki v avtobiografskih črticah Zofke Kveder (številka: 3/4, 2008)
  Avtobiografskost sodobne slovenske kratke proze (številka: 3/4, 2008)
  Slovenska esejistika v presečišču biografskih in avtobiografskih vidikov (številka: 3/4, 2008)
  Mladinska dela Aksinje Kermauner (številka: 5, 2008)
  Lexicom 2008 - Annual worpshop in lexicography and lexical computing, 10.-15. julij 2008 (številka: 5, 2008)
  Erika Kržišnik, Wolfgang Eismann (ur.): Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah/Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen/Phraseology in linguistics and other branches of science/Frazeologija v jazykoznaniju i drugih naukah: Europhras Slovenija 2005. Ljubljana : Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, 618 str. (številka: 5, 2008)
  Emil Filipčič med ludizmom in dramo absurda (številka: 5, 2008)
  (Slovenska) leksika med leksikonom in slovnico (številka: 5, 2008)
  FrameNet in slovenščina (številka: 5, 2008)
  Polona Gantar, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica 3). 279 str. (številka: 5, 2008)
  Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev (številka: 5, 2008)
  Chikako Shigemori Bučar: Voice in contrast - Japanese and Slovene (Protistava glagolskega načina v japonščini in slovenščini). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007. 363 str. (številka: 5, 2008)
  "Neznani Prešeren" malo drugače (številka: 5, 2008)
  Marko Jesenšek (ur.): Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (Zora 56), 2008, 367 str. (številka: 6, 2008)
  Kulturni transfer (številka: 6, 2008)
  Družbeni akterji in slovenska kulturna identiteta v medijskem diskurzu dveh obdobij (številka: 6, 2008)
  Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski književnosti (številka: 6, 2008)
  IS-LTC 2008 (številka: 6, 2008)
  Lepe slikanice (številka: 6, 2008)
  Marija Stanonik: Slovenska narečna književnost. Maribor: Slavistično društvo, 2007, 478 str. (številka: 6, 2008)
  Izidor Cankar in Anton Ocvirk kot začetnika osebnostnega intervjuja na Slovenskem (številka: 6, 2008)
 55. 2009
   56

  Saša Poklač in Miloslav Vojtech: Slovensko-slovinská konverzačná príručka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 142 str. (številka: 1, 2009)
  Orfejev spev in Evridikine metamorfoze (številka: 1, 2009)
  Klein, Gabriella B. (ur.), 2007: Priročnik SPICES. Izobraževalna metoda za medkulturno sporazumevanje v institucionalnih okoljih. Perugia: Key & Key communications. 172 str. (številka: 1, 2009)
  Peter Herrity in Ivana Petric Lasnik, 2008: Slovene phrasebook. Edinburgh: Chambers Harrap Publishers. 191 str. (številka: 1, 2009)
  Večjezični možgani (številka: 1, 2009)
  Veliki čudež malega jezika (številka: 1, 2009)
  Slovenščina v Luksemburgu (številka: 1, 2009)
  Center za testiranje in certificiranje makedonščine kot tujega jezika (projekt Tempus MaLTeCC) (številka: 1, 2009)
  Jure Šink, 2007: Audio course for beginners: Slovene. Ljubljana: Rokus Klett, 154 str. (številka: 1, 2009)
  Vloga manjšinske šole pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture (številka: 1, 2009)
  Nekaj kontrastivnih beležk o italijanščini in slovenščini in nekaj opažanj o jezikovni produkciji pri govorcih slovenščine v Italiji (številka: 1, 2009)
  Medkulturna slovstvena slovenistika na delu (številka: 2, 2009)
  Kako (ne)medkulturna je slovenistika (številka: 2, 2009)
  Medkulturne vsebine v slovenskem jezikoslovju (številka: 2, 2009)
  Medkulturna slovenistika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na tujih univerzah (številka: 2, 2009)
  Neznani modernizem (številka: 2, 2009)
  Jezikovne počitnice (številka: 2, 2009)
  Medkulturna slovenistika v Sombotelu (številka: 2, 2009)
  Motivno-tematski razvojni lok poetike Erike Vouk (številka: 2, 2009)
  Bożena Tokarz: Med destrukcijo in konstrukcijo - poezija Srečka Kosovela v kontekstu konstruktivizma. Katovice: Šlezijska univerza, 2004 (številka: 2, 2009)
  Eksplicitnost pri prevajanju slovenskih narodnih jedi (številka: 2, 2009)
  Primerjalna zgodovina knjižnosti in standardizacije v nekaterih južnoslovanskih jezikih (številka: 2, 2009)
  Rojstvo italoslovenistike (številka: 2, 2009)
  Poročila z okrogle mize Medkulturna slovenistika na Slovenskem slavističnem kongresu Slovenščina med kulturami (Celovec, 2.-4. oktober 2008) (številka: 2, 2009)
  Tri podobe v Balantičevi liriki (številka: 2, 2009)
  Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758) (številka: 2, 2009)
  Koroški Slovenci med kulturami oz. kulturama? (številka: 2, 2009)
  Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine (številka: 3/4, 2009)
  Leksikografovi zapiski o korpusnem slovarju (številka: 3/4, 2009)
  Slovarji in govorci (številka: 3/4, 2009)
  Leksikalna baza (številka: 3/4, 2009)
  Koncept mrežnega pomenskega slovarja slovenskih besed (številka: 3/4, 2009)
  O dveh znanstvenomonografskih leksikalnih seznamih (številka: 3/4, 2009)
  Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino (številka: 3/4, 2009)
  Gradnja novega korpusa slovenščine (številka: 3/4, 2009)
  Sestavljanje enojezičnega slovarja za domače govorce (številka: 3/4, 2009)
  Alenka Jenstrle Doležal: V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008 (Slavistično društvo Slovenije; 13). 139 str. (številka: 5, 2009)
  Mladinska književnost med krščanstvom in socializmom (številka: 5, 2009)
  5. mednarodna konferenca o jezikovni raznolikosti v Evropi (številka: 5, 2009)
  Večjezičnost v institucijah Evropske unije (številka: 5, 2009)
  Vprašanje o Podbevškovem "pesniškem molku" (številka: 5, 2009)
  Miran Hladnik: Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009. 356 str. (številka: 5, 2009)
  Dečki med erotiko in moralo (številka: 5, 2009)
  Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova in Julija Baltova (red.): Slovoobrazuvane i leksikologija. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2009, 411 str. (številka: 5, 2009)
  Poimenovanja argumentacije v referenčnem korpusu FidaPLUS (številka: 5, 2009)
  O jezikovni situaciji v novonastalih državah bivše Jugoslavije (številka: 5, 2009)
  21. evropska konferenca in delavnica sistemsko-funkcijskega jezikoslovja, Cardiff, 8.-10. julij 2009 (številka: 6, 2009)
  Eksplicitacija v prevodih političnih govorov (številka: 6, 2009)
  Gregor Kocijan: Janko Kersnik. Znanstvena monografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Zbirka Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev; 10). 431 str. (številka: 6, 2009)
  Prišleki kot maturitetni roman (številka: 6, 2009)
  6. kongres Mednarodnega združenja za dialektologijo in geolingvistiko (SIDG) (številka: 6, 2009)
  Irena Novak Popov: Izkušnja in pripoved: razprave o slovenski prozi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2008. 203 str. (številka: 6, 2009)
  Pravopisna obravnava imen znamk in industrijskih izdelkov ter posledice spreminjanja njihovih lastnoimenskih funkcij (številka: 6, 2009)
  Ekdotika in tehnologija (številka: 6, 2009)
  Mihaela Koletnik: Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora; 60), 2008, 258 str. (številka: 6, 2009)
  Gert Hofmann in Slovenci (številka: 6, 2009)
 56. 2010
   29

  Postromantični lirski subjekt v poeziji s podpisom Fanny Haussman (številka: 1/2, 2010)
  Katja Mihurko Poniž: Evine hčere: konstituiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu: 1848-1902. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2009, 192 str. (številka: 1/2, 2010)
  Mira Mihelič in Ljubljana (številka: 1/2, 2010)
  Lexicom 2010: jezikovni korpusi po meri (številka: 1/2, 2010)
  Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu (številka: 1/2, 2010)
  Poti do literarne interpretacije (številka: 1/2, 2010)
  Funkcionalna pismenost bodočih vzgojiteljev ter učiteljev razrednega pouka (številka: 1/2, 2010)
  Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19. stoletja (številka: 1/2, 2010)
  Jaroslav Skrušný: Varuhi spomina: literarna pisava kot poslednje profano obredje dvajsetega stoletja. Maribor: Litera, Študentska založba Litera, (zbirka Nova znamenja), 2009, 273 str. (številka: 1/2, 2010)
  Marijan Dović: Slovenski pisatelj (Razvoj literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem prostoru). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 338 str. (številka: 1/2, 2010)
  Vodnikovo prozno delo (številka: 1/2, 2010)
  Ekološko usmerjena literarna veda in Prežihove samorastniške novele (številka: 3/4, 2010)
  Branje Jamnice v času socialnih sprememb (številka: 3/4, 2010)
  Kratka potopisna besedila Prežihovega Voranca (številka: 3/4, 2010)
  Prežihov Voranc in avstrijska Koroška ali O težavah s Prežihom (številka: 3/4, 2010)
  Pojavne oblike memorije in spomina v literarnih delih Prežihovega Vorance (številka: 3/4, 2010)
  Družbeni, zgodovinski, moralni in pripovedni vidiki Vorančeve proze (številka: 3/4, 2010)
  Živalske omembe v Prežihovem romanu Požganica in njihova preverba v koroškem mežiškem narečju (številka: 3/4, 2010)
  Humornost v kratki pripovedi Prežihovega Voranca (številka: 3/4, 2010)
  Znani, neznani Prežihov Voranc (številka: 3/4, 2010)
  Ljudska pesem v romanih Prežihovega Voranca Doberdob in Jamnica (številka: 3/4, 2010)
  Ob 85-letnici izida Prežihove prve zbirke pripovedi Povesti (številka: 3/4, 2010)
  O jezikovnih zmožnostih znakovnega jezika (številka: 5/6, 2010)
  Fenomen mesta v opusu Ivana Cankarja in Zofke Kveder (številka: 5/6, 2010)
  "Rodil(a) se je v ---" (številka: 5/6, 2010)
  Metafora in artefakt (številka: 5/6, 2010)
  Mateja Pezdirc Bartol: Najdeni pomeni: empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica 15), 2010. 277 str. (številka: 5/6, 2010)
  Raziskovalna platforma za specialne didaktike in slovenščina (številka: 5/6, 2010)
  Pomen uporabe tehnik pri simultanem tolmačenju (številka: 12, 2010)
 57. 2011
   25

  Izvirnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič (številka: 1/2, 2011)
  Motiv Rdeče kapice v kratki sodobni pravljici Rdeče jabolko Svetlane Makarovič in Kaje Kosmač (številka: 1/2, 2011)
  Baladni ritem usode (številka: 1/2, 2011)
  Poezija Svetlane Makarovič med literarno in glasbeno paradigmo (številka: 1/2, 2011)
  Rastlinsko in živalsko podobje v poeziji Svetlane Makarovič (številka: 1/2, 2011)
  Folklorni in živalski slovar v ustvarjalnem opusu Svetlane Makarovič (številka: 1/2, 2011)
  Struktura poezije Svetlane Makarovič med grotesko in metafiziko (številka: 1/2, 2011)
  Sapramiška (številka: 1/2, 2011)
  Slovenščina v evropskem Babilonu (številka: 3/4, 2011)
  Sporazumevalna zmožnost - eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine (številka: 3/4, 2011)
  Marko Stabej: V družbi z jezikom, Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2010 (številka: 3/4, 2011)
  Osvobodilni tisk za mladino (številka: 3/4, 2011)
  "Druga materinščina" ali zakaj so nekatere stvari "neprevedljive" (številka: 3/4, 2011)
  Narativna struktura Kovačičevega romana Deček in smrt (številka: 3/4, 2011)
  Metodologija književnodidaktičnega raziskovanja (številka: 3/4, 2011)
  Teorija mentalnih modelov v raziskovanju pogovora (številka: 3/4, 2011)
  Tematska stičišča pisateljic Zofke Kveder in Julke Hlapec Đorđević (številka: 3/4, 2011)
  Fanovska literatura kot prostor preizkušanja alternativnih življenjskih praks (številka: 5/6, 2011)
  Izpustnost in elipsa (številka: 5/6, 2011)
  Razumevanje frazemov pri učenju in poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 5/6, 2011)
  Franc Zadravec: Satira in groteska v slovenski literaturi. Murska Sobota: Franc-Franc, 2012. 173 str. (številka: 5/6, 2011)
  Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih - na primeru Prešerna (številka: 5/6, 2011)
  Lezbična ljubezen v sodobnem slovenskem romanu (številka: 5/6, 2011)
  Podoba učitelja v slovenski prozi 1855-1914 (številka: 5/6, 2011)
  Medbesedilno sklicevanje v nekaterih romanih Draga Jančarja (številka: 5/6, 2011)
 58. 2012
   23

  Videovsebine v šoli in ob tekmovanju iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik (številka: 1/2, 2012)
  Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ob koncu tretjega obdobja osnovne šole - analiza (številka: 1/2, 2012)
  Sodobnejše pojmovanje sporazumevalne zmožnosti kot izhodišče za prenovo jezikovnega dela izpita slovenščine na splošni maturi (številka: 1/2, 2012)
  Cankarjevo priznanje - s poti (številka: 1/2, 2012)
  Slovenščina na poklicni maturi (številka: 1/2, 2012)
  Cankarjevo tekmovanje - prej in zdaj (številka: 1/2, 2012)
  Z odprtimi očmi zagotovo pridemo na zeleno vejo kritičnega branja (številka: 1/2, 2012)
  Janez Dolenc - častni član Slavističnega društva (številka: 1/2, 2012)
  Tekmovanje za Cankarjevo priznanje v luči nekaterih primerjav (številka: 1/2, 2012)
  Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje med letoma 1997 in 2007 (številka: 1/2, 2012)
  Boža Krakar Vogel in Milena Mileva Blažić: Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012. 87 str. (številka: 1/2, 2012)
  Za koliko slovenščin(e) je prostora v naši šoli? (številka: 3/4, 2012)
  Ob 80-letnici prof. dr. Franceta Žagarja (številka: 3/4, 2012)
  "Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji ---" (številka: 3/4, 2012)
  Iskanje identitete v romanih Republika jutranje rose, Ločil bom peno od valov in Ki jo je megla prinesla (številka: 3/4, 2012)
  Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju - priložnost za profesionalni razvoj učitelja (številka: 3/4, 2012)
  Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja - pravljični triptih o Mahajani (številka: 3/4, 2012)
  Prvi pesemski cikli slovenskih pesnic (številka: 3/4, 2012)
  Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov (številka: 3/4, 2012)
  Jezikovne spretnosti madžarske manjšine v Sloveniji (številka: 3/4, 2012)
  Položaj priseljenskih jezikov v Sloveniji (številka: 3/4, 2012)
  Gledališki lektor - njegova funkcija in namen v sodobnosti (številka: 3/4, 2012)
  Silvija Borovnik: Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, (Mednarodna knjižna zbirka Zora 85), 2012. 262 str. (številka: 3/4, 2012)
 59. 2013
   19

  Gregor Kocijan (številka: 1/2, 2013)
  Gregorju Kocijanu ob življenjskem jubileju (številka: 1/2, 2013)
  Delovanje Gregorja Kocijana na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (številka: 1/2, 2013)
  Kersnik in Kocijan (številka: 1/2, 2013)
  Srbski literarni postmodernizem - želja ali zgodovinsko dejstvo? (številka: 3, 2013)
  Notranja učna diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v heterogenih učnih skupinah tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (številka: 3, 2013)
  Ali osnovnošolski učitelji aktivno vključujejo učence priseljencev v pouk? (številka: 3, 2013)
  Krajnski komedijanti kot del kanonizacijskega procesa preroditeljev v slovenski kulturi (številka: 3, 2013)
  Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje pismenosti (številka: 3, 2013)
  Neprodani in trdni. Ja, seveda, potem pa svizec --- (številka: 3, 2013)
  Slovenska literatura na avstrijskem Koroškem (številka: 4, 2013)
  Nekaj opazk o najsodobnejši beneški poeziji (številka: 4, 2013)
  Zamejska književnost? Manjšinska književnost? (številka: 4, 2013)
  Josip Tavčar na stečišču kultur (številka: 4, 2013)
  Lipuševi deli Boštjanov let in Poizvedovanje za imenom kot sklepanje kroga s krepkejšo črto (številka: 4, 2013)
  Izkoreninil sem bom/Mich ausgraben (številka: 4, 2013)
  Vprašanje regionalizma in univerzalizma v Rebulovi prozi (številka: 4, 2013)
  Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica 18), 2013. 175 str. (številka: 4, 2013)
  Jadranka Cergol: Med mero in misterijem. Antični svet v delih Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2013. 195 str. (številka: 4, 2013)
 60. 2014
   48

  številka: 1 (2014)
  številka: 2/3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Pripravništvo profesorjev slovenščine v Sloveniji in Avstriji (številka: 1, 2014)
  Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu (številka: 1, 2014)
  Pogledi na literarno zmožnost v didaktiki književnosti (številka: 1, 2014)
  Doseganje književnovzgojnih ciljev z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v gimnaziji (številka: 1, 2014)
  Tema nasilja totalitarnih režimov v literarnih besedilih nekaterih slovenskih pisateljic in publicistk (številka: 1, 2014)
  Pesnik in glasbenik (številka: 1, 2014)
  Delo Franceta Bevka v luči literarne zgodovine in srednješolskih beril (številka: 1, 2014)
  ˝Odgovôri v celem stavku.˝ (številka: 2/3, 2014)
  Geometrizacija prostora in filozofija narave (številka: 2/3, 2014)
  O prevladovanju estetskega nad poučnim v mladinski književnosti (številka: 2/3, 2014)
  Helgi Glušič in Matjažu Kmeclu ob 80-letnici (številka: 2/3, 2014)
  Matjaž Kmecl kot politik (številka: 2/3, 2014)
  Kratka proza Milene Mohorič od ekspresionistične vizije do realistične podobe življenja (številka: 2/3, 2014)
  Sodobna slovenska novela preštevno (številka: 2/3, 2014)
  Karizma teorije (številka: 2/3, 2014)
  Skica za Kmeclovo literarnovedno podobo (številka: 2/3, 2014)
  Voščilni zapis kolegici Helgi (številka: 2/3, 2014)
  Literarna dejavnost slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije (številka: 2/3, 2014)
  Nekaj nesistematičnih pogledov na sistem sodobne koroške slovenske literature (številka: 2/3, 2014)
  Zlatorogov ljubljenec (številka: 2/3, 2014)
  Sjećanja na ljubljanske godine (številka: 2/3, 2014)
  Verz in proza, vmes pa nič (številka: 2/3, 2014)
  Za literarno interpretacijo (številka: 2/3, 2014)
  O črnogorski trilogiji Petra II. Petroviča - Njegoša (številka: 2/3, 2014)
  Slovensko-nemška medkulturnost v literarnem delu Petra Handkeja (številka: 2/3, 2014)
  Podoba očeta v Kosmačevem romanu Pomladni dan in noveli Pot v Tolmin (številka: 2/3, 2014)
  Eleganca resnosti branja mladinske književnosti (številka: 2/3, 2014)
  Beseda Matjaža Kmecla in kultura (številka: 2/3, 2014)
  Grupni portret s damom (številka: 2/3, 2014)
  Literarno nagrajevanje na primeru kresnika (številka: 2/3, 2014)
  Spremenljive meje literature (številka: 2/3, 2014)
  Recepcija Cirila Kosmača pri študentih Pedagoške fakultete (številka: 2/3, 2014)
  Bartol in Veber (številka: 2/3, 2014)
  Pahorjeva Nekropola (številka: 2/3, 2014)
  Problem razdvojenega subjekta v delih Marjana Rožanca (številka: 2/3, 2014)
  V jeziku je ime, identiteta, zgodovina (številka: 2/3, 2014)
  Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Izdali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 1. knjiga 1152 str., 2. knj. 1150 str. (številka: 4, 2014)
  Jezikovna kulturna zavest pri pouku maternega/prvega jezika (številka: 4, 2014)
  Sto dvajset let slovenske didaktike književnosti (številka: 4, 2014)
  Zveze Stanka Vraza s češko kulturo (številka: 4, 2014)
  Patološki odnos med materjo in hčerjo/sinom v prozi Gabriele Babnik in Gorana Vojnovića (številka: 4, 2014)
  Lepovidovstvo v romanih Gabriele Babnik Koža iz bombaža in Sušna doba (številka: 4, 2014)
  Literarno branje (številka: 4, 2014)
  Zgodovinski in tipološki pregled ulične poezije (številka: 4, 2014)
  Pomenske spremembe pridevnika priden od 16. stoletja do danes (številka: 4, 2014)
 61. 2015
   56

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3/4 (2015)
  Zupanova vizija razvojnih smernic v dramatiki in gledališču (številka: 1, 2015)
  Levitan Vitomila Zupana na gledališkem odru (številka: 1, 2015)
  Oblaki in pištole v dramskem opusu Vitomila Zupana (številka: 1, 2015)
  Simpozij o dramskem in gledališkem opusu Vitomila Zupana Razmaknite se, zidovi, človeškim sanjam (številka: 1, 2015)
  Drama kot oblika (iz) "predmiselnega kaosa" (številka: 1, 2015)
  Vitomil Zupan - dvorni dramatik revolucije? (številka: 1, 2015)
  Zakaj je Aleksander Veliki praznih rok? (številka: 1, 2015)
  Kako Vitomil Zupan misli gledališče (številka: 1, 2015)
  Jeziku in slovstvu ob 60. rojstnem dnevu (številka: 1, 2015)
  Dramski in gledališki opus Vitomila Zupana (številka: 1, 2015)
  Konverzija v slovenščini (številka: 2, 2015)
  Sestavljene narodne identitete v romanu Eveline Umek Zlata poroka ali Tržaški blues (številka: 2, 2015)
  Zahtevnost izpitne pole 1 pri slovenščini na poklicni maturi 2002-2013 (številka: 2, 2015)
  Stičišča v "maturitetnih" romanih Otroške stvari in Otroštvo (številka: 2, 2015)
  Pripovedne značilnosti sodobne slovenske tržaške kratke proze (1990-2013) (številka: 2, 2015)
  Vzklitje slovenskega umetnostnozgodovinskega izrazja (številka: 2, 2015)
  Preoblikovanje slovenske narodne identitete v diskurzu slovenskih medijskih besedil v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2015)
  Senahid Halilović in Amra Halilović: Bosansko-slovenski rječnik/Bosansko-slovenski slovar. Sarajevo: Slavistički komite; Ljubljana: Kulturno-izobraževani center Averroes, 2014. 784 str. (številka: 2, 2015)
  Tematika materinjenja v izbranih dramskih delih Simone Semenič (številka: 2, 2015)
  Izobraževanje mentoric in mentorjev branja na baskovski univerzi v Donostii/San Sebastiánu (številka: 2, 2015)
  Omejevanje svobodne misli na primeru slovenske in španske povojne dramatike (številka: 2, 2015)
  Cankarjevo tekmovanje v osnovni šoli (številka: 2, 2015)
  Ob izidu antologije Alojza Gradnika Eros-Thanatos (spremna beseda, izbor, prevod in ur. Fedora Ferluga-Petronio), Trst: Založba tržaškega tiska - Editoriale stampa triestina, 2013. 173 str. (številka: 2, 2015)
  Narečje v projektnem učenju (številka: 3/4, 2015)
  Dejanski in želeni vpliv monografij Leopoldine Plut Pregelj na poslušanje v slovenski šoli (številka: 3/4, 2015)
  Frazeologija v šoli - drugič (številka: 3/4, 2015)
  Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem osnovno- in srednješolskem izobraževanju (številka: 3/4, 2015)
  Zunanje ocenjevanje šolskega eseja na splošni maturi od začetka do danes (številka: 3/4, 2015)
  Šolski esej in splošna matura iz slovenščine (številka: 3/4, 2015)
  Voščilni zapis ob življenjskem jubileju kolegice Bože Krakar Vogel (številka: 3/4, 2015)
  Od recepcijske do sistemske didaktike književnosti (številka: 3/4, 2015)
  Za dobro žetev (številka: 3/4, 2015)
  Književnodidaktične kompetence učiteljev slovenščine med študijem in prakso (številka: 3/4, 2015)
  Kurikularni bralci, tabuji in cenzorske strategije (številka: 3/4, 2015)
  Tantadrujevo iskanje sreče (številka: 3/4, 2015)
  650 let Univerze na Dunaju - 40 let slovenistike na Univerzi na Dunaju - 15 let sodelovanja z Božo Krakar Vogel (številka: 3/4, 2015)
  Gimnazijski pouk književnosti v luči prenove in posodobitve (številka: 3/4, 2015)
  Dramska besedila na maturi (številka: 3/4, 2015)
  Razvijanje kulturne kompetence ob kratki prozi Mire Mihelič (številka: 3/4, 2015)
  Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes (številka: 3/4, 2015)
  Mentorica (številka: 3/4, 2015)
  Živeti sredi ustvarjalnega dela (številka: 3/4, 2015)
  Jesihov sonet kot govorni izziv (številka: 3/4, 2015)
  Današnje arabske države v učbenikih za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah (številka: 3/4, 2015)
  In človek bom, ki ga terja naš čas! (številka: 3/4, 2015)
  Jezik usvajamo in se učimo iz besedila - neumetnostnega in umetnostnega (številka: 3/4, 2015)
  Vzgoja kultiviranega bralca kot najpomembnejši cilj pouka književnosti v gimnaziji (številka: 3/4, 2015)
  O učbenikih (številka: 3/4, 2015)
  Preverjanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku na splošni maturi od začetkov do danes (številka: 3/4, 2015)
  Kako poučevati verzologijo (številka: 3/4, 2015)
  Med komunikacijskim in problemsko-ustvarjalnim poukom književnosti (številka: 3/4, 2015)
  Tektonski premiki v didaktiki književnosti (številka: 3/4, 2015)
  Branja - učbeniki (berila) za današnji in prihodnji čas (številka: 3/4, 2015)
 62. 2016
   46

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3/4 (2016)
  številka: 3-4 (2016)
  Slovenske pesmi o veliki vojni iz dveh tematskih izborov (številka: 1, 2016)
  Jonatanov let z drugimi, celo z ljudmi (številka: 1, 2016)
  Ali je nevroznanost rešila humanistiko? (številka: 1, 2016)
  Esejizmi v romanu Vinka Ošlaka (številka: 1, 2016)
  Literarna oseba v sodobnem slovenskem romanu (številka: 1, 2016)
  Razvijanje novih meril za ocenjevanje maturitetnih esejev pri splošni maturi iz slovenščine (številka: 1, 2016)
  Celostno branje slikanic kot izhodišče za branje odraslih z motnjami v duševnem razvoju (številka: 1, 2016)
  Podobe živali v poeziji Daneta Zajca (številka: 1, 2016)
  Jezikoslovni pogledi na trpnik v zgodovini slovenskega jezika (številka: 1, 2016)
  Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih (številka: 2, 2016)
  Ekokritiški pogled na poezijo Svetlane Makarovič (številka: 2, 2016)
  Ustvarjalnost brez besed? (številka: 2, 2016)
  Uvodnik (številka: 2, 2016)
  Govorice dvojezičnih literarnih oseb iz osrednjeslovenskega in beneškoslovenskega prostora (številka: 2, 2016)
  Maja Bratanić, Boris Pritchard in Ivana Brač (ur.): Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb in Rijeka: Institut za hrvatski jezik in jezikoslovje in Pomorski fakultet u Rijeci, 2015. 334 str. (številka: 2, 2016)
  Bivanjsko nelagodje žensk kot tematsko osišče pripovedne proze Jasne Jurečič (številka: 2, 2016)
  Narodna identiteta pri Beneških Slovencih in Furlanih danes (številka: 2, 2016)
  Polpremi govor v slovenščini (številka: 2, 2016)
  Mednarodna znanstvena konferenca Korpusi in diskurzi (številka: 2, 2016)
  Sodobna poezija Beneške Slovenije (številka: 2, 2016)
  Narečna literatura kot značilnost "manjšinjske literature"? (številka: 2, 2016)
  Beneško gledališče (številka: 2, 2016)
  Angeli in Ognjenci (številka: 2, 2016)
  Pesniške strategije Viljema Černa (številka: 2, 2016)
  Ujemanje med povedkom in osebkom v kopulativnih stavkih (številka: 2, 2016)
  Primeri slovenskih manjšalnic z vidika evalvativne morfologije (številka: 2, 2016)
  Živo življenje Jožeta Koruze (številka: 3/4, 2016)
  Fluidnost identitete v dramatiki Matjaža Zupančiča (številka: 3/4, 2016)
  Sodobne spremembe didaskalij (številka: 3/4, 2016)
  Jože Koruza v osebnem spominu (številka: 3/4, 2016)
  H književnosti enega jezika (številka: 3/4, 2016)
  Osnove verzologije (številka: 3/4, 2016)
  Jože Koruza, sodobna slovenska dramatika in gledališče (številka: 3/4, 2016)
  O slovenskem jeziku v literarnozgodovinskih razpravah Jožeta Koruze v Jeziku in slovstvu (številka: 3/4, 2016)
  Narativne strategije v pridigah Matije Vertovca (številka: 3/4, 2016)
  Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja (številka: 3/4, 2016)
  Koroško bukovništvo skozi čas (številka: 3/4, 2016)
  Franc Wützenstein (številka: 3/4, 2016)
  Profesorju Jožetu Koruzi, "enemu tistih, ki naredijo vse okrog tebe znosnejše" (številka: 3/4, 2016)
  Slovenska recepcija Pierra Corneilla (številka: 3/4, 2016)
  Jože Koruza, nekaj spominov nanj (številka: 3/4, 2016)
  Jože Koruza, Slovenska dramatika 1945-1965 (številka: 3/4, 2016)
 63. 2017
   36

  številka: 1 (2017)
  številka: 2/3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja v procesu razvijanja otrokove bralne pismenosti (številka: 1, 2017)
  Estonska učna ura o bralni pismenosti za Slovenijo (številka: 1, 2017)
  Konvencija didaskalij (številka: 1, 2017)
  Slovenska strokovna besedila visoke stopnje specializiranosti med kulturnimi in globalnimi vplivi (številka: 1, 2017)
  Učitelji o jezikovnih vprašanjih pri vključevanju učencev priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (številka: 1, 2017)
  Raziskave govora (številka: 1, 2017)
  Avtorice v slovenskih srednješolskih berilih (številka: 1, 2017)
  Tema umetnosti in umetnika v romanih Plamenice in solze Andreja Blatnika in Dvanajst krogov Jurija Andruhoviča (številka: 1, 2017)
  O koordiniranih in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini (številka: 1, 2017)
  Italijansko-slovenski jezikovni stik med ideologijo in pragmatiko (številka: 1, 2017)
  Od lektorata do študijske smeri - ob deseti obletnici ustanovitve bohemistike, polonistike in slovakistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 2/3, 2017)
  Obzorja zahodne slavistike (številka: 2/3, 2017)
  Polonica Toneta Pretnarja (številka: 2/3, 2017)
  Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih (številka: 2/3, 2017)
  Reanimacija poljske poezije (številka: 2/3, 2017)
  Pretnarjev delež pri protistavljanju slovenščine s poljščino (številka: 2/3, 2017)
  Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomucena Kamińskega (številka: 2/3, 2017)
  Kam je namenjena poljščina? (številka: 2/3, 2017)
  Najin Gradnik (številka: 2/3, 2017)
  Dolina Isse (številka: 2/3, 2017)
  Kulturne pogojenosti poučevanja poljščine kot tujega jezika (številka: 2/3, 2017)
  Novi pristopi k Akademski slovnici knjižne češčine (?) (številka: 2/3, 2017)
  Nova dinamika prevajanja iz poljske književnosti v zadnjih desetletjih (številka: 2/3, 2017)
  Ničta slovarska ustreznost v pedagoškem dvojezičnem slovarju (številka: 4, 2017)
  Mednarodno znanstveno srečanje (številka: 4, 2017)
  Perspektive učenja slovenskega jezika v Varaždinski županiji (številka: 4, 2017)
  Med literaturo, spomini in znanstvenim delom (številka: 4, 2017)
  Pojmovanje jezikovne zvrstnosti pri pouku slovenščine v gimnaziji med teorijo in prakso (številka: 4, 2017)
  Didaskalije in njihova uresničitev v gledališki uprizoritvi Cankarjevih Hlapcev (številka: 4, 2017)
  Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v obdobju med vojnama (številka: 4, 2017)
  Slovenski slavistični kongres (številka: 4, 2017)
  Gradivo za etnološko kontekstualizacijo muzejskih predmetov kot vir za jezikoslovne raziskave (številka: 4, 2017)
  Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami (številka: 4, 2017)
 64. 2018
   37

  številka: 63 (2018)
  številka: 2/3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Ideološko zaznamovana recepcija Steinbeckovih del v komunistični Vzhodni Evropi (številka: 1, 2018)
  O členkih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih (številka: 1, 2018)
  Polglasnik v slovenskem spontanem govoru prebivalcev Obale (številka: 1, 2018)
  Samoglasniki v stiku (številka: 1, 2018)
  "Mojster besede" za tretje tisočletje (številka: 1, 2018)
  Prekrivanke v slovenščini z vidika vpliva angleškega jezika (številka: 1, 2018)
  Iskanje bistva in povzemanje iz neumetnostnih besedil pri učencih 4. razreda osnovne šole (številka: 1, 2018)
  Delo Ladislava Hrovata na področju latinske in slovenske skladnje (številka: 2/3, 2018)
  Vejica v pravopisu (številka: 2/3, 2018)
  Merjenje določenih vidikov skladenjske kompleksnosti v pisnih besedilih slovenskih osnovnošolcev (številka: 2/3, 2018)
  Izbrane slogovne tendence sodobnih strokovnih besedil - k razvojnim spremembam sloga sodobnih čeških teoretično-strokovnih besedil (številka: 2/3, 2018)
  Podredno izraženi protivnost in pojasnjevalnost (številka: 2/3, 2018)
  Nekatere skladenjske posebnosti v delih Ivana Cankarja (številka: 2/3, 2018)
  O aktualnostnočlenitveni stavi v slovenščini (številka: 2/3, 2018)
  Slovenščina in nemščina kontrastivno (številka: 2/3, 2018)
  Prostorsko dojemanje in vzročnost nastopa čustev v luči glagolsko-samostalniških konstrukcij s predložnimi zvezami v slovenščini (številka: 2/3, 2018)
  Skladnja v frazeologiji med sistemom in rabo (številka: 2/3, 2018)
  Nedoločniške skladenjske strukture v francoščini in slovenščini in njihovo prevajanje (številka: 2/3, 2018)
  Zloženke med skladnjo in leksikologijo (številka: 2/3, 2018)
  Besedilne vrste v slovenskem besediloslovju (številka: 2/3, 2018)
  Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike - aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov (številka: 2/3, 2018)
  Skladenjski položaj prvine pa pri prevajanju v nemščino (številka: 2/3, 2018)
  Enota analize spontanega govora (številka: 2/3, 2018)
  Ocenjevanje skladenjskih napak v šolskem eseju (številka: 2/3, 2018)
  Skladenjska analiza slovenščine in slovenski jezikoslovno označeni korpusi (številka: 2/3, 2018)
  Percepcija slovenskih sredinskih samoglasnikov pri študentih na Obali (številka: 4, 2018)
  Pripovedi spolnih manjšin v Sloveniji po letu 2000 (številka: 4, 2018)
  Etično versus politično korektno (številka: 4, 2018)
  Etična sinteza v Cankarjevih političnih spisih (številka: 4, 2018)
  Ona s koso (številka: 4, 2018)
  Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan: Skladnja enostavčne povedi (Mostec, Brežice, Dobova, 19. oktober 2018) (številka: 4, 2018)
  Vloga slovenščine kot prvega jezika pri poučevanju nemščine kot drugega/tretjega jezika (številka: 4, 2018)
  Dejavniki bralne pismenosti in družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju (številka: 4, 2018)
  Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu (številka: 4, 2018)
 65. 2019
   37

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3/4 (2019)
  Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti (številka: 1, 2019)
  O pobudah za posvet o pouku književnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu (številka: 1, 2019)
  Pripovedništvo na maturi iz slovenščine in problem vrednotenja v šolskem eseju (številka: 1, 2019)
  Modeli književnega pouka v slovenskem šolskem sistemu (številka: 1, 2019)
  Pomen pouka književnosti v gimnazijskem programu (številka: 1, 2019)
  Razvijanje literarne zmožnosti pri pouku književnosti (številka: 1, 2019)
  Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo (številka: 1, 2019)
  Literatura, etika in pouk književnosti v gimnazijah (številka: 1, 2019)
  Pouk književnosti v osnovni in srednji šoli pri generaciji "Z" - psihološka perspektiva (številka: 1, 2019)
  Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (2011) v luči sodobnih pogledov na pouk mladinske književnosti (številka: 1, 2019)
  Evalvacija pouka književnosti v gimnaziji ali paberki nekdanjega profesorja slovenščine na ŠKG v Šentvidu (številka: 1, 2019)
  Slovenska ljudska balada v srednješolskem izobraževanju - pastorka književnosti? (številka: 2, 2019)
  Obravnava folklornih obrazcev v osnovnošolskih berilih in revijah (številka: 2, 2019)
  Mednarodni simpozij Poučevanje govora (številka: 2, 2019)
  Slovstvena in umetna literarna dediščina v luči oblikovanja kulturne identitete (številka: 2, 2019)
  Slovensko ljudsko slovstvo in antična književnost pri pouku književnosti (številka: 2, 2019)
  Barbara Ivančič Kutin: Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenskem folklornem izročilu. Ljubljana: ZRC SAZU, 2018, 174 str. (številka: 2, 2019)
  Pripovedna pot po Ljubljani (številka: 2, 2019)
  Zdeňka Kohoutková: Češko glasoslovje, besedotvorje in oblikoslovje: delovni zvezek. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 130 str. (številka: 2, 2019)
  Pravljice starejših slovenskih pisateljic v literarni tradiciji in vzgojno-izobraževalnem sistemu (številka: 2, 2019)
  Tematske poti in drugi izkustveni didaktični pristopi pri obravnavi folklornih besedil v osnovni šoli (številka: 2, 2019)
  Motiv mesta Ljubljana v slovenski (mladinski) književnosti - literarna Ljubljana (številka: 2, 2019)
  Razlikovanje med stanjem in trpnikom na primerih iz Korpusa akademske slovenščine (številka: 3/4, 2019)
  Ljudske pravljice v osnovni šoli (številka: 3/4, 2019)
  Slovenska zemljepisna imena v italijanskih besedilih (številka: 3/4, 2019)
  Mnenja študentov in učiteljev o splošni maturi iz slovenščine - od stališč do ukrepov za dvig njene kakovosti (številka: 3/4, 2019)
  Vloga lektorja v opernem gledališču (številka: 3/4, 2019)
  Kakovost v jezikovnem testiranju (številka: 3/4, 2019)
  Fonetično-fonološka analiza govora na primeru otroške radijske igre (številka: 3/4, 2019)
  Hotimir Tivadar in Urban Batista: Fonetika 1. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2019, 68 str. (številka: 3/4, 2019)
  Kralj na Betajnovi in Hlapci Ivana Cankarja kot maturitetno branje (številka: 3/4, 2019)
  Literarna zmožnost kultiviranega bralca in Evropski literarni okvir (številka: 3/4, 2019)
  Dialog med avtorjem in naslovnikom v pridigi Primoža Trubarja (številka: 3/4, 2019)
  Uporaba slovenščine pri poučevanju angleščine v drugem triletju osnovne šole (številka: 3/4, 2019)
 66. 2020
   39

  Izkustvo tujega in responzivnost v Cankarjevem romanu Tujci (številka: 1, 2020)
  Motivacija za branje s kratko prozo (številka: 1, 2020)
  Pleonastična nikalnica v slovenskem jeziku in vprašanje dvoumnosti (številka: 1, 2020)
  Slovenščina kot dediščinski jezik v slovenski skupnosti v Torontu (številka: 1, 2020)
  Slovenščina z ruskim naglasom (številka: 1, 2020)
  Karakterizacija v romanih Plamenice in solze ter Ženska francoskega poročnika (številka: 1, 2020)
  Literatura in dialog z videoigrami na primeru romanov Puščava, klet, katakombe in Anastrofa (številka: 1, 2020)
  Iz ljubezni in zaradi ljubezni. Izražanje čustev kot vzrokov človekovih odzivov s pomočjo predložnih zvez (številka: 2, 2020)
  Tujci, prvi roman Ivana Cankarja (številka: 2, 2020)
  Slavistika na Univerzi v Gradcu in slovenski doktorji filozofije 1870-1919 (številka: 2, 2020)
  Zajčeve pesniške igre onstran dramskega (številka: 2, 2020)
  Graške disertacije s področja slovenske literarne zgodovine (številka: 2, 2020)
  Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih (številka: 2, 2020)
  Dramatika Ivana Cankarja med inovativnostjo in družbeno stvarnostjo (številka: 2, 2020)
  Utopije ljubezni v Cankarjevem romanu Milan in Milena (številka: 2, 2020)
  Boža Krakar Vogel: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine (številka: 2, 2020)
  Spolno občutljiv jezik v govorjenem diskurzu (številka: 2, 2020)
  Priseljenski medsvetovi v proznih delih G. Vojnovića, Z. Kneževića, D. Matković in F. Plohla (številka: 2, 2020)
  Primer Oder 57 (številka: 2, 2020)
  Slovenski periodični tisk in izbrane strokovne knjige do 1820 (številka: 3/4, 2020)
  Matija Ogrin: Slovensko slovstveno izročilo. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba, 2019. 271 str. (številka: 3/4, 2020)
  Ljudska pesem med zavezanostjo tradiciji in nenehnim spreminjanjem (številka: 3/4, 2020)
  Krajnskeh modric prebujenje (številka: 3/4, 2020)
  Vpogled v latinsko ustvarjalnost na Slovenskem od obdobja reformacije do prve polovice 19. stoletja (številka: 3/4, 2020)
  Odziv na poročilo Posebna številka revije Teorija in praksa: Slovenščina v javnosti po 40 letih (številka: 3/4, 2020)
  Očetje in sinovi v maturitetnih romanih Konje krast in Figa (številka: 3/4, 2020)
  Honorarji prvega slovenskega poklicnega pisatelja (številka: 3/4, 2020)
  Razmerja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi (številka: 3/4, 2020)
  Jezuitska dramatika in gledališče na Slovenskem (številka: 3/4, 2020)
  Slovenski verz od srednjega veka do Prešerna (številka: 3/4, 2020)
  Slovenska baročna pridiga (številka: 3/4, 2020)
  Marija Klobčar: Poslušajte štimo mojo: potujoči pevci na Slovenskem. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 353 str. (številka: 3/4, 2020)
  Uradovalna slovenika od začetkov do prelomne srede 19. stoletja (številka: 3/4, 2020)
  Asketična ali meditativna proza slovenskega baroka (številka: 3/4, 2020)
  Slovenska nabožna pesem od Trubarja do Pohlina (1550-1799) (številka: 3/4, 2020)
  Slovenske pravljice in povedke od reformacije do romantike (številka: 3/4, 2020)
  Od prevajanja Moliera in Metastasia do uprizarjanja Micke in Matička (številka: 3/4, 2020)
  Tradicija (kratkega) pripovedništva v slovenščini pred 1820 (številka: 3/4, 2020)
  Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku (številka: 3/4, 2020)
 67. 2021
   11